Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt"

Transkript

1 Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1

2 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft Å har Orbicon Leif Hansen gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse til belysning af mulighederne for at gennemføre et natur og miljøprojekt i og omkring Karstoft Å i området mellem Brande, Give og Sdr. Omme. Størstedelen af projektområdet er beliggende i Ikast Brande Kommune, en mindre del ligger i Vejle Kommune. Gennem planlægningsfasen har lodsejere og Ikast Brande Kommune via workshops bidraget med forslag til indholdet af et natur og miljøprojekt i Karstoft Ådal, og dette har resulteret i et projektforslag, der indebærer en tilbageføring af vandløbet til det oprindelige, bugtede forløb og en hævning af vandløbets bund til det oprindelige niveau. Projektforslaget fremgår af det Tekniske Skitseprojekt Vådområde langs Karstoft Å ved Blåhøj. Den ejendomsmæssige forundersøgelse er udført i perioden juni 2010 og omfatter 36 ejendomme. Der er ført forhandlinger med ejerne af 34 ejendomme i projektområdet. Dertil kommer én lodsejer, som det trods gentagne forsøg ikke er lykkedes at få forbindelse til. Denne lodsejer bor ikke i området, og jorden er forpagtet ud til en af de øvrige projektberørte ejendomme. Endvidere er DSB BYGNING, som ejer jernbanestien, ikke kontaktet. Der arbejdes i den ejendomsmæssige forundersøgelse indenfor en projektafgrænsning på ca. 92 ha svarende til afgrænsningen af projektområdet i det tekniske skitseprojekt. Afgrænsningen for projektetforslagets påvirkninger på den afvandingsmæssige tilstand af projektarealerne danner således rammen for udvælgelsen af de projektberørte ejendomme. Beskrivelse af projektområdet Projektområdet er beliggende i Karstoft Ådal på strækningen mellem Risbjerg Dambrug og broen ved jernbanestien. Projektområdet strækker sig endvidere ind i Harpes Bæk og Risbjerg Bæk. De eksisterende ejendomsforhold i og omkring projektområdet fremgår ligesom projektgrænsen af det vedlagte ejendomskort. Interviewskemaer for hver projektberørt ejendom fra forhandlingerne med de enkelte lodsejere findes ligeledes som bilag til nærværende rapport. 2

3 Det er på baggrund af de gennemførte interviews med områdets lodsejere muligt at beskrive landbrugsstrukturen i og omkring projektområdet. Landbrugsstrukturen er præget af meget varierende bedriftsstørrelser og typer. Området er landbrugsmæssigt domineret af store planteavls, kvæg og svinebedrifter, samt små skov og naturejendomme under 10 ha. Dertil kommer en række landbrugsejendomme på ha, som forpagter jorden ud til de store bedrifter. Arealanvendelse i området Lodsejerne er i forbindelse med de berørte interviews blevet spurgt om den nuværende arealanvendelse på projektarealerne. På denne baggrund er arealanvendelsen opgjort således: Omdrift (incl. brak): 41,32 ha 45 % Vedvarende græs: 10,25 ha 11 % Natur (udyrket): 40,34 ha 44 % I alt: 91,91 ha 100 % Som det fremgår af ovenstående, er det berørte projektområde præget af mange naturområder, et tilsvarende antal omdriftsarealer og i mindre omfang vedvarende græsarealer. De ånære arealer er præget af mange naturarealer, som anvendes til jagt. Lodsejerinteresse i forbindelse med projektet Natur og miljøprojektet og dets betydning er ved individuelle møder drøftet med lodsejerne fra de berørte ejendomme. Den fremtidige projektrealisering afhænger af hvilke støtteordninger, der kan medfinansiere projektet, og dette vil også have indflydelse på, hvilke erstatningsordninger, der kan tilbydes lodsejerne. Det er derfor valgt, at den ejendomsmæssige forundersøgelse forholder sig til de grundlæggende muligheder for at indgå i et natur og miljøprojekt: salg af projektjord/engangserstatning/erstatningsjord. Det kan på baggrund af de individuelle møder med lodsejerne konstateres, at størstedelen af lodsejerne er positive overfor tanken om at gennemføre et natur og miljøprojekt omkring Karstoft Å. Af de 34 forundersøgte ejendomme vurderes det, at ejerne af seks ejendomme, ikke umiddelbart ønsker at deltage i projektet. Årsagen er bl.a. det årelange arbejde med at dræne og grøfte arealer, som virker spildt, hvis arealerne igen sættes under vand. Andre lodsejere ønsker ikke at indgå i projektet, før de med sikkerhed ved, at alle projektberørte landmænd har accepteret at deltage. Blandt mange af lodsejerne er der en vis skepsis for, at det endelige påvirkningskort reelt vil afspejle de fremtidige afvandingsforhold. Her er typisk tale om lodsejerne på de større bedrifter, som er positive over for projektet, men for hvem det er afgørende, at deres fremtidige produktion er sikret. Derudover er flere af lodsejerne langs Harpes Bæk skeptiske omkring beregningerne af de eksisterende vandstandsforhold i bækken. Lodsejerne giver udtryk for, at de oplever en større 3

4 forskel på sommer og vintervandstand, end skitseprojektet afspejler. Det bør undersøges, om der er muligheder for at foretage yderligere undersøgelser i dette område i forbindelse med detailprojekteringen, Flere af lodsejerne langs Harpes Bæk udtrykker ønske om, at Harpes Bæk ikke skal inddrages i projektet. Omvendt har flere andre lodsejere udtrykt ønske om at projektområdet udvides både opstrøms og nedstrøms Karstoft Å, samt opstrøms Risbjerg Bæk. For Karstoft Å drejer udvidelsen sig om en mindre strækning opstrøms vandløbet, således at arealerne på strækningen fra dambruget og op til dambrugets stemmeværk indgår i projektet. Derudover har flere lodsejer givet udtryk for, at projektet kunne udvides nedstrøms Karstoft Å, hvor vandløbet er meget udrettet. Endvidere er der blevet foreslået en udvidelse af projektområdet opstrøms Risbjeg Bæk, samt ønsker om en mere markant slyngning af samme vandløb. Blandt de projektberørte lodsejere har flere udtrykt ønske om etablering af søer/vandhuller i området. Det bør overvejes, hvorvidt dette projektelement kan indarbejdes i en videre detailprojektering, da det er Orbicon Leif Hansens vurdering, at dette vil kunne indgå som et positivt element hos en del lodsejere. Det er naturligvis en forudsætning for den positive lodsejeropbakning, at jordprisen i forbindelse med erhvervelse/ombytning af arealer i projektet fastlægges til et niveau (markedsprisen), der er almindeligt accepteret af lodsejerne. I den forbindelse vurderes det, at der er meget store jagtinteresser i projektområdet. Dette vil formentlig influere på prissætningen af naturarealerne, som må formodes at ligge tættere på værdien af vedvarende græsarealer end sædvanligt. Det er ligeledes en forudsætning for den ovennævnte positive lodsejeropbakning, at det vil lykkes at skaffe erstatningsarealer til de ejendomme, hvor lodsejeren ønsker erstatningsarealer i forbindelse med en aftale om afståelse af deres projektarealer eller aftale om engangserstatning. Mulighederne herfor er ikke undersøgt til bunds, da kun ejendomme direkte berørt af projektet er blevet kontaktet. Dog har lodsejerne oplyst, at der pt. er en landbrugsejendom til salg i området, hvis arealer kunne være en vigtig brik i en projektjordfordeling. Da markedet for handel med landbrugsjord for tiden ligger underdrejet, er det vanskeligt at vurdere de fremtidige muligheder for at finde erstatningsjord i området. Det kan dog konstateres, at der findes ældre lodsejere i og omkring området, for hvem det kunne blive en mulighed at sælge jord til en projektjordfordeling. Det skal understreges, at alle lodsejere, som ønsker en økonomisk kompensation i form af engangserstatning for de projektberørte arealers værditab, stiller den betingelse, at de kun vil deltage, såfremt de kan være sikre på fortsat at eje jorden efter projektrealisering. 4

5 Lodsejerne har under de afholdte projektworkshops givet kraftigt udtryk for, at de ikke ønsker yderligere offentlig adgang til området end den nuværende jernbanesti. Enkelte lodsejere har i forbindelse med interviewet givet udtryk for, at der i stedet kunne etableres bord/bænkefaciliteter samt fugletårn ved jernbanebroen, hvor der er udsigt over området. Lodsejerinteresserne vurderes samlet således: Ønsker salg i ren handel: 0,33 ha 0,4 % Ønsker salg mod erstatningsjord: 8,65 ha 9,4 % Ønsker engangserstatning: 32,76 ha 35,6 % Ønsker erstatningsjord: 28,44 ha 30,9 % Ønsker ikke at medvirke: 12,47 ha 13,6 % Uoplyst: 4,19 ha 4,6 % Ønsker måske at deltage 5,07 ha 5,5 % I alt: 91,91 ha 100 % Vurderingen af lodsejernes interesser i forhold til projektet fremgår af de vedlagte lodsejerinteressekort. 5

6 Overslag over udgifter til lodsejererstatninger Det skønnes, at almindelig god markjord i området omkring projektområdet vil have en markedspris på omkring kr. pr ha (juni 2010). Overslaget over omkostninger til lodsejererstatninger kan beregnes som forskellen mellem den nuværende værdi (før værdi) og værdien efter gennemførelse af projektet med pålagt deklaration om rådighedsindskrænkninger: Før værdi: Efter værdi: 41 ha i omdrift/brak a kr/ha x 0,75: kr 10 ha vedvarende græs a kr/ha x 0,35: kr 41 ha natur a kr/ha x 0,30: kr I alt: kr 92 ha a kr/ha x 0,30: kr Samlet værditab: Samlet værditab pr ha: kr kr/ha Efterværdien er et forsigtigt skøn fastsat ud fra erfaring fra andre tilsvarende naturgenopretningsprojekter og vil alt andet lige være faldende, jo større hævning af vandstanden, der vil ske. Dette vil først blive endeligt afklaret i forbindelse med den tekniske detailprojektering. Endvidere skal det bemærkes, at det samlede areal på 92 ha kun dækker over de berørte arealer i henhold til det tekniske skitseprojekt. Projektgrænsen fra det tekniske skitseprojekt er en meget ulige og krøllet afgrænsning, og i det videre forløb vil det være nødvendigt at rette projektafgræsningen ud til en lige linje i marken at driftsmæssige hensyn. Dette vil naturligt medføre, at det projektberørte areal forøges og dermed også de samlede omkostninger til lodsejererstatninger. Det kan derudover forventes, at der kan opstå tab i forbindelse med erhvervelse af hele ejendomme med bygninger, hvor jorden skilles fra til anvendelse som erstatningsjord, og hvor bygningerne sælges videre med et mindre jordtilliggende. 6

7 Anbefaling om gennemførelse af jordfordeling i forbindelse med projektet Som det fremgår af interviewresultaterne, så er det samlede puljejordsbehov i forbindelse med gennemførelse af projektet anslået til omkring 40 ha. Dette tal er dog baseret på den foreløbige projektafgrænsning og vil blive forhøjet, når projektgrænsen af driftshensyn rettes ud til mere rene linjer. Dertil kommer håndtering af en lang række mindre arealer, der må forventes at blive afskåret fra de nuværende ejendomme som følge af genslyngning af vandløbet. Det er Orbicon Leif Hansens anbefaling, at aftalerne med lodsejerne sker ved gennemførelse af en projektjordfordeling. Sammenfatning og konklusion Det er på baggrund af den gennemførte ejendomsmæssige forundersøgelse Orbicon Leif Hansens vurdering, at langt størstedelen af lodsejerne i Karstoft Å projektområdet er positive overfor at medvirke til gennemførelse af projektet. Det anbefales endvidere, at der tages løbende kontakt til de lodsejere som ikke umiddelbart er interesseret projektet, således at deres problemstillinger belyses under detailprojekteringsprocessen. 7

8 Det anbefales, at der gennemføres en jordfordeling til håndtering af jordbytte og opkøb/salg af erstatningsjord. Det anbefales desuden, at den endelige detailprojektering gennemføres før opstart af jordfordeling. Rapporten er udarbejdet af: Landinspektør, Anne Schelde Damgaard, Vand og naturressourcer, Århus Orbicon Leif Hansen A/S Juni

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T Vejledning om miljømål og servicemål Indledning Vandsektorloven er ændret med lov nr. 578 af 18. juni 2012. Med ændringen fik miljøministeren bemyndigelse

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder

Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Vejledning om tilskud til kommunale vådområdeprojekter Fosfor- vådområder Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet, Naturstyrelsen Kolofon Vejledning

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere