Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis for landzoneadministration. Det åbne land"

Transkript

1 Praksis for landzoneadministration Det åbne land

2 Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning Bebyggelse 7 Byggeri til landbrug 8 Boligbebyggelse 9 Sommerhuse i landzone, fritidsanlæg, skurvogne, hytter og campingvogne 10 Erhverv 11 Tekniske anlæg Ændret anvendelse 12 Ændret anvendelse af bygninger til beboelse 13 Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Planlovens landzonebestemmelser Krav om landzonetilladelse Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse Anmeldelsespligt - 38 Praktisk information 18 Ansøgning, orientering og høring, afgørelser, annoncering og klage 19 Ordforklaring Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 2

3 Indledning Vordingborg Kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag for landzonetilladelser for at sikre en ensartet administration af ejendomme inden for landzonen. Administrationsgrundlag for landzonesager i Vordingborg Kommune indeholder foruden kommunens landzonepraksis også oplysninger om procedurer for ansøgninger og hvilke tilladelser, der normalt kan forventes i forhold til lovgivningen og den gældende planlægning. Udgangspunktet for administrationsgrundlaget er planlovens og det eksisterende plangrundlag for Vordingborg Kommune, hvilket vil sige regionplanerne for Storstrøms Amt og kommuneplanerne for Langebæk, Præstø, Møn og Vordingborg Kommuner, samt gældende landzonelokalplaner. De gamle kommuneplaner er fortsat gældende indtil de erstattes af en ny kommuneplan for Vordingborg Kommune i sommeren Den enkelte landzonesag afgøres efter en vurdering af de faktiske forhold, hvor landskabelige og naturmæssige hensyn, kulturmiljø, fredninger og bevaringsværdier sammenfattes i forhold til en overordnet politik for det åbne land og udvikling i landdistrikterne. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 3

4 Politik for landzoneadministration Vordingborg Kommune ønsker levende byer og liv på landet. Byerne er omdrejningspunktet for den fremtidige udvikling og i landsbyer og i det åbne land skal eksisterende kulturmiljøer og landskabelige værdier bevares og sikres som et væsentligt potentiale for udviklingen i landdistrikterne. Landzoneadministrationen skal sikre, at der er en klar afgrænsning mellem land og by og hindre uplanlagt bebyggelse i det åbne land samt sikre, at egentlig byudvikling sker hvor der i kommuneplan og lokalplan åbnes mulighed for det. Med en aktiv landzonepolitik kan det bygningsmæssige potentiale af eksisterende overflødige driftsbygninger udnyttes ved etablering af en ekstra bolig, ferielejligheder, indretning af erhverv, gårdbutikker, åbne arbejdende værksteder, bo- og arbejdsfællesskaber m.m. Tiltag der er med til at skabe udvikling i landområderne. Det betyder: at der i det åbne land kun opføres bygninger og etableres nye boliger, der har relation til landbruget. at eksisterende nedslidte boliger i landzone kan erstattes af nye tidsvarende boliger. at der i landsbyer kun opføres nye boliger, når det på baggrund af en konkret vurdering vurderes, at være en naturlig huludfyldning i en husrække. at nye større udstykninger sker i byzone, lokalcentre eller byer hvor muligheden for en rationel infrastruktur er til stede. at det i forbindelse med opførelse af nye bygninger sikres, at bygningen opføres i harmoni og respekt for eksisterende kulturmiljø og landskabelige værdier. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 4

5 Planlovens landzonebestemmelser Planloven skal særligt sikre, at udviklingen i det åbne land sker ud fra en planmæssig og - samfundsøkonomisk helhedsvurdering, hvor værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares, hvor de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource, hvor forurening af luft, vand og jord forebygges, støjulemper undgås og hvor offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Arealanvendelsen i landzone administreres på baggrund af Lov om planlægning med tilhørende vejledning, region- og kommuneplanernes afsnit om byudvikling, natur ressourcer, erhvervsinteresser m.m. samt Naturklagenævnes afgørelser. Administrationen af landzonebestemmelserne skal ske ud fra planlovens overordnede formål som nævnt ovenfor. Ved den enkelte ansøgning om landzonetilladelse skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering og afvejning af en række forskellige hensyn. Det kan være: * planlægningsmæssige hensyn * hensyn til jordbrugserhvervet * landskabelige hensyn * naturbeskyttelsesmæssige hensyn * rekreative hensyn * miljøbeskyttelsesmæssige hensyn * hensyn til udnyttelsen af råstofressourcerne * trafikale hensyn * hensyn til udbuddet af servicefunktioner * kulturhistoriske hensyn * sociale eller menneskelige hensyn. Hovedreglen for landzoneadministrationen er, at der i landzone ikke må udstykkes, bygges eller foretages ændring i anvendelsen af bygninger eller arealer uden tilladelse fra landzonemyndigheden. På den baggrund har kommunen ved de fleste ændringer i det åbne land, mulighed for at tage stilling hertil og på den måde påvirke udviklingen. I planlovens 36 stk. 1, er der beskrevet en række undtagelser, som ikke kræver landzonetilladelser. Det gælder f.eks. byggeri, der er nødvendigt for landbrugsdriften. I planlovens 37 beskrives muligheder for at tage overflødiggjorte landbrugsbygninger i brug til andre formål uden landzonetilladelse. I planlovens 38 beskrives retningslinier for anmeldelsespligtige sager. For uddybning af gældende regler henvises til Vejledning om landzoneadministrationen Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 5

6 1. Udstykning Udstykning indebærer dannelsen af en ny selvstændig samlet fast ejendom. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 1.1 Tekniske anlæg Udstykning til opførelse af tekniske anlæg, når disse ønskes placeres i det åbne land. 1.2 Medarbejderboliger Udstykning af lovlige, overflødiggjorte medarbejderboliger, aftægtsboliger og lignende fra Udstykning af bolig, der er opført efter plan- Aftægtsboliger landbrugs- og skovejendomme, såfremt boligerne er sådan beliggende, at der ikke lovens 36 stk 1, nr. 12 på landejendomme opstår miljøkonflikter i forbindelse med ejendommens drift. Dog ikke boliger etableret i over 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i medfør af Planlovens 36 stk.1, nr. 12. Det vil være en forudsætning, at boligen forbindelse med generationsskifte eller til en under hensyn til ejendommens størrelse og driftsform også på længere sigt skønnes at medhjælper. være overflødig. Dette gælder også for nedlagte landbrug, idet der i landbrugsloven er mulighed for at genoprette sådanne ejendomme som landbrug. 1.3 Selvstændige boliger Udstykning af selvstændige boliger, hvis der på en ejendom er flere boliger, medmindre Udstykning med henblik på opførelse af ny og bebyggelse der er miljømæssige forhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser m.m.der taler imod. selvstændig bebyggelse. 1.4 Huludfyldning Der gives i begrænset omfang mulighed for udstykning af huludfyldning inden for afgrænsede landsbyer. 1.5 Erhvervsbyggeri Udstykning til anden form for bebyggelse i det åbne land, f.eks. erhvervsbyggeri. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 6

7 . 2. Byggeri til landbrug, skovbrug og fiskeri Landbrugsbygninger til husdyrbrug behandles efter husdyrloven. Driftsbygninger på landbrug uden husdyrhold kræver landzonetilladelse jf. planlovens 36 stk. 2 såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer eller hvis der er tale om fællesanlæg, der betjener mere end den pågældende ejendom. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 2.1 Driftsbygninger uden At opføre driftsbygninger og landbrugsanlæg uden tilknytning til eksisterende bygninger, At opføre fritliggende driftsbygninger og landtilknytning til såfremt det kan dokumenteres at placeringen og opførelsen af bygningen/anlægget er brugsanlæg i områder, der er udpeget eksisterende bygninger nødvendig for driften som landbrugsejendom af miljø- og/eller hygiejnemæssige årsager. som særligt værdifuldt kulturmiljø, landskabe- I forbindelse med sagsbehandlingen skal det sikres, at etableringen sker med den bedst ligt følsomme områder eller områder som er mulige placering af anlægget udfra såvel landskabelige, miljømæssige, trafikale og udpeget som regionale, nationale og interdriftsmæssige hensyn i bredeste forstand. Herudover stilles der særlige vilkår til nationale naturområder. bygningerne/anlæggets udformning og materialevalg samt evt. supplerende beplantning. 2.2 Stuehuse over 250 m² At opføre nye stuehuse som er større end 250 m². Det forudsættes at det gamle stuehus nedrives og at det nye vurderes at være passende i forhold til bedriftens størrelse. 2.3 Gylleanlæg At eksisterende gylleanlæg tillades anvendt som fællesanlæg, hvis anlægget er placeret i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og der foreligger en driftsmæssig sammen- 2.4 Fællesanlæg At etablere fællesanlæg som kornlager, siloer, maskinstation, m.m., der er nødvendige for landbrugsdriften Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 7

8 3. Boligbebyggelse Der er tale om bebyggelse, når der opføres helårshuse, sommerhuse, erhvervsbyggeri, fælles gylleanlæg og opstilles antenneanlæg, vindmøller, campingvogne, m.m, samt foretages om- og tilbygning til de nævnte bebyggelser. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 3.1 Genopførelse af At genopføre nedbrændte eller stormskadede boliger eller nedrive og genopføre en bolig At genopføre boliger mere end 3 år efter nedbrændt bolig hvis den har været beboet inden for de seneste 3 år. Forudsat at huset ikke har karakter nedbrænding, stormskade eller nedrivning. og nedrivning og af ruin eller andre særlige forhold gør sig gældende vil en genopførelse af en bygning genopførelse af bolig tillades. Som udgangspunkt skal bygningen have samme placering, størrelse, anvendelse og karakter. 3.2 Udvidelse af bolig ud At udvide helårshuse ud over 250 m², når dette kan ske inden for eksisterende bygningsover 250 m² rammer og på betingelse af, at der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. 3.3 Huludfyldning At opføre enfamiliehuse i afgrænsede landsbyer hvis der er tale om en naturlig hulud- At opføre enfamiliehuse, hvor de ikke naturligt fyldning i den eksisterende bebyggelse. Der stilles særlige vilkår til husets udformning, mangler i en husrække. størrelse, materialevalg og placering. Såfremt der ved huludfyldninger i afgrænsede landsbyer ansøges om mere end 1 bolig, forelægges sagen Miljøudvalget med henblik på eventuel udarbejdelse af lokalplan. 3.4 Opførelse af småhuse At opføre udhuse, garager og carporte op til ca. 100 m 2 i tilknytning til enfamiliehuse op til 100 m² hvor det kan ske uden gene for naboer. Der kan stilles særlige vilkår til bygningens udformning, størrelse, materialevalg og placering. 3.5 Bolig i det åbne land At opføre nye enfamiliehuse i det åbne land. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 8

9 4. Sommerhuse i landzone, fritidsanlæg, skurvogne, hytter og campingvogne Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 4.1 Udvidelse af Udvidelse af sommerhuse i det åbne land efter de regler i bygningsregulativet, som sommerhuse gælder for sommerhusområder, dvs. inden for en bebyggelsesprocent på 10%, max. én etage og en max.højde på 5 m. Tilladelsen gives ud fra en konkret vurdering af husets hidtidige areal og stand og de omkringliggende ejendomme. Det er en forudsætning at ejendommens karakter som sommerhusejendom fastholdes. 4.3 Ændring af sommerhus At ændre sommerhuse i landzone og i landsbyer til helårsbeboelse, hvis sommerhuset At ændre sommerhuse, der oprindeligt er til helårshus oprindeligt har været opført som enfamiliehus til helårsbeboelse og er i en god stand. opført som sommerhuse, til helårsboliger, Indretning og ændret anvendelse skal ske i henhold til bygningsreglementets regler. idet en sådan statusændring betragtes som nyopførelse af et enfamiliehus. 4.5 Pensionister med fast At pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde i landzone, kan anvende bopæl i sommerhus huset til helårsbeboelse efter samme regler som gælder i sommerhusområder 4.6 Opførelse af At opføre eller udvide klubhuse m.m. i forbindelse med idrætsanlæg, spejderhytter, klubhuse m.m. naturcentre o.lign. Bebyggelsen kan kræves fjernet, når aktiviteten ophører. Der kan endvidere stilles krav om, at byggeriet skal kunne anvendes af andre, tilsvarende frilufts- og naturorganisationer og af institutioner såsom lejrskoler og skovbørnehaver med samme behov for at være i naturen og udføre tilsvarende aktiviteter. 4.7 Sommerhusbyggeri At opføre nye sommerhuse udenfor de udlagte sommerhusområder. 4.8 Fritidshytter til fiskeri Opførelse af fritidshytter eller opstilling af og jagt skurvogne til jagt og fiskeri m.m. 4.9 Opstilling af Opstilling af campingvogne og hytter udenfor campingvogne godkendte campingpladser. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 9

10 5. Erhverv Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 5.1 Detailsalg Etablering af detailsalg fra virksomheder, der naturligt hører hjemme i landzone som f.eks planteskoler og gartnerier. 5.2 Butikker Etablering af mindre butikker i eksisterende bygninger. At indrette eller udvide butikker på mere end 250 m² i eksisterende bygninger. At etablere erhverv, butikker og boliger inden for strandbeskyttelseslinien, NBL Oplagspladser Etablering af mindre, ikke skæmmende oplag i forbindelse med et erhvervsbyggeri Der kan stilles vilkår om etablering af en afskærmende beplantning. 5.4 Råstofudnyttelse At opføre bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for råstofudnyttelsen. Udstykning af arealer i forbindelse med råstofudnyttelse 5.5 Rideskole og stutteri At opføre bygninger til rideskole, stutteri og hestepension, i de områder der i Region- At opføre større nye anlæg af denne type i omplanen er udpeget som jordbrugsområder. råder med særlige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier. 5.6 Andre erhverv end I overflødiggjorte driftsbygninger til landbrug kan der uden landzonetilladelse etableres At opføre nye selvstændige erhvervsvirksomjordbrug, skovbrug, håndværks- og industrivirksomhed, samt lager- og kontorformål. heder, der ikke har relation til jordbrugs-, fiskeri og råstof Se side 14 planlovens 37. skovbrugs-, fiskeri og råstoferhvervet (herunder udvinding kroer, restauranter m.m.) 5.7 Udvidelse af virksomhed At udvide eksisterende erhvervsvirksomheder med op til 500 m² når denne drives af den At udvide eksisterende erhvervsvirksomheder der bebor ejendommen og virksomheden maksimalt har 5 ansatte. med mere end 500 m². 5.8 Ændring fra et erhverv At ændre fra ét erhverv til et andet i eksisterende bygninger under forudsætning af at til et andet at virksomheden overholder gældende miljøkrav og ikke er til gene for naboer. 5.9 Ferielejligheder At indrette op til 10 ferielejligheder eller 20 sengepladser i overflødiggjorte driftsbygninger i landzone under forudsætning af at ejeren bebor ejendommen. Indretning af ferielejligheder kræver endvidere udlejningstilladelse fra By- og Landskabsstyrelsen Mindre institutioner Etablering af institutioner i eksisterende bygninger. Det skal dog i hvert tilfælde overvejes, om der i stedet bør lokalplanlægges ikke mindst for at give offentligheden mulighed for at komme med kommentarer. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 10

11 6. Teknisk anlæg Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 6.1 Større tekniske anlæg At opføre samfundsmæssige nødvendige tekniske anlæg, som f.eks. renseanlæg, antenneanlæg, vandværker m. m., når disse skal placeres i det åbne land. 6.2 Master til mobiltelefoni Opstilling af master til mobiltelefoni såfremt behovet kan dokumenteres ved dæknings- Antenneanlæg incl. master for mobiltelefoni i kort og det er undersøgt, om der er andre bygningsværker, der kan bruges i stedet for en regionplanens zone 1 områder. ny mast. Det skal så vidt muligt forsøges at finde den mastetype, som virker mindst Klik her til regionplanens kort p. 159 skæmmende i næromgivelserne, og der skal stilles vilkår om, at masten også skal Det undersøges om antenneanlægget i stedet kunne anvendes af andre udbydere af mobiltelefoni. Det tinglyses, at masten skal kan skjules i eksisterende høje bygninger, nedtages uden udgift for det offentlige, senest 1 år efter at den ikke længere anvendes flagstænger e.l. til det ansøgte formål. 6.3 Vindmøller At opstille vindmøller i planlagte områder, som enten er angivet i kommuneplanen eller At opstille vindmøller uden overordnet plani en særskilt godkendt lokalplan, dog altid under hensyn til den kommunale vindmølle- lægning. planlægning. 6.4 Husstandsvindmøller At opstille husstandsvindmøller med en navhøjde op til 18 m højde i direkte tilknytning At opstille husstandmøller indenfor regionplantil fritliggende landbrugsejendomme (med mindst 100 meter til nærmeste nabo) som ikke ens zone 1 områder. er beliggende indenfor regionplanens zone 1 områder. Klik her til regionplanens kort p. 159 Klik her til regionplanens kort p Minivindmøller At opsætte minivindmøller på fritliggende ejendomme i det åbne land. Opsætning af minivindmøllen må ikke stride mod bevaringshensyn og være er til gene for naboer. Minivindmøllen kan have en rotordiameter op til 2 m, og skal monteres direkte på en bygning således at møllen når en max. højde på 8,5 m. 6.6 Private antennemaster Opsætning af private antennemaster for TV til TV og radio og radio såfremt der er mulighed for tilslutning til fællesantenner eller nedtagning kan ske med almindelig tag- eller parabolantenne. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 11

12 7. Ændret anvendelse af bygninger til beboelse Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 7.1 Indretning af boliger At indrette selvstændige boliger i overflødiggjorte erhvervsbygninger for at sikre deres At indrette mere end én ekstra bolig i overi bevaringsværdige bevarelse, Det forudsættes, at bygningen har en bygningsmæssig kvalitet, der svarer til flødiggjorte driftsbygninger på landbrugsejenbygninger boligbyggeri og at de miljø- og forsyningsmæssige forhold som jordforurening, støj, vej, domme. kloak, m.m. er i orden. 7.2 Ekstra bolig i stuehus At indrette en ekstra, selvstændig bolig i større stuehuse. At etablere mere end 2 boliger i stuehuse. 7.3 Helårsbeboelse i At personer, der opfylder pensionistreglen kan anvende sommerhus til helårsbeboelse sommerhuse i landzone efter samme regler som gælder for sommerhuse i sommerhusområder, det vil sige at der gives en personlig tilladelse, men husets status ændres ikke. 7.4 Opholdssteder At etablere små institutioner under familielignende forhold for 4-8 personer og opholdssteder med tilknyttet personale i enfamiliehuse og stuehuse, eller gode og sunde tidligere driftsbygninger. Det skal dog i hvert tilfælde overvejes, om der i stedet bør lokalplanlægges, for at give offentligheden mulighed for at komme med kommentarer. 7.5 Genoptagelse af At tidligere helårshuse, der i mere end 3 år har været anvendt som fritidsbolig, kan helårsstatus tilbagegå til helårsanvendelse, hvis huset er af en sådan stand at det kan overholde bygningsreglementets krav til helårsbeboelse. 7.6 Ændring til helårsstatus At ændre egentlige fritidshuse og sommerhuse til helårsboliger 7.7- Ferielejlighed i stuehuse At etablere ferielejligheder i stuehuse Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 12

13 8. Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 8.1 Søer og vandhuller At etablere søer og vandhuller over 100 m2 på dyrkede landbrugsarealer. Der vil i sam- At etablere søer og vandhuller i områder, med arbejde med Fagsekretariat NATUR blive stillet vilkår om den endelige udformning. værdifulde biotoper, beskyttede naturtyper, internationale naturbeskyttelsesområder, m.m. 8.2 Ridebaner og At etablere ridebaner, sportsbaner og andre former for fritidsaktiviteter på ubebyggede At opsætte lysmaster og reklamer i forbindelsportsbaner arealer i regionplanen jordbrugsområder.der stilles vilkår om at arealet skal retableres se med ridebaner og sportsbaner. senest et år efter den tilladte anvendelses ophør. Ved ansøgning om sportsanlæg bør At etablere denne type anlæg i områder med det i hvert tilfælde overvejes om der i stedet bør lokalplanlægges, for at give offentlighed- større landskabelige, naturmæssige og kulturen mulighed for at komme med kommentarer. historiske værdier. 8.3 Terrænregulering At foretage terrænregulering på op til ½ m over eller under eksisterende terræn under At udjævne naturlige landskabsformationer forudsætning af at der er tale om dokumenteret ren jord. 8.4 Jorddeponi At opfylde kunstigt skabte fordybninger i terrænet. Fordybningerne kan være følger af ud- At placere jord på områder, der har rekreative, gravning til byggeri, infrastruktur eller jordrensning. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at landskabelige, kulturhistoriske eller naturoverskudsjorden ikke transporteres over større afstande. mæssige kvaliteter af betydning, eller hvis opfyldningen kan true beskyttelsen af grundvandet. 8.5 Jord- og støjvolde At etablere støjvolde op til 5 m s højde i tilknytning til støjkilden på ejendomme i områder, At etablere afskærmende volde med det formål som i amtets regionplan er udpeget som Jordbrugsområde. Det skal dokumenteres, at at begrænse indblik. At etablere jordvolde i ejendommen er påvirket af støj fra støjende aktiviteter, som f.eks. stærkt trafikerede veje andre af regionplanens områdetyper end de i og jernbaner, og at en støjvold kan reducere støjniveauet væsentligt. punkt nævnte områdetyper 8.6 Udendørs oplag At etablere udendørs oplag i et sådant omfang, at oplaget får selvstændig karakter. 8.6 Salgsudstilling Udendørs udstilling i et sådant omfang, at udstillingen får selvstændig karakter. 8.7 Campingpladser Etablering af campingpladser o.l. udenfor region-/kommuneplanlagte områder Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 13

14 Krav om landzonetilladelse - 35 Planloven 35 stk. 1 Hovedregel I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog stk. 2 Landzonelokalplan og VVM-pligt Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om VVM-pligt i 6 c, stk. 1 eller reglen om lokalplanpligt i 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort. stk. 3 Kystområderne For arealer i kystomnærhedszonen, jf. 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. 1. Høring forud for tilladelsen - 35 stk. 4, 5 og 6 stk. 4 (Stk. 4 er forældet efter landzonemyndigheden er overdraget til kommunerne i 2002) stk. 5 Tilladelse efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboer til den omhandlende ejendom. stk. 6 Bestemmelserne i stk. 5 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboer. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 14

15 Undtagelser fra kravet om landzonetilladelser - 36 Planloven 36 Tilladelse efter 35, stk. 1 kræves ikke til: stk. 1 Udstykning efter landbrugslovens 8, stk. 4, til samdrift med en bestående landbrugsejendom. stk. 2 Udstykning af en skovejendom efter landbrugslovens 4, stk. 2. stk. 3 Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, såfremt byggeriet opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. stk. 4 Ibrugtagen af bebyggelse eller arealer til landbrug eller skovbrug eller til brug for udøvelse af fiskerierhvervet. stk. 5 Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang, dette er bestemt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller udtrykkeligt er tilladt i en bonus-lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i denne lov. stk. 6 Indvinding af råstoffer i jorden. stk. 7 stk. 8 Byggeri, der efter bygningsreglement for småhuse er fritaget for krav om byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig. Byggeri, der i bygningsreglement er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse. stk. 9 Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m 2. stk. 10 Helårsboligs overgang til anvendelse som fritidsbolig. stk. 11 Udstykning, der foretages på grundlag af en erhvervelse efter jordkøbsloven til et regionalt jordkøbsnævns formål. stk. 12 stk. 13 Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Byggeri op til i alt 500 m2 til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 15

16 Undtagelser fra kravet om landzonetilladelser Planloven 37 Ibrugtagning af overflødiggjorte landbrugsbygninger - 37 stk. 1 Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1) at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. stk. 2 I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. stk. 3 Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres én bolig efter stk. 1 i én af disse bygninger. stk. 4 Der kan ikke efter stk. 1 indrettes mindre butikker og en bolig i tidligere landbrugsbygninger, der er beliggende inden for klitfredningsog strandbeskyttelseslinjen. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 16

17 Anmeldelsespligt - 38 Planloven 38 Anvendelse af bygninger til den virksomhed, der er nævnt i 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan bygningerne tages i brug. Planlovens 38 knytter sig til anvendelsen af overflødiggjorte landbrugsbygninger efter 37. Efter 38 må anvendelse af bygninger til den virksomhed,herunder butiksvirksomhed, der er nævnt i 37, kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Anmeldelser efter 38 skal indeholde alle oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af om betingelserne i 37 er opfyldt. Herunder bygningens alder og oplysninger om bygningens ejerforhold. Desuden skal der gives en beskrivelse af den virksomhed der ønskes etableret. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, skal kommunalbestyrelsen meddele indsigelse inden 2 uger fra den dag hvor anmeldelsen er modtaget. Gør kommunalbestyrelsen ikke indsigelse inden for fristen, kan bygningerne tages i brug, jf. 38, 2. pkt. I tilfælde af at anmeldelsen ikke indeholder de fornødne oplysninger, skal kommunalbestyrelsen ligeledes reagere inden 2 uger. Når de nødvendige oplysninger herefter er modtaget, har kommunalbestyrelsen igen 2 uger til at vurdere sagen. Inden for 2-ugers fristen må ibrugtagen ikke ske, medmindre kommunalbestyrelsen skriftligt har meddelt anmelderen at betingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne i 37 ikke er opfyldt, kan ibrugtagen ikke ske før forholdet er bragt i overensstemmelse hermed, eller der er opnået sædvanlig landzonetilladelse efter planlovens 35. Selv om kommunalbestyrelsen finder at det anmeldte er i overensstemmelse med bestemmelserne i planlovens 37, bør kommunalbestyrelsen inden udløbet af 2-ugers fristen gøre anmelderen opmærksom på de relevante bestemmelser i anden lovgivning der eventuelt kan hindre virksomhedens etablering. Efter udløbet af 2-ugers fristen påhviler det fortsat kommunalbestyrelsen at påse at ulovlige forhold i henhold til 37 berigtiges, jf. planlovens 51, stk. 1. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 17

18 Praktisk information om ansøgningsmateriale, høring og orientering og annoncering af landzonesager Ansøgning Ansøgning om etablering af vandhuller Ansøgningsskema til landzonetilladelse kan hentes på Vordingborg Kommunes hjemmeside: under Selvbetjening -> Blanketter fra KL -> Landzonetilladelser Ansøgningsskema til etablering af vandhul eller sø, kan hentes på Vordingborg Kommunes hjemmeside: -> Teknik og miljø -> Natur -> Natur og vandmiljø -> Vandløb og søer -> Ansøgningsskema til gravning af vandhul/sø (øverst i venstre hjørne) Orientering Efter modtagelse af ansøgningen sender sagsbehandler inden 10 arbejdsdage brev til ansøgeren om bekræftelse på modtagelsen og forventet behandlingstid. Såfremt sagen i ansøgningen er tilstrækkeligt belyst, vurderes først om det ansøgte kræver tilladelse fra øvrige myndigheder. Sagen sendes om nødvendigt i intern høring/til relevante myndighed. Såfremt der kan opnås tilladelse iht. såvel planloven som anden gældende lovgivning, sendes sagen til orientering/høring hos naboer og evt. andre parter (f.eks. interesseforeninger), med en 14 dages frist. Hvis zonesagen betragtes som værende af underordnet betydning, kan naboorienteringen undlades, jf. lovens 35 stk. 6 Afgørelser Tilladelser kan tidligst meddeles ansøgeren, når der er forløbet 2 uger efter at kommunen har givet en skriftlig orientering om ansøgningen til naboer til den omhandlende ejendom samt foretaget den for sagen nødvendige partshøring. Annoncering Tilladelser annonceres med 4 ugers klagefrist. Annonceringen vil ske i ugeavisen Sydsjællands Tidende og på Vordingborg Kommunes hjemmeside: -> Bolig og byggeri -> Annoncer og offentliggørelser Klage over afgørelser En afgørelse kan i henhold til planlovens kap. 14 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retligt interesse i sagen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Skriftlig klage sendes til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg. Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlægger sagens akter. Sagens parter orienteres ved kopi af kommunens brev til Naturklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales til klager hvis han/hun får helt eller delvis medhold i klage. Et søgsmål til domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra modtagelsen af en afgørelse Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 18

19 Ordforklaring Aftægtsbolig Anmelde-ordning Bebyg. med landsbykarakter Bebyg. uden landsbykarakter Bolig Bondegårdsferie Detailhandel Driftsbygning Dyrefarm Ejendom Enfamiliehus Entreprenørvirksomhed Erhvervsbyggeri Erhvervsvirksomhed Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil være en medhjælperbolig. Se overflødiggjorte driftsbygninger Sammenhængende bebyggelse, der er fysisk afgrænset mod det åbne land, men ikke er lokalplanlagt eller afgrænset i kommuneplanen. Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. En selvstændig bolig = husstand se husstand Se ferielejligheder Salg af varer til forbrugeren, f.eks. købmand, grønthandler, gavebutik. Bygning på en landbrugs- eller skovbrugsejendom, der anvendes i driften på det pågældende landbrug/skovbrug, fe.eks stald, lade, maskinhus, værksted. Vurderingen af om en given bygning er nødvendig for driften af den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendom foretages af Jordbrugskommisionen/Statsskovvæsenet. Driftsbygninger kræver kun behandling efter planlovens landzonebestemmelser, såfremt de betjener mere end den pågældende ejendom, - et såkaldt fællesanlæg, eller såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer som en fritliggende bebyggelse. Landbrugsanlæg til husdyr, der ikke hidtil er indgået i en traditionaelt dansk landbrug, f.eks. minkfarme, kalkun- og strudsefarme, men som nu kan indgå som et element i erhvervsmæssig udnyttelse af en landbrugsejendom Se landbrugs- eller skovbrugsejendom. Fritliggende beboelse til en familie på en ejendom, hvor der ikke er landbrugspligt. På en landbrugsejendom kaldes et enfamiliehus normalt for stuehus, og det bebos af ejeren eller den der er ansvarlig for driften af ejendom. Håndværksvirksomhed, hvor der er behov for parkering og opbevaring af maskiner til f. eks. bygge- og anlægsvirksomhed. Bebyggelse og anlæg indrettet til erhvervsformål. Fælles benævnelse for: håndværksvirksomhed, fremstillingsvirksomhed, liberalt erhverv, servicevirksomhed, transportvirksomhed og Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 19

20 entreprenørvirksomhed. Ferielejlighed Forfaldet til ruin Fremstillingsvirksomhed Fritliggende bebyggelse Fællesanlæg Gårdbutik Helårsbolig Huludfyldning Husstand Husstandsmølle Håndværksvirksomhed Jordbrugsparcel Landbrugsanlæg Landbrugsejendom Indretning af ferielejligheder i driftsbygninger kræver landzonetilladelse. Indretning inden for egen beboelse kræver ikke landzonetilladelse. Bebyggelse, der er i så dårlig stand, at ændringer ikke kan betegnes som ombygning, men som nybyggeri. Egentlig produktionsvirksomhed, f.eks. maskinsnedkeri, plasticfabrik, m.m. Gennem planlovens landzonebestemmelse skal kommunen tage stilling til placering og udformning af fritliggende bygningsanlæg på en landbrugs- eller skovbrugsejendom. Ved fritliggende forstås, at bygningsanlægget placeres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Ved en afstand på 20 m fra eksisterende bebyggelse er stuehuse fritliggende. Med hensyn til driftsbygninger er der ingen fast afstand. Der skal anlægges en konkret vurdering, under hensyn til den hidtidige bebyggelses- og færdselsarealer bagefter fremtræder som en hensigtsmæssig helhed. Anlæg på en landbrugsejendom, der betjener andre ejendomme end den, hvorpå anlægget fysisk er placeret. (Se landbrugs- eller skovbrugsejendom/bedrift) F. eks. staldbygning, gyllebeholder, maskinhus, gulerodsvaskeri, der betjener mere end den pågældende ejendom. Udvidet stalddørssalg med et omfang, der kræver landzonetilladelse. I en gårdbutik kan der sælges egne eller lokale produkter, samt i meget begrænset omfang øvrige produkter. Et eks. kunne være en gårdbutik, der ønsker at sælge uld fra egne får; ulden sendes til spinding, farves og sælges som garn. I gårdbutikken er der også strikkepinde, som er indkøbt og videresælges. Beboelse, der anvendes hele året og hvor beboerne er tilmeldt folkeregisteret på adressen. Et egnet areal til bebyggelse af en bolig mellem eksisterende bebyggelse inden for kort afstand eller landsbylignende bebyggelse. En husstand er en eller flere personer, der har fælles adresse og husholdning, f.eks. en familie eller et bofællesskabs, hvor den enkelte boenhed ikke kan gøres til genstand for selvstændig udlejning. Der er byggetekniske krav, der skal overholdes ved opdeling i selvstændige boliger - eget køkken, brandmure m.m. En selvstændig bolig skal kunne udstykkes jf. byggeloven. Vindmølle, der betjener den pågældende ejendom med energi og som slet ikke eller kun i begrænset omfang, producerer energi til videresalg. Husstandsmøllen er normalt under 18 m til nav. Fremstilling og reparation i ikke industriel skala samt værksted for murer, tømrer, snedker, m.m.,der principielt arbejder ude hos kunderne og ikke har behov for større arealer til maskiner, oplag, etc. Parcel til beboelse, der ikke er noteret som landbrugsejendom, men hvor ejeren kan anvende størstedelen af arelaet til landbrug, herunder dyrehold. Landbrugsanlæg er f.eks. gyllebeholdere eller lagertanke. Nødvendige landbrugsanlæg kræver kun behandling efter planlovens landzonebestemmelser, såfremt de betjener mere ende den pågældende ejendom, som også betegnes som et fællesanlæg, eller såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, som en fritliggende bebyggelse. Vurderingen af, om et givet anlæg er nødvendigt for driften af den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendoem foretages ikke af kommunen, men af Jordbrugskommisionen/Statsskovvæsnet. Kriteriet er, om ejendommen er noteret i matriklen (jf. tingbog) som landbrug, hvorefter den er omfattet af landbrugslovens bestemmelser, Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 20

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset.

Ordforklaring. Bebyggelse u/landsbykarakter Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. Aftægtsbolig Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil

Læs mere

Landzoneadministration - Praksis og procedurer

Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration - Praksis og procedurer Landzoneadministration praksis og procedurer Udgivet af Vordingborg Kommune September 2011 Udarbejdet af: Mette Ø. Söderlund Fotos: Mette Ø. Söderlund Vordingborg

Læs mere

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse

Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelse Godkendt 27.08.2012 side 1 1. Zonemyndighed Kommunen træffer afgørelser efter planlovens 35-38. Ansøgningen skal sendes i naboorientering,

Læs mere

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser Miljø- og Teknikudvalget den 11. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Zonemyndighed... 3 Gældende

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik og Miljø April 2010 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund for landzoneadministrationen...

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration

Retningslinjer for landzoneadministration Retningslinjer for landzoneadministration Teknik & Miljø April 2010 Ajourført September 2013 1 RETNINGSLINJER FOR LANDZONEADMINISTRATION I BORNHOLMS REGIONS- KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 2

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011

PRAKSIS FOR ADMINISTRATION PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER. April/maj 2011 PRAKSIS FOR ADMINISTRATION AF PLANLOVENS LANDZONEBESTEMMELSER April/maj 2011 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forholdet til andre myndigheder og afdelinger i kommunen 3 3 Gældende landzonebestemmelser

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund

Landzonetilladelse. Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund. Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund Landzonetilladelse Bente & Erik Høgsberg Nielsen Lille Rørbækvej 9 3600 Frederikssund Udvidelse af dyreklinik. Lille Rørbækvej 9, 3600 Frederikssund I har den 28. marts 2011 søgt om landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Vejledning om landzoneadministration Planlovens 34-38 LANDSPLANAFDELINGEN

Vejledning om landzoneadministration Planlovens 34-38 LANDSPLANAFDELINGEN Vejledning om landzoneadministration Planlovens 34-38 LANDSPLANAFDELINGEN Titel Vejledning om landzoneadministration. Planlovens 34-38 Vejledning af 16. oktober 2002 Udarbejdet af Miljøminsteriet Landsplanafdelingen

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere