Opgave nr. 1: Aftaleret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave nr. 1: Aftaleret"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker af mærket»herkules«. Ask ville ikke selv forestå salget, idet han ikke ønskede, at hans salg af mejetærskeren af omverdenen skulle blive opfattet som et tegn på, at han havde økonomiske problemer. Ask rettede derfor henvendelse til Bent Børgesen, der ejede en forretning med handel af landbrugsmaskiner, og bad Børgesen om at sælge mejetærskeren, uden at Asks navn blev oplyst over for mulige købere. Ask og Børgesen underskrev herefter et såkaldt»salgsdokument«, der var dateret den 29. januar, og hvori det bl.a. hed:»bent Børgesen sælger Arne Asks mejetærsker af mærket Herkules for mindst kr., hvilket parterne er enige om svarer til mejetærskerens markedsværdi. Parterne har aftalt, at mejetærskeren sættes til salg for kr. Børgesen modtager for et gennemført salg kr. af Ask«. Den 30. januar afleverede Ask mejetærskeren til Børgesen på dennes virksomhedsadresse. Mejetærskeren blev anbragt i Børgesens maskinhal og forsynet med et skilt med følgende tekst:»supertilbud fra Børgesens Maskinhandel. Pris kun kr.«onsdag den 8. april indfandt gårdejer Carl Conrad sig i Børgesens maskinhandel for at se på udvalget af landbrugsmaskiner. Her blev han betjent af en af Børgesens sælgere, Sivertsen. Conrad fattede straks interesse for mejetærskeren af mærket»herkules«, som han genkendte som tilhørende Ask, hvis landbrugsejendom lå i nærheden af Conrads. På Conrads direkte forespørgsel bekræftede Sivertsen, at Børgesen ganske rigtigt solgte mejetærskeren for Ask. Sivertsen kendte intet til indholdet af det mellem Ask og Børgesen oprettede»salgsdokument«. Efter lange forhandlinger indgik Sivertsen og Conrad aftale om Conrads køb af mejetærskeren for en købesum af kr. Det aftaltes endvidere, at Conrad skulle hente og betale for mejetærskeren den 14. april. Børgesen rettede straks den 9. april telefonisk henvendelse til Ask, hvem han oplyste om det passerede. Børgesen sagde i den forbindelse til Ask, at det var kutyme i branchen, at sælgere kunne give 10 % i rabat på prismærkede maskiner. Ask blev aldeles 1

2 rasende. Principalt krævede han mejetærskeren udleveret. Subsidiært krævede han kr. af Børgesen. Ask sagde, at han udmærket kendte branchekutymen, som gav sælgere i branchen mulighed for at yde 10 % i rabat på prismærkede maskiner, men han bestred, at branchekutymen under nogen omstændigheder kunne gælde i et tilfælde som det foreliggende. Endelig hævdede Ask, at Børgesen havde fortabt sin ret til provision. Børgesen rettede herefter henvendelse til Conrad og anmodede om at blive løst fra aftalen om salget af mejetærskeren. Conrad fastholdt imidlertid, at han havde krav på at få mejetærskeren udleveret mod betaling af den aftalte købesum på kr. Hvorledes skal Børgesen forholde sig til Asks og Conrads påstande? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1: Aftaleret Kommission eller fuldmagt mellem Ask, Børgesen og Conrad? Det første spørgsmål, der må tages stilling til, er, om mellemmandsforholdet mellem Ask og Børgesen har karakter af fuldmagt eller kommission. Se Lærebogen s I det foreliggende tilfælde skal mejetærskeren sælges i Børgesens navn for Asks regning, og der foreligger dermed kommission, jf. KMSL 4. Det er uden betydning, at Conrad genkender mejetærskeren som tilhørende Ask, og at den af Børgesen ansatte sælger, Sivertsen, bekræfter Conrad heri. Det fremgår endvidere af skiltet på mejetærskeren»supertilbud fra Børgesens maskinhandel«at den, der køber mejetærskeren, får Børgesen som medkontrahent. Retten til mejetærskeren Børgesen har via sin stillingsfuldmægtig, Sivertsen, solgt mejetærskeren til under det limitum ( ), som var aftalt med Ask. Se Lærebogen s Selv om der er solgt til under den aftalte mindstepris, vil Conrad ifølge KMSL 54, stk. 1, eksstingvere Asks ejendomsret til mejetærskeren, hvis kommissionæren, Børgesen, har mejetærskeren i sin besiddelse ved indgåelsen af aftalen med Conrad, og hvis Conrad ikke er i ond tro. Det kan uden videre konstateres, at det første krav om kommissionærens besiddelse er opfyldt, idet mejetærskeren ved købeaftalens indgåelse holder parkeret i Børgesens maskinhal. Det er uden betydning, at mejetærskeren ikke er overgivet til Conrad, og at denne endnu ikke har betalt købesummen. Også det andet krav om Conrads gode tro er opfyldt, idet Conrad hverken kendte eller burde kende det limitum, som var aftalt mellem Børgesen og Ask. Konklusionen er, at Ask ikke kan forlange mejetærskeren udleveret af Børgesen. Derimod kan Conrad kræve mejetærskeren udleveret mod betaling af kr. til Børgesen. Asks krav mod Børgesen Grundlæggende følger det af KMSL 7, at kommissionæren skal varetage kommittentens interesser. Heri ligger først og fremmest, at kommissionæren skal følge kommittentens forskrifter. Se Lærebogen s Da Børgesen har solgt til under det fastsatte limitum, kan Ask afvise aftalen over for Børgesen, jf. KMSL 15, stk. 1, med den virkning, at aftalen anses for indgået for Børgesens regning. I så fald må Børgesen som udgangspunkt betale Ask mejetærskerens værdi, dvs kr. Se Lærebogen s Børgesen kan dog afværge, at Ask afviser aftalen ved at betale den opnåede pris kr. med tillæg af differencen mellem den aftalte mindstepris på kr. og den opnåede pris på kr., dvs kr., jf. KMSL 16, dvs. ligeledes i alt kr. Sivertsen handler inden for sin stillingsfuldmagt, jf. AFTL 10, stk. 2, idet han yder en rabat på kr. af udsalgsprisen på kr., hvilket er mindre end de 10%, som Sivertsen i kraft af sin kutymebestemte stillingsfuldmagt er legitimeret til at give som prisafslag. Børgesen/Sivertsen er imidlertid naturligvis ikke i kraft af stillingsfuldmagten berettiget til at sælge til under det limitum, som er aftalt med Ask. Dette gælder, uanset at 3

4 Ask er bekendt med branchekutymen, idet Ask netop har betinget sig en bestemt mindstepris (»mindst kr.«). Børgesens krav på provision Børgesen har som udgangspunkt ikke krav på provision, idet han har misligholdt aftalen med Ask ved at sælge til under limitum, og det er acceptabelt, hvis dette antages at være løsningen. Bedre er det dog, hvis det ses, at Ask opnår et krav på Børgesen på kr. svarende til limitum og at Børgesen derfor må være berettiget til den aftalte provision, idet Ask i modsat ville være stillet bedre, end hvis Børgesen/Sivertsen havde handlet korrekt. Konklusion Ask har et krav mod Børgesen på kr. svarende til det aftalte limitum, mens Børgesen antagelig har et krav mod Ask på kr. i provision.»lærebogen«er Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udgave (2006). 4

5 Opgave nr. 2: Erstatningsret Mandag den 11. maj kl. 16 kørte professor Per Poulsen, der var ansat ved Aarhus Universitet, hjem fra arbejde. Poulsen kørte i en Volvo, som tilhørte Poulsens nabo, Niels Nielsen. Poulsen havde fået lov at låne bilen samme dags morgen, fordi Poulsens cykel var punkteret, og han kunne ikke nå at tage bussen til universitetet, hvor han skulle undervise kl. 8. Da Poulsen kørte hjem ad den offentlige vej langs med søen i Universitetsparken, vraltede to ænder tværs over vejen. Poulsen kørte de tilladte 40 km i timen, men han måtte alligevel bremse voldsomt op og dreje skarpt til venstre for at undgå at påkøre ænderne. Ved undvigemanøvren ramte Volvoen lektor Lasse Larsens Skoda, som var lovligt parkeret i vejsiden. Poulsen skyndte sig ud af bilen for at besigtige skaderne. Han fiskede sin taske ud fra passagersædet for at finde noget papir, så han kunne sætte en seddel med sine kontaktoplysninger i Skodaens forrude. Poulsen havde glemt at lukke tasken, inden han lagde den ind i bilen, og derfor faldt hans bærbare arbejdscomputer, som lå i tasken, ud på vejen. Pc en blev ved faldet totalskadet. Pc en tilhørte Poulsens arbejdsgiver, Aarhus Universitet, som i sin egenskab af statslig institution var selvforsikrer. Pc en var helt ny og havde kostet kr. Ved påkørslen af Larsens Skoda fik Nielsens Volvo en bule, som det kostede kr. at udbedre. Volvoen var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Helsikring med en selvrisiko på kr. på kaskoforsikringen. Skodaen fik en skade, som det kostede kr. at udbedre. Skodaen var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Fuldsikring uden selvrisiko. Poulsen havde ved udlevering af pc en fra Aarhus Universitet skrevet under på en aftale med bl.a. følgende indhold:»den ansatte er erstatningsansvarlig for alle skader, som han måtte forvolde på den lånte pc«. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? 5

6 Løsningseksempel til opgave nr. 2: Erstatningsret 1. Skaden på Volvoen ( kr.) 1.1. Den forsikringsdækkede del (9.000 kr.) Volvoens kaskoforsikring i forsikringsselskabet Helsikring dækker i første omgang den del af skaden, der rækker ud over selvrisikoen. Spørgsmålet er herefter, om forsikringsselskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1, hvorefter Helsikring indtræder i skadelidte N s krav (Lærebogen s. 410 f.). L s Skoda er ikke i brug som trafikmiddel, da uheldet sker, og bilen er derfor ikke omfattet af færdselslovens regler om objektivt ansvar for skader, som bilen forvolder (Lærebogen s. 175). L er ikke ansvarlig for skaden på culpagrundlag, jf. FL 102 (bilen var»lovligt parkeret i vejsiden«). Helsikring har herefter ikke regres mod L s ansvarsforsikring i Fuldsikring. P har klart lånt Volvoen i egen interesse, og P er (regres)ansvarlig over for N/Helsikring for skaden på Volvoen, jf. DL om objektivt ansvar for skader på lånte ting (Lærebogen s. 124). P har imidlertid handlet simpelt uagtsomt ved undvigemanøvren, der fører til skaden, og hans (regres)ansvar bortfalder derfor, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 1 (Lærebogen s. 399 ff., navnlig s. 403) Den ikke-forsikringsdækkede del (selvrisikoen på kr.) Spørgsmålet er, om skadelidte N kan få selvrisikoen dækket af en eventuel skadevolder. Som beskrevet ovenfor under pkt. 1.1 er der ikke grundlag for at kræve erstatning fra Skodaens ansvarsforsikring i Fuldsikring. Som ligeledes beskrevet ovenfor under pkt. 1.1 er P objektivt ansvarlig over for N i medfør af DL EAL 19 om ansvarsbortfald er selvsagt ikke relevant, da der netop ikke er forsikringsdækning for selvrisikoen, og N kan derfor kræve de kr. erstattet af P. 2. Skaden på Skodaen ( kr.) Skodaens kaskoforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring dækker i første omgang skaden. Spørgsmålet er herefter, om forsikringsselskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1, hvorefter Fuldsikring indtræder i skadelidte L s krav (Lærebogen s. 410 f.). Volvoens ansvarsforsikring i Helsikring dækker på objektivt grundlag de skader, som bilen forvolder, jf. 101, stk. 1, og 108, stk. 1. EAL 19 finder ikke anvendelse, jf. EAL 21, nr. 1, dvs. at det ikke gør nogen forskel i sammenhængen, at Skodaen er kaskoforsikret (Lærebogen s. 410). Fuldsikring har dermed fuld regres til Helsikring for de kr. 3. Skaden på pc en Aarhus Universitet/staten er som ejer af pc en skadelidt. Aarhus Universitet/staten er selvforsikrer, jf. EAL 20, hvilket indebærer, at eventuelle skadevoldere skal stilles, som om pc en er dækket af en tingsforsikring, jf. EAL 19 (Lærebogen s. 402). 6

7 P handler simpelt uagtsomt i forbindelse med, at han påfører pc en skade. Han har glemt at lukke tasken, som han»fisker«ud fra passagersædet. P s ansvar bortfalder dermed som udgangspunkt i medfør af EAL 19, stk. 3, jf. 20 (eller 19, stk. 1, jf. 20, hvis medbringelsen af pc en ikke er arbejdsrelateret). Spørgsmålet er, om det ændrer på udgangspunktet, at P har skrevet under på en aftale om, at han er»erstatningsansvarlig for alle skader, som han måtte forvolde på den lånte pc«. EAL 19, stk. 3 (og stk. 1), er beskyttelsespræceptiv(e), og P kan derfor ikke før skadens indtræden fraskrive sig adgangen til at påberåbe sig ansvarsfrihedsbestemmelsen, jf. EAL 27, stk. 2, 1. pkt. (Lærebogen s. 438 f.). Konklusionen er, at P ikke er ansvarlig for skaden på pc en.»lærebogen«er: Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2007). 7

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere