Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis for landzoneadministration. Det åbne land"

Transkript

1 Praksis for landzoneadministration Det åbne land

2 Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning Bebyggelse 7 Byggeri til landbrug 8 Boligbebyggelse 9 Sommerhuse i landzone, fritidsanlæg, skurvogne, hytter og campingvogne 10 Erhverv 11 Tekniske anlæg Ændret anvendelse 12 Ændret anvendelse af bygninger til beboelse 13 Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Planlovens landzonebestemmelser Krav om landzonetilladelse Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse Anmeldelsespligt - 38 Praktisk information 18 Ansøgning, orientering og høring, afgørelser, annoncering og klage 19 Ordforklaring Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 2

3 Indledning Vordingborg Kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag for landzonetilladelser for at sikre en ensartet administration af ejendomme inden for landzonen. Administrationsgrundlag for landzonesager i Vordingborg Kommune indeholder foruden kommunens landzonepraksis også oplysninger om procedurer for ansøgninger og hvilke tilladelser, der normalt kan forventes i forhold til lovgivningen og den gældende planlægning. Udgangspunktet for administrationsgrundlaget er planlovens og det eksisterende plangrundlag for Vordingborg Kommune, hvilket vil sige regionplanerne for Storstrøms Amt og kommuneplanerne for Langebæk, Præstø, Møn og Vordingborg Kommuner, samt gældende landzonelokalplaner. De gamle kommuneplaner er fortsat gældende indtil de erstattes af en ny kommuneplan for Vordingborg Kommune i sommeren Den enkelte landzonesag afgøres efter en vurdering af de faktiske forhold, hvor landskabelige og naturmæssige hensyn, kulturmiljø, fredninger og bevaringsværdier sammenfattes i forhold til en overordnet politik for det åbne land og udvikling i landdistrikterne. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 3

4 Politik for landzoneadministration Vordingborg Kommune ønsker levende byer og liv på landet. Byerne er omdrejningspunktet for den fremtidige udvikling og i landsbyer og i det åbne land skal eksisterende kulturmiljøer og landskabelige værdier bevares og sikres som et væsentligt potentiale for udviklingen i landdistrikterne. Landzoneadministrationen skal sikre, at der er en klar afgrænsning mellem land og by og hindre uplanlagt bebyggelse i det åbne land samt sikre, at egentlig byudvikling sker hvor der i kommuneplan og lokalplan åbnes mulighed for det. Med en aktiv landzonepolitik kan det bygningsmæssige potentiale af eksisterende overflødige driftsbygninger udnyttes ved etablering af en ekstra bolig, ferielejligheder, indretning af erhverv, gårdbutikker, åbne arbejdende værksteder, bo- og arbejdsfællesskaber m.m. Tiltag der er med til at skabe udvikling i landområderne. Det betyder: at der i det åbne land kun opføres bygninger og etableres nye boliger, der har relation til landbruget. at eksisterende nedslidte boliger i landzone kan erstattes af nye tidsvarende boliger. at der i landsbyer kun opføres nye boliger, når det på baggrund af en konkret vurdering vurderes, at være en naturlig huludfyldning i en husrække. at nye større udstykninger sker i byzone, lokalcentre eller byer hvor muligheden for en rationel infrastruktur er til stede. at det i forbindelse med opførelse af nye bygninger sikres, at bygningen opføres i harmoni og respekt for eksisterende kulturmiljø og landskabelige værdier. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 4

5 Planlovens landzonebestemmelser Planloven skal særligt sikre, at udviklingen i det åbne land sker ud fra en planmæssig og - samfundsøkonomisk helhedsvurdering, hvor værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares, hvor de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource, hvor forurening af luft, vand og jord forebygges, støjulemper undgås og hvor offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Arealanvendelsen i landzone administreres på baggrund af Lov om planlægning med tilhørende vejledning, region- og kommuneplanernes afsnit om byudvikling, natur ressourcer, erhvervsinteresser m.m. samt Naturklagenævnes afgørelser. Administrationen af landzonebestemmelserne skal ske ud fra planlovens overordnede formål som nævnt ovenfor. Ved den enkelte ansøgning om landzonetilladelse skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering og afvejning af en række forskellige hensyn. Det kan være: * planlægningsmæssige hensyn * hensyn til jordbrugserhvervet * landskabelige hensyn * naturbeskyttelsesmæssige hensyn * rekreative hensyn * miljøbeskyttelsesmæssige hensyn * hensyn til udnyttelsen af råstofressourcerne * trafikale hensyn * hensyn til udbuddet af servicefunktioner * kulturhistoriske hensyn * sociale eller menneskelige hensyn. Hovedreglen for landzoneadministrationen er, at der i landzone ikke må udstykkes, bygges eller foretages ændring i anvendelsen af bygninger eller arealer uden tilladelse fra landzonemyndigheden. På den baggrund har kommunen ved de fleste ændringer i det åbne land, mulighed for at tage stilling hertil og på den måde påvirke udviklingen. I planlovens 36 stk. 1, er der beskrevet en række undtagelser, som ikke kræver landzonetilladelser. Det gælder f.eks. byggeri, der er nødvendigt for landbrugsdriften. I planlovens 37 beskrives muligheder for at tage overflødiggjorte landbrugsbygninger i brug til andre formål uden landzonetilladelse. I planlovens 38 beskrives retningslinier for anmeldelsespligtige sager. For uddybning af gældende regler henvises til Vejledning om landzoneadministrationen Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 5

6 1. Udstykning Udstykning indebærer dannelsen af en ny selvstændig samlet fast ejendom. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 1.1 Tekniske anlæg Udstykning til opførelse af tekniske anlæg, når disse ønskes placeres i det åbne land. 1.2 Medarbejderboliger Udstykning af lovlige, overflødiggjorte medarbejderboliger, aftægtsboliger og lignende fra Udstykning af bolig, der er opført efter plan- Aftægtsboliger landbrugs- og skovejendomme, såfremt boligerne er sådan beliggende, at der ikke lovens 36 stk 1, nr. 12 på landejendomme opstår miljøkonflikter i forbindelse med ejendommens drift. Dog ikke boliger etableret i over 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i medfør af Planlovens 36 stk.1, nr. 12. Det vil være en forudsætning, at boligen forbindelse med generationsskifte eller til en under hensyn til ejendommens størrelse og driftsform også på længere sigt skønnes at medhjælper. være overflødig. Dette gælder også for nedlagte landbrug, idet der i landbrugsloven er mulighed for at genoprette sådanne ejendomme som landbrug. 1.3 Selvstændige boliger Udstykning af selvstændige boliger, hvis der på en ejendom er flere boliger, medmindre Udstykning med henblik på opførelse af ny og bebyggelse der er miljømæssige forhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser m.m.der taler imod. selvstændig bebyggelse. 1.4 Huludfyldning Der gives i begrænset omfang mulighed for udstykning af huludfyldning inden for afgrænsede landsbyer. 1.5 Erhvervsbyggeri Udstykning til anden form for bebyggelse i det åbne land, f.eks. erhvervsbyggeri. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 6

7 . 2. Byggeri til landbrug, skovbrug og fiskeri Landbrugsbygninger til husdyrbrug behandles efter husdyrloven. Driftsbygninger på landbrug uden husdyrhold kræver landzonetilladelse jf. planlovens 36 stk. 2 såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer eller hvis der er tale om fællesanlæg, der betjener mere end den pågældende ejendom. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 2.1 Driftsbygninger uden At opføre driftsbygninger og landbrugsanlæg uden tilknytning til eksisterende bygninger, At opføre fritliggende driftsbygninger og landtilknytning til såfremt det kan dokumenteres at placeringen og opførelsen af bygningen/anlægget er brugsanlæg i områder, der er udpeget eksisterende bygninger nødvendig for driften som landbrugsejendom af miljø- og/eller hygiejnemæssige årsager. som særligt værdifuldt kulturmiljø, landskabe- I forbindelse med sagsbehandlingen skal det sikres, at etableringen sker med den bedst ligt følsomme områder eller områder som er mulige placering af anlægget udfra såvel landskabelige, miljømæssige, trafikale og udpeget som regionale, nationale og interdriftsmæssige hensyn i bredeste forstand. Herudover stilles der særlige vilkår til nationale naturområder. bygningerne/anlæggets udformning og materialevalg samt evt. supplerende beplantning. 2.2 Stuehuse over 250 m² At opføre nye stuehuse som er større end 250 m². Det forudsættes at det gamle stuehus nedrives og at det nye vurderes at være passende i forhold til bedriftens størrelse. 2.3 Gylleanlæg At eksisterende gylleanlæg tillades anvendt som fællesanlæg, hvis anlægget er placeret i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og der foreligger en driftsmæssig sammen- 2.4 Fællesanlæg At etablere fællesanlæg som kornlager, siloer, maskinstation, m.m., der er nødvendige for landbrugsdriften Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 7

8 3. Boligbebyggelse Der er tale om bebyggelse, når der opføres helårshuse, sommerhuse, erhvervsbyggeri, fælles gylleanlæg og opstilles antenneanlæg, vindmøller, campingvogne, m.m, samt foretages om- og tilbygning til de nævnte bebyggelser. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 3.1 Genopførelse af At genopføre nedbrændte eller stormskadede boliger eller nedrive og genopføre en bolig At genopføre boliger mere end 3 år efter nedbrændt bolig hvis den har været beboet inden for de seneste 3 år. Forudsat at huset ikke har karakter nedbrænding, stormskade eller nedrivning. og nedrivning og af ruin eller andre særlige forhold gør sig gældende vil en genopførelse af en bygning genopførelse af bolig tillades. Som udgangspunkt skal bygningen have samme placering, størrelse, anvendelse og karakter. 3.2 Udvidelse af bolig ud At udvide helårshuse ud over 250 m², når dette kan ske inden for eksisterende bygningsover 250 m² rammer og på betingelse af, at der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. 3.3 Huludfyldning At opføre enfamiliehuse i afgrænsede landsbyer hvis der er tale om en naturlig hulud- At opføre enfamiliehuse, hvor de ikke naturligt fyldning i den eksisterende bebyggelse. Der stilles særlige vilkår til husets udformning, mangler i en husrække. størrelse, materialevalg og placering. Såfremt der ved huludfyldninger i afgrænsede landsbyer ansøges om mere end 1 bolig, forelægges sagen Miljøudvalget med henblik på eventuel udarbejdelse af lokalplan. 3.4 Opførelse af småhuse At opføre udhuse, garager og carporte op til ca. 100 m 2 i tilknytning til enfamiliehuse op til 100 m² hvor det kan ske uden gene for naboer. Der kan stilles særlige vilkår til bygningens udformning, størrelse, materialevalg og placering. 3.5 Bolig i det åbne land At opføre nye enfamiliehuse i det åbne land. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 8

9 4. Sommerhuse i landzone, fritidsanlæg, skurvogne, hytter og campingvogne Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 4.1 Udvidelse af Udvidelse af sommerhuse i det åbne land efter de regler i bygningsregulativet, som sommerhuse gælder for sommerhusområder, dvs. inden for en bebyggelsesprocent på 10%, max. én etage og en max.højde på 5 m. Tilladelsen gives ud fra en konkret vurdering af husets hidtidige areal og stand og de omkringliggende ejendomme. Det er en forudsætning at ejendommens karakter som sommerhusejendom fastholdes. 4.3 Ændring af sommerhus At ændre sommerhuse i landzone og i landsbyer til helårsbeboelse, hvis sommerhuset At ændre sommerhuse, der oprindeligt er til helårshus oprindeligt har været opført som enfamiliehus til helårsbeboelse og er i en god stand. opført som sommerhuse, til helårsboliger, Indretning og ændret anvendelse skal ske i henhold til bygningsreglementets regler. idet en sådan statusændring betragtes som nyopførelse af et enfamiliehus. 4.5 Pensionister med fast At pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde i landzone, kan anvende bopæl i sommerhus huset til helårsbeboelse efter samme regler som gælder i sommerhusområder 4.6 Opførelse af At opføre eller udvide klubhuse m.m. i forbindelse med idrætsanlæg, spejderhytter, klubhuse m.m. naturcentre o.lign. Bebyggelsen kan kræves fjernet, når aktiviteten ophører. Der kan endvidere stilles krav om, at byggeriet skal kunne anvendes af andre, tilsvarende frilufts- og naturorganisationer og af institutioner såsom lejrskoler og skovbørnehaver med samme behov for at være i naturen og udføre tilsvarende aktiviteter. 4.7 Sommerhusbyggeri At opføre nye sommerhuse udenfor de udlagte sommerhusområder. 4.8 Fritidshytter til fiskeri Opførelse af fritidshytter eller opstilling af og jagt skurvogne til jagt og fiskeri m.m. 4.9 Opstilling af Opstilling af campingvogne og hytter udenfor campingvogne godkendte campingpladser. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 9

10 5. Erhverv Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 5.1 Detailsalg Etablering af detailsalg fra virksomheder, der naturligt hører hjemme i landzone som f.eks planteskoler og gartnerier. 5.2 Butikker Etablering af mindre butikker i eksisterende bygninger. At indrette eller udvide butikker på mere end 250 m² i eksisterende bygninger. At etablere erhverv, butikker og boliger inden for strandbeskyttelseslinien, NBL Oplagspladser Etablering af mindre, ikke skæmmende oplag i forbindelse med et erhvervsbyggeri Der kan stilles vilkår om etablering af en afskærmende beplantning. 5.4 Råstofudnyttelse At opføre bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for råstofudnyttelsen. Udstykning af arealer i forbindelse med råstofudnyttelse 5.5 Rideskole og stutteri At opføre bygninger til rideskole, stutteri og hestepension, i de områder der i Region- At opføre større nye anlæg af denne type i omplanen er udpeget som jordbrugsområder. råder med særlige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier. 5.6 Andre erhverv end I overflødiggjorte driftsbygninger til landbrug kan der uden landzonetilladelse etableres At opføre nye selvstændige erhvervsvirksomjordbrug, skovbrug, håndværks- og industrivirksomhed, samt lager- og kontorformål. heder, der ikke har relation til jordbrugs-, fiskeri og råstof Se side 14 planlovens 37. skovbrugs-, fiskeri og råstoferhvervet (herunder udvinding kroer, restauranter m.m.) 5.7 Udvidelse af virksomhed At udvide eksisterende erhvervsvirksomheder med op til 500 m² når denne drives af den At udvide eksisterende erhvervsvirksomheder der bebor ejendommen og virksomheden maksimalt har 5 ansatte. med mere end 500 m². 5.8 Ændring fra et erhverv At ændre fra ét erhverv til et andet i eksisterende bygninger under forudsætning af at til et andet at virksomheden overholder gældende miljøkrav og ikke er til gene for naboer. 5.9 Ferielejligheder At indrette op til 10 ferielejligheder eller 20 sengepladser i overflødiggjorte driftsbygninger i landzone under forudsætning af at ejeren bebor ejendommen. Indretning af ferielejligheder kræver endvidere udlejningstilladelse fra By- og Landskabsstyrelsen Mindre institutioner Etablering af institutioner i eksisterende bygninger. Det skal dog i hvert tilfælde overvejes, om der i stedet bør lokalplanlægges ikke mindst for at give offentligheden mulighed for at komme med kommentarer. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 10

11 6. Teknisk anlæg Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 6.1 Større tekniske anlæg At opføre samfundsmæssige nødvendige tekniske anlæg, som f.eks. renseanlæg, antenneanlæg, vandværker m. m., når disse skal placeres i det åbne land. 6.2 Master til mobiltelefoni Opstilling af master til mobiltelefoni såfremt behovet kan dokumenteres ved dæknings- Antenneanlæg incl. master for mobiltelefoni i kort og det er undersøgt, om der er andre bygningsværker, der kan bruges i stedet for en regionplanens zone 1 områder. ny mast. Det skal så vidt muligt forsøges at finde den mastetype, som virker mindst Klik her til regionplanens kort p. 159 skæmmende i næromgivelserne, og der skal stilles vilkår om, at masten også skal Det undersøges om antenneanlægget i stedet kunne anvendes af andre udbydere af mobiltelefoni. Det tinglyses, at masten skal kan skjules i eksisterende høje bygninger, nedtages uden udgift for det offentlige, senest 1 år efter at den ikke længere anvendes flagstænger e.l. til det ansøgte formål. 6.3 Vindmøller At opstille vindmøller i planlagte områder, som enten er angivet i kommuneplanen eller At opstille vindmøller uden overordnet plani en særskilt godkendt lokalplan, dog altid under hensyn til den kommunale vindmølle- lægning. planlægning. 6.4 Husstandsvindmøller At opstille husstandsvindmøller med en navhøjde op til 18 m højde i direkte tilknytning At opstille husstandmøller indenfor regionplantil fritliggende landbrugsejendomme (med mindst 100 meter til nærmeste nabo) som ikke ens zone 1 områder. er beliggende indenfor regionplanens zone 1 områder. Klik her til regionplanens kort p. 159 Klik her til regionplanens kort p Minivindmøller At opsætte minivindmøller på fritliggende ejendomme i det åbne land. Opsætning af minivindmøllen må ikke stride mod bevaringshensyn og være er til gene for naboer. Minivindmøllen kan have en rotordiameter op til 2 m, og skal monteres direkte på en bygning således at møllen når en max. højde på 8,5 m. 6.6 Private antennemaster Opsætning af private antennemaster for TV til TV og radio og radio såfremt der er mulighed for tilslutning til fællesantenner eller nedtagning kan ske med almindelig tag- eller parabolantenne. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 11

12 7. Ændret anvendelse af bygninger til beboelse Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 7.1 Indretning af boliger At indrette selvstændige boliger i overflødiggjorte erhvervsbygninger for at sikre deres At indrette mere end én ekstra bolig i overi bevaringsværdige bevarelse, Det forudsættes, at bygningen har en bygningsmæssig kvalitet, der svarer til flødiggjorte driftsbygninger på landbrugsejenbygninger boligbyggeri og at de miljø- og forsyningsmæssige forhold som jordforurening, støj, vej, domme. kloak, m.m. er i orden. 7.2 Ekstra bolig i stuehus At indrette en ekstra, selvstændig bolig i større stuehuse. At etablere mere end 2 boliger i stuehuse. 7.3 Helårsbeboelse i At personer, der opfylder pensionistreglen kan anvende sommerhus til helårsbeboelse sommerhuse i landzone efter samme regler som gælder for sommerhuse i sommerhusområder, det vil sige at der gives en personlig tilladelse, men husets status ændres ikke. 7.4 Opholdssteder At etablere små institutioner under familielignende forhold for 4-8 personer og opholdssteder med tilknyttet personale i enfamiliehuse og stuehuse, eller gode og sunde tidligere driftsbygninger. Det skal dog i hvert tilfælde overvejes, om der i stedet bør lokalplanlægges, for at give offentligheden mulighed for at komme med kommentarer. 7.5 Genoptagelse af At tidligere helårshuse, der i mere end 3 år har været anvendt som fritidsbolig, kan helårsstatus tilbagegå til helårsanvendelse, hvis huset er af en sådan stand at det kan overholde bygningsreglementets krav til helårsbeboelse. 7.6 Ændring til helårsstatus At ændre egentlige fritidshuse og sommerhuse til helårsboliger 7.7- Ferielejlighed i stuehuse At etablere ferielejligheder i stuehuse Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 12

13 8. Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 8.1 Søer og vandhuller At etablere søer og vandhuller over 100 m2 på dyrkede landbrugsarealer. Der vil i sam- At etablere søer og vandhuller i områder, med arbejde med Fagsekretariat NATUR blive stillet vilkår om den endelige udformning. værdifulde biotoper, beskyttede naturtyper, internationale naturbeskyttelsesområder, m.m. 8.2 Ridebaner og At etablere ridebaner, sportsbaner og andre former for fritidsaktiviteter på ubebyggede At opsætte lysmaster og reklamer i forbindelsportsbaner arealer i regionplanen jordbrugsområder.der stilles vilkår om at arealet skal retableres se med ridebaner og sportsbaner. senest et år efter den tilladte anvendelses ophør. Ved ansøgning om sportsanlæg bør At etablere denne type anlæg i områder med det i hvert tilfælde overvejes om der i stedet bør lokalplanlægges, for at give offentlighed- større landskabelige, naturmæssige og kulturen mulighed for at komme med kommentarer. historiske værdier. 8.3 Terrænregulering At foretage terrænregulering på op til ½ m over eller under eksisterende terræn under At udjævne naturlige landskabsformationer forudsætning af at der er tale om dokumenteret ren jord. 8.4 Jorddeponi At opfylde kunstigt skabte fordybninger i terrænet. Fordybningerne kan være følger af ud- At placere jord på områder, der har rekreative, gravning til byggeri, infrastruktur eller jordrensning. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at landskabelige, kulturhistoriske eller naturoverskudsjorden ikke transporteres over større afstande. mæssige kvaliteter af betydning, eller hvis opfyldningen kan true beskyttelsen af grundvandet. 8.5 Jord- og støjvolde At etablere støjvolde op til 5 m s højde i tilknytning til støjkilden på ejendomme i områder, At etablere afskærmende volde med det formål som i amtets regionplan er udpeget som Jordbrugsområde. Det skal dokumenteres, at at begrænse indblik. At etablere jordvolde i ejendommen er påvirket af støj fra støjende aktiviteter, som f.eks. stærkt trafikerede veje andre af regionplanens områdetyper end de i og jernbaner, og at en støjvold kan reducere støjniveauet væsentligt. punkt nævnte områdetyper 8.6 Udendørs oplag At etablere udendørs oplag i et sådant omfang, at oplaget får selvstændig karakter. 8.6 Salgsudstilling Udendørs udstilling i et sådant omfang, at udstillingen får selvstændig karakter. 8.7 Campingpladser Etablering af campingpladser o.l. udenfor region-/kommuneplanlagte områder Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 13

14 Krav om landzonetilladelse - 35 Planloven 35 stk. 1 Hovedregel I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog stk. 2 Landzonelokalplan og VVM-pligt Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om VVM-pligt i 6 c, stk. 1 eller reglen om lokalplanpligt i 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort. stk. 3 Kystområderne For arealer i kystomnærhedszonen, jf. 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. 1. Høring forud for tilladelsen - 35 stk. 4, 5 og 6 stk. 4 (Stk. 4 er forældet efter landzonemyndigheden er overdraget til kommunerne i 2002) stk. 5 Tilladelse efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboer til den omhandlende ejendom. stk. 6 Bestemmelserne i stk. 5 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboer. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 14

15 Undtagelser fra kravet om landzonetilladelser - 36 Planloven 36 Tilladelse efter 35, stk. 1 kræves ikke til: stk. 1 Udstykning efter landbrugslovens 8, stk. 4, til samdrift med en bestående landbrugsejendom. stk. 2 Udstykning af en skovejendom efter landbrugslovens 4, stk. 2. stk. 3 Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, såfremt byggeriet opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. stk. 4 Ibrugtagen af bebyggelse eller arealer til landbrug eller skovbrug eller til brug for udøvelse af fiskerierhvervet. stk. 5 Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang, dette er bestemt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller udtrykkeligt er tilladt i en bonus-lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i denne lov. stk. 6 Indvinding af råstoffer i jorden. stk. 7 stk. 8 Byggeri, der efter bygningsreglement for småhuse er fritaget for krav om byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig. Byggeri, der i bygningsreglement er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse. stk. 9 Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m 2. stk. 10 Helårsboligs overgang til anvendelse som fritidsbolig. stk. 11 Udstykning, der foretages på grundlag af en erhvervelse efter jordkøbsloven til et regionalt jordkøbsnævns formål. stk. 12 stk. 13 Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Byggeri op til i alt 500 m2 til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 15

16 Undtagelser fra kravet om landzonetilladelser Planloven 37 Ibrugtagning af overflødiggjorte landbrugsbygninger - 37 stk. 1 Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1) at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. stk. 2 I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. stk. 3 Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres én bolig efter stk. 1 i én af disse bygninger. stk. 4 Der kan ikke efter stk. 1 indrettes mindre butikker og en bolig i tidligere landbrugsbygninger, der er beliggende inden for klitfredningsog strandbeskyttelseslinjen. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 16

17 Anmeldelsespligt - 38 Planloven 38 Anvendelse af bygninger til den virksomhed, der er nævnt i 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan bygningerne tages i brug. Planlovens 38 knytter sig til anvendelsen af overflødiggjorte landbrugsbygninger efter 37. Efter 38 må anvendelse af bygninger til den virksomhed,herunder butiksvirksomhed, der er nævnt i 37, kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Anmeldelser efter 38 skal indeholde alle oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af om betingelserne i 37 er opfyldt. Herunder bygningens alder og oplysninger om bygningens ejerforhold. Desuden skal der gives en beskrivelse af den virksomhed der ønskes etableret. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, skal kommunalbestyrelsen meddele indsigelse inden 2 uger fra den dag hvor anmeldelsen er modtaget. Gør kommunalbestyrelsen ikke indsigelse inden for fristen, kan bygningerne tages i brug, jf. 38, 2. pkt. I tilfælde af at anmeldelsen ikke indeholder de fornødne oplysninger, skal kommunalbestyrelsen ligeledes reagere inden 2 uger. Når de nødvendige oplysninger herefter er modtaget, har kommunalbestyrelsen igen 2 uger til at vurdere sagen. Inden for 2-ugers fristen må ibrugtagen ikke ske, medmindre kommunalbestyrelsen skriftligt har meddelt anmelderen at betingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne i 37 ikke er opfyldt, kan ibrugtagen ikke ske før forholdet er bragt i overensstemmelse hermed, eller der er opnået sædvanlig landzonetilladelse efter planlovens 35. Selv om kommunalbestyrelsen finder at det anmeldte er i overensstemmelse med bestemmelserne i planlovens 37, bør kommunalbestyrelsen inden udløbet af 2-ugers fristen gøre anmelderen opmærksom på de relevante bestemmelser i anden lovgivning der eventuelt kan hindre virksomhedens etablering. Efter udløbet af 2-ugers fristen påhviler det fortsat kommunalbestyrelsen at påse at ulovlige forhold i henhold til 37 berigtiges, jf. planlovens 51, stk. 1. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 17

18 Praktisk information om ansøgningsmateriale, høring og orientering og annoncering af landzonesager Ansøgning Ansøgning om etablering af vandhuller Ansøgningsskema til landzonetilladelse kan hentes på Vordingborg Kommunes hjemmeside: under Selvbetjening -> Blanketter fra KL -> Landzonetilladelser Ansøgningsskema til etablering af vandhul eller sø, kan hentes på Vordingborg Kommunes hjemmeside: -> Teknik og miljø -> Natur -> Natur og vandmiljø -> Vandløb og søer -> Ansøgningsskema til gravning af vandhul/sø (øverst i venstre hjørne) Orientering Efter modtagelse af ansøgningen sender sagsbehandler inden 10 arbejdsdage brev til ansøgeren om bekræftelse på modtagelsen og forventet behandlingstid. Såfremt sagen i ansøgningen er tilstrækkeligt belyst, vurderes først om det ansøgte kræver tilladelse fra øvrige myndigheder. Sagen sendes om nødvendigt i intern høring/til relevante myndighed. Såfremt der kan opnås tilladelse iht. såvel planloven som anden gældende lovgivning, sendes sagen til orientering/høring hos naboer og evt. andre parter (f.eks. interesseforeninger), med en 14 dages frist. Hvis zonesagen betragtes som værende af underordnet betydning, kan naboorienteringen undlades, jf. lovens 35 stk. 6 Afgørelser Tilladelser kan tidligst meddeles ansøgeren, når der er forløbet 2 uger efter at kommunen har givet en skriftlig orientering om ansøgningen til naboer til den omhandlende ejendom samt foretaget den for sagen nødvendige partshøring. Annoncering Tilladelser annonceres med 4 ugers klagefrist. Annonceringen vil ske i ugeavisen Sydsjællands Tidende og på Vordingborg Kommunes hjemmeside: -> Bolig og byggeri -> Annoncer og offentliggørelser Klage over afgørelser En afgørelse kan i henhold til planlovens kap. 14 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retligt interesse i sagen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Skriftlig klage sendes til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg. Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlægger sagens akter. Sagens parter orienteres ved kopi af kommunens brev til Naturklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales til klager hvis han/hun får helt eller delvis medhold i klage. Et søgsmål til domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra modtagelsen af en afgørelse Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 18

19 Ordforklaring Aftægtsbolig Anmelde-ordning Bebyg. med landsbykarakter Bebyg. uden landsbykarakter Bolig Bondegårdsferie Detailhandel Driftsbygning Dyrefarm Ejendom Enfamiliehus Entreprenørvirksomhed Erhvervsbyggeri Erhvervsvirksomhed Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil være en medhjælperbolig. Se overflødiggjorte driftsbygninger Sammenhængende bebyggelse, der er fysisk afgrænset mod det åbne land, men ikke er lokalplanlagt eller afgrænset i kommuneplanen. Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. En selvstændig bolig = husstand se husstand Se ferielejligheder Salg af varer til forbrugeren, f.eks. købmand, grønthandler, gavebutik. Bygning på en landbrugs- eller skovbrugsejendom, der anvendes i driften på det pågældende landbrug/skovbrug, fe.eks stald, lade, maskinhus, værksted. Vurderingen af om en given bygning er nødvendig for driften af den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendom foretages af Jordbrugskommisionen/Statsskovvæsenet. Driftsbygninger kræver kun behandling efter planlovens landzonebestemmelser, såfremt de betjener mere end den pågældende ejendom, - et såkaldt fællesanlæg, eller såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer som en fritliggende bebyggelse. Landbrugsanlæg til husdyr, der ikke hidtil er indgået i en traditionaelt dansk landbrug, f.eks. minkfarme, kalkun- og strudsefarme, men som nu kan indgå som et element i erhvervsmæssig udnyttelse af en landbrugsejendom Se landbrugs- eller skovbrugsejendom. Fritliggende beboelse til en familie på en ejendom, hvor der ikke er landbrugspligt. På en landbrugsejendom kaldes et enfamiliehus normalt for stuehus, og det bebos af ejeren eller den der er ansvarlig for driften af ejendom. Håndværksvirksomhed, hvor der er behov for parkering og opbevaring af maskiner til f. eks. bygge- og anlægsvirksomhed. Bebyggelse og anlæg indrettet til erhvervsformål. Fælles benævnelse for: håndværksvirksomhed, fremstillingsvirksomhed, liberalt erhverv, servicevirksomhed, transportvirksomhed og Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 19

20 entreprenørvirksomhed. Ferielejlighed Forfaldet til ruin Fremstillingsvirksomhed Fritliggende bebyggelse Fællesanlæg Gårdbutik Helårsbolig Huludfyldning Husstand Husstandsmølle Håndværksvirksomhed Jordbrugsparcel Landbrugsanlæg Landbrugsejendom Indretning af ferielejligheder i driftsbygninger kræver landzonetilladelse. Indretning inden for egen beboelse kræver ikke landzonetilladelse. Bebyggelse, der er i så dårlig stand, at ændringer ikke kan betegnes som ombygning, men som nybyggeri. Egentlig produktionsvirksomhed, f.eks. maskinsnedkeri, plasticfabrik, m.m. Gennem planlovens landzonebestemmelse skal kommunen tage stilling til placering og udformning af fritliggende bygningsanlæg på en landbrugs- eller skovbrugsejendom. Ved fritliggende forstås, at bygningsanlægget placeres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Ved en afstand på 20 m fra eksisterende bebyggelse er stuehuse fritliggende. Med hensyn til driftsbygninger er der ingen fast afstand. Der skal anlægges en konkret vurdering, under hensyn til den hidtidige bebyggelses- og færdselsarealer bagefter fremtræder som en hensigtsmæssig helhed. Anlæg på en landbrugsejendom, der betjener andre ejendomme end den, hvorpå anlægget fysisk er placeret. (Se landbrugs- eller skovbrugsejendom/bedrift) F. eks. staldbygning, gyllebeholder, maskinhus, gulerodsvaskeri, der betjener mere end den pågældende ejendom. Udvidet stalddørssalg med et omfang, der kræver landzonetilladelse. I en gårdbutik kan der sælges egne eller lokale produkter, samt i meget begrænset omfang øvrige produkter. Et eks. kunne være en gårdbutik, der ønsker at sælge uld fra egne får; ulden sendes til spinding, farves og sælges som garn. I gårdbutikken er der også strikkepinde, som er indkøbt og videresælges. Beboelse, der anvendes hele året og hvor beboerne er tilmeldt folkeregisteret på adressen. Et egnet areal til bebyggelse af en bolig mellem eksisterende bebyggelse inden for kort afstand eller landsbylignende bebyggelse. En husstand er en eller flere personer, der har fælles adresse og husholdning, f.eks. en familie eller et bofællesskabs, hvor den enkelte boenhed ikke kan gøres til genstand for selvstændig udlejning. Der er byggetekniske krav, der skal overholdes ved opdeling i selvstændige boliger - eget køkken, brandmure m.m. En selvstændig bolig skal kunne udstykkes jf. byggeloven. Vindmølle, der betjener den pågældende ejendom med energi og som slet ikke eller kun i begrænset omfang, producerer energi til videresalg. Husstandsmøllen er normalt under 18 m til nav. Fremstilling og reparation i ikke industriel skala samt værksted for murer, tømrer, snedker, m.m.,der principielt arbejder ude hos kunderne og ikke har behov for større arealer til maskiner, oplag, etc. Parcel til beboelse, der ikke er noteret som landbrugsejendom, men hvor ejeren kan anvende størstedelen af arelaet til landbrug, herunder dyrehold. Landbrugsanlæg er f.eks. gyllebeholdere eller lagertanke. Nødvendige landbrugsanlæg kræver kun behandling efter planlovens landzonebestemmelser, såfremt de betjener mere ende den pågældende ejendom, som også betegnes som et fællesanlæg, eller såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, som en fritliggende bebyggelse. Vurderingen af, om et givet anlæg er nødvendigt for driften af den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendoem foretages ikke af kommunen, men af Jordbrugskommisionen/Statsskovvæsnet. Kriteriet er, om ejendommen er noteret i matriklen (jf. tingbog) som landbrug, hvorefter den er omfattet af landbrugslovens bestemmelser, Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 20

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset.

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. Aftægtsbolig Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil

Læs mere

Landzoneadministration - Praksis og procedurer

Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration praksis og procedurer Udgivet af Vordingborg Kommune September 2011 Udarbejdet af: Mette Ø. Söderlund Fotos: Mette Ø. Söderlund Vordingborg

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Kenneth Lundholm Christensen Hyacintvej 6 9800 Hjørring Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 2. november 2016 Afgørelse af

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Malin Lea Enger Olsen René Flemming Enger Olsen Skovvejen 51 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 3. oktober

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Jørgen René Kristensen Pia Lykke Kristensen Rødvigvej 7 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 8. juni 2016

Læs mere

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

1. udgave november 2002. Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser 1. udgave november 2002 Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser - 2-1. Indledning Den 31. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændrede planlovsbestemmelser. Det indebærer,

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse

Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse Retningslinier for administration af Planlovens bestemmelser vedrørende ansøgninger om landzonetilladelse 9. marts 2006 Rev. 28. januar 2007 Rev. 19. maj 2010 Rev. 20. september 2010 Godkendt af UTM 2.

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE

ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR LANDZONESAGER I SLAG ELSE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Landdistrikter med særlige muligheder... 4 Landsbyer... 4 1. Ansøgning,

Læs mere

Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø. Juni 2014

Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø. Juni 2014 Landzoneadministrationsgrundlag Center for Byg & Miljø Juni 2014 1 Indhold: Forord side 3 Zoneinddeling side 4 Landzoneadministrationen side 4 Udstykning side 5 Boliger side 6 Garager, carporte m.v. side

Læs mere

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune

Praksis for landzoneadministration. Svendborg Kommune Praksis for landzoneadministration Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udstykning i landzone... 5 Byggeri i landzone... 6 Udhuse, garager, carporte mv. tilknyttet en bolig... 6 Jagt-

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 01.11.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 28.09.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION

PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER - RETNINGSLINJER FOR ADMINISTRATION Aarhus Kommune august 2016 1 INDLEDNING Kompetencen til at træffe afgørelser i landzonesager ligger ved Aarhus Kommune. I Aarhus Kommune

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 21.04.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 04.10.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Angiv om

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Praksis for administration GALTEN HØRNING SKANDERBORG. af planlovens landzonebestemmelser. Vedtaget af Byrådet den 27.

SKANDERBORG KOMMUNE. Praksis for administration GALTEN HØRNING SKANDERBORG. af planlovens landzonebestemmelser. Vedtaget af Byrådet den 27. SKANDERBORG KOMMUNE Praksis for administration af planlovens landzonebestemmelser GALTEN RY HØRNING SKANDERBORG Vedtaget af Byrådet den 27. maj 2012 INDLEDNING ADRESSE I SKANDERBORG KOMMUNE foregår administration

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser

PLAN, BYG OG MILJØ. Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser PLAN, BYG OG MILJØ Grundlag for administration af planlovens Landzonebestemmelser Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2009 Administrationsgrundlag for planlovens landzonebestemmelser Indledning

Læs mere

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1

R Landzoneadministration i E Bramsnæs Kommune T N I N G S L I N I E R 1 R E T N I N G S L I N I E R Landzoneadmiiniisttrattiion ii Bramsnæs Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BRAMSNÆS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Samarbejde vedrørende landzoneafgørelser

Læs mere

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune

Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Praksis i landzoneadministration i Guldborgsund Kommune Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 20. september 2011. Planlægning og Byfornyelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og baggrund 3 2. Administration

Læs mere

Emne: Sjælsø Skydebaner - Ansøgning om planlovstilladelse mv. til etablering af støjdæmpende

Emne: Sjælsø Skydebaner - Ansøgning om planlovstilladelse mv. til etablering af støjdæmpende VERSION 1.0 FBE U 09.01.05 2011/002450 335827 16-11-2012 Til Allerød Kommune Plan og g Bjarkesvej 2 3450 Allerød kommunen@alleroed.dk Att.: Karen Tommerup (Bedes anført ved henvendelser) Emne: Sjælsø Skydebaner

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik og Miljø April 2010 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund for landzoneadministrationen...

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

Politisk behandling. Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune

Politisk behandling. Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune Indhold Formål med administrationsgrundlaget 4 Formål med loven 5 Bygge- og anvendelsesmulighed uden landzonetilladelse 6

Læs mere

Praksis for landzoneadministration

Praksis for landzoneadministration Praksis for landzoneadministration Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk Indhold Forord...3 Indledning...3 Planlovens landzonebestemmelser...4

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 12.04.2016 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Ja Ansøger

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzone

Administrationsgrundlag for landzone Administrationsgrundlag for landzone INDLEDNING 1 Landzoneadministrationsgrundlag for Ringsted Kommune januar 2010 Udgivet af Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Tlf.: 57 62 62 62 www.ringsted.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik & Miljø April 2010 Ajourført September 2013 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2

Læs mere

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P

Landzonetilladelse. Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej Randers NV / P Torben Jensen Frank Gl. Viborgvej 310 8920 Randers NV Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 06-09-2016 / 01.03.03-P19-16-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse

Ansøgning om landzonetilladelse Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Dato 25.11.2015 Ansøgning om landzonetilladelse ifølge 35 i lov om planlægning Hvem udfylder ansøgningen Er ansøger og ejendoms ejer samme person Ja Ansøger

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse BOEL LIVING ApS Østre Kirkevej 4 7400 Herning Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 17. august 2016 Afgørelse af landzoneansøgning

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune. udkast

Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune. udkast Administrationsgrundlag for sagsbehandling af landzonesager i Roskilde Kommune udkast Indhold Indledning 4 Formål med administrationsgrundlaget 4 Formål med loven 5 Bygge- og anvendelsesmulighed uden landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune

Afgørelse i sagen om udstykning og indretning af bolig i en tidligere driftsbygning på en ejendom i Trehøje Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 26. april 2004 J.nr.: 03-31/650-0050 TGA Afgørelse i sagen om

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzoneområdet

Administrationsgrundlag for landzoneområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for landzoneområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 2.1 Planlovens formål... 2 3 MYNDIGHEDENS

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Tandrupvej 8, Tandrup, 9600 Aars Rikke Lund Christiansen Tandrupvej 8 Tandrup 9600 Aars Dato: 22. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-51072 Dokumentnr.: 820-2015-250703 Sagsbehandler:

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg 12-06-2013 13/10834 Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke aftægsboligen på ejendommen matr.nr. 11 Sebbelev, Ketting der ligger på Sebbelev

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Urtopia frilandsurter Lilledalsvej 4 4660 Store Heddinge Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 25. oktober 2016 Afgørelse af

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg G. E. L. J. HOLDING ApS Græsmarkvej 18 4591 Føllenslev DATO 19. september 2014 SAGSNR. 326-2014-115264 BETJEN DIG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til opførelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for Landzonesagsbehandling

Administrationsgrundlag for Landzonesagsbehandling Administrationsgrundlag for Landzonesagsbehandling ADMINISTRATIONSGRUND LAG FOR Landzonesagsbehandling INDLEDNING 3 FORMÅLET MED LANDZONEBESTEMMELSERNE 4 PRAKTISK INFORMATION OM SAGSBEHANDLING 6 UDSTYKNING

Læs mere

Landinspektør Henning Elmstrøm Vestergade 34 9550 Mariager PLAN- OG BYGGEAFDELINGEN Dato: 29. oktober 2007 Reference: Kim Riishøj Direkte telefon: 89 59 40 64 E-mail: kimr@norddjurs.dk Journalnr.: 2007-0674

Læs mere

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35

Afgørelse af landzoneansøgning efter Lov om planlægning 35 Ansøgerens navn og adresse Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Afsender: Stevns Kommune Teknik & Miljø Postboks 83 4660 Store Heddinge 5657 5757 Dato: 25. oktober 2017 Afgørelse af landzoneansøgning

Læs mere

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 420, juni NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 420, juni 2007 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Kommuneplanens betydning for landzoneadministrationen vedrørende bebyggelse til helårsboliger i afgrænsede landsbyer Naturklagenævnet har

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig

AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse til opførelse af erstatningsbolig Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00342 Ref.: MILMA/ LIMBU AFGØRELSE i sag om Halsnæs kommune, afslag på landzonetilladelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering VAGN POST Rankenbjergvej 9 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 73760615 Tilladelse til etablering af kornsilo på husdyrbruget Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand.

Ansøgningen Det fremgår, at det ny sommerhus opføres til erstatning for det eksisterende, som nedrives på grund af dårlig stand. Plan og Kultur Tina Kofoed Steffensen Engvej 33 B,st 5230 Odense M 16-03-2017 Sags id: 2017-0061 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus på ejendommen

Læs mere

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011 PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER April/maj 2011 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forholdet til andre myndigheder og afdelinger i kommunen 3 3 Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg

04-10-2013 13/28991. Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg 04-10-2013 13/28991 Hans Iversen Nørremark 18 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablering af gårdbutik på ejendommen matr.nr. 1 Kær, Ulkebøl, der ligger på Hestehave 20, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Plan og Byg T: 79755000 Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-137-14 26.9.2014 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

landzoneadministration - en vejledning i landzoneadministrationen for Randers Kommune

landzoneadministration - en vejledning i landzoneadministrationen for Randers Kommune landzoneadministration - en vejledning i landzoneadministrationen for Randers Kommune rev. 29-04-2015 Procedure for landzoneadministration Randers Kommune Ansøgning Ansøger indsender ansøgningsskema samt

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Kim Lund Pedersen og Joan Helene Pedersen Elverdamsvej 242 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Lærke Lundsten

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune LANDZONETILLADELSE. Casper Tækker Brandt Hæstvej Trige Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Casper Tækker Brandt Hæstvej 25 8380 Trige Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 5 i, Hæst By, Trige Adresse: Hæstvej 25, 8380 Trige Vedrørende:

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Jammerbugt Kommune Team Vand og Natur mkf@jammerbugt.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

LANDZONEBESTEMMELSER

LANDZONEBESTEMMELSER PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER I LANGELAND KOMMUNE Bilag 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Forholdet til andre myndigheder og afd. i kommunen 5 3. Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej 16, 4100 Ringsted. René Hansen Egerupvej 16 4100 Ringsted Sendt på mail: rene_hansen77@hotmail.com Landzonetilladelse til udvidelse af erhvervsvirksomhed på ejendommen matr.nr. 16b Bringstrup By, Bringstrup beliggende Egerupvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Ole Pedersen Kirkemosevej 13 4591 Føllenslev DATO 21. juli 2014 SAGS NR. 326-2014-102529 BETJE N D IG SELV Landzonetilladelse Tilladelse til at indrette Bed &

Læs mere

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage

Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov. Landzonetilladelse til carport, brændeskur og redskabsskur Afslag på ansøgning om garage Jan Svend Andersen Bremerskovvej 4 5550 Langeskov Miljø- og Kulturforvaltningen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 Fax 65 15 14 99 natur-miljo@kerteminde.dk Landzonetilladelse til carport,

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer.

Ansøgningen har ikke været sendt i naboorientering, da Struer Kommune har vurderet, at det ansøgte byggeri er af underordnet betydning for naboer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Erik Søndergård Holding APS Hovedvejen 77 7970 Thyholm Sendt pr. mail til: erik@sondergaard-transport.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen

Du har søgt om landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen Niels Weinreich Dato: 20-11-2013 Lilleskovvej 25 Sagsb.: Milee 4350 Ugerløse Sagsnr.: 13/15688 Dir.tlf.: 72 36 41 50 E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE Du har søgt om landzonetilladelse til at

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Frank Guillaumon Thomsen Lejrevej 90 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte Uhrbrand Tlf. direkte: 4646 4914 E-mail:

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

12. juli / Anne Marie og Bo Hougaard Hansen Årsbjerg Gråsten

12. juli / Anne Marie og Bo Hougaard Hansen Årsbjerg Gråsten 12. juli 2014 14/25757 Anne Marie og Bo Hougaard Hansen Årsbjerg 12 6300 Gråsten Lovliggørende landzonetilladelse til rundbuehal, redskabs hus, garage, ridebane og 4 belysningsmaster på ejendommen matr.nr.

Læs mere

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser.

Planlovens landzonebestemmelser Fordi ejendommen ligger i landzone, er den omfattet at Planlovens landzonebestemmelser. Plan og Kultur Tomas Axel Frydahl Ørsbjergvej 54 B Ørsbjerg 5560 Aarup 19. oktober 2016 Sags id: 2016-0526 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 70 m² udhus på

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra kursusejendom til helårsbolig og ferielejlighed. Liengårde 17, 9460 Brovst.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra kursusejendom til helårsbolig og ferielejlighed. Liengårde 17, 9460 Brovst. Jytte Heidmann Peter Jensen Korsgade 6 9500 Hobro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Landzonetilladelse HusCompagniet Bagsværdvej 84 2800 Kongens Lyngby Nyt stuehus, ekstra bolig og maskinhal/værksted på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund Vi giver hermed landzonetilladelse til at bygge

Læs mere