Bæredygtige fødevarenetværk et virkemiddel ift. landdistriktsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtige fødevarenetværk et virkemiddel ift. landdistriktsudvikling"

Transkript

1 DØR workshop 24. oktober 2013 Bæredygtige fødevarenetværk et virkemiddel ift. landdistriktsudvikling Leif Bach Jørgensen Landbrugsfaglig medarbejder

2 DØR workshop 24. oktober 201 Indhold: Ø CAP- reformen Ø Modula4on og midler i Søjle 2 Ø NLK s anbefalinger vedr. CAP og modula4on Ø Valg af virkemidler Ø Fra BERAS- projektet: Bæredyg4ge fødevarenetværk Ø De danske eksempler Ø Hvad kan vi bruge bæredyg4ge fødevarenetværk 4l? Ø Økonomi og jobskabelse Ø Samarbejdsformer Ø Nye forretningsområder Ø En mere effek4v og bevidst indsats? Leif Bach Jørgensen

3 EU landbrugsstøtte Søjle 2 Landdistrikter Årligt EU- bidrag 4l Søjle 2 Inkl. sundhedstjek Basisbevilling " EU- bidrag Søjle 2 i 2013: 106,5 mio. Euro Euro Programfinansiering for EU-bidrag 4,3 mia kr. DK-bidrag national medfinansiering 3,3 mia kr. Offentlig i alt 7,6 mia kr. Privat andel privat medfinansiering 4,2 mia kr. Samlet programaktivitet 11,8 mia kr.

4 CAP-reformen Modulation: Overførsel af penge fra Søjle 1 til Søjle 2: Mulighed for at 15% af den direkte støtte kan overføres til Søjle 2, Landdistriktsmidlerne uden national medfinansiering. Omvendt modulation: Udvalgte lande kan overføre op til 25 % af landdistriktsmidlerne til direkte støtte herved spares national medfinansiering Leif Bach Jørgensen

5 EU landbrugsstøtte Søjle 2 Landdistrikter Årligt EU- bidrag 4l Søjle Inkl. sundhedstjek Basisbevilling Euro Uden modulation: Reduktion i landdistriktsmidler, Søjle 2 i 2020 ift faste priser minus 25,5 % Reduktion i direkte støtte, Søjle 1: Uden modulation 20,4 %

6 EU landbrugsstøtte Søjle 2 Landdistrikter Årligt EU- bidrag 4l Søjle Inkl. 15 % modulaaon Inkl. sundhedstjek Basisbevilling Euro Max. Modulation 15 %: Årligt mio. Euro mio. kr. Reduktion direkte støtte: Med max. Modulation 32,3 %

7 CAP-reformen Beslutning om modulation skal tages hurtigt: inden 31/ vedr inden 1. august 2014 vedr Ringe mulighed for ændring i perioden DK: => Der er brug for midler ift. VRD, Klimaplan, Natur. Regeringen er ikke klar med implementering af NLK s anbefalinger. Vanskelig politisk proces vigtig beslutning! Kriseramte Lande => Fører krisen til omvendt modulation? => Miljøet kommer til at betale for krisen i EU Leif Bach Jørgensen

8 Natur og landbrugskommissionen Anbefaling 38: NYE PERSPEKTIVER FOR EU S LANDBRUGSPOLITIK Gradvis overflytning af flere midler fra den direkte støtte til indsatser, der understøtter en grøn omstilling og samfundshensyn som innovation, konkurrenceevne, natur, miljø og klima. EU s direkte landbrugsstøtte bør afskaffes inden for en veldefineret periode. Flere EU-midler i landdistriktsprogrammet, så den danske andel bedre matcher landets andel af EU s landbrug og landbrugsproduktion. Der skal via statslige bevillinger og anden national medfinansiering sikres fuld hjemtagning af EU-midler under det kommende landdistriktsprogram.

9 Natur og landbrugskommissionen Anbefaling 38: NYE PERSPEKTIVER FOR EU S LANDBRUGSPOLITIK Det statslige bevillingsniveau bør som minimum have et omfang svarende til niveauet ved udgangen af indeværende programperiode. Mulighederne for fleksibilitet bør udnyttes til at medfinansiere en øget indsats for grøn omstilling i form af en fælles erhvervsmæssig udvikling og innovation samt skabelse af flere samfundsmæssige goder i tilknytning til landbrugsproduktionen. Virkemidlerne i Grøn Vækst kan rummes inden for en modulation på 5 6 pct. En øget modulation op til 15 pct. bør kobles til og indfases i takt med behovet for udtagning og ændret arealanvendelse på sårbare jorde ved indførelse af ny målrettet regulering af kvælstof. Der bør være fleksibilitet ift. ændringer og overflytning af midler mellem ordninger i programmet, f.eks. ift. aktuelt træk på de enkelte ordninger.

10 Formål Landdistriktsstøtte 1. Akse: Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne gennem støee Fl omstrukturering, udvikling og innovafon 2. Akse: Forbedring af miljøet og landskabet gennem støee Fl arealforvaltning 3. Akse: Forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og Flskyndelse Fl diversificering af den økonomiske akfvitet 4. Akse: BuEom up proces lokale akfonsgrupper (LAG) evaluerer og indsfller lokale projekter

11 Principper ved valg af virkemidler " Tilskud eller kompensaaon fastlægges på baggrund af beregninger af tabt dækningsbidrag eller lign. fra f.eks. Fødevareøkonomisk InsAtut. " Det er ikke Alladt at overkompensere og på den måde give et ekstra generelt incitament Al en bestemt akavitet. " Ændringer kan foretages pga. nye/ændrede prioriteringer, erfaringer vedr. søgning (for mange eller for få ansøgninger) Ex. Lithauen: Tilskud Al stubmarker og udtagning, Alskud Al økologi " Mindre ændringer: NoAfikaAon for EU- Kommissionen " Større ændringer: Forelæggelse for EU Landdistriktskomite

12 Natur og landbrugskommissionen Anbefaling 26: Styrket kvalitets- og højværdiproduktion " Tilskud Al etablering og organisering af specielt små og mellemstore producenter af kvalitetsfødevarer i afsætningsorienterede fællesskaber, f.eks. Al fremme af fælles markedsføring, organisering af salg, distribuaon og logisak. " Små og mellemstore virksomheder skal have bedre adgang Al Alskud, der kan understøze innovaaon samt produkt-, forretnings- og kompetenceudvikling. " Specielt små virksomheder og bedri[er har o[e vanskeligt ved at få overblik over muligheder, barrierer og udfordringer forbundet med produkt- og produkaonsudvikling. Analyser viser, at en Adlig og god rådgivning virker. Det giver merbeskæ[igelse og større omsætning og flere levedygage virksomheder. " En forstærket indsats kan bygge på erfaringer fra økologiområdet med en opsøgende fødevarerådgivning, der har understøzet små virksomheder i etablering, udvikling og markedsføring.

13 Sustainable Food Societies Bæredygtige Fødevarenetværk Hvad er Bæredyg4ge Fødevarenetværk? Bæredyg4ge Fødevarenetværk er lokalt funderede fødevarenetværk, som er miljømæssigt, økonomisk og socialt bæredyg4ge. Bæredyg4ge Fødevarenetværk tager udgangspunkt i Økologisk Kredsløbslandbrug og inddrager alle aktører i fødekæden fra landmænd, forarbejdningsvirksomheder og distributører 4l offentlige og private forbrugere. Også skoler, uddannelsesins4tu4oner og forskere kan være en del af netværket. Informa4onscentre for bæredyg4ge fødevarenetværk

14 Skovlygården Skovlygård er en enkeltmandsvirksomhed, der ejes af Anders og Kirsten Due-Andersen. Anders er 6. generation på Skovlygård. Gården har været drevet 100% økologisk siden Stalddørssalg Skovlygård har indrezet lokaler Al stalddørssalg af gårdens produkter. Gårdens sorament suppleres med få varer fra andre økologiske producenter. På den måde har Skovlygård gennem årene skabt en meget stabil kundekreds. De fleste kunder har abonnement på grønsagskasser. Nogle kasser bliver distribueret, men de fleste kunder henter selv deres kasser.

15 Skovlygården Samarbejder Skovlygård samarbejder med Tryllegryden, et cateringfirma på nabogården. Tryllegryden henter en del af deres grønsager på Skovlygård. Og når Skovlygård aaolder arrangementer benyzer de o[e Tryllegryden som leverandør. Der indgår socialt arbejde i form af jobtræning og botræning i arbejdet. Det sker i samarbejde med Østagergård, et bo-, arbejds- og uddannelsesalbud i Jystrup.

16 Krogagergård Gårdens organisation Enkeltmandsvirksomhed, ejes af Bjarne Krog. Gården drives af familien samt 2-3 helårs ansatte. Gården 100% økologiske siden Godt halvdelen af arealerne ejes. Resten er tilforpagtet fra naboer. Afsætning Grønsager, kartofler, æg og kød sælges igennem egen slagterbutik og abonnementsordning. Ca. halvdelen af salget sker fra slagterbutikken, mens resten sælges via abonnementskasser. Der køres flere ugentlige vareture med egen kølebil.

17 Krogagergård Slagterbutik Krogagergård har indrettet slagterbutik i den gamle malkestald. Her opskæres og forædles gårdens slagtede dyr. Alle slagtninger foregår på et lokalt slagtehus. Slagtekroppene hentes hjem når de har hængt længe nok. På den måde har Krogagergård skabt 1½-2 ekstra arbejdspladser på gården. Desuden har andre økologer mulighed for også at bruge slagteren til at forarbejde deres slagtedyr og få det pakket og mærket forskriftsmæssigt med deres eget navn på labellen.

18 Stengården Gårdens organisation Stengården er et I/S ejet af Jens Otto og Elisabeth Rasmussen. Gården drives af ejerne, familie samt 2-3 helårs ansatte. Hertil kommer et antal sæsonarbejdere. Gården 100% økologisk siden En stor del af arealerne er tilforpagtet fra henholdsvis Kommunen, Kirken og Naturstyrelsen. Der er dyrkningsaftaler med to økologiske nabogårde. Naturpleje på Femsølyng Om sommeren græsser en del af besætningen - køer med kalve og stude - på Femsølyng i Rude Skov.

19 Stengården Afsætning Grønsager, kartofler, frugt samt ca. halvdelen af æggene sælges primært igennem gårdbutikken. Resten af æggene sælges til Hønseriet Henriettelund ved Randers. Kød sælges til en privat kunde kreds. Alt foderkorn anvendes til egne husdyr. Gårdbutikken Stengårdens gårdbutik ligger særdeles godt i forhold til kundernes færden der kommer rigtig mange kunder forbi hele året rundt.

20 Hvad kan vi bruge bæredygtige fødevarenetværk til? Bæredygtige fødevarenetværk 1. Fastholdelse af mindre brug og Jobskabelse er forudsætninger for liv på landet 2. Nye samarbejdsformer styrker økonomisk bæredygtighed for aktørerne 3. Nye forretningsområder

21 1: Fastholdelse af mindre brug og Jobskabelse? Økonomi: Kan mindre brug være rentable? Samarbejdsformer kan skabe stordriftsfordele: Maskinfælleskaber, køb af varer og serviceydelser, afsætning Gentænkning af andelstanken Strukturudviklingen er ensidig mod større brug også centralisering i følgeerhverv liberalisering af Landbrugsloven => ingen samfundsmæssige pejlemærker behov for alternativ til højteknologisk intensiv drift? Er mindre brug bedre end større? Er større brug mere effektive og økonomisk sundere? Liv på landet kræver arbejdspladser på landet Leif Bach Jørgensen

22 2: Nye samarbejdsformer styrker økonomisk bæredygtighed? ü Samarbejde kan give: Forbedret samhandelsrelation, besparelse ved indkøb af hjælpestoffer, øget profit per enhed ved direkte salg og lokale brands ü Samarbejde omkring maskiner og serviceydelser ü Lokale brands kan styrke markedsføring og afsætning kan være et supplement til det større marked. Ø Hvordan styrkes nye samarbejdsformer? Leif Bach Jørgensen

23 3: Nye forretningsområder? ü Bynære funktioner: Rekreative anlæg, offentlige stier, besøgslandbrug, Fødevarefællesskaber, andelshaver, andelskøer ü Lav-input landbrug som et miljøpolitisk virkemiddel kan skabe økonomi i driftsformen ü Det multifunktionelle landbrug produktion af offentlige goder værdisættes ex. Grundvand og energiafgrøder / energiproduktion ü Naturpleje gøres til rentabelt driftsform Leif Bach Jørgensen

24 3: Nye forretningsområder? ü Andre: o turisme og Bed and breakfast o åbne gårde med oplysninger om produktionen o undervisningstilbud i relation til gårde o øget adgang til landbrugs- og naturområder, nye stisystemer o naturvejledning, guidede ture i landskaber og naturområder. Leif Bach Jørgensen

25 Behov for effektiv og bevidst indsats Ø Nogle virkemidler eksisterer i Landdistriktspolitikken Ø Alligevel er strukturudviklingen ensidig Ø Landbrugsloven giver markedskræfterne frit spil Ø Behov for analyser for en effektivisering af eksisterende virkemidler Ø Behov for analyser for at finde nye effektive virkemidler Ø Globalt: En fremtid for subsistensbrug, bjergbønder, familiebrug kan vi undvære dem? Kan natur og miljø undvære dem? Ø Erfaringsudveksling! Ex. Velux-projektet, EEB. Leif Bach Jørgensen

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Indhold Forord...5 1.0 En forstærket eksportindsats...7 2.0 Mere økologi på menuen i Danmark... 9 2.1 Styrket afsætning...9 2.2 Økologisk omstilling af køkkener

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013.

Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen 27. juni 2013, J.nr. 3601- Statusrapport omfattende år 2012 om gennemførelse af det danske ELFUL landdistriktsprogram 2007-2013. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling

Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Region Midtjylland og Limfjordsgruppen Lokale og regionale udviklingsstrategier for landdistriktsudvikling Maj 2006 Lokale og regionale udviklingsstrategier Side

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Udviklingsstrategi 2007-2013

Udviklingsstrategi 2007-2013 Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune, december 2007 1 Udviklingsstrategi for Den Lokale Aktionsgruppe i Varde Kommune 2007-2013 Forsidefoto: Parti fra Vesterhavet Dok.nr. 306667 Sag nr. 306489 Haje

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Archived at http://orgprints.org/15396 Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere