AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)"

Transkript

1 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

2 INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION Lovgrundlag Grundloven Ekspropriationsprocesloven Anlægslov Projekteringsloven Ekspropriationer Permanent ekspropriation Midlertidig ekspropriation Ekspropriation af hele ejendomme (totalekspropriation) Delvis ekspropriation Servitutter Ekspropriationskommissionen Arealbehov for kyst-kyst projektet - Danmark Permanent arealbehov Danmark Midlertidigt arealbehov Danmark Arealbehov for kyst-kyst projektet - Tyskland Arealbehov for kyst-kyst projektet - marint Permanent arealbehov - marint Midlertidigt arealbehov - marint Referencer 211 VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 202

3 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION I forbindelse med den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) er der behov for at tilvejebringe arealer både på land (Lolland og Fehmarn) samt i Femern Bælt. I Danmark tilvejebringes arealer til brug for større anlægsprojekter som udgangspunkt ved ekspropriation og i Slesvig-Holsten, Tyskland, tilvejebringes arealer primært ved frivillige aftaler mellem grundejer og bygherre. I henhold til traktaten mellem Danmark og Tyskland af 3. september 2008 om en fast forbindelse over Femern Bælt stiller Danmark og Tyskland vederlagsfrit de nødvendige arealer i det marine område til rådighed for projektet. Nedenfor er først beskrevet de forskellige love og bestemmelser om ekspropriation i Danmark. Herefter er arealbehovet på dansk side opgjort. Til sidst redegøres for det planlagte arealbehov på tysk side samt i det marine område. 6.1 LOVGRUNDLAG Ved gennemførelse af ekspropriationer i Danmark skal flere love og bestemmelser iagttages Grundloven Ejendomsretten er ifølge den danske grundlov ukrænkelig. Det fremgår af grundlovens 73, at: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Grundloven giver således mulighed for, at staten eller andre offentlige myndigheder kan overtage ekspropriere arealer og rettigheder fra private, hvis det sker til gavn for samfundet med baggrund i en lov og mod fuld erstatning Ekspropriationsprocesloven Ekspropriationsprocesloven (LBK nr af 20/11/2008) fastlægger de generelle regler for ekspropriationers gennemførelse Anlægslov Anlægsloven fastlægger bl.a. den tekniske løsning samt linjeføringen. Anlægsloven giver endvidere bemyndigelse til at foretage ekspropriationer med henblik på, at projektet kan gennemføres. Der er endnu ikke vedtaget en anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen Projekteringsloven I projekteringsloven for Femern Bælt-forbindelsen (lov nr. 285 af 15/04/2009) er der givet mulighed for allerede forud for vedtagelsen af en anlægslov at overtage privat ejendom, også kaldet forlods overtagelse. I henhold til projekteringsloven kan forlods overtagelse udelukkende ske for ejendomme eller arealer, hvis en række konkrete betingelser er opfyldt. Der ydes fuld erstatning som ved ekspropriation. Transportministeren kan ifølge projekteringsloven ligeledes pålægge byggelinjer, hvis dette er nødvendigt for at sikre de fornødne arealer til gennemførelse af projektet. Der må ikke uden dispensation bygges på arealer, som er blevet pålagt en byggelinje. Projekteringsloven giver ligeledes mulighed for uden retskendelse at foretage udendørs undersøgelser og opmålinger, som er nødvendige for at planlægge og projektere anlægget. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203

4 6.2 EKSPROPRIATIONER Der skelnes mellem permanente og midlertidige ekspropriationer. Ekspropriationer kan omfatte hele ejendomme eller dele af ejendomme. Ekspropriationer i Danmark gennemføres ved en ekspropriationsforretning. Her beslutter Ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet samt datoen for ekspropriationens virkning. Det sker efter at have gennemgået alle de berørte arealer sammen med de enkelte grundejere. Desuden fastlægger Ekspropriationskommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Det sker ud fra en konkret vurdering af indgrebets omfang og karakter samt ud fra aktuelle priser i lokalområdet Permanent ekspropriation Til brug for selve anlægget, hvilket vil sige motorvej, jernbane, tilkørselsramper, betalingsanlæg, afvandingsanlæg mv. er der behov for arealer, som eksproprieres permanent Midlertidig ekspropriation Midlertidig ekspropriation gennemføres for de arealer, der kun skal bruges i anlægsperioden til f.eks. produktionsområdet, arbejdsarealer, midlertidige arbejdsveje og depoter. Grundejeren tilbydes en erstatning, der skønnes at dække det tab, som denne lider ved ikke at kunne bruge arealet i en periode. Udgangspunktet er, at når byggeriet er færdigt, leveres arealerne tilbage til ejerne. Såfremt grundejeren mener, at en midlertidig ekspropriation strækker sig over så lang en periode, at ekspropriationen bør være permanent, kan grundejeren fremsætte krav om permanent ekspropriation. Det er Ekspropriationskommissionen, som afgør, om kravet imødekommes Ekspropriation af hele ejendomme (totalekspropriation) Hvis en grundejer må afstå hele sin ejendom, får grundejeren en erstatning, der svarer til den pris, som et salg på samme tidspunkt og under normale omstændigheder, ville indbringe. Derudover ydes almindeligvis en skønsmæssig erstatning for omkostninger til f. eks. flytning og nødvendig sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling, det kan f.eks. være advokatbistand. Ved ekspropriation af en udlejningsejendom er det ejendommens ejer, som får erstatningen. I forbindelse med opsigelsen af lejemålet fremskaffer kommunen en erstatningsbolig til lejeren. Denne skal stort set svare til den bolig, som fraflyttes. Lejeren har også krav på erstatning til flytteomkostninger, som fastsættes og udbetales af kommunen. Ved opsigelse af et erhvervslejemål som følge af ekspropriation er der ikke mulighed for at kræve genhusning, men imidlertid mulighed for at få erstatning Delvis ekspropriation I mange tilfælde eksproprieres kun dele af en ejendom. Ved en delvis ekspropriation får grundejeren erstatning for de arealer, som må afgives, og for de ulemper, som ekspropriationen medfører for resten af ejendommen. Hvor der er tale om delekspropriation af landbrugsejendomme, vil de jordbrugsmæssige konsekvenser som udgangspunkt søges afbødet ved magelæg af tiloversblevne arealer, det vil sige, at grundejeren tilbydes andre arealer som en del af kompensationen for tabet af de arealer, som må afgives i forbindelse med ekspropriation. Hvis grundejeren mener, at ejendommen efter indgrebet bliver ubrugelig, kan han eller hun i dette tilfælde fremsætte krav om fuldstændig ekspropriation. Det er ekspropriationskommissionen, som afgør, om kravet imødekommes. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 204

5 6.2.5 Servitutter I nogle tilfælde kan vej- og jernbaneanlæg give anledning til restriktioner for, hvordan naboejendomme til vejen eller banen må benyttes. Af hensyn til jernbanens køreledninger med højspænding er det eksempelvis nødvendigt med begrænsninger for beplantning eller bebyggelse på naboejendommene i en vis afstand fra jernbanen. Restriktionerne indføres som tinglyste servitutter på ejendommene Ekspropriationskommissionen Alle spørgsmål vedrørende ekspropriation i Danmark, herunder erstatningens omfang og størrelse, afgøres af Ekspropriationskommissionen, som er en uafhængig instans, der er udpeget af Transportministeriet. Formanden for Ekspropriationskommissionen er jurist og kaldes Kommissarius. Herudover er der fire medlemmer af Ekspropriationskommissionen, som formanden udpeger - dels fra en liste udfærdiget af Transportministeriet, dels en fælleskommunal liste. Desuden er en såkaldt ledende landinspektør tilknyttet kommissionen som sagkyndig. Ekspropriationskommissionens erstatninger kan ankes til en såkaldt Taksationskommission og Taksationskommissionens afgørelser kan efterfølgende indbringes for domstolene. 6.3 AREALBEHOV FOR KYST-KYST PROJEKTET - DANMARK Ved kyst-kyst projektet er det nødvendigt at overtage arealer fra et antal ejendomme. Der er tale om både private helårsboliger, erhvervsvirksomheder, landbrug samt offentlige arealer. I tabel 6.1 er det omtrentlige arealbehov (permanent og midlertidigt) og det omtrentlige antal af berørte ejendomme opgjort. TABEL 6.1 Anslået arealbehov for kyst-kyst projektet i Danmark 1 Arealer/ejendomme Ha Antal Permanent ekspropriation (anslået) 119 ha - Midlertidig ekspropriation (anslået) 200 ha - Ejendomme berørt af ekspropriation (anslået) - 67 Totaleksproprierede ejendomme (anslået) 2-31 Totaleksproprierede vindmøller (anslået) - 31 Note: 1) Opfyldte arealer ud for kysten er ikke medregnet i tabellen 2) Opgørelsen gælder beboelser, landbrug, erhvervsejendomme og diverse offentlige arealer og er inkl. ejendomme, der er forlods overtaget i projekteringsfasen Arealopgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed som følge af, at der ikke på projektets nuværende stade foreligger et detaljeret projektdesign. Det vil først blive udarbejdet efter en beslutning om kystkyst projektets gennemførelse Permanent arealbehov Danmark Til brug for linjeføring, etablering og udvidelse af lokale veje, betalingsanlæg, tilkørselsanlæg mv. er der på dansk side forudsat et permanent arealbehov på i alt 119 ha. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 205

6 Det skal anføres, at arealopgørelsen af permanent ekspropriation alene omfatter de arealer, der direkte medgår i kyst-kyst projektet. Der må ud over disse arealer forventes at blive medeksproprieret afskårne arealer. Desuden vil der ved totalekspropriation af ejendomme kunne indgå arealer, der ikke direkte vedrører kyst-kyst projektet. Da sådanne arealer ikke er nødvendige for realiseringen af projektet, vil de så vidt muligt blive søgt videreafhændet i forbindelse med ekspropriationen Midlertidigt arealbehov Danmark I alt udgør arealer, der inddrages til anlægsfasens forskellige anlæg og aktiviteter, ca. 200 ha. Til brug for primært produktion af tunnelelementer og camp er der forudsat udlagt et areal på 187 ha. Derudover et areal på 13 ha til midlertidige arbejdspladser ved portal og rampeområdet vest for linjeføringen samt omkring linjeføringen. Arealerneforventes at være beslaglagt i hele anlægsfasen (6,5 år) I tabel 6.1 er arealerne imidlertid opgjort som midlertidige eksproprierede arealer, idet disse arealer efter projektets færdiggørelse forudsættes at blive afhændet. Arealbehovet for produktionsområdet vil endvidere berøre 31 vindmøller. 25 vindmøller tilhører én ejer (DONG Energy) og de øvrige seks vindmøller er privatejede. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 206

7 FIGUR 6.1 Midlertidigt og permanent arealbehov - Lolland VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 207

8 6.4 AREALBEHOV FOR KYST-KYST PROJEKTET - TYSKLAND Femern A/S har til opgave at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser for etablering af kyst-kyst projektet i Tyskland, og skal i den forbindelse udarbejde en projektansøgning til de tyske myndigheder med henblik på at få godkendt projektet i Tyskland. I projektansøgningen skal der redegøres for arealbehovet til brug for projektets fysiske anlæg. Det vil sige linjeføring, portalbygning, tilslutningsanlæg mv. på tysk side. Derudover skal der i henhold til den tyske naturbeskyttelseslov og Slesvig-Holstens naturbeskyttelseslov indgå en landskabsbevarelsesplan (Landschaftspflegerischer Begleitplan, LBP) med henblik på, at planmyndigheden kan evaluere omfanget af kompenserende foranstaltninger, der er nødvendige for at kompensere for projektets påvirkning af natur og landskab. I opgørelsen (tabel 6.2) redegøres der alene for arealbehovet for realiseringen af projektets fysiske anlæg. På tysk side søges arealerhvervelsen i udgangspunktet gennemført gennem frivillige aftaler. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at etablere frivillige aftaler om køb af de nødvendige arealer, kan ekspropriation komme på tale. TABEL 6.2 Anslået arealbehov for kyst-kyst projektet i Tyskland Arealer/ejendomme Ha Antal Permanent arealbehov (anslået) 62 ha - Midlertidigt arealbehov (anslået) 59 ha - Ejendomme berørt af arealbehovet (anslået) Ejendomme som totalovertages (anslået) - 0 Vindmøller som totalovertages (anslået) - 4 Note: Anslået arealbehov angiver det fulde arealbehov for realiseringen af kyst-kyst projektets fysiske anlæg i Tyskland, og som vil indgå i kyst-kyst projektets projektansøgning til de tyske myndigheder Figur 6.2 viser det fulde arealbehov (anslået) for realiseringen af kyst-kyst projektets fysiske anlæg i Tyskland, som vil indgå i projektansøgningen til de tyske myndigheder. Det skal bemærkes, at en mindre del af det angivne arealbehov er Landesbetrieb Straßenbau und Verkehrs projektansvar VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 208

9 FIGUR 6.2 Midlertidigt og permanent arealbehov - Fehmarn VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 209

10 6.5 AREALBEHOV FOR KYST-KYST PROJEKTET - MARINT Til brug for projektet inddrages arealer i Femern Bælt midlertidigt og permanent. Arealerne stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet af Danmark og Tyskland Permanent arealbehov - marint Permanent vil der være inddraget ca. 362 ha i det marine område til brug for de nye landområder, heraf ca. 330 ha ud for Lolland og ca. 32 ha ud for Fehmarn. Arealerne til landområderne er opgjort som beslaglagt havbundsarealer. Arealerne er inklusiv eksisterende vandarealer inden for landområderne. Ud over det permanente arealbehov til brug for nye landområder, er der et permanent arealbehov på i alt 12 ha til brug for beskyttelsesrev ud for og oven på tunnelportalerne på både Lolland (6 ha) og Fehmarn (6 ha) Midlertidigt arealbehov - marint Ud over det permantente arealbehov vil der midlertidigt blive inddraget ca. 278 ha i det marine område (figur 6.3) til brug for udgravning af tunnelrenden, arbejdshavne og sejlrende ind til arbejdshavnen på Lolland. Arealbehovet betragtes som midlertidigt, da det naturligt retableres efter anlæggelsen af sænketunnelen. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 210

11 FIGUR 6.3 Midlertidigt og permanent arealbehov - marint område 6.6 REFERENCER Lov nr. 285 af 15/04/2009, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg (projekteringsloven) LBK nr af 20/11/2008, lovbekendtgørelse om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven) VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 211

12 I alt Medeksproprieret til jordpulje Midlertidigt Permanent Vindmøller Ejendomme berørt af ekspropriation Totalekspropriation APPENDIX 1 Oversigt over ejendomme der berøres af ekspropriation på Lolland Matrikelbetegnelse Ejendomsadresse Benyttelse Arealbehov m 2 7b Tågerup By, Tågerup Darketvej 8 Beboelse X X ah Rødby Færgevej 23 Beboelse X X b Rødby Gl. Badevej 7 Beboelse X p Rødby Humlegårdsvej 2 Beboelse X X q Rødby Humlegårdsvej 4 Beboelse X X c Rødby Ottelundevej 2 Beboelse X X a Rødby Strandholmsvej 3 Beboelse X X b Rødby Strandholmsvej 8 Beboelse X X c Rødby Strandholmsvej 10 Beboelse X X e Rødby Strandholmsvej 14 Beboelse X X e Rødby Strandholmsvej 7B Beboelse X X I alt beboelse k Rødby Finlandsvej 1 Erhverv X h Rødby Finlandsvej 2 Erhverv X g Rødby Finlandsvej 4 Erhverv X c Rødby Finlandsvej 5 Erhverv X l Rødby Finlandsvej 8 Erhverv X h Rødby Færgestationsvej 5 Erhverv X ap Rødby Færgevej 17 Erhverv X as Rødby Færgevej 34 Erhverv - vindmølle X X au Rødby Færgevej 19A Erhverv X Rødby Gl. Badevej 4 Erhverv X y Rødby Gl. Badevej 6 Erhverv X ø Rødby Gl. Badevej 9 Erhverv X æ Rødby Gl. Badevej 11C Erhverv X X eu Rødby Ottelundevej 1 Erhverv - vindmølle 244b Rødby Strandholmsvej 17A Erhverv - vindmølle X X m Rødby Sulkavavej 1 Erhverv X ed Rødby Sulkavavej 6 Erhverv X X Rødby Søpavillionvej 2 Erhverv X c Rødby Vestre Kaj 50A Erhverv X VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 212

13 I alt Medeksproprieret til jordpulje Midlertidigt Permanent Vindmøller Ejendomme berørt af ekspropriation Totalekspropriation APPENDIX 1 Oversigt over ejendomme der berøres af ekspropriation på Lolland Matrikelbetegnelse Ejendomsadresse Benyttelse Arealbehov m 2 244ez Rødby Østersøvej 0 Erhverv - vindmølle 244eæ Rødby Østersøvej 37 Erhverv - vindmølle 244eø Rødby Østersøvej 39 Erhverv - vindmølle X X X X X X ei Rødby Østersøvej 12 Erhverv X X ef Rødby Østersøvej 14 Erhverv X X el Rødby Østersøvej 20 Erhverv X X dy Rødby Østersøvej 22 Erhverv - vindmøller X X I alt erhverv o Rødby ; 7k Tågerup By, Tågerup Darketvej 14 Landbrug X fc Rødby Darketvej 16 Landbrug X al 244av 244aæ 244l Rødby Fælledvej 12 Landbrug X Rødby Gl. Badevej 1 Landbrug X X Rødby Gl. Badevej 3 Landbrug X aa 244bd 250a Rødby 15c 244az 244ba Rødby Gl. Badevej 5 Landbrug X X Humlegårdsvej 6 Landbrug X at Rødby Humlegårdsvej 10 Landbrug X a Rødby Karlstoftevej 1 Landbrug X e Ringsebølle By, Ringsebølle Ladhavevej 9 Landbrug X a 18e Ringsebølle By, Ringsebølle 18i Ringsebølle By, Ringsebølle Lundegårdsvej 3B Lbr uden beboelse Lundegårdsvej 6 J Lbr uden beboelse X X X a 15b Ringsebølle By, Ringsebølle; 7c Tågerup By, Tågerup 17a 17b 91a 93c Rødby Lundegårdsvej 14 Landbrug X Ottelundevej 1 Landbrug X VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 213

14 I alt Medeksproprieret til jordpulje Midlertidigt Permanent Vindmøller Ejendomme berørt af ekspropriation Totalekspropriation APPENDIX 1 Oversigt over ejendomme der berøres af ekspropriation på Lolland Matrikelbetegnelse Ejendomsadresse Benyttelse Arealbehov m 2 1r Ringsebølle By, Ringsebølle 12a 14h 112b Rødby 13a 14c 15k 244au Rødby 244ab 244an 244b 244bg 244bk 244d Rødby Snedkervej 9B Landbrug X Strandholmsvej 2 Landbrug X Strandholmsvej 9 Landbrug X X Strandholmsvej 17A Landbrug X X ek Rødby Østersøvej 26 Lbr uden beboelse X X I alt landbrug bc 251f Rødby 244fa 244fe 244k 244bo Rødby 549a 549k Rødby Ahornvej 0 Off. arealer mv. X Bredfjedvej 1D Off. arealer mv. X Færgestationsvej 7 Off. arealer mv. X z Rødby Gl. Badevej 13 Off. arealer mv. X X m 549p 549q 549r Rødby Industrivej 2 Off. arealer mv. X Rødby Industrivej 3 Off. arealer mv. X aø 271i 271n 271p 244ec Rødby Kirke Allé m.fl. 0 Off. arealer mv. X Rødby Nordvestlig Jernbane 0 Off. arealer mv. X X Ringsebølle By, Ringsebølle Ringsebøllevej 0 Off. arealer mv. X b Tågerup By, Tågerup Statsbanen 0 Off. arealer mv. X X Ringsebølle By, Ringsebølle Vandløb nordlig v/jernbanen 0 Off. arealer mv. X X u Rødby Østre Kaj 3 Off. arealer mv. X I alt offentlige arealer mv I alt Note: Oversigten indeholder også ejendomme, der er forlods overtaget VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 214

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011.

Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11. Afgjort den 23. juni 2011. Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 149 Transportministeriet. Transportministeriet, den 15. juni 2011. a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1)

Forslag. Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1) Til lovforslag nr. L 141 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. april 2015 Forslag til Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1)

Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1) LOV nr 575 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2012-1090 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om anlæg og

Læs mere

Vejforum Ekspropriation

Vejforum Ekspropriation Vejforum Ekspropriation LE34 Rådgivning landinspektør Lars Emil Vindfeld Møller & landinspektør Thomas Normann Asmussen December 2011 Ekspropriation 1. Forventningsværdi arealer til vejanlæg Hvornår er

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012

Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 Tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst, april 2012 1. Baggrund Femern A/S har i april 2012 udarbejdet en revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet, som tager højde for de udfordringer, der er

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport

Haderup Omfartsvej. VVM-redegørelse Arealanalyse. Rapport Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511-2014 Haderup Omfartsvej VVM-redegørelse Arealanalyse Rapport 511 Dato: September 2014 Oplag: 50 Tryk: Vejdirektoratet Grundkort: Copyright Geodatastyrelsen

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 16 MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 16 MILJØMÆSSIGE AFLEDTE SOCIOØKONOMISKE EFFEKTER 1163 16.1 i anlægsfasen

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur?

Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvordan kan VVM tænkes sammen med jordfordeling for bedre natur? Hvad er jordfordeling? Hvad er det jordfordeling kan (siden både NLKom og Naturplan DK anbefaler det)? VVM og jordfordeling Anlægsprojekter

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Lolland bliver større

Lolland bliver større Nyhedsbrev nr. 14 21. september 2011 Indhold Lolland bliver større 1 Fehmarn får ny strand 2 Ændret linjeføring ved Rødbyhavn 3 Store forventninger til arkæologiske undersøgelser ved Rødbyhavn 4 Et projekt

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1) Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1) Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heinicke) Forslag til Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Forslag. Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1)

Forslag. Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark 1) 2014/1 LSF 141 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. j.nr. 2012-1090 Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heinicke)

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Lov om Aarhus Letbane

Lov om Aarhus Letbane LOV nr 432 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-4621 Senere ændringer til forskriften LOV nr 155 af 18/02/2015

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.)

LOKALPLAN NR FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) LOKALPLAN NR. 22-213 FOR ET OMRÅDE VED HOLE SKOV. (KORUPSTIEN.) INDHOLDS FORTE G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2. Område- og zonestatus side 1 AFSNIT 3. Områdets anvendelse side

Læs mere

Nødvendighedskravet i grundlovens 73

Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Den offentlige uddannelsesdag 2013 Ved partner Hanne Mølbeck 2 Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden,

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT

MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Til Femern A/S Dokumenttype Rambøll-Arup-TEC Rapport Dato Februar 2015 MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT MILJØVURDERING AF TILSLUTNINGSANLÆG MED SHUNT Revision 1 Dato 2015/02/25 Udarbejdet

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen Nyborgmødet 2016 Afgørelser på ekspropriationsområdet Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen 1 Agenda Om Peter Mortensen Forventningsværdi Ejendomsforringelse Gæsteprincippet Moms på ekspropriationserstatning

Læs mere

Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder

Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder Åben høring om perspektiverne i en Ring 5-motorvej og en ophævelse af transportkorridoren Transportkorridorer og borgeres retsstilling Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom LBK nr 1161 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 401-28 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1520

Læs mere

Verdens største sænketunnel Cross Boarder

Verdens største sænketunnel Cross Boarder 08-10-2014 Projects: Across Bounderies Verdens største sænketunnel Cross Boarder Steen Lykke, Technical Director 1 Verdens længste sænketunnel mellem Rødby og Puttgarden med tilhørende landanlæg 2 1 1.

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXIV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation. Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen. 2. udgave

Jernbanen og ekspropriation. Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen. 2. udgave Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen 2. udgave Hjørring Frederikshavn Aalborg Thisted Struer Holstebro Langå Grenaa Skjern Bramming Esbjerg Herning Vejle Taulov Fredericia

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

Bilag 1 - Myndighedsbehandling, herunder procesrisici

Bilag 1 - Myndighedsbehandling, herunder procesrisici Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 87 Offentligt Bilag 1 - Myndighedsbehandling, herunder procesrisici 1. Baggrund Den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) skal godkendes af myndighederne

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til brug for myndigheder mv. i forbindelse med gennemførelse af større an... Page 1 of 11

Vejledning til brug for myndigheder mv. i forbindelse med gennemførelse af større an... Page 1 of 11 Vejledning til brug for myndigheder mv. i forbindelse med gennemførelse af større an... Page 1 of 11 Indholdsfortegnelse Forord Forundersøgelser Skitseprojektering Ekspropriationskommissionens almindelige

Læs mere

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet

Beskæftigelseseffekter. Femern Bælt byggeriet Beskæftigelseseffekter af Femern Bælt byggeriet Notat udarbejdet for Femern A/S Juni 2013 Forfattere: Martin H. Thelle (projektleder) Jens Sand Kirk Thomas Schultz-Larsen Daniel Mekonnen 2 Beskæftigelseseffekter

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. oktober 2012 12/06462 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3694 BILAG 1 INDSTILLING OM OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN 1.

Læs mere

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN

E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN VVM- UNDERSØGELSE E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN DEBATOPL ÆG DEBATOPL ÆG OPGRADERING AF E47 SYDMOTORVEJEN MELLEM SAKSKØBING OG RØDBYHAVN TYSKLAND OG DANMARK HAR INDGÅET EN TRAKTAT OM

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Overtagelse December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Overtagelse Introduktion

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse om fremrykket ekspropriation vedrørende oveimævnte projekt

Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse om fremrykket ekspropriation vedrørende oveimævnte projekt ved Statens Ekspropriationer på Øerne Herlev Kommune Herlev Bygade 90, 2730 Herlev Dato 5. februar 2016 J.nr. 835-6- Deres Ref. Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere