Tønder Kommune Kongevej Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud"

Transkript

1 Tønder Kommune Kongevej Tønder TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Advodan Tønder opfordrede det kommunale tilsyn til at vurdere, om der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende over for kommunalbestyrelsesmedlemmer i daværende Skærbæk Kommune som følge af, at kommunen havde solgt et udbudt areal, beliggende Juvrevej 999, Rømø, til næsthøjest bydende. Statsforvaltningen Syddanmark videresendte Advodans henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Årsagen hertil var, at Statsforvaltningen Syddanmark på grund af personsammenfald ikke kan behandle sagen. A havde i april 2005 anlagt sag mod tidligere Skærbæk Kommune ved Vestre Landsret. Vestre Landsret afsagde den 5. juli 2007 dom i sagen. Landsretten udtalte, at Skærbæk Kommune ved at lade et ulovligt hensyn være afgørende for det gennemførte udbud og salg af Juvrevej 999 havde handlet culpøst, samt at den ny Tønder Kommune som følge heraf var erstatningsansvarlig for det tab, som herved måtte være påført A. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /233 SAGSBEHANDLER: STRAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Nedenstående fremstilling af forløbet op til salget af ejendommen Juvrevej 999 er baseret på de vidneudsagn, der kom frem under landsrettens behandling af sagen, samt på sagsakter fremsendt til statsforvaltningen af Tønder Kommune.

2 Sagens baggrund: Den 11. januar 2005 udbød den tidligere Skærbæk Kommune en ejendom på Rømø til salg. Følgende fremgik af annoncen: Herved udbydes ejendommen matr. nr. 365 m.fl., Juvrevej, Rømø, beliggnde Juvrevej 999, 6792 Rømø, til salg med overtagelsesdag den 01. marts Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygninger, hvorfor en køber skal være ejer af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, som vedkommende bebor, og som ligger inden for en luftlinjeafstand på 10 km. Den 25. januar 2005 afgav A et bud på kr. på ejendommen. Den 26. januar 2005 afgav B et bud på kr. Kommunen besluttede efterfølgende at sælge jorden til B, da han modsat A ejede en landbrugsejendom med beboelsesbygning inden for 10 km afstand af den solgte ejendom. Baggrunden for kommunens salg af ejendommen var, at kommunen i 1990-erne havde erhvervet jord på Rømø med henblik på etablering af en golfbane. Projektet blev imidlertid ikke til noget. I 2004 blev borgmesteren opmærksom på, at kommunen ikke måtte have så stort et areal landbrugsjord liggende. Kommunen holdt derfor et møde med de lodsejere, der havde solgt jorden til kommunen, forpagtere af jorden, jordbrugskommissionen og repræsentanter fra Direktoratet for Fødevarer og Erhverv med henblik på at foretage en jordfordeling. Det blev på mødet klart, at det ville være vanskeligt at gennemføre jordfordeling af så stort et areal. I byrådet følte man, at man nærmest havde lokket jorden fra de oprindelige lodsejere til et formål, der ikke blev opfyldt. Det var derfor byrådets opfattelse, at disse lodsejere skulle have mulighed for at byde på jorden. Der var i byrådet enighed om, at jorden skulle sælges tilbage til lokalbefolkningen. Borgmesteren kontaktede Kommunernes Landsforening (KL) for at få at vide, om kommunen ved afhændelsen af jorderne kunne tage særlige forbehold for at sikre sig, at de ville blive solgt til en lokal lodsejer. Borgmesteren orienterede efterfølgende byrådet om, at han havde kontaktet KL, og om indholdet af samtalen. Der foreligger ikke oplysninger om det nærmere indhold af borgmesterens samtale med KL, men borgmesteren har i retten forklaret, SIDE 2

3 at efter samtalen med KL var der ikke tvivl om, at det var i orden at indsætte den afstands- og bopælsbestemmelse, der kom til at fremgå af annoncen, jf. citat ovenfor. Inden jorden blev annonceret, blev der afholdt et møde mellem kommuneingeniøren, borgmesteren og en privat ejendomskonsulent fra DSH. Borgmesteren har i retten oplyst, at han orienterede ejendomskonsulenten om, hvilke hensyn der skulle tilgodeses, og udspurgte denne nærmere om anvendelsen af 10 km grænsen. Ejendomskonsulenten bekræftede borgmesteren i, at man ved 10 km grænsen fik en naturlig afgrænsning af, hvem der kunne komme i betragtning. Ejendomskonsulenten fik på baggrund af mødet til opgave at udfærdige en annonce. Konsulenten har forklaret, at han konciperede udbudsannoncen, og at formålet med at 10 km grænsen fremgik af annoncen efter hans opfattelse var at give en vejledende oplysning til de personer, der overvejede at give bud. Han erindrer ikke, at der fra kommunen kom en tilkendegivelse af, at den gerne så en landmand fra Rømø som køber af arealet, eller at der var andre særlige forhold, der ønskedes tilgodeset. Den 27. januar 2005 rettede A henvendelse til Skærbæk Kommune, og henledte kommunes opmærksomhed på, at han med en vis sandsynlighed kunne leve op til landbrugslovgivningens regler, selvom han boede uden for 10 km grænsen. Den 31. januar 2005 uddybede A sin begrundelse herfor i en telefonsamtale med kommuneingeniøren. Han oplyste, at han for nylig havde erhvervet en ejendom, der lå inden for 10 km s afstand af den udbudte ejendom. Den nyerhvervede ejendom, var et nedlagt landbrug der havde status som fritidsbolig. A havde ved henvendelse til jordbrugskommissionen fået oplyst, at det ikke var usandsynligt at få tilladelse til at genoprette ejendommen som landbrugsejendom. På baggrund af As henvendelse rettede kommuneingeniøren den 31. januar 2005 telefonisk henvendelse til Jordfordelingskontoret i Tønder. Jordfordelingskontoret foreslog, at A anmodedes om at fremskaffe en forhåndsgodkendelse efter landbrugslovgivningen til genopretning som landbrug. Hvis en sådan forhåndsgodkendelse forelå på tidspunktet for kommunens beslutning om, hvem den ville sælge til, var det jordfordelingskontorets opfattelse, at proceduren kunne forsvares. Alternativt skulle kommunen annullere udbudet og genudbyde med ændrede kriterier, hvor det var budgivers ansvar at opnå ret til overtagelse af arealerne. Kommuneingeniøren fik af Jordfordelingskontoret oplyst, at det ikke var usandsynligt, at A kunne opnå en tilladelse. SIDE 3

4 Kommuneingeniøren henvendte sig herefter til ejendomskonsulenten hos DSH for at få konsulentens bemærkninger særligt til afstandsbetingelsen i udbudsmaterialet. Kommuneingeniøren oplyste, at der forelå et bud fra en person, der ikke levede op til afstandskriterierne. Konsulenten svarede i mail af 1. februar 2005, at det var hans opfattelse, at det som udgangspunkt er kommunen uvedkommende, om en tilbudsgiver opfylder landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser, men hvis et tilbud er givet på betingelse af, at budgiveren får jordbrugskommissionens godkendelse, vil dette betyde, at buddet bortfalder, hvis en sådan tilladelse ikke opnås. Efter at have talt med A og Jordfordelingskontoret var kommuneingeniøren usikker på, hvad der egentlig gjaldt, men han opfattede ikke ejendomskonsulentens oplysninger i mailen fra den 1. februar 2005 som udtryk for, at proceduren omkring udbuddet var mangelfuldt. A oplyste ved telefonisk henvendelse fra kommuneingeniøren den 1. februar 2005, at hans bud ikke var betinget, og at det alene var hans risiko, om han kunne opnå den fornødne tilladelse. De indkomne tilbud blev diskuteret på økonomiudvalgsmøde den 1. februar Konsulentens udtalelse om, at det var kommunen uvedkommende, om en eventuel køber levede op til landbrugslovens krav, blev diskuteret på mødet, men der var alligevel enighed om at indstille det næsthøjeste bud til antagelse. Holdningen på mødet var, at As tilbud under ingen omstændigheder kunne komme i betragtning, da buddet ikke opfyldte de udmeldte kriterier. Hvis man ville tilgodese A, skulle der derfor afholdes en ny udbudsrunde. Beslutningen blev, at udvalget ud fra de hensyn og interesser, som byrådet havde tilkendegivet skulle varetages, ville indstille, at det næsthøjeste tilbud blev accepteret. Umiddelbart forud for byrådsmødet den 10. februar 2005 blev økonomiudvalgets indstilling drøftet på et orienterende møde med deltagelse af kommunalbestyrelsens medlemmer, kommunaldirektøren, kommuneingeniøren og forvaltningscheferne. Der blev på mødet orienteret om kommuneingeniørens kontakt med jordfordelingskontoret og ejendomskonsulenten. Der var enighed om, at man ikke ville antage As tilbud, uanset at buddet var ubetinget og afgivet på købers risiko, da man ønskede en køber fra Rømø. Kommuneingeniøren har i retten oplyst, at der hverken i udvalg eller byråd var interesse for et nyt udbud, og at han heller ikke rådede hertil. På byrådsmødet besluttede Skærbæk Byråd, at sælge ejendommen til B. SIDE 4

5 Kommunen meddelte herefter A, at byrådet havde besluttet at sælge ejendommen til det højeste konditionsmæssige bud. Kommunen oplyste, at den ikke fandt, at As bud var konditionsmæssigt, da han ikke opfyldte betingelsen om, at køber skulle være ejer af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, som vedkommende beboede, og som ligger inden for en luftlinjeafstand på 10 km. Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til det kommunale tilsyn. Advodan Tønder opfordrede det kommunale tilsyn til at vurdere, om der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende over for kommunalbestyrelsesmedlemmer i daværende Skærbæk Kommune som følge af, at kommunen havde solgt det udbudte areal til næsthøjest bydende. Statsforvaltningen anmodede ved brev af 20. februar 2009 Tønder Byråd om at tage stilling til, om der efter byrådets opfattelse er retligt grundlag for at søge kommunens her omhandlede tab erstattet hos en eller flere af dem, der i sin tid i Skærbæk Kommune har forvoldt tabet ved culpøs adfærd. Tønder Byråd svarede den 30. april 2009, at det ikke finder, at der er det fornødne ansvarsgrundlag til at anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer i tidligere Skærbæk Kommune. Kommunen har herunder henvist til, at den rådgivning, byrådet modtog fra administrationen, var med til at forvirre billedet. Det er Tønder Byråds opfattelse, at den politiske beslutning i Skærbæk Kommunalbestyrelse blev taget i fuld overensstemmelse med administrationens indstilling. Det politiske niveau, har efter byrådets opfattelse, nøje fulgt den rådgivning, administrationen har givet. Som sagen er oplyst, har Skærbæk Kommunes administration på intet tidspunkt givet udtryk for, at politikernes udtrykte ønske om at tilgodese lokale jordejere var problematisk. Det er byrådets opfattelse, at den rådgivning, Skærbæk Kommunes administration modtog fra eksterne rådgivere og selv formidlede til politikerne, alene handlede om, hvorvidt landbrugslovens afstandskriterium som formuleret i annoncen var lovligt. Kommunen har endvidere henvist til, at de indkomne bud blev åbnet umiddelbart inden økonomiudvalgsmødet den 1. februar 2005, og at det efter en drøftelse stod udvalgets medlemmer klart, at As tilbud ikke var konditionsmæssigt. Der blev endvidere afholdt et møde inden byrådsmødet den 10. februar 2005, hvor kommunaldirektøren, kommuneingeniøren, forvaltningscheferne foruden byrådspolitikerne deltog. Administrationen fremlagde sa- SIDE 5

6 gen på en sådan måde, at det var byrådspolitikernes holdning, at As tilbud under ingen omstændigheder kunne komme i betragtning, da det ikke overholdt kriterierne. Ved brev af 30 april 2009 har Tønder Byråd orienteret statsforvaltningen om, at A har rettet henvendelse til kommunen, idet det er hans opfattelse, at han har et erstatningskrav mod kommunen på minimum kr. Kommunen har endvidere orienteret statsforvaltningen om, at kommunen over for Dansk Landbrugsrådgivning (DSH) har gjort gældende, at Dansk Landbrugsrådgivning, som rådgiver for Skærbæk Kommune, er erstatningsansvarlig for kommunens tab i sagen. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen kan i medfør af styrelsesloven 50, stk. 1, anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er ansvarlige for at påføre kommunen tab. Der er således hjemmel til, at statsforvaltningen kan rejse erstatningskrav mod medlemmer af daværende Skærbæk Kommunalbestyrelse. Statsforvaltningen kan endvidere rejse erstatningskrav mod medlemmer af nuværende Tønder Byråd, hvis de undlader at tage skridt til mulig genopretning af tab. Betingelserne for at anlægge en erstatningssag svarer til dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. Det vil sige, at der skal foreligge et regelbrud eller på anden måde uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem som forsætlig eller uagtsom, og kommunen skal være påført et tab. Simpelt uagtsom adfærd er også omfattet af bestemmelsen. Ved vurderingen af, om erstatningssag skal anlægges, skal statsforvaltningen vurdere, om de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ved domstolene vil blive idømt erstatningsansvar. Vestre Landsret har slået fast, at Skærbæk Kommune varetog et ulovligt hensyn, da kommunen ved valget mellem de to tilbudsgivere lagde vægt på, om de opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Hvorvidt en køber af en ejendom opfylder landbrugslovens regler, er efter statsforvaltningens opfattelse uvedkommende i forhold til kommunens valg mellem flere tilbudsgivere, når den afhænder en ejendom. Kommunen kan således ikke lovligt inddrage dette hensyn i sin vurdering. Kommunen burde derfor have accepteret det højeste bud, som blev afgivet af A. Kommunen blev ved ikke at vælge det højeste bud påført et tab svarende til forskellen på det tilbud, kommunen accepterede, og det højere tilbud, som kommunen afslog uden at have saglig begrundelse herfor. Kommunen SIDE 6

7 slog uden at have saglig begrundelse herfor. Kommunen er således påført et tab på i alt kr. Statsforvaltningen har noteret sig, at der kan blive tale om yderligere erstatningskrav mod kommunen i anledning af forløbet. En kommune skal som udgangspunkt, når den sælger et aktiv, tilstræbe at opnå den maksimale pris, for at optimere udbyttet til kommunekassen. En kommune kan i konkrete tilfælde lovligt sælge et aktiv til en lavere pris, hvis kommunen derved forfølger et lovligt kommunalt formål. Kommuner må ikke begunstige enkeltpersoner eller grupper af personer. Kommunens ønske om kun at sælge jorden til beboere fra Rømø har karakter af en sådan begunstigelse af en gruppe af borgere, som kommunen ikke lovligt kan foretage. Det er et grundlæggende princip, at kommunens ejendomme skal udbydes offentligt netop for at alle har mulighed for at byde på dem. Den rådgivning, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Skærbæk Kommune har modtaget fra forvaltningen, kan have betydning ved vurderingen af, om medlemmerne har handlet ansvarspådragende. Det vil således tale for et erstatningsansvar, hvis kommunens egen forvaltning under sagens behandling, har givet udtryk for, at den påtænkte beslutning ville være i strid med lovgivningen. Modsat vil det tale mod et erstatningsansvar, hvis en sag f.eks. har været behandlet på flere møder i kommunen, hvor forvaltningen har været til stede og ikke på noget tidspunkt har gjort opmærksom på, at den påtænkte disposition muligvis var lovstridig. Et erstatningsansvar kan dog uanset forvaltningens rolle komme på tale i tilfælde, hvor tilsidesættelsen af kommunens interesser er så oplagt, at dispositionens ulovlighed eller uforsvarlighed har eller burde have stået kommunalbestyrelsens medlemmer klart. Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ansvaret for at lede kommunens anliggender. Medlemmerne er således forpligtiget til både at handle lovligt, og at foretage en grundig vurdering af de oplysninger der foreligger, når de tager stilling til sager, der er på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Medlemmerne har desuden det generelle ansvar for, hvad der sker i den kommunale forvaltning. Medlemmerne har således en reaktionspligt, hvis de bliver opmærksomme på ulovlige forhold. De har på den anden side ikke normalt pligt til at være aktivt kontrollerende. Det kan ikke generelt forventes, at kommunalbestyrelsesmedlemmer besidder særlig økonomisk eller juridisk sagkundskab. På den anden side må man kunne forvente, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har kendskab til de grundlæggende principper, der gælder for den kommunale virksomhed, herunder at kommunen som udgangspunkt SIDE 7

8 skal afhænde sine ejendomme til den højest mulige pris, medmindre kommunen varetager lovlige kommunale hensyn ved at sælge ejendommen til underpris. Det bør også kunne forventes, at de ved, at kommunes interesse i at opnå størst muligt udbytte ved salg af et aktiv ikke lovligt kan tilsidesættes for at tilgodese enkelte borgere eller grupper af borgere, når disse ikke har et retskrav herpå. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunalbestyrelsen i tidligere Skærbæk Kommune var enig om, at den ønskede, at arealet Juvrevej 999 på Rømø skulle sælges tilbage til en landmand fra Rømø. Kommunalbestyrelsen undersøgte derfor muligheden for i udbudsannoncen at indsætte et vilkår, der ikke direkte angav, at der skulle være tale om en køber fra Rømø, men som i praksis ansås egnet til at sikre at kun landmænd bosiddende på Rømø havde mulighed for at byde på ejendommen. Kommunen ønskede, at sælge til en beboer fra Rømø. For at opnå dette ønskede kommunen at indsætte et vilkår om, at en eventuel køber skulle opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Såvel borgmesteren som den kommunale forvaltning har undervejs i forløbet rettet henvendelse til eksterne konsulenter med henblik på at sikre sig, at kommunen ikke handlede i strid med lovgivningen. Kommunalbestyrelsen er løbende orienteret om disse eksterne kontakter. Kommunen har ikke gjort disse eksterne konsulenter opmærksomme på den reelle baggrund for kommunens ønske om at indsætte betingelsen fra landbrugsloven. Det var ikke, så vidt ses, fra kommunens side tydeliggjort, at kommunen ønskede, at konsulenterne tog stilling til, om kommunen ved valget mellem flere tilbudsgivere kunne lægge vægt på, at en tilbudsgiver levede op til landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Ejendomskonsulenten fra DSH har oplyst, at han så oplysningen i udbudsannoncen om landbrugslovens erhvervelsesbetingelser som en serviceoplysning til eventuelle tilbudsgivere. Konsulenter har endvidere på forespørgsel fra den kommunale forvaltning, oplyst, at det efter hans opfattelse er kommunen uvedkommende om en tilbudsgiver opfylder landbrugslovens betingelser. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunalbestyrelsen blev orienteret om denne udtalelse fra konsulenten, og at kommunalbestyrelsen diskuterede denne udtalelse på sit orienteringsmøde forud for byrådsmødet den 10. februar Kommunalbestyrelsen modtog forud for sin beslutning om at sælge den udbudte ejendom, vejledning fra eksterne rådgivere og kommunens egen forvaltning. Statsforvaltningen inder ikke, at det kan lægges til grund, at kommunalbestyrelsen herved fik at vide, at det var lovligt at inddrage landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser i vurde- SIDE 8

9 ringen af hvilken tilbudsgiver kommunalbestyrelsen skulle vælge. På den anden side er det statsforvaltningens opfattelse, at der næppe vil kunne føres bevis for, at der fra rådgiverne eller forvaltningen blev gjort opmærksom på, at den påtænkte beslutning ville være lovstridig. Statsforvaltningen finder samlet set ikke at der vil kunne tilvejebringes tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre et erstatningskrav. Statsforvaltningen finder derfor ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for, i medfør af styrelsesloven 50, stk. 1, at anlægge erstatningssag mod de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der medvirkede til den beslutning, der påførte den tidligere Skærbæk Kommunen et tab på kr., der udgør forskellen på As bud på kr. og Bs bud på kr. Statsforvaltningen forudsætter, at Tønder Byråd udfolder alle mulige bestræbelser på at kompensere kommunens tab, herunder det tab der måtte følge af et yderligere sagsanlæg fra A. Statsforvaltningen har noteret sig, at byrådet mener at have et erstatningskrav mod Dansk Landbrugsrådgivning. Statsforvaltningen beder sig i henhold til styrelsesloven 49 orienteret om, hvorvidt byrådet forfølger dette krav, samt om den erstatningssag A måtte anlægge. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Advodan Tønder. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse Stine Rask SIDE 9

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 5. marts 2007 til en borger De har som medlem af pårørenderådet ved Plejehjemmet Søbo, ved skrivelse af 28. november 2006 klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland,

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune

Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningens afgørelse til Haderslev Kommune Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget Haderslev Kommunes brev af 3. december 2008 vedrørende anmodning om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 15. oktober 2010 til en kommune 15-10- 2010 Vejen Kommune har den 1. juli 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud i forbindelse med salg af et areal til byggemarkedskæden

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune.

Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. Statsforvaltningens brev af 10. november 2010 til en kommune. 10-11- 2010 Assens Kommune har i brev af 13. september 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Vedr. Deres klage over Skanderborg Kommune. De har ved brev af 11. februar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven lovbekendtgørelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 27-01- 2010 TILSYNET Vedr. prisfastsættelse på fritvalgsområdet Konkurrencestyrelsen har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680.

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. Vedrørende Deres j.nr. 793680. Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en kommune. 16-05- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 793680. Tønder Kommune har den 18. december 2006 anmodet om Statsamtet Sønderjyllands samtykke til undladelse

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud.

2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. 2008-02-11. Hillerød Kommune. Udbud. Resumé: Udtalt, at kommunen ikke er berettiget til at stille vilkår, som omhandler en privat naboejendom i forbindelse med udbud af en kommunal ejendom. Statsforvaltningens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har i brev af 12. januar 2005 rettet henvendelse til Naturklagenævnet med anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger

Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger Statsforvaltningens skrivelse af 14. juni 2007 til en borger «brevdato» De har 31. oktober 2006 på vegne af Kaare Møller Munch klaget til det daværende Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal 03-07- 2013 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Statsforvaltningen har den 31. januar 2013 modtaget en henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune Statsforvaltningens brev af 9. marts 2011 til en kommune 09-03- 2011 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Tønder Kommune har i brev af 2. december 2010 søgt om fritagelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Hedensted Kommune Niels Espesvej Hedensted. Vedr. sagsnr

Hedensted Kommune Niels Espesvej Hedensted. Vedr. sagsnr Hedensted Kommune Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 23-12- 2008 TILSYNET Vedr. sagsnr. 1417678. Statsforvaltningen Midtjylland afgav ved brev af 7. august 2007 en udtalelse til Hedensted Kommune vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab

Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab Statsforvaltningens brev af 2. februar 2011 til et kommunalt fællesskab 02-02- 2011 TILSYNET Denne sag vedrører spørgsmålet om lovligheden af, at TAS har afholdt udgifterne for alle deltagere til en studietur

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens

Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens Samsø Kommunalbestyrelse Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø 10-11- 2010 Kommunalbestyrelsers ret til information ved kommunalbestyrelsens budgetbehandling samt postlister TILSYNET Medlemmer af den daværende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Statsforvaltningens udtalelse af 6. november 2007 til en journalist. De har i mail af 9. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. De klager over daværende Ringe Kommunes/nu Faaborg-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune

Statsforvaltningens brev til en kommune Statsforvaltningens brev til en kommune 03-09- 2010 Esbjerg Kommune har den 16. august 2010 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende salg af del af ejendommen

Læs mere