Lysinstailationer for ekstra lav spænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lysinstailationer for ekstra lav spænding"

Transkript

1 - ELRAD-MEDDELELSE 'L en: KQ - Installationer nr. 2/99 (Erstatter nr. 3/91) ELEKTRICITETSRADET Gothersnade Kebenhavn K Tlf Fax Lysinstailationer for ekstra lav spænding Lysinstallationer for ekstra lav spænding (lawoltinstallationer) skal normalt opfylde de almindelige bestemmelser i Stærkstrramsbekendtgrarelsen, Elektriske installationer (SBEi), og er underlagt autorisationsansvar. Samlesæt, som opfylder materielstandarderne for belysningsarmaturer og leveres færdige med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning, kan uden autorisation opsættes af belysningsfirmaer o.l., der erhvervsmæssigt producerer, reparerer eller vedligeholder sldanne belysningsarmaturer. Derudover kan enhver, der har fomraden kendskab til arbejdets udfarelse, opsætte disse samlesæt i private boliger, nár det ikke sker erhvervsmæssigt (se Elinstallatrarloven). Denne ELRAD-meddelelse er udarbejdet pá baggrund af en oversættelse af en international standard for lawoltinstallationer (IEC ) med særlige danske tilfrajelser markeret med en streg i marginen. Bestemmelserne bliver i forbindelse med revision af de danske installationsbestemmelser indfrajet i SBEi. Nummereringen af bestemmelserne i denne ELRAD-meddelelse er ikke fortlabende, men fralger nummereringen i de kommende installationsbestemmelser. De eflerfralgende bestemmelser supplerer, ændrer eller erstatter de generelle bestemmelser i SBEi. Hvor der ikke i det fralgende er beskrevet særlige bestemmelser, betyder det, at de almindelige bestemmelser i SBEi gælder. Det medfarer bl.a., at - samlinger i den faste lawoltinstallation skal udfrares i egnede kapslinger eller i egnet lukket forbindelsesrum i fast monterede brugsgenstande (armaturer), og ledningerne skal fastholdes ved indfraringen i materiellet, - samlingerne i den faste lawoltinstallation skal være fast anbragt og tilgængelige pá deres faste anbrinaelsessted. Det accedteres doa. at samlinaer af den faste installation udfrart i lukkede hrbindelsesrum i fast montgede indbygningsarmaturer frarst er tilgængelige, nar armaturerne er trukket ud af indbygningshullerne, - tilledninger skal tilsluttes den faste lawoltinstallation i det rum, hvor armaturet er anbragt, og ml ikke være unradvendigt lange, samt de skal aflastes for træk og vridning, spændingsfaldet i den faste del af lawoltkredsen ikke m& være stnrre end 4 %, sikringer o.l. til overstrramsbeskyttelse skal være let tilgængelige,. der ved sikringer og lignende beskyttelsesudstyr skal anbringes en holdbar mærkning om strarst tilladte mærkestrrarn for overstramsbeskyttelsen,

2 EL~D-MEDDELELSE Installationer nr. 2/99 - lawoltmateriel i særlige omrader, fx badeomrader eller i det fri, skal opfylde kravene til kapslingsklassen for disse omrader og være mærket hermed. Lysinstallationer for ekstra lav spænding. Gyldighedsomrhde. De særlige bestemmelser i denne sektion gælder for lysinstallationer forsynet fra stramkilder med en mærkespænding pa hnjst 50 V- eller i20 v-. Med hensyn til definition af et belysningsystern for ekstra lav spænding henvises til EN [SE afsnit Vekselspmndinger er angivet som effektiwærdier. Beskyttelse mod bhde direkte og indirekte berering. For lysinstallationer for ekstra lav spænding m& der kun anvendes SELV. Hvis der anvendes blanke ledere, ma SELV-systemet hnjst afgive en spænding p& 25 V- eller 60 V -. Besternmelsernefor SELV-strernkredsefindes i Stærkstremcbekendtgrarelsen. Elektriske installationer 1993 (SBEi) 41 1.l.4. I Sikkerhedstransformere skal være i overensstemmelse med EN [SB afsnit 1451 eller EN Strmnkilder, f.eks. transformere og konvertere, skal være fast monteret. Parallelforbindelse af transformeres sekundærkredse er kun tilladt, hvis primærkredsene ogsa er parallelforbundet, og transformerne har samme data. Overstremsbeskyttelse. Der skal forefindes en indretning til overstr~msbeskyttelse af kredsen med ekstra lav spænding enten ved fælles eller separat beskyttelse, jf. SBEi kapitel 43. Det skal sikres, at strernmen ved kortslutning i endepunktet af en strrarnkreds erfilstrækkelig stor til at bevirke udkobling af det foransiddende beskyttelsesudstyr, inden d& sker en skadelig opvarm~ing. Der biar tages hensyn til transformerens magnetiseringsstrern. I I Anvendes sikringer til ledningsbeskyttelse kan der ud over almindelige lavspændingssiknnger pa primærsiden af transformeren benyttes finsikringer efter EN eller tilsvarende sikringer (fx bilsikringer efter ISOIDIS ) pa sekundærsiden. Sikringerne skal have tilstrækkelig brydeevne.

3 ELR~D-MEDDELELSE Installationer nr. 2/99 Ved udskiftelige sikringer og lignende beskyttelsesudstyr skal der anbringes en tydelig og holdbar mærkning om bjst tiiladte mærkesirem for overstmmsbeskyttelsen, jf. SBEi I I Indretningen til overstramsbeskyttelse skal være af typen uden automatisk genindkobling. Overstramsbeskyttelse kan udfares med beskyttelsesudstyr som opfylder kravene i punkt Adskillelse og afbrydning. Transformere, der kobles parallelt pa primærsiden, skal være permanent forbundet til en fælles adskiller. Beskyttelse mod brand. Omrader med brandfare p& grund af bearbejdede eller oplagrede materialers art. Fabrikantens installationsanvisning skal folges, i særdeleshed anvisningen med hensyn til montering pa brændbare eller ikke-brændbare underlag. Armaturer uden F-mærke ma ikke monteres pa brændbare underlag. F-mærkede armaturer skal installeres i henhold til reglerne for F-mærket som angivet i EN [SE afsnit Belysningsarmaturer med tilbehm skal være &ledes udferl og anbragt, at risiko for skadelig opvarmning af materiel eller omgivelser undgas. Det vil norman være nidvendigt at sikre indbyggede armaturer i lofter. hvor& der er lagt isoieringsmatter e.l., mod for tæt omslutning af isoleringsm8tterne, jf. SBEl En forklaring pa de anvendte mærkningssymboler er givet i tillæg A. Brandfare ved transformerelkonvertere. Transformere skal - enten være beskyttet p& primærsiden af beskyttelsesudstyr i henhold til , - eller være kortslutningssikre transformere (enten betinget eller ubetinget kortslutningssikre), se tillæg A for mærkning. Elektroniske konvertere skal være i overensstemmelse med EN og med bestemmelserne i , Det anbefales, at konvertere, som er mærket med symbolet W, anvendes. Se tillæg A vedrerende symbol.

4 ELRAD-MEDDELELSE ~nsta~iationer nr. 2/ Brandfare ved kortslutning Hvis begge ledere i kredsen er uisolerede, skal de - enten være beskyttet af en speciel beskyttelsesindretning i henhold til , - eller være forsynet fra en transformer i overensstemmelse med EN [afsnit 1451, kapitel III, sektion 2, eller EN [legetajstransformere] med en mærkeeffekt p& hajst 200 VA, - eller indgl i systemer i henhold til EN [SB afsnit Den specielle beskyttelsesindretning til beskyttelse mod brandfare p& grund af overophedning skal opfylde falgende krav: - Kontinuerlig ovewhgning af armaturernes effekiforbrug. - Automatisk afbrydelse af forsyningskredsen inden 0,3 s i tilfælde af kortslutning eller fejl, som bevirker en foragelse af den givne effekt med mere end 60 W. - Automatisk afbrydelse, nlr forsyningskredsen arbejder ved reduceret effekt (f.eks. ved gate-styring eller en reguleringsproces eller et lampesvigt), hvis der optræder en fejl, som bevirker en foragelse af effekten med mere end 60 W. - Automatisk afbrydelse, hvis forsyningskredsen indkobles, mens der er en fejl, som forager effektforbruget med mere end 60 W. - Den specielle beskyttelsesindretning skal være fail-cafe. Ledningssystemer. Falgende ledningssystemer kan anvendes: - Isolerede ledere i rar eller ledningskanalsysterner. - Kabler. - Bajelige flerleder ledninger. - Systemer for belysning med ekstra lav spænding EN i henhold til - Kontaktskinner i henhold til EN Ved dimensionering af ledningssystememe skal opmærksomheden henledes p& temperaturstigningen som fralge af de store stramme i lawoltinstallationerne. I

5 ELRAD-MEDDELELSE Installationer nr. 2/99 Ledningsforbindelser i den faste installation pi &vel primær- som sekundærsiden af transformeren skal anbringes, & de er let tilgængelige for inspektion, kontrol og vedligeholdelse, jf. SBEi Forbindelserne kan være anbragt bag nedtagelige brædder eller lemme. Rer, kabler og bajelige ledninger skal være s oli fastgjort ved begge ender, samt være forhindret i at bererer armaturemes varme dele, jf. SBEi Tilledninger skal tilsluttes den faste lawoltinstallation i det rum, hvor armaturet anvendes, og længden skal begrænses til det ~dvendige, jf. SBEi Hvor dele af lysinstallationen med ekstra lav spænding er tilgængelige, gælder kravene i SBEi 423. Bygningers metalliske konstruktionsdele, f.eks. rarsystemer eller dele af inventar. rna ikke anvendes som strsmferende ledere. Blanke ledere. Hvis den nominelle spænding ikke overstiger 25 V- eller 60 V=, tillades blanke ledere anvendt, forudsat at lysinstallationen med ekstra lav spænding opfylder felgende krav: - Materiellet er konstrueret, installeret eller kapslet pa en sadan made, at risikoen for kortslutning er reduceret til et minimum, og - de anvendte ledere har af mekaniske hensyn et tværsnitsareal p& mindst 4 mm2, og - lederne eller tradene er ikke anbragt direkte ph brændbart materiale. For nedhængte blanke ledere skal mindst én af lederne og dens terminaler være isoleret i den del af kredsen, der er anbragt mellem transformeren og beskyttelsesindretningen, saledes at kortslutning undghs. Nedhængte systemer. Ophængningsindretninger for armaturer, herunder bæretrade, skal være i stand til at bære 5 gange de ophængte armaturers masse, dog mindst 10 kg, uden at blive sdelagt. Tilslutninger og forbindelser af ledere skal foretages med skrueklemmer eller skruelsse klemmer i henhold til den af standarderne EN [SB afsnit eller EN [SB afsnit , som er relevant. Isolationsgennembrydende klemmer og forbindelsestrhde med kontravægte, som hænges over udspændte bæretrade, mb ikke anvendes.

6 ELRAD-MEDDELELSE Installationer nr. 2/99 Det nedhængte system skal være fastgjort til vægge eller lofter ved hjælp af isolerede afstandssiykker, og de skal være frit tilgængelige over hele deres længde. Kontaktskinnesystemer for belysningsarmaturer. Kontaktskinnesystemer for belysningsarmaturer skal opfylde bestemmelserne i EN Stramværdier. Stramværdier for uisolerede ledere er under overvejelse. Ledertværsnit. Tværsnittet af ledere for ekstra lav spænding skal mindst være: - 1,5 mm2 kobber for de ovenfor nævnte ledningssystemer, men for bajelige ledninger med en længde p& hajst 3 m tillades et tværsnit p& 1 mm2 kobber. Tværsnittet for tilledninger skal mindst være 0.75 mm2. Mindre iværsnit end 0,75 mm2 kan dog forekomme ifelge konstrukiiinsforskrifteme. jf. SBEi I - 4 mm2 kobber for nedhængte systemer med bsjelige ledninger eller isolerede ledere (af mekaniske hensyn). Spaendingsfald i forbrugeres installationer. I lysinstallationer med ekstra lav spænding skal der rettes særlig opmærksomhed p& bestemmelserne om spændingsfald. Spændingcfaldstabel og beregningseksempler i tillæg B. Andet materiel. Der skal anvendes belysningsarmaturer, som er i overensstemmelse med EN [SB afsnit Beskyttelsesindretninger i kredse med ekstra lav spænding skal være en integreret del af stramkilden eller være fast monteret. Beskyttelsesindretninger skal være let tilgængelige. Beskyttelsesindretninger kan være anbragt over hængelofter, som er nedtagelige eller let tilgængelige. I safald skal der findes et let synligt skilt, som viser beskyttelsesindretningens placering.

7 ELRAD-MEDDELELSE ~nstallationer nr. 2/99 Med enhver installation skal leveres en skematisk oversigt (plantegning), som viser placeringen og sterrelsen af sikringer og transformere. Oversigten skal placeres ved tavlen, hvorfra anlæggene forsynes. Hvis en beskyttelsesindretnings tilh~rsforhold til en kreds ikke er umiddelbart indlysende, skal der være et skilt eller kredsskema tæt ved beskyttelsesindretningen, saledes at den tilherende kreds kan identificeres. Transformere, beskyttelsesindretninger eller lignende materiel, der er monteret over hængelofter e.l., skal være fastgjort pa et fast underlag og være fast tilsluttet. Denne ELRAD-meddelelse træder i kraft l. januar 2000.

8 ELRAD-MEDDELELSE ~nstallationer nr. 2/99 Tillæg A (informativt) Forklaring pa symboler, som er anvendt i denne sektion. Betinget eller (IEC 60742) ubetinget kortslutningssikker sikkerhedstransformer IV v bart underlag (IEC 60598) Separat v Belysningsarmatur med begrænset overfladetemperatur (IEC ) Belysningsarmatur beregnet for direkte montering p& almindeligt brænd- forkoblingsenhed IEC 417, symbol nr Konverter med temperaturgrænse pa 110 "C.

9 ELRAD-MEDDELELSE ~nstallationer nr. 2/99 Tillæg B (informativt) Dette tillæg indeholder eksempel p& spændingsfaldsberegning samt tabel for ledningslængder, under hensyntagen til kravet om stcarst tilladt spændingsfald. Spændingsfaldet i lawoltkredsen mellem transformerens sekundære klemmer og fast installerede armaturer m& ikke være stcarre end 4 % af installationens nominelle spænding. Eksempel: En transformer med nominel sekundærspænding p& 12 V forsyner 2 lawoltarrnaturer med lyskilder p& 50 W via bprjelige kobberledninger med 4 mm2 ledertværsnit udfort som fast installation. AU, = I x R = I x r x L = 8,3 x ' x 9 = 0,37 V AU, EAU = I x R = I x r x L = 4,2 x 0,00495 x 4 = 0,08 V = AU, + AU, = 0,37 + 0,08 = 0,45 V ' Tabelværdi for lederresistans indsat i fl pr. m (IEC 228). -9-

10 EL~D-MEDDELELSE Installationer nr. 2/99 Spændingsfaldet i eksemplet er overholdt, men havde man valgt en ledning med et ledertværsnit p& 1,5 mm2 ud fra krav til str~mværdi og mindste ledertværsnit i fast installation, var spændingsfaldet blevet 1,22 V (svarende til 10,2 %) og dermed langt over det tilladte. Ledningslængde ved forskellige tværsnit Nedenstaende tabel angiver maksimal ledningslængde for bajelige kobberledere i den faste lawoltinstallation ved forskellige ledertværsnit, under hensyntagen til starst tilladte spændingsfald pa 4 % ved en nominel spænding p& 12 V. Hvor der ikke er anfnrt noget tal i tabellen, er den beregnede længde under 1 m. Opmærksomheden henledes p& at spændingsfaldet oite vil være den dimensionerende faktor i lawoltinstallationer. Stramværdier kan aflæses i tabel 52E i SBEi eller alternativt i IEC for 2 ledersystemer.

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Gør-det-selv el. Tag folderen med hjem til værktøjskassen Gør-det-selv el Tag folderen med hjem til værktøjskassen Indhold Om gør-det-selv el 3 Før du går i gang Ledningstyper, fastgørelse af ledninger 4 Stikpropper og forlængerled 7 Gør-det-selv el for begyndere

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding

Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Supplerende monterings-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Eksplosionssikre trefasede asynkronmotorer med kortslutningsrotor til lavspænding Tændingsbeskyttelse Øget sikkerhed e Tændingsbeskyttelse

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Reglementets tekniske regler m.v. er anført i almindelig tekst. Tekst i kursiv indeholder baggrund og forklarende kommentarer.

Reglementets tekniske regler m.v. er anført i almindelig tekst. Tekst i kursiv indeholder baggrund og forklarende kommentarer. Reglement for indretning af sikringsrum og murgennembrydninger Reglementet med ændringer er udgivet af Beredskabsstyrelsen september 2003 (B 1329-03 / ISBN 87-91133-48-3) Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere