Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning."

Transkript

1 Del 3. Værktøjer til udvikling og planlægning. Indhold: Hvem er du, og hvad er vigtigt for dig? en udvidet præsentation Kik på dig selv Hvordan går det runden Generel planlægning af teamets arbejde Skabelon og planlægning af teamets aktiviteter Afholdelse af elevkonferencer Sagssupervision Køreplan for sagssupervision Iagttagerens forberedelse til sagssupervision Guide for sagssupervision Evaluering af teamets arbejde Mødeevaluering Forberedelsesskema til Teamudviklingssamtaler 31

2 Hvem er du, og hvad er vigtigt for dig? En udvidet præsentation Formål: At lære hinanden bedre at kende. Du bedes overveje følgende spørgsmål, og skrive stikord ned. Mission/overordnet formål: Hvorfor arbejder du på Harløse Skole? Hvad er dit vigtigste formål med at være her? Identitet Hvem er du, når du er på arbejde? Hvordan ser du dig selv? Værdier ift. arbejdet Hvad er dine vigtigste værdier i.f.t. arbejdet med eleverne på Harløse Skole? Personlige værdier Hvilke værdier er vigtige for dig, for at du kan yde dit bedste? Mål Hvad er dine vigtigste mål i arbejdet med eleverne? Og hvordan ved du, om de er nået? Faglige kvalifikationer Hvad er din faglige baggrund? Hvad er du især god til eller kan lide at lave med eleverne? Hvad er du mindre god til? Personlige forhold Hvem er du privat? Fortæl kort lidt om dine familieforhold, bolig, fritidsinteresser m.v. 32

3 Hvordan går det? runden Formål: At tage temperaturen i teamet og vende evt. frustration til fremadrettet handling. Forberedelse inden mødet: Hver især overvejer følgende spørgsmål inden mødet: Hvordan har jeg det i øjeblikket i teamet/på arbejdet? Hvad føler jeg? Hvad synes jeg især går godt? Kunne jeg tænke mig, at vi gjorde noget anderledes? Hvad har jeg behov for? Kunne jeg og gruppen have glæde af, at jeg slækker lidt på mine krav om, hvordan tingene skal være? Kunne jeg og gruppen have glæde af, at jeg markerer min grænse tydeligere i denne situation? Vil jeg og gruppen have glæde af, at jeg nævner det i Hvordan går det runden, eller er der brug for at skrive det på som punkt til teammødet? Beslut hvad du vil sige til mødet med fokus på dine behov og på fremadrettede forslag til, hvad der skal til, for at dine behov fremover kan tilgodeses. På selve mødet: Runde, hvor hver især kort siger, hvad de har forberedt. De andre lytter uden at afbryde eller kommentere, man kan efterfølgende stille opklarende spørgsmål. Mødelederen skriver eventuelle behov/temaer ned undervejs. Punktet sluttes af med at beslutte, om noget af det, der er kommet frem, skal tages op som punkt på dette eller senere møder. 33

4 Kig på dig selv Formål: At sikre arbejdsglæde og positiv stemning i teamet Hvis der er nogle kollegaer, forældre, elever eller ledere, der irriterer eller frustrerer, så stil dig selv følgende spørgsmål, inden du gør andet, og se om du kan bruge situationen til at blive klogere på dig selv. Tag et par dybe vejrtrækninger og stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad kan især irritere eller frustrere mig hos den pågældende person? Hvad synes du vedkommende er? Udvælg en af siderne og spørg dig selv: Hvad er den positive kvalitet bag denne side? Spørg herefter dig selv: Hvordan ville mit liv være, hvis jeg selv var noget mere i denne kvalitet? 34

5 Generel planlægning af teamets arbejde Formål: At sikre fælles opfattelse af større projekter og aktiviteter. Hvad vil vi opnå? Hvilke konkrete mål har vi for projektet/aktiviteten? Hvordan ved vi, at vi har nået målet? Hvorfor vil vi opnå det? MÅL FORMÅL Hvad er formålet med projektet? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan vil vi opnå det? AKTIVITETER Hvad vil vi gøre trin for trin for at nå målet? Hvilke hovedaktiviteter skal udføres undervejs? Hvem skal informeres og hvordan? Hvem skal inddrages i beslutninger undervejs? Hvornår vil vi gøre det? TIDSPLAN Hvilke deadlines skal der være undervejs? Hvem skal være med? ROLLER Hvem har hvilke roller undervejs? Hvem er ansvarlig for hvad? Hvad nu hvis..? ANALYSE Er der brug for spilleregler for vores samarbejde? 35

6 Skabelon for planlægning af teamet aktiviteter Formål: At skabe overblik over planlægningen af teamets aktiviteter. Årsmål Aktivitet for at opnå målet Deadline og Ansvarlig 36

7 Hvordan afholder vi elevkonferencer? Formål: At afklare rollefordelingen ved møder og skabe ensartethed og kvalitet i mødet. Elevkonference afholdes for at evaluere og udvikle den pædagogiske praksis, vi har opbygget omkring den enkelte elev. Det er derfor et møde, som er vigtigt at være forberedt til, således at I kommer hele vejen rundt om eleven og fastlægger fokus omkring eleven det næste stykke tid. Med udgangspunkt i en evalueringsmetode, der hedder SMITTE modellen, kan disse spørgsmål være med til at kvalificerer jeres elevkonferencer. Inden mødet: Elevens primærlærer forbereder mødet. Til mødet medtages undervisningsplanen på computer. Hvis der under elevkonference er behov for en særlig vinkel på eleven, har primærlæreren oplyst v-teamet om dette. Når du forbereder dig til mødet, skal du gennemgå de nuværende tiltag. Stil dig selv følgende spørgsmål i for hold til hvert enkelt tiltag: På hvilken baggrund er tiltaget iværksat? Hvad er vores mål? Har der været ændringer i tiltaget siden sidste elevkonference? Hvilke tegn ser vi, der viser, vi er på rette vej? Er der behov for ændringer? Hvad kunne næste udviklingszone være for eleven? På mødet: Primærlæreren laver et kort overblik over, hvilke tiltag der er i gang. Hvert tiltag gennemgås i forhold til følgende spørgsmål: (skriv evt. på tavle, således at alle kan se) Hvilke tegn ser vi, der viser, vi er på rette vej? Er der behov for ændringer? Hvad kunne næste udviklingszone være for eleven? Ændringerne tages op, handleplan for tiltaget laves og opgaver fordeles. Ændringerne skrives direkte ind i elevens undervisningsplan. (Husk dato). Efter behov bruges max. 10 min. til løs snak om eleven. (Primærlæreren tager tid og noterer nøgleord). Primærlæreren læser nøgleordene op, og I tager stilling til følgende: Skal der laves tiltag i forhold til nøgleordene? Er der nogle ting, vi skal bringe videre til v-team, forældre eller ledelse? Passer elevens udtryk og adfærd i hverdagen med de tiltag, vi har, og den viden vi har givet videre til V-team og forældre? Primærpersonen spørger i teamet, om der er overset noget, og om alle har et klart billede af eleven og den pæd. Strategi, der nu er lagt. 37

8 Køreplan for sagssupervision Hvorfor: Formålet med sagssupervision er at sikre en løbende pædagogisk proces og skabe fundament for et godt og udviklende samarbejdsklima i teamet. Hvornår: Der afsættes en time på hvert andet teammøde til sagssupervision. (Det møde hvor der ikke ligger elevkonference) Hvordan: Alle skal på skift have følgende roller: Tovholder, Iagttager og Deltager Der laves en plan for året med hvem, der er hhv. Tovholder og Iagttager på møderne Rollebeskrivelse: Tovholder: Tovholderens rolle er at styre dialogen ud fra sagssupervisions-guiden, ved at: stille spørgsmålene fra guiden til de enkelte deltagere sørge for at runden overholdes opsummere behovene efter behov runden og skrive dem på Post-it lede den fælles dialog om konklusionen skære igennem, hvis det er nødvendigt (Ved stærk uenighed indhentes 3. person f.eks. fra vejlederteamet til videre dialog ved næste møde) sikre at den afsatte tid overholdes Iagttager: Iagttageres rolle er at sætte fokus på udviklingsmulighederne i en pædagogisk praksis/adfærd i teamet. Iagttageren forbereder sig ud fra punkterne i Forberedelsesguiden og starter sagsupervisionen med at beskrive en situation, der afspejler den konkrete praksis/adfærd, der tages op. Efter beskrivelsen af iagttagelsen fungerer iagttageren som deltager på linie med de andre i teamet. Deltager: Deltagerens rolle er at deltage aktivt i mødet ud fra de forskellige vinkler i sagsupervisions-guiden, ved at være åben, lyttende og reflekterende over for de andres input tage ansvar for egne følelser, behov og løsninger og ikke tage andres følelser personligt medansvarlig overfor, at alle trin i sagsupervisionen gennemføres ud fra metoden bidrage til en konstruktiv fælles dialog og konklusion medansvarlig for gennemførelse af den aftalte fremtidige praksis 38

9 Iagttagerens forberedelse til sagssupervision Selvrefleksion: Udvælg emnet ud fra følgende overvejelser: 1. position: 2. position: 3. position: Overvej en situation/pædagogisk praksis/handling, som du synes, I kunne gøre bedre i teamet? Hvilke følelser giver det dig, når du tænker på den konkrete situation? Hvad har du behov for? Hvordan ville du ønske det var i stedet? Hvordan tror du, andre opfatter situationen? (Elever, forældre, kollegaer) Hvad tror du, de føler ift. den konkrete situation? Hvilke behov tror du, de har ift. den konkrete situation? Konkludér på ovenstående ud fra spørgsmålet: Har jeg brug for at udvide eller markere mine grænser? Kunne du og gruppen have glæde af, at du slækker lidt på dine krav om, hvordan tingene skal være? Kunne du og gruppen have glæde af, at du markerer din grænse tydeligere i denne situation? Vil du og gruppen have glæde af, at du tager emnet op til sagsupervision? - Hvis Nej, så find et nyt emne og overvej det ud fra ovenstående punkter - Hvis Ja, så gå videre til nedenstående forberedelse af din rolle som Iagttager Forberedelse af Iagttagerrollen: Iagttagelse af fakta Find en konkret situation, som belyser den praksis, du gerne vil udvikle. Beskriv den så konkret som muligt. Hvad sker der? Hvordan agerer de involverede? Skriv den ned og kig den efter for følelser og subjektive vurderinger, så den fremstår så beskrivende og objektiv som muligt. Følelse Overvej din subjektive oplevelse af, hvordan du føler eller oplever situationen. Behov Overvej hvad du har behov for, og hvad der er vigtigt for dig i den konkrete situation for at kunne fungere bedst muligt i jeres fælles arbejde med eleverne. Løsning Overvej hvordan du ønsker, det bliver fremover, og hold dig åben over for andres forslag til handlemuligheder. 39

10 Guide til sagssupervision Iagttagelse af fakta Personen, der er på som Iagttager, lægger ud med at fortælle om en konkret hændelse, som personen gerne vil tage udgangspunkt i ved sagssupervisionen. Situationen beskrives så præcist som muligt og uden bedømmelse, bebrejdelse eller vurdering. Slut af med en præcisering af, hvad Iagttageren ønsker, at der skal belyses/ses på. Alle i teamet tager herefter på skift udgangspunkt i nedenstående spørgsmål ud fra de tre positioner. Tag en runde for hver vinkel, hvor en af gangen svarer på spørgsmålene under hver vinkel. Følelse: 2. position: Hvad tror du eleven/eleverne (forældrene) følte i den pågældende situation? 1. position: Hvad følte du i situationen? (Og hvis du ikke var til stede, hvad tror du, at du ville føle, hvis du var i Iagttagerens situation?) 3. position: Oplevede du andre, der havde følelser ift. den konkrete hændelse? (Andre elever, forældre, andre teammedlemmer, etc.) Behov: 2. position: Hvad er elevens behov i den konkrete situation? Hvad forsøger han/hun at sige? 1. position: Hvad har du selv brug for i den konkrete situation? (Og hvis du ikke var til stede, hvilke behov ville du selv have, hvis du var i Iagttagerens situation?) 3. position: Er der andre behov, vi skal kigge på? Opsummering i plenum - tovholderen spørger ud i teamet: Hvilke behov har vi? Tovholderen skriver behovene op på Post-it sedler/ papkort Herefter udvælges de behov, der er vigtige at opfylde for at nå målet med jeres arbejde ift. eleverne? Løsning: (runde genoptages) 3. position: Hvilken fremtidig praksis vil bedst tilgodese de forskellige behov? Konklusion/handling: 1. position: Hvilken fremtidig praksis vil efter din mening være den bedste, hvis de udvalgte behov skal varetages bedst muligt? (Skriv dem op) Herefter konklusion gennem fælles dialog: Fælles mål: Hvad er det/de vigtigste mål for vores fremtidige praksis? Aktivitet: Hvordan vil vi nå målet? Ansvar: Hvem er ansvarlig for, at det bliver ført ud i livet? Deadline: Hvornår vil vi gøre det? 40

11 Evaluering af teamets arbejde Formål: At sikre en fremadrettet evaluering af teamets projekter og aktiviteter. MÅL Nåede I målene/succeskriterierne for jeres arbejde/projekt? Hvorfor/hvorfor ikke? Var målene klart formulerede fra start? FORMÅL Blev formålet med jeres arbejde/projekt indfriet? Hvorfor/ hvorfor ikke? Var formålet med arbejdet/projektet klart formuleret fra start? AKTIVITETER Hvordan fungerede planlægningen af teamets arbejde/projektet? Hvordan fungerede udførelsen af teamets arbejde/projekt? Hvordan fungerede opfølgningen af teamets arbejde/projekt? Blev alle relevante informeret tilfredsstillende? TIDSPLAN Fungerede tidsplanen undervejs? ROLLER Var der klarhed over, hvem der havde hvilke roller undervejs? Følte alle involverede ejerskab til teamets arbejde/projekt? Levede I op til de aftaler/spilleregler, I havde lavet fra start? SAMLET VURDERING Hvad er vigtigt at holde fast i næste gang? Hvad er vigtigt at gøre anderledes næste gang? Hvordan sikrer I, at evalueringens resultater bliver brugt fremover? 41

12 Mødeevaluering Ikke alle havde klar forståelse af mødets mål. Nogle få bidrog der var ikke megen opbakning til fællesskabet. Mere end én person talte ad gangen. Hver talte om sit eget. Der var ingen plan i, hvem der havde hvilke roller. Der var ingen metodisk fremgangsmåde i løsningen. Der blev ikke opnået nogle brugbare resultater Kort over verden Engagement Lytning Roller Metode Resultater Alle havde samme forståelse af mødets mål. Alle bidrog og var indstillet på at yde en indsats for fællesskabet. Én talte ad gangen, og vi byggede videre på det sagte. Alle arbejdede i overensstemmelse med de aftalte roller. Der var en god arbejdsmetode og system i den måde, opgaven blev grebet an på. Der var gode og konkrete resultater. 42

13 Forberedelsesskema til Teamudviklingssamtale Vurdér følgende udsagn på en skala fra 1 til 10, hvor 1 angiver slet ikke og 10 angiver i meget høj grad. 1. Tryghed i teamet 1.1 Jeg føler mig set og hørt af mine teammedlemmer 1.2 Jeg oplever, at det er nemt at sparre med mine kollegaer om faglige udfordringer 1.3 Mine kollegaer bakker mig op, når jeg står i vanskelige situationer med eleverne 1.4 Jeg føler, at jeg kan sige alt, hvad jeg har brug for i mit team 1.5 Min generelle oplevelse af Tryghed i teamet 2. Stemning i teamet 2.1 Vi har en god og rar atmosfære ved vores teammøder 2.2 Vi har let ved at grine sammen og løfte stemningen 2.3 Vi har en let og positiv tone i vores arbejde med eleverne 2.4 Vi er gode til at anerkende hinanden i dagligdagen 2.5. Min generelle oplevelse af Stemning i teamet 3. Kommunikation i teamet 3.1 Vi er gode til at kommunikere med hinanden 3.2 Vi er gode til at give hinanden feedback, inden problemerne opstår eller bliver store 3.3 Vi har og benytter nogle gode kommunikationsredskaber (info bog, referater o.a.) 3.4 Vi er gode til at løse konflikter, hvis de opstår 3.5 Min generelle oplevelse af Kommunikation i teamet 4. Mål og handling 4.1. Vi har et tydeligt fælles mål og arbejder i samme retning 4.2 Vi er gode til at tage fælles fremadrettede beslutninger 4.3 Vi er gode til at føre vores beslutninger og aftaler ud i livet 4.4. Vi gør altid, hvad vi siger, at vi vil gøre 4.5. Min generelle oplevelse af Mål og handling i teamet 5. Opfølgning og evaluering 5.1. Vi er gode til at evaluere på vores tiltag og lære af vores erfaringer 5.2 Vi følger løbende op på vores mål og tiltag med eleverne 5.3 Vi følger op på aftaler fra referatet ved hvert teammøde 5.4 Vi følger altid op på episoder med eleverne inklusiv indberetninger 5.5 Min generelle oplevelse af Opfølgning og evaluering i teamet 6. Værdier i undervisningen 6.1 Vi er gode til at udnytte hinandens ressourcer og forskelligheder 6.2 Vi er fleksible og ændrer på vores planer, når situationen kræver det 6.3 Vi er gode til at bruge vejlederteamets kompetencer 6.4 Vi har tillid til, at eleverne altid gør det bedste, de kan 6.5 Min generelle oplevelse af Værdier i undervisningen 7. Tillid til ledelsen 7.1 Vi har tillid til, at ledelsen til hver en tid vil bakke os op 7.2 Vi har en god og konstruktiv dialog med ledelsen 7.3 Vi føler os set og hørt af ledelsen 7.4 Vi går altid til ledelsen, hvis vi har problemer, vi ikke selv kan håndtere 7.5 Min generelle oplevelse af Tillid til ledelsen 43

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER INKLUSIONS- FORTÆLLINGER ET FOKUS PÅ MILJØ OG SAMSPILSPROCESSER Det enkelte barns læring og deltagelsesmuligheder Institutionsmiljø: Samarbejde om organisering af pædagogisk praksis Faglighed: Børnesyn

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

1. Læsestærke børn i Vores Skole

1. Læsestærke børn i Vores Skole 1. Læsestærke børn i Vores Skole Vores forældre kan lære at styrke børnenes læsefærdigheder Forældre kan bruges endnu mere til at fremme børnenes læsefærdigheder. Vi kan give dem gode råd og brugbare redskaber

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe

Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe Skriv firmaslogan her Faglig standard for evalueringskultur i Daginstitution Stensballe Gennem arbejdet med VIDA-eksperimenter, er det

Læs mere

Forståelse af sig selv og andre

Forståelse af sig selv og andre 12 Forståelse af sig selv og andre Bamse Buller Skrevet med input fra pædagogerne Lone Kelly og Jane Andersen, Kildemosen, afd. Kilden i Kolding Kommune Forståelse af sig selv og andre Kort om metoden

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener X Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

KOMPETENCER OPNÅET GENNEM DELTAGELSE I FRIVILLIGT ARBEJDE. for flygtninge/indvandrere

KOMPETENCER OPNÅET GENNEM DELTAGELSE I FRIVILLIGT ARBEJDE. for flygtninge/indvandrere KOMPETENCER OPNÅET GENNEM DELTAGELSE I FRIVILLIGT ARBEJDE for flygtninge/indvandrere Navn på den frivillige: 1. Frivilligt arbejde Dato og varighed Foreningens navn Aktiviteter Opnåede færdigheder og kompetencer

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 3. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

EVIDENSSTRATEGI - FORSLAG TIL MODEL. Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, www.sfi-campbell.dk

EVIDENSSTRATEGI - FORSLAG TIL MODEL. Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, www.sfi-campbell.dk EVIDENSSTRATEGI - FORSLAG TIL MODEL Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, www.sfi-campbell.dk EVIDENSSTRATEGI: Forslag til model for arbejdet med evidensbaseret praksis på børne- og ungeområdet Fra målsætning

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden

Introduktion til forældre og andre voksne, der gerne vil være en del af vores verden Kære voksne til børn i Sundbrinkens Børnehus Sundbrinkens børn og vores børns måde at være i verden på, er en del af en helhed. Derfor er vi rigtig glade for at kunne dele vores verden med jer, når I har

Læs mere

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF

Skab en SucceSfuld. forening. med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Skab en SucceSfuld forening med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF NÅ I MÅL MED TO STÆRKE MEDSPILLERE! 2 DGI og DIF har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor

Læs mere

Kommunikationsplan for SAPA-projektet:

Kommunikationsplan for SAPA-projektet: Kommunikationsplan for SAPA-projektet: 1. BAGGRUND Beskriv kort: Hvad er der sket? Hvorfor skal der kommunikeres? Er der lig i lasten? Sker der andet, som kan forplumre billedet netop nu? Som et element

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29: Nørd. Vejledning til HippHopp guider HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 Uge 29: Nørd Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Nørd side 1 HIPPY HippHopp uge_29_guidevejl_nørd.indd 1 06/07/10 10.42 Denne vejledning er et supplement

Læs mere

MANGLER BØRN GRÆNSER eller mangler de voksne? Foredrag, Skole og Forældre Foråret 2015, nogle hovedpointer

MANGLER BØRN GRÆNSER eller mangler de voksne? Foredrag, Skole og Forældre Foråret 2015, nogle hovedpointer OPDRAGELSE et fællesanliggende mellem skole og hjem MANGLER BØRN GRÆNSER eller mangler de voksne? Foredrag, Skole og Forældre Foråret 2015, nogle hovedpointer Mange dilemmaer i opdragelse Mellem fælles,

Læs mere

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Forløbet om helhedsorienteret undervisning tager sit teoretiske afsæt i et systemisk og anerkendende ressourcesyn, og det er denne tilgang, der ligger

Læs mere

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Projekt Kommunale plejefamilier

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Projekt Kommunale plejefamilier GLADSAXE KOMMUNE Projekt Kommunale plejefamilier Kommissorium for netværkssupervision af kommunale plejefamilier i forbindelse med udviklingsprojekt i perioden 2011-2013 NOTAT Dato: november 2012 Navn:

Læs mere

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiks Skole Gældende fra den 1.-3.-2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Børnene på Frederiks Skole siger: Vi vil forebygge mobning på Frederiks Skole, og så vil

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Inklusion kræver en demokratisk proces

Inklusion kræver en demokratisk proces INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK AARHUS UNIVERSITET : * Inklusion kræver en demokratisk proces Camilla Brørup Dyssegaard Postdoc, Autoriseret Psykolog Leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Læs mere

Aktionslæring i Børneområdet

Aktionslæring i Børneområdet Aktionslæring i Børneområdet Udgivet oktober 2014 Aktionslæring i Børneområdet 1 I Børneområdet er der besluttet en fælles model for aktionslæring, som alle skal tage udgangspunkt i. Den fælles model skal

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND 72 Små og store venner Børn hjælper børn Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Valérie Licht-Larsen og souschef Christina Stær Mygind, Humlebien, Gentofte Kommune BAGGRUND Små og store venner Kort

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi. Refleksionsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Projekt Guidet egenbeslutning og epilepsi Refleksionsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

SKOLESTART For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og

SKOLESTART For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og TORSTORP SKOLE SKOLESTART 2 For at barnet kan få en god og lærerig skolestart, og opleve tryghed og fortrolighed med at gå i skole, er det vigtigt at vide, hvad barnet har brug for af færdigheder og forudsætninger

Læs mere

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet:

Fra Fælles Mål til læringsmål for forløbet: Mein Sport Af Christian Falkesgaard Brendholdt Kompetencenområder: Mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation Færdigheds-vidensområder: Lytning (trin 1, fase 3) Læsning (trin 1, fase 3) Tekster

Læs mere

Solaris Værdigrundlag

Solaris Værdigrundlag Solaris Værdigrundlag Solaris En forening der giver inspiration og motivation til at fastholde og fremme spejderarbejdet. Solaris er en forening under Det Danske Spejderkorps. Dermed defineres Solaris

Læs mere

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Konference for Undervisningsministeriets samarbejdskommuner 12. maj 2015 Uddannelseskonsulent Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Agenda

Læs mere

FEEDFORWARD FEEDBACK

FEEDFORWARD FEEDBACK FEEDFORWARD FEEDBACK Metoden bruges til at give en målrettet og konstruktiv feedback. Jeg har gode erfaringer med at bruge metoden i mindre grupper. Metoden sikrer den konstruktive vinkel i debatten, og

Læs mere

Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland

Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland Strategi- og kulturudvikling i DGI Nordjylland Tør vi forandre os Januar, 2013. Af Sandra Houmann medarbejder i intenz Forord Formålet med denne artikel er at dokumentere, hvilken rejse DGI Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Holmstrupgård - Bogruppen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2

Gennemførelse. Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Let s Speak! Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse af disse måske skal nogle af dem yderligere

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1

Christiansø Skole Christiansø Skole - forældretilfredshed April 2016 1 Christiansø Skole 1 Helt enig Mest enig Hverken enig eller uenig Mest uenig Helt uenig 6 5 4 3 2 1 0 God skole Tryg ved at God God og Godt og sende mit barn information ligeværdig tillidsfuldt dialog samarbejde

Læs mere

Uddannelsesplan for pæd. stud.

Uddannelsesplan for pæd. stud. Uddannelsesplan for pæd. stud. Med denne folder vil vi byde dig velkommen, som studerende på Boenheden Højtoftevej 50. Her kan du læse lidt om hvem vi er og hvad vi beskæftiger os med, samt forskellige

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Ledelse & Organisation/KLEO. Den reflekterende samtale

Ledelse & Organisation/KLEO. Den reflekterende samtale Den reflekterende samtale 2015 Formål med samtalen? At skabe et forum, hvor det er muligt at tale om didaktik og læring At undersøge og udvikle den gode undervisning At skabe refleksion over lærerens praksis

Læs mere

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien.

Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vis industrien frem! Flere unge skal have en uddannelse inden for industrien. Vær med til at tage ansvar og åbn dørene til din virksomhed. Drejebog til virksomheder i samarbejde med Tresu Group, FKSSlamson

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Forslag til pædagogiske læreplaner

Forslag til pædagogiske læreplaner Forslag til pædagogiske læreplaner Tema 1 Barnets alsidige udvikling Overordnede mål At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer?

Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? 9. MØDEGANG Bevægelse Udendørs bevægelse alene og med andre Hvordan går det med mine forandringer? At arbejde med bevægelse i en hverdagsramme At blive bevidst om forskellene på at gå alene og sammen med

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2010/2011 for elever på Kollegievejens Skole

Undervisningsmiljøvurdering 2010/2011 for elever på Kollegievejens Skole Undervisningsmiljøvurdering 2010/2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2013. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel UMV: Kortlægning af undervisningsmiljøet

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring

Service i rengøring. Service i rengøring. Daglig erhvervsrengøring Service i rengøring Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring.

Læs mere

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 7 Vi gennemfører tiltag, der skal støtte elevens trivsel og udvikling Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

genvej til innovation på arbejdspladsen

genvej til innovation på arbejdspladsen FORNYELSE I FÆLLESSKAB genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET Fornyelse i Fællesskab giver resultater Projekt Fornyelse i Fællesskab har udviklet en række trin og værktøjer, som I

Læs mere

Sygefraværspolitik i Statens Administration

Sygefraværspolitik i Statens Administration Side 1 af 6 Sygefraværspolitik i Statens Administration 27. april 2011 Indhold Formål... 1 Hvornår og hvordan melder du dig syg?... 2 Hvornår og hvordan melder du dig rask?... 2 Kontakt til den sygemeldte

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual

Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab. Manual Introduktion Frivilligt arbejde som et springbræt til Integration - et kompetenceafklaringsredskab Manual Kompetenceafklaringsredskabet er skabt og produceret i løbet af 2013-2015 som et samarbejdsprojekt

Læs mere

Hvad er filosofisk coaching?

Hvad er filosofisk coaching? Indsigt, forståelse, refleksion, innovation. Hvad er filosofisk coaching? 1 Kontaktoplysninger: Visbjerg Hegn 14 830 Mårslet 980-8558 el. 86-6180. www.filosofiskvejleder.dk Læs på vores blog om aktuelle

Læs mere

Skriv en kommunikationskontrakt

Skriv en kommunikationskontrakt Skriv en kommunikationskontrakt Dette er et værktøj for dig, som vil Udvikle kommunikationen i din arbejdsgruppe Skabe klare rammer, roller og ansvar for dig og dine medarbejderes kommunikation Tydeliggøre

Læs mere

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik

Børnesyn og nyttig viden om pædagogik Børnesyn og nyttig viden om pædagogik I Daginstitution Langmark Udarbejdet 2014 Børnesyn i Langmark Alle børn i daginstitution Langmark skal opleve sig som en del af de fællesskaber, vi har. De skal anerkendes

Læs mere

Mig som professionel. Fagidentitet

Mig som professionel. Fagidentitet Mig som professionel I denne uge skal vi arbejde med kompetencemålet: - Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen rolle i mødet med andre mennesker. - Mens vi

Læs mere

Natur og natur fænomener:

Natur og natur fænomener: Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Børn:14 storegruppebørn 5-6 år Deltagende voksne: Mai-Britt og Camilla Tidsramme:

Læs mere

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år

Bilag 1 side 1. Pjece. Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte familier med børn under 18 år Bilag 1 side 1 Pjece Projektbilag 1/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 1 side 2 Projektbilag 2/25 Psykosocial indsats i kræftramte Bilag 2 side 1 AFSLUTTENDE TELEFONINTERVIEW 6 mdr. efter dødsfald

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Røde Kors. Røde Kors 2016 Frants Christensen Familiesparring. Mail@kuhlman.nu 1

Røde Kors. Røde Kors 2016 Frants Christensen Familiesparring. Mail@kuhlman.nu 1 Røde Kors 1 Præsentation Mit navn er: Alder: Frants Christensen 51 år Min familie Baggrund: socialpædagog familieterapeut leder udd. konsulent udd. ART træner 2 Leder af Dagbehandlingsskolen Kejserdal

Læs mere

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Januar 2013 Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Det at have studerende er en naturlig del af arbejdet som pædagog. Vi forventer at de studerende kommer med friske pust fra den teoretiske verden til

Læs mere

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI

Leder- AkAdemiet. - i samarbejde med DIF og DGI Leder- AkAdemiet - i samarbejde med DIF og DGI En stærk forening med en god leder DIF og DGI har en fælles drøm. Vi drømmer om, at flere danskere vil dyrke motion. Derfor har vi sat os det mål, at der

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) IBC Kurser og kompetenceudvikling Lederuddannelser Middle Management Program (MMP) Forberedelseshæfte til lederudviklingsprogram for nye og erfarne mellemledere Kære Leder Velkommen på IBCs Middle Management

Læs mere

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere.

Værktøj for fællesskab og relationer. Rundt om relationer. FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer Rundt om relationer FDF har fokus på fællesskab mellem børn og positive relationer mellem børn og ledere. Værktøj for fællesskab og relationer N O G ET PÅ H J E R T

Læs mere

Inkluderende pædagogik intentioner og virkelighedens verden

Inkluderende pædagogik intentioner og virkelighedens verden Inkluderende pædagogik intentioner og virkelighedens verden 1 Inklusionsteori 2 Ifølge nyere inklusionsteori skal fokus rettes på, hvordan inklusion på skolerne kan udvikles, frem for hvordan inklusion

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen

PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen PTSD Undervisningsmateriale til indskolingen Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE.

AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE. Introduktion AT STØTTE ET BARN I SORG KRÆVER IKKE, AT DU ER ET OVERMEJNNESKE- BLOT AT DU ER ET MEDMENNESKE. Delt smerte er halvt smerte Når vi står overfor et menneske, der har oplevet et alvorligt tab,

Læs mere

Hvorfor beslutte sig for en pædagogisk platform?

Hvorfor beslutte sig for en pædagogisk platform? Selvpsykologisk Symposium Workshop 1-8. marts 2008 Hvorfor er det vigtigt for en skole i tiden at beslutte sig for at bruge pædagogiskpsykologisk teori? Hvordan kan det kvalificere skoles arbejde? Med

Læs mere

Stormøde onsdag d. 9. juni 2011

Stormøde onsdag d. 9. juni 2011 Stormøde onsdag d. 9. juni 2011 Dilemma 1: Frihed/ferier udenfor planlagte skoleferier Der er 200 skoledage pr. skoleår. Der er et lovpligtigt krav om et minimumstimetal, der skal overholdes. Desuden er

Læs mere

Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV 2012 2013

Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV 2012 2013 Bilag 3: Læsninger af og dialog om spørgeskemaresultaterne opfølgning på psykisk APV 2012 2013 Opfølgning på medarbejderundersøgelser er af afgørende betydning. Undersøgelser viser, at hvis man gennemfører

Læs mere

Forandringsteori for selvhjælpsgrupper

Forandringsteori for selvhjælpsgrupper Dokumentation af workshop den 9. maj 2007 om: Forandringsteori for selvhjælpsgrupper Formålet med dagens workshop var, at udvikle en forandringsteori for FriSe s selvhjælpsgrupper. I det følgende beskrives

Læs mere

Kompetencestrategi Social og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge kompetencestrategien

Læs mere

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Procesplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Skoleåret 2011-2012: Efterår 2011: Værdigrundlag udarbejdes Vinter 2011: Hvidbog for udskolingen (7.-9.kl.)

Læs mere

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik Læreruddannelsen Vejledning om undervisningsplan i faget praktik University College Sjælland/Læreruddannelsen Side 1 Niveau 1 Den studerende skal i samarbejde med medstuderende planlægge, gennemføre, evaluere

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar.

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar. Møde den: 10. august 2016 kl. 12.00-14.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Referat Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen,

Læs mere