Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde"

Transkript

1 Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale of building plots Aalborg Universitet

2 Forord Nærværende kandidatspeciale er udarbejdet i perioden 1. februar 2012 til 16. maj Der vil således ikke i specialet blive inddraget retspraksis og litteratur, der er offentliggjort efter sidstnævnte dato. 2

3 Indholdsfortegnelse: Indledning... 5 Problemformulering... 8 Afgrænsning Metode Kapitel Merværdisystemets udvikling og område Neutraliteten i Merværdisystemet Fritagelser i momsretten Forløbet fra fritagelse til moms på erhvervsmæssigt salg af byggegrunde Momsloven 13, stk. 1, nr. 9 før ændringen den 1. januar Skattereformen Skatteministeriets udtalelser om momspligtigt salg af byggegrunde Byggegrunde jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra b Retskildernes betydning på momsområdet EU- rettens betydning Nationale retskilder Administrativt fastsatte forskrifter Bindende svar Sammenfatning af merværdisystemets udvikling og område Sammenfatning af Retskildernes betydning på momsområdet Kapitel Hvad er gældende ret på området for levering af byggegrunde Erhvervsmæssigt salg der sker som led i økonomisk virksomhed Hvornår er en transaktion momspligtig En særlig hjemmel for levering af byggegrunde Den udvidede hjemmel i momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, litra b Gældende ret Analyse af afgørelserne C- 180/10 og C- 181/ Hvad er gældende ret for levering af byggegrunde Kapitel De Danske myndigheders praksis

4 SKM SR Nyerhvervet og nedlagt landbrug SKM SR Nedlagt landbrug SKM SR Holdingselskabet Konklusion Perspektivering English summery Litteraturliste Bilag 1 Tidslinie Bilag 2 Referat af de forenede præjudicielle afgørelser C- 180/10 og C- 181/

5 INDLEDNING I perioden er statens afgiftsprovenu steget fra 225 mia. kr. i 2003 til 270 mia. kr. i 2010, dermed en stigning på omkring 45 mia. kr. svarende til 20 pct. Hovedparten af afgiftspro- venuet kommer fra merværdiafgiften (momsen). Momsen udgør ca. 60 pct. af provenuet i gen- nem perioden. Momsprovenuet skønnes at stige med 7 mia. kr. fra 2010 til 2011 primært grundet et stigende privatforbrug samt ophævelse af momsfritagelse på levering af fast ejendom, som trådte i kraft 1. januar Danmark havde ind til denne dato udnyttet en så- kaldt stand- still klausul 2 i momssystemdirektivet. Denne klausul fritog blandt andet moms på salg af byggegrunde. I februar 2009 fremlagde regeringen skattereformen Forårspakken Det var regeringens ønske at nedsætte marginalskatten og et af midlerne til at finansiere dette, var en ophævelse af denne momsfritagelse. Merværdiafgiften på byggegrunde havde dermed en stor økonomisk betydning for Danmarks samlede budget, da denne skulle medvirke til en be- tydelig stigning af momsprovenuet fra 2010 til Ophævelsen af stand- still klausulen 4, havde også et EU- retligt formål. Den skulle bringe den dan- ske momslov i overensstemmelse med momssystemdirektivets bestemmelser, således at momsområdet blev ensrettet i forhold til alle medlemsstaterne i EU. Momsretten har dermed sit retlige grundlag i momssystemdirektivet, og skatteretten har i høj grad sit retlige udspring i na- tional lovgivning. Denne sondring er vigtig i forhold til retskilderne ved fastsættelsen af, om der skal pålægges moms på et salg af en byggegrund. Ved studier af retsprincipperne på momsom- rådet er man dermed henvist til at gennemgå momssystemdirektivet og EU- Domstolens praksis, for præcist at kunne fastslå bestemmelserne for en given transaktion. Dette er nødvendigt af hensyn til overholdelsen af de generelle principper i fællesskabsretten. Alle medlemsstater er forpligtet til at gennemføre direktiver på en sådan måde, at de krav til en klar og sikker retsstilling som fællesskabslovgiver stiller, opfyldes af hensyn til de personer i medlemsstaterne som er berørt deraf. Direktivbestemmelser skal derfor gennemføres ved retsforskrifter, hvis bindende virkning er uomtvistelig, og som er tilstrækkeligt specifikke, præcise og klare. Bestemmelser der har direkte virkning over for borgerne, bliver herved bekendtgjort officielt, således at forvaltningsmyndigheder ikke efter eget skøn kan ændre disse. 1 Skatteministeriet, downloadet den 15. april Jf. momssystemdirektivets artikel 371 jf. bilag X, del B, nr. 9 3 Forårspakken 2.0 vækst, klima, lavere skat februar Jf. momssystemdirektivets artikel 371 jf. bilag X, del B, nr. 9 5

6 Det har derfor stor betydning, at denne momsændringen for salg af byggegrunde er i overensstemmelse med de bagvedliggende bestemmelser, således at momslovens anvendelsesområde bringes i samordn med de tiltænkte bestemmelser i momssystemdirektivet. Retstillingen for salg af byggegrunde er fra 1. Januar 2011 ændret således, at ved salg af byggegrunde skal det pålægges moms, hvis salget er foretaget som økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. I forbindelse med udkastet til bekendtgørelsen 5 og vejledning 6 kan man i et hørringssvar fra Dansk Told og Skatteforbund 7 fra den 4. Oktober, læse at momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, ikke kan anses som implementeret ved lovændringen 8. I December 2010 offentligjorde Skatte- ministeriet vejledningen Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde 9. Denne blev kom- menteret af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer den 14. januar De var af den opfat- telse, at der ikke var grundlag for at indføre moms på et enkeltstående salg af fast ejendom og herunder byggegrunde, idet Danmark ikke havde benyttet den mulighed i momssystemdirekti- vets art. 12, stk I september og december 2010 udsendte Skatteministeriet to pressemeddelelser. I pressemeddelelsen 11 fra september 2010 fremgik, Reglerne kommer alene til at gælde for nye bygninger og byggegrunde og alene hvis der er tale om økonomisk virksomhed. Fast ejendom, der kan sælges uden moms: Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus. Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes pri- vate bolig. Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt. Hvis en privatperson ønsker 5 Jr. nr Jr. nr hsvar- momsfastejendom.pdf 8 Lov nr. 520 af 12. Juni Vejledningen af 2. december 2010 om Moms på salg af byggegrunde og bygninger Ministerens pressemeddelelse Ingens moms på privates salg af boliger udsendt 12. oktober

7 at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms. I pressemeddelelsen 12 fra december 2010 fremgik, Det er vigtigt at fastslå, at helt almindelige mennesker ikke skal spekulere på moms, men når vi når over i noget, som handler om økonomisk vinding og spekulation, så skal der selvfølgelig betales moms. Derfor hedder grænsen for momsfrit salg af udstykkede grunde tre grunde. Endvidere fremgik af samme pressemeddelelse, Der skal således kun betales moms af salg af nye bygninger og byggegrunde, hvis der er tale om økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Er man i tvivl, kan man altid bede om et bindende svar fra SKAT udsendt 2. December udsendt 2. December

8 PROBLEMFORMULERING For at kunne vurdere om en levering af en vare eller en tjenesteydelse er momspligtig, er udgangspunktet i momsloven 14, at der skal foretages en subjektiv vurdering, om en leveringen er foretaget i momsmæssig henseende. Dette skal konstateres for at bestemme om leveringen foretages inden for momsbestemmelsernes anvendelsesområde eller ej. Ved leveringen af byggegrunde er fortolkningen anderledes. Fortolkningen af gældende ret på dette område har umiddelbart givet anledning til problemer. I den forenede præjudicielle afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 fastslår EU- Domstolen, at såfremt Republikken Polen ikke har implementeret momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, skal det undersøge, om transaktionen er afgiftspligtig i henhold til momssystemdirektivets art. 9, stk Dermed slår EU- Domstolen fast, at såfremt en medlemsstat ikke direkte har implementeret bestemmelsen, skal det undersøges om leveringen foretages af en afgiftspligtig person, der selvstændigt driver økonomisk virksomhed jf. momssystemdirektivet art. 9, stk. 1. Af føromtalte pressemeddelelser fremgår det imidlertid, at Skatteministeriets Departement er af den opfattelse, at grænsen for momsfrit salg er fastsat til tre byggegrunde. Skatteministeriet er dermed af den opfattelse, at der er hjemmel til at fastsætte nærmere kriterier ved et salg af byggegrunde. Hvis udtalelserne i de indkomne kommentarer til vejledning, om Danmarks manglende hjemmel i art. 12, stk. 1, er korrekte, skal en vurdering af, om der skal pålægges moms ved en levering af byggegrunde vurderes efter momssystemdirektivets art. 9, stk Omfanget af begrebet økonomisk virksomhed er afgørende for momslovens anvendelsesområde. Denne sondring er dog problemfyldt, da momsloven og momssystemdirektivets bestemmelser ikke indeholder en præcis formulering af begrebets anvendelses område. Dermed skal der foretages en subjektiv vurdering ud fra retspraksis, for at konstatere om der udøves økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. EU- Domstolen har fastslået 17, at en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret, ikke i sig selv betragtes som en økonomisk virksomhed 18. Hermed fastslår Domstolen at sådanne transaktioner, som udgangspunkt falder udenfor direktivets anvendelsesområde. 14 Momsloven 2, 3 og 4 15 jf. præmis jf. den forenede afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 præmis 42 8

9 Derimod såfremt den berørte aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler til gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde eller markedsføringsmidler, kan en levering ikke betragtes som en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret 19. Først og fremmest følger det af den forenede EU- afgørelse 20 at, hvis en medlemsstat ikke har gjort brug af bemyndigelsen i momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, skal en vurdering foretages efter momssystemdirektivets art. 9, stk. 1. Et synspunkt der strider mod Departements anvisninger i de omtalte pressemeddelelser. Dernæst skal momssystemdirektivets art. 9, stk. 1, fortolkes og der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde af, om der udøves økonomisk virksomhed. Omfanget af begrebet økonomisk virksomhed er afgørende for momspligten. Denne subjektive betragtning medfører en række afgrænsningsspørgsmål i forhold til begrebet økonomisk virksomhed. I den forbindelse har EU- Domstolen afgjort, at antallet og omfanget af et salg ikke er afgørende 21. Heroverfor står det forhold, at det fremgår af en pressemeddelelse 22, at et salg bliver omfattet af momspligten, hvis sælger foretager udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde. Således har de nye momsregler medført en lang række uafklarede afgrænsningsspørgsmål i forhold til de bagvedliggende bestemmelser. For de personer, der bliver berørt af reglerne, såvel en ikke- afgiftspligtig person, der ønsker at sælge byggegrunde, samt en afgiftspligtig person, der handler i sin private sfære, er det af afgørende betydning at få belyst, om disse handler af byggegrunde er omfattet af momsreglernes anvendelsesområde. Dette er formålet med nærværende speciale. Med den forenede EU- afgørelsen C- 180/10 og C- 181/10 in mente fastslås gældende ret på området for salg af byggegrunde i Danmark, og det undersøges om de danske myndighedernes praksis i overensstemmelse hermed. 17 Jf. den forenede afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 18 Jf. præmis Jf. præmis C- 180/10 og C- 181/10 21 Jf. præmis

10 AFGRÆNSNING Dette speciale tager udgangspunkt i momsloven og momssystemdirektivets bestemmelser for, hvornår en ikke- afgiftspligtig person, der ønsker at sælge byggegrunde, samt en afgiftspligtig person, der handler i privat regi, er omfattet disse bestemmelser eller ej. Bestemmelserne i momssystemdirektivet har direkte virkning for de berørte der omfattes af denne, derfor tager specialet afsæt i gældende ret på området for salg af byggegrunde. Den forenede afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 medvirker til fortolkningen af gældende ret for salg af byggegrunde, i denne henseende er generaladvokatens udtalelser til afgørelsen ikke væsentlig. For nærmere undersøgelse af myndighedernes praksis tager specialet udgangspunkt i udvalgte bindende svar, som er afgivet i perioden fra 16. november 2010 og frem til 27. april De bindende svar er udvalgt efter myndighederne praksisændringer i denne periode. Definition af de byggegrunde som omfatter de omhandlende salg, er et ubebygget areal som efter planloven eller forskrifter udsted i medfør heraf, er udlagt til formål som at opføre en bygning jf. bemyndigelsen i momssystemdirektivets art. 12, stk. 3. Dette speciel omhandler ikke byggegrunde, der forinden et salg har være anvendt til momsfritaget udlejning. Tilbageskødning som følge af manglende opfyldelse af betingelsen af et salg, bliver ikke behandlet. Salg af byggegrunde betinget af en klausul mellem køber og sælger, bliver endvidere ikke behandlet. Særskilte leveringer af ubebyggede grunde berøres ikke. Vejledningen er ikke brugt, da vejledningen er en intern instruks i SKATs regi, og dermed ikke kan betragtes som en retskilde. Ydermere er det fundet at vejledningen begrænser en borgers rettigheder i forhold til retskilderne i øvrigt. METODE EU- retten har forrang for den nationale ret, denne hierarkiske opdeling har en stor betydning for retskildernes anvendelse, dette er en grundlæggende viden for at analysere gældende ret for salg af byggegrunde i momsmæssig henseende. Specialet bidrager med bindende svar fra SKAT 23. Disse skal analyseres, og det skal undersøges om myndighedernes praksis er overensstemmende med gældende ret. Lovteksterne på området for levering af byggegrunde er sparsomme, for så vidt angår afgrænsninger af om en transaktion 23 SKM SR, SKM SR og SKM SR 10

11 af byggegrunde skal pålægges moms. Det følger af den forenede dom C- 180/10 og C- 181/10 24 at momssystemdirektivet 25 art. 12, stk. 1, giver medlemsstaterne mulighed for at anse enhver, der lejlighedsvist udfører en transaktion henhørende under de i momsdirektivets art. 9, stk. 1, andet afsnit omhandlende former for virksomhed og især en enkelt levering af byggegrunde. For at bestemme gældende ret på området for salg af byggegrunde, skal det først undersøges, om Danmark har implementeret denne bestemmelse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal en nærmere undersøgelse af momslovens indledende bestemmelser fastslå, om en transaktion af byggegrunde fortsat er omfattet momslovens bestemmelser. Betingelsernes nærmere indhold skal fremstilles i lyset af de bagvedliggende bestemmelser og retspraksis, der tilsammen har højeste retskildemæssig værdi. Formålet hermed er at præciser, om transaktionen er udøvet fra en økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. EU- afgørelserne C- 180/10 og C- 181/10 inddrages for at præcisere, gældende ret på området for byggegrunde. I de bindende svar 26 er det bemærket, at Skatteministeriet har en anderledes fortolkning af begrebet økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. Dette fortolkningsbidrag og den retskildemæssige værdi, skal analyseres i forhold til gældende ret på området som er momslovens bestemmelser og den bagvedliggende EU- ret. 24 C- 180/10 og C- 181/10 (præmis 30) 25 Rådets direktiv 2006/112/EF 26 SKM SR og SKM SR 11

12 KAPITEL 1 Den danske momslov er EU- retligt reguleret, og skal fortolkes i lyset af den primære ret TEUF 27 og momssystemdirektivet 28. Derfor medvirker momsrettens historie og udvikling til forståelsen af en væsentlig del af momsrettens principper. Følgende kapitel indeholder en kort beskrivelse af fritagelsesbestemmelserne 29 før og efter lovændringen af momsloven på området for levering af en byggegrund. Begrebet byggegrunde bliver i den forbindelse fortolket. Samtidig med lovændringen udsendte Skatteministeriet to pressemeddelelser. Disse meddelelser har sandsynligvis medvirket som et anderledes fortolkningsbidrag i de bindende svar fra Skatteministeriet. Disse meddelelser bliver i dette kapitel gennemgået. Kapitel 1 bidrager som følge af ovenstående med en betydelig baggrundsviden for dette speciales problemområde og behandlingen heraf. MERVÆRDISYSTEMETS UDVIKLING OG OMRÅDE Omsætningsskatter er en af de ældste former for beskatning i historien, og blev benyttet allerede før penge blev anvendt som betalingsmiddel. Senere da penge blev et normalt betalingsmiddel, blev vareskat betalt i penge og heraf kom omsætningsafgiften 30. Merværdiafgiften var ikke lige udbredt i alle dele af verden, men vandt efterhånden indpas i de fleste økonomier 31. I Europa havde Frankrig i 1954 indført merværdiafgiften som det første europæiske land, senere blev momsen indført i det daværende EF. Da Danmark erstattede OMS en, som var et enkeltleddet system, med momsen som var en generel flerleddet merværdiafgift 32, havde Danmark skelet kraftigt til det momssystem, der blev indført i EF 33. Dernæst indtrådte Danmark i EF, og der var derfor ikke et behov for at ændre i den eksisterende merværdiafgiftslovgivning 34. Dette behov opstod dog i forbindelse med ændringer til det 6. momssystemdirektiv 35 på baggrund af etableringen af det indre marked i I 1994 blev den daværende momslov 36 igen ændret, da der var uoverensstemmelser mellem loven af 27 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 28 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november jf. Lov nr. 375 af 18/ stk. 1 nr. 9 og Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 30 Høffner, Peter (2006) s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Høffner Peter (2006) s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Rådets direktiv 77/388/EØF 36 Lov nr. 363 af 14. maj

13 14. maj 1992 og de bagvedliggende direktiver. Der blev i den forbindelse medtaget, en række bestemmelser i loven som tidligere alene forelå i bekendtgørelsesform. Som følge heraf fremtræder momsloven i dag mere sammenhængende. Der er imidlertid stadig væsentlige forskelle i systematik og terminologi. Eksempelvis er væsentlige dele af direktivteksten udeladt i loven og alene medtaget i lovbemærkningerne 37. Dette er en problemstilling som behandles nedenfor. Danmark har således haft momsen som en fast og stadig vigtig bestanddel af statens indtægtskilde de sidste 45 år. Behovet for harmonisering af medlemsstaternes indirekte skatter udspringer af EF- traktatens hovedformål om et fælles marked med lige konkurrencevilkår for alle medlemsstaterne. Harmonisering af den del af skatteretten er derfor sket i langt større udstrækning, end tilfældet er med de direkte skatter 38. Det 1. direktiv 39 var etableret med mere end 9 forskellige systemer, derfor var et af formålene med at etablere det 6. momsdirektiv 40 at tilvejebringe, en yderligere harmonisering af medlemsstaternes merværdiafgiftssystemer 41. Denne harmonisering skulle opnås ved hjælp af en mere præcis definition på de væsentligste områder. En anden vigtig grund til at vedtage 6. Momsdirektiv, var beslutningen om, at EU skulle tilføres ressourcer i form af 1 pct. af beregningsgrundlaget for merværdiafgiften. Med henblik på ikke at forskelsbehandle de enkelte medlemsstater, nødvendiggjorde en sådan reform af EU s finansiering, at metoden blev ensartet. Det lykkedes dog ikke at nå en fuldstændig harmonisering med det 6. momsdirektiv, da det på de fleste punkter gav medlemsstaterne mulighed for at fravige direktivets udgangspunkt. Dermed opstod der behov, for jævnligt at regulere eller supplere en retsstilling 42. Med virkning fra januar 2007 blev 1. direktiv og 6. momsdirektiv, med efterfølgende ændringer og tilføjelser, omskrevet og konsolideret i det momssystemdirektiv der udgør grundstammen i EU s harmoniserede momsregler 43. Langt de fleste regler fremstår nu som permanente regler. 37 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Rådets direktiv 67/277/EØF 1.momsdirektiv 40 Rådets direktiv 77/388/EØF 41 Jf. således af 1. Betragtning i præamplen til 1. direktiv 42 Stensgaards, Henrik (2004) s Johansen, Flemming Lind (2008 )s.9 13

14 Dette har den betydning, at momssystemdirektivet har langt flere bestemmelser end tidligere. Ligeledes er nogle sproglige ændringer uhensigtsmæssige 44. NEUTRALITETEN I MERVÆRDISYSTEMET Alt efter hensigten med et beskatningssystem kan det udformes med udgangspunkt i to fundamentalt forskellige principper. Enten kan det udformes med henblik på at påvirke skattesubjekter til at handle på en bestemt måde, eller det kan udformes med henblik på at påvirke skattesubjekternes handling i mindst mulig omfang 45. Et vigtigt princip i momssystemet er princippet om neutralitet. Neutralitetsprincippet eksisterer i flere forbindelser og vedrører forskellige hensyn i momssystemet. Momsneutralitetsprincippet er vigtigt for forståelsen af momsens opbygning og anvendelse 46. I teorien sondres mellem den eksterne neutralitet og den interne neutralitet. Den eksterne neutralitet omhandler forholdet mellem EUs medlemsstater, og har til formål at sikre realiseringen af det indre marked 47. Den interne neutralitet fokuserer på at merværdisystemet ikke bør påvirke omsætningen og forbrugervalget. Den interne neutralitet følger direkte af merværdisystemets natur direktivs art. 2, stk. 1, udtrykker det fælles merværdiafgiftssystem således, Det fælles merværdiafgiftssystem anvendes til og med detailhandelsleddet. Dermed ligger beskatningen hos den endelige forbruger som er en private person 49. Da merværdiafgiften alene har til formål at beskatte det endelige forbrug, følger det heraf, at afgiften ikke må udgøre en udgift for de kommercielle led i omsætningskæden frem til det faktiske skattesubjekt. Det er således et grundlæggende princip, at der skal pålægges merværdiafgift, i alle fremstillings- og omsætningsled med fradrag af den merværdiafgift, der umiddelbart har ramt de tidligere led 50. EU- Domstolen har i overensstemmelse hermed fastslået, at merværdiafgiftssystemets iboende neutralitetsprincip tilsiger, at der ikke kan opkræves et højere beløb fra virksomhederne end det beløb, som den endelige forbruger faktisk har betalt til det sidste led i omsætningskæden 51. Hertil kræves, at to betingelser er opfyldt. For det første skal der ske en fuldstændig 44 Johansen, Flemming Lind (2008) s.9 45 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004) s Høffner Peter (2006) s Høffner Peter (2006) s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004) s Private personer skal i denne forbindelse fortolkes bredt, og forstås som personer der falder uden for momssystemdirektivets anvendelses område. 50 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Jf. C- 317/94 Elida Gibbs, præmis

15 overvæltning af merværdiafgiften i hvert led i omsætningskæden. For det andet skal det enkelte led i omsætningskæden have ret til fradrag for den merværdiafgift, som er overvæltet fra det tidligere led i kæden 52. Fuldstændig overvæltning af merværdiafgiften på den endelige forbruger forudsætter at beskatningsgrundlaget opgøres på baggrund af den faktiske salgspris. Såfremt beskatningsgrundlaget opgøres til en højere eller lavere værdi, vil den afgiftspligtige person enten blive pålagt en omkostning eller opnå en berigelse 53. EU- Domstolen anvender neutralitetsprincippet for at kunne sikre ligebehandling, og derfor må transaktioner nødvendigvis behandles ens, ellers vil dette kunne medføre en ulige konkurrence. Neutraliteten kan brydes af fritagelsesbestemmelserne i momssystemdirektivet. Hermed bliver anvendelsesområdet for momsen indskrænket, som følge af at visse transaktioner udholdes af systemet 54. Dermed er fritagelserne et brud på den kæde, der sikre at momsen forbliver neutral indtil den betales af den endelige forbruger. FRITAGELSER I MOMSRETTEN Momslovens 13, stk. 1 fastslår, følgende varer og ydelser er fritaget for afgift. Bestemmelsen fritager transaktioner på baggrund af hensynet til den almene interesse. Hvorfor netop disse fritagelser er udvalgt, gives der ikke en direkte begrundelse for, hverken i det bagvedliggende direktiv eller i betragtningerne til dette 55. Det antages, at visse transaktioner er fritaget som følge af, at fællesskabslovgiver har ønsket at holde prisen på visse leverancer lave med det formål, at sikre EUs borgere en lettere adgang til disse ydelser. Fritagelserne er et relativt nyt område indenfor momsretten i EU. Ikke fordi fritagelserne ikke har eksisteret tidligere, men fordi fritagelserne først med 6. direktiv, fik deres egen plads i momsretten. Det var således kun, hvis varen eller ydelsen var positivt nævn, at den blev omfattet af momspligten 56, derved blev fritagelserne lovbestemt undtaget i 6. direktiv. I forbindelse med 6. direktivs vedtagelse beholdt medlemsstaterne vide muligheder for at bibeholde nationale fritagelser uden at komme i strid med 6. direktiv. Disse undtagelser var dog fra starten kun 52 Jf. C- 268/83 Rompelman, præmis 19 Det fælles merværdiafgiftssystem sikre således, at afgiftsbyrden er fuldstændig neutral over for enhver økonomisk virksomhed, uanset denne virksomheds formål eller resultat, forudsat en sådan virksomhed i sig selv er momspligtig. 53 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Høffner Peter (2006) s Høffner Peter (2006) s Høffner Peter (2006) s

16 beregnet til at skulle eksistere i en overgangsperiode 57, indtil der kunne skabes enighed om hvilke fritagelser der permanent skulle gælde i EU 58. FORLØBET FRA FRITAGELSE TIL MOMS PÅ ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF BYGGEGRUNDE Med virkning fra 1. januar 2011 blev der indført momspligt på salg af fast ejendom herunder salg af byggegrunde 59, der sælges i forbindelse med økonomisk virksomhed. Med vedtagelsen af lov nr gjorde Danmark endeligt op med momsfritagelsen forbundet med salg af fast ejendom. Det var en momsfritagelsen, som Danmark havde opretholdt på baggrund af en "stand still" klausul i momssystemdirektivet 61. Følgende afsnit bidrager med et indblik i fritagelsesbestemmelserne 62 før og efter lovændringen. Afsnittet indeholder også to pressemeddelelser fra Skatteministeriet, der blev udsendt i forbindelsen med indførelsen af lovændringen i momslovens 13, stk. 1, nr Disse bliver berørt i dette afsnit, da dele af udtalelserne fremgår i de bindende svar 64, der senere bliver behandlet i kapitel 3. MOMSLOVEN 13, STK. 1, NR. 9 FØR ÆNDRINGEN DEN 1. JANUAR 2011 Den oprindelige retspraksis var at levering af fast ejendomme, herunder byggegrunde var momsfritaget. Der var ingen undtagelse dertil, og der skulle således i ingen tilfælde betales moms ved sådan et salg 65. Fritagelsesbestemmelsen blev oprindeligt indført i momslovens 13, stk. 1, nr Den oprindelige formulering af bestemmelsen lød: Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: 9) Levering af fast ejendom. 57 Jf. Rådets direktiv 77/388/EØF art. 28, stk Høffner Peter (2006) s jf. Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 60 Lov nr. 520 af 12/ Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum mv. 61 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 jf. art. 371, jf. bilag X, del B 62 jf. lov nr. 375 af 18/ stk. 1 nr. 9 og Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 63 Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 64 SKM SR og SKM SR 65 LFF jf. Lov nr. 287 af 28. Marts

17 SKATTEREFORMEN Forårspakken blev i februar 2009 introduceret af regeringen. Momsloven blev som følge af denne skattereform lavet om. Det primære formål var at sænke marginalskatten og indføre alternativer for et klimavenligt og sundere Danmark. Dertil var formålet også at revurdere de forskellige særordninger herunder en momsfritagelse på salg af fast ejendom. Samlet indeholdt denne skattereform 13 lovforslag L195 - L heriblandt Lovforslaget L SKATTEMINISTERIETS UDTALELSER OM MOMSPLIGTIGT SALG AF BYGGEGRUNDE Skatteministeriets to pressemeddelelser refereres i nedenstående afsnit, da disse senere bliver anvendt i en analyse i kapitel 3. I den første pressemeddelelse fra den 12. oktober 2010 Ingen moms på salg af privates boliger 70, som udkom på baggrund af indkomne hørringssvar vedr. bekendtgørelsen og vejledningen 71. Den daværende Skatteminister Troels Lund Poulsen præciserede at, det ikke er meningen at almindelige dansker skal rammes af denne lov, derfor kommer de nye momsregler ikke til at gælde for privates salg af deres egne boliger. Skatteministeren fortsatte i pressemeddelelsen: reglerne kommer alene til at gælde, hvis der er tale om økonomisk virksomhed. Fast ejendom der kan sælges uden moms er: Privatpersoners salg af egnen bolig eller sommerhus Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes pri- vate bolig Hvis en privatperson har købt en byggerund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligten. 67 Forårspakken 2.0 Vækst, klima, lavere skat &subject=16&startDate= &endDate= &sortColumn=&sortOrder=&startRecord=&numberOfRe cords=&totalnumberofrecords=#dok 69 LFF l.203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om lønsum mv. 70 Meddelelsen fremgår som et historisk dokument på SKATs hjemmeside. Dette er observeret den 14. april Dokumentet er ændret til et historisk dokument mellem 15. marts 2012 og den 14. april Dette har i forhold til dette speciales videre behandling af myndighedernes udøvelse af gældende ret kun en begrænset betydning. 71 Skatteministeriet, 17

18 Skatteministeren sluttede pressemeddelelsen med at udtale, at hvis en privat person ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms. I den anden pressemeddelelse om Vejledning om moms på fast ejendom 72, som blev udsendt den 2. december 2010 bekendtgjorde Skatteministeren, at der i forbindelse med høringen om de nye regler, var opstået en del spørgsmål, der efterfølgende var afklaret og indarbejdet i en ændring til momsbekendtgørelsen og en tilhørende vejledning. Daværende Skatteminister Troels Lund Poulsen udtalte, et af de forhold, som Skatteministeriet har rettet op på er, at det nu fremgår klart, i hvilke tilfælde der skal betales moms, når private foretager udstykning af arealer, der har været en del af et grundareal til privatbeboelse. Der skal således kun betales moms af salg af nye bygninger og byggegrunde, hvis der er tale om økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Er man i tvivl, kan man altid bede om et bindende svar fra SKAT. Der er ikke moms på privates salg af egen bolig eller eget sommerhus. Private kan også udstykke og sælge en grund, som hører til deres bolig, uden at skulle betale moms. Man må dog som udgangspunkt højst udstykke tre byggegrunde, der hver har et areal på op til m 2, hvis man skal undgå at betale moms af salget. Det er vigtigt at fastslå, at helt almindelige mennesker ikke skal spekulere på moms, men når vi når over i noget, som handler om økonomisk vinding og spekulation, så skal der selvfølgelig betales moms. Derfor hedder grænsen for momsfrit salg af udstykkede grunde tre grunde. Pressemeddelelsen sluttede med at fastslå, at ændringerne i momsreglerne ville betyde, at Danmark nu fik de samme regler, som er gældende i resten af EU

19 BYGGEGRUNDE JF. MOMSLOVENS 13, STK. 1, NR. 9, LITRA B Med hjemmel i bekendtgørelsens 73 1, stk. 1, nr. 2 blev momslovens 74 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b ændret til følgende: Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke: a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund. Momslovens 13, stk. 1, er en momsfritagelsesbestemmelsen som med lovændringen den 1. januar 2011, indeholder en undtagelsen til momsfritagelsen for levering af en byggegrund. For at fastslå, hvad gældende ret er på området for salg af byggegrunde i kapitel 2, er det nødvendigt at komme begrebet byggegrunde nærmere. Momssystemdirektivets 75 art. 12, stk. 3 angiver, hvad der skal forstås ved begrebet byggegrunde, hvad enten de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne. Dermed giver denne bestemmelse medlemsstaterne hjemmel til at definere, hvad der skal forstås ved en byggegrund. Bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 4 76, giver Skatteministeren hjemlen til at fastsætte nærmere regler for afgrænsningen af fast ejendom i henhold til 13, stk. 1, nr. 9, jf. EU- traktatens art. 288, stk. 3, om medlemsstaternes frihed til at implementere EU lovgivning i national lovgivning. Som følge heraf udsendte Skatteministeriet bekendtgørelse nr af 2. december 2010, Om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven herefter ændringsbekendtgørelsen. Formålet var at danne et grundlag for definitionen af fast ejendom. En del af den ændringsbekendtgørelsen er derfor udformet således; 39a: Definition af bygning 39b: Til- /ombygningsarbejde 39c: Ubebygget areal 73 Lovbekendtgørelsen nr. 520 af d. 12. Juni Lov nr. 520 af 12. Juni Rådets direktiv 2006/112/EF 76 Lovebekendtgørelsen nr. 520 af 12. juni

20 Ændringsbekendtgørelsens 39 c er den bestemmelse, der definerer, hvad der skal forstås ved begrebet byggegrund. Ændringsbekendtgørelsens 39 a og 39 b vil ikke blive gennemgået nærmere. Bekendtgørelsens 39 c: Ved en byggegrund i lovens 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. 39 a, stk. 1. En byggegrund skal dermed ses som et ubebygget areal, hvortil denne efter planloven 77 eller udstedte forskrifter, som muliggør en opførelse af en bygning 78. Derfor udgør planlovens definition om, hvad en byggegrund er også i momsmæssig henseende 79. Til begrebet byggegrunde hører ting som er varigt forbundet med jorden som for eksempel træer, avl på rod, hegn, brønde mv. 80 Det er uden betydning, om der på grunden er foretaget installationer. Arealet vil under alle omstændigheder være defineret som en byggegrund. Denne del af definitionen er hjemlet i ordlyden i momssystemdirektivets art. 12, stk. 3: Ved anvendelsen af stk. 1, litra b, forstås ved byggegrunde grunde, hvad enden de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne. Momssystemdirektivets art. 12, stk. 3, overlader det dermed til medlemsstaterne, hvad der videre skal forstås ved en byggegrund. Bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 4, giver Skatteministeren hjemlen til at fastsætte de nærmere regler for afgrænsningen af fast ejendom i henhold til 13, stk. 1, nr. 9. Hjemlen er udnyttet i ændringsbekendtgørelsens 39 c, som er den bestemmelse der videre anviser, hvad der skal forstås ved begrebet byggegrund. RETSKILDERNES BETYDNING PÅ MOMSOMRÅDET Lovteksterne på området for levering af byggegrunde er sparsomme for så vidt angår afgrænsningen af, hvornår en leveringen foretages af en økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. Der er tale om et meget komplekst område, hvor rækkevidden af de nye momsregler har medført en lang række afgrænsningsspørgsmål i forhold til de bagvedliggende 77 Jf. Planloven, Lov nr. 937 af 24. September jf. ændringsbekendtgørelsens 39 c. 79 Jf. LLF l Jf. LFF l

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Jurgita Bauzyte Vejleder: Anja Gärtner Dahlgaard MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM En analyse af lov nr. 520 af 12. juni 2009 Antal anslag: 173.294 Antal

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Merværdiafgift af levering af byggegrunde

Merværdiafgift af levering af byggegrunde Kandidatafhandling Forfatter: Mikkel W. Thomsen Studienr.: 289635 Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud Aflevering: 1. januar 2013 Merværdiafgift af levering af byggegrunde Aarhus School

Læs mere

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal

Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje - styresignal Side 1 af 5 Til forsiden Nyhedsmail Kontakt Om koncernen Links Presse A-Å Borger Virksomhed Rådgiver Brug af afgørelser domme kendelser mv. Vis alle afgørelser Momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen

Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Forfattere: Janne Hansen Mette Meldgaard Nielsen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Aarhus Universitet, august 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

1. Introduktion. 1.1. Indledning

1. Introduktion. 1.1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Problemformulering... 3 1.3. Afgrænsning... 5 1.4. Metode... 6 1.5. Retskilder... 6 2. Afgiftspligtig person... 8 2.1. Kvalificering af

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 * DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 29. oktober 2009 *»Sjette momsdirektiv artikel 19, stk. 2 fradrag for indgående afgift delvis afgiftspligtig person goder og tjenesteydelser, som benyttes såvel til afgiftspligtige

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. januar 2011 Sag 145/2008 (1. afdeling) Foreningen Roskilde Festival (advokat Bruno Månsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København)

D O M. (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager, København) D O M afsagt den 21. september 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Twilhøj og Linda Hangaard) i ankesag V.L. B 1653 14 (advokat Jakob Krogsøe, København) mod Skatteministeriet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0436 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.06.2004 KOM(2004)436 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Overdragelse af virksomhed

Overdragelse af virksomhed Overdragelse af virksomhed "et momsmæssigt perspektiv" Forfatter: Morten Roland Egesberg, Cand.merc.jur. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Juridisk Institut December 2012 1. Problemformulering...

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Momsretlige regler for levering af fast ejendom

Momsretlige regler for levering af fast ejendom Kandidatafhandling 1. august 2014 Momsretlige regler for levering af fast ejendom Forfattere: Thi Thuy Uyen Tran (402685) Andreas Frost Hamann (300590) Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

ML 13, stk. 1. nr. 1

ML 13, stk. 1. nr. 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Bibbi Bach Hansen Juridisk Institut Vejleder: Henrik Stensgaard Den momsmæssige behandling af hospitalsbehandling og lægevirksomhed ML 13, stk. 1. nr. 1 Aarhus

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 209 Offentligt Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 13-0004720 Notat

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret. på kant med fællesskabsretten

Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret. på kant med fællesskabsretten Titelblad Titel (dansk): Title (English): Eksterne kursusvirksomheders begrænsede momsfradragsret på kant med fællesskabsretten The right of deduction concerning external course business - in conflict

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.4.2017 COM(2017) 169 final 2017/0078 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Den Italienske Republik til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere