Praksis for landzoneadministration. Det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksis for landzoneadministration. Det åbne land"

Transkript

1 Praksis for landzoneadministration Det åbne land

2 Indholdsfortegnelse Side Indhold 3 Indledning 4 Landzoneadministrationspolitik 5 Planlovens landzonebestemmelser Administrationsgrundlag Udstykning 6 Udstykning Bebyggelse 7 Byggeri til landbrug 8 Boligbebyggelse 9 Sommerhuse i landzone, fritidsanlæg, skurvogne, hytter og campingvogne 10 Erhverv 11 Tekniske anlæg Ændret anvendelse 12 Ændret anvendelse af bygninger til beboelse 13 Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Planlovens landzonebestemmelser Krav om landzonetilladelse Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse Undtagelser fra kravet om landzonetilladelse Anmeldelsespligt - 38 Praktisk information 18 Ansøgning, orientering og høring, afgørelser, annoncering og klage 19 Ordforklaring Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 2

3 Indledning Vordingborg Kommune har udarbejdet et administrationsgrundlag for landzonetilladelser for at sikre en ensartet administration af ejendomme inden for landzonen. Administrationsgrundlag for landzonesager i Vordingborg Kommune indeholder foruden kommunens landzonepraksis også oplysninger om procedurer for ansøgninger og hvilke tilladelser, der normalt kan forventes i forhold til lovgivningen og den gældende planlægning. Udgangspunktet for administrationsgrundlaget er planlovens og det eksisterende plangrundlag for Vordingborg Kommune, hvilket vil sige regionplanerne for Storstrøms Amt og kommuneplanerne for Langebæk, Præstø, Møn og Vordingborg Kommuner, samt gældende landzonelokalplaner. De gamle kommuneplaner er fortsat gældende indtil de erstattes af en ny kommuneplan for Vordingborg Kommune i sommeren Den enkelte landzonesag afgøres efter en vurdering af de faktiske forhold, hvor landskabelige og naturmæssige hensyn, kulturmiljø, fredninger og bevaringsværdier sammenfattes i forhold til en overordnet politik for det åbne land og udvikling i landdistrikterne. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 3

4 Politik for landzoneadministration Vordingborg Kommune ønsker levende byer og liv på landet. Byerne er omdrejningspunktet for den fremtidige udvikling og i landsbyer og i det åbne land skal eksisterende kulturmiljøer og landskabelige værdier bevares og sikres som et væsentligt potentiale for udviklingen i landdistrikterne. Landzoneadministrationen skal sikre, at der er en klar afgrænsning mellem land og by og hindre uplanlagt bebyggelse i det åbne land samt sikre, at egentlig byudvikling sker hvor der i kommuneplan og lokalplan åbnes mulighed for det. Med en aktiv landzonepolitik kan det bygningsmæssige potentiale af eksisterende overflødige driftsbygninger udnyttes ved etablering af en ekstra bolig, ferielejligheder, indretning af erhverv, gårdbutikker, åbne arbejdende værksteder, bo- og arbejdsfællesskaber m.m. Tiltag der er med til at skabe udvikling i landområderne. Det betyder: at der i det åbne land kun opføres bygninger og etableres nye boliger, der har relation til landbruget. at eksisterende nedslidte boliger i landzone kan erstattes af nye tidsvarende boliger. at der i landsbyer kun opføres nye boliger, når det på baggrund af en konkret vurdering vurderes, at være en naturlig huludfyldning i en husrække. at nye større udstykninger sker i byzone, lokalcentre eller byer hvor muligheden for en rationel infrastruktur er til stede. at det i forbindelse med opførelse af nye bygninger sikres, at bygningen opføres i harmoni og respekt for eksisterende kulturmiljø og landskabelige værdier. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 4

5 Planlovens landzonebestemmelser Planloven skal særligt sikre, at udviklingen i det åbne land sker ud fra en planmæssig og - samfundsøkonomisk helhedsvurdering, hvor værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares, hvor de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource, hvor forurening af luft, vand og jord forebygges, støjulemper undgås og hvor offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Arealanvendelsen i landzone administreres på baggrund af Lov om planlægning med tilhørende vejledning, region- og kommuneplanernes afsnit om byudvikling, natur ressourcer, erhvervsinteresser m.m. samt Naturklagenævnes afgørelser. Administrationen af landzonebestemmelserne skal ske ud fra planlovens overordnede formål som nævnt ovenfor. Ved den enkelte ansøgning om landzonetilladelse skal kommunalbestyrelsen foretage en vurdering og afvejning af en række forskellige hensyn. Det kan være: * planlægningsmæssige hensyn * hensyn til jordbrugserhvervet * landskabelige hensyn * naturbeskyttelsesmæssige hensyn * rekreative hensyn * miljøbeskyttelsesmæssige hensyn * hensyn til udnyttelsen af råstofressourcerne * trafikale hensyn * hensyn til udbuddet af servicefunktioner * kulturhistoriske hensyn * sociale eller menneskelige hensyn. Hovedreglen for landzoneadministrationen er, at der i landzone ikke må udstykkes, bygges eller foretages ændring i anvendelsen af bygninger eller arealer uden tilladelse fra landzonemyndigheden. På den baggrund har kommunen ved de fleste ændringer i det åbne land, mulighed for at tage stilling hertil og på den måde påvirke udviklingen. I planlovens 36 stk. 1, er der beskrevet en række undtagelser, som ikke kræver landzonetilladelser. Det gælder f.eks. byggeri, der er nødvendigt for landbrugsdriften. I planlovens 37 beskrives muligheder for at tage overflødiggjorte landbrugsbygninger i brug til andre formål uden landzonetilladelse. I planlovens 38 beskrives retningslinier for anmeldelsespligtige sager. For uddybning af gældende regler henvises til Vejledning om landzoneadministrationen Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 5

6 1. Udstykning Udstykning indebærer dannelsen af en ny selvstændig samlet fast ejendom. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 1.1 Tekniske anlæg Udstykning til opførelse af tekniske anlæg, når disse ønskes placeres i det åbne land. 1.2 Medarbejderboliger Udstykning af lovlige, overflødiggjorte medarbejderboliger, aftægtsboliger og lignende fra Udstykning af bolig, der er opført efter plan- Aftægtsboliger landbrugs- og skovejendomme, såfremt boligerne er sådan beliggende, at der ikke lovens 36 stk 1, nr. 12 på landejendomme opstår miljøkonflikter i forbindelse med ejendommens drift. Dog ikke boliger etableret i over 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i medfør af Planlovens 36 stk.1, nr. 12. Det vil være en forudsætning, at boligen forbindelse med generationsskifte eller til en under hensyn til ejendommens størrelse og driftsform også på længere sigt skønnes at medhjælper. være overflødig. Dette gælder også for nedlagte landbrug, idet der i landbrugsloven er mulighed for at genoprette sådanne ejendomme som landbrug. 1.3 Selvstændige boliger Udstykning af selvstændige boliger, hvis der på en ejendom er flere boliger, medmindre Udstykning med henblik på opførelse af ny og bebyggelse der er miljømæssige forhold, bebyggelsesregulerende bestemmelser m.m.der taler imod. selvstændig bebyggelse. 1.4 Huludfyldning Der gives i begrænset omfang mulighed for udstykning af huludfyldning inden for afgrænsede landsbyer. 1.5 Erhvervsbyggeri Udstykning til anden form for bebyggelse i det åbne land, f.eks. erhvervsbyggeri. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 6

7 . 2. Byggeri til landbrug, skovbrug og fiskeri Landbrugsbygninger til husdyrbrug behandles efter husdyrloven. Driftsbygninger på landbrug uden husdyrhold kræver landzonetilladelse jf. planlovens 36 stk. 2 såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer eller hvis der er tale om fællesanlæg, der betjener mere end den pågældende ejendom. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 2.1 Driftsbygninger uden At opføre driftsbygninger og landbrugsanlæg uden tilknytning til eksisterende bygninger, At opføre fritliggende driftsbygninger og landtilknytning til såfremt det kan dokumenteres at placeringen og opførelsen af bygningen/anlægget er brugsanlæg i områder, der er udpeget eksisterende bygninger nødvendig for driften som landbrugsejendom af miljø- og/eller hygiejnemæssige årsager. som særligt værdifuldt kulturmiljø, landskabe- I forbindelse med sagsbehandlingen skal det sikres, at etableringen sker med den bedst ligt følsomme områder eller områder som er mulige placering af anlægget udfra såvel landskabelige, miljømæssige, trafikale og udpeget som regionale, nationale og interdriftsmæssige hensyn i bredeste forstand. Herudover stilles der særlige vilkår til nationale naturområder. bygningerne/anlæggets udformning og materialevalg samt evt. supplerende beplantning. 2.2 Stuehuse over 250 m² At opføre nye stuehuse som er større end 250 m². Det forudsættes at det gamle stuehus nedrives og at det nye vurderes at være passende i forhold til bedriftens størrelse. 2.3 Gylleanlæg At eksisterende gylleanlæg tillades anvendt som fællesanlæg, hvis anlægget er placeret i tilknytning til eksisterende driftsbygninger og der foreligger en driftsmæssig sammen- 2.4 Fællesanlæg At etablere fællesanlæg som kornlager, siloer, maskinstation, m.m., der er nødvendige for landbrugsdriften Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 7

8 3. Boligbebyggelse Der er tale om bebyggelse, når der opføres helårshuse, sommerhuse, erhvervsbyggeri, fælles gylleanlæg og opstilles antenneanlæg, vindmøller, campingvogne, m.m, samt foretages om- og tilbygning til de nævnte bebyggelser. Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 3.1 Genopførelse af At genopføre nedbrændte eller stormskadede boliger eller nedrive og genopføre en bolig At genopføre boliger mere end 3 år efter nedbrændt bolig hvis den har været beboet inden for de seneste 3 år. Forudsat at huset ikke har karakter nedbrænding, stormskade eller nedrivning. og nedrivning og af ruin eller andre særlige forhold gør sig gældende vil en genopførelse af en bygning genopførelse af bolig tillades. Som udgangspunkt skal bygningen have samme placering, størrelse, anvendelse og karakter. 3.2 Udvidelse af bolig ud At udvide helårshuse ud over 250 m², når dette kan ske inden for eksisterende bygningsover 250 m² rammer og på betingelse af, at der ikke indrettes mere end én bolig på ejendommen. 3.3 Huludfyldning At opføre enfamiliehuse i afgrænsede landsbyer hvis der er tale om en naturlig hulud- At opføre enfamiliehuse, hvor de ikke naturligt fyldning i den eksisterende bebyggelse. Der stilles særlige vilkår til husets udformning, mangler i en husrække. størrelse, materialevalg og placering. Såfremt der ved huludfyldninger i afgrænsede landsbyer ansøges om mere end 1 bolig, forelægges sagen Miljøudvalget med henblik på eventuel udarbejdelse af lokalplan. 3.4 Opførelse af småhuse At opføre udhuse, garager og carporte op til ca. 100 m 2 i tilknytning til enfamiliehuse op til 100 m² hvor det kan ske uden gene for naboer. Der kan stilles særlige vilkår til bygningens udformning, størrelse, materialevalg og placering. 3.5 Bolig i det åbne land At opføre nye enfamiliehuse i det åbne land. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 8

9 4. Sommerhuse i landzone, fritidsanlæg, skurvogne, hytter og campingvogne Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 4.1 Udvidelse af Udvidelse af sommerhuse i det åbne land efter de regler i bygningsregulativet, som sommerhuse gælder for sommerhusområder, dvs. inden for en bebyggelsesprocent på 10%, max. én etage og en max.højde på 5 m. Tilladelsen gives ud fra en konkret vurdering af husets hidtidige areal og stand og de omkringliggende ejendomme. Det er en forudsætning at ejendommens karakter som sommerhusejendom fastholdes. 4.3 Ændring af sommerhus At ændre sommerhuse i landzone og i landsbyer til helårsbeboelse, hvis sommerhuset At ændre sommerhuse, der oprindeligt er til helårshus oprindeligt har været opført som enfamiliehus til helårsbeboelse og er i en god stand. opført som sommerhuse, til helårsboliger, Indretning og ændret anvendelse skal ske i henhold til bygningsreglementets regler. idet en sådan statusændring betragtes som nyopførelse af et enfamiliehus. 4.5 Pensionister med fast At pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde i landzone, kan anvende bopæl i sommerhus huset til helårsbeboelse efter samme regler som gælder i sommerhusområder 4.6 Opførelse af At opføre eller udvide klubhuse m.m. i forbindelse med idrætsanlæg, spejderhytter, klubhuse m.m. naturcentre o.lign. Bebyggelsen kan kræves fjernet, når aktiviteten ophører. Der kan endvidere stilles krav om, at byggeriet skal kunne anvendes af andre, tilsvarende frilufts- og naturorganisationer og af institutioner såsom lejrskoler og skovbørnehaver med samme behov for at være i naturen og udføre tilsvarende aktiviteter. 4.7 Sommerhusbyggeri At opføre nye sommerhuse udenfor de udlagte sommerhusområder. 4.8 Fritidshytter til fiskeri Opførelse af fritidshytter eller opstilling af og jagt skurvogne til jagt og fiskeri m.m. 4.9 Opstilling af Opstilling af campingvogne og hytter udenfor campingvogne godkendte campingpladser. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 9

10 5. Erhverv Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 5.1 Detailsalg Etablering af detailsalg fra virksomheder, der naturligt hører hjemme i landzone som f.eks planteskoler og gartnerier. 5.2 Butikker Etablering af mindre butikker i eksisterende bygninger. At indrette eller udvide butikker på mere end 250 m² i eksisterende bygninger. At etablere erhverv, butikker og boliger inden for strandbeskyttelseslinien, NBL Oplagspladser Etablering af mindre, ikke skæmmende oplag i forbindelse med et erhvervsbyggeri Der kan stilles vilkår om etablering af en afskærmende beplantning. 5.4 Råstofudnyttelse At opføre bygninger, der er erhvervsmæssigt nødvendige for råstofudnyttelsen. Udstykning af arealer i forbindelse med råstofudnyttelse 5.5 Rideskole og stutteri At opføre bygninger til rideskole, stutteri og hestepension, i de områder der i Region- At opføre større nye anlæg af denne type i omplanen er udpeget som jordbrugsområder. råder med særlige landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier. 5.6 Andre erhverv end I overflødiggjorte driftsbygninger til landbrug kan der uden landzonetilladelse etableres At opføre nye selvstændige erhvervsvirksomjordbrug, skovbrug, håndværks- og industrivirksomhed, samt lager- og kontorformål. heder, der ikke har relation til jordbrugs-, fiskeri og råstof Se side 14 planlovens 37. skovbrugs-, fiskeri og råstoferhvervet (herunder udvinding kroer, restauranter m.m.) 5.7 Udvidelse af virksomhed At udvide eksisterende erhvervsvirksomheder med op til 500 m² når denne drives af den At udvide eksisterende erhvervsvirksomheder der bebor ejendommen og virksomheden maksimalt har 5 ansatte. med mere end 500 m². 5.8 Ændring fra et erhverv At ændre fra ét erhverv til et andet i eksisterende bygninger under forudsætning af at til et andet at virksomheden overholder gældende miljøkrav og ikke er til gene for naboer. 5.9 Ferielejligheder At indrette op til 10 ferielejligheder eller 20 sengepladser i overflødiggjorte driftsbygninger i landzone under forudsætning af at ejeren bebor ejendommen. Indretning af ferielejligheder kræver endvidere udlejningstilladelse fra By- og Landskabsstyrelsen Mindre institutioner Etablering af institutioner i eksisterende bygninger. Det skal dog i hvert tilfælde overvejes, om der i stedet bør lokalplanlægges ikke mindst for at give offentligheden mulighed for at komme med kommentarer. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 10

11 6. Teknisk anlæg Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 6.1 Større tekniske anlæg At opføre samfundsmæssige nødvendige tekniske anlæg, som f.eks. renseanlæg, antenneanlæg, vandværker m. m., når disse skal placeres i det åbne land. 6.2 Master til mobiltelefoni Opstilling af master til mobiltelefoni såfremt behovet kan dokumenteres ved dæknings- Antenneanlæg incl. master for mobiltelefoni i kort og det er undersøgt, om der er andre bygningsværker, der kan bruges i stedet for en regionplanens zone 1 områder. ny mast. Det skal så vidt muligt forsøges at finde den mastetype, som virker mindst Klik her til regionplanens kort p. 159 skæmmende i næromgivelserne, og der skal stilles vilkår om, at masten også skal Det undersøges om antenneanlægget i stedet kunne anvendes af andre udbydere af mobiltelefoni. Det tinglyses, at masten skal kan skjules i eksisterende høje bygninger, nedtages uden udgift for det offentlige, senest 1 år efter at den ikke længere anvendes flagstænger e.l. til det ansøgte formål. 6.3 Vindmøller At opstille vindmøller i planlagte områder, som enten er angivet i kommuneplanen eller At opstille vindmøller uden overordnet plani en særskilt godkendt lokalplan, dog altid under hensyn til den kommunale vindmølle- lægning. planlægning. 6.4 Husstandsvindmøller At opstille husstandsvindmøller med en navhøjde op til 18 m højde i direkte tilknytning At opstille husstandmøller indenfor regionplantil fritliggende landbrugsejendomme (med mindst 100 meter til nærmeste nabo) som ikke ens zone 1 områder. er beliggende indenfor regionplanens zone 1 områder. Klik her til regionplanens kort p. 159 Klik her til regionplanens kort p Minivindmøller At opsætte minivindmøller på fritliggende ejendomme i det åbne land. Opsætning af minivindmøllen må ikke stride mod bevaringshensyn og være er til gene for naboer. Minivindmøllen kan have en rotordiameter op til 2 m, og skal monteres direkte på en bygning således at møllen når en max. højde på 8,5 m. 6.6 Private antennemaster Opsætning af private antennemaster for TV til TV og radio og radio såfremt der er mulighed for tilslutning til fællesantenner eller nedtagning kan ske med almindelig tag- eller parabolantenne. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 11

12 7. Ændret anvendelse af bygninger til beboelse Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 7.1 Indretning af boliger At indrette selvstændige boliger i overflødiggjorte erhvervsbygninger for at sikre deres At indrette mere end én ekstra bolig i overi bevaringsværdige bevarelse, Det forudsættes, at bygningen har en bygningsmæssig kvalitet, der svarer til flødiggjorte driftsbygninger på landbrugsejenbygninger boligbyggeri og at de miljø- og forsyningsmæssige forhold som jordforurening, støj, vej, domme. kloak, m.m. er i orden. 7.2 Ekstra bolig i stuehus At indrette en ekstra, selvstændig bolig i større stuehuse. At etablere mere end 2 boliger i stuehuse. 7.3 Helårsbeboelse i At personer, der opfylder pensionistreglen kan anvende sommerhus til helårsbeboelse sommerhuse i landzone efter samme regler som gælder for sommerhuse i sommerhusområder, det vil sige at der gives en personlig tilladelse, men husets status ændres ikke. 7.4 Opholdssteder At etablere små institutioner under familielignende forhold for 4-8 personer og opholdssteder med tilknyttet personale i enfamiliehuse og stuehuse, eller gode og sunde tidligere driftsbygninger. Det skal dog i hvert tilfælde overvejes, om der i stedet bør lokalplanlægges, for at give offentligheden mulighed for at komme med kommentarer. 7.5 Genoptagelse af At tidligere helårshuse, der i mere end 3 år har været anvendt som fritidsbolig, kan helårsstatus tilbagegå til helårsanvendelse, hvis huset er af en sådan stand at det kan overholde bygningsreglementets krav til helårsbeboelse. 7.6 Ændring til helårsstatus At ændre egentlige fritidshuse og sommerhuse til helårsboliger 7.7- Ferielejlighed i stuehuse At etablere ferielejligheder i stuehuse Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 12

13 8. Ændret anvendelse af ubebyggede arealer Emne: Der gives normalt tilladelse til: Der gives normalt afslag til: 8.1 Søer og vandhuller At etablere søer og vandhuller over 100 m2 på dyrkede landbrugsarealer. Der vil i sam- At etablere søer og vandhuller i områder, med arbejde med Fagsekretariat NATUR blive stillet vilkår om den endelige udformning. værdifulde biotoper, beskyttede naturtyper, internationale naturbeskyttelsesområder, m.m. 8.2 Ridebaner og At etablere ridebaner, sportsbaner og andre former for fritidsaktiviteter på ubebyggede At opsætte lysmaster og reklamer i forbindelsportsbaner arealer i regionplanen jordbrugsområder.der stilles vilkår om at arealet skal retableres se med ridebaner og sportsbaner. senest et år efter den tilladte anvendelses ophør. Ved ansøgning om sportsanlæg bør At etablere denne type anlæg i områder med det i hvert tilfælde overvejes om der i stedet bør lokalplanlægges, for at give offentlighed- større landskabelige, naturmæssige og kulturen mulighed for at komme med kommentarer. historiske værdier. 8.3 Terrænregulering At foretage terrænregulering på op til ½ m over eller under eksisterende terræn under At udjævne naturlige landskabsformationer forudsætning af at der er tale om dokumenteret ren jord. 8.4 Jorddeponi At opfylde kunstigt skabte fordybninger i terrænet. Fordybningerne kan være følger af ud- At placere jord på områder, der har rekreative, gravning til byggeri, infrastruktur eller jordrensning. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at landskabelige, kulturhistoriske eller naturoverskudsjorden ikke transporteres over større afstande. mæssige kvaliteter af betydning, eller hvis opfyldningen kan true beskyttelsen af grundvandet. 8.5 Jord- og støjvolde At etablere støjvolde op til 5 m s højde i tilknytning til støjkilden på ejendomme i områder, At etablere afskærmende volde med det formål som i amtets regionplan er udpeget som Jordbrugsområde. Det skal dokumenteres, at at begrænse indblik. At etablere jordvolde i ejendommen er påvirket af støj fra støjende aktiviteter, som f.eks. stærkt trafikerede veje andre af regionplanens områdetyper end de i og jernbaner, og at en støjvold kan reducere støjniveauet væsentligt. punkt nævnte områdetyper 8.6 Udendørs oplag At etablere udendørs oplag i et sådant omfang, at oplaget får selvstændig karakter. 8.6 Salgsudstilling Udendørs udstilling i et sådant omfang, at udstillingen får selvstændig karakter. 8.7 Campingpladser Etablering af campingpladser o.l. udenfor region-/kommuneplanlagte områder Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 13

14 Krav om landzonetilladelse - 35 Planloven 35 stk. 1 Hovedregel I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog stk. 2 Landzonelokalplan og VVM-pligt Tilladelse efter stk. 1 til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, som er omfattet af reglen om VVM-pligt i 6 c, stk. 1 eller reglen om lokalplanpligt i 13, stk. 2, kan først meddeles, når de fornødne lokalplan er offentligt bekendtgjort. stk. 3 Kystområderne For arealer i kystomnærhedszonen, jf. 5 a, må tilladelse efter stk. 1 kun meddeles, hvis det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne, jf. 1. Høring forud for tilladelsen - 35 stk. 4, 5 og 6 stk. 4 (Stk. 4 er forældet efter landzonemyndigheden er overdraget til kommunerne i 2002) stk. 5 Tilladelse efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboer til den omhandlende ejendom. stk. 6 Bestemmelserne i stk. 5 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboer. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 14

15 Undtagelser fra kravet om landzonetilladelser - 36 Planloven 36 Tilladelse efter 35, stk. 1 kræves ikke til: stk. 1 Udstykning efter landbrugslovens 8, stk. 4, til samdrift med en bestående landbrugsejendom. stk. 2 Udstykning af en skovejendom efter landbrugslovens 4, stk. 2. stk. 3 Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet, såfremt byggeriet opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. stk. 4 Ibrugtagen af bebyggelse eller arealer til landbrug eller skovbrug eller til brug for udøvelse af fiskerierhvervet. stk. 5 Udstykning, byggeri eller ændret anvendelse i det omfang, dette er bestemt i en fredning efter lov om naturbeskyttelse eller udtrykkeligt er tilladt i en bonus-lokalplan, der er tilvejebragt efter reglerne i denne lov. stk. 6 Indvinding af råstoffer i jorden. stk. 7 stk. 8 Byggeri, der efter bygningsreglement for småhuse er fritaget for krav om byggetilladelse, og som ikke medfører oprettelse af en ny bolig. Byggeri, der i bygningsreglement er fritaget for krav om byggetilladelse, og som etableres til brug for offentlige trafik-, forsynings- eller varslingsanlæg eller radio- og tv-modtagelse. stk. 9 Til- og ombygning af helårshus, hvorved husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 250 m 2. stk. 10 Helårsboligs overgang til anvendelse som fritidsbolig. stk. 11 Udstykning, der foretages på grundlag af en erhvervelse efter jordkøbsloven til et regionalt jordkøbsnævns formål. stk. 12 stk. 13 Opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Byggeri op til i alt 500 m2 til udvidelse af en mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som lovligt er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 15

16 Undtagelser fra kravet om landzonetilladelser Planloven 37 Ibrugtagning af overflødiggjorte landbrugsbygninger - 37 stk. 1 Bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan uden tilladelse efter 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1) at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2) at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. stk. 2 I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. stk. 3 Er der flere tidligere landbrugsbygninger på en ejendom, kan der kun etableres én bolig efter stk. 1 i én af disse bygninger. stk. 4 Der kan ikke efter stk. 1 indrettes mindre butikker og en bolig i tidligere landbrugsbygninger, der er beliggende inden for klitfredningsog strandbeskyttelseslinjen. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 16

17 Anmeldelsespligt - 38 Planloven 38 Anvendelse af bygninger til den virksomhed, der er nævnt i 37, må kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har gjort indsigelse inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan bygningerne tages i brug. Planlovens 38 knytter sig til anvendelsen af overflødiggjorte landbrugsbygninger efter 37. Efter 38 må anvendelse af bygninger til den virksomhed,herunder butiksvirksomhed, der er nævnt i 37, kun ske efter forudgående anmeldelse til kommunalbestyrelsen. Anmeldelser efter 38 skal indeholde alle oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af om betingelserne i 37 er opfyldt. Herunder bygningens alder og oplysninger om bygningens ejerforhold. Desuden skal der gives en beskrivelse af den virksomhed der ønskes etableret. Kommunalbestyrelsen skal påse, om betingelserne efter 37 er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, skal kommunalbestyrelsen meddele indsigelse inden 2 uger fra den dag hvor anmeldelsen er modtaget. Gør kommunalbestyrelsen ikke indsigelse inden for fristen, kan bygningerne tages i brug, jf. 38, 2. pkt. I tilfælde af at anmeldelsen ikke indeholder de fornødne oplysninger, skal kommunalbestyrelsen ligeledes reagere inden 2 uger. Når de nødvendige oplysninger herefter er modtaget, har kommunalbestyrelsen igen 2 uger til at vurdere sagen. Inden for 2-ugers fristen må ibrugtagen ikke ske, medmindre kommunalbestyrelsen skriftligt har meddelt anmelderen at betingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne i 37 ikke er opfyldt, kan ibrugtagen ikke ske før forholdet er bragt i overensstemmelse hermed, eller der er opnået sædvanlig landzonetilladelse efter planlovens 35. Selv om kommunalbestyrelsen finder at det anmeldte er i overensstemmelse med bestemmelserne i planlovens 37, bør kommunalbestyrelsen inden udløbet af 2-ugers fristen gøre anmelderen opmærksom på de relevante bestemmelser i anden lovgivning der eventuelt kan hindre virksomhedens etablering. Efter udløbet af 2-ugers fristen påhviler det fortsat kommunalbestyrelsen at påse at ulovlige forhold i henhold til 37 berigtiges, jf. planlovens 51, stk. 1. Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 17

18 Praktisk information om ansøgningsmateriale, høring og orientering og annoncering af landzonesager Ansøgning Ansøgning om etablering af vandhuller Ansøgningsskema til landzonetilladelse kan hentes på Vordingborg Kommunes hjemmeside: under Selvbetjening -> Blanketter fra KL -> Landzonetilladelser Ansøgningsskema til etablering af vandhul eller sø, kan hentes på Vordingborg Kommunes hjemmeside: -> Teknik og miljø -> Natur -> Natur og vandmiljø -> Vandløb og søer -> Ansøgningsskema til gravning af vandhul/sø (øverst i venstre hjørne) Orientering Efter modtagelse af ansøgningen sender sagsbehandler inden 10 arbejdsdage brev til ansøgeren om bekræftelse på modtagelsen og forventet behandlingstid. Såfremt sagen i ansøgningen er tilstrækkeligt belyst, vurderes først om det ansøgte kræver tilladelse fra øvrige myndigheder. Sagen sendes om nødvendigt i intern høring/til relevante myndighed. Såfremt der kan opnås tilladelse iht. såvel planloven som anden gældende lovgivning, sendes sagen til orientering/høring hos naboer og evt. andre parter (f.eks. interesseforeninger), med en 14 dages frist. Hvis zonesagen betragtes som værende af underordnet betydning, kan naboorienteringen undlades, jf. lovens 35 stk. 6 Afgørelser Tilladelser kan tidligst meddeles ansøgeren, når der er forløbet 2 uger efter at kommunen har givet en skriftlig orientering om ansøgningen til naboer til den omhandlende ejendom samt foretaget den for sagen nødvendige partshøring. Annoncering Tilladelser annonceres med 4 ugers klagefrist. Annonceringen vil ske i ugeavisen Sydsjællands Tidende og på Vordingborg Kommunes hjemmeside: -> Bolig og byggeri -> Annoncer og offentliggørelser Klage over afgørelser En afgørelse kan i henhold til planlovens kap. 14 påklages til Naturklagenævnet. Klageberettiget er enhver med retligt interesse i sagen samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Skriftlig klage sendes til Vordingborg Kommune, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg. Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og vedlægger sagens akter. Sagens parter orienteres ved kopi af kommunens brev til Naturklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales til klager hvis han/hun får helt eller delvis medhold i klage. Et søgsmål til domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra modtagelsen af en afgørelse Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 18

19 Ordforklaring Aftægtsbolig Anmelde-ordning Bebyg. med landsbykarakter Bebyg. uden landsbykarakter Bolig Bondegårdsferie Detailhandel Driftsbygning Dyrefarm Ejendom Enfamiliehus Entreprenørvirksomhed Erhvervsbyggeri Erhvervsvirksomhed Separat bolig på landbrugsejendom, der som led i generationsskifte eller overtagelse stilles til rådighed for den tidligere ejer, der dog ikke indgår aktivt i bedriften, da det ellers vil være en medhjælperbolig. Se overflødiggjorte driftsbygninger Sammenhængende bebyggelse, der er fysisk afgrænset mod det åbne land, men ikke er lokalplanlagt eller afgrænset i kommuneplanen. Samling af huse i landzone, der ikke er sammenhængende eller fysisk afgrænset. En selvstændig bolig = husstand se husstand Se ferielejligheder Salg af varer til forbrugeren, f.eks. købmand, grønthandler, gavebutik. Bygning på en landbrugs- eller skovbrugsejendom, der anvendes i driften på det pågældende landbrug/skovbrug, fe.eks stald, lade, maskinhus, værksted. Vurderingen af om en given bygning er nødvendig for driften af den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendom foretages af Jordbrugskommisionen/Statsskovvæsenet. Driftsbygninger kræver kun behandling efter planlovens landzonebestemmelser, såfremt de betjener mere end den pågældende ejendom, - et såkaldt fællesanlæg, eller såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer som en fritliggende bebyggelse. Landbrugsanlæg til husdyr, der ikke hidtil er indgået i en traditionaelt dansk landbrug, f.eks. minkfarme, kalkun- og strudsefarme, men som nu kan indgå som et element i erhvervsmæssig udnyttelse af en landbrugsejendom Se landbrugs- eller skovbrugsejendom. Fritliggende beboelse til en familie på en ejendom, hvor der ikke er landbrugspligt. På en landbrugsejendom kaldes et enfamiliehus normalt for stuehus, og det bebos af ejeren eller den der er ansvarlig for driften af ejendom. Håndværksvirksomhed, hvor der er behov for parkering og opbevaring af maskiner til f. eks. bygge- og anlægsvirksomhed. Bebyggelse og anlæg indrettet til erhvervsformål. Fælles benævnelse for: håndværksvirksomhed, fremstillingsvirksomhed, liberalt erhverv, servicevirksomhed, transportvirksomhed og Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 19

20 entreprenørvirksomhed. Ferielejlighed Forfaldet til ruin Fremstillingsvirksomhed Fritliggende bebyggelse Fællesanlæg Gårdbutik Helårsbolig Huludfyldning Husstand Husstandsmølle Håndværksvirksomhed Jordbrugsparcel Landbrugsanlæg Landbrugsejendom Indretning af ferielejligheder i driftsbygninger kræver landzonetilladelse. Indretning inden for egen beboelse kræver ikke landzonetilladelse. Bebyggelse, der er i så dårlig stand, at ændringer ikke kan betegnes som ombygning, men som nybyggeri. Egentlig produktionsvirksomhed, f.eks. maskinsnedkeri, plasticfabrik, m.m. Gennem planlovens landzonebestemmelse skal kommunen tage stilling til placering og udformning af fritliggende bygningsanlæg på en landbrugs- eller skovbrugsejendom. Ved fritliggende forstås, at bygningsanlægget placeres uden tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Ved en afstand på 20 m fra eksisterende bebyggelse er stuehuse fritliggende. Med hensyn til driftsbygninger er der ingen fast afstand. Der skal anlægges en konkret vurdering, under hensyn til den hidtidige bebyggelses- og færdselsarealer bagefter fremtræder som en hensigtsmæssig helhed. Anlæg på en landbrugsejendom, der betjener andre ejendomme end den, hvorpå anlægget fysisk er placeret. (Se landbrugs- eller skovbrugsejendom/bedrift) F. eks. staldbygning, gyllebeholder, maskinhus, gulerodsvaskeri, der betjener mere end den pågældende ejendom. Udvidet stalddørssalg med et omfang, der kræver landzonetilladelse. I en gårdbutik kan der sælges egne eller lokale produkter, samt i meget begrænset omfang øvrige produkter. Et eks. kunne være en gårdbutik, der ønsker at sælge uld fra egne får; ulden sendes til spinding, farves og sælges som garn. I gårdbutikken er der også strikkepinde, som er indkøbt og videresælges. Beboelse, der anvendes hele året og hvor beboerne er tilmeldt folkeregisteret på adressen. Et egnet areal til bebyggelse af en bolig mellem eksisterende bebyggelse inden for kort afstand eller landsbylignende bebyggelse. En husstand er en eller flere personer, der har fælles adresse og husholdning, f.eks. en familie eller et bofællesskabs, hvor den enkelte boenhed ikke kan gøres til genstand for selvstændig udlejning. Der er byggetekniske krav, der skal overholdes ved opdeling i selvstændige boliger - eget køkken, brandmure m.m. En selvstændig bolig skal kunne udstykkes jf. byggeloven. Vindmølle, der betjener den pågældende ejendom med energi og som slet ikke eller kun i begrænset omfang, producerer energi til videresalg. Husstandsmøllen er normalt under 18 m til nav. Fremstilling og reparation i ikke industriel skala samt værksted for murer, tømrer, snedker, m.m.,der principielt arbejder ude hos kunderne og ikke har behov for større arealer til maskiner, oplag, etc. Parcel til beboelse, der ikke er noteret som landbrugsejendom, men hvor ejeren kan anvende størstedelen af arelaet til landbrug, herunder dyrehold. Landbrugsanlæg er f.eks. gyllebeholdere eller lagertanke. Nødvendige landbrugsanlæg kræver kun behandling efter planlovens landzonebestemmelser, såfremt de betjener mere ende den pågældende ejendom, som også betegnes som et fællesanlæg, eller såfremt de placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, som en fritliggende bebyggelse. Vurderingen af, om et givet anlæg er nødvendigt for driften af den pågældende landbrugs- eller skovbrugsejendoem foretages ikke af kommunen, men af Jordbrugskommisionen/Statsskovvæsnet. Kriteriet er, om ejendommen er noteret i matriklen (jf. tingbog) som landbrug, hvorefter den er omfattet af landbrugslovens bestemmelser, Revideret 20. august 2008 Praksis for landzoneadministration Side 20

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indholdsfortegnelse Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indledning... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Sådan læses vejledningen... 6

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Byplanhåndbogen. Arne Post

Byplanhåndbogen. Arne Post Byplanhåndbogen Arne Post BYPLANHÅNDBOGEN Arne Post og Dansk Byplanlaboratorium 1. udgave, 2009 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond Tilrettelæggelse: Arne Post Forside layout:

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune og Lokalplan nr. 373 for et område

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015

12 Miljøgodkendelse. af kvægbruget. Vejbjerggård. Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer. den 27. juli 2015 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Vejbjerggård Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer den 27. juli 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 12 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. LBK nr. 1486

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning

Forslag. Lov om ændring af lov om planlægning Lovforslag nr. L 165 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) 1 I

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere