Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug"

Transkript

1 Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug

2 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden forsikring 1 4. Krigs-, jordskælvs- og atomskade 1 5. Opkrævning af præmie og afgifter 2 6. Indeksregulering 2 7. Forsikringens varighed og opsigelse 2 8. Besigtigelse 3 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Lovvalg Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba 3 Fællesbestemmelser 1. Sikrede 4 2. Geografisk område 4 3. Forsikringsformer 4 4. Hvilke genstande er omfattet 4 5. Hvordan beregnes erstatningen 4 6. Erstatningens anvendelse 6 7. Erstatningens udbetaling 7 8. Erstatning for følgeudgifter 7 Brand inklusive el-skade 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 10 Bygningskasko 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Begrænsning ved byggearbejder Hvordan beregnes erstatningen 13 Glas 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 14 Sanitet 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 15 Insekt og svamp 1. Hvad omfatter dækningen Hvordan beregnes erstatningen 16 Udvidet rørskade 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 17 Silo/tank 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 18 Restværdi 1. Hvad omfatter dækningen Betingelser for erstatning Hvordan beregnes erstatningen 19 Nygaranti 1. Hvad omfatter dækningen Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 20 Hus- og grundejeransvar 1. Hvornår er man ansvarlig Sikrede Hvilket ansvar er dækket Dækningssum 22 Stikledning 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen 23 Forurening 1. Hvad omfatter dækningen Hvilke skader er dækket Hvordan beregnes erstatningen Betingelser for erstatningen 24 Retshjælp på privatbeboelse 1. Dækningens formål Betingelser Erstatning 25

3 Side 1 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Risikoforandring og ejerskifte Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm. Brand når 1.1. der sker ændring til anden virksomhed, end hvad der fremgår af policen 1.2. der nybygges eller sker ændring i bygningernes størrelse, indretning (herunder brandsektionering) eller anvendelse. For Bygningsforsikring - Landbrug gælder tillige, at det hurtigst muligt skriftligt skal meddeles Alm. Brand, når bygninger tages ud af den primære landbrugsproduktion og/eller beboelsesbygninger er ubeboede i mere end 6 måneder der sker ændring af produktion og/eller oplagring 1.4. bygningernes tag ændres til blødt tag (strå, rør eller halm) eller fra blødt tag til anden belægning 1.5. der installeres fastbrændselsfyr, halmfyringsanlæg eller andre energianlæg 1.6. bestående energianlæg ændres - også hvis frakoblede energianlæg tages i anvendelse 1.7. ejendommen skifter ejer 1.8. der sker ændring i virksomhedens momsregistreringsforhold. Hvis Alm. Brand ikke får meddelelse, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Når Alm. Brand har modtaget en sådan meddelelse, tages stilling til om, og på hvilke betingelser og til hvilken præmie, forsikringen kan fortsætte. Uanset bestemmelsen i punkt 7 om forsikringens varighed og opsigelse kan Alm. Brand ved risikoforandring og/eller ejerskifte opsige forsikringen eller ændre betingelser og/eller præmie med øjeblikkelig virkning. Opstået forurening eller mistanke herom skal også hurtigst muligt anmeldes til offentlige myndigheder. Tyveri eller hærværk skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet. Sikrede har pligt til - så vidt muligt - at afværge eller begrænse skade. Alm. Brand har ret til at foretage samme foranstaltninger. Alm. Brand skal give tilladelse til, at en skade udbedres, eller at beskadigede genstande fjernes, medmindre det sker for at afværge eller begrænse skaden. Undladelse af at efterkomme dette kan få betydning for erstatningen. 3. Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold denne forsikring. Bestemmelserne vedrører kun selskaberne, som betaler erstatningen i fællesskab. 4. Krigs-, jordskælvs- og atomskade Forsikringen dækker ikke skade, som er direkte eller indirekte følge af 4.1. krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 4.2. jordskælv eller andre naturforstyrrelser 4.3. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Uanset bestemmelsen i punkt 4.3. omfatter branddækningen dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 2. Anmeldelse af skade Alle skader, tab eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt anmeldes til Alm. Brand.

4 Side 2 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Opkrævning af præmie og afgifter 5.1. Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm. Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag. Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag, til betaling sker. Bygningsforsikringens branddækning kan dog ikke bringes til ophør på grund af manglende præmiebetaling, og præmien inklusive renter, afgifter og gebyrer kan derfor inddrives ved udpantning. Ved udpantning pålægges et omkostningsbeløb Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm. Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve. Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen Alm. Brand er berettiget til at opkræve gebyrer til dækning af de omkostninger, der er forbundet med udbetalinger, udfærdigelse og fremsendelse af dokumenter, opkrævninger, besigtigelser, taksationer og yderligere ydelser i forbindelse med varetagelse af kundeforholdet. De til enhver tid gældende gebyrer kan ses på ligesom de kan oplyses ved telefonisk og personlig henvendelse til Alm. Brand. 6. Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med ændringer i Danmarks Statistiks pr. 15. maj offentliggjorte Byggeomkostningsindeks for Boliger. Indeksreguleringen finder sted i det efterfølgende kalenderår efter nedenstående retningslinjer, medmindre andet fremgår af policen eller betingelserne Præmien reguleres fra førstkommende forfaldsdag Forsikringssummer, erstatningsmaksimumbeløb og selvri-sici reguleres fra 1. januar. Ophører udgivelsen af, eller ændres beregningsmetoden for det anførte indeks, kan Alm. Brand fortsætte reguleringen i overensstemmelse med et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. 7. Forsikringens varighed og opsigelse 7.1. Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode (se policen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag ved en forsikringsperiodes udløb Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode (se poli-cen), er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til den flerårige periodes udløb Alm. Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren. Bygningsforsikringens branddækning kan ikke opsiges, medmindre ejendommen er ubehæftet, de tinglyste panthavere giver samtykke, eller det skriftligt godtgøres, at ejendommen - uden forringelse af panthaveres rettigheder - fra ophørsdagen er forsikret i andet forsikringsselskab med koncession til tegning af bygningsbrandforsikring Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden er begge parter berettiget til skriftligt at opsige forsikringen, (dog ikke Byg-ningsforsikringens branddækning) med 14 dages varsel. Forsikringstagerens opsigelse af en forsikring, der er tegnet for en flerårig periode, kan kun ske mod efterbetaling af 20 % af den gældende årspræmie For bygning, der henligger forladt eller ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, kan forsikringen skriftligt opsiges af Alm. Brand med øjeblikkelig virkning. I forhold til eventuelle panthavere ophører Bygningsforsikringens branddækning først med 14 dages varsel.

5 Side 3 af Besigtigelse Alm. Brand har til enhver tid ret til at lade det forsikrede besigtige. 9. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 10. Lovvalg For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsik-ringsaftaler og forsikringsvirksomhed. BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Medlemskab af Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm. Brand A/S-koncernen, der indtegner skadesforsikringer. Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt. Foreningens formål er defineret i vedtægten. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen. I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende.

6 Side 4 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Sikrede Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 2. Geografisk område Forsikringen dækker på de forsikringssteder, der fremgår af policen. 3. Forsikringsformer Forsikringen kan tegnes efter nedennævnte former: 3.1. Nyværdi Ved denne form er det forsikrede dækket efter nyværdiprincippet risiko Ved denne form er det forsikrede dækket efter nyværdiprincippet med indtil en af forsikringstageren fastsat sum Nedrivning Ved denne form er det forsikrede dækket med indtil en af forsikringstageren fastsat sum, beregnet til nedrivning Uforsikret Ved denne form er der ingen forsikringsdækning. Se i øvrigt punkt 5. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Hvilke genstande er omfattet 4.1. Forsikringen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de på forsikringsstedet beliggende bygninger inklusive fundament indtil 1 m under jordlinie, kældergulv eller anden bund. Vindmøller er ikke omfattet af forsikringen. Forsikringen omfatter endvidere: Faste el-installationer, herunder stik-, gruppe- og hovedledninger, hoved- og undertavler, kraftinstallationer frem til styretavler, respektive motorværn, lysinstallationer inklusive lysarmaturer monteret direkte på bygningsdele (men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte) Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer, samt faste maskiner og anlæg, herunder gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, elevatorer, vaskeanlæg, hårde hvidevarer samt fodringsanlæg, kværne, malkeanlæg, udmugningsanlæg, silo- og korntørringsanlæg i bygning, spændingsgivere og transportanlæg Stikledninger, sanitets- og kloakanlæg, grundvandspumper, brønde og pumper til markvandingsanlæg Gulvbelægning (herunder tæppe), der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Faste anlæg til brandmæssig sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel Flagstænger, antenner, gårdbelægninger, hegn (dog ikke levende hegn og markhegn), have- og læmure, plankeværker, nedstøbte svømmebassiner, samt tårn og facadeure Væg- og loftsmalerier, relieffer og udsmykning på og i bygning for den håndværksmæssige værdi Haveanlæg, haveskulpturer og lignende. Erstatning for træer, buske og andre planter betales kun med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted. 5. Hvordan beregnes erstatningen 5.1. Grundlag for skadeopgørelsen For bygninger, for hvilke der er tegnet restværdidækning, beregnes skadeprocenten i henhold til punkt Er skadeprocenten under 50, beregnes erstatningen efter reglerne om partielle skader, se punkt og

7 Side 5 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Er skadeprocenten 50 eller derover, kan forsikringstageren vælge at få nedrevet de ubeskadigede rester og få beregnet erstatningen efter reglerne om totalskader, se punkt og Vælger forsikringstageren at bibeholde de ubeskadigede rester, beregnes erstatningen efter reglerne om partielle skader, se punkt og For bygninger, for hvilke der ikke er tegnet restværdidækning, beregnes erstatningen efter reglerne om partielle skader, se punkt og Beregning af skadeprocent Skadeprocenten er forholdet i procent mellem værdien af det beskadigede og værdien af den forsikrede bygning. Skadeprocenten beregnes ved kalkulation, jf. punkt og Værdien af det beskadigede fastsættes til, hvad det efter priserne på skadedagen vil koste at reparere skaden, som var reparationen et led i en genopførelse af den forsikrede bygning. Værdien af den forsikrede bygning fastsættes til, hvad det efter priserne på skadedagen vil koste at genopføre en tilsvarende bygning i uændret skikkelse, på samme sted og til samme anvendelse. Ved værdifastsættelsen kan der ikke benyttes priser for dyrere materialer og genstande end de beskadigede og højst priser for standardbyggematerialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet Skadeprocenten beregnes hver bygning for sig på grundlag af den bygningsopdeling, der fremgår af policen. For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest. Er bygningerne lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. Kloak, gyllekanaler og lignende nedgravede anlæg medtages ud til 1 meter fra ydersiden af bygningens mure i lodret plan. For bygninger, der på skadetidspunktet aktivt var i brug til animalsk produktion, holdes værdien af ubeskadigede gyllekanaler, gødningsskrabere og andre anlæg for husdyrgødning uden for beregningen, når disse befinder sig under gulvniveau. Dog medtages udgifter til normal fundering (frostfri dybde) og til gulv Erstatningens fastsættelse Partielle skader Erstatningen fastsættes til, hvad det efter priserne på skadedagen vil koste at reparere en beskadiget bygning/genstand i uændret skikkelse Ved prisfastsættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere materialer, genstande, bygningskonstruktioner eller byggemetoder end de, der er brugt i den skaderamte bygning. Der kan højst anvendes priser for standardbyggematerialer, der ikke er specialfremstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment anvendt på skadetidspunktet. Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende er ikke omfattet af forsikringen Der foretages fradrag i erstatningen for slid og ælde, når værdiforringelsen af det beskadigede umiddelbart før skaden overstiger 30 % af nyværdien Erstatningen kan dog ikke overstige nyopførelsesprisen for en tilsvarende bygning opgjort efter reglerne om totalskader, se punkt For bygninger med forsikringsformen 1. risiko danner forsikringssummen øverste grænse for erstatningen.

8 Side 6 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Totalskader Erstatningen fastsættes til, hvad det på skadedagen vil koste at nyopføre en bygning i nutidig skikkelse, med samme grundareal, på samme sted og til samme faktiske anvendelse som den beskadigede. Der kan højst ydes erstatning for tilsvarende indretning og udstyr som i den skaderamte bygning Ved prisfastsættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere materialer, genstande, bygningskonstruktioner eller byggemetoder end de, der er brugt i den skaderamte bygning. Der kan højst anvendes priser for standardbyggematerialer, der ikke er specialfremstillet, og højst priser for bygningskonstruktioner og byggemetoder, der er almindeligt anvendt ved ny-byggeri på landbrugsejendomme på skadetidspunktet Der foretages fradrag i erstatningen for slid og ælde, når værdiforringelsen af den beskadigede bygning umiddelbart før skaden overstiger 30 % af nyværdien Der foretages fradrag i erstatningen for den værdi, som ubeskadigede rester måtte have til anden anvendelse eller kan indbringe ved salg For bygninger med forsikringsformen 1. risiko danner forsikringssummen øverste grænse for erstatningen Fællesbestemmelser for partielle- og totalskader For driftsinventar og -udstyr i bygninger, for hvilke der ikke er tegnet restværdidækning, fastsættes erstatningen til handelsværdien, såfremt det ikke var i drift eller anvendelse efter sit formål på skadetidspunktet For bygninger eller dele heraf, som før skaden var bestemt til nedrivning/udskiftning, fastsættes erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, betales erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven For bygninger, der henligger forladt, ansættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, ælde og nedsat anvendelighed For beboelsesbygninger, der har været ubeboet i mere end 6 måneder forud for skadedagen, ansættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, ælde og nedsat anvendelighed Erstatningen kan af såvel forsikringstager som af Alm. Brand kræves fastsat ved indhentning af tilbud. Alm. Brand kan vælge en af tilbudsgiverne Sælges en beskadiget ejendom efter en skade med retten til erstatningen, kan erstatningen for driftsbygninger ikke overstige de beskadigede driftsbygningers handelsværdi på skadetidspunktet Såfremt sikrede på skadedagen kan modregne moms og andre afgifter i sit regnskab med Skat, opgøres erstatningen for erhvervsmæssige bygninger uden moms og evt. andre afgifter. Moms og andre afgifter udlægges ikke af Alm. Brand. 6. Erstatningens anvendelse 6.1. Reparation/nyopførelse Erstatningen skal normalt anvendes til reparation/ nyopførelse af tilsvarende bygning og genanskaffelse af tilsvarende driftsinventar og -udstyr på samme sted (samme matrikulering) og til samme anvendelse. Er der ved reparation anvendt bygningsrester i større omfang end forudsat ved skadeopgørelsen, foretages der fradrag i erstatningen for værdien af disse rester.

9 Side 7 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Kontanterstatning til fri rådighed Bygninger med forsikringsform nyværdi Anvendes erstatningen ikke som anført i punkt 6.1., foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde, og den herved fremkomne erstatning fradrages yderligere 20 % Bygninger med forsikringsform 1. risiko Anvendes erstatningen ikke som anført i punkt 6.1. fastsættes erstatningen efter bestemmelserne i punkt bortset fra punkt og og der foretages fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde, og den herved fremkomne erstatning fradrages yderligere 20 %. Erstatningen kan ikke overstige forsikringssummen Delvis reparation/nyopførelse Bygninger med forsikringsform nyværdi Anvendes kun en del af erstatningen som anført i punkt 6.1., foretages der fradrag i den resterende erstatning efter reglerne i punkt Bygninger med forsikringsform 1. risiko Anvendes kun en del af erstatningen som anført i punkt 6.1., foretages der fradrag i den resterende erstatning efter reglerne i punkt Erstatningen kan ikke overstige forsikringssummen Flytteret Uanset bestemmelsen i punkt 6.1. kan erstatningen anvendes til opførelse af en tilsvarende driftsbygning på en anden ejendom, som ejes af forsikringstageren og er beliggende i Danmark. Det er en betingelse for anvendelse af erstatningen, på en anden ejendom at den beskadige bygning indgår i den primære landbrugsproduktion på skadedagen der foreligger tilladelse til flytning af erstatningen fra samtlige ejendommens panthavere. Eventuelle forøgede omkostninger som følge af, at genopførelse ikke sker samme sted erstattes ikke. Et erstatningsbeløb kan kun gøres til genstand for arrest eller udlæg sammen med ejendommen. 7. Erstatningens udbetaling Erstatningen forfalder til betaling, når 7.1. der er ført bevis for erstatningens anvendelse Har forsikringstageren valgt at få erstatningen beregnet efter reglerne om totalskader, se punkt og , er det tillige en betingelse, at der er ført bevis for, at de ubeskadigede rester er nedrevet det offentliges eventuelle undersøgelse i anledning af skaden er afsluttet, og eventuel optaget politirapport er modtaget af Alm. Brand 7.3. de nødvendige dokumenter for eventuel udbetaling til fri rådighed eller flytning af erstatningen er Alm. Brand i hænde. Ved ansøgning om udbetaling af kontanterstatning til fri rådighed (se punkt 6.2 og 6.3.), eller flytning af erstatningen (se punkt 6.4.) vil det i almindelighed være påkrævet, at der indsendes tingbogsattest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklæringer til det ansøgte fra ejendommens eventuelle panthavere. Erstatningen bortfalder i det omfang, der ikke inden 5 år fra skadedagen er ført bevis for, at erstatningen er anvendt som anført i punkt Erstatning for følgeudgifter I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales endvidere: 8.1. Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring. Bliver en beskadiget bygning ikke repareret eller nyopført på samme sted og til samme anvendelse, betales kun erstatning for det tidsrum, der ville medgå til at reparere/nyopføre bygningen Oprydning/nedrivning Rimelige og nødvendige udgifter til oprydning. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Udbedring af skade samt fjernelse af beskadigede rester og genstande må ikke finde sted, før Alm. Brand har givet samtykke hertil.

10 Side 8 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Ved skade opgjort efter reglerne om totalskade dækkes tillige omkostninger til nedrivning og fjernelse af ubeskadigede bygningsrester. Fjernelse af ubeskadigede rester må ikke finde sted, før Alm. Brand har givet samtykke hertil Huslejetab, flytteomkostninger og andre merudgifter Er ejendommen helt eller delvis uanvendelig som følge af en af bygningsforsikringen omfattet skade, betales dokumenteret tab af lejeindtægt udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som sikrede selv benytter til beboelse og kontor erstatningen efter punkt og betales pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 2007) i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder fra skadedagen for de lokaler som sikrede selv benytter til beboelse rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering af indbo som følge af, at beboelsen må fraflyttes, dog højst i 12 måneder fra skadedagen andre rimelige merudgifter i anledning af beboelsens fraflytning, dog højst i 12 måneder fra skadedagen. Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopført på samme sted og til samme anvendelse, betales alene erstatning for det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke Bistand ved skadeopgørelsen og byggeadministration. Nødvendige udgifter til bistand ved skadeopgørelsen samt byggeadministration i forbindelse med reparation/nyopførelse. Erstatning udbetales kun på grundlag af faktura og kan af den opgjorte erstatning højst andrage 4 % for driftsbygninger og 5 % for beboelsesbygninger Lovliggørelse Forøgede byggeomkostninger - regnet efter priserne på skadedagen - der er forbundet med at opfylde krav (f.eks. bedre isolering, dobbelte ruder, kraftigere tagkonstruktion), som bygningsmyndighederne i medfør af byggelovgivningens bestemmelser stiller ved reparation af den beskadigede bygning i uændret skikkelse eller ved nyopførelse i nutidig skikkelse til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted. Erstatningspligten er betinget af, at de forøgede byggeomkostninger vedrører de bygningsdele, for hvilke der betales erstatning, samt at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. Overstiger værdiforringelsen af den beskadigede bygning som følge af slid, ælde og mangelfuld vedligeholdelse 30 % af nyværdien, betales forøgede byggeomkostninger ikke. Omkostninger til gennemførelse af krav, som er eller kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af forsikringen Er forsikringsformen nyværdi kan lovliggørelseserstatningen ikke overstige 15 % af den beskadigede bygnings nyværdi på skadedagen. Er forsikringsformen 1. risiko kan lovliggørelseserstatningen ikke overstige 15 % af den beskadigede bygnings forsikringssum Skadeerstatningen anses som anvendt før lovliggørelseserstatningen. Lovliggørelseserstatning, som ikke anvendes til reparation eller nyopførelse på samme sted og til samme anvendelse, bortfalder Udvidet lovliggørelse Stiller offentlige myndigheder i forbindelse med reparation eller nyopførelse af en beskadiget bygning til samme anvendelse afstandskrav i henhold til byggeeller miljøloven, betales nødvendige udgifter til: Retablering af ubeskadiget ajlebeholder, møddingsplads eller gyllebeholder, som bliver uanvendelige i forhold til de staldbygninger, anlægget betjener. Erstatning kan højst ydes for tilsvarende anlæg med samme kapacitet (m2 eller m3).

11 Side 9 af 25 Det er en betingelse for erstatningen, at anlægget var i brug til sit oprindelige formål på skadetidspunktet Ændring af bestående vand-, varme- eller elforsyning Ændring af bestående kloakering samt foranstaltninger til bortledning af tagvand Etablering af manglende ydervæg ved adskillelse af sammenbyggede bygninger Prisstigninger Under forudsætning af, at reparation/nyopførelse (genanskaffelse) på samme sted og til samme anvendelse finder sted uden unødig forsinkelse, reguleres erstatningen i overensstemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode. Reguleringen for prisstigninger kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstiger de faktiske byggeomkostninger. For bygninger med forsikringsformen 1. risiko betales udgifter efter punkt 8.2., 8.4., 8.5., 8.7. og 8.8. kun inden for forsikringssummen. Det er en betingelse, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås. Afgifter, indskud, depositum og lign. til de forskellige for-syningsværker betales ikke. BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Udgifter til gennemførelse af krav, som er eller kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af forsikringen Anvendelige bygningsrester Er offentlige myndigheders krav til hinder for reparation af en beskadiget bygning, og er bygningen beskadiget mindst 50 %, se punkt 5.2., dækkes: Værdien af anvendelige bygningsrester. Erstatningen for anvendelige rester fastsættes efter reglerne i punkt og Erstatningen for anvendelige bygningsrester kan sammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige nyopførelsesprisen for en tilsvarende bygning opgjort efter reglerne i punkt og Den værdi, bygningsrester måtte have til anden anvendelse eller kan indbringe ved salg, fradrages i den fastsatte erstatning Omkostninger til nedrivning og fjernelse af de anvendelige bygningsrester. Erstatningspligten er betinget af, at kravet er stillet før skadedagen, samt at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås.

12 Side 10 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - ejendommens bygninger med sædvanligt tilbehør, som anført i afsnit 20, punkt Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Ildsvåde (brand) bortset fra skade ved svidning, forkulning, overophedning eller smeltning som ikke er en følge af ildsvåde (brand) El-skade Lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet skade, som omfattes af garanti skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement skade, som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse skade, som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse skade forårsaget af dyr Eksplosion Ved eksplosion forstås en momentan forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme, og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer Pludselig tilsodning Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning eller elektriske apparater Sprængning Sprængning (ikke sønderrivning af andre årsager) af dampkedler, autoklaver og bageovne. Ved sprængning forstås en momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for beholderen fremkaldt af denne trykforskel 2.6. Tørkogning Tørkogning af forskriftsmæssigt indrettede og opstillede kedler, hvor mindst 50 procent af den indfyrede effekt anvendes til rumopvarming Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra Tab eller bortkomst af forsikrede genstande Tab eller bortkomst af forsikrede genstande ved skade som nævnt i punkt 2.1. til Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5.

13 Side 11 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - ejendommens bygninger med sædvanligt tilbehør, som anført i afsnit 20, punkt til Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved 2.1. Pludselig hændelse Ved pludselig hændelse forstås i denne sammenhæng hændelse, hvor såvel selve skaden som dens årsag og virkning er samtidig. Skader der sker over et tidsrum og ikke på et tidspunkt regnes ikke som pludselig hændelse. Som pludselig hændelse forstås tillige storm (når vindstyrken er 8 eller derover, svarende til minimum 17,2 m/sek), voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet samt påkørsel og hærværk. Skade som følge af alder, brug, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse virker over et tidsrum og er derfor ikke omfattet af dækningen skade dækket eller undtaget i afsnit 100 (brand) skade, som omfattes af garanti skade som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger, medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, medmindre skaden er en umiddelbar følge af en af forsikringen dækket skade på bygning skade ved tyveri eller forsøg herpå på bygning, der henligger ubenyttet eller forladt skade ved hærværk på bygninger, der henligger ubenyttet eller forladt tyveri af eller hærværk på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads påregnelige skader, herunder dagligdagens almindelige hændelser såsom ridser, skrammer, tilsmudsning eller lignende skade på boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner skade på bevægelige markiser af stof eller plastfolie, solafskærmninger, udvendige skilte, projektøranlæg og enhver fundering af træ skade på glas eller erstatningsmateriale herfor samt spejle og sanitet Dog dækkes tagplader af erstatningsmaterialer for glas og uoplukkelige ovenlys skade på tildækninger til svømmebassiner skade på haveanlæg, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en følge af en af dækningen omfattet skade på bygning herunder skade på nabobygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Udstrømning af væsker Tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller dryp) af vand, olie eller kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle-og fryseanlæg samt akvarier skade som følge af vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding skade, som omfattes af garanti skade på selve installationen som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering

14 Side 12 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring skade på selve installationen, når årsagen er alder, brug eller tæring skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyningg skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olieanlæg, køle- og fryseanlæg, svømmebassiner samt akvarier skade på haveanlæg, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en følge af en af dækningen omfattet skade på bygning herunder skade på nabo-bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Frostsprængning Frostsprængning af røranlæg i bygning til vand- og sanitetsinstallationer, centralvarme- og varmtvandsanlæg inklusive kedler, beholdere, pumper, målere, radiatorer, wc-kummer og cisterner, når årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning samt frostsprængning af røranlæg i jord, der tilfører vand til bygning. Nedløbsrør og tagrender betragtes i denne sammenhæng ikke som røranlæg skade som omfattes af garanti skade på selve anlægget som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade på selve anlægget, når årsagen er alder brug eller tæring skade i utilstrækkeligt opvarmet bygning eller rum udgifter til optøning skade på haveanlæg, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en følge af en af dækningen omfattet skade på bygning herunder skade på nabobygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted Snetryk Snetryk, når sneen skrider eller bliver så tung, at taget ikke kan bære skade som omfattes af garanti skade som følge af byggefejl, herunder fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller fejlmontering skade som følge af nedbør, der trænger gennem utætheder og åbninger, medmindre skaden er en umiddelbar følge af en af forsikringen dækket skade på bygning skade på boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner skade på bevægelige markiser af stof eller plastfolie, solafskærmninger, udvendige skilte, projektøranlæg og enhver fundering af træ skade på glas eller erstatningsmateriale herfor samt spejle og sanitet Dog dækkes tagplader af erstatningsmaterialer for glas og uoplukkelige ovenlys skade på tildækninger til svømmebassin skade på haveanlæg, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en følge af en af dækningen omfattet skade på bygning herunder skade på nabo-bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted.

15 Side 13 af Begrænsning ved byggearbejder Dækningen i punkt 2 omfatter ikke skader, der kan henføres til igangværende byggearbejder (ny-, om- og tilbygning samt reparation) når byggearbejdet 3.1. medfører indgreb i bærende konstruktioner herunder fundamenter 3.2. omfatter åbning af tag og/eller facader, hvis varighed overstiger en uge 3.2. i øvrigt har en varighed over tre uger. 4. Hvordan beregnes erstatningen BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5.

16 Side 14 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de til bygning hørende 1.1. ud- og indvendige ruder, glas i døre og porte og andet bygningsglas 1.2. inventarglas til erhvervsmæssig brug (diske, montrer og lignende) 1.3. faste spejle 1.4. glas i udvendige lamper og i udhængsskabe 1.5. glas anvendt som facadebeklædning 1.6. andre facadebeklædninger f.eks. aluminiumsplader, men ikke stofbaserede materialer 1.7. keramiske kogeplader 1.8. glas i skilte. Alle genstande dækkes i den hidtil benyttede kvalitet (inklusive solfilter, mattering og permanent bemaling). Endvidere dækkes permanent påklæbede streamere med logo, bomærke og lignende samt udgifter til istandsættelse af beskadiget elektrisk tyverisikring i eller på selve ruden i forbindelse med en dækningsberettiget skade (foliestrimler m.m.). Som glas betragtes tillige erstatningsmaterialer for glas skade på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads 2.4. skade på glas og erstatningsmateriale herfor i drivhuse 2.5. ridsning, afspringning af splinter eller fliser 2.6. punktering af eller utæthed i sammensætningen af termoruder 2.7. skade på elektriske pærer og neonrør (lysstofrør) 2.8. skade af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande. Endvidere dækkes omkostninger til midlertidig afdækning af rudearealet som følge af en dækningsberettiget skade. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved brud skade, som omfattes af garanti 2.2. skade dækket i afsnit 100 (brand)

17 Side 15 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - de til bygning hørende 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt håndvaske, wc-kummer, cisterner, badekar, bideter og udslagskummer bortset fra haner, blandingsbatterier, rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art. 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved brud. BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring skade, som omfattes af garanti 2.2. skade dækket i afsnit 100 (brand) 2.3. skade på genstande, der ikke er anbragt på deres blivende plads 2.4. skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning 2.5. skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmet bygning eller rum 2.6. skade alene på emalje eller glasur 2.7. ridsning samt afspringning af splinter eller fliser 2.8. beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og resterende genstande. Endvidere dækkes nødvendig udskiftning af fittings, tilslutningsrør og lignende som følge af en dækningsberettiget skade. Såfremt en skade på sanitet kræver udskiftning af sanitet til en anden modeltype end det beskadigede, meddækkes også omkostninger til samtidig udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde, i det omfang en udskiftning er nødvendig i skadetilfælde.

18 Side 16 af 25 BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Træ er et organisk materiale. Det vil derfor naturligt blive nedbrudt i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ anvendes til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod denne naturlige nedbrydning. Det er muligt at give træet lang levetid, hvis konstruktionerne er hensigtsmæssige, og de fortsat vedligeholdes. Dette er en grundlæggende betingelse for, at en skade kan erstattes. 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - ejendommens beboelsesbygninger med sædvanligt tilbehør, som anført i afsnit 20, punkt 4, bortset fra genstande nævnt i punkt Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede ved: 2.1. Insekt- og svampeangreb Bygningsskade som er forårsaget af trænedbrydende svampe, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 6 måneder efter dækningens ophør, medmindre der er tegnet dækning i andet selskab. Svampe- og rådskader, som skyldes, at der utilsigtet er kommet fugt til træet, når den angrebne bygningsdel viser tegn på væsentligt hurtigere nedbrydning end under normale omstændigheder. Skade som følge af angreb af træødelæggende insekter skade, som omfattes af garanti skade som følge af fejl, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til, f.eks. fejl i materialer, konstruktion eller udførelse, eller indgreb i enkelte funktioner, f.eks. lukning af ventilationsåbninger skade, som skyldes manglende, mangelfuld eller forkert vedligeholdelse rådskade på udvendige vinduer, døre, beklædninger og facadepartier samt udestuer, vinterhaver og lignende svampe- og rådskade på sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister svampe- og rådskade på uafdækkede spær-, bjælke- og remender svampe- og rådskade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, pergolaer eller plankeværker svampe- og rådskade på træfundamenter og træpilotering samt skade, som stammer herfra svampe- og rådskade på kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre skade af kosmetisk art, dvs. skader, som kun er gået ud over træværkets udseende, f.eks. misfarvninger på grund af blåsplint skade på haveanlæg, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en følge af en af dækningen omfattet skade på bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5. Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, når det er påkrævet af hensyn til dettes bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse.

19 Side 17 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - ejendommens bygninger med sædvanligt tilbehør, som anført i afsnit 20, punkt Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt Hvilke skader er dækket 2.1. Den direkte skade på det forsikrede som følge af utæthed i skjulte rør og skade på skjulte el-varmekabler, el- og tv-kabler, som findes i og under bygningen til udvendig side af fundament. Ved skjulte rør, el-varmekabler, el- og tv-kabler forstås sådanne, der er indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lignende, men ikke kedler, beholdere, tanke, varmevekslere eller rørene i disse. BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring skade, som omfattes af garanti svampeskade skade som følge af frost, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning foranstaltninger til forebyggelse af utætheder i skjulte rør skade på haveanlæg, haveskulpturer og lignende, medmindre skaden er en følge af en af dækningen omfattet skade på bygning. Erstatningspligten er betinget af, at istandsættelse finder sted. 2.2 I forbindelse med en dækningsberettiget skade dækkes tillige rimelige og nødvendige udgifter til opsporing af utætheden omkostninger til udbedring og reparation af utætheden

20 Side 18 af Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - ejendommens siloer, gylletanke og -laguner inklusive plast-/gummioverdækninger og fast maskinelt tilbehør som f. eks. motorer, snegle og omrørere. 2. Hvilke skader er dækket Den direkte skade på det forsikrede, der sker uventet og utilsigtet, og hvis virkning er pludselig. Skade på plast-/gummioverdækninger erstattes med reparationsudgiften, der maksimalt kan udgøre følgende % af overdækningens nyværdi: Overdækningens alder Erstatning Indtil 5 år 100% Indtil 7 år 80% Indtil 9 år 60% Indtil 11 år 40% Indtil 15 år 20% Over 15 år Ingen erstatning Ved en dækningsberettiget skade på siloer, gylletanke og -laguner dækkes endvidere skade på indhold i disse, under forudsætning af at der er tegnet Landbrugsforsikring i Alm. Brand. BETS - TT Betingelser_Bygningsforsikring skade, der ville være dækket af en bygningsforsikring, omfattende brand og bygningskasko 2.2. skade, der kun opstår i og er begrænset til mekaniske udtagelsesaggregater, f.eks. fræser, snegleudtag og tilhørende motor- og transmissionssystemer 2.3. skade, der er omfattet af garanti, vedligeholdelses- eller serviceabonnement 2.4. skade, der skyldes mekanisk slitage, fejlkonstruktion, fejlmontering utilstrækkelig fundering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen opstået, før sikrede overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede ikke vidste eller burde vide, at denne/disse var tilstede skade, der skyldes sikredes eller dennes medarbejders tilsidesættelse af krav til anvendelse, pasning eller drift 2.6 skade, der skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse. 3. Hvordan beregnes erstatningen Skaden opgøres, og erstatningen beregnes efter bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5.

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Vilkår for. Parcelhusforsikring

Vilkår for. Parcelhusforsikring Vilkår for December 1992 PARCELHUSFORSIKRING Siderne fra 1 til 11 (begge incl.) omhandler de vilkår, der er gældende for parcelhusforsikringen. Ansvars- og retshjælpsforsikringen fremgår dog af siderne

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for FRITIDSHUSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: BYGNINGSFORSIKRING

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter.

Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. FORSIKRINGSBETINGELSER FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser 9221 Forsikringen kan tegnes med forskellig dækningsomfang. I din police kan du se, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Aftalegrundlag

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4921 Gælder fra 01.11.1992 TJM 92021-5 (01.13) Tjenestemændenes Forsikring Ramsingsvej 28A Tlf 70 33 28 28 2500 Valby Fax 44 20

Læs mere