Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde"

Transkript

1 Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale of building plots Aalborg Universitet

2 Forord Nærværende kandidatspeciale er udarbejdet i perioden 1. februar 2012 til 16. maj Der vil således ikke i specialet blive inddraget retspraksis og litteratur, der er offentliggjort efter sidstnævnte dato. 2

3 Indholdsfortegnelse: Indledning... 5 Problemformulering... 8 Afgrænsning Metode Kapitel Merværdisystemets udvikling og område Neutraliteten i Merværdisystemet Fritagelser i momsretten Forløbet fra fritagelse til moms på erhvervsmæssigt salg af byggegrunde Momsloven 13, stk. 1, nr. 9 før ændringen den 1. januar Skattereformen Skatteministeriets udtalelser om momspligtigt salg af byggegrunde Byggegrunde jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra b Retskildernes betydning på momsområdet EU- rettens betydning Nationale retskilder Administrativt fastsatte forskrifter Bindende svar Sammenfatning af merværdisystemets udvikling og område Sammenfatning af Retskildernes betydning på momsområdet Kapitel Hvad er gældende ret på området for levering af byggegrunde Erhvervsmæssigt salg der sker som led i økonomisk virksomhed Hvornår er en transaktion momspligtig En særlig hjemmel for levering af byggegrunde Den udvidede hjemmel i momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, litra b Gældende ret Analyse af afgørelserne C- 180/10 og C- 181/ Hvad er gældende ret for levering af byggegrunde Kapitel De Danske myndigheders praksis

4 SKM SR Nyerhvervet og nedlagt landbrug SKM SR Nedlagt landbrug SKM SR Holdingselskabet Konklusion Perspektivering English summery Litteraturliste Bilag 1 Tidslinie Bilag 2 Referat af de forenede præjudicielle afgørelser C- 180/10 og C- 181/

5 INDLEDNING I perioden er statens afgiftsprovenu steget fra 225 mia. kr. i 2003 til 270 mia. kr. i 2010, dermed en stigning på omkring 45 mia. kr. svarende til 20 pct. Hovedparten af afgiftspro- venuet kommer fra merværdiafgiften (momsen). Momsen udgør ca. 60 pct. af provenuet i gen- nem perioden. Momsprovenuet skønnes at stige med 7 mia. kr. fra 2010 til 2011 primært grundet et stigende privatforbrug samt ophævelse af momsfritagelse på levering af fast ejendom, som trådte i kraft 1. januar Danmark havde ind til denne dato udnyttet en så- kaldt stand- still klausul 2 i momssystemdirektivet. Denne klausul fritog blandt andet moms på salg af byggegrunde. I februar 2009 fremlagde regeringen skattereformen Forårspakken Det var regeringens ønske at nedsætte marginalskatten og et af midlerne til at finansiere dette, var en ophævelse af denne momsfritagelse. Merværdiafgiften på byggegrunde havde dermed en stor økonomisk betydning for Danmarks samlede budget, da denne skulle medvirke til en be- tydelig stigning af momsprovenuet fra 2010 til Ophævelsen af stand- still klausulen 4, havde også et EU- retligt formål. Den skulle bringe den dan- ske momslov i overensstemmelse med momssystemdirektivets bestemmelser, således at momsområdet blev ensrettet i forhold til alle medlemsstaterne i EU. Momsretten har dermed sit retlige grundlag i momssystemdirektivet, og skatteretten har i høj grad sit retlige udspring i na- tional lovgivning. Denne sondring er vigtig i forhold til retskilderne ved fastsættelsen af, om der skal pålægges moms på et salg af en byggegrund. Ved studier af retsprincipperne på momsom- rådet er man dermed henvist til at gennemgå momssystemdirektivet og EU- Domstolens praksis, for præcist at kunne fastslå bestemmelserne for en given transaktion. Dette er nødvendigt af hensyn til overholdelsen af de generelle principper i fællesskabsretten. Alle medlemsstater er forpligtet til at gennemføre direktiver på en sådan måde, at de krav til en klar og sikker retsstilling som fællesskabslovgiver stiller, opfyldes af hensyn til de personer i medlemsstaterne som er berørt deraf. Direktivbestemmelser skal derfor gennemføres ved retsforskrifter, hvis bindende virkning er uomtvistelig, og som er tilstrækkeligt specifikke, præcise og klare. Bestemmelser der har direkte virkning over for borgerne, bliver herved bekendtgjort officielt, således at forvaltningsmyndigheder ikke efter eget skøn kan ændre disse. 1 Skatteministeriet, downloadet den 15. april Jf. momssystemdirektivets artikel 371 jf. bilag X, del B, nr. 9 3 Forårspakken 2.0 vækst, klima, lavere skat februar Jf. momssystemdirektivets artikel 371 jf. bilag X, del B, nr. 9 5

6 Det har derfor stor betydning, at denne momsændringen for salg af byggegrunde er i overensstemmelse med de bagvedliggende bestemmelser, således at momslovens anvendelsesområde bringes i samordn med de tiltænkte bestemmelser i momssystemdirektivet. Retstillingen for salg af byggegrunde er fra 1. Januar 2011 ændret således, at ved salg af byggegrunde skal det pålægges moms, hvis salget er foretaget som økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. I forbindelse med udkastet til bekendtgørelsen 5 og vejledning 6 kan man i et hørringssvar fra Dansk Told og Skatteforbund 7 fra den 4. Oktober, læse at momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, ikke kan anses som implementeret ved lovændringen 8. I December 2010 offentligjorde Skatte- ministeriet vejledningen Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde 9. Denne blev kom- menteret af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer den 14. januar De var af den opfat- telse, at der ikke var grundlag for at indføre moms på et enkeltstående salg af fast ejendom og herunder byggegrunde, idet Danmark ikke havde benyttet den mulighed i momssystemdirekti- vets art. 12, stk I september og december 2010 udsendte Skatteministeriet to pressemeddelelser. I pressemeddelelsen 11 fra september 2010 fremgik, Reglerne kommer alene til at gælde for nye bygninger og byggegrunde og alene hvis der er tale om økonomisk virksomhed. Fast ejendom, der kan sælges uden moms: Privatpersoners salg af egen bolig eller sommerhus. Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes pri- vate bolig. Hvis en privatperson har købt en byggegrund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligt. Hvis en privatperson ønsker 5 Jr. nr Jr. nr hsvar- momsfastejendom.pdf 8 Lov nr. 520 af 12. Juni Vejledningen af 2. december 2010 om Moms på salg af byggegrunde og bygninger Ministerens pressemeddelelse Ingens moms på privates salg af boliger udsendt 12. oktober

7 at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms. I pressemeddelelsen 12 fra december 2010 fremgik, Det er vigtigt at fastslå, at helt almindelige mennesker ikke skal spekulere på moms, men når vi når over i noget, som handler om økonomisk vinding og spekulation, så skal der selvfølgelig betales moms. Derfor hedder grænsen for momsfrit salg af udstykkede grunde tre grunde. Endvidere fremgik af samme pressemeddelelse, Der skal således kun betales moms af salg af nye bygninger og byggegrunde, hvis der er tale om økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Er man i tvivl, kan man altid bede om et bindende svar fra SKAT udsendt 2. December udsendt 2. December

8 PROBLEMFORMULERING For at kunne vurdere om en levering af en vare eller en tjenesteydelse er momspligtig, er udgangspunktet i momsloven 14, at der skal foretages en subjektiv vurdering, om en leveringen er foretaget i momsmæssig henseende. Dette skal konstateres for at bestemme om leveringen foretages inden for momsbestemmelsernes anvendelsesområde eller ej. Ved leveringen af byggegrunde er fortolkningen anderledes. Fortolkningen af gældende ret på dette område har umiddelbart givet anledning til problemer. I den forenede præjudicielle afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 fastslår EU- Domstolen, at såfremt Republikken Polen ikke har implementeret momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, skal det undersøge, om transaktionen er afgiftspligtig i henhold til momssystemdirektivets art. 9, stk Dermed slår EU- Domstolen fast, at såfremt en medlemsstat ikke direkte har implementeret bestemmelsen, skal det undersøges om leveringen foretages af en afgiftspligtig person, der selvstændigt driver økonomisk virksomhed jf. momssystemdirektivet art. 9, stk. 1. Af føromtalte pressemeddelelser fremgår det imidlertid, at Skatteministeriets Departement er af den opfattelse, at grænsen for momsfrit salg er fastsat til tre byggegrunde. Skatteministeriet er dermed af den opfattelse, at der er hjemmel til at fastsætte nærmere kriterier ved et salg af byggegrunde. Hvis udtalelserne i de indkomne kommentarer til vejledning, om Danmarks manglende hjemmel i art. 12, stk. 1, er korrekte, skal en vurdering af, om der skal pålægges moms ved en levering af byggegrunde vurderes efter momssystemdirektivets art. 9, stk Omfanget af begrebet økonomisk virksomhed er afgørende for momslovens anvendelsesområde. Denne sondring er dog problemfyldt, da momsloven og momssystemdirektivets bestemmelser ikke indeholder en præcis formulering af begrebets anvendelses område. Dermed skal der foretages en subjektiv vurdering ud fra retspraksis, for at konstatere om der udøves økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. EU- Domstolen har fastslået 17, at en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret, ikke i sig selv betragtes som en økonomisk virksomhed 18. Hermed fastslår Domstolen at sådanne transaktioner, som udgangspunkt falder udenfor direktivets anvendelsesområde. 14 Momsloven 2, 3 og 4 15 jf. præmis jf. den forenede afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 præmis 42 8

9 Derimod såfremt den berørte aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler til gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde eller markedsføringsmidler, kan en levering ikke betragtes som en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret 19. Først og fremmest følger det af den forenede EU- afgørelse 20 at, hvis en medlemsstat ikke har gjort brug af bemyndigelsen i momssystemdirektivets art. 12, stk. 1, skal en vurdering foretages efter momssystemdirektivets art. 9, stk. 1. Et synspunkt der strider mod Departements anvisninger i de omtalte pressemeddelelser. Dernæst skal momssystemdirektivets art. 9, stk. 1, fortolkes og der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde af, om der udøves økonomisk virksomhed. Omfanget af begrebet økonomisk virksomhed er afgørende for momspligten. Denne subjektive betragtning medfører en række afgrænsningsspørgsmål i forhold til begrebet økonomisk virksomhed. I den forbindelse har EU- Domstolen afgjort, at antallet og omfanget af et salg ikke er afgørende 21. Heroverfor står det forhold, at det fremgår af en pressemeddelelse 22, at et salg bliver omfattet af momspligten, hvis sælger foretager udstykning og salg af flere end 3 byggegrunde. Således har de nye momsregler medført en lang række uafklarede afgrænsningsspørgsmål i forhold til de bagvedliggende bestemmelser. For de personer, der bliver berørt af reglerne, såvel en ikke- afgiftspligtig person, der ønsker at sælge byggegrunde, samt en afgiftspligtig person, der handler i sin private sfære, er det af afgørende betydning at få belyst, om disse handler af byggegrunde er omfattet af momsreglernes anvendelsesområde. Dette er formålet med nærværende speciale. Med den forenede EU- afgørelsen C- 180/10 og C- 181/10 in mente fastslås gældende ret på området for salg af byggegrunde i Danmark, og det undersøges om de danske myndighedernes praksis i overensstemmelse hermed. 17 Jf. den forenede afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 18 Jf. præmis Jf. præmis C- 180/10 og C- 181/10 21 Jf. præmis

10 AFGRÆNSNING Dette speciale tager udgangspunkt i momsloven og momssystemdirektivets bestemmelser for, hvornår en ikke- afgiftspligtig person, der ønsker at sælge byggegrunde, samt en afgiftspligtig person, der handler i privat regi, er omfattet disse bestemmelser eller ej. Bestemmelserne i momssystemdirektivet har direkte virkning for de berørte der omfattes af denne, derfor tager specialet afsæt i gældende ret på området for salg af byggegrunde. Den forenede afgørelse C- 180/10 og C- 181/10 medvirker til fortolkningen af gældende ret for salg af byggegrunde, i denne henseende er generaladvokatens udtalelser til afgørelsen ikke væsentlig. For nærmere undersøgelse af myndighedernes praksis tager specialet udgangspunkt i udvalgte bindende svar, som er afgivet i perioden fra 16. november 2010 og frem til 27. april De bindende svar er udvalgt efter myndighederne praksisændringer i denne periode. Definition af de byggegrunde som omfatter de omhandlende salg, er et ubebygget areal som efter planloven eller forskrifter udsted i medfør heraf, er udlagt til formål som at opføre en bygning jf. bemyndigelsen i momssystemdirektivets art. 12, stk. 3. Dette speciel omhandler ikke byggegrunde, der forinden et salg har være anvendt til momsfritaget udlejning. Tilbageskødning som følge af manglende opfyldelse af betingelsen af et salg, bliver ikke behandlet. Salg af byggegrunde betinget af en klausul mellem køber og sælger, bliver endvidere ikke behandlet. Særskilte leveringer af ubebyggede grunde berøres ikke. Vejledningen er ikke brugt, da vejledningen er en intern instruks i SKATs regi, og dermed ikke kan betragtes som en retskilde. Ydermere er det fundet at vejledningen begrænser en borgers rettigheder i forhold til retskilderne i øvrigt. METODE EU- retten har forrang for den nationale ret, denne hierarkiske opdeling har en stor betydning for retskildernes anvendelse, dette er en grundlæggende viden for at analysere gældende ret for salg af byggegrunde i momsmæssig henseende. Specialet bidrager med bindende svar fra SKAT 23. Disse skal analyseres, og det skal undersøges om myndighedernes praksis er overensstemmende med gældende ret. Lovteksterne på området for levering af byggegrunde er sparsomme, for så vidt angår afgrænsninger af om en transaktion 23 SKM SR, SKM SR og SKM SR 10

11 af byggegrunde skal pålægges moms. Det følger af den forenede dom C- 180/10 og C- 181/10 24 at momssystemdirektivet 25 art. 12, stk. 1, giver medlemsstaterne mulighed for at anse enhver, der lejlighedsvist udfører en transaktion henhørende under de i momsdirektivets art. 9, stk. 1, andet afsnit omhandlende former for virksomhed og især en enkelt levering af byggegrunde. For at bestemme gældende ret på området for salg af byggegrunde, skal det først undersøges, om Danmark har implementeret denne bestemmelse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal en nærmere undersøgelse af momslovens indledende bestemmelser fastslå, om en transaktion af byggegrunde fortsat er omfattet momslovens bestemmelser. Betingelsernes nærmere indhold skal fremstilles i lyset af de bagvedliggende bestemmelser og retspraksis, der tilsammen har højeste retskildemæssig værdi. Formålet hermed er at præciser, om transaktionen er udøvet fra en økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. EU- afgørelserne C- 180/10 og C- 181/10 inddrages for at præcisere, gældende ret på området for byggegrunde. I de bindende svar 26 er det bemærket, at Skatteministeriet har en anderledes fortolkning af begrebet økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. Dette fortolkningsbidrag og den retskildemæssige værdi, skal analyseres i forhold til gældende ret på området som er momslovens bestemmelser og den bagvedliggende EU- ret. 24 C- 180/10 og C- 181/10 (præmis 30) 25 Rådets direktiv 2006/112/EF 26 SKM SR og SKM SR 11

12 KAPITEL 1 Den danske momslov er EU- retligt reguleret, og skal fortolkes i lyset af den primære ret TEUF 27 og momssystemdirektivet 28. Derfor medvirker momsrettens historie og udvikling til forståelsen af en væsentlig del af momsrettens principper. Følgende kapitel indeholder en kort beskrivelse af fritagelsesbestemmelserne 29 før og efter lovændringen af momsloven på området for levering af en byggegrund. Begrebet byggegrunde bliver i den forbindelse fortolket. Samtidig med lovændringen udsendte Skatteministeriet to pressemeddelelser. Disse meddelelser har sandsynligvis medvirket som et anderledes fortolkningsbidrag i de bindende svar fra Skatteministeriet. Disse meddelelser bliver i dette kapitel gennemgået. Kapitel 1 bidrager som følge af ovenstående med en betydelig baggrundsviden for dette speciales problemområde og behandlingen heraf. MERVÆRDISYSTEMETS UDVIKLING OG OMRÅDE Omsætningsskatter er en af de ældste former for beskatning i historien, og blev benyttet allerede før penge blev anvendt som betalingsmiddel. Senere da penge blev et normalt betalingsmiddel, blev vareskat betalt i penge og heraf kom omsætningsafgiften 30. Merværdiafgiften var ikke lige udbredt i alle dele af verden, men vandt efterhånden indpas i de fleste økonomier 31. I Europa havde Frankrig i 1954 indført merværdiafgiften som det første europæiske land, senere blev momsen indført i det daværende EF. Da Danmark erstattede OMS en, som var et enkeltleddet system, med momsen som var en generel flerleddet merværdiafgift 32, havde Danmark skelet kraftigt til det momssystem, der blev indført i EF 33. Dernæst indtrådte Danmark i EF, og der var derfor ikke et behov for at ændre i den eksisterende merværdiafgiftslovgivning 34. Dette behov opstod dog i forbindelse med ændringer til det 6. momssystemdirektiv 35 på baggrund af etableringen af det indre marked i I 1994 blev den daværende momslov 36 igen ændret, da der var uoverensstemmelser mellem loven af 27 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 28 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november jf. Lov nr. 375 af 18/ stk. 1 nr. 9 og Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 30 Høffner, Peter (2006) s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Høffner Peter (2006) s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Rådets direktiv 77/388/EØF 36 Lov nr. 363 af 14. maj

13 14. maj 1992 og de bagvedliggende direktiver. Der blev i den forbindelse medtaget, en række bestemmelser i loven som tidligere alene forelå i bekendtgørelsesform. Som følge heraf fremtræder momsloven i dag mere sammenhængende. Der er imidlertid stadig væsentlige forskelle i systematik og terminologi. Eksempelvis er væsentlige dele af direktivteksten udeladt i loven og alene medtaget i lovbemærkningerne 37. Dette er en problemstilling som behandles nedenfor. Danmark har således haft momsen som en fast og stadig vigtig bestanddel af statens indtægtskilde de sidste 45 år. Behovet for harmonisering af medlemsstaternes indirekte skatter udspringer af EF- traktatens hovedformål om et fælles marked med lige konkurrencevilkår for alle medlemsstaterne. Harmonisering af den del af skatteretten er derfor sket i langt større udstrækning, end tilfældet er med de direkte skatter 38. Det 1. direktiv 39 var etableret med mere end 9 forskellige systemer, derfor var et af formålene med at etablere det 6. momsdirektiv 40 at tilvejebringe, en yderligere harmonisering af medlemsstaternes merværdiafgiftssystemer 41. Denne harmonisering skulle opnås ved hjælp af en mere præcis definition på de væsentligste områder. En anden vigtig grund til at vedtage 6. Momsdirektiv, var beslutningen om, at EU skulle tilføres ressourcer i form af 1 pct. af beregningsgrundlaget for merværdiafgiften. Med henblik på ikke at forskelsbehandle de enkelte medlemsstater, nødvendiggjorde en sådan reform af EU s finansiering, at metoden blev ensartet. Det lykkedes dog ikke at nå en fuldstændig harmonisering med det 6. momsdirektiv, da det på de fleste punkter gav medlemsstaterne mulighed for at fravige direktivets udgangspunkt. Dermed opstod der behov, for jævnligt at regulere eller supplere en retsstilling 42. Med virkning fra januar 2007 blev 1. direktiv og 6. momsdirektiv, med efterfølgende ændringer og tilføjelser, omskrevet og konsolideret i det momssystemdirektiv der udgør grundstammen i EU s harmoniserede momsregler 43. Langt de fleste regler fremstår nu som permanente regler. 37 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Rådets direktiv 67/277/EØF 1.momsdirektiv 40 Rådets direktiv 77/388/EØF 41 Jf. således af 1. Betragtning i præamplen til 1. direktiv 42 Stensgaards, Henrik (2004) s Johansen, Flemming Lind (2008 )s.9 13

14 Dette har den betydning, at momssystemdirektivet har langt flere bestemmelser end tidligere. Ligeledes er nogle sproglige ændringer uhensigtsmæssige 44. NEUTRALITETEN I MERVÆRDISYSTEMET Alt efter hensigten med et beskatningssystem kan det udformes med udgangspunkt i to fundamentalt forskellige principper. Enten kan det udformes med henblik på at påvirke skattesubjekter til at handle på en bestemt måde, eller det kan udformes med henblik på at påvirke skattesubjekternes handling i mindst mulig omfang 45. Et vigtigt princip i momssystemet er princippet om neutralitet. Neutralitetsprincippet eksisterer i flere forbindelser og vedrører forskellige hensyn i momssystemet. Momsneutralitetsprincippet er vigtigt for forståelsen af momsens opbygning og anvendelse 46. I teorien sondres mellem den eksterne neutralitet og den interne neutralitet. Den eksterne neutralitet omhandler forholdet mellem EUs medlemsstater, og har til formål at sikre realiseringen af det indre marked 47. Den interne neutralitet fokuserer på at merværdisystemet ikke bør påvirke omsætningen og forbrugervalget. Den interne neutralitet følger direkte af merværdisystemets natur direktivs art. 2, stk. 1, udtrykker det fælles merværdiafgiftssystem således, Det fælles merværdiafgiftssystem anvendes til og med detailhandelsleddet. Dermed ligger beskatningen hos den endelige forbruger som er en private person 49. Da merværdiafgiften alene har til formål at beskatte det endelige forbrug, følger det heraf, at afgiften ikke må udgøre en udgift for de kommercielle led i omsætningskæden frem til det faktiske skattesubjekt. Det er således et grundlæggende princip, at der skal pålægges merværdiafgift, i alle fremstillings- og omsætningsled med fradrag af den merværdiafgift, der umiddelbart har ramt de tidligere led 50. EU- Domstolen har i overensstemmelse hermed fastslået, at merværdiafgiftssystemets iboende neutralitetsprincip tilsiger, at der ikke kan opkræves et højere beløb fra virksomhederne end det beløb, som den endelige forbruger faktisk har betalt til det sidste led i omsætningskæden 51. Hertil kræves, at to betingelser er opfyldt. For det første skal der ske en fuldstændig 44 Johansen, Flemming Lind (2008) s.9 45 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004) s Høffner Peter (2006) s Høffner Peter (2006) s Jensen, Dennis Ramsdahl (2004) s Private personer skal i denne forbindelse fortolkes bredt, og forstås som personer der falder uden for momssystemdirektivets anvendelses område. 50 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Jf. C- 317/94 Elida Gibbs, præmis

15 overvæltning af merværdiafgiften i hvert led i omsætningskæden. For det andet skal det enkelte led i omsætningskæden have ret til fradrag for den merværdiafgift, som er overvæltet fra det tidligere led i kæden 52. Fuldstændig overvæltning af merværdiafgiften på den endelige forbruger forudsætter at beskatningsgrundlaget opgøres på baggrund af den faktiske salgspris. Såfremt beskatningsgrundlaget opgøres til en højere eller lavere værdi, vil den afgiftspligtige person enten blive pålagt en omkostning eller opnå en berigelse 53. EU- Domstolen anvender neutralitetsprincippet for at kunne sikre ligebehandling, og derfor må transaktioner nødvendigvis behandles ens, ellers vil dette kunne medføre en ulige konkurrence. Neutraliteten kan brydes af fritagelsesbestemmelserne i momssystemdirektivet. Hermed bliver anvendelsesområdet for momsen indskrænket, som følge af at visse transaktioner udholdes af systemet 54. Dermed er fritagelserne et brud på den kæde, der sikre at momsen forbliver neutral indtil den betales af den endelige forbruger. FRITAGELSER I MOMSRETTEN Momslovens 13, stk. 1 fastslår, følgende varer og ydelser er fritaget for afgift. Bestemmelsen fritager transaktioner på baggrund af hensynet til den almene interesse. Hvorfor netop disse fritagelser er udvalgt, gives der ikke en direkte begrundelse for, hverken i det bagvedliggende direktiv eller i betragtningerne til dette 55. Det antages, at visse transaktioner er fritaget som følge af, at fællesskabslovgiver har ønsket at holde prisen på visse leverancer lave med det formål, at sikre EUs borgere en lettere adgang til disse ydelser. Fritagelserne er et relativt nyt område indenfor momsretten i EU. Ikke fordi fritagelserne ikke har eksisteret tidligere, men fordi fritagelserne først med 6. direktiv, fik deres egen plads i momsretten. Det var således kun, hvis varen eller ydelsen var positivt nævn, at den blev omfattet af momspligten 56, derved blev fritagelserne lovbestemt undtaget i 6. direktiv. I forbindelse med 6. direktivs vedtagelse beholdt medlemsstaterne vide muligheder for at bibeholde nationale fritagelser uden at komme i strid med 6. direktiv. Disse undtagelser var dog fra starten kun 52 Jf. C- 268/83 Rompelman, præmis 19 Det fælles merværdiafgiftssystem sikre således, at afgiftsbyrden er fuldstændig neutral over for enhver økonomisk virksomhed, uanset denne virksomheds formål eller resultat, forudsat en sådan virksomhed i sig selv er momspligtig. 53 Jensen, Dennis Ramsdahl (2004), s Høffner Peter (2006) s Høffner Peter (2006) s Høffner Peter (2006) s

16 beregnet til at skulle eksistere i en overgangsperiode 57, indtil der kunne skabes enighed om hvilke fritagelser der permanent skulle gælde i EU 58. FORLØBET FRA FRITAGELSE TIL MOMS PÅ ERHVERVSMÆSSIGT SALG AF BYGGEGRUNDE Med virkning fra 1. januar 2011 blev der indført momspligt på salg af fast ejendom herunder salg af byggegrunde 59, der sælges i forbindelse med økonomisk virksomhed. Med vedtagelsen af lov nr gjorde Danmark endeligt op med momsfritagelsen forbundet med salg af fast ejendom. Det var en momsfritagelsen, som Danmark havde opretholdt på baggrund af en "stand still" klausul i momssystemdirektivet 61. Følgende afsnit bidrager med et indblik i fritagelsesbestemmelserne 62 før og efter lovændringen. Afsnittet indeholder også to pressemeddelelser fra Skatteministeriet, der blev udsendt i forbindelsen med indførelsen af lovændringen i momslovens 13, stk. 1, nr Disse bliver berørt i dette afsnit, da dele af udtalelserne fremgår i de bindende svar 64, der senere bliver behandlet i kapitel 3. MOMSLOVEN 13, STK. 1, NR. 9 FØR ÆNDRINGEN DEN 1. JANUAR 2011 Den oprindelige retspraksis var at levering af fast ejendomme, herunder byggegrunde var momsfritaget. Der var ingen undtagelse dertil, og der skulle således i ingen tilfælde betales moms ved sådan et salg 65. Fritagelsesbestemmelsen blev oprindeligt indført i momslovens 13, stk. 1, nr Den oprindelige formulering af bestemmelsen lød: Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: 9) Levering af fast ejendom. 57 Jf. Rådets direktiv 77/388/EØF art. 28, stk Høffner Peter (2006) s jf. Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 60 Lov nr. 520 af 12/ Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum mv. 61 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 jf. art. 371, jf. bilag X, del B 62 jf. lov nr. 375 af 18/ stk. 1 nr. 9 og Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 63 Lov nr. 520 af 12/ stk. 1 nr. 9, litra b 64 SKM SR og SKM SR 65 LFF jf. Lov nr. 287 af 28. Marts

17 SKATTEREFORMEN Forårspakken blev i februar 2009 introduceret af regeringen. Momsloven blev som følge af denne skattereform lavet om. Det primære formål var at sænke marginalskatten og indføre alternativer for et klimavenligt og sundere Danmark. Dertil var formålet også at revurdere de forskellige særordninger herunder en momsfritagelse på salg af fast ejendom. Samlet indeholdt denne skattereform 13 lovforslag L195 - L heriblandt Lovforslaget L SKATTEMINISTERIETS UDTALELSER OM MOMSPLIGTIGT SALG AF BYGGEGRUNDE Skatteministeriets to pressemeddelelser refereres i nedenstående afsnit, da disse senere bliver anvendt i en analyse i kapitel 3. I den første pressemeddelelse fra den 12. oktober 2010 Ingen moms på salg af privates boliger 70, som udkom på baggrund af indkomne hørringssvar vedr. bekendtgørelsen og vejledningen 71. Den daværende Skatteminister Troels Lund Poulsen præciserede at, det ikke er meningen at almindelige dansker skal rammes af denne lov, derfor kommer de nye momsregler ikke til at gælde for privates salg af deres egne boliger. Skatteministeren fortsatte i pressemeddelelsen: reglerne kommer alene til at gælde, hvis der er tale om økonomisk virksomhed. Fast ejendom der kan sælges uden moms er: Privatpersoners salg af egnen bolig eller sommerhus Privatpersoners frasalg af en byggegrund, som har været en del af den pågældendes pri- vate bolig Hvis en privatperson har købt en byggerund for at bygge en ny bolig, men på grund af den økonomiske krise, skilsmisse eller andre bristede forudsætninger bliver nødt til at sælge grunden, vil salget heller ikke være omfattet af momspligten. 67 Forårspakken 2.0 Vækst, klima, lavere skat &subject=16&startDate= &endDate= &sortColumn=&sortOrder=&startRecord=&numberOfRe cords=&totalnumberofrecords=#dok 69 LFF l.203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om lønsum mv. 70 Meddelelsen fremgår som et historisk dokument på SKATs hjemmeside. Dette er observeret den 14. april Dokumentet er ændret til et historisk dokument mellem 15. marts 2012 og den 14. april Dette har i forhold til dette speciales videre behandling af myndighedernes udøvelse af gældende ret kun en begrænset betydning. 71 Skatteministeriet, 17

18 Skatteministeren sluttede pressemeddelelsen med at udtale, at hvis en privat person ønsker at udstykke sin grund til adskillige byggegrunde med henblik på salg, så vil det bero på en konkret vurdering, om der skal betales moms. I den anden pressemeddelelse om Vejledning om moms på fast ejendom 72, som blev udsendt den 2. december 2010 bekendtgjorde Skatteministeren, at der i forbindelse med høringen om de nye regler, var opstået en del spørgsmål, der efterfølgende var afklaret og indarbejdet i en ændring til momsbekendtgørelsen og en tilhørende vejledning. Daværende Skatteminister Troels Lund Poulsen udtalte, et af de forhold, som Skatteministeriet har rettet op på er, at det nu fremgår klart, i hvilke tilfælde der skal betales moms, når private foretager udstykning af arealer, der har været en del af et grundareal til privatbeboelse. Der skal således kun betales moms af salg af nye bygninger og byggegrunde, hvis der er tale om økonomisk virksomhed i momslovens forstand. Er man i tvivl, kan man altid bede om et bindende svar fra SKAT. Der er ikke moms på privates salg af egen bolig eller eget sommerhus. Private kan også udstykke og sælge en grund, som hører til deres bolig, uden at skulle betale moms. Man må dog som udgangspunkt højst udstykke tre byggegrunde, der hver har et areal på op til m 2, hvis man skal undgå at betale moms af salget. Det er vigtigt at fastslå, at helt almindelige mennesker ikke skal spekulere på moms, men når vi når over i noget, som handler om økonomisk vinding og spekulation, så skal der selvfølgelig betales moms. Derfor hedder grænsen for momsfrit salg af udstykkede grunde tre grunde. Pressemeddelelsen sluttede med at fastslå, at ændringerne i momsreglerne ville betyde, at Danmark nu fik de samme regler, som er gældende i resten af EU

19 BYGGEGRUNDE JF. MOMSLOVENS 13, STK. 1, NR. 9, LITRA B Med hjemmel i bekendtgørelsens 73 1, stk. 1, nr. 2 blev momslovens 74 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b ændret til følgende: Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke: a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund. Momslovens 13, stk. 1, er en momsfritagelsesbestemmelsen som med lovændringen den 1. januar 2011, indeholder en undtagelsen til momsfritagelsen for levering af en byggegrund. For at fastslå, hvad gældende ret er på området for salg af byggegrunde i kapitel 2, er det nødvendigt at komme begrebet byggegrunde nærmere. Momssystemdirektivets 75 art. 12, stk. 3 angiver, hvad der skal forstås ved begrebet byggegrunde, hvad enten de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne. Dermed giver denne bestemmelse medlemsstaterne hjemmel til at definere, hvad der skal forstås ved en byggegrund. Bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 4 76, giver Skatteministeren hjemlen til at fastsætte nærmere regler for afgrænsningen af fast ejendom i henhold til 13, stk. 1, nr. 9, jf. EU- traktatens art. 288, stk. 3, om medlemsstaternes frihed til at implementere EU lovgivning i national lovgivning. Som følge heraf udsendte Skatteministeriet bekendtgørelse nr af 2. december 2010, Om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven herefter ændringsbekendtgørelsen. Formålet var at danne et grundlag for definitionen af fast ejendom. En del af den ændringsbekendtgørelsen er derfor udformet således; 39a: Definition af bygning 39b: Til- /ombygningsarbejde 39c: Ubebygget areal 73 Lovbekendtgørelsen nr. 520 af d. 12. Juni Lov nr. 520 af 12. Juni Rådets direktiv 2006/112/EF 76 Lovebekendtgørelsen nr. 520 af 12. juni

20 Ændringsbekendtgørelsens 39 c er den bestemmelse, der definerer, hvad der skal forstås ved begrebet byggegrund. Ændringsbekendtgørelsens 39 a og 39 b vil ikke blive gennemgået nærmere. Bekendtgørelsens 39 c: Ved en byggegrund i lovens 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. 39 a, stk. 1. En byggegrund skal dermed ses som et ubebygget areal, hvortil denne efter planloven 77 eller udstedte forskrifter, som muliggør en opførelse af en bygning 78. Derfor udgør planlovens definition om, hvad en byggegrund er også i momsmæssig henseende 79. Til begrebet byggegrunde hører ting som er varigt forbundet med jorden som for eksempel træer, avl på rod, hegn, brønde mv. 80 Det er uden betydning, om der på grunden er foretaget installationer. Arealet vil under alle omstændigheder være defineret som en byggegrund. Denne del af definitionen er hjemlet i ordlyden i momssystemdirektivets art. 12, stk. 3: Ved anvendelsen af stk. 1, litra b, forstås ved byggegrunde grunde, hvad enden de er byggemodnet eller ikke, når de af medlemsstaterne betragtes som sådanne. Momssystemdirektivets art. 12, stk. 3, overlader det dermed til medlemsstaterne, hvad der videre skal forstås ved en byggegrund. Bekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 4, giver Skatteministeren hjemlen til at fastsætte de nærmere regler for afgrænsningen af fast ejendom i henhold til 13, stk. 1, nr. 9. Hjemlen er udnyttet i ændringsbekendtgørelsens 39 c, som er den bestemmelse der videre anviser, hvad der skal forstås ved begrebet byggegrund. RETSKILDERNES BETYDNING PÅ MOMSOMRÅDET Lovteksterne på området for levering af byggegrunde er sparsomme for så vidt angår afgrænsningen af, hvornår en leveringen foretages af en økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende. Der er tale om et meget komplekst område, hvor rækkevidden af de nye momsregler har medført en lang række afgrænsningsspørgsmål i forhold til de bagvedliggende 77 Jf. Planloven, Lov nr. 937 af 24. September jf. ændringsbekendtgørelsens 39 c. 79 Jf. LLF l Jf. LFF l

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling

Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig transaktion. Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Ha. Jur. (SKAT) Bachelorafhandling Forfattere: Sonny Kjeldbjerg Mads Høeg Sørensen Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Momspligt ved salg af fast ejendom - Kriterier for økonomisk virksomhed og momspligtig

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU

Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Momsfradrag for rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier og selskabsandele inden for EU Juridisk institut Antal anslag: Cand.merc.aud. - studiet 203.876 Kandidatafhandling Antal sider: Afleveret

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Momslovens særordning for rejsebureauer

Momslovens særordning for rejsebureauer Bjarke Vodder Nielsen Kandidatafhandling Momslovens særordning for rejsebureauer Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Handelshøjskolen Aarhus Universitet cand.merc.aud Moms/afgifter 1. november 2012 / BN75794

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår behandlingen af vouchere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.5.2012 COM(2012) 206 final 2012/0102 (CNS) C7-0127/12 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

Socialpædagogisk regelsamling

Socialpædagogisk regelsamling Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde 4. udgave forord Forord Socialpædagogisk regelsamling nye rammer for det pædagogiske arbejde

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Forfatter: Maja Jakobsen Eksamensnummer: 300123, Studie-id: mj83780 Afleveret 01-08-2013 Vejleder: Henrik Stensgaard Århus universitet, BSS, juridisk og

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser

Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Udarbejdet af: Trine Christel Falck Lorensen Louise Grøndahl Nielsen Vejleder: Henrik Stensgaard Bachelorafhandling Den merværdiafgiftsmæssige behandling af kosmetiske og rekonstruktive ydelser Handelshøjskolen

Læs mere

Holdingselskabers fradragsret

Holdingselskabers fradragsret Kandidatafhandling Forfattere Juridisk Institut Camilla Ellen Haas (249585) Cand.merc.jur., 10. semester Tine Jørgensen (249851) Vejledere Christian Homilius Dennis Ramsdahl Jensen Henrik Stensgaard -

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaveoverdragelse - unoterede anparter - værdiansættelse - vurdering efter pengetankreglen og anvendelse af 1982- værdiansættelsescirkulæret - SKM2015.57.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT

Rejsebureauer i momsmæssig forstand Travel agents in relation to VAT Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School, 2013 Travel agents in relation to VAT Lisette Ekvall Antal anslag/antal normalsider: 178.543 / 78,5 Dato for aflevering: 19. april 2013 Vejleder:

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret.

Komparativ analyse. - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Kandidatafhandling Komparativ analyse - Af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret. Udarbejdet af:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch

International arbejdsudleje. Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch International arbejdsudleje Danmarks Skatteadvokater den 14. og 15. maj 2014 v/advokat David Munch Lovregler m.v. Lov nr. 921 af 18/9 2012 Afgørelser, herunder bindende svar Styresignal SKM2013.714 og

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT

Beneficial Owner. Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Beneficial Owner Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-studerende, CBS, CORIT Marts 2010 Problemstillingen Fritagelse for kildeskat på udbytte forudsætter bl.a.: beskatning skal frafaldes eller

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Formidling af forsikring over internettet

Formidling af forsikring over internettet Formidling af forsikring over internettet En momsretlig komparativ analyse Forfatter: Jesper Grejsen Kastrup Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling, Cand.Merc.Jur Aarhus University, Business

Læs mere

Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig?

Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig? Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2008 Copenhagen Business School 2008 Institut for revision og regnskabsvæsen Momskarruseller Hvad kan en virksomhed gøre for at sikre sig? Udarbejdet af: Lone Berthou Vejleder:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere