Vejledning om pelsdyrfarme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om pelsdyrfarme"

Transkript

1 MILJØMINISTERIET Skov- og Naturstyrelsen Den 25. marts 2004 Vejledning om pelsdyrfarme Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse nr. 607 af 15. juli 2002), som trådte i kraft den 1. august Pelsdyrfarmbekendtgørelsen er en såkaldt branchebekendtgørelse, der fastsætter regler for etablering, indretning, udvidelse, ændring og drift af farme med kødædende pelsdyr. Ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 12 af 3. januar 1992) tager især sigte mod at reducere tabet af næringsstoffer fra pelsdyrfarme med afsæt i de forhold, som blev anført i Ammoniakhandlingsplanen. Der henvises til afsnittet afslutningsvis om administrative bestemmelser, hvor konsekvensen af bekendtgørelsens status som branchebekendtgørelse bl.a. er beskrevet. Bekendtgørelsens område Kapitel 1 Bekendtgørelsen omfatter kun farme med kødædende pelsdyr. Ethvert hold af kødædende pelsdyr med henblik på skindproduktion eller salg af avlsdyr betragtes som en pelsdyrfarm, uanset antallet af tæver. Butikker med almindelig dyrehandel er ikke omfattet af bekendtgørelsens regler. Pelserier uden pelsdyrhold er omfattet af kravene i 8 og 10 om fluebekæmpelse og opbevaring af døde pelsdyr mv. Pelsdyrfarme er endvidere omfattet af en række af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. I den nuværende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15. juli 2002 (husdyrgødningsbekendtgørelsen) er det reglerne i 8-13, og 21-30, der bl.a. vedrører anvendelse og opbevaring af husdyrgødning og pligten til at forhåndsanmelde etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhaller og pelsdyrhold indenfor eksisterende pelsdyrhaller. For erhvervsmæssigt hold af planteædende pelsdyr, som f.eks. chinchilla og kaniner, gælder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder reglerne om placering og indretning af stalde. Beregning af antal årstæver og antal dyreenheder Antallet af dyr på en minkfarm varierer gennem året. Antallet af årstæver på en farm defineres som antallet af parrede tæver, hvilket normalt svarer til antallet af tæver på farmen pr. 1. juli. Gødningsproduktionen pr. årstæve udgøres af produktionen fra den pågældende tæve samt produktionen fra uparrede tæver, avlshanner og producerede hvalpe (5,36 pr. parret tæve i gennemsnit for mink). Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen svarer 1 dyreenhed til 44 årstæver af mink, ildere o.l. samt 18 årstæver af ræve, finnracon o.l. Såfremt minkhvalpe ved fravænning overflyttes til en anden ejendom (sommerfarm) anvendes følgende omregningsfaktorer ved fastsættelse af de to farmes størrelse målt i antal årstæver. Omregningsmodellen må dog ikke anvendes til at fastsætte sommerfarmes placering i overgangsordningen for kravet om gødningsopsamling Se

2 2 herom nedenfor under Indretning og drift af pelsdyrhaller Tidsfrister for opfyldelse af kravet om gødningsopsamling og opbevaring. Sommerfarme med hvalpe fra 1.7. til pelsning Helårsfarme uden hvalpe fra ,98 hvalpe = 1 årstæve 2,48 tæver = 1 årstæve Ved beregning af antallet af dyreenheder på sådanne farme anvendes samme beregningsprincip idet følgende omregningsfaktorer anvendes: Sommerfarme med hvalpe fra 1.7 til pelsning Helårsfarme uden hvalpe fra ,3 hvalpe = 1 dyreenhed 109,2 tæver = 1 dyreenhed Lokalisering af pelsdyrfarme Kapitel 2 Pelsdyrfarme kan medføre forurening af grund- og overfladevand, ammoniakafsætning samt gener for omgivelser herunder lugt- og fluegener. I henhold til 2 må pelsdyrfarme ikke etableres i byzone eller sommerhusområde eller i områder, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til byzone eller sommerhusområde. Pelsdyrfarme må desuden ikke etableres i landzoneområder, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende. Ved ændring, der medfører forøgede gener for omgivelserne samt ved etablering og udvidelse af pelsdyrhaller og opbevaringsanlæg for pelsdyrgødning skal nedenstående mindste afstandskrav overholdes ( 3, stk. 1-4). Tabel 1. Byggeprojekt Farmtype rævetæver < rævetæver andre pelsdyr Pelsdyrhaller Pelsdyrhaller Pelsdyrhaller Pelsdyrhaller < andre pelsdyr Gødningsbeholder De i 2 nævnte områder 400 m 300 m 300 m 200 m 100 m a) Nabobeboelse 300 m 200 m 200 m 100 m 50 m a)jævnfør 3, stk. 3 punkt 2 omfatter dette alene afstanden til byzone og sommerhusområde, og ikke de øvrige områder, der nævnes i 2 punkt 2 og 3. Alle Tabel 2. Enkelt vandindvindingsanlæg Fælles vandindvindingsanlæg Vandløb og søer (herunder dræn) Offentlig vej og privat fællesvej Naboskel Levnedsmiddelvirksomhed Beboelse på samme ejendom 25 m 50 m 15 m 15 m 5 m 25 m 15 m De ovennævnte afstandskrav i tabel 1 og 2 gælder dog ikke, hvis der er tale om ændringer, der ikke medfører forøgede gener for omgivelserne et eksempel herpå er opsætning af gødningsrender.

3 3 Vedrørende afstandskrav for opbevaringsanlæg for gødning, skal det bemærkes, at der nu er indført afstandskrav på mindst 50 m til nabobeboelse og 100 m til byzone og sommerhusområde ( 3 stk. 3). Selv om myndighederne ikke kan stille krav herom, bør avlerne af hensyn til begrænsningen af lugt- og fluegener dog tilstræbe, at afstanden mindst svarer til de afstande, der i henhold til 3 stk. 1 og 2 gælder for selve farmen. Ved kortere afstande bør avlerne rette særlig opmærksomhed mod begrænsning af lugt- og fluegener. Ifølge 4 stk. 1 skal gødningen opsamles og føres til et gødningsopbevaringsanlæg. Dette betyder, at der skelnes mellem anlæg til opsamling af gødning og anlæg til opbevaring af gødning. Render til opsamling og en tilhørende fortank er eksempler på opsamlingsanlæg. Afstandskravene i 3 stk. 4 omfatter kun opbevaringsanlæggene. Såfremt en eksisterende pelsdyrfarm er placeret under 50 m til nabobeboelse, vil der lovligt kunne etableres et opsamlingsanlæg med gyllerender og en opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholderen skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale, have en fast overdækning og kan f.eks. være en lukket container. Hvis opsamlingsbeholderen ikke skal betragtes som et opbevaringsanlæg, skal den tømmes eller fjernes efter afsluttet udmugning, således anlægget ikke indeholder gødning fra flere udmugninger. Et opsamlingsanlæg må dog ved f.eks. daglig udmugning eller udmugning 2 gange om ugen indeholde gødning fra op til én uges produktion. Hvis den ugentlige gødningsproduktion på ejendommen ikke overstiger 30 m 3 gylle kan tømningen eller fjernelsen dog udskydes til der er opsamlet max. 30 m 3. Hvor der på ejendommen ikke er et gødningsopbevaringsanlæg kan gødningen føres fra opsamlingsanlægget til et gødningsopbevaringsanlæg på anden ejendom. Efter planlovens 36, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen meddele landzonetilladelse til en af hensyn til markdriften ønsket placering af gyllebeholdere, med mindre væsentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer afgørende taler imod placeringen. Der skal dog kun meddeles landzonetilladelse, hvis gyllebeholderen placeres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. En tilladelse skal i givet fald indeholde vilkår om, at gyllebeholderen afskærmes med beplantning og fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Hvor afstandskravene til omboende og zonegrænser ikke overholdes, kan kommunalbestyrelsen nægte tilladelsen til erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, hvis der er mulighed for en anden placering på ejendommen. Kravene vedrørende afstand til vandindvindingsanlæg, vandløb, veje, skel, levnedsmiddelvirksomhed og beboelse på samme ejendom gælder dog ikke ved etablering af pelsdyrhold i lovligt eksisterende landbrugsbygninger, etableret før 1. februar 1986, såfremt der er fast gulv med afløb eller etableret gødningsrender. ( 3. stk. 6). Kommunalbestyrelsen kan normalt ikke fravige afstandskravene i ovenstående tabeller. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra kravene om afstand til beboelse m.m., således at der på lovligt eksisterende farme kan ske mindre bygningsmæssige udvidelser (5 10%) på den side af farmen der vender bort fra nabobeboelsen. ( 3 stk.7). Ved sådanne dispensationer skal kommunalbestyrelsen foretage en konkret vurdering og sikre, at der ikke opstår væsentlige gener for nabobeboelser. Dispensationen kan kun meddeles til farme, der er oprettet før 1. februar Forud for meddelelse af dispensation skal der gennemføres nabohøring og foretages en vurdering af, om ændringen på den bestående virksomhed medfører gener for naboer. Såfremt en udvidelse alene har til formål at tilgodese nye dyrevelfærdsmæssige krav til indhusning ved uændret produktionsstørrelse på farmen, skal kommunalbestyrelsen som hovedregel meddele dispensation fra afstandskravene i henhold til 3, stk. 7. Det skyldes, at besætningen ikke forøges, og ændringen derfor ikke medfører forøgede gener for naboerne, når udvidelsen foretages i retningen væk fra nabobeboelse. Endelig kan kommunalbestyrelsen for områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområder, se bort fra afstandskravene til eksisterende og udlagte byzone og sommerhusområder samt områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende, når særlige grunde taler herfor, jfr. 3 stk. 8. Baggrunden for denne bestemmelse er, at det må forventes, at der i forbindelse med vedtagelsen af de omhandlede lokalplaner er taget

4 4 hensyn til mulige gener som følge af kortere afstande. Det skal endvidere bemærkes, at der efter denne bestemmelse ikke kan dispenseres for afstandskravene til nabobeboelse. Det skal endvidere bemærkes, at drænledninger betragtes som vandløb ( 3 stk. 4). Minkfarme må derfor ikke etableres på drænede arealer, medmindre der opretholdes en afstand på 15 m eller al drænvand behandles som spildevand og udledes i henhold til en kommunal tilladelse, jf. 3 stk. 5. I forbindelse med administrationen af tilladelser til udledning af drænvand fra minkfarme bør tilsynsmyndigheden være opmærksom på, at nedsivning af fosfor og ammoniumkvælstof er en langsom proces. Forurening af drænvand med disse næringsstoffer kan derfor være stigende gennem en lang årrække og fortsætte mange år efter at udledningen på jordoverfladen er stoppet. Pelsdyrhaller og gødningsopbevaringsanlæg, der er lovligt placeret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, kan fortsat være placeret samme sted jf. 3, stk. 9. Indretning og drift af pelsdyrhaller Kapitel 3 og 4 Hovedformålet med den nye bekendtgørelse er at nedsætte tabet af næringsstoffer fra pelsdyrfarme. Der er derfor indført et generelt krav om, at pelsdyrgødning skal opsamles og føres til gødningsopbevaringsanlæg. Det svarer til de krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, der gælder for alle andre former for erhvervsmæssigt dyrehold. Der er i de senere år gennemført en del undersøgelser af næringsstoftabene fra traditionelle pelsdyrhaller og mulighederne for at mindske disse tab. Der er dog fortsat betydelig usikkerhed vedr. næringsstoftab ved anvendelse af forskellige halkonstruktioner, udmugningspraksis m.m. I betragtning af, at der findes mange forskellige typer bygninger, udmugningssystemer og driftspraksis er der endnu et ufuldstændig grundlag for fastsættelse af detaljerede krav til konstruktion af bygninger og udmugningssystemer ved de forskellige haltyper. Hovedparten af de hidtidige undersøgelser er gennemført i 2-rækkede haller med gødningsrender. Denne haltype og konstruktion af gødningsrender er almindelig anvendt. Tidsfrister for opfyldelse af kravet om gødningsopsamling og opbevaring For eksisterende, nyetablerede og udvidede pelsdyrfarme med 600 eller flere årstæver skal de anmeldelser og eventuelle ansøgninger, der er nødvendige for at opfylde betingelserne om opsamling af gødning være modtaget af kommunen inden udgangen af år 2004, og kravet om opsamling skal være opfyldt senest et år efter, at alle påkrævede tilladelser er meddelt jf. 15. For eksisterende, nyetablerede og udvidede pelsdyrfarme med under 600 tæver skal anmeldelsen og eventuelle ansøgninger være modtaget af kommunen inden udgangen af 2007, og kravet om opsamling af gødning skal være opfyldt senest et år efter, at alle påkrævede tilladelser er meddelt jf. 15. Ved udvidelse af bestående farme gælder ovenstående overgangsordning således, at farmens størrelse beregnes ud fra det samlede antal årstæver efter udvidelsen. For sommerfarme er fristen uanset farmens størrelse ligeledes den 31. december 2007, da der pr. definition er færre end 600 tæver. For anmeldelser/ansøgninger, der ikke er omfattet af overgangsbestemmelsen, fx efter 31. december 2007, skal kravene opfyldes ved ibrugtagning.

5 5 Hvis der er særlige behov for beskyttelse af grundvandsinteresser kan kommunalbestyrelsen påbyde, at kravet om opsamling af gødning opfyldes på et tidligere tidspunkt ( 4 stk. 2). Dette gælder for farme, der ligger indenfor eksisterende vandindvindings oplande til almen vandforsyning i områder, der i regionplanen er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder, og i områder, der i regionplanen er udpeget som indsatsområde vedrørende nitrat. Sådanne påbud skal forvarsles i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler herom, og fristen for påbuddets efterkommelse fastsættes under hensyntagen til, at der for øvrige farme gælder en frist for opfyldelse af opsamlingskravet på et år efter alle påkrævede tilladelser er meddelt. Midlertidige krav For farme, der som følge af overgangsordningen i 15 endnu ikke skal opfylde kravet om gødningsopsamling i 4, stk. 1, nr. 2, gælder de hidtidige regler indtil de konstruktionsændringer, der er nødvendige for at opfylde bekendtgørelsens krav om opsamling af gødning, er gennemført. Det indebærer bl.a.: At der skal renses i, under og omkring burene mindst en gang om ugen. Rengøring inde i burene med avlstæver og hvalpe kan dog undlades i tiden fra 25. april til 1. juli, for ræve dog indtil 15. juli ( 7, stk. 1). At der under burene i haller uden opsamlingssystem skal udlægges mindst 10 cm sand eller grus, som skal udskiftes mindst en gang årligt ( 7 stk. 2). At jorden under burene skal holdes tør og det skal sikres, at vandspild ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af næringsstoffer ( 7 stk. 3). Materiale, der oprenses under burene, og sandet, der udskiftes, indeholder næringsstoffer. Det skal derfor enten føres til mødding eller udspredes på landbrugsjord. For at opfylde kravene om, at jorden holdes tør under burene og at der ikke sker afstrømning eller nedsivning af næringsstoffer, skal vandingssystemet vedligeholdes, så vandspild så vidt muligt undgås. Åbne haller, der er etableret efter den 1. februar 1986, skal være forsynet med tagrender, hvis der ikke er opsat gødningsrender. Fremtidige krav For at nedsætte tabet af næringsstoffer til omgivelserne ved udvaskning og ammoniakfordampning er der i den nye bekendtgørelse stillet krav om, at gødningen herunder også urinen skal opsamles og føres til gødningsanlæg.( 4 stk. 1). Dette krav anses for opfyldt, hvis pelsdyrhaller konstrueres og drives i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelse for stalde til andre dyrearter. D.v.s. med tæt gulv og tætte rørsystemer til opsamling af flydende gødning. Pelsdyrbekendtgørelsen indeholder imidlertid ikke krav om tæt gulv. Der er derfor mulighed for at kravet om gødningsopsamling også kan opfyldes ved anden bygningskonstruktion og driftspraksis, såfremt der opnås en tilfredsstillende opsamling af næringsstofferne i fast gødning, urin og foderspild. Kravet om opsamling af pelsdyrgødning anses for opfyldt, hvis avleren opfylder de tekniske og praktiske driftsforhold for haller med og uden tæt bund, som er beskrevet i de følgende afsnit.

6 6 Hvis avlerne ønsker at indføre en anden driftspraksis end denne specifikke model, anses opsamlingskravet som opfyldt, såfremt det årlige næringsstoftab fra hallerne med ændringen stadig ikke overstiger 1,65 kg N og 0,16 kg P pr. årstæve for minkfarme. For ræve og finnraccoon svarer det til et tab på 3,75 kg N og 0,4 kg P pr årstæve. Dokumentation for, at en given bygningskonstruktion og driftspraksis opfylder dette krav kan bestå af byggeblade udarbejdet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, eller Danmarks Jordbrugsforskning og skal godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. Haller med tæt bund Haller, der er forsynet med tæt bund, opfylder de generelle krav til stalde i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nedsivning fra hallen er derfor forhindret. Gulvet skal konstrueres med fald mod gulvafløb, der føres til gylle- eller ajlebeholder. Åbne haller skal langs ydersiden være forsynet med en kant som forhindrer afløb ud fra hallen. Gødning, affald og foderspild skal føres til gødningslager. Vandspild fra drikkeventiler samt vand fra vask af bure og anden rengøring skal ligeledes opsamles i gødningslager (Gylle eller ajlebeholder). Vandspild fra drikkeventiler kan dog afledes på anden måde, såfremt der skabes sikkerhed for, at det ikke kommer i kontakt med gulvet under burene eller andre flader og materialer, der er forurenet med gødning eller urin. Udmugning reducerer ammoniakfordampning, lugt- og fluegener og forbedrer klimaet i stalden. Der skal derfor foretages udmugning af gødning og oprensning under burene mindst en gang om ugen ( 7, stk. 1). Tagvand og drænvand fra arealet mellem haller kan normalt afledes som overfladevand uden særlige vilkår. Hvis der på området tidligere har været pelsdyrhaller uden tæt bund skal drænvand ved etablering af dræn dog behandles som spildevand på grund af risiko for udvaskning af næringsstoffer ophobet i jorden. Minkhaller uden tæt bund I minkhaller uden tæt bund er der flere mulighed for at overholde de fremtidige krav til opsamling af gødningen. På baggrund af den nuværende viden kan i denne vejledning anvises flere muligheder for opfyldelse af kravet. Disse opsamlingsmodeller fremgår af følgende skema, og indholdet af de enkelte kolonner forklares nedenfor. 1) Rendebredde 2) Hyppighed af udmugning i renden 3) Tilførsel af halm 4) Proteinindhold i % af OE i uge over 36½ cm 1 gang om ugen halm ad lib. ingen krav over 32 cm 1 gang om ugen halm ad lib. 32% over 32 cm 1 gang om ugen ingen krav 31% over 32 cm 2 gange om ugen ingen krav ingen krav over 32 cm 1 gang om ugen halm ad lib + 0,2 kg ingen krav over 28 cm dagligt ingen krav ingen krav over 28 cm 2 gange om ugen halm ad lib. ingen krav over 28 cm 2 gange om ugen ingen krav 32% over 28 cm 1 gang om ugen halm ad lib. 31% over 28 cm 1 gang om ugen halm ad lib+0,2 kg 32% Skulle senere undersøgelser - mod forventning - vise, at kravet til maksimalt tab på 1,65 kg N og 0,16 kg P pr. årstæve ikke opnås ved disse anvisninger, vil de her anviste løsninger alligevel betragtes som opfyldelse af kravet om opsamling ifølge 4 stk. 1. Ad 1) Minkhaller uden tæt bund skal være forsynet med et vandtæt opsamlingsareal for gødning, der sikrer opsamling af gødning og vandspild fra drikkeventiler. Dette opfyldes ved hjælp af ophængte gødningsrender eller

7 7 støbte render på jorden med en bredde på f.eks. 30 cm dog mindst 28 cm. Rendernes bredde opmåles, som afstanden mellem toppunkterne på rendernes kant. Afstanden måles fra skillelinien for, hvor gødningen falder ind eller ud af renden. Renderne placeres f.eks. under de yderste 25 cm af burene og 5 cm uden for burene. Vandspild fra drikkeventiler kan dog afledes på anden måde, såfremt der skabes sikkerhed for, at det ikke kommer i kontakt med flader og materialer, der er forurenet med gødning og urin. På farme, der den 26. marts 2004 er forsynet med opsamlingssystem med en mindre rendebredde end 32 cm, sidestilles disse render med kategorien rendebredde over 32 cm i ovenstående skema. Tilsvarende gælder opsætning af render, der var anmeldt til kommunen inden den 26. marts Ved senere udskiftning af disse render pga. almindelig slid og ælde skal der opsættes render således, at de indtræder på normal vis i ovenstående opsamlingsmodel. Ad 2) Udmugning reducerer ammoniakfordampning, lugt- og fluegener og forbedrer klimaet i stalden. Der skal derfor foretages udmugning af gødning mindst en gang om ugen ( 7, stk. 1). Længerevarende hård frost kan dog umuliggøre udmugning, som derfor kan undlades, indtil vejret igen tillader det. Ad 3) Til opsamling af næringsstoffer i den urin, der afsættes udenfor opsamlingsarealet for gødning, skal det resterende areal under burene tilføres et materiale, som kan opsuge næringsstofferne. Dette krav opfyldes ved, at minkene tilføres halm ad libitum (halm ad lib.). Herved menes, at der altid skal være rigeligt tilgængeligt halm ovenpå minkenes redekasse, således at de altid har mulighed for at opfylde deres behov for at trække halm ned i redekassen og ud i buret. Der må ikke være halmbegrænsende foranstaltninger, der hindrer adgangen til halmen andet end trådnettet. Derved sikres, at der løbende falder tilstrækkelig halm ned på grusbunden. Fra hvalpefødsel kræves strøelsen dog ikke udlagt på redekassen, dels fordi hvalpene kræver hyppigt eftersyn, og dels fordi der i slutningen af perioden fodres på redekasselåget, så hvalpene kan nå foderet. I denne periode skal strøelse i stedet tilføres i samme mængde direkte i buret, under buret eller i redekassen. I takt med at avleren - typisk i løbet af juli - afslutter fodringen på redekasselåget, skal tilførsel af strøelse på redekassen genoptages. Ved halm ad lib+0,2 kg menes, at der foruden tilførsel af halm ad libitum til dyrene skal udlægges 0,2 kg. halm pr. uge pr. årstæve under burene. Ad 4) En reduktion af mængden af protein i foderet vil formindske udskillelsen af næringsstoffer. Opsamlingsmodellerne er derfor afhængige af, hvilket foder avlerne anvender i perioden fra uge 30 til uge 47 begge uger medregnes. Da der dagligt er udsving i fodersammensætningen, skal avlerne dokumentere procentsatsen ved hjælp af en produktionsplan fra foderleverandøren, hvoraf den planlagte mængde protein i procent af den omsættelige energi fremgår. Efter at de gødningsopsamlingssystemer, der er omfattet af 15, stk. 1, nr. 1, har været i funktion i 2 år, gennemføres en kontrol af, om branchen som helhed gennemsnitligt ud fra de faktiske målinger har efterlevet foderplanerne. Hvis branchen ved denne evaluering ikke lever op til kravet, vil der for den efterfølgende sæson efter forhandling kunne kræves øvrige stramninger. På tilsvarende måde gennemføres der herefter evaluering årligt. Af hensyn til fluebekæmpelse skal der på arealet under burene foretages oprensning mindst 1 gang ugentlig. Man kan dog i perioden 1. maj til 1. november nøjes med at fjerne halmen under burene 1 gang om måneden og i den øvrige del af året hver anden måned, såfremt det ikke medfører uacceptable fluegener for omgivelserne. Hvis der på en farm konstateres fluegener specifikt begrundet i at halmlaget under burene ikke fjernes hyppigt nok, kan dette kræves fjernet én gang ugentligt. Oprensningsmaterialet skal ligesom halmen til opsugning af næringsstoffer føres til gødningslager eller udspredes på landbrugsarealer som gødning. Ved vask af bure skal det sikres, at der ikke sker nedsivning af vand og gødningsstoffer fra hallerne ( 7 stk. 3). Såfremt mængden af vaskevand begrænses til max. 20 l/m2 svarende til en vandtilførsel på 20 mm vil risikoen for nedsivning være begrænset, idet en sådan vandmængde kan tilbageholdes i de øverste grus- og jordlag,

8 8 hvorfra det kan fjernes ved fordampning fra jordoverfladen. Bekendtgørelsens bestemmelser i 7 stk. 3 anses derfor for opfyldt, hvis mængden af vaskevand begrænses til højest 20 l/m2. Drænvand og anden afledning af overfladevand fra arealet mellem bygningerne skal behandles som spildevand. Etablering af nye dræn mellem hallerne kræver derfor spildevandstilladelse jf. 4, stk. 3. Haller uden fast bund til andre kødædende pelsdyrarter end mink For pelsdyrarter som ræve og finnraccoon sker afsætning af gødning og urin fordelt over hele burets areal. Det er derfor ikke - som for mink muligt at opsamle hovedparten af gødningen på vandtætte arealer (gødningsrender eller lign.) under en mindre del af burarealet. Der bør derfor som hovedregel være tæt bund under hele burarealet. Såfremt der ikke er tæt bund, skal der udlægges halm eller andet materiale, der kan opsuge den mængde næringsstoffer i gødningen. Indtil der foreligger godkendte byggeblade eller anden dokumentation for, hvilke mængder af halm og andet materiale, der er nødvendigt for at opfylde opsamlingskravet, kræves der en mængde på 100 og 150 kg halm pr. årstæve for henholdsvis sølvræve og blåræve. De 100/150 kg halm kan erstattes af andet materiale i en mængde, der sikrer samme opsamlingskapacitet dvs. der skal være samme væskeopsugende evne. Opbevaring af gødning Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 4, 5, 7 og 8 Anlæg til opbevaring af gødning skal opfylde kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Anlæggene skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale og udføres således, af de kan modstå påvirkninger fra den oplagrede gødning og kørsel i forbindelse med fyldning og tømning af lageret. Møddingspladser Fast gødning opbevares på møddinger med fast og tæt bund. Møddingens sidebegrænsning skal som minimum bestå at en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. Møddingen skal være forsynet med afløb til opsamling af møddingssaft og den skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingsarealet. Afløbet fra møddingspladsen skal være placeret i pladsens laveste punkt og udformet således at tilstopning undgås. Afløbet skal være dimensioneret således, at der kan afledes en vandmængde pr. time, svarende til mindst 100 mm nedbør, og afløbet skal føres til en beholder for flydende husdyrgødning. Afløb kan undlades, hvis der er tale om et overdækket møddingshus og gødningen ikke afgiver møddingssaft. Fra 1. august 2004 skal lagre af fast gødning uden daglig tilførsel overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. Gødningen kan også føres til en anden type opbevaringsanlæg end egentlige møddingspladser, f.eks. en lukket container. En lukket container skal være placeret på et areal med afløb til møddingsaftbeholder. Arealet skal være udført af et bestandigt og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materiale. Containeren skal være overdækket. Denne driftspraksis anvendes typisk i tilfælde, hvor gødningen overføres til opbevaring på anden ejendom. I så fald tømmes containeren, når den er fuld. Der kan henvises til Byggeblad vedr. containere til opbevaring af fast gødning fra mink m.v. Fast gødning kan også opbevares efter reglerne om opbevaring af flydende husdyrgødning. Hvis en opsamlingsbeholder fortank og lignende - ikke skal betragtes som et opbevaringsanlæg, skal den tømmes eller fjernes efter afsluttet udmugning, således at anlægget ikke indeholder gødning fra flere udmugninger. Et opsamlingsanlæg må dog ved f.eks. daglig udmugning indeholde gødning fra op til én uges produktion. Hvis den ugentlige gødningsproduktion på ejendommen ikke overstiger 30 m 3 gylle kan tømningen eller fjernelsen dog udskydes til der er opsamlet max. 30 m 3.

9 9 Endelig er der i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens 11, stk. 1, åbnet mulighed for fra 1. august 2002 at opbevare kompost med en tørstofprocent på mindst 30 pct. i markstakke, såfremt disse er overdækket med kompost dug eller lufttæt materiale. Kravet om overdækning gælder fra 1. august Denne bestemmelse kan navnlig få betydning ved opbevaring af overskydende halm fra redekasser m.v. på farme med gylleanlæg. Det skal dog understreges, at reglen kun omfatter kompost. Halm iblandet foderrester og urin, opsamlet under burene, kan ikke lægges direkte i markstak. Sådant materiale skal først gennemgå en komposterings- og homogeniseringsproces. Kompostering skal ske på et areal, der opfylder ovennævnte krav til møddingspladser. Endelig skal det bemærkes, at kommunalbestyrelsen på visse vilkår kan give tilladelse til midlertidige markmøddinger, når der i forbindelse med bekæmpelse af plasmacytose sker en samlet udsætning af dyre bestanden på en farm, jf. pelsdyrfarmbekendtgørelsens 11. Opbevaring af flydende gødning, møddingsvand og vand fra vaskepladser til rengøring af foderrekvisitter m.m. For at opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser skal alle minkfarme være forsynet med en beholder til opsamling af møddingsvand og vaskevand. Med mindre flydende gødning, møddingsvand og vaskevand overføres til anden ejendom, skal farmene være forsynet med opbevaringsanlæg hertil. For at mindske ammoniakfordampningen skal alle beholdere til flydende husdyrgødning fra 1. marts 2003 være forsynet med fast overdækning i form af flydedug, teltoverdækning eller lignende. For minkgylle er omhyggelig overdækning særlig vigtig, idet ammoniumkoncentrationen i minkgyllen medfører risiko for en ammoniakfordampning, som både medfører tab af næringsstoffer og eutrofiering af naturområder. Overdækning er endvidere en vigtig foranstaltning til begrænsning af lugt- og fluegener. Overdækningen kan dog undlades, såfremt der i stedet etableres tæt overdækning, f.eks. i form af naturligt flydelag, eller anden tæt overdækning på beholderen, og der løbende og regelmæssigt i overensstemmelse med Skovog Naturstyrelsens anvisninger føres optegnelser i en logbog om overdækningens tilstand og tæthed. Gødningslagrenes kapacitet For at sikre, at udbringningen af husdyrgødning kan ske i overensstemmelse med gældende regler for udbringningstidspunkter og udnyttelse af husdyrgødningens næringsstofindhold skal opbevaringsanlæg til pelsdyrgødning normalt have en kapacitet svarende til 9 måneders tilførsel. Der kan være stor variation på den producerede husdyrgødningsmængde pr. årstæve, men det vurderes i de foreliggende normtal, at der skal være en opbevaringskapacitet på ca. 0,50 m 3 flydende gødning pr. årstæve. Der kan dog forekomme konkrete omstændigheder på de enkelte pelsdyrfarme, som bevirker, at der er behov for enten en større eller mindre opbevaringskapacitet. Der kan f.eks. i visse tilfælde forekomme slagregn i gyllerender på åbne haller, og omvendt kan f.eks. en begrænsning af vandspild fra drikkeventiler medføre reduceret behov for opbevaringskapacitet. Fordelingen af opbevaringskapaciteten på beholdere til flydende gødning og møddingspladser til fast gødning vil være meget afhængig af udmugningssystem og driftspraksis.

10 10 Harmonikrav Næringsstofferne i husdyrgødning skal tilføres afgrøder med kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning. Selve udbringningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. udbringningstidspunkter, spredningsmetoder, nedpløjning m.m. Normalt må der på en landbrugsbedrift højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha. Fra 1. august 2002 er omregningsfaktorerne for mink, ilder o.l. 44 årstæver pr, dyreenhed og for ræve, finnracon o.l. 18 årstæver pr. dyreenhed. På en landbrugsbedrift må der derfor højest udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til gødningen fra 62 årstæver af mink, ilder o.l. eller 25 årstæver af ræve, finnracon o.l. pr. ha. Frem til 1. august 2004 må der dog på landbrugsbedrifter, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af fjerkræ, pelsdyr eller en blanding heraf, udspredes en mængde svarende til 1,7 dyreenheder pr. ha fra disse dyr på egen bedrift. Dette svarer til gødningen fra 75 årstæver af mink, ilder o.l. eller 31 årstæver af ræve, finnracon o.l. pr. ha. Hvis der på en bedrift er en større mængde husdyrgødning til rådighed, end der må udbringes på bedriftens areal, skal der foreligge skriftlige aftaler, der sikrer, at overskydende gødning anvendes på en anden registreret landbrugsejendom eller afsættes til et biogasanlæg, et fællesanlæg et forarbejdnings-anlæg eller som forarbejdet husdyrgødning. Plantedirektoratet fører kontrol med, at harmonikravene overholdes. En jordbrugsvirksomhed har pligt til at være tilmeldt Plantedirektoratets register for afgiftsfritagelse, hvis virksomheden har en momsregistreret omsætning på mindst kr. inden for jordbrugserhverv og samtidig har over 10 DE, har over 1 DE/ha eller modtager mere end 25 t husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden (Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 551 af 2. juli 2002). Vaskeplads for foderrekvisitter 5 På pelsdyrfarme med et dyrehold på 300 avlstæver eller derover og sommerfarme med hvalpe svarende til 300 avlstæver eller derover, skal der indrettes en vaskeplads til rengøring af foderrekvisitter. Ved beregning af dyreholdets størrelse på sommerfarme anvendes de under kapitel 1 angivne omregningsfaktorer. Gulvet på vaskepladsen skal udføres af materiale, der er vanskelig gennemtrængelig for fugtighed, og det skal kunne modstå påvirkninger fra de anvendte redskaber. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriseret kloakmester i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som anført i bygningsreglementet. Afløbet skal føres til en beholder, der opfylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Såfremt der udelukkende anvendes tørfoder på farmen er det ikke nødvendigt at etablere vaskeplads.

11 11 Læhegn omkring farmen 6 Omkring pelsdyrfarme skal der etableres og stedse vedligeholdes et læhegn bestående af mindst 3 rækker træer. Hvis lovligt etablerede farme ligger mindre end 5 m fra offentlig vej, privat fællesvej eller naboskel kan der plantes mindre end 3 rækker træer. I så fald skal der drages særlig omsorg for, at hegnet er så tæt at indsyn til farmen begrænses mest muligt. For områder, der ved lokalplan er udlagt til pelsdyrområde, gælder kravet om læhegn området som helhed. Dvs., at der skal etableres læhegn omkring hele lokalområdet, hvorimod der ikke kræves læhegn omkring den enkelte pelsdyrfarm. Der henvises også til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 610 af 19. juli 2002 om husning af mink og hegning af minkfarme, hvori stilles krav til, hvordan hegnet, som er omfattet af denne bekendtgørelse i relation til farme og anlæg, skal se ud. Fluebekæmpelse 8 Der skal overalt på pelsdyrfarme foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium fastsatte retningslinier. Der henvises således til Statens Skadedyrslaboratorium s Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme med en fortegnelse over fluemidler. Det er vigtigt, at der foretages effektive forebyggende foranstaltninger, og at disse foranstaltninger om nødvendigt suppleres med bekæmpelse af de voksne fluer. De forebyggende foranstaltninger består især i at forhindre, at fluerne klækkes i gødning og i sand og jordlag under burene. Det er derfor - også for fluebekæmpelsen vigtigt at reglerne for udmugning og oprensning under burene overholdes, og at der foretages en effektiv overdækning af gødningslagre. Disse foranstaltninger vil normalt reducere fluegenerne til et acceptabelt niveau. Fremstilling af foder 9 Der må ikke fremstilles foder på pelsdyrfarme. Under særlige omstændigheder kan kommunalbestyrelsen dog give dispensation til fremstilling af foder, hvis foderet er beregnet til farmenes eget forbrug. Foderet skal opbevares i lukkede siloer eller lukkede containere. Hvis foder opbevares i fodervogne eller spande skal disse placeres indendørs. Opbevaring af døde pelsdyr 10 Døde dyr samt kroppe og fedt fra pelsning skal opbevares i lukkede containere, som leveres til destruktionsanstalt mindst én gang om ugen. Derudover tilrådes det, at materiale til anvendelse af opsugning af fedtstoffer opbevares i lukkede containere. I praksis står destruktionsanstalten for afhentningen af de døde pelsdyr. Da destruktionsanstalten normalt ikke afhenter enkelte døde dyr, kan disse alternativt opbevares i en fryser indtil afhentning.

12 12 På grund af brandfare anbefales det at placere containere med såvel døde dyrekroppe som fedt fra pelsning samt materiale til anvendelse af opsugning af fedtstoffer minimum 10 meter fra nærmeste bygning. Markmøddinger på plasmasytoseinficerede farme 11 Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til, at fast gødning fra pelsdyrfarme oplagres i marken med henblik på bekæmpelse af plasmasytose efter reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om plasmasytose hos mink, ilder og finnracoon. Denne mulighed foreligger alene, hvis farmens samlede dyrebestand saneres, og opbevaring af gødningen på møddingsplads - som beskrevet ovenfor ikke er mulig som følge af risikoen for spredning af plasmasytose på farmen. Markmøddingerne må kun bestå af faste ekskrementer og strøelse. Tilladelsen gives med vilkår om placering, indretning og drift af markmøddingen, så der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet eller afledning til vandløb, dræn, søer og havet. Der skal derfor som minimum fastsættes vilkår om, - at gødningen skal tilsættes halm, så tørstofprocenten mindst er 30 ved udlægningen, - at markmøddingen skal indrettes med en bund af presset halm på mindst 10 cm tykkelse, - at markmøddingen skal holdes overdækket med plastic eller andet tæt og vejrbestandigt materiale, - og at markmøddingen skal placeres med en afstand på mindst 50 m til nabobeboelse og 100 m til byzone og sommerhusområde. Tilladelse til etablering af markmødding kan gives fra det tidspunkt, hvor den samlede dyrebestand udsættes til den næstfølgende 1. september. Administrative bestemmelser m.v. Kapitel 5 og 6 Pelsdyrfarmbekendtgørelsen er en branchebekendtgørelse, og indeholder som beskrevet ovenfor en række krav for pelsdyrfarmenes drift. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan skærpe disse ved at meddele konkrete påbud, medmindre der er udtrykkelig hjemmel herfor i bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen kan ikke skærpe kravene ved at meddele konkrete påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 42. Kommunalbestyrelsen har dog i bekendtgørelsens 4, stk. 2 hjemmel til at påbyde, at pelsdyrhaller beliggende inden for visse områder skal overholde kravene til gødningsopsamling på et tidligere tidspunkt end de frister, som er fastsat i bekendtgørelsens 15. Bekendtgørelsen indeholder 2 dispensationsmuligheder. Jævnfør 3, stk. 7 kan kommunalbestyrelsen under bestemte betingelser meddele dispensation fra afstandskravene til nabobeboelse (bestemmelsen omfatter alene pelsdyrfarme oprettet før 1. februar 1986), og i henhold til 9, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen under særlige forhold meddele dispensation til fremstilling af foder til farmenes eget forbrug. Anmeldepligten (husdyrgødningsbekendtgørelsens 29 og 30) Anmeldepligten betyder, at der før etablering, udvidelse eller væsentlig ændring af pelsdyrfarme skal indgives anmeldelse af byggeriet til kommunalbestyrelsen efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens 29.

13 13 Anmeldelsen skal indeholde konstruktionstegninger m.v., som anført i bygningsreglementet, samt dokumentation for, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til styrke, tæthed og bestandighed for gulve, opbevaringsanlæg m.m. er opfyldt. Anmeldelsen skal endvidere indeholde en angivelse af anlæggets placering i forhold til vandindvindingsanlæg, vandløb (herunder dræn), søer, omgivende ejendomme, bebyggelse, eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt udlagte byzone- og sommerhusområder, samt områder, der i kommuneplanen og/eller lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner o.l. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmeldelsen skal ske på særlige skemaer. Når kommunalbestyrelsen har modtaget anmeldelsen har den en frist på 2 uger til at gøre indsigelse mod byggeriet. Hvis kommunalbestyrelsen ikke reagerer inden for denne frist, kan byggeriet påbegyndes. Dette gælder dog kun, såfremt det ansøgte ikke kræver dispensation, tilladelse eller godkendelse. Hvis dette er tilfældet skal ansøgning om de nødvendige dispensationer, tilladelser eller godkendelser fremsendes sammen med anmeldelsen. Ved etablering, udvidelse eller ændring af pelsdyrhold i bestående bygninger gælder tilsvarende anmeldelsespligt som for byggeri, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 30. Håndhævelse og tilsyn Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at kravene i såvel pelsdyrfarmbekendtgørelsen som husdyrgødningsbekendtgørelsen overholdes, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9. Hvis det konstateres, at en pelsdyrfarm ikke lever op til de fastsatte krav, skal kommunalbestyrelsen reagere herpå. Der henvises til Miljøstyrelsens håndhævelsesvejledning (Vejledning nr. 12, 1992 om Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven). Heraf fremgår bl.a., hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere ved konstatering af et ulovligt forhold. Klageregler Der er ikke klageadgang til Skov- og Naturstyrelsen over de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer med hjemmel i pelsdyrfarmbekendtgørelsen, da klageadgangen er blevet afskåret. Det samme gælder de afgørelser kommunalbestyrelsen træffer som led i udøvelsen af tilsynspligten med pelsdyrfarme. Tilsynet med kommunerne varetages med virkning fra 1. januar 2004 af 5 statsamtmænd. Tilsynet med kommunerne fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, i det omfang der ikke er særlige klage- eller tilsynsmyndigheder, der kan tage stilling til sagen. Der kan i den forbindelse henvises til lov om kommunernes styrelse 47 og 48. VVM-vurdering I medfør af bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning med senere ændringer (Samlebekendtgørelsen) er pelsdyrprojekter omfattet af VVM-pligt, når de må antages af kunne påvirke miljøet væsentligt. VVM-pligt indebærer et krav om, at der skal foretages en særlig vurdering af projektets påvirkning på miljøet. Følgende pelsdyrprojekter er omfattet af VVM-pligt: 1. Nyanlæg eller væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, til en samlet kapacitet på mere end 250 dyreenheder. 2. Etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, hvor amtet på grund af anlæggets art, dimensioner eller placering skønner, at projektet vil kunne påvirke miljøet væsentligt. I publikationen: VVM-vejledning om visse offentlige og private anlægs indvirkning på miljøet af 10. oktober 2001 er der en nærmere beskrivelse af VVM-reglerne.

14 14 I forbindelse med de skærpede krav til gødningsopsamling skal der gennemføres ændringer på mange pelsdyrfarme. Ændringerne vil generelt mindske miljøpåvirkningen af miljøet, da dette er formålet med ændringen af bekendtgørelsen. Den forbedrede gødningsopsamling vil således mindske risikoen for udvaskning og ammoniakfordampning fra selve ejendommen. Den forbedrede gødningsopsamling vil dog give en større mængde husdyrgødning, der skal spredes, således at der kan blive en øget miljøpåvirkning i nærheden af de marker, hvor gødningen spredes. Det kan derfor ikke afvises, at etablering af nye opsamlingsanlæg undtagelsesvis kan blive omfattet af VVM-pligt. Etablering af gødningsopsamlingsanlæg er derfor omfattet af VVM-reglerne og skal derfor sendes til VVM screening i amtet. Landzonebestemmelserne Opmærksomheden henledes på Miljøministeriets landzonevejledning (Vejledning nr af 16. oktober 2002 om landzoneadministration Planlovens 34-38), hvoraf fremgår, at pelsdyrfarme kan betragtes som anlæg til husdyr der kan indgå som element i den erhvervsmæssige udnyttelse af en landbrugsejendom. På grund af pelsdyrfarmbekendtgørelsens afstandskrav ved lokalisering af pelsdyrfarme vil disse typisk blive placeret mere eller mindre fritliggende i det åbne land. Opførelse af pelsdyrfarme o.lign. på ejendomme uden landbrugspligt kræver altid landzonetilladelse. Hvis pelsdyravl indgår som et led i en landbrugsejendoms jordbrugsmæssige udnyttelse, må pelsdyrhaller i almindelighed anses for erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom og dermed være undtaget for landzonetilladelse. En forudsætning for at pelsdyrhaller kan opføres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, er dog at der er et passende forhold mellem bygninger og ejendommens jordtilliggende, jf. NKO nr. 22, 1994, om en minkfarm i landzone. Det vil være afgørende for spørgsmålet om bebyggelsens erhvervsmæssige nødvendighed at en væsentlig del af halm m.v. til dyrene frembringes på ejendommens jorder, og at gødning fra farmens dyrehold kan finde anvendelse på jorderne. Dette krav vil i almindelighed være opfyldt hvis forholdet mellem bygninger og jordtilliggende svarer til pelsdyrhaller på tilsammen ca. 500 m 2 bebygget areal pr. ha landbrugsjord der hører til landbrugsejendommen, herunder eventuel skov, udyrkede arealer mv. Ved det bebyggede areal forstås alene det samlede overdækkede areal, men derimod ikke eventuelle uoverdækkede gangarealer mellem pelsdyrhallerne eller andre uoverdækkede gangarealer m.v. inden for de indhegnede områder. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside findes - Retningslinier for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme - Byggeblad vedr. containere til opbevaring af fast gødning fra mink m.v.

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning

Miljøafdelingen. Hundehold. Vejledning Miljøafdelingen Hundehold Vejledning Hundehold Der skelnes i miljølovgivningen mellem erhvervsmæssigt og ikke erhvervsmæssigt hundehold. Det er udelukkende hundeholdets karakter og antallet af hunde der

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning 1 Titel: Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Læs mere

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold

Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold Har du heste? Her er lidt om krav og miljøregler til hestehold 2 3 Hvor må man holde hest Anmeldelse af hestehold Hvornår er et hestehold erhvervsmæssigt dyrehold? Krav til indretning af stalde, møddinger,

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning

Bilag 7. Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke samt overdækning af fast gødning Bilag til miljøgodkendelse af Klosterhedevej 25, Struer Kommune Bilag 1. Udspredningsarealer Bilag 2. Ejendommen ift. naboer og 3 Bilag 3. Udspredningsarealer og 7-arealer Bilag 4. Udspredningsarealer

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning.

Tilsynsbrev Peter Refsgaard, Herning Kommune, har den 10. december 2015 været på miljøtilsyn på Krøjgårdvej 25, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Kronholt Krøjgårdvej 25 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8058 peter.refsgaard@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-268-15

Læs mere

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse)

1. Anmeldelse på ejendommen Se vejledning! Vejnavn (stedbetegnelse) 5 708410 017698 Sendes til (kommunens navn og adresse) Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn.nr. Udfyldes af ansøgeren - sæt X Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

VEJLEDNING OM HESTEHOLD

VEJLEDNING OM HESTEHOLD VEJLEDNING OM HESTEHOLD - til dig, der har mere end fire heste mest Miljøregler for indretning og drift af hestehold. Vejledningen er lavet af: Odder Kommune Miljøregler Når du har mere end fire heste

Læs mere

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål

Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål Krav Opbevaring Udbringning Informationsfolder om anvendelse af affald til jordbrugsformål I folderen kan du læse mere om hvilke krav og anbefalinger der er, når du får leveret, opbevarer og udbringer

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads Niels Christian Blumensaadt Valdemarsgade 43 Ørslevvej 141 Postboks 200 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 12/14633 Dokumentnr.: 138498/13 Sagsbehandler: Ulla

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller. Pelsdyrhaller Mødding. Møddingsaftbeholder Ensilageoplag Sendes til Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf. 79 75 50 00 Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Tjørnevej 6 7171 Uldum Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr

Læs mere

Ejendomsnummer. Side/dørnr. 1. Anmeldelse på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse)

Ejendomsnummer. Side/dørnr. 1. Anmeldelse på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Sendes til (kommunens navn og adresse) Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Ejendomsnummer Side/dørnr. Bygn. nr. Vejkode

Læs mere

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING

NR. 01 FAGINSTRUKS STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING FAGINSTRUKS NR. 01 Krav 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.31, 1.32 Kontrolordning 5050_15 (Centralstøvsuger) Version juli, 2015 STALDINDRETNING OG HUSDYRGØDNING INDHOLD Faginstruks nr.

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Pelsfarmer Jesper Mortensen Tambogade Thyholm. Prioriteret tilsyn på Tambogade 9, 7790 Thyholm

Pelsfarmer Jesper Mortensen Tambogade Thyholm. Prioriteret tilsyn på Tambogade 9, 7790 Thyholm 1 - Tambogade 9 - følgebrev miljøtilsyn 2016 Hører til journalnummer: 09.20.01-K08-16-15 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Udskrevet

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 28 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JOHAN BLOCH NIELSEN Vester Hesselvej 1 7500 Holstebro Dato: 10-05-2016 Sagsnr.: 09.17.38-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup

Dispensation til dyrehold på Grantoftens Fritidscenter, Platanbuen 12, 2750 Ballerup MILJØ OG TEKNIK Klub Syd Platanbuen 12 2750 Ballerup Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato:. oktober 2013 Tlf. dir.: 4477 2323 Fax. dir.: 4477 2717 E-mail: hli@balk.dk

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 11, 7 a, stk. 1, 13 og 16, 19, stk. 5, 67, 73, 80, 90 og 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven

Bilag 4 N O T A T. 15. kontor. J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003. Gældende regler i planloven N O T A T Bilag 4 til Redegørelse fra Udvalget om nabogener SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELINGEN 15. kontor Gældende regler i planloven J.nr. D 022-0092 Ref. MET Den 17. december 2003 Planloven

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 12. april 2007 til en borger: Vedr.: Den tidligere Ribe Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven:

Statsforvaltningens skrivelse af 12. april 2007 til en borger: Vedr.: Den tidligere Ribe Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven: Statsforvaltningens skrivelse af 12. april 2007 til en borger: 12-04- 2007 Vedr.: Den tidligere Ribe Kommunes tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven: De har den 24. marts 2006 rettet henvendelse til det daværende

Læs mere

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret

Kurt Jepsen Randsigvej Outrup Erhvervscenteret Kurt Jepsen Randsigvej 50 6855 Outrup Erhvervscenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947115 Afgørelse på anmeldelse af plansiloanlæg på Randsigvej 50, 6855 Outrup Varde Kommune har afgjort, at der kan bygges

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Produktionstilladelse samt dispensation til

Produktionstilladelse samt dispensation til POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Produktionstilladelse samt dispensation til mindre erhvervsmæssigt dyrehold, Øksenbjergvej 2, 7560

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn 1 of 6 LANDBRUGSTILSYN Tilsynsadresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for tilsyn: 12.5.2016 Ejer: Jørgen Aaby Rasmussen Tidsforbrug på ejd.: 30 min Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager

Anmeldeordning for husdyrbrug. 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmeldeordning for husdyrbrug 27. Halmlade, maskinhus, malkeanlæg/stald eller korn/foderlager Anmelder Ejer/ejere Navn Adresse og e-post Telefonnr. Husdyrbruget hvor anlægget etableres Adresse CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af en smågrisestald med foderlade og gyllebeholder i Stubbekøbing Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. november 2005 J.nr.: 03-31/350-0106 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.

J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014. Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v. J.nr. MST-12411-00197 Ref. mehch Den 2. maj 2014 Høring af ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen (Ændrede omregningsfaktorer m.v.)./. Miljøstyrelsen sender herved udkast til ændringsbekendtgørelse af

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1)

Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 1) Side 1 af 14 Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr 1695 af 19/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 753 af 25/08/2001 LOV Nr. 1572 af 20/12/2006

Læs mere

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning

Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej Randers NØ / P Dispensation for afstandskrav til skel og krav om beplantning Randers Pelsdyrfarm ApS Højsletvej 59 8930 Randers NØ Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende. Billund Kommunes vurdering

Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende. Billund Kommunes vurdering I/S Bundgaard v/birgitte A. B. Andersen & Karsten B. Sørensen Filskovvej 11 7200 Grindsted Accept af anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Filskovvej 11, 7200 Grindsted Dato: 26-09-2016

Læs mere

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3

Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Brian Birch Kobberholmvej 3 Tørring 7620 Lemvig 7. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Afgørelse vedr. ny plansilo og dispensation fra afstandskrav på Kobberholmvej 3 Lemvig

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig

Tilladelse til minkproduktion. Ravnsbjergvej Vig. Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion på Ravnsbjergvej 41 4560 Vig Matrikel nr. 5k, 5i, 5aa Vig By, Vig Tilladelse til minkproduktion... 1 Tilladelse... 3 Vilkår for tilladelsen... 4 Generelt... 4 Dyrehold...

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Venlig hilsen. Jørn Nissen Petersen. Emil Bonnichsen Petersen Noldevej Bylderup-Bov. Tilsynsrapport 2016 på Noldevej 10

Venlig hilsen. Jørn Nissen Petersen. Emil Bonnichsen Petersen Noldevej Bylderup-Bov. Tilsynsrapport 2016 på Noldevej 10 Emil Bonnichsen Petersen Noldevej 10 6372 Bylderup-Bov Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 30-03-2016 Sagsnr.: 07/52762 Dokumentnr.: 27 Ejendom: 13861 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte

Læs mere

AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. september 2015 J.nr.: NMK-135-00027 Ref.: MSA AFGØRELSE i sag om påbud vedrørende opbevaring af møddingsaft på en ejendom

Læs mere

4. Dato for tilsynets udførelse. tilsynets

4. Dato for tilsynets udførelse. tilsynets 11180248 Vicus Ny 1472 Kogensgade København P. APS 1 K Miljø Skelbækvej 6200 Tlf.: Dato: Sagsnr.: Dok.løbenr.: Miljøtilsynsrapport Da gjort udførelse. De en dele 1. på nye Baggrunden af kommunens JF. rapporten

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune

Teknik og Miljøforvaltningen 2008. Regulativ. for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Regulativ for visse ikke erhvervsmæssige dyrehold i Slagelse Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1517

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

dage

dage 1529903715/45081 Hans Otto Ewers Kær Bygade 70 6400 Sønderborg Miljøtilsyn på husdyrbruget - Kær Bygade 70 og Nørremark 22, 6400 Sønderborg Ved tilsyn den 12-10-2015 gennemgik jeg miljøforholdene på ejendommene.

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Afgørelse om etablering af husdyrhold på Sofienlund 16, 8543 Hornslet.

Afgørelse om etablering af husdyrhold på Sofienlund 16, 8543 Hornslet. Per Øxenholt Jensen xx.05.2016 Sofienlund 16 Sagsnummer.: 16/10351 8543 Hornslet Sagstype: KLE: 09.17.15 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om etablering af husdyrhold på Sofienlund

Læs mere

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø

Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby. 9640 Farsø. Miljøtilladelse til dyrevelfærdsbyggeri på Viborgvej 42, 9640 Farsø Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Henning Gammelgård Sørensen Viborgvej 42 Strandby 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Miljøtilladelse

Læs mere

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015)

Anmeldeordning (artiklen senest ændret november 2015) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (artiklen senest ændret november

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Danhatch Rugerivej Vrå. Miljøtilsynsrapport 2014 på Østerbækvej 4A

Danhatch Rugerivej Vrå. Miljøtilsynsrapport 2014 på Østerbækvej 4A Danhatch Rugerivej 26 9760 Vrå Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 27-02-2014 Sagsnr.: 07/48635 Dok.løbenr.: 59567/14 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail: jnp@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune.

Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. NATURKLAGENÆVNET 18. oktober 2001 J.nr.: 97-33/550-0137 LLK Afgørelse i sagen om udvidelse af en økologisk kvægproduktion fra 252,7 DE til 445 DE i Holsted Kommune. Ribe Amt har den 3. maj 2001 truffet

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele

Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele Levering til biogas: - betydning for ejendommens miljøgodkendelse - langsigtede fordele Miljørådgiver Peder Chr. Thomsen Jysk Landbrugsrådgivning Juni 2013 Levering til biogasanlæg betydning for godkendelser

Læs mere

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup

Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej Møldrup i Møldrup Udvidelse af kvægproduktion på Gl. Ålborgvej 201 9632 Møldrup i Møldrup Tillæg nr. 12 til Regionplan 2005 Viborg Amtsråd November 2006 J. nr. 8-52-6-2-12-05 Regionplantillæg nr. 12 til Regionplan 2005

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19

Tilsyn udført dato: 19-06-2012. Miljøgodkendelse/Tilladelse: Kap. 5 (før 2007) 10 11 12 16 19 Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Telefon direkte: 7376 7283 Email: jnp@aabenraa.dk Miljøtilsyn på landbrugsejendom Acadresag: 07/50725 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.00 1. Ejendommen Navn: Søren Winum Jessen Ejendommens

Læs mere

Dynagro I/S Varnæs Vestermark Aabenraa. Basistilsyn 2016 på Årup Skovvej 60

Dynagro I/S Varnæs Vestermark Aabenraa. Basistilsyn 2016 på Årup Skovvej 60 Dynagro I/S Varnæs Vestermark 3 6200 Aabenraa Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2016 Sagsnr.: 07/51257 Dokumentnr.: 60 Kontakt: Jørn Nissen Petersen Direkte tlf.: 73767283 E-mail:

Læs mere

Anmeldeordninger for husdyrbrug

Anmeldeordninger for husdyrbrug Notat Erhverv J.nr. Ref. ANDPE Den 11. april 2011 Anmeldeordninger for husdyrbrug Indhold Generelt om anmeldeordningerne Betingelser for at kunne bruge hver af de fem nye anmeldeordninger Ensilageplads

Læs mere