Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme."

Transkript

1 TIL SALG ET CA. 13 HA STORT AREAL VED ØERVEJ TILHØRENDE SYDDJURS KOMMUNE UDBYDES TIL SALG VED LICITATION. DER ER LANDBRUGSPLIGT PÅ AREALET, MEN AREALET HENLIGGER I DAG SOM ET NATUROMRÅDE Jorden ligger vest for Øervej mellem Taksvej og Begoniavej. Jorden udbydes til salg på de i materialet nævnte vilkår og i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Det bemærkes, at budsummen reguleres efter landinspektørens endelige opmåling efter en m² pris, der udregnes i forhold til den tilbudte købesum. Der henvises endvidere til landbrugslovens erhvervelsesregler vedrørende køb af landbrugsjord/landbrugsejendomme. Det understreges, at det alene er købers risiko at opfylde erhvervelsesbetingelserne.

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Side Forside 1 Indholdsfortegnelse og bilagsoversigt 2 Generelle oplysninger 3 4 Beskrivelse 4 5 Ejendommen ifølge tingbogen 5 Servitutter/deklarationer 6 Utinglyste rettigheder og/eller forpligtelser 6 Offentlig vurdering 6 Betalingsrettigheder 7 Landbrugsloven 7 Omkostninger 8 Købesummens berigtigelse 9 Tilbud 10 BILAGSOVERSIGT Oversigtskort, kort, luftfoto, matrikelkort Tingbogsattest Servitutter En foreløbig og uforpligtende vurdering af mulighederne for EU/miljø støtte til jorden Kort med bygge og beskyttelseslinier, 3 område, fredning, fredskov, SFL område, drikkevandsinteresser, braklagte/udyrkede områder og jordbundstyper.

3 3 GENERELLE OPLYSNINGER Overtagelse: Besigtigelse Forpagtning: Jagt: Offentlige/private krav: Utinglyst pantegæld: Momsreguleringsforpligtelse: Flyvehavre: Slam: Affaldsdepoter: Grus: Fredskov: Retslige bindinger: Efter aftale Der er offentlig adgang til arealet, hvorfor en besigtigelse ikke kræver forudgående aftale. Såfremt arealet ønskes fremvist af Dansk Landbrugsformidling A/S, kan dette aftales på tlf. nr eller Jorden er ikke bortforpagtet. Jagten er pt. udlejet, men kontrakten kan opsiges med omgående virkning. Der er sælger bekendt ikke rejst eller verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende jorden. Der pålægger ikke jorden anlægsgæld af nogen art, og der er ikke udført arbejder eller truffet beslutninger om arbejder, for hvilke udgifterne senere vil blive pålagt jorden. Køber overtager ingen momsreguleringsforpligtelser. Der gives ingen garanti for, at der ikke kan forekomme flyvehavre på jorden. Der er ikke spredt slam på jorden. Sælger bekendt forefindes der ikke affaldsdepoter på jorden. Ingen. Ca. 2 ha. Bortset fra fredskovsarealerne er jorden omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. På den vestlige del af jorden ligger et fredet fortidsminde, der udløser en 100 m beskyttelseslinie. Den østlige del af jorden ligger inden for Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinie. Den sydvestlige del af jorden er udpeget som SFL område (særligt følsomt landbrugsområde). Se i øvrigt kort herom bagest i bilagsmaterialet.

4 4 Herudover er arealet yngle og rasteområde for markfirben, der er opført på EF habitatdirektivets bilag IV. Markfirbenet er fredet i Danmark. Det må ikke samles ind eller slås ihjel. Mange af dets levesteder er beskyttede efter 3 i naturbeskyttelsesloven, ligesom det her omhandlede areal. Det er i strid med Naturbeskyttelseslovens 29 a, stk. 2 at forringe arealets kvalitet som levested for markfirben, hvilket typisk vil ske ved tilplantning eller gødskning. BESKRIVELSE Jorden, der udbydes til salg, består af et ca. 13 ha stort areal af Syddjurs kommunes landbrugsejendom, matr. nr. 3 f m.fl. Skovgård, Ebeltoft Jorder. Jorden ligger vest for Øervej mellem Taksvej og Begoniavej. Vejarealerne, som hører under det udbudte areal, tjener som adgangsvej til nogle sommerhuse. Iflg. kommunen er vejene privat fællesvej, hvor vedligeholdelsespligten påhviler grundejerne af de tilstødende parceller, og vedligeholdelsespligten er som sådan nuværende og kommende ejer uvedkommende. Der er ca. 2 ha fredskov på arealet. Den resterende del er klassificeret som grovsandet jord (JB 1), men arealet har været braklagt i mere end 10 år, og det har udviklet sig til et naturområde, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Naturbeskyttelseslovens 3 medfører et forbud mod tilstandsændringer af arealet. Der må således f.eks. hverken gødskes, sås eller plantes på arealet. Kommunens Natur og Miljø afdeling beskriver arealet som et ungt overdrev af sandmarkstypen, hvor græstørven er sparsom og åben, og der er mange partier med soleksponeret sand, hvilket tilgodeser en specialiseret flora og fauna. Der forekommer således sjældne og endda rødlistede arter af både sommerfugle, biller, krybdyr og planter på arealet. Der er dog pt. en del opvækst på arealet af træagtig karakter, som fyr og gyvel. Der må som tidligere nævnt hverken sås, plantes eller gødskes på arealet, men en eventuel afgræsning kan dog med fordel ske efter godkendelse fra kommunen, da en for hård afgræsning kan ændre tilstanden og dermed være i strid med Naturbeskyttelseslovens 3. Det skal i den sammenhæng også bemærkes, at der ikke må tilskudsfodres på arealet. Hvis plantedækkekrav til permanent græs er opfyldt og man erhverver betalingsrettigheder, kan der opnås EU støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen. Plantedækkekravet er min. 50 % græs og grøntfoder plantedække, og ikke mere end 50 træer/buske over 1 m. pr. hektar. Arealet skal så fremover slås hvert år, alternativt afgræsses. Umiddelbart vurderes det dog, at plantedækkekravet til permanent græs ikke er opfyldt, hvorfor der formentlig ikke kan opnås EU støtte i henhold til enkeltbetalingsordningen.

5 5 Da arealet er 3 beskyttet, kan der imidlertid søges en miljøgræs (pleje) ordning med 800 kr./ha ved valgfri afgræsning eller slæt og kr./ha ved forpligtelse til afgræsning. Der må som tidligere nævnt ikke gødskes eller sprøjtes på arealet og der må ikke foretages slæt før 21/6. Er arealet EU støtteberettiget kan ordningen vælges 1 eller 5 årig. Er det ikke EU støtteberettiget kun 5 årig aftale. Her er der ikke skrappe plantedækkekrav. Blot skal arealet være egnet til afgræsning/slæt. Bekendtgørelse nr. 92 om tilskud til pleje af græs og naturarealer af 28. januar En foreløbig og uforpligtende vurdering af hvilke støttemuligheder der er på jorden findes i bilagsmaterialet. EJENDOMMEN IFØLGE TINGBOGEN Beliggenhed: Tilhørende: Stenagervej, 8400 Ebeltoft Syddjurs Kommune Matr. nr. 6 q Elsegårde, Ebeltoft Jorder af areal m² heraf vej 0 m² Matr. nr. 3 f Skovgårde, Ebeltoft Jorder af areal m² heraf vej 6433 m² Matr. nr. 3 i Skovgårde, Ebeltoft Jorder af areal 102 m² heraf vej 0 m². Det ca. 13 ha store areal, der udbydes til salg, udstykkes fra matr. nr. 3 f Skovgårde, Ebeltoft Jorder.

6 6 SERVITUTTER/DEKLARATIONER Det solgte overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejere, idet der henvises til ejendommens blad i tingbogen, hvoraf det fremgår, at der er tinglyst følgende servitutter: Dok. om fredning af Hellig Trekroners Høj mv. vedr. 3 f Vedtægter for pumpelaug vedr. 6 q. Tillige lyst pantstiftende Dok. om byggelinier mv. vedr. 29 a Dok. Om vandledning og færdsel mv. vedr. 3 f Dok. Om bebyggelse, benyttelse mv., vandboring Dok. Om transformerstation, kabeltraceer mv. Vedtægter for pumpelaug er på grund af omfanget ikke vedlagt bilagsmaterialet, men servitutten kan rekvireres separat hos Dansk Landbrugsformidling A/S. En ny ejer skal endvidere respektere de servitutter, som ifølge tingbogen og landinspektørens servituterklæring måtte blive pålagt arealet, samt de servitutter, der eventuelt måtte blive pålagt af det offentlige i forbindelse med godkendelse af udstykningen. UTINGLYSTE RETTIGHEDER OG/ELLER FORPLIGTELSER Der er ifølge sælger ingen utinglyste rettigheder og/eller forpligtelser på ejendommen/arealerne. OFFENTLIG VURDERING Ejendomsværdi 2008 kr ,00 for hele ejendommen. Da arealet ikke er selvstændigt vurderet, medfølger der ikke oplysninger om ejendomsskat.

7 7 BETALINGSRETTIGHEDER I HENHOLD TIL ENKELT BETALINGSORDNINGEN Der medfølger ingen betalingsrettigheder. LANDBRUGSLOVEN Arealet er pålagt landbrugspligt, og det vil bl.a. kunne købes enten til sammenlægning med en eksisterende landbrugsejendom eller som en bygningsløs landbrugsejendom til samdrift med en landbrugsejendom med bygninger. Hvis arealet købes med henblik på sammenlægning, så må afstanden fra arealet til stuehuset på den ejendom, der suppleres højst være 2 km (luftlinje). Hvis arealet købes af en ejer af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, så skal betingelserne for erhvervelse af arealet som en selvstændig landbrugsejendom uden bygninger være opfyldt, herunder betingelsen om, at der skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha, der ejes lovligt sammen, og på den nye bygningsløse ejendom skal der tinglyses en deklaration, der bestemmer, 1) at der ikke uden særlig tilladelse må opføres bygninger på ejendommen, 2) at den til enhver tid skal ejes sammen med en landbrugsejendom med beboelsesbygning, og 3) at den kun kan afhændes til sammenlægning med en anden landbrugsejendom eller som en bygningsløs landbrugsejendom. Det tidligere gældende afstandskrav på 10 km fra stuehuset på erhververens bopælsejendom til den nye ejendom blev ophævet i forbindelse med en ændring af landbrugsloven, som trådte i kraft den 1. april 2010, ligesom bl.a. også uddannelseskravet blev ophævet. Ændringen af landbrugsloven giver også mulighed for, at ikke alene fonde, men også foreninger og andre juridiske personer (aktie og anpartsselskaber mv.), der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan købe landbrugsejendomme eller dele af landbrugsejendomme til naturformål. Der er dog en række forudsætninger, der skal være opfyldt, for at det kan ske. Nærmere oplysninger om landbrugslovens bestemmelser kan fås ved henvendelse til Dansk Landbrugsformidling A/S, tlf

8 8 OMKOSTNINGER FORDELING AF OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED EN HANDEL SÆLGER BETALER: Honorar til egen mægler/rådgiver for afholdelse af licitation. Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen. ½ registreringsafgift for skøde. Omkostninger for ejendommens/arealets frigørelse for evt. pantegæld. Omkostninger til landinspektør. KØBER BETALER: Honorar til egen advokat/rådgiver for evt. bistand i forbindelse med licitationen. Honorar til egen advokat/rådgiver for handlen, herunder udarbejdelse af skøde. Honorar for evt. dispensationsansøgning. ½ registreringsafgift for skøde. Der udarbejdes sædvanlig refusionsopgørelse vedrørende ejendomsskatter med overtagelsesdagen som skæringsdag. Den nordvestlige del af jorden med udsigt til færgelejet og naboejendomme

9 9 KØBESUMMENS BERIGTIGELSE Tilbudsgiver skal være indstillet på for egen regning, at fremlægge bankgaranti til sælger for hele tilbudsbeløbet senest 3 hverdage efter tilbudsgiver har fået besked om at have vundet licitationen dog med fradrag af kr ,00, der skal deponeres på Dansk Landbrugsformidling A/S s konto i Djursland Bank, Grenå Afdeling, reg. nr konto nr senest samme dato. Den stillede bankgaranti afløses af en kontant deponering i sælgers pengeinstitut senest på overtagelsesdagen. Såfremt der ikke stilles bankgaranti den angivne dato, er sælger ikke forpligtet af et eventuelt tilsagn om salg. Beløb til indfrielse af indestående pantehæftelser, der ikke overtages af køber, eventuelle restancer, salgsvederlag, udlæg og de med handlen forbundne omkostninger m.v., samt øvrige beløb, der skal betales for at sikre køber endeligt anmærkningsfrit skøde kan hæves af deponeringskontoen. Køber overtager ingen gældsposter udenfor købesummen. Anmærkninger og fristtinglysninger, der alene vedrører købers forhold, er ikke til hinder for frigivelse af deponeringskontoen. Det bemærkes, at budsummen efterfølgende reguleres efter landinspektørens endelige opmåling efter en m² pris, der udregnes i forhold til den tilbudte købesum. Skødet udarbejdet af købers advokat/rådgiver skal være anmeldt til tinglysning senest 4 uger efter landinspektørmateriale foreligger.

10 10 TILBUD Deres skriftlige kontante tilbud skal fremsendes eller afleveres til: Dansk Landbrugsformidling A/S Føllevej Rønde Att.: Sagsbehandler Birgit Avnby således, at det er os i hænde senest mandag den 31. maj 2010, kl Det afgivne tilbud er bindende for tilbudsgiver til og med den 5. juli Kuverten skal være udtrykkeligt mærket licitation j. nr Deres tilbud skal være ubetinget i enhver henseende. Vi modtager således ikke bud hvori der står, at man vil betale et beløb oven i det højeste bud eller at købet skal godkendes af ens rådgiver juridisk som finansiel. Vi modtager ikke tilbud pr. telefon, e mail eller fax. Udbuddet sker i henhold til Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Som udgangspunkt skal salg af jorden ske til højest bydende og under forudsætning af, at markedsprisen skønnes opnået. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Ifølge bekendtgørelsen kan byrådet endvidere forkaste alle indkomne tilbud.

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE

TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE j.nr. 6715 TIL SALG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 24,45 HA BELIGGENDE I ET DEJLIGT NATUROMRÅDE PÅ THORSAGERVEJ 33, 8544 MØRKE Ejendommen, matr.nr. 15b m.fl. Mørke By, Mørke, beliggende Thorsagervej 33, 8544 Mørke,

Læs mere

TIL SALG VED LICITATION

TIL SALG VED LICITATION j.nr. 7205 TIL SALG VED LICITATION Eskeholm PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 17,83 HA BELIGGENDE CA. 1,5 KM. NORD FOR GJERRILD VED GRENAA Ejendommen, matr.nr. 24b og 11b Gjerrild By, Gjerrild, beliggende Troldhøjvej

Læs mere

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE

TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE J. nr. 14-7525 TBJ TIL SALG FLOT 4-LÆNGET PLANTEAVLSEJENDOM TIL SALG I ET STÆRKT LANDBRUGSOMRÅDE Ejendommen matr.nr. 9k m.fl. Sangstrup By, Voldby, beliggende Hjembækvej 8, Sangstrup, 8500 Grenaa på 18,67

Læs mere

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning

SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND. - sælges ved budgivning J.nr. 99-8024 TIL SALG SVINE- OG PLANTEAVLSEJENDOM PÅ 65 HA, BELIGGENDE KELSTRUPVEJ 4, 8560 KOLIND - sælges ved budgivning Ejendommen matr.nr. 1t m.fl. Mårup by, Nødager, beliggende Kelstrupvej 4, 8560

Læs mere

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE

TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE j.nr. 7040 TIL SALG SKOV OG PLANTEAVLSEJ ENDOM PÅ 55,4873 HA BELIGGENDE I ET ENESTÅENDE DEJ LIGT NATUROMRÅDE GRAVLEV BJ ERGE IS R P NY Ejendommen, matr.nr. 5b m.fl. Gravlev By, Fuglslev, beliggende Gravlev

Læs mere

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa

TIL SALG. Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg. Grønland 24, 8500 Grenaa TIL SALG Erhvervs /kontorbygning, centralt placeret i Grenaas bymidte, ca. 200 m nord for rådhuset, udbydes til salg Grønland 24, 8500 Grenaa Ejendommen udbydes til salg for kr. 4.150.000,00. Bygningen

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom

Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Købsaftale Bygningsløs landbrugsejendom Vedrørende landbrugsejendom beliggende Hamborggårdvej 3, 6622 Bække. Dok. 13/101778-4 1/10 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven

Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven Planlæggervejledning Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven Indhold 1. Indledning... 4 2. De formelle rammer for jordfordeling... 4 3. Metodefrihed... 5 4. Forberedende

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002757 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002757 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 46 9400 Nørresundby Side 2 af 140 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 46, Nørresundby

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby

Sagsnummer 2014/002756 august 2014. Udbudsmateriale for. Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Sagsnummer 2014/002756 august 2014 Udbudsmateriale for Gyldenløvesvej 45 9400 Nørresundby Side 2 af 138 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Gyldenløvesvej 45, Nørresundby

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere