Vejledning om pelsdyrfarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om pelsdyrfarme"

Transkript

1 MILJØMINISTERIET Skov- og Naturstyrelsen Den 25. marts 2004 Vejledning om pelsdyrfarme Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse nr. 607 af 15. juli 2002), som trådte i kraft den 1. august Pelsdyrfarmbekendtgørelsen er en såkaldt branchebekendtgørelse, der fastsætter regler for etablering, indretning, udvidelse, ændring og drift af farme med kødædende pelsdyr. Ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 12 af 3. januar 1992) tager især sigte mod at reducere tabet af næringsstoffer fra pelsdyrfarme med afsæt i de forhold, som blev anført i Ammoniakhandlingsplanen. Der henvises til afsnittet afslutningsvis om administrative bestemmelser, hvor konsekvensen af bekendtgørelsens status som branchebekendtgørelse bl.a. er beskrevet. Bekendtgørelsens område Kapitel 1 Bekendtgørelsen omfatter kun farme med kødædende pelsdyr. Ethvert hold af kødædende pelsdyr med henblik på skindproduktion eller salg af avlsdyr betragtes som en pelsdyrfarm, uanset antallet af tæver. Butikker med almindelig dyrehandel er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler. Pelserier uden pelsdyrhold er omfattet af kravene i 8 og 10 om fluebekæmpelse og opbevaring af døde pelsdyr mv. Pelsdyrfarme er endvidere omfattet af en række af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. I den nuværende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15. juli 2002 (husdyrgødningsbekendtgørelsen) er det reglerne i 8-13, og 21-30, der bl.a. vedrører anvendelse og opbevaring af husdyrgødning og pligten til at forhåndsanmelde etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhaller og pelsdyrhold indenfor eksisterende pelsdyrhaller. For erhvervsmæssigt hold af planteædende pelsdyr, som f.eks. chinchilla og kaniner, gælder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder reglerne om placering og indretning af stalde. Beregning af antal årstæver og antal dyreenheder Antallet af dyr på en minkfarm varierer gennem året. Antallet af årstæver på en farm defineres som antallet af parrede tæver, hvilket normalt svarer til antallet af tæver på farmen pr. 1. juli. Gødningsproduktionen pr. årstæve udgøres af produktionen fra den pågældende tæve samt produktionen fra uparrede tæver, avlshanner og producerede hvalpe (5,36 pr. parret tæve i gennemsnit for mink). Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen svarer 1 dyreenhed til 44 årstæver af mink, ildere o.l. samt 18 årstæver af ræve, finnracon o.l. Såfremt minkhvalpe ved fravænning overflyttes til en anden ejendom (sommerfarm) anvendes følgende omregningsfaktorer ved fastsættelse af de to farmes størrelse målt i antal årstæver. Omregningsmodellen må dog ikke anvendes til at fastsætte sommerfarmes placering i overgangsordningen for kravet om gødningsopsamling Se

2 2 herom nedenfor under Indretning og drift af pelsdyrhaller Tidsfrister for opfyldelse af kravet om gødningsopsamling og opbevaring. Sommerfarme med hvalpe fra 1.7. til pelsning Helårsfarme uden hvalpe fra ,98 hvalpe = 1 årstæve 2,48 tæver = 1 årstæve Ved beregning af antallet af dyreenheder på sådanne farme anvendes samme beregningsprincip idet følgende omregningsfaktorer anvendes: Sommerfarme med hvalpe fra 1.7 til pelsning Helårsfarme uden hvalpe fra ,3 hvalpe = 1 dyreenhed 109,2 tæver = 1 dyreenhed Lokalisering af pelsdyrfarme Kapitel 2 Pelsdyrfarme kan medføre forurening af grund- og overfladevand, ammoniakafsætning samt gener for omgivelser herunder lugt- og fluegener. I henhold til 2 må pelsdyrfarme ikke etableres i byzone eller sommerhusområde eller i områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone eller sommerhusområde. Pelsdyrfarme må desuden ikke etableres i landzoneområder, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller og opbevaringsanlæg for pelsdyrgødning skal nedenstående mindste afstandskrav overholdes ( 3, stk. 1-4). Tabel 1. Byggeprojekt Farmtype rævetæver < rævetæver andre pelsdyr Pelsdyrhaller Pelsdyrhaller Pelsdyrhaller Pelsdyrhaller < andre pelsdyr Gødningsbeholder De i 2 nævnte områder 400 m 300 m 300 m 200 m 100 m a) Nabobeboelse 300 m 200 m 200 m 100 m 50 m a)jævnfør 3, stk. 3 punkt 2 omfatter dette alene afstanden til byzone og sommerhusområde, og ikke de øvrige områder, der nævnes i 2 punkt 2 og 3. Alle Tabel 2. Enkelt vandindvindingsanlæg Fælles vandindvindingsanlæg Vandløb og søer (herunder dræn) Offentlig vej og privat fællesvej Naboskel Levnedsmiddelvirksomhed Beboelse på samme ejendom 25 m 50 m 15 m 15 m 5 m 25 m 15 m De ovennævnte afstandskrav i tabel 1 og 2 gælder dog ikke, hvis der er tale om ændringer, der ikke medfører forøgede gener for omgivelserne et eksempel herpå er opsætning af gødningsrender.

3 3 Vedrørende afstandskrav for opbevaringsanlæg for gødning, skal det bemærkes, at der nu er indført afstandskrav på mindst 50 m til nabobeboelse og 100 m til byzone og sommerhusområde ( 3 stk. 3). Selv om myndighederne ikke kan stille krav herom, bør avlerne af hensyn til begrænsningen af lugt- og fluegener dog tilstræbe, at afstanden mindst svarer til de afstande, der i henhold til 3 stk. 1 og 2 gælder for selve farmen. Ved kortere afstande bør avlerne rette særlig opmærksomhed mod begrænsning af lugt- og fluegener. Ifølge 4 stk. 1 skal gødningen opsamles og føres til et gødningsopbevaringsanlæg. Dette betyder, at der skelnes mellem anlæg til opsamling af gødning og anlæg til opbevaring af gødning. Render til opsamling og en tilhørende fortank er eksempler på opsamlingsanlæg. Afstandskravene i 3 stk. 4 omfatter kun opbevaringsanlæggene. Såfremt en eksisterende pelsdyrfarm er placeret under 50 m til nabobeboelse, vil der lovligt kunne etableres et opsamlingsanlæg med gyllerender og en opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholderen skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale, have en fast overdækning og kan f.eks. være en lukket container. Hvis opsamlingsbeholderen ikke skal betragtes som et opbevaringsanlæg, skal den tømmes eller fjernes efter afsluttet udmugning, således anlægget ikke indeholder gødning fra flere udmugninger. Et opsamlingsanlæg må dog ved f.eks. daglig udmugning eller udmugning 2 gange om ugen indeholde gødning fra op til én uges produktion. Hvis den ugentlige gødningsproduktion på ejendommen ikke overstiger 30 m 3 gylle kan tømningen eller fjernelsen dog udskydes til der er opsamlet max. 30 m 3. Hvor der på ejendommen ikke er et gødningsopbevaringsanlæg kan gødningen føres fra opsamlingsanlægget til et gødningsopbevaringsanlæg på anden ejendom. Efter planlovens 36, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen meddele landzonetilladelse til en af hensyn til markdriften ønsket placering af gyllebeholdere, med mindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. Der skal dog kun meddeles landzonetilladelse, hvis gyllebeholderen placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. En tilladelse skal i givet fald indeholde vilkår om, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning og fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Hvor afstandskravene til omboende og zonegrænser ikke overholdes, kan kommunalbestyrelsen nægte tilladelsen til erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, hvis der er mulighed for en anden placering på ejendommen. Kravene vedrørende afstand til vandindvindingsanlæg, vandløb, veje, skel, levnedsmiddelvirksomhed og beboelse på samme ejendom gælder dog ikke ved etablering af pelsdyrhold i lovligt eksisterende landbrugsbygninger, etableret før 1. februar 1986, såfremt der er fast gulv med afløb eller etableret gødningsrender. ( 3. stk. 6). Kommunalbestyrelsen kan normalt ikke fravige afstandskravene i ovenstående tabeller. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra kravene om afstand til beboelse m.m., således at der på lovligt eksisterende farme kan ske mindre bygningsmæssige udvidelser (5 10%) på den side af farmen der vender bort fra nabobeboelsen. ( 3 stk.7). Ved sådanne dispensationer skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering og sikre, at der ikke opstår væsentlige gener for nabobeboelser. Dispensationen kan kun meddeles til farme, der er oprettet før 1. februar Forud for meddelelse af dispensation skal der gennemføres nabohøring og foretages en vurdering af, om ændringen på den bestående virksomhed medfører gener for naboer. Såfremt en udvidelse alene har til formål at tilgodese nye dyrevelfærdsmæssige krav til indhusning ved uændret produktionsstørrelse på farmen, skal kommunalbestyrelsen som hovedregel meddele dispensation fra afstandskravene i henhold til 3, stk. 7. Det skyldes, at besætningen ikke forøges, og ændringen derfor ikke medfører forøgede gener for naboerne, når udvidelsen foretages i retningen væk fra nabobeboelse. Endelig kan kommunalbestyrelsen for områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområder, se bort fra afstandskravene til eksisterende og udlagte byzone og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende, når særlige grunde taler herfor, jfr. 3 stk. 8. Baggrunden for denne bestemmelse er, at det må forventes, at der i forbindelse med vedtagelsen af de omhandlede lokalplaner er taget

4 4 hensyn til mulige gener som følge af kortere afstande. Det skal endvidere bemærkes, at der efter denne bestemmelse ikke kan dispenseres for afstandskravene til nabobeboelse. Det skal endvidere bemærkes, at drænledninger betragtes som vandløb ( 3 stk. 4). Minkfarme må derfor ikke etableres på drænede arealer, medmindre der opretholdes en afstand på 15 m eller al drænvand behandles som spildevand og udledes i henhold til en kommunal tilladelse, jf. 3 stk. 5. I forbindelse med administrationen af tilladelser til udledning af drænvand fra minkfarme bør tilsynsmyndigheden være opmærksom på, at nedsivning af fosfor og ammoniumkvælstof er en langsom proces. Forurening af drænvand med disse næringsstoffer kan derfor være stigende gennem en lang årrække og fortsætte mange år efter at udledningen på jordoverfladen er stoppet. Pelsdyrhaller og gødningsopbevaringsanlæg, der er lovligt placeret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være placeret samme sted jf. 3, stk. 9. Indretning og drift af pelsdyrhaller Kapitel 3 og 4 Hovedformålet med den nye bekendtgørelse er at nedsætte tabet af næringsstoffer fra pelsdyrfarme. Der er derfor indført et generelt krav om, at pelsdyrgødning skal opsamles og føres til gødningsopbevaringsanlæg. Det svarer til de krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der gælder for alle andre former for erhvervsmæssigt dyrehold. Der er i de senere år gennemført en del undersøgelser af næringsstoftabene fra traditionelle pelsdyrhaller og mulighederne for at mindske disse tab. Der er dog fortsat betydelig usikkerhed vedr. næringsstoftab ved anvendelse af forskellige halkonstruktioner, udmugningspraksis m.m. I betragtning af, at der findes mange forskellige typer bygninger, udmugningssystemer og driftspraksis er der endnu et ufuldstændig grundlag for fastsættelse af detaljerede krav til konstruktion af bygninger og udmugningssystemer ved de forskellige haltyper. Hovedparten af de hidtidige undersøgelser er gennemført i 2-rækkede haller med gødningsrender. Denne haltype og konstruktion af gødningsrender er almindelig anvendt. Tidsfrister for opfyldelse af kravet om gødningsopsamling og opbevaring For eksisterende, nyetablerede og udvidede pelsdyrfarme med 600 eller flere årstæver skal de anmeldelser og eventuelle ansøgninger, der er nødvendige for at opfylde betingelserne om opsamling af gødning være modtaget af kommunen inden udgangen af år 2004, og kravet om opsamling skal være opfyldt senest et år efter, at alle påkrævede tilladelser er meddelt jf. 15. For eksisterende, nyetablerede og udvidede pelsdyrfarme med under 600 tæver skal anmeldelsen og eventuelle ansøgninger være modtaget af kommunen inden udgangen af 2007, og kravet om opsamling af gødning skal være opfyldt senest et år efter, at alle påkrævede tilladelser er meddelt jf. 15. Ved udvidelse af bestående farme gælder ovenstående overgangsordning således, at farmens størrelse beregnes ud fra det samlede antal årstæver efter udvidelsen. For sommerfarme er fristen uanset farmens størrelse ligeledes den 31. december 2007, da der pr. definition er færre end 600 tæver. For anmeldelser/ansøgninger, der ikke er omfattet af overgangsbestemmelsen, fx efter 31. december 2007, skal kravene opfyldes ved ibrugtagning.

5 5 Hvis der er særlige behov for beskyttelse af grundvandsinteresser kan kommunalbestyrelsen påbyde, at kravet om opsamling af gødning opfyldes på et tidligere tidspunkt ( 4 stk. 2). Dette gælder for farme, der ligger indenfor eksisterende vandindvindings oplande til almen vandforsyning i områder, der i regionplanen er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder, og i områder, der i regionplanen er udpeget som indsatsområde vedrørende nitrat. Sådanne påbud skal forvarsles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler herom, og fristen for påbuddets efterkommelse fastsættes under hensyntagen til, at der for øvrige farme gælder en frist for opfyldelse af opsamlingskravet på et år efter alle påkrævede tilladelser er meddelt. Midlertidige krav For farme, der som følge af overgangsordningen i 15 endnu ikke skal opfylde kravet om gødningsopsamling i 4, stk. 1, nr. 2, gælder de hidtidige regler indtil de konstruktionsændringer, der er nødvendige for at opfylde bekendtgørelsens krav om opsamling af gødning, er gennemført. Det indebærer bl.a.: At der skal renses i, under og omkring burene mindst en gang om ugen. Rengøring inde i burene med avlstæver og hvalpe kan dog undlades i tiden fra 25. april til 1. juli, for ræve dog indtil 15. juli ( 7, stk. 1). At der under burene i haller uden opsamlingssystem skal udlægges mindst 10 cm sand eller grus, som skal udskiftes mindst en gang årligt ( 7 stk. 2). At jorden under burene skal holdes tør og det skal sikres, at vandspild ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af næringsstoffer ( 7 stk. 3). Materiale, der oprenses under burene, og sandet, der udskiftes, indeholder næringsstoffer. Det skal derfor enten føres til mødding eller udspredes på landbrugsjord. For at opfylde kravene om, at jorden holdes tør under burene og at der ikke sker afstrømning eller nedsivning af næringsstoffer, skal vandingssystemet vedligeholdes, så vandspild så vidt muligt undgås. Åbne haller, der er etableret efter den 1. februar 1986, skal være forsynet med tagrender, hvis der ikke er opsat gødningsrender. Fremtidige krav For at nedsætte tabet af næringsstoffer til omgivelserne ved udvaskning og ammoniakfordampning er der i den nye bekendtgørelse stillet krav om, at gødningen herunder også urinen skal opsamles og føres til gødningsanlæg.( 4 stk. 1). Dette krav anses for opfyldt, hvis pelsdyrhaller konstrueres og drives i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelse for stalde til andre dyrearter. D.v.s. med tæt gulv og tætte rørsystemer til opsamling af flydende gødning. Pelsdyrbekendtgørelsen indeholder imidlertid ikke krav om tæt gulv. Der er derfor mulighed for at kravet om gødningsopsamling også kan opfyldes ved anden bygningskonstruktion og driftspraksis, såfremt der opnås en tilfredsstillende opsamling af næringsstofferne i fast gødning, urin og foderspild. Kravet om opsamling af pelsdyrgødning anses for opfyldt, hvis avleren opfylder de tekniske og praktiske driftsforhold for haller med og uden tæt bund, som er beskrevet i de følgende afsnit.

6 6 Hvis avlerne ønsker at indføre en anden driftspraksis end denne specifikke model, anses opsamlingskravet som opfyldt, såfremt det årlige næringsstoftab fra hallerne med ændringen stadig ikke overstiger 1,65 kg N og 0,16 kg P pr. årstæve for minkfarme. For ræve og finnraccoon svarer det til et tab på 3,75 kg N og 0,4 kg P pr årstæve. Dokumentation for, at en given bygningskonstruktion og driftspraksis opfylder dette krav kan bestå af byggeblade udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, eller Danmarks Jordbrugsforskning og skal godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. Haller med tæt bund Haller, der er forsynet med tæt bund, opfylder de generelle krav til stalde i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nedsivning fra hallen er derfor forhindret. Gulvet skal konstrueres med fald mod gulvafløb, der føres til gylle- eller ajlebeholder. Åbne haller skal langs ydersiden være forsynet med en kant som forhindrer afløb ud fra hallen. Gødning, affald og foderspild skal føres til gødningslager. Vandspild fra drikkeventiler samt vand fra vask af bure og anden rengøring skal ligeledes opsamles i gødningslager (Gylle eller ajlebeholder). Vandspild fra drikkeventiler kan dog afledes på anden måde, såfremt der skabes sikkerhed for, at det ikke kommer i kontakt med gulvet under burene eller andre flader og materialer, der er forurenet med gødning eller urin. Udmugning reducerer ammoniakfordampning, lugt- og fluegener og forbedrer klimaet i stalden. Der skal derfor foretages udmugning af gødning og oprensning under burene mindst en gang om ugen ( 7, stk. 1). Tagvand og drænvand fra arealet mellem haller kan normalt afledes som overfladevand uden særlige vilkår. Hvis der på området tidligere har været pelsdyrhaller uden tæt bund skal drænvand ved etablering af dræn dog behandles som spildevand på grund af risiko for udvaskning af næringsstoffer ophobet i jorden. Minkhaller uden tæt bund I minkhaller uden tæt bund er der flere mulighed for at overholde de fremtidige krav til opsamling af gødningen. På baggrund af den nuværende viden kan i denne vejledning anvises flere muligheder for opfyldelse af kravet. Disse opsamlingsmodeller fremgår af følgende skema, og indholdet af de enkelte kolonner forklares nedenfor. 1) Rendebredde 2) Hyppighed af udmugning i renden 3) Tilførsel af halm 4) Proteinindhold i % af OE i uge over 36½ cm 1 gang om ugen halm ad lib. ingen krav over 32 cm 1 gang om ugen halm ad lib. 32% over 32 cm 1 gang om ugen ingen krav 31% over 32 cm 2 gange om ugen ingen krav ingen krav over 32 cm 1 gang om ugen halm ad lib + 0,2 kg ingen krav over 28 cm dagligt ingen krav ingen krav over 28 cm 2 gange om ugen halm ad lib. ingen krav over 28 cm 2 gange om ugen ingen krav 32% over 28 cm 1 gang om ugen halm ad lib. 31% over 28 cm 1 gang om ugen halm ad lib+0,2 kg 32% Skulle senere undersøgelser - mod forventning - vise, at kravet til maksimalt tab på 1,65 kg N og 0,16 kg P pr. årstæve ikke opnås ved disse anvisninger, vil de her anviste løsninger alligevel betragtes som opfyldelse af kravet om opsamling ifølge 4 stk. 1. Ad 1) Minkhaller uden tæt bund skal være forsynet med et vandtæt opsamlingsareal for gødning, der sikrer opsamling af gødning og vandspild fra drikkeventiler. Dette opfyldes ved hjælp af ophængte gødningsrender eller

7 7 støbte render på jorden med en bredde på f.eks. 30 cm dog mindst 28 cm. Rendernes bredde opmåles, som afstanden mellem toppunkterne på rendernes kant. Afstanden måles fra skillelinien for, hvor gødningen falder ind eller ud af renden. Renderne placeres f.eks. under de yderste 25 cm af burene og 5 cm uden for burene. Vandspild fra drikkeventiler kan dog afledes på anden måde, såfremt der skabes sikkerhed for, at det ikke kommer i kontakt med flader og materialer, der er forurenet med gødning og urin. På farme, der den 26. marts 2004 er forsynet med opsamlingssystem med en mindre rendebredde end 32 cm, sidestilles disse render med kategorien rendebredde over 32 cm i ovenstående skema. Tilsvarende gælder opsætning af render, der var anmeldt til kommunen inden den 26. marts Ved senere udskiftning af disse render pga. almindelig slid og ælde skal der opsættes render således, at de indtræder på normal vis i ovenstående opsamlingsmodel. Ad 2) Udmugning reducerer ammoniakfordampning, lugt- og fluegener og forbedrer klimaet i stalden. Der skal derfor foretages udmugning af gødning mindst en gang om ugen ( 7, stk. 1). Længerevarende hård frost kan dog umuliggøre udmugning, som derfor kan undlades, indtil vejret igen tillader det. Ad 3) Til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsættes udenfor opsamlingsarealet for gødning, skal det resterende areal under burene tilføres et materiale, som kan opsuge næringsstofferne. Dette krav opfyldes ved, at minkene tilføres halm ad libitum (halm ad lib.). Herved menes, at der altid skal være rigeligt tilgængeligt halm ovenpå minkenes redekasse, således at de altid har mulighed for at opfylde deres behov for at trække halm ned i redekassen og ud i buret. Der må ikke være halmbegrænsende foranstaltninger, der hindrer adgangen til halmen andet end trådnettet. Derved sikres, at der løbende falder tilstrækkelig halm ned på grusbunden. Fra hvalpefødsel kræves strøelsen dog ikke udlagt på redekassen, dels fordi hvalpene kræver hyppigt eftersyn, og dels fordi der i slutningen af perioden fodres på redekasselåget, så hvalpene kan nå foderet. I denne periode skal strøelse i stedet tilføres i samme mængde direkte i buret, under buret eller i redekassen. I takt med at avleren - typisk i løbet af juli - afslutter fodringen på redekasselåget, skal tilførsel af strøelse på redekassen genoptages. Ved halm ad lib+0,2 kg menes, at der foruden tilførsel af halm ad libitum til dyrene skal udlægges 0,2 kg. halm pr. uge pr. årstæve under burene. Ad 4) En reduktion af mængden af protein i foderet vil formindske udskillelsen af næringsstoffer. Opsamlingsmodellerne er derfor afhængige af, hvilket foder avlerne anvender i perioden fra uge 30 til uge 47 begge uger medregnes. Da der dagligt er udsving i fodersammensætningen, skal avlerne dokumentere procentsatsen ved hjælp af en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. Efter at de gødningsopsamlingssystemer, der er omfattet af 15, stk. 1, nr. 1, har været i funktion i 2 år, gennemføres en kontrol af, om branchen som helhed gennemsnitligt ud fra de faktiske målinger har efterlevet foderplanerne. Hvis branchen ved denne evaluering ikke lever op til kravet, vil der for den efterfølgende sæson efter forhandling kunne kræves øvrige stramninger. På tilsvarende måde gennemføres der herefter evaluering årligt. Af hensyn til fluebekæmpelse skal der på arealet under burene foretages oprensning mindst 1 gang ugentlig. Man kan dog i perioden 1. maj til 1. november nøjes med at fjerne halmen under burene 1 gang om måneden og i den øvrige del af året hver anden måned, såfremt det ikke medfører uacceptable fluegener for omgivelserne. Hvis der på en farm konstateres fluegener specifikt begrundet i at halmlaget under burene ikke fjernes hyppigt nok, kan dette kræves fjernet én gang ugentligt. Oprensningsmaterialet skal ligesom halmen til opsugning af næringsstoffer føres til gødningslager eller udspredes på landbrugsarealer som gødning. Ved vask af bure skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af vand og gødningsstoffer fra hallerne ( 7 stk. 3). Såfremt mængden af vaskevand begrænses til max. 20 l/m2 svarende til en vandtilførsel på 20 mm vil risikoen for nedsivning være begrænset, idet en sådan vandmængde kan tilbageholdes i de øverste grus- og jordlag,

8 8 hvorfra det kan fjernes ved fordampning fra jordoverfladen. Bekendtgørelsens bestemmelser i 7 stk. 3 anses derfor for opfyldt, hvis mængden af vaskevand begrænses til højest 20 l/m2. Drænvand og anden afledning af overfladevand fra arealet mellem bygningerne skal behandles som spildevand. Etablering af nye dræn mellem hallerne kræver derfor spildevandstilladelse jf. 4, stk. 3. Haller uden fast bund til andre kødædende pelsdyrarter end mink For pelsdyrarter som ræve og finnraccoon sker afsætning af gødning og urin fordelt over hele burets areal. Det er derfor ikke - som for mink muligt at opsamle hovedparten af gødningen på vandtætte arealer (gødningsrender eller lign.) under en mindre del af burarealet. Der bør derfor som hovedregel være tæt bund under hele burarealet. Såfremt der ikke er tæt bund, skal der udlægges halm eller andet materiale, der kan opsuge den mængde næringsstoffer i gødningen. Indtil der foreligger godkendte byggeblade eller anden dokumentation for, hvilke mængder af halm og andet materiale, der er nødvendigt for at opfylde opsamlingskravet, kræves der en mængde på 100 og 150 kg halm pr. årstæve for henholdsvis sølvræve og blåræve. De 100/150 kg halm kan erstattes af andet materiale i en mængde, der sikrer samme opsamlingskapacitet dvs. der skal være samme væskeopsugende evne. Opbevaring af gødning Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 4, 5, 7 og 8 Anlæg til opbevaring af gødning skal opfylde kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Anlæggene skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale og udføres således, af de kan modstå påvirkninger fra den oplagrede gødning og kørsel i forbindelse med fyldning og tømning af lageret. Møddingspladser Fast gødning opbevares på møddinger med fast og tæt bund. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå at en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingen skal være forsynet med afløb til opsamling af møddingssaft og den skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingsarealet. Afløbet fra møddingspladsen skal være placeret i pladsens laveste punkt og udformet således at tilstopning undgås. Afløbet skal være dimensioneret således, at der kan afledes en vandmængde pr. time, svarende til mindst 100 mm nedbør, og afløbet skal føres til en beholder for flydende husdyrgødning. Afløb kan undlades, hvis der er tale om et overdækket møddingshus og gødningen ikke afgiver møddingssaft. Fra 1. august 2004 skal lagre af fast gødning uden daglig tilførsel overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. Gødningen kan også føres til en anden type opbevaringsanlæg end egentlige møddingspladser, f.eks. en lukket container. En lukket container skal være placeret på et areal med afløb til møddingsaftbeholder. Arealet skal være udført af et bestandigt og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale. Containeren skal være overdækket. Denne driftspraksis anvendes typisk i tilfælde, hvor gødningen overføres til opbevaring på anden ejendom. I så fald tømmes containeren, når den er fuld. Der kan henvises til Byggeblad vedr. containere til opbevaring af fast gødning fra mink m.v. Fast gødning kan også opbevares efter reglerne om opbevaring af flydende husdyrgødning. Hvis en opsamlingsbeholder fortank og lignende - ikke skal betragtes som et opbevaringsanlæg, skal den tømmes eller fjernes efter afsluttet udmugning, således at anlægget ikke indeholder gødning fra flere udmugninger. Et opsamlingsanlæg må dog ved f.eks. daglig udmugning indeholde gødning fra op til én uges produktion. Hvis den ugentlige gødningsproduktion på ejendommen ikke overstiger 30 m 3 gylle kan tømningen eller fjernelsen dog udskydes til der er opsamlet max. 30 m 3.

9 9 Endelig er der i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens 11, stk. 1, åbnet mulighed for fra 1. august 2002 at opbevare kompost med en tørstofprocent på mindst 30 pct. i markstakke, såfremt disse er overdækket med kompost dug eller lufttæt materiale. Kravet om overdækning gælder fra 1. august Denne bestemmelse kan navnlig få betydning ved opbevaring af overskydende halm fra redekasser m.v. på farme med gylleanlæg. Det skal dog understreges, at reglen kun omfatter kompost. Halm iblandet foderrester og urin, opsamlet under burene, kan ikke lægges direkte i markstak. Sådant materiale skal først gennemgå en komposterings- og homogeniseringsproces. Kompostering skal ske på et areal, der opfylder ovennævnte krav til møddingspladser. Endelig skal det bemærkes, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan give tilladelse til midlertidige markmøddinger, når der i forbindelse med bekæmpelse af plasmacytose sker en samlet udsætning af dyre bestanden på en farm, jf. pelsdyrfarmbekendtgørelsens 11. Opbevaring af flydende gødning, møddingsvand og vand fra vaskepladser til rengøring af foderrekvisitter m.m. For at opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser skal alle minkfarme være forsynet med en beholder til opsamling af møddingsvand og vaskevand. Med mindre flydende gødning, møddingsvand og vaskevand overføres til anden ejendom, skal farmene være forsynet med opbevaringsanlæg hertil. For at mindske ammoniakfordampningen skal alle beholdere til flydende husdyrgødning fra 1. marts 2003 være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. For minkgylle er omhyggelig overdækning særlig vigtig, idet ammoniumkoncentrationen i minkgyllen medfører risiko for en ammoniakfordampning, som både medfører tab af næringsstoffer og eutrofiering af naturområder. Overdækning er endvidere en vigtig foranstaltning til begrænsning af lugt- og fluegener. Overdækningen kan dog undlades, såfremt der i stedet etableres tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen, og der løbende og regelmæssigt i overensstemmelse med Skovog Naturstyrelsens anvisninger føres optegnelser i en logbog om overdækningens tilstand og tæthed. Gødningslagrenes kapacitet For at sikre, at udbringningen af husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med gældende regler for udbringningstidspunkter og udnyttelse af husdyrgødningens næringsstofindhold skal opbevaringsanlæg til pelsdyrgødning normalt have en kapacitet svarende til 9 måneders tilførsel. Der kan være stor variation på den producerede husdyrgødningsmængde pr. årstæve, men det vurderes i de foreliggende normtal, at der skal være en opbevaringskapacitet på ca. 0,50 m 3 flydende gødning pr. årstæve. Der kan dog forekomme konkrete omstændigheder på de enkelte pelsdyrfarme, som bevirker, at der er behov for enten en større eller mindre opbevaringskapacitet. Der kan f.eks. i visse tilfælde forekomme slagregn i gyllerender på åbne haller, og omvendt kan f.eks. en begrænsning af vandspild fra drikkeventiler medføre reduceret behov for opbevaringskapacitet. Fordelingen af opbevaringskapaciteten på beholdere til flydende gødning og møddingspladser til fast gødning vil være meget afhængig af udmugningssystem og driftspraksis.

10 10 Harmonikrav Næringsstofferne i husdyrgødning skal tilføres afgrøder med kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning. Selve udbringningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. udbringningstidspunkter, spredningsmetoder, nedpløjning m.m. Normalt må der på en landbrugsbedrift højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha. Fra 1. august 2002 er omregningsfaktorerne for mink, ilder o.l. 44 årstæver pr, dyreenhed og for ræve, finnracon o.l. 18 årstæver pr. dyreenhed. På en landbrugsbedrift må der derfor højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til gødningen fra 62 årstæver af mink, ilder o.l. eller 25 årstæver af ræve, finnracon o.l. pr. ha. Frem til 1. august 2004 må der dog på landbrugsbedrifter, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af fjerkræ, pelsdyr eller en blanding heraf, udspredes en mængde svarende til 1,7 dyreenheder pr. ha fra disse dyr på egen bedrift. Dette svarer til gødningen fra 75 årstæver af mink, ilder o.l. eller 31 årstæver af ræve, finnracon o.l. pr. ha. Hvis der på en bedrift er en større mængde husdyrgødning til rådighed, end der må udbringes på bedriftens areal, skal der foreligge skriftlige aftaler, der sikrer, at overskydende gødning anvendes på en anden registreret landbrugsejendom eller afsættes til et biogasanlæg, et fællesanlæg et forarbejdnings-anlæg eller som forarbejdet husdyrgødning. Plantedirektoratet fører kontrol med, at harmonikravene overholdes. En jordbrugsvirksomhed har pligt til at være tilmeldt Plantedirektoratets register for afgiftsfritagelse, hvis virksomheden har en momsregistreret omsætning på mindst kr. inden for jordbrugserhverv og samtidig har over 10 DE, har over 1 DE/ha eller modtager mere end 25 t husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden (Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 551 af 2. juli 2002). Vaskeplads for foderrekvisitter 5 På pelsdyrfarme med et dyrehold på 300 avlstæver eller derover og sommerfarme med hvalpe svarende til 300 avlstæver eller derover, skal der indrettes en vaskeplads til rengøring af foderrekvisitter. Ved beregning af dyreholdets størrelse på sommerfarme anvendes de under kapitel 1 angivne omregningsfaktorer. Gulvet på vaskepladsen skal udføres af materiale, der er vanskelig gennemtrængelig for fugtighed, og det skal kunne modstå påvirkninger fra de anvendte redskaber. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriseret kloakmester i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som anført i bygningsreglementet. Afløbet skal føres til en beholder, der opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Såfremt der udelukkende anvendes tørfoder på farmen er det ikke nødvendigt at etablere vaskeplads.

11 11 Læhegn omkring farmen 6 Omkring pelsdyrfarme skal der etableres og stedse vedligeholdes et læhegn bestående af mindst 3 rækker træer. Hvis lovligt etablerede farme ligger mindre end 5 m fra offentlig vej, privat fællesvej eller naboskel kan der plantes mindre end 3 rækker træer. I så fald skal der drages særlig omsorg for, at hegnet er så tæt at indsyn til farmen begrænses mest muligt. For områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområde, gælder kravet om læhegn området som helhed. Dvs., at der skal etableres læhegn omkring hele lokalområdet, hvorimod der ikke kræves læhegn omkring den enkelte pelsdyrfarm. Der henvises også til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 610 af 19. juli 2002 om husning af mink og hegning af minkfarme, hvori stilles krav til, hvordan hegnet, som er omfattet af denne bekendtgørelse i relation til farme og anlæg, skal se ud. Fluebekæmpelse 8 Der skal overalt på pelsdyrfarme foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier. Der henvises således til Statens Skadedyrslaboratorium s Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme med en fortegnelse over fluemidler. Det er vigtigt, at der foretages effektive forebyggende foranstaltninger, og at disse foranstaltninger om nødvendigt suppleres med bekæmpelse af de voksne fluer. De forebyggende foranstaltninger består især i at forhindre, at fluerne klækkes i gødning og i sand og jordlag under burene. Det er derfor - også for fluebekæmpelsen vigtigt at reglerne for udmugning og oprensning under burene overholdes, og at der foretages en effektiv overdækning af gødningslagre. Disse foranstaltninger vil normalt reducere fluegenerne til et acceptabelt niveau. Fremstilling af foder 9 Der må ikke fremstilles foder på pelsdyrfarme. Under særlige omstændigheder kan kommunalbestyrelsen dog give dispensation til fremstilling af foder, hvis foderet er beregnet til farmenes eget forbrug. Foderet skal opbevares i lukkede siloer eller lukkede containere. Hvis foder opbevares i fodervogne eller spande skal disse placeres indendørs. Opbevaring af døde pelsdyr 10 Døde dyr samt kroppe og fedt fra pelsning skal opbevares i lukkede containere, som leveres til destruktionsanstalt mindst én gang om ugen. Derudover tilrådes det, at materiale til anvendelse af opsugning af fedtstoffer opbevares i lukkede containere. I praksis står destruktionsanstalten for afhentningen af de døde pelsdyr. Da destruktionsanstalten normalt ikke afhenter enkelte døde dyr, kan disse alternativt opbevares i en fryser indtil afhentning.

12 12 På grund af brandfare anbefales det at placere containere med såvel døde dyrekroppe som fedt fra pelsning samt materiale til anvendelse af opsugning af fedtstoffer minimum 10 meter fra nærmeste bygning. Markmøddinger på plasmasytoseinficerede farme 11 Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at fast gødning fra pelsdyrfarme oplagres i marken med henblik på bekæmpelse af plasmasytose efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om plasmasytose hos mink, ilder og finnracoon. Denne mulighed foreligger alene, hvis farmens samlede dyrebestand saneres, og opbevaring af gødningen på møddingsplads - som beskrevet ovenfor ikke er mulig som følge af risikoen for spredning af plasmasytose på farmen. Markmøddingerne må kun bestå af faste ekskrementer og strøelse. Tilladelsen gives med vilkår om placering, indretning og drift af markmøddingen, så der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet eller afledning til vandløb, dræn, søer og havet. Der skal derfor som minimum fastsættes vilkår om, - at gødningen skal tilsættes halm, så tørstofprocenten mindst er 30 ved udlægningen, - at markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse, - at markmøddingen skal holdes overdækket med plastic eller andet tæt og vejrbestandigt materiale, - og at markmøddingen skal placeres med en afstand på mindst 50 m til nabobeboelse og 100 m til byzone og sommerhusområde. Tilladelse til etablering af markmødding kan gives fra det tidspunkt, hvor den samlede dyrebestand udsættes til den næstfølgende 1. september. Administrative bestemmelser m.v. Kapitel 5 og 6 Pelsdyrfarmbekendtgørelsen er en branchebekendtgørelse, og indeholder som beskrevet ovenfor en række krav for pelsdyrfarmenes drift. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan skærpe disse ved at meddele konkrete påbud, medmindre der er udtrykkelig hjemmel herfor i bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen kan ikke skærpe kravene ved at meddele konkrete påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 42. Kommunalbestyrelsen har dog i bekendtgørelsens 4, stk. 2 hjemmel til at påbyde, at pelsdyrhaller beliggende inden for visse områder skal overholde kravene til gødningsopsamling på et tidligere tidspunkt end de frister, som er fastsat i bekendtgørelsens 15. Bekendtgørelsen indeholder 2 dispensationsmuligheder. Jævnfør 3, stk. 7 kan kommunalbestyrelsen under bestemte betingelser meddele dispensation fra afstandskravene til nabobeboelse (bestemmelsen omfatter alene pelsdyrfarme oprettet før 1. februar 1986), og i henhold til 9, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen under særlige forhold meddele dispensation til fremstilling af foder til farmenes eget forbrug. Anmeldepligten (husdyrgødningsbekendtgørelsens 29 og 30) Anmeldepligten betyder, at der før etablering, udvidelse eller væsentlig ændring af pelsdyrfarme skal indgives anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens 29.

13 13 Anmeldelsen skal indeholde konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet, samt dokumentation for, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til styrke, tæthed og bestandighed for gulve, opbevaringsanlæg m.m. er opfyldt. Anmeldelsen skal endvidere indeholde en angivelse af anlæggets placering i forhold til vandindvindingsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer, omgivende ejendomme, bebyggelse, eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagte byzone- og sommerhusområder, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner o.l. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelsen skal ske på særlige skemaer. Når kommunalbestyrelsen har modtaget anmeldelsen har den en frist på 2 uger til at gøre indsigelse mod byggeriet. Hvis kommunalbestyrelsen ikke reagerer inden for denne frist, kan byggeriet påbegyndes. Dette gælder dog kun, såfremt det ansøgte ikke kræver dispensation, tilladelse eller godkendelse. Hvis dette er tilfældet skal ansøgning om de nødvendige dispensationer, tilladelser eller godkendelser fremsendes sammen med anmeldelsen. Ved etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhold i bestående bygninger gælder tilsvarende anmeldelsespligt som for byggeri, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 30. Håndhævelse og tilsyn Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at kravene i såvel pelsdyrfarmbekendtgørelsen som husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Hvis det konstateres, at en pelsdyrfarm ikke lever op til de fastsatte krav, skal kommunalbestyrelsen reagere herpå. Der henvises til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning (Vejledning nr. 12, 1992 om Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven). Heraf fremgår bl.a., hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere ved konstatering af et ulovligt forhold. Klageregler Der er ikke klageadgang til Skov- og Naturstyrelsen over de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer med hjemmel i pelsdyrfarmbekendtgørelsen, da klageadgangen er blevet afskåret. Det samme gælder de afgørelser kommunalbestyrelsen træffer som led i udøvelsen af tilsynspligten med pelsdyrfarme. Tilsynet med kommunerne varetages med virkning fra 1. januar 2004 af 5 statsamtmænd. Tilsynet med kommunerne fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, i det omfang der ikke er særlige klage- eller tilsynsmyndigheder, der kan tage stilling til sagen. Der kan i den forbindelse henvises til lov om kommunernes styrelse 47 og 48. VVM-vurdering I medfør af bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning med senere ændringer (Samlebekendtgørelsen) er pelsdyrprojekter omfattet af VVM-pligt, når de må antages af kunne påvirke miljøet væsentligt. VVM-pligt indebærer et krav om, at der skal foretages en særlig vurdering af projektets påvirkning på miljøet. Følgende pelsdyrprojekter er omfattet af VVM-pligt: 1. Nyanlæg eller væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, til en samlet kapacitet på mere end 250 dyreenheder. 2. Etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, hvor amtet på grund af anlæggets art, dimensioner eller placering skønner, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. I publikationen: VVM-vejledning om visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet af 10. oktober 2001 er der en nærmere beskrivelse af VVM-reglerne.

14 14 I forbindelse med de skærpede krav til gødningsopsamling skal der gennemføres ændringer på mange pelsdyrfarme. Ændringerne vil generelt mindske miljøpåvirkningen af miljøet, da dette er formålet med ændringen af bekendtgørelsen. Den forbedrede gødningsopsamling vil således mindske risikoen for udvaskning og ammoniakfordampning fra selve ejendommen. Den forbedrede gødningsopsamling vil dog give en større mængde husdyrgødning, der skal spredes, således at der kan blive en øget miljøpåvirkning i nærheden af de marker, hvor gødningen spredes. Det kan derfor ikke afvises, at etablering af nye opsamlingsanlæg undtagelsesvis kan blive omfattet af VVM-pligt. Etablering af gødningsopsamlingsanlæg er derfor omfattet af VVM-reglerne og skal derfor sendes til VVM screening i amtet. Landzonebestemmelserne Opmærksomheden henledes på Miljøministeriets landzonevejledning (Vejledning nr af 16. oktober 2002 om landzoneadministration Planlovens 34-38), hvoraf fremgår, at pelsdyrfarme kan betragtes som anlæg til husdyr der kan indgå som element i den erhvervsmæssige udnyttelse af en landbrugsejendom. På grund af pelsdyrfarmbekendtgørelsens afstandskrav ved lokalisering af pelsdyrfarme vil disse typisk blive placeret mere eller mindre fritliggende i det åbne land. Opførelse af pelsdyrfarme o.lign. på ejendomme uden landbrugspligt kræver altid landzonetilladelse. Hvis pelsdyravl indgår som et led i en landbrugsejendoms jordbrugsmæssige udnyttelse, må pelsdyrhaller i almindelighed anses for erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom og dermed være undtaget for landzonetilladelse. En forudsætning for at pelsdyrhaller kan opføres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, er dog at der er et passende forhold mellem bygninger og ejendommens jordtilliggende, jf. NKO nr. 22, 1994, om en minkfarm i landzone. Det vil være afgørende for spørgsmålet om bebyggelsens erhvervsmæssige nødvendighed at en væsentlig del af halm m.v. til dyrene frembringes på ejendommens jorder, og at gødning fra farmens dyrehold kan finde anvendelse på jorderne. Dette krav vil i almindelighed være opfyldt hvis forholdet mellem bygninger og jordtilliggende svarer til pelsdyrhaller på tilsammen ca. 500 m 2 bebygget areal pr. ha landbrugsjord der hører til landbrugsejendommen, herunder eventuel skov, udyrkede arealer mv. Ved det bebyggede areal forstås alene det samlede overdækkede areal, men derimod ikke eventuelle uoverdækkede gangarealer mellem pelsdyrhallerne eller andre uoverdækkede gangarealer m.v. inden for de indhegnede områder. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside findes - Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme - Byggeblad vedr. containere til opbevaring af fast gødning fra mink m.v.

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro.

Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen Vielshøjen 6, 9500 Hobro. Til Mariagerfjord Kommune Natur og Miljø Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Hobro 02-12-2014 Bemærkning / Klage vedr: Høring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af Husdyrproduktion på ejendommen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald)

Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Tjekskema Miljøgodkendelse 11 / 12 (TL = Team Landbrug, det er os. TNatur = Team Natur og Vandløb. TBYG = Team Byg. TVand = Team Vand og Affald) Når der nedenfor konstateres forhold, der ikke er i orden

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding

Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Ødisvej 15, 6000 Kolding Tillæg til miljøgodkendelse af den 22. april 2015 Meddelelsesdato 23. september 2015 Kolding Kommune Landbrug Nytorv 11 6000 Kolding Tlf.: 79 79 74 39 Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens 11,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK TORSTEN SØNDERGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 11. august 2015 gennemført et

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev,

Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, Miljøgodkendelse af Fjordvej 131, 7870 Roslev v/henrik Brunsgaard, Fjordvej 131, 7870 Roslev, efter 11, stk. 2 i Lov nr.1572 af 20. december 2006. Meddelt d. xxx Miljøgodkendelse af udvidelse af eksisterende

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN 0909-1882 Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Dispensation til naboskel

Dispensation til naboskel TEKNIK OG MILJØ MIKAEL JEPPESEN Nøvlingholmvej 10 7480 Vildbjerg Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-66-15

Læs mere

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev

Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Afgørelse om VVM-screening af oplag af mucosabiprodukt Fertigro i gyllebeholder på Gammel Kirkevej 2, 6510 Gram

Afgørelse om VVM-screening af oplag af mucosabiprodukt Fertigro i gyllebeholder på Gammel Kirkevej 2, 6510 Gram Ansøger HedeDanmark a/s Att. Thomas Byriel Jens Juuls Vej 16 8260 Viby J Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 21 44 post@haderslev.dk

Læs mere