Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet"

Transkript

1 Afgørlsr - Rg. nr.: Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dkla rationr

2 OVER FREDNINGSNÆVNET> \

3 ._,_. 'RO... ~ _ REG. NR. ø2o~y OY:;ldj1HEDNINGSN.'EVNETS g _~_ _K_!L 1_ ~',_~ af KENDELSESPHOTOKOL. - Ar 1954, dn 14. sptmbr, afsagd ovrfrdningsnævnt på grundlag af mundtlig og skriftlig votring følgnd k n d l s i sdgn nr. 1153/53 vdrørnd frdning af matr. nr. 7a, 8a af Brdrød by, Krgm sog~. I dn af frdninf,snævnt for Frd:t'iksborg amt dn 10/ afsugt kndls hddr dt: "Dn 8. juni 1945 tinglyots n rådighdsindskrænkning i hnhold til frdningsplanm for Arrsø på n lang.r ~kkjndomm vd Arrsø. I forårt 1953 frmsatt parcllist Johanns Jnsn, Brdrød, ovr for n.bvnt bgæring om tilladls til udstykning af dn ham tilhørnd landbrugsjndom, matr. nr. 7a og 8a Brdrød, Krgm sogn, hvis samld hartkorn udgør 4 skp. l fdk. 0 1 /4 alb., og som r omfattt af dn n~vnt frdningsplan. Nævnt afslog dispnsation fra plnnns bstmmlsr om forbud mod bbyggls, og Johs. Jnsn rjst drftr vd skrivls af 10/ frdningssag, hvorundr han p8stod sig tillagt rstatning p~ grund af, at man fratog ham mulighdn for vd 1}rl stykning at få fol'tjnst vd salg af bygggrund. Nævnt har ikk tur'dt rgn md, at landbl'ugsministrit vill afs18 n ansøgning om tilladls til udstykning af jndommn, uanst at jndommn r SG lill - ca kv. aln - at dn darligt v~l kunn udstykks udn at mått ophør at xistr som landbrugsjndom, i hvilkn gnskab dn r drvt i adskillig mnnskaldr. Eftr nævnts opfattls vill n udstykning md draf følgnd bobyggls p~ dtt std virk særdls skæmmnd og uhhldigt i dt smukk landskab og navnlig ødlægg n væsntlig dl af dn udsigt Jvr Arrsø. hvis bvarls r t af formåln md dn foran nævnt frdningsplan. Undr n mllm n~vnt og jrn ført for~andling r sidstnævnt indgåt pa at modtag n rstatning pa kr. mod, at matr. nr. 7a og 8a Brdrød, Krgm sogn, ~rds som ndnfor anført.

4 .. '1'/, Af rstatningsbløbt btalr statn 2/3, Frdriksborg amt 1/3." Konklusionn r sålydnd: "Matr. nr. 7a og 8a Brdrød, Krgm sogn, tilhørnd parcllist Johs. Jnsn, frds sålds, at dt hrftr r forbudt at opfør bygninr, bodr og skur af nhvr art og at anbring ldningsmastr llr andr skæmmnd indrtningr. D'.'mnbstmmls blivr at tinglys på d nævnt matr. nr. som s!'vitutstiftnd md frdnjngsnævnt for Frdriksborg amt som påtal brttigt. I rstatning til jrn, parcllist Johs. Jnsn, Brdrød, btals '7,500 kro l dr udrds mod 2/3 af statn og md 1/3 af Frdriksborg t u,m t. 11 Kondlsn r i hnhold til naturfrdningslovns 19, stk..3, for- _ lagt ovrfrdning::mj:lvnt,som dn 13/ har bsigtigt dt pågæltt coua aral o fol handlt md jrn og andr i sagn i~trssrd. Dt r oplyst, at jndommns aral r ca m', ikk som ;r1ivt i kndlsn ca kvadrataln. Dt frdd aral andragr cao m 2 '~ Ovrfrdningsnævnt b~sluttd, at frdningn kun skal omfatt ~l dot aral, dr liggc:r vst for vjn. Dr opnåds nighd om, at rr rstatningn for dn sålds indskrænkd frdning blivr kr. Da ovrfrdning8n~vnt iøvrigt kan tiltræd dt i kndlsn anført, vil dnn vær at stadfæst md d af dt foranstånd følgnd ~ndrin- _ gr Et kort m.nrk8t l!'1'. 148 ~risnd d frdd dl af matr. nr. 8a og 7a Brdrød, Kr'gm sogn, r vdhæftt nærværnd kndls. T h i b s t ID m s : Dn af frdningonævnt for ]'l:'driksborgamt dn 10/ afsagt kondls vdrørnd frdning af matr. nr. 7a, 8a af Brdrød by, Krgm [;Jon,stadfæsts md d af dt foranstånd følgnd ændringr I rstatning tillæggs dr parcllist Johs. Jnsn kr., dr i'or'rntsmd 4'/2% p.a. fra dn 10/ at rgn, indtil btaling skr. Udgiftn afholds md 2/3 af statskassn og 1/3 af Frdriksborg amtsfond. 2. Udskriftns rigtighd bkræfts. ~~ ~ ~\i {.L/ (ftl ~'>. F. Grag /J ovrfrdningsnævnts s krtær

5 .., ØM/Æ GR~NSE FOR FREDET AREAL 1:4000 II lø '" Naturfrdnjn~konsuJntns 1{0b.nhavnd. 2/ By:.BREDERØD Sogn: KREGME. Plan nr. Fr. 1!r8 <~ "> kontor

6 FREDNINGSNÆVNET>

7 CITEr.tET,~ /q \ '15"~ OF'~ K. AF K E N n E L S E afsagt af Naturfrdningsnævnt for Frdriksborg amt dn 10. sptmbr nn 8. juni 1945 tinglysts n raadighdsindskrænkning i hnhold til frdningsplann for Arrsø paa n lang rækk jndomm vd Arrsø. I foraart 1953 frmsatt parcllist Johanns Jnsn, Brdrød, ovr for nævnt bgæring om tilladls til udstykning af dn ham tilhørnd landbrugsjndom, matr, nr. 7 ~ og 8 ~ Brdrødy Krgm sogn, hvis samld hartkorn udgør 4 skp. 1 fdk. 0~4 alb., og som r omfattt af dn næm1t frdningsplan. Nævnt afslog dispnsation fra planns bstmmlsr om forbud mod bbyggls, og Johs. Jnsn rjst drftr vd skrivls af 10/ frdningssag, hvorundr han paastod sig tillagt rstatning på grund af, at man fratog ham mulighdn for vd udstykning at faa fortjnst vd salg af bygggrund. Nævnt har ikk turdt md, at landbrugsministrit vild afslaa n ans øgning om tilladls til udstykning af jn-. dommn, uanst at jndommn r saa lill - ca kv.al.n - at dn daarligt vil kunn udstykks udn at maatt ophør at xistr som landbrugsjndom, i hvilkn gnskab drn r drvt i adskillig mnnskaldr. Eftr nævnts opfattls vild n udstykning md draf følgnd bbyggls p:tadtt std virk særdls skæmmnd og uhldigt i dt smukk landskab og navnlig ødlægg n væsntlig dl af dn udsigt ovr Arrsø, hvis bvarls r t af formaaln md dn foran nævnt frdningsplan. Undr n mllm nævnt og jrn ført forhandling r sidst-- nævnt indgaat paa at modtag n rstatning paa kr. mod, at matr.nr. 7 a og 8 a Brdr0d, Krgm sogn, frds som ndn-

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985.

02371.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02. Fredningen vedrører: Mariendal. Domme. Taksationskommissionen 31-10-1985. 02371.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02371.02 Fredningen vedrører: Mariendal Domme Taksationskommissionen 31-10-1985 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-03-1959 Fredningsnævnet 24-08-1957, 18-05-1957, 27-09-1984

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen. le 02500.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00 Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-02-1962 I,Fredningsnævnet 10-10-1959, 08-07-1958,

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

00723.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00. Fredningen vedrører: Dybesø. Domme. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 00723.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00723.00 Fredningen vedrører: Dybesø Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet 24-10-1942 Fredningsnævnet 05-12-1939 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n

I. Domme 02029.05. Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05. Fredningen vedrører: Nylars Kirke 10-01-1961, 20-02-1961. Taksations kom miss ione n 02029.05 Afgørelser - Reg. nr.: 02029.05 Fredningen vedrører: Nylars Kirke. Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-02-1987 Fredningsnævnet 26-08-1985, 23-04-1953, 10-01-1961,

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen.

02599.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00. Fredningen vedrører: Nordvestsamsø. Domme. la ksations kom miss io nen. 02599.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02599.00 Fredningen vedrører: Nordvestsamsø Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-05-1967 Fredningsnævnet 06-09-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00001.01 Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01 Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-101928 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere