Tønder Kommune Kongevej Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder. Vedr. salg af grunde efter udbud"

Transkript

1 Tønder Kommune Kongevej Tønder TILSYNET Vedr. salg af grunde efter udbud Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Advodan Tønder opfordrede det kommunale tilsyn til at vurdere, om der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende over for kommunalbestyrelsesmedlemmer i daværende Skærbæk Kommune som følge af, at kommunen havde solgt et udbudt areal, beliggende Juvrevej 999, Rømø, til næsthøjest bydende. Statsforvaltningen Syddanmark videresendte Advodans henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Årsagen hertil var, at Statsforvaltningen Syddanmark på grund af personsammenfald ikke kan behandle sagen. A havde i april 2005 anlagt sag mod tidligere Skærbæk Kommune ved Vestre Landsret. Vestre Landsret afsagde den 5. juli 2007 dom i sagen. Landsretten udtalte, at Skærbæk Kommune ved at lade et ulovligt hensyn være afgørende for det gennemførte udbud og salg af Juvrevej 999 havde handlet culpøst, samt at den ny Tønder Kommune som følge heraf var erstatningsansvarlig for det tab, som herved måtte være påført A. STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: RINGKØBING JOURNAL NR.: /233 SAGSBEHANDLER: STRAAR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR TELEFONTID: MANDAG - ONSDAG: TORSDAG: FREDAG: EKSPEDITIONSTID: MANDAG- ONSDAG TORSDAG FREDAG Nedenstående fremstilling af forløbet op til salget af ejendommen Juvrevej 999 er baseret på de vidneudsagn, der kom frem under landsrettens behandling af sagen, samt på sagsakter fremsendt til statsforvaltningen af Tønder Kommune.

2 Sagens baggrund: Den 11. januar 2005 udbød den tidligere Skærbæk Kommune en ejendom på Rømø til salg. Følgende fremgik af annoncen: Herved udbydes ejendommen matr. nr. 365 m.fl., Juvrevej, Rømø, beliggnde Juvrevej 999, 6792 Rømø, til salg med overtagelsesdag den 01. marts Ejendommen er noteret som en landbrugsejendom uden beboelsesbygninger, hvorfor en køber skal være ejer af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, som vedkommende bebor, og som ligger inden for en luftlinjeafstand på 10 km. Den 25. januar 2005 afgav A et bud på kr. på ejendommen. Den 26. januar 2005 afgav B et bud på kr. Kommunen besluttede efterfølgende at sælge jorden til B, da han modsat A ejede en landbrugsejendom med beboelsesbygning inden for 10 km afstand af den solgte ejendom. Baggrunden for kommunens salg af ejendommen var, at kommunen i 1990-erne havde erhvervet jord på Rømø med henblik på etablering af en golfbane. Projektet blev imidlertid ikke til noget. I 2004 blev borgmesteren opmærksom på, at kommunen ikke måtte have så stort et areal landbrugsjord liggende. Kommunen holdt derfor et møde med de lodsejere, der havde solgt jorden til kommunen, forpagtere af jorden, jordbrugskommissionen og repræsentanter fra Direktoratet for Fødevarer og Erhverv med henblik på at foretage en jordfordeling. Det blev på mødet klart, at det ville være vanskeligt at gennemføre jordfordeling af så stort et areal. I byrådet følte man, at man nærmest havde lokket jorden fra de oprindelige lodsejere til et formål, der ikke blev opfyldt. Det var derfor byrådets opfattelse, at disse lodsejere skulle have mulighed for at byde på jorden. Der var i byrådet enighed om, at jorden skulle sælges tilbage til lokalbefolkningen. Borgmesteren kontaktede Kommunernes Landsforening (KL) for at få at vide, om kommunen ved afhændelsen af jorderne kunne tage særlige forbehold for at sikre sig, at de ville blive solgt til en lokal lodsejer. Borgmesteren orienterede efterfølgende byrådet om, at han havde kontaktet KL, og om indholdet af samtalen. Der foreligger ikke oplysninger om det nærmere indhold af borgmesterens samtale med KL, men borgmesteren har i retten forklaret, SIDE 2

3 at efter samtalen med KL var der ikke tvivl om, at det var i orden at indsætte den afstands- og bopælsbestemmelse, der kom til at fremgå af annoncen, jf. citat ovenfor. Inden jorden blev annonceret, blev der afholdt et møde mellem kommuneingeniøren, borgmesteren og en privat ejendomskonsulent fra DSH. Borgmesteren har i retten oplyst, at han orienterede ejendomskonsulenten om, hvilke hensyn der skulle tilgodeses, og udspurgte denne nærmere om anvendelsen af 10 km grænsen. Ejendomskonsulenten bekræftede borgmesteren i, at man ved 10 km grænsen fik en naturlig afgrænsning af, hvem der kunne komme i betragtning. Ejendomskonsulenten fik på baggrund af mødet til opgave at udfærdige en annonce. Konsulenten har forklaret, at han konciperede udbudsannoncen, og at formålet med at 10 km grænsen fremgik af annoncen efter hans opfattelse var at give en vejledende oplysning til de personer, der overvejede at give bud. Han erindrer ikke, at der fra kommunen kom en tilkendegivelse af, at den gerne så en landmand fra Rømø som køber af arealet, eller at der var andre særlige forhold, der ønskedes tilgodeset. Den 27. januar 2005 rettede A henvendelse til Skærbæk Kommune, og henledte kommunes opmærksomhed på, at han med en vis sandsynlighed kunne leve op til landbrugslovgivningens regler, selvom han boede uden for 10 km grænsen. Den 31. januar 2005 uddybede A sin begrundelse herfor i en telefonsamtale med kommuneingeniøren. Han oplyste, at han for nylig havde erhvervet en ejendom, der lå inden for 10 km s afstand af den udbudte ejendom. Den nyerhvervede ejendom, var et nedlagt landbrug der havde status som fritidsbolig. A havde ved henvendelse til jordbrugskommissionen fået oplyst, at det ikke var usandsynligt at få tilladelse til at genoprette ejendommen som landbrugsejendom. På baggrund af As henvendelse rettede kommuneingeniøren den 31. januar 2005 telefonisk henvendelse til Jordfordelingskontoret i Tønder. Jordfordelingskontoret foreslog, at A anmodedes om at fremskaffe en forhåndsgodkendelse efter landbrugslovgivningen til genopretning som landbrug. Hvis en sådan forhåndsgodkendelse forelå på tidspunktet for kommunens beslutning om, hvem den ville sælge til, var det jordfordelingskontorets opfattelse, at proceduren kunne forsvares. Alternativt skulle kommunen annullere udbudet og genudbyde med ændrede kriterier, hvor det var budgivers ansvar at opnå ret til overtagelse af arealerne. Kommuneingeniøren fik af Jordfordelingskontoret oplyst, at det ikke var usandsynligt, at A kunne opnå en tilladelse. SIDE 3

4 Kommuneingeniøren henvendte sig herefter til ejendomskonsulenten hos DSH for at få konsulentens bemærkninger særligt til afstandsbetingelsen i udbudsmaterialet. Kommuneingeniøren oplyste, at der forelå et bud fra en person, der ikke levede op til afstandskriterierne. Konsulenten svarede i mail af 1. februar 2005, at det var hans opfattelse, at det som udgangspunkt er kommunen uvedkommende, om en tilbudsgiver opfylder landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser, men hvis et tilbud er givet på betingelse af, at budgiveren får jordbrugskommissionens godkendelse, vil dette betyde, at buddet bortfalder, hvis en sådan tilladelse ikke opnås. Efter at have talt med A og Jordfordelingskontoret var kommuneingeniøren usikker på, hvad der egentlig gjaldt, men han opfattede ikke ejendomskonsulentens oplysninger i mailen fra den 1. februar 2005 som udtryk for, at proceduren omkring udbuddet var mangelfuldt. A oplyste ved telefonisk henvendelse fra kommuneingeniøren den 1. februar 2005, at hans bud ikke var betinget, og at det alene var hans risiko, om han kunne opnå den fornødne tilladelse. De indkomne tilbud blev diskuteret på økonomiudvalgsmøde den 1. februar Konsulentens udtalelse om, at det var kommunen uvedkommende, om en eventuel køber levede op til landbrugslovens krav, blev diskuteret på mødet, men der var alligevel enighed om at indstille det næsthøjeste bud til antagelse. Holdningen på mødet var, at As tilbud under ingen omstændigheder kunne komme i betragtning, da buddet ikke opfyldte de udmeldte kriterier. Hvis man ville tilgodese A, skulle der derfor afholdes en ny udbudsrunde. Beslutningen blev, at udvalget ud fra de hensyn og interesser, som byrådet havde tilkendegivet skulle varetages, ville indstille, at det næsthøjeste tilbud blev accepteret. Umiddelbart forud for byrådsmødet den 10. februar 2005 blev økonomiudvalgets indstilling drøftet på et orienterende møde med deltagelse af kommunalbestyrelsens medlemmer, kommunaldirektøren, kommuneingeniøren og forvaltningscheferne. Der blev på mødet orienteret om kommuneingeniørens kontakt med jordfordelingskontoret og ejendomskonsulenten. Der var enighed om, at man ikke ville antage As tilbud, uanset at buddet var ubetinget og afgivet på købers risiko, da man ønskede en køber fra Rømø. Kommuneingeniøren har i retten oplyst, at der hverken i udvalg eller byråd var interesse for et nyt udbud, og at han heller ikke rådede hertil. På byrådsmødet besluttede Skærbæk Byråd, at sælge ejendommen til B. SIDE 4

5 Kommunen meddelte herefter A, at byrådet havde besluttet at sælge ejendommen til det højeste konditionsmæssige bud. Kommunen oplyste, at den ikke fandt, at As bud var konditionsmæssigt, da han ikke opfyldte betingelsen om, at køber skulle være ejer af en landbrugsejendom med beboelsesbygning, som vedkommende beboede, og som ligger inden for en luftlinjeafstand på 10 km. Advodan Tønder rettede ved brev af 7. september 2007, på vegne af A, henvendelse til det kommunale tilsyn. Advodan Tønder opfordrede det kommunale tilsyn til at vurdere, om der er grundlag for at gøre et erstatningskrav gældende over for kommunalbestyrelsesmedlemmer i daværende Skærbæk Kommune som følge af, at kommunen havde solgt det udbudte areal til næsthøjest bydende. Statsforvaltningen anmodede ved brev af 20. februar 2009 Tønder Byråd om at tage stilling til, om der efter byrådets opfattelse er retligt grundlag for at søge kommunens her omhandlede tab erstattet hos en eller flere af dem, der i sin tid i Skærbæk Kommune har forvoldt tabet ved culpøs adfærd. Tønder Byråd svarede den 30. april 2009, at det ikke finder, at der er det fornødne ansvarsgrundlag til at anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer i tidligere Skærbæk Kommune. Kommunen har herunder henvist til, at den rådgivning, byrådet modtog fra administrationen, var med til at forvirre billedet. Det er Tønder Byråds opfattelse, at den politiske beslutning i Skærbæk Kommunalbestyrelse blev taget i fuld overensstemmelse med administrationens indstilling. Det politiske niveau, har efter byrådets opfattelse, nøje fulgt den rådgivning, administrationen har givet. Som sagen er oplyst, har Skærbæk Kommunes administration på intet tidspunkt givet udtryk for, at politikernes udtrykte ønske om at tilgodese lokale jordejere var problematisk. Det er byrådets opfattelse, at den rådgivning, Skærbæk Kommunes administration modtog fra eksterne rådgivere og selv formidlede til politikerne, alene handlede om, hvorvidt landbrugslovens afstandskriterium som formuleret i annoncen var lovligt. Kommunen har endvidere henvist til, at de indkomne bud blev åbnet umiddelbart inden økonomiudvalgsmødet den 1. februar 2005, og at det efter en drøftelse stod udvalgets medlemmer klart, at As tilbud ikke var konditionsmæssigt. Der blev endvidere afholdt et møde inden byrådsmødet den 10. februar 2005, hvor kommunaldirektøren, kommuneingeniøren, forvaltningscheferne foruden byrådspolitikerne deltog. Administrationen fremlagde sa- SIDE 5

6 gen på en sådan måde, at det var byrådspolitikernes holdning, at As tilbud under ingen omstændigheder kunne komme i betragtning, da det ikke overholdt kriterierne. Ved brev af 30 april 2009 har Tønder Byråd orienteret statsforvaltningen om, at A har rettet henvendelse til kommunen, idet det er hans opfattelse, at han har et erstatningskrav mod kommunen på minimum kr. Kommunen har endvidere orienteret statsforvaltningen om, at kommunen over for Dansk Landbrugsrådgivning (DSH) har gjort gældende, at Dansk Landbrugsrådgivning, som rådgiver for Skærbæk Kommune, er erstatningsansvarlig for kommunens tab i sagen. Statsforvaltningens udtalelse: Statsforvaltningen kan i medfør af styrelsesloven 50, stk. 1, anlægge erstatningssag mod kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er ansvarlige for at påføre kommunen tab. Der er således hjemmel til, at statsforvaltningen kan rejse erstatningskrav mod medlemmer af daværende Skærbæk Kommunalbestyrelse. Statsforvaltningen kan endvidere rejse erstatningskrav mod medlemmer af nuværende Tønder Byråd, hvis de undlader at tage skridt til mulig genopretning af tab. Betingelserne for at anlægge en erstatningssag svarer til dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar. Det vil sige, at der skal foreligge et regelbrud eller på anden måde uforsvarlig adfærd, der kan tilregnes det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem som forsætlig eller uagtsom, og kommunen skal være påført et tab. Simpelt uagtsom adfærd er også omfattet af bestemmelsen. Ved vurderingen af, om erstatningssag skal anlægges, skal statsforvaltningen vurdere, om de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer ved domstolene vil blive idømt erstatningsansvar. Vestre Landsret har slået fast, at Skærbæk Kommune varetog et ulovligt hensyn, da kommunen ved valget mellem de to tilbudsgivere lagde vægt på, om de opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Hvorvidt en køber af en ejendom opfylder landbrugslovens regler, er efter statsforvaltningens opfattelse uvedkommende i forhold til kommunens valg mellem flere tilbudsgivere, når den afhænder en ejendom. Kommunen kan således ikke lovligt inddrage dette hensyn i sin vurdering. Kommunen burde derfor have accepteret det højeste bud, som blev afgivet af A. Kommunen blev ved ikke at vælge det højeste bud påført et tab svarende til forskellen på det tilbud, kommunen accepterede, og det højere tilbud, som kommunen afslog uden at have saglig begrundelse herfor. Kommunen SIDE 6

7 slog uden at have saglig begrundelse herfor. Kommunen er således påført et tab på i alt kr. Statsforvaltningen har noteret sig, at der kan blive tale om yderligere erstatningskrav mod kommunen i anledning af forløbet. En kommune skal som udgangspunkt, når den sælger et aktiv, tilstræbe at opnå den maksimale pris, for at optimere udbyttet til kommunekassen. En kommune kan i konkrete tilfælde lovligt sælge et aktiv til en lavere pris, hvis kommunen derved forfølger et lovligt kommunalt formål. Kommuner må ikke begunstige enkeltpersoner eller grupper af personer. Kommunens ønske om kun at sælge jorden til beboere fra Rømø har karakter af en sådan begunstigelse af en gruppe af borgere, som kommunen ikke lovligt kan foretage. Det er et grundlæggende princip, at kommunens ejendomme skal udbydes offentligt netop for at alle har mulighed for at byde på dem. Den rådgivning, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Skærbæk Kommune har modtaget fra forvaltningen, kan have betydning ved vurderingen af, om medlemmerne har handlet ansvarspådragende. Det vil således tale for et erstatningsansvar, hvis kommunens egen forvaltning under sagens behandling, har givet udtryk for, at den påtænkte beslutning ville være i strid med lovgivningen. Modsat vil det tale mod et erstatningsansvar, hvis en sag f.eks. har været behandlet på flere møder i kommunen, hvor forvaltningen har været til stede og ikke på noget tidspunkt har gjort opmærksom på, at den påtænkte disposition muligvis var lovstridig. Et erstatningsansvar kan dog uanset forvaltningens rolle komme på tale i tilfælde, hvor tilsidesættelsen af kommunens interesser er så oplagt, at dispositionens ulovlighed eller uforsvarlighed har eller burde have stået kommunalbestyrelsens medlemmer klart. Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ansvaret for at lede kommunens anliggender. Medlemmerne er således forpligtiget til både at handle lovligt, og at foretage en grundig vurdering af de oplysninger der foreligger, når de tager stilling til sager, der er på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Medlemmerne har desuden det generelle ansvar for, hvad der sker i den kommunale forvaltning. Medlemmerne har således en reaktionspligt, hvis de bliver opmærksomme på ulovlige forhold. De har på den anden side ikke normalt pligt til at være aktivt kontrollerende. Det kan ikke generelt forventes, at kommunalbestyrelsesmedlemmer besidder særlig økonomisk eller juridisk sagkundskab. På den anden side må man kunne forvente, at kommunalbestyrelsesmedlemmer har kendskab til de grundlæggende principper, der gælder for den kommunale virksomhed, herunder at kommunen som udgangspunkt SIDE 7

8 skal afhænde sine ejendomme til den højest mulige pris, medmindre kommunen varetager lovlige kommunale hensyn ved at sælge ejendommen til underpris. Det bør også kunne forventes, at de ved, at kommunes interesse i at opnå størst muligt udbytte ved salg af et aktiv ikke lovligt kan tilsidesættes for at tilgodese enkelte borgere eller grupper af borgere, når disse ikke har et retskrav herpå. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunalbestyrelsen i tidligere Skærbæk Kommune var enig om, at den ønskede, at arealet Juvrevej 999 på Rømø skulle sælges tilbage til en landmand fra Rømø. Kommunalbestyrelsen undersøgte derfor muligheden for i udbudsannoncen at indsætte et vilkår, der ikke direkte angav, at der skulle være tale om en køber fra Rømø, men som i praksis ansås egnet til at sikre at kun landmænd bosiddende på Rømø havde mulighed for at byde på ejendommen. Kommunen ønskede, at sælge til en beboer fra Rømø. For at opnå dette ønskede kommunen at indsætte et vilkår om, at en eventuel køber skulle opfylde landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Såvel borgmesteren som den kommunale forvaltning har undervejs i forløbet rettet henvendelse til eksterne konsulenter med henblik på at sikre sig, at kommunen ikke handlede i strid med lovgivningen. Kommunalbestyrelsen er løbende orienteret om disse eksterne kontakter. Kommunen har ikke gjort disse eksterne konsulenter opmærksomme på den reelle baggrund for kommunens ønske om at indsætte betingelsen fra landbrugsloven. Det var ikke, så vidt ses, fra kommunens side tydeliggjort, at kommunen ønskede, at konsulenterne tog stilling til, om kommunen ved valget mellem flere tilbudsgivere kunne lægge vægt på, at en tilbudsgiver levede op til landbrugslovens erhvervelsesbetingelser. Ejendomskonsulenten fra DSH har oplyst, at han så oplysningen i udbudsannoncen om landbrugslovens erhvervelsesbetingelser som en serviceoplysning til eventuelle tilbudsgivere. Konsulenter har endvidere på forespørgsel fra den kommunale forvaltning, oplyst, at det efter hans opfattelse er kommunen uvedkommende om en tilbudsgiver opfylder landbrugslovens betingelser. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunalbestyrelsen blev orienteret om denne udtalelse fra konsulenten, og at kommunalbestyrelsen diskuterede denne udtalelse på sit orienteringsmøde forud for byrådsmødet den 10. februar Kommunalbestyrelsen modtog forud for sin beslutning om at sælge den udbudte ejendom, vejledning fra eksterne rådgivere og kommunens egen forvaltning. Statsforvaltningen inder ikke, at det kan lægges til grund, at kommunalbestyrelsen herved fik at vide, at det var lovligt at inddrage landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser i vurde- SIDE 8

9 ringen af hvilken tilbudsgiver kommunalbestyrelsen skulle vælge. På den anden side er det statsforvaltningens opfattelse, at der næppe vil kunne føres bevis for, at der fra rådgiverne eller forvaltningen blev gjort opmærksom på, at den påtænkte beslutning ville være lovstridig. Statsforvaltningen finder samlet set ikke at der vil kunne tilvejebringes tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre et erstatningskrav. Statsforvaltningen finder derfor ikke tilstrækkeligt sikkert grundlag for, i medfør af styrelsesloven 50, stk. 1, at anlægge erstatningssag mod de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der medvirkede til den beslutning, der påførte den tidligere Skærbæk Kommunen et tab på kr., der udgør forskellen på As bud på kr. og Bs bud på kr. Statsforvaltningen forudsætter, at Tønder Byråd udfolder alle mulige bestræbelser på at kompensere kommunens tab, herunder det tab der måtte følge af et yderligere sagsanlæg fra A. Statsforvaltningen har noteret sig, at byrådet mener at have et erstatningskrav mod Dansk Landbrugsrådgivning. Statsforvaltningen beder sig i henhold til styrelsesloven 49 orienteret om, hvorvidt byrådet forfølger dette krav, samt om den erstatningssag A måtte anlægge. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til Advodan Tønder. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningen hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse Stine Rask SIDE 9

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune.

Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. Statsforvaltningens brev af 20. marts 2007 til Odense Kommune. 20-03- 2007 Foranlediget af artikler i Fyens Stiftstidende den 23. oktober og 24. oktober 2006 besluttede det daværende statsamt at tage sagen

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat

Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat Statsforvaltningens brev af 16. maj 2007 til en advokat 16-05- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE De har den 5. juli 2006 på vegne af Faaborg Erhvervspark A/S rettet henvendelse til det daværende Statsamtet

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014:

RETTEN I HORSENS. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: RETTEN I HORSENS Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 21. august 2015 i sag nr. BS 150-1101/2014: Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted mod Ole Flemming Lyse Overvej 26, Vrigsted 7140 Stouby

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere