KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring."

Transkript

1 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær som følge af, at klagerne ikke blev frigjort for deres 20-årige manglesansvar, som klagerne var stillet i udsigt, idet indklagede havde anført, at klagernes landbrugsejendom var omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kapitel 1. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. Endelig angår sagen spørgsmålet, om indklagede skal forrente sit afregningsbeløb overfor klagerne, og om indklagede har krav på betaling af diverse dokumentationsomkostninger. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejendom, og indgik derfor i februar 2005 en formidlingsaftale med indklagede. Den 7. juli 2005 blev der udarbejdet tilstandsrapport og energimærke på ejendommen. For dette arbejde betalte klagerne i alt kr ,00 inkl. moms. Den byggesagkyndige

2 2 har oplyst, at kr ,00 vedrører tilstandsrapporten. Den 13. juli 2005 underskrev klagerne en købsaftale om salg af ejendommen. Af købsaftalen fremgik, at handlen var omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. kapitel 1, og at køber inden afgivelse af købstilbud havde modtaget kopi af tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring. Efter handlen fandt klagerne ud at, at handlen alligevel ikke var omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse ved fast ejendom m.v. kapitel 1, idet ejendommen var en landbrugsejendom, og idet købsaftalen ikke havde været betinget af, at landbrugspligten blev ophævet. Klagerne var derved ikke blevet frigjort for deres 20-årige mangelsansvar som forventet. Den 3. november 2005 fremsendte indklagede sin faktura: Primo 2006 konstaterede køberne omfattende fugtskade i ejendommen samt angreb af skimmelsvamp, og da køberne ikke havde kunnet tegne ejerskifteforsikring, gjorde køberne gældende, at klagerne skulle erstatte købernes tab, der kunne opgøres til udbedringsomkostningerne ved skaderne. Den 2. maj 2006 skrev klagernes advokat til indklagede:

3 3 De forestod som bekendt handlen af ejendommen med overtagelsesdag den 1/ Der er tale om en ejendom, der er registreret som landbrug, dog med et areal på under 2 ha, hvorfor ophævelse af landbrugspligten er en formalitet. Min klient oplyser, at han i forbindelse med handlen ikke modtog rådgivning fra Dem f.s.v. angår følgerne af, at ejendommen var registreret som landbrug, idet der særligt tænkes på lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Min klient har i stedet underskrevet tilbud om betaling af halv ejerskifteforsikring. Først i september måned tilskrev De mine klienter med oplysning om, at de nu var omfattet af almindelig 20 års ansvar, herunder ansvar for skjulte fejl og mangler i form af forholdsmæssigt afslag. Det er min klare opfattelse, at De burde have rådgivet om retsvirkningerne af det forhold at der var tale om en landbrugsejendom og betinge handlen af, at landbrugspligten ophørte. Den 28. august 2006 indgav klagerne klage over indklagede til Klagenævnet for Ejendomsformidling. Efter at køberne havde anlagt retssag mod klagerne med krav om betaling af erstatning, adciterede klagerne indklagede med påstand om, at indklagede skulle friholde klagerne for beløb, klagerne måtte blive idømt til at betale til køberne, og som kunne henføres til det forhold, at indklagede ikke havde opnået virkningen af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kapitel 1. Sagen i Klagenævnet for Ejendomsformidling blev herefter sat i bero, indtil retssagen var afgjort. Den 4. juni 2008 blev der indgået forlig i retssagen: Sagsøgte og adciterede betaler til fuld og endelig afgørelse kr ,00 med tillæg af rente fra sagens anlæg til betaling sker til sagsøger. Beløbet (hovedstol og procesrenter) betales med 1/3 af sagsøgte og 2/3 af adciterede. Klagernes advokat har i forbindelse med klagesagens fortsættelse i nævnet oplyst, at det i forbindelse med forligsforhandlingerne mellem indklagede og klagerne blev aftalt, at spørgsmålet om indklagedes krav på salær m.v. ikke var omfattet af forliget. Klagesagen kunne herefter afgrænses til at angå dette spørgsmål.

4 4 Klagerne har bl.a. anført: Indklagede skal fortabe retten til at oppebære salær m.v., som det fremgår af indklagedes faktura, i alt kr ,75. Ejendommen var registreret som landbrug, men klagerne modtog ikke nogen form for rådgivning fra indklagede om følgerne af, at ejendommen var registreret som landbrug. Indklagede behandlede blot sagen som om, handlen var omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der blev således både udarbejdet tilstandsrapport og indhentet tilbud på ejerskifteforsikring. Indklagede burde have rådgivet klagerne om retsvirkningen af, at ejendommen var landbrug og betinget handlen af, at landbrugspligten blev ophævet. Da ejendommens areal er mindre end 2 ha, var ophævelse af landbrugspligten en formalitet. Såfremt reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom havde været gældende, havde køberne overtaget risikoen for skjulte fejl og mangler. I stedet er det nu klagerne, der kan blive ansvarlige for disse mangler. For så vidt angår det i retssagen indgåede forlig skal det bemærkes, at det er korrekt, at klagerne har betalt ,00 med tillæg af renter og omkostninger til køberne. Dette beløb er imidlertid alene betalt for at få sagen endelig afsluttet, idet sagen har været en stor belastning for klagerne. Forholdet var det, at de mangler, som var tilstede i ejendommen, i alt overvejende grad var forudsaget af skimmelsvamp, og at skaderne var skjulte, hvilket betyder, at klagerne ville have været fri for ansvar, såfremt sagen havde været omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, og såfremt handlen havde været betinget af, at landbrugspligten blev ophævet. Dette synspunkt understøttes af resultatet af det indgåede forlig, hvor indklagede har accepteret at betale kr ,00 med tillæg af rente og sagsomkostninger til køberne. Indklagede skal som følge af det pågældende forhold erstatte klagernes udgifter til tilstandsrapport, energimærke og ejerskifteforsikring, idet klagerne ikke blev omfattet af beskyttelsen af de nævnte dokumenter som forudsat. Efter nævnets henvendelse har klagerne ønsket klagesagen udvidet med spørgsmålet,

5 5 om indklagede skal forrente sit afregningsbeløb over for klagerne, samt om indklagede har krav på betaling af udgifter til kommunalt oplysningsskema og ekstra upload som krævet i fakturaen. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede fastholder at have krav på betaling af sin faktura. Ejendommen er blevet solgt, og indklagede har betalt en erstatning til køberne på kr ,00 og har endvidere betalt sagsomkostninger i forbindelse med sagen. Klagerne har selv betalt kr ,00 til køberne samt omkostninger, da det er vurderet, at klagerne i forbindelse med deres ombygning af ejendommen har begået byggetekniske fejl. På den baggrund gøres det gældende, at indklagede er berettiget til salær, og at klagerne ikke har lidt noget tab. For så vidt angår markedsføringsomkostninger og diverse udlæg har disse været nødvendige omkostninger i forbindelse med salget, og derfor har indklagede krav på betaling af disse. Klagerne ses ikke at have lidt noget tab i den forbindelse. Nævnet udtaler: Det fremgår af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 1, at reglerne om tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring ikke gælder for køb af landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt, med mindre købsaftalen er betinget af, at landbrugspligten ophæves. Nævnet finder det herefter alvorligt kritisabelt, at indklagede i købsaftalen anførte, at handlen var omfattet af reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom kapitel 1., når ejendommen var en landbrugsejendom, og når der ikke i forbindelse med købsaftalens indgåelse var stillet betingelser om, at landbrugspligten blev ophævet. Nævnet finder, at indklagede som følge af det alvorligt kritisable mæglerarbejde skal fortabe sit salær, i alt kr ,75 inkl. moms. Nævnet finder videre, at indklagede skal erstatte klagernes udgift til tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud, i alt kr ,00, idet klagerne ikke opnåede den forventede frigørelse for deres mangelsansvar ved at få udarbejdet disse dokumenter.

6 6 Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at da indklagedes afregningsbeløb i fakturaen overstiger kr ,00, har klagerne krav på at få forrentet hele afregningsbeløbet, kr ,25 med Nationalbankens officielle udlånsrente. Da denne forrentning imidlertid ikke har fundet sted, finder nævnet, at indklagede som følge heraf skal forrente afregningsbeløbet med nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra overtagelsesdagen den 1. oktober 2005 til afregningsdagen den 3. november 2005, i alt kr. 262,08. Indklagede har i sin faktura opkrævet kr. 450,00 for ejendomsoplysningsskema, men har alene dokumenteret, at have afholdt kr. 400,00, hvorfor indklagede skal tilbagebetale kr. 50,00. Nævnet kan ikke godkende indklagedes krav på ekstra upload kr. 700,00, idet der ikke ses at være indgået aftale om betaling af dette beløb. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagerne det af dem til klagenævnet indbetalte gebyr på kr. 400,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klagerne betale kr ,83 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,83 fra 22. august 2006, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Da indklagede ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal indklagede, jf. 25, stk. 1 og 2, i Vedtægter for Klagenævnet for Ejendomsformidling, inden 30 dage betale kr ,00 til nævnet for behandling af nærværende klagesag. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2.

7 7 P.N.V. Poul Søgaard formand

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen & Claus Prehn Allerød Torv, Torvestrædet 14 3450 Allerød Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ideelle anpart og kontaktede derfor indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Gentoftegade 27 A-B 2820 Gentofte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Hanne Faaborg, Charlotte Lynggaard og Poul Erik Hansen Damhaven 5 B 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge

Klagerne. J.nr. 2011-0169 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Yde Vestergade 15 3200 Helsinge Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt sin forpligtelse til at videregive tingbogsoplysninger

Læs mere