AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)"

Transkript

1 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

2 INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION Lovgrundlag Grundloven Ekspropriationsprocesloven Anlægslov Projekteringsloven Ekspropriationer Permanent ekspropriation Midlertidig ekspropriation Ekspropriation af hele ejendomme (totalekspropriation) Delvis ekspropriation Servitutter Ekspropriationskommissionen Arealbehov for kyst-kyst projektet - Danmark Permanent arealbehov Danmark Midlertidigt arealbehov Danmark Arealbehov for kyst-kyst projektet - Tyskland Arealbehov for kyst-kyst projektet - marint Permanent arealbehov - marint Midlertidigt arealbehov - marint Referencer 211 VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 202

3 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION I forbindelse med den faste forbindelse over Femern Bælt (kyst-kyst) er der behov for at tilvejebringe arealer både på land (Lolland og Fehmarn) samt i Femern Bælt. I Danmark tilvejebringes arealer til brug for større anlægsprojekter som udgangspunkt ved ekspropriation og i Slesvig-Holsten, Tyskland, tilvejebringes arealer primært ved frivillige aftaler mellem grundejer og bygherre. I henhold til traktaten mellem Danmark og Tyskland af 3. september 2008 om en fast forbindelse over Femern Bælt stiller Danmark og Tyskland vederlagsfrit de nødvendige arealer i det marine område til rådighed for projektet. Nedenfor er først beskrevet de forskellige love og bestemmelser om ekspropriation i Danmark. Herefter er arealbehovet på dansk side opgjort. Til sidst redegøres for det planlagte arealbehov på tysk side samt i det marine område. 6.1 LOVGRUNDLAG Ved gennemførelse af ekspropriationer i Danmark skal flere love og bestemmelser iagttages Grundloven Ejendomsretten er ifølge den danske grundlov ukrænkelig. Det fremgår af grundlovens 73, at: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Grundloven giver således mulighed for, at staten eller andre offentlige myndigheder kan overtage ekspropriere arealer og rettigheder fra private, hvis det sker til gavn for samfundet med baggrund i en lov og mod fuld erstatning Ekspropriationsprocesloven Ekspropriationsprocesloven (LBK nr af 20/11/2008) fastlægger de generelle regler for ekspropriationers gennemførelse Anlægslov Anlægsloven fastlægger bl.a. den tekniske løsning samt linjeføringen. Anlægsloven giver endvidere bemyndigelse til at foretage ekspropriationer med henblik på, at projektet kan gennemføres. Der er endnu ikke vedtaget en anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen Projekteringsloven I projekteringsloven for Femern Bælt-forbindelsen (lov nr. 285 af 15/04/2009) er der givet mulighed for allerede forud for vedtagelsen af en anlægslov at overtage privat ejendom, også kaldet forlods overtagelse. I henhold til projekteringsloven kan forlods overtagelse udelukkende ske for ejendomme eller arealer, hvis en række konkrete betingelser er opfyldt. Der ydes fuld erstatning som ved ekspropriation. Transportministeren kan ifølge projekteringsloven ligeledes pålægge byggelinjer, hvis dette er nødvendigt for at sikre de fornødne arealer til gennemførelse af projektet. Der må ikke uden dispensation bygges på arealer, som er blevet pålagt en byggelinje. Projekteringsloven giver ligeledes mulighed for uden retskendelse at foretage udendørs undersøgelser og opmålinger, som er nødvendige for at planlægge og projektere anlægget. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203

4 6.2 EKSPROPRIATIONER Der skelnes mellem permanente og midlertidige ekspropriationer. Ekspropriationer kan omfatte hele ejendomme eller dele af ejendomme. Ekspropriationer i Danmark gennemføres ved en ekspropriationsforretning. Her beslutter Ekspropriationskommissionen omfanget af indgrebet samt datoen for ekspropriationens virkning. Det sker efter at have gennemgået alle de berørte arealer sammen med de enkelte grundejere. Desuden fastlægger Ekspropriationskommissionen erstatningens størrelse til den enkelte grundejer. Det sker ud fra en konkret vurdering af indgrebets omfang og karakter samt ud fra aktuelle priser i lokalområdet Permanent ekspropriation Til brug for selve anlægget, hvilket vil sige motorvej, jernbane, tilkørselsramper, betalingsanlæg, afvandingsanlæg mv. er der behov for arealer, som eksproprieres permanent Midlertidig ekspropriation Midlertidig ekspropriation gennemføres for de arealer, der kun skal bruges i anlægsperioden til f.eks. produktionsområdet, arbejdsarealer, midlertidige arbejdsveje og depoter. Grundejeren tilbydes en erstatning, der skønnes at dække det tab, som denne lider ved ikke at kunne bruge arealet i en periode. Udgangspunktet er, at når byggeriet er færdigt, leveres arealerne tilbage til ejerne. Såfremt grundejeren mener, at en midlertidig ekspropriation strækker sig over så lang en periode, at ekspropriationen bør være permanent, kan grundejeren fremsætte krav om permanent ekspropriation. Det er Ekspropriationskommissionen, som afgør, om kravet imødekommes Ekspropriation af hele ejendomme (totalekspropriation) Hvis en grundejer må afstå hele sin ejendom, får grundejeren en erstatning, der svarer til den pris, som et salg på samme tidspunkt og under normale omstændigheder, ville indbringe. Derudover ydes almindeligvis en skønsmæssig erstatning for omkostninger til f. eks. flytning og nødvendig sagkyndig bistand i forbindelse med sagens behandling, det kan f.eks. være advokatbistand. Ved ekspropriation af en udlejningsejendom er det ejendommens ejer, som får erstatningen. I forbindelse med opsigelsen af lejemålet fremskaffer kommunen en erstatningsbolig til lejeren. Denne skal stort set svare til den bolig, som fraflyttes. Lejeren har også krav på erstatning til flytteomkostninger, som fastsættes og udbetales af kommunen. Ved opsigelse af et erhvervslejemål som følge af ekspropriation er der ikke mulighed for at kræve genhusning, men imidlertid mulighed for at få erstatning Delvis ekspropriation I mange tilfælde eksproprieres kun dele af en ejendom. Ved en delvis ekspropriation får grundejeren erstatning for de arealer, som må afgives, og for de ulemper, som ekspropriationen medfører for resten af ejendommen. Hvor der er tale om delekspropriation af landbrugsejendomme, vil de jordbrugsmæssige konsekvenser som udgangspunkt søges afbødet ved magelæg af tiloversblevne arealer, det vil sige, at grundejeren tilbydes andre arealer som en del af kompensationen for tabet af de arealer, som må afgives i forbindelse med ekspropriation. Hvis grundejeren mener, at ejendommen efter indgrebet bliver ubrugelig, kan han eller hun i dette tilfælde fremsætte krav om fuldstændig ekspropriation. Det er ekspropriationskommissionen, som afgør, om kravet imødekommes. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 204

5 6.2.5 Servitutter I nogle tilfælde kan vej- og jernbaneanlæg give anledning til restriktioner for, hvordan naboejendomme til vejen eller banen må benyttes. Af hensyn til jernbanens køreledninger med højspænding er det eksempelvis nødvendigt med begrænsninger for beplantning eller bebyggelse på naboejendommene i en vis afstand fra jernbanen. Restriktionerne indføres som tinglyste servitutter på ejendommene Ekspropriationskommissionen Alle spørgsmål vedrørende ekspropriation i Danmark, herunder erstatningens omfang og størrelse, afgøres af Ekspropriationskommissionen, som er en uafhængig instans, der er udpeget af Transportministeriet. Formanden for Ekspropriationskommissionen er jurist og kaldes Kommissarius. Herudover er der fire medlemmer af Ekspropriationskommissionen, som formanden udpeger - dels fra en liste udfærdiget af Transportministeriet, dels en fælleskommunal liste. Desuden er en såkaldt ledende landinspektør tilknyttet kommissionen som sagkyndig. Ekspropriationskommissionens erstatninger kan ankes til en såkaldt Taksationskommission og Taksationskommissionens afgørelser kan efterfølgende indbringes for domstolene. 6.3 AREALBEHOV FOR KYST-KYST PROJEKTET - DANMARK Ved kyst-kyst projektet er det nødvendigt at overtage arealer fra et antal ejendomme. Der er tale om både private helårsboliger, erhvervsvirksomheder, landbrug samt offentlige arealer. I tabel 6.1 er det omtrentlige arealbehov (permanent og midlertidigt) og det omtrentlige antal af berørte ejendomme opgjort. TABEL 6.1 Anslået arealbehov for kyst-kyst projektet i Danmark 1 Arealer/ejendomme Ha Antal Permanent ekspropriation (anslået) 119 ha - Midlertidig ekspropriation (anslået) 200 ha - Ejendomme berørt af ekspropriation (anslået) - 67 Totaleksproprierede ejendomme (anslået) 2-31 Totaleksproprierede vindmøller (anslået) - 31 Note: 1) Opfyldte arealer ud for kysten er ikke medregnet i tabellen 2) Opgørelsen gælder beboelser, landbrug, erhvervsejendomme og diverse offentlige arealer og er inkl. ejendomme, der er forlods overtaget i projekteringsfasen Arealopgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed som følge af, at der ikke på projektets nuværende stade foreligger et detaljeret projektdesign. Det vil først blive udarbejdet efter en beslutning om kystkyst projektets gennemførelse Permanent arealbehov Danmark Til brug for linjeføring, etablering og udvidelse af lokale veje, betalingsanlæg, tilkørselsanlæg mv. er der på dansk side forudsat et permanent arealbehov på i alt 119 ha. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 205

6 Det skal anføres, at arealopgørelsen af permanent ekspropriation alene omfatter de arealer, der direkte medgår i kyst-kyst projektet. Der må ud over disse arealer forventes at blive medeksproprieret afskårne arealer. Desuden vil der ved totalekspropriation af ejendomme kunne indgå arealer, der ikke direkte vedrører kyst-kyst projektet. Da sådanne arealer ikke er nødvendige for realiseringen af projektet, vil de så vidt muligt blive søgt videreafhændet i forbindelse med ekspropriationen Midlertidigt arealbehov Danmark I alt udgør arealer, der inddrages til anlægsfasens forskellige anlæg og aktiviteter, ca. 200 ha. Til brug for primært produktion af tunnelelementer og camp er der forudsat udlagt et areal på 187 ha. Derudover et areal på 13 ha til midlertidige arbejdspladser ved portal og rampeområdet vest for linjeføringen samt omkring linjeføringen. Arealerneforventes at være beslaglagt i hele anlægsfasen (6,5 år) I tabel 6.1 er arealerne imidlertid opgjort som midlertidige eksproprierede arealer, idet disse arealer efter projektets færdiggørelse forudsættes at blive afhændet. Arealbehovet for produktionsområdet vil endvidere berøre 31 vindmøller. 25 vindmøller tilhører én ejer (DONG Energy) og de øvrige seks vindmøller er privatejede. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 206

7 FIGUR 6.1 Midlertidigt og permanent arealbehov - Lolland VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 207

8 6.4 AREALBEHOV FOR KYST-KYST PROJEKTET - TYSKLAND Femern A/S har til opgave at opnå de nødvendige myndighedsgodkendelser for etablering af kyst-kyst projektet i Tyskland, og skal i den forbindelse udarbejde en projektansøgning til de tyske myndigheder med henblik på at få godkendt projektet i Tyskland. I projektansøgningen skal der redegøres for arealbehovet til brug for projektets fysiske anlæg. Det vil sige linjeføring, portalbygning, tilslutningsanlæg mv. på tysk side. Derudover skal der i henhold til den tyske naturbeskyttelseslov og Slesvig-Holstens naturbeskyttelseslov indgå en landskabsbevarelsesplan (Landschaftspflegerischer Begleitplan, LBP) med henblik på, at planmyndigheden kan evaluere omfanget af kompenserende foranstaltninger, der er nødvendige for at kompensere for projektets påvirkning af natur og landskab. I opgørelsen (tabel 6.2) redegøres der alene for arealbehovet for realiseringen af projektets fysiske anlæg. På tysk side søges arealerhvervelsen i udgangspunktet gennemført gennem frivillige aftaler. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at etablere frivillige aftaler om køb af de nødvendige arealer, kan ekspropriation komme på tale. TABEL 6.2 Anslået arealbehov for kyst-kyst projektet i Tyskland Arealer/ejendomme Ha Antal Permanent arealbehov (anslået) 62 ha - Midlertidigt arealbehov (anslået) 59 ha - Ejendomme berørt af arealbehovet (anslået) Ejendomme som totalovertages (anslået) - 0 Vindmøller som totalovertages (anslået) - 4 Note: Anslået arealbehov angiver det fulde arealbehov for realiseringen af kyst-kyst projektets fysiske anlæg i Tyskland, og som vil indgå i kyst-kyst projektets projektansøgning til de tyske myndigheder Figur 6.2 viser det fulde arealbehov (anslået) for realiseringen af kyst-kyst projektets fysiske anlæg i Tyskland, som vil indgå i projektansøgningen til de tyske myndigheder. Det skal bemærkes, at en mindre del af det angivne arealbehov er Landesbetrieb Straßenbau und Verkehrs projektansvar VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 208

9 FIGUR 6.2 Midlertidigt og permanent arealbehov - Fehmarn VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 209

10 6.5 AREALBEHOV FOR KYST-KYST PROJEKTET - MARINT Til brug for projektet inddrages arealer i Femern Bælt midlertidigt og permanent. Arealerne stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet af Danmark og Tyskland Permanent arealbehov - marint Permanent vil der være inddraget ca. 362 ha i det marine område til brug for de nye landområder, heraf ca. 330 ha ud for Lolland og ca. 32 ha ud for Fehmarn. Arealerne til landområderne er opgjort som beslaglagt havbundsarealer. Arealerne er inklusiv eksisterende vandarealer inden for landområderne. Ud over det permanente arealbehov til brug for nye landområder, er der et permanent arealbehov på i alt 12 ha til brug for beskyttelsesrev ud for og oven på tunnelportalerne på både Lolland (6 ha) og Fehmarn (6 ha) Midlertidigt arealbehov - marint Ud over det permantente arealbehov vil der midlertidigt blive inddraget ca. 278 ha i det marine område (figur 6.3) til brug for udgravning af tunnelrenden, arbejdshavne og sejlrende ind til arbejdshavnen på Lolland. Arealbehovet betragtes som midlertidigt, da det naturligt retableres efter anlæggelsen af sænketunnelen. VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 210

11 FIGUR 6.3 Midlertidigt og permanent arealbehov - marint område 6.6 REFERENCER Lov nr. 285 af 15/04/2009, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg (projekteringsloven) LBK nr af 20/11/2008, lovbekendtgørelse om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (ekspropriationsprocesloven) VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 211

12 I alt Medeksproprieret til jordpulje Midlertidigt Permanent Vindmøller Ejendomme berørt af ekspropriation Totalekspropriation APPENDIX 1 Oversigt over ejendomme der berøres af ekspropriation på Lolland Matrikelbetegnelse Ejendomsadresse Benyttelse Arealbehov m 2 7b Tågerup By, Tågerup Darketvej 8 Beboelse X X ah Rødby Færgevej 23 Beboelse X X b Rødby Gl. Badevej 7 Beboelse X p Rødby Humlegårdsvej 2 Beboelse X X q Rødby Humlegårdsvej 4 Beboelse X X c Rødby Ottelundevej 2 Beboelse X X a Rødby Strandholmsvej 3 Beboelse X X b Rødby Strandholmsvej 8 Beboelse X X c Rødby Strandholmsvej 10 Beboelse X X e Rødby Strandholmsvej 14 Beboelse X X e Rødby Strandholmsvej 7B Beboelse X X I alt beboelse k Rødby Finlandsvej 1 Erhverv X h Rødby Finlandsvej 2 Erhverv X g Rødby Finlandsvej 4 Erhverv X c Rødby Finlandsvej 5 Erhverv X l Rødby Finlandsvej 8 Erhverv X h Rødby Færgestationsvej 5 Erhverv X ap Rødby Færgevej 17 Erhverv X as Rødby Færgevej 34 Erhverv - vindmølle X X au Rødby Færgevej 19A Erhverv X Rødby Gl. Badevej 4 Erhverv X y Rødby Gl. Badevej 6 Erhverv X ø Rødby Gl. Badevej 9 Erhverv X æ Rødby Gl. Badevej 11C Erhverv X X eu Rødby Ottelundevej 1 Erhverv - vindmølle 244b Rødby Strandholmsvej 17A Erhverv - vindmølle X X m Rødby Sulkavavej 1 Erhverv X ed Rødby Sulkavavej 6 Erhverv X X Rødby Søpavillionvej 2 Erhverv X c Rødby Vestre Kaj 50A Erhverv X VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 212

13 I alt Medeksproprieret til jordpulje Midlertidigt Permanent Vindmøller Ejendomme berørt af ekspropriation Totalekspropriation APPENDIX 1 Oversigt over ejendomme der berøres af ekspropriation på Lolland Matrikelbetegnelse Ejendomsadresse Benyttelse Arealbehov m 2 244ez Rødby Østersøvej 0 Erhverv - vindmølle 244eæ Rødby Østersøvej 37 Erhverv - vindmølle 244eø Rødby Østersøvej 39 Erhverv - vindmølle X X X X X X ei Rødby Østersøvej 12 Erhverv X X ef Rødby Østersøvej 14 Erhverv X X el Rødby Østersøvej 20 Erhverv X X dy Rødby Østersøvej 22 Erhverv - vindmøller X X I alt erhverv o Rødby ; 7k Tågerup By, Tågerup Darketvej 14 Landbrug X fc Rødby Darketvej 16 Landbrug X al 244av 244aæ 244l Rødby Fælledvej 12 Landbrug X Rødby Gl. Badevej 1 Landbrug X X Rødby Gl. Badevej 3 Landbrug X aa 244bd 250a Rødby 15c 244az 244ba Rødby Gl. Badevej 5 Landbrug X X Humlegårdsvej 6 Landbrug X at Rødby Humlegårdsvej 10 Landbrug X a Rødby Karlstoftevej 1 Landbrug X e Ringsebølle By, Ringsebølle Ladhavevej 9 Landbrug X a 18e Ringsebølle By, Ringsebølle 18i Ringsebølle By, Ringsebølle Lundegårdsvej 3B Lbr uden beboelse Lundegårdsvej 6 J Lbr uden beboelse X X X a 15b Ringsebølle By, Ringsebølle; 7c Tågerup By, Tågerup 17a 17b 91a 93c Rødby Lundegårdsvej 14 Landbrug X Ottelundevej 1 Landbrug X VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 213

14 I alt Medeksproprieret til jordpulje Midlertidigt Permanent Vindmøller Ejendomme berørt af ekspropriation Totalekspropriation APPENDIX 1 Oversigt over ejendomme der berøres af ekspropriation på Lolland Matrikelbetegnelse Ejendomsadresse Benyttelse Arealbehov m 2 1r Ringsebølle By, Ringsebølle 12a 14h 112b Rødby 13a 14c 15k 244au Rødby 244ab 244an 244b 244bg 244bk 244d Rødby Snedkervej 9B Landbrug X Strandholmsvej 2 Landbrug X Strandholmsvej 9 Landbrug X X Strandholmsvej 17A Landbrug X X ek Rødby Østersøvej 26 Lbr uden beboelse X X I alt landbrug bc 251f Rødby 244fa 244fe 244k 244bo Rødby 549a 549k Rødby Ahornvej 0 Off. arealer mv. X Bredfjedvej 1D Off. arealer mv. X Færgestationsvej 7 Off. arealer mv. X z Rødby Gl. Badevej 13 Off. arealer mv. X X m 549p 549q 549r Rødby Industrivej 2 Off. arealer mv. X Rødby Industrivej 3 Off. arealer mv. X aø 271i 271n 271p 244ec Rødby Kirke Allé m.fl. 0 Off. arealer mv. X Rødby Nordvestlig Jernbane 0 Off. arealer mv. X X Ringsebølle By, Ringsebølle Ringsebøllevej 0 Off. arealer mv. X b Tågerup By, Tågerup Statsbanen 0 Off. arealer mv. X X Ringsebølle By, Ringsebølle Vandløb nordlig v/jernbanen 0 Off. arealer mv. X X u Rødby Østre Kaj 3 Off. arealer mv. X I alt offentlige arealer mv I alt Note: Oversigten indeholder også ejendomme, der er forlods overtaget VVM-REDEGØRELSE KAPITEL 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 214

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

I N T R O D U K T I O N

I N T R O D U K T I O N I N T R O D U K T I O N Det er amtsrådets ansvar at skabe sikre og hensigtsmæssige vej- og trafikforhold til gavn for den nordjyske befolkning. Til dette formål kan amtsrådet blandt andet ved ekspropriation

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S

2) Præsentation af projektet og anlægsarbejdet v/ projektchef Rasmus Warborg Larsen, Femern A/S NOTAT Dato J. nr. 28. november 2013 2013-2313 Referat af borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen for en fast forbindelse over Femern Bælt Dato og sted: Torsdag den 29. august

Læs mere

ALTERNATIVE LØSNINGER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

ALTERNATIVE LØSNINGER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 5 ALTERNATIVE LØSNINGER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 5 ALTERNATIVE LØSNINGER 131 5.1 0-alternativet 131 5.1.1 Anvendelse af 0-alternativet i VVM-redegørelsen

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Status på Gæsteprincippet

Status på Gæsteprincippet Status på Gæsteprincippet Indhold: Gæsteprincippet ukendt for udenforstående Vigtigt for ledningsejerne Der er sket et skred efter en række domme Gæsteprincippet gennemgås ud fra disse domme Hvad har ledningsejerne

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om kompensation, genhusning og overtagelse som følge af forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 6 BEK nr 768 af 25/06/2014 Gældende (Nabopakkebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024

Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 jock/6. juni 2012 Ny Midtjysk Motorvej kan stå færdig ca. 2021-2024 - hvor der er vilje er der en Hærvejsmotorvej Trekantområdet, som er en sammenslutning af kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart,

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975,juni 1984, maj 2011 og maj 2014.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring.

Hermed sendes udkast til lovforslag om en moderne jernbane om ændring af lov om jernbane i høring. DEPARTEMENTET Til adressaterne på vedlagte høringsliste 27. januar 2014 Dato J. nr. 2013-4974 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 trm@trm.dk www.trm.dk Høring

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

U D S K R I F T. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. for Vejle og Ringkjøbing

U D S K R I F T. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. for Vejle og Ringkjøbing 1 Otax. 941/14 U D S K R I F T af forhandlingsprotokollen for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N for Vejle og Ringkjøbing Forretningen den 1. april 2014 Vedr. ekspropriation til Ny Solskovvej

Læs mere

Side 2/10. Femern A/S

Side 2/10. Femern A/S Nyhedsbrev nr. 27 september 2013 Indhold Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 41 svar 1 Transportministeren har sat de fremrykkede aktiviteter i gang 3 Projekteringen af Femern jernbane opfylder

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N

V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N V E D T Æ G T E R F O R G R U N D E J E R F O R E N I N G E N T O R N E G Å R D E N Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. juni 1974. Ændret april 1975 og juni 1984. 1. Foreningens

Læs mere

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan.

Sommerhuskloakering mellem Hals og Hou Delområder 3,4 og 5. Høringssvar til revision af spildevandsplan. Aalborg Kommune Energi- og Miljøforvaltningen e-mail: MEF-INTERN@aalborg.dk Dato: 20.06.2014 Sagsnr.: 2014-25165 Dok. nr.: 2014-186737 Direkte telefon: 7743 9281 Initialer: PTA Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag

Læs mere

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej.

Åstedsforretning. Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Herning kommune Åstedsforretning Ekspropriation til anlæg af cykelsti langs Vildbjergvej og Ejsingkærvej. Udskrift af protokollen fra åstedsforretningen 3. og 4. april 2013 Geopartner Landinspektørgården

Læs mere

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. december 2014 J.nr.: NMK-10-00698 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation

Læs mere

MERE END MURSTEN - undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn

MERE END MURSTEN - undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn MÅNEDENS ARTIKEL Marts 2014 MERE END MURSTEN - undersøgelse af nedrivningerne øst for Rødbyhavn Af: Camilla Adler Jensen, etnolog, tidligere projektansat på Museum Lolland-Falster Bygninger er meget mere

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 29. august 2014 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 29. august 2014 CR-X-81-0241 version

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYT OM EKSPROPRIATION

NYT OM EKSPROPRIATION Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN

GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN Matr. nr. 38-ao m.fl. Ugerløse by, Ugerløse Beliggende: Abildhaven 4350 Ugerløse VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ABILDHAVEN 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Metroselskabet I/S. Cityringen i København og på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune. Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr. 2.

Metroselskabet I/S. Cityringen i København og på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune. Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr. 2. Metroselskabet I/S Cityringen i København og på Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr 2 Marts 2012 Metroselskabet I/S Cityringen i København og på Arealfortegnelse Aksel Møllers Have Nr 2 Marts 2012 Dokument

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Totalekspropriationer en undersøgelse af erstatningsniveau

Totalekspropriationer en undersøgelse af erstatningsniveau Totalekspropriationer en undersøgelse af erstatningsniveau Før efter af Jesper Nielsen Aalborg Universitet København Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Landinspektøruddannelsens 9. semester

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere