Tønder Kommune Kongevej Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud"

Transkript

1 Tønder Kommune Kongevej Tønder TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Advodan Tønder opfordrede det kommunale tilsyn til at vurdere, om der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende over for kommunalbestyrelsesmedlemmer i daværende Skærbæk Kommune som følge af, at kommunen havde solgt et udbudt areal, beliggende Juvrevej 999, Rømø, til næsthøjest bydende. Statsforvaltningen Syddanmark videresendte Advodans henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Årsagen hertil var, at Statsforvaltningen Syddanmark på grund af personsammenfald ikke kan behandle sagen. A havde i april 2005 anlagt sag mod tidligere Skærbæk Kommune ved Vestre Landsret. Vestre Landsret afsagde den 5. juli 2007 dom i sagen. Landsretten udtalte, at Skærbæk Kommune ved at lade et ulovligt hensyn være afgørende for det gennemførte udbud og salg af Juvrevej 999 havde handlet culpøst, samt at den ny Tønder Kommune som følge heraf var erstatningsansvarlig for det tab, som herved måtte være påført A. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /233 SAGSBEHANDLER: STRAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Nedenstående fremstilling af forløbet op til salget af ejendommen Juvrevej 999 er baseret på de vidneudsagn, der kom frem under landsrettens behandling af sagen, samt på sagsakter fremsendt til statsforvaltningen af Tønder Kommune.

2 Sagens baggrund: Den 11. januar 2005 udbød den tidligere Skærbæk Kommune en ejendom på Rømø til salg. Følgende fremgik af annoncen: Herved udbydes ejendommen matr. nr. 365 m.fl., Juvrevej, Rømø, beliggnde Juvrevej 999, 6792 Rømø, til salg med overtagelsesdag den 01. marts Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygninger, hvorfor en køber skal være ejer af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, som vedkommende bebor, og som ligger inden for en luftlinjeafstand på 10 km. Den 25. januar 2005 afgav A et bud på kr. på ejendommen. Den 26. januar 2005 afgav B et bud på kr. Kommunen besluttede efterfølgende at sælge jorden til B, da han modsat A ejede en landbrugsejendom med beboelsesbygning inden for 10 km afstand af den solgte ejendom. Baggrunden for kommunens salg af ejendommen var, at kommunen i 1990-erne havde erhvervet jord på Rømø med henblik på etablering af en golfbane. Projektet blev imidlertid ikke til noget. I 2004 blev borgmesteren opmærksom på, at kommunen ikke måtte have så stort et areal landbrugsjord liggende. Kommunen holdt derfor et møde med de lodsejere, der havde solgt jorden til kommunen, forpagtere af jorden, jordbrugskommissionen og repræsentanter fra Direktoratet for Fødevarer og Erhverv med henblik på at foretage en jordfordeling. Det blev på mødet klart, at det ville være vanskeligt at gennemføre jordfordeling af så stort et areal. I byrådet følte man, at man nærmest havde lokket jorden fra de oprindelige lodsejere til et formål, der ikke blev opfyldt. Det var derfor byrådets opfattelse, at disse lodsejere skulle have mulighed for at byde på jorden. Der var i byrådet enighed om, at jorden skulle sælges tilbage til lokalbefolkningen. Borgmesteren kontaktede Kommunernes Landsforening (KL) for at få at vide, om kommunen ved afhændelsen af jorderne kunne tage særlige forbehold for at sikre sig, at de ville blive solgt til en lokal lodsejer. Borgmesteren orienterede efterfølgende byrådet om, at han havde kontaktet KL, og om indholdet af samtalen. Der foreligger ikke oplysninger om det nærmere indhold af borgmesterens samtale med KL, men borgmesteren har i retten forklaret, SIDE 2

3 at efter samtalen med KL var der ikke tvivl om, at det var i orden at indsætte den afstands- og bopælsbestemmelse, der kom til at fremgå af annoncen, jf. citat ovenfor. Inden jorden blev annonceret, blev der afholdt et møde mellem kommuneingeniøren, borgmesteren og en privat ejendomskonsulent fra DSH. Borgmesteren har i retten oplyst, at han orienterede ejendomskonsulenten om, hvilke hensyn der skulle tilgodeses, og udspurgte denne nærmere om anvendelsen af 10 km grænsen. Ejendomskonsulenten bekræftede borgmesteren i, at man ved 10 km grænsen fik en naturlig afgrænsning af, hvem der kunne komme i betragtning. Ejendomskonsulenten fik på baggrund af mødet til opgave at udfærdige en annonce. Konsulenten har forklaret, at han konciperede udbudsannoncen, og at formålet med at 10 km grænsen fremgik af annoncen efter hans opfattelse var at give en vejledende oplysning til de personer, der overvejede at give bud. Han erindrer ikke, at der fra kommunen kom en tilkendegivelse af, at den gerne så en landmand fra Rømø som køber af arealet, eller at der var andre særlige forhold, der ønskedes tilgodeset. Den 27. januar 2005 rettede A henvendelse til Skærbæk Kommune, og henledte kommunes opmærksomhed på, at han med en vis sandsynlighed kunne leve op til landbrugslovgivningens regler, selvom han boede uden for 10 km grænsen. Den 31. januar 2005 uddybede A sin begrundelse herfor i en telefonsamtale med kommuneingeniøren. Han oplyste, at han for nylig havde erhvervet en ejendom, der lå inden for 10 km s afstand af den udbudte ejendom. Den nyerhvervede ejendom, var et nedlagt landbrug der havde status som fritidsbolig. A havde ved henvendelse til jordbrugskommissionen fået oplyst, at det ikke var usandsynligt at få tilladelse til at genoprette ejendommen som landbrugsejendom. På baggrund af As henvendelse rettede kommuneingeniøren den 31. januar 2005 telefonisk henvendelse til Jordfordelingskontoret i Tønder. Jordfordelingskontoret foreslog, at A anmodedes om at fremskaffe en forhåndsgodkendelse efter landbrugslovgivningen til genopretning som landbrug. Hvis en sådan forhåndsgodkendelse forelå på tidspunktet for kommunens beslutning om, hvem den ville sælge til, var det jordfordelingskontorets opfattelse, at proceduren kunne forsvares. Alternativt skulle kommunen annullere udbudet og genudbyde med ændrede kriterier, hvor det var budgivers ansvar at opnå ret til overtagelse af arealerne. Kommuneingeniøren fik af Jordfordelingskontoret oplyst, at det ikke var usandsynligt, at A kunne opnå en tilladelse. SIDE 3

4 Kommuneingeniøren henvendte sig herefter til ejendomskonsulenten hos DSH for at få konsulentens bemærkninger særligt til afstandsbetingelsen i udbudsmaterialet. Kommuneingeniøren oplyste, at der forelå et bud fra en person, der ikke levede op til afstandskriterierne. Konsulenten svarede i mail af 1. februar 2005, at det var hans opfattelse, at det som udgangspunkt er kommunen uvedkommende, om en tilbudsgiver opfylder landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser, men hvis et tilbud er givet på betingelse af, at budgiveren får jordbrugskommissionens godkendelse, vil dette betyde, at buddet bortfalder, hvis en sådan tilladelse ikke opnås. Efter at have talt med A og Jordfordelingskontoret var kommuneingeniøren usikker på, hvad der egentlig gjaldt, men han opfattede ikke ejendomskonsulentens oplysninger i mailen fra den 1. februar 2005 som udtryk for, at proceduren omkring udbuddet var mangelfuldt. A oplyste ved telefonisk henvendelse fra kommuneingeniøren den 1. februar 2005, at hans bud ikke var betinget, og at det alene var hans risiko, om han kunne opnå den fornødne tilladelse. De indkomne tilbud blev diskuteret på økonomiudvalgsmøde den 1. februar Konsulentens udtalelse om, at det var kommunen uvedkommende, om en eventuel køber levede op til landbrugslovens krav, blev diskuteret på mødet, men der var alligevel enighed om at indstille det næsthøjeste bud til antagelse. Holdningen på mødet var, at As tilbud under ingen omstændigheder kunne komme i betragtning, da buddet ikke opfyldte de udmeldte kriterier. Hvis man ville tilgodese A, skulle der derfor afholdes en ny udbudsrunde. Beslutningen blev, at udvalget ud fra de hensyn og interesser, som byrådet havde tilkendegivet skulle varetages, ville indstille, at det næsthøjeste tilbud blev accepteret. Umiddelbart forud for byrådsmødet den 10. februar 2005 blev økonomiudvalgets indstilling drøftet på et orienterende møde med deltagelse af kommunalbestyrelsens medlemmer, kommunaldirektøren, kommuneingeniøren og forvaltningscheferne. Der blev på mødet orienteret om kommuneingeniørens kontakt med jordfordelingskontoret og ejendomskonsulenten. Der var enighed om, at man ikke ville antage As tilbud, uanset at buddet var ubetinget og afgivet på købers risiko, da man ønskede en køber fra Rømø. Kommuneingeniøren har i retten oplyst, at der hverken i udvalg eller byråd var interesse for et nyt udbud, og at han heller ikke rådede hertil. På byrådsmødet besluttede Skærbæk Byråd, at sælge ejendommen til B. SIDE 4

5 Kommunen meddelte herefter A, at byrådet havde besluttet at sælge ejendommen til det højeste konditionsmæssige bud. Kommunen oplyste, at den ikke fandt, at As bud var konditionsmæssigt, da han ikke opfyldte betingelsen om, at køber skulle være ejer af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, som vedkommende beboede, og som ligger inden for en luftlinjeafstand på 10 km. Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til det kommunale tilsyn. Advodan Tønder opfordrede det kommunale tilsyn til at vurdere, om der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende over for kommunalbestyrelsesmedlemmer i daværende Skærbæk Kommune som følge af, at kommunen havde solgt det udbudte areal til næsthøjest bydende. Statsforvaltningen anmodede ved brev af 20. februar 2009 Tønder Byråd om at tage stilling til, om der efter byrådets opfattelse er retligt grundlag for at søge kommunens her omhandlede tab erstattet hos en eller flere af dem, der i sin tid i Skærbæk Kommune har forvoldt tabet ved culpøs adfærd. Tønder Byråd svarede den 30. april 2009, at det ikke finder, at der er det fornødne ansvarsgrundlag til at anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer i tidligere Skærbæk Kommune. Kommunen har herunder henvist til, at den rådgivning, byrådet modtog fra administrationen, var med til at forvirre billedet. Det er Tønder Byråds opfattelse, at den politiske beslutning i Skærbæk Kommunalbestyrelse blev taget i fuld overensstemmelse med administrationens indstilling. Det politiske niveau, har efter byrådets opfattelse, nøje fulgt den rådgivning, administrationen har givet. Som sagen er oplyst, har Skærbæk Kommunes administration på intet tidspunkt givet udtryk for, at politikernes udtrykte ønske om at tilgodese lokale jordejere var problematisk. Det er byrådets opfattelse, at den rådgivning, Skærbæk Kommunes administration modtog fra eksterne rådgivere og selv formidlede til politikerne, alene handlede om, hvorvidt landbrugslovens afstandskriterium som formuleret i annoncen var lovligt. Kommunen har endvidere henvist til, at de indkomne bud blev åbnet umiddelbart inden økonomiudvalgsmødet den 1. februar 2005, og at det efter en drøftelse stod udvalgets medlemmer klart, at As tilbud ikke var konditionsmæssigt. Der blev endvidere afholdt et møde inden byrådsmødet den 10. februar 2005, hvor kommunaldirektøren, kommuneingeniøren, forvaltningscheferne foruden byrådspolitikerne deltog. Administrationen fremlagde sa- SIDE 5

6 gen på en sådan måde, at det var byrådspolitikernes holdning, at As tilbud under ingen omstændigheder kunne komme i betragtning, da det ikke overholdt kriterierne. Ved brev af 30 april 2009 har Tønder Byråd orienteret statsforvaltningen om, at A har rettet henvendelse til kommunen, idet det er hans opfattelse, at han har et erstatningskrav mod kommunen på minimum kr. Kommunen har endvidere orienteret statsforvaltningen om, at kommunen over for Dansk Landbrugsrådgivning (DSH) har gjort gældende, at Dansk Landbrugsrådgivning, som rådgiver for Skærbæk Kommune, er erstatningsansvarlig for kommunens tab i sagen. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen kan i medfør af styrelsesloven 50, stk. 1, anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er ansvarlige for at påføre kommunen tab. Der er således hjemmel til, at statsforvaltningen kan rejse erstatningskrav mod medlemmer af daværende Skærbæk Kommunalbestyrelse. Statsforvaltningen kan endvidere rejse erstatningskrav mod medlemmer af nuværende Tønder Byråd, hvis de undlader at tage skridt til mulig genopretning af tab. Betingelserne for at anlægge en erstatningssag svarer til dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. Det vil sige, at der skal foreligge et regelbrud eller på anden måde uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem som forsætlig eller uagtsom, og kommunen skal være påført et tab. Simpelt uagtsom adfærd er også omfattet af bestemmelsen. Ved vurderingen af, om erstatningssag skal anlægges, skal statsforvaltningen vurdere, om de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ved domstolene vil blive idømt erstatningsansvar. Vestre Landsret har slået fast, at Skærbæk Kommune varetog et ulovligt hensyn, da kommunen ved valget mellem de to tilbudsgivere lagde vægt på, om de opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Hvorvidt en køber af en ejendom opfylder landbrugslovens regler, er efter statsforvaltningens opfattelse uvedkommende i forhold til kommunens valg mellem flere tilbudsgivere, når den afhænder en ejendom. Kommunen kan således ikke lovligt inddrage dette hensyn i sin vurdering. Kommunen burde derfor have accepteret det højeste bud, som blev afgivet af A. Kommunen blev ved ikke at vælge det højeste bud påført et tab svarende til forskellen på det tilbud, kommunen accepterede, og det højere tilbud, som kommunen afslog uden at have saglig begrundelse herfor. Kommunen SIDE 6

7 slog uden at have saglig begrundelse herfor. Kommunen er således påført et tab på i alt kr. Statsforvaltningen har noteret sig, at der kan blive tale om yderligere erstatningskrav mod kommunen i anledning af forløbet. En kommune skal som udgangspunkt, når den sælger et aktiv, tilstræbe at opnå den maksimale pris, for at optimere udbyttet til kommunekassen. En kommune kan i konkrete tilfælde lovligt sælge et aktiv til en lavere pris, hvis kommunen derved forfølger et lovligt kommunalt formål. Kommuner må ikke begunstige enkeltpersoner eller grupper af personer. Kommunens ønske om kun at sælge jorden til beboere fra Rømø har karakter af en sådan begunstigelse af en gruppe af borgere, som kommunen ikke lovligt kan foretage. Det er et grundlæggende princip, at kommunens ejendomme skal udbydes offentligt netop for at alle har mulighed for at byde på dem. Den rådgivning, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Skærbæk Kommune har modtaget fra forvaltningen, kan have betydning ved vurderingen af, om medlemmerne har handlet ansvarspådragende. Det vil således tale for et erstatningsansvar, hvis kommunens egen forvaltning under sagens behandling, har givet udtryk for, at den påtænkte beslutning ville være i strid med lovgivningen. Modsat vil det tale mod et erstatningsansvar, hvis en sag f.eks. har været behandlet på flere møder i kommunen, hvor forvaltningen har været til stede og ikke på noget tidspunkt har gjort opmærksom på, at den påtænkte disposition muligvis var lovstridig. Et erstatningsansvar kan dog uanset forvaltningens rolle komme på tale i tilfælde, hvor tilsidesættelsen af kommunens interesser er så oplagt, at dispositionens ulovlighed eller uforsvarlighed har eller burde have stået kommunalbestyrelsens medlemmer klart. Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ansvaret for at lede kommunens anliggender. Medlemmerne er således forpligtiget til både at handle lovligt, og at foretage en grundig vurdering af de oplysninger der foreligger, når de tager stilling til sager, der er på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Medlemmerne har desuden det generelle ansvar for, hvad der sker i den kommunale forvaltning. Medlemmerne har således en reaktionspligt, hvis de bliver opmærksomme på ulovlige forhold. De har på den anden side ikke normalt pligt til at være aktivt kontrollerende. Det kan ikke generelt forventes, at kommunalbestyrelsesmedlemmer besidder særlig økonomisk eller juridisk sagkundskab. På den anden side må man kunne forvente, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har kendskab til de grundlæggende principper, der gælder for den kommunale virksomhed, herunder at kommunen som udgangspunkt SIDE 7

8 skal afhænde sine ejendomme til den højest mulige pris, medmindre kommunen varetager lovlige kommunale hensyn ved at sælge ejendommen til underpris. Det bør også kunne forventes, at de ved, at kommunes interesse i at opnå størst muligt udbytte ved salg af et aktiv ikke lovligt kan tilsidesættes for at tilgodese enkelte borgere eller grupper af borgere, når disse ikke har et retskrav herpå. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunalbestyrelsen i tidligere Skærbæk Kommune var enig om, at den ønskede, at arealet Juvrevej 999 på Rømø skulle sælges tilbage til en landmand fra Rømø. Kommunalbestyrelsen undersøgte derfor muligheden for i udbudsannoncen at indsætte et vilkår, der ikke direkte angav, at der skulle være tale om en køber fra Rømø, men som i praksis ansås egnet til at sikre at kun landmænd bosiddende på Rømø havde mulighed for at byde på ejendommen. Kommunen ønskede, at sælge til en beboer fra Rømø. For at opnå dette ønskede kommunen at indsætte et vilkår om, at en eventuel køber skulle opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Såvel borgmesteren som den kommunale forvaltning har undervejs i forløbet rettet henvendelse til eksterne konsulenter med henblik på at sikre sig, at kommunen ikke handlede i strid med lovgivningen. Kommunalbestyrelsen er løbende orienteret om disse eksterne kontakter. Kommunen har ikke gjort disse eksterne konsulenter opmærksomme på den reelle baggrund for kommunens ønske om at indsætte betingelsen fra landbrugsloven. Det var ikke, så vidt ses, fra kommunens side tydeliggjort, at kommunen ønskede, at konsulenterne tog stilling til, om kommunen ved valget mellem flere tilbudsgivere kunne lægge vægt på, at en tilbudsgiver levede op til landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Ejendomskonsulenten fra DSH har oplyst, at han så oplysningen i udbudsannoncen om landbrugslovens erhvervelsesbetingelser som en serviceoplysning til eventuelle tilbudsgivere. Konsulenter har endvidere på forespørgsel fra den kommunale forvaltning, oplyst, at det efter hans opfattelse er kommunen uvedkommende om en tilbudsgiver opfylder landbrugslovens betingelser. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunalbestyrelsen blev orienteret om denne udtalelse fra konsulenten, og at kommunalbestyrelsen diskuterede denne udtalelse på sit orienteringsmøde forud for byrådsmødet den 10. februar Kommunalbestyrelsen modtog forud for sin beslutning om at sælge den udbudte ejendom, vejledning fra eksterne rådgivere og kommunens egen forvaltning. Statsforvaltningen inder ikke, at det kan lægges til grund, at kommunalbestyrelsen herved fik at vide, at det var lovligt at inddrage landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser i vurde- SIDE 8

9 ringen af hvilken tilbudsgiver kommunalbestyrelsen skulle vælge. På den anden side er det statsforvaltningens opfattelse, at der næppe vil kunne føres bevis for, at der fra rådgiverne eller forvaltningen blev gjort opmærksom på, at den påtænkte beslutning ville være lovstridig. Statsforvaltningen finder samlet set ikke at der vil kunne tilvejebringes tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre et erstatningskrav. Statsforvaltningen finder derfor ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for, i medfør af styrelsesloven 50, stk. 1, at anlægge erstatningssag mod de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der medvirkede til den beslutning, der påførte den tidligere Skærbæk Kommunen et tab på kr., der udgør forskellen på As bud på kr. og Bs bud på kr. Statsforvaltningen forudsætter, at Tønder Byråd udfolder alle mulige bestræbelser på at kompensere kommunens tab, herunder det tab der måtte følge af et yderligere sagsanlæg fra A. Statsforvaltningen har noteret sig, at byrådet mener at have et erstatningskrav mod Dansk Landbrugsrådgivning. Statsforvaltningen beder sig i henhold til styrelsesloven 49 orienteret om, hvorvidt byrådet forfølger dette krav, samt om den erstatningssag A måtte anlægge. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Advodan Tønder. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse Stine Rask SIDE 9

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Rise, Ærø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Rise, Ærø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2i Ll. Rise By, Rise 7,8458 ha 2105 m 2 Matr.nr. 2h Ll. Rise By, Rise 17,1568 ha 3760 m 2 25,0026 ha 5865 m 2 Beliggende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende

U D B U D S M A T E R I A L E August 2015. Glumsø. vedrørende U D B U D S M A T E R I A L E August 2015 Glumsø vedrørende Heraf vej Matr.nr. 2b Engelstofte By, Næsby 17,8778 ha 3291 m 2 Matr.nr. 15 Engelstofte By, Næsby 0,0045 ha 0 m2 17,8823 ha 3291 m 2 Beliggende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 04-03- 2009 TILSYNET Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet anmodede ved brev af 15. juli 2008 Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse til

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322

Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg. Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 Viborg Byråd Rødevej 3 8800 Viborg 27-10- 2008 TILSYNET Vedr. Viborg Kommunes j. nr. 2003/03322 A rettede ved brev af 3. maj 2004 henvendelse til Statsamtet Nordjylland, vedrørende anvendelsen af den af

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud.

2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. 2007-11-07. Furesø Kommune. Tilladelse til undladelse af offentligt udbud. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden har givet Furesø Kommune tilladelse til undladelse af offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding.

om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Tilbud om køb af den af Energinet.dk ejede faste ejendom matr.nr. 59 Grønnebæk, Jels, beliggende Haderslevvej 37, 6630 Rødding. Ejendommens areal udgør 45.300 m 2, heraf vej 0 m 2. Ejendommen sælges som

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere