Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998"

Transkript

1 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb af mælkekvote 6. Hvem kan købe på kvotebørsen 7. Køb af kvote til bedrifter med mælkekvote 8. Køb af kvote til bedrifter uden mælkekvote (tomme gårde) 9. Køb af mælkekvote ved forpagtningsophør (erstatningskøb) 10. Betaling og overførsel af mælkekvote Forhold der vedrører både salg og køb 11. Skattemæssige forhold 12. Retsgrundlag og kontrol 13. Beregning af børs- og betalingspriser Ve-dec98.p65 1

2 1. Indledning 1.1 Ændringer siden sidste kvotebørs Den væsentligste ændring på kvotebørsen i december, der vedrører kvoteåret 1998/99, er at bedriftens købsmulighed nu beregnes ud fra grænsen på kg. På de forrige kvotebørser var grænsen kg. Den mængde, der kan sælges og købes, er beregnet af Mælkeudvalget og fortrykt på de udsendte taloner. En anden væsentlig ændring er, at køb af op til kg kvote til en tom bedrift eller en bedrift med en kvote på under kg medfører krav om udnyttelse af kvoten med mindst 95%, inden bedriften kan indgå i et landbrugsfællesskab. Køb på denne kvotebørs skal ses i sammenhæng med den næste kvotebørs, som afvikles i juni Der henvises til omtalen af begrænsningerne for køb af kvote i vejledningens pkt Fremgangsmåde ved indsendelse af bud Producenter, der vil handle på kvotebørsen, afgiver bud for den mængde der ønskes solgt eller købt. Hvis budet fører til salg, afstås hele den solgte mængde den 1. april Hvis budet fører til køb, vil mængderne være til rådighed den 1. april Et salgsbud skal indsendes på den gule talon, og et købsbud skal indsendes på den grønne talon. Det er muligt at indsende både et salgs- og et købsbud. Talonen om salg eller køb skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 1. december 1998 og er bindende, når den modtages i Mælkeudvalget. Taloner modtaget efter denne dato vil blive afvist. Det anbefales derfor at sende talonen i så god tid, at der er sikkerhed for, at den er fremme hos Mælkeudvalget senest den 1. december Det tilrådes at få udstedt en indleveringsattest for almindeligt brev hos postvæsenet. Indleveringsattesten skal være forsynet med modtagers og afsenders navn, adresse, poststempel og dato, der ikke må være senere end den 30. november Kvitteringsbrev for modtagelse af talon Mælkeudvalget udsender et kvitteringsbrev kort tid efter modtagelsen af talonen. I brevet vil der fremgå de oplysninger om mængde, pris og fedtprocent, som Mælkeudvalget har registreret på baggrund af den indsendte talon. Hvis der er uoverensstemmelse mellem det indsendte bud og de registrerede oplysninger, skal Mælkeudvalget have besked om dette inden udløbet af den frist, som er meddelt i kvitteringsbrevet. 2

3 I perioden fra udsendelse af kvitteringsbrevet og indtil kvotebørsen er afviklet, vil Mælkeudvalget kun kontakte de producenter, som har afgivet bud, i følgende tilfælde: - der er indsendt rettelser til de oplysninger, som er registreret af Mælkeudvalget - Mælkeudvalget mangler oplysninger om den indsendte talon. 1.4 Offentliggørelse af ligevægtspris Mælkeudvalget vil så hurtigt som muligt efter den 1. december 1998 beregne og offentliggøre ligevægtsprisen. I januar 1999 vil Mælkeudvalget udsende endelig besked om den kvotemængde, der enten skal afstås fra bedriften eller overføres til bedriften den 1. april 1999 samt om betalingsterminer ved såvel salg som køb. Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling Prisen for et kg kvote solgt på kvotebørsen er ligevægtsprisen. De bud, hvor den forlangte minimumspris er højere end ligevægtsprisen, afvises. Det vil sige, at den udbudte kvote ikke bliver solgt. Under pkt. 13 er det nærmere beskrevet, hvordan der foretages omregning fra udbudspris ved bedriftens egen basisfedtprocent til børspris og fra ligevægtspris til betalingspris ved bedriftens basisfedtprocent. Betaling for salg af kvote vil ske i juni Hvem kan sælge på kvotebørsen 3.1 Salgsberettigede er personer fysiske eller juridiske, der på ansøgningstidspunktet er ejer eller forpagter af en bedrift, hvortil der er knyttet en kvote. 3.2 Hvis en mælkeproducent er forpagter af en bedrift eller en del af en bedrift, skal salgsbudet tiltrædes af bortforpagter. Det er forpagteren, der skal indgive salgsbudet og som modtager betalingen for den solgte kvote. 3.3 Kvoten kan ikke sælges fra en bedrift, hvor der på ansøgningstidspunktet er eller senest 5 måneder efter ansøgningsfristens udløb bliver begæret tvangsauktion eller anmeldt betalingsstandsning. Bedriften må i samme periode ikke være under behandling som insolvent bo eller under konkursbehandling, taget i brugelig pant eller på anden måde være under administration. Et godkendt salg bliver annulleret, hvis ovennævnte konstateres. Kvoten kan dog sælges, hvis der fra alle panthavere i bedriften foreligger et ubetinget og endeligt samtykke med afkald på retablering af kvoten. 3

4 4. Hvilken mængde kan sælges 4.1 Der kan sælges en del af eller hele den kvote, der er tilknyttet bedriften i kvoteåret 1998/ 99 korrigeret for eventuelt solgt og købt kvote på kvotebørsen juni Se dog pkt , der beskriver nogle undtagelser. 4.2 For kvote der er gratis tildelt eller købt på et af følgende grundlag: - etablering på bedrifter med eller uden kvote - etablering af økologisk mælkeproduktion - særordning for nyetablerede og økologer - brand, gælder følgende for salg på kvotebørsen inden for de første 5 kvoteår efter overførslen af forhøjelsen. Er tildelingen sket før den 24. oktober 1997, kan den tildelte kvote kun sælges på kvotebørsen, hvis kravet om 95%-udnyttelse er opfyldt. Er tildelingen sket den 24. oktober 1997 eller senere, kan den gratis del af forhøjelsen ikke sælges på kvotebørsen. Efter udløbet af de 5 kvoteår kan hele forhøjelsen sælges på kvotebørsen, selv om kravet om 95%-udnyttelse ikke er opfyldt. 4.3 En mælkekvote, der er retableret, kan inden for de første 5 år efter tildelingen kun sælges, hvis kravet om 95%-udnyttelse er opfyldt. 4.4 Kvote, der ved forpagtning er tilført fra en anden bedrift, kan kun indgå ved beregning af salgsmængden, hvis ejeren af arealet tiltræder salgsbudet. 4.5 Kvote, der ved forpagtning er afgivet til en anden bedrift, kan kun indgå ved beregning af salgsmængden, hvis forpagtningen ophører senest den 31. marts Betingelser Hvis forpagtningen ikke ophører ved naturligt udløb senest den 31. marts 1999, skal det være dokumenteret, at forpagtningen er opsagt med virkning senest den 31. marts Salgsbudet bliver afvist, såfremt dokumentationen ikke foreligger. Opsigelse kan gøres betinget af, at kvoten bliver solgt på kvotebørsen. Hvis kvoten ikke bliver solgt, vil det være muligt at fortsætte forpagtningen uden reduktion (toldning) af kvoten. Det skal dog bemærkes, at hvis forpagter søger om erstatningskøb for den opsagte forpagtning på kvotebørsen, kan opsigelsen ikke gøres betinget. 5.1 Salg af hele kvoten Mælkeleverancen skal ophøre senest onsdag den 31. marts Leverance efter denne dato medfører tillægsafgift i kvoteåret 1999/

5 5.2 Salg af en del af kvoten Mælkeleverancen kan fortsætte fra bedriften, hvis der fortsat er kvote til rådighed. Er den resterende del af kvoten overdraget ved bortforpagtning, kan mælkeleverancen genoptages, når forpagtningen ophører. Den tilbageførte kvote kan også sælges på kvotebørsen eller overdrages til en anden bedrift ved salg eller bortforpagtning af landbrugsareal. 5.3 Generelle betingelser a. Sælger kan efter salg af kvote fortsat få overdraget en kvote ved overtagelse af en anden bedrift samt købe kvote i henhold til reglerne om køb af kvote på kvotebørsen, se dog pkt. 5.3.b. b. Sælger/medejer, der har solgt kvote fra en bedrift, kan ikke hverken til den nuværende eller en anden bedrift få tildelt en kvote ved ansøgning på grundlag af etablering. c. Der kan efter ejer/brugerskifte ikke ske tildeling af kvote til bedriften i de to første hele kvoteår efter salg af kvote. d. Hele det udbetalte beløb kan kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for salget ikke er opfyldt, eller der er afgivet urigtige oplysninger. e. Kvote og areal hører sammen. Kvoten vil derfor blive tilført den nationale reserve, hvis der i forbindelse med salg af kvoten er sket eller sker frasalg af de kvotebærende arealer, og der ikke opnås salg på kvotebørsen. Problemet, med at kvoten eventuelt ikke bliver solgt, kan løses med en klausul i handelsaftalen. Salget af jorden uden kvote kan betinges af, at kvoten bliver solgt på førstkommende kvotebørs. Hvis der ikke opnås salg, vil kvoten fortsat være tilknyttet jorden. f. Mælkeudvalget forudsætter, at sælger har underrettet samtlige medejere af bedriften og den tilknyttede mælkeproduktion, inden budet om salg af kvote indsendes, idet de også er omfattet af salget. g. Det skal bemærkes, at salg af kvoten har afgørende betydning for långivere med pant i ejendommen. Disse långivere bør kontaktes, hvis kvoten sælges. Køb af mælkekvote Producenter, der vil købe, afgiver købsbud på hele den mængde, der efterspørges. Hvis budet fører til køb, overføres den købte kvote pr. 1. april Den købte kvote får bedriftens basisfedtprocent pr. 1. april Hvem kan købe på kvotebørsen Købsberettigede er personer, fysiske eller juridiske, der på ansøgningstidspunktet er ejer eller forpagter af en bedrift. Bedriften skal været noteret som en eller flere landbrugsejendomme, jf. 5

6 Landbrugsministeriets bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme nr. 769 af 24. august Ejendomme, der indgår i et landbrugsfællesskab, betragtes som en bedrift i relation til køb af kvote. Bedrifter uden kvote (tomme bedrifter). Der henvises til pkt. 8. Der kan ansøges om tildeling/køb af kvote på grundlag af nyetablering ved denne kvotebørs. Nyetablerede får igen mulighed for at søge i efteråret Køb af kvote til bedrifter med mælkekvote 7.1 Generelt Beregning af den maksimale købsmængde foretages ud fra den kvote, der er tilknyttet bedriften pr. 1. april 1998, korrigeret for eventuel solgt og købt kvote på kvotebørsen juni Bedriftens aktuelle købsmulighed på december-børsen samt den fedtprocent, som budet skal afgives ved, fremgår af købstalonen. Der kan maksimalt købes kg pr. bedrift fra kvoteåret 1997/98 til og med kvoteåret 2001/02. Et eventuelt salg af kvote vil ikke blive modregnet. Det vil sige, det vil ikke forøge bedriftens købsmulighed. 7.2 Bedrifter med en kvote under kg Den maksimale mængde ( kg minus tidligere køb) kan købes på en gang eller fordeles over flere gange til og med kvoteåret 2001/02. Den købte kvote kan ikke indgå i et fællesskab, før kvoten er udnyttet med mindst 95% på bedriften, hvor den er købt til. Udnyttelsen skal ske på bedriftens staldanlæg og beregnes i perioder af et helt kvoteår. Den første udnyttelsesperiode løber fra den 1. april 1999 til den 31. marts Bedrifter med en kvote over kg Der kan købes op til kg pr. kvoteår. Det vil sige, at det samlede køb på kvotebørserne i december 1998 og i juni 1999 maksimalt kan udgøre kg. Efter køb på kvotebørsen må bedriftens samlede kvote ikke overstige den øvre grænse, der er på kg. Dette gælder ikke, hvis den købte mængde kun udgør 2% af bedriftens kvote. Grænsen er fortsat kg på kvotebørsen i juni Herefter øges den med kg pr. år, således at den øvre grænse udgør kg i kvoteåret 2001/ Bedrifter med en kvote over kg 6

7 Der kan maksimalt købes 2% pr. kvoteår af den hidtidige kvote. Det vil sige, at det samlede køb på kvotebørserne december 1998 og juni 1999 maksimalt kan udgøre 2% af bedriftens kvote pr. 1. april 1998 korrigeret for eventuelt solgt eller købt kvote på kvotebørsen juni Købsmuligheden kan opsamles, således at købet i det andet kvoteår udgør 2% af kvoten pr. 1. april % af kvoten 1. april 1998 osv. Eventuelt køb på tidligere afholdte kvotebørser skal dog fratrækkes. Grænsen på de kg kvote ændres årligt, jf. tredje afsnit i pkt Køb af kvote til bedrifter uden mælkekvote (tomme gårde) 8.1 Hvilken mængde kan købes Der kan købes op til kg. Mængden på de kg kan købes på en gang eller fordeles over flere gange til og med kvoteåret 2001/02. Ved afgivelse af bud om køb af kvote skal der vedlægges dokumentation for ejerforhold i form af skøde eller lignende. Købsbudet vil blive afvist, hvis dokumentation ikke foreligger. 8.2 Fastsættelse af basisfedtprocent for bedrifter uden kvote Ved køb af kvote anvendes 4,36% som en foreløbig basisfedtprocent. Når der har været mælkeleverance i 52 uger, fastsættes bedriftens basisfedtprocent. Samtidig sker der en justering af det indbetalte beløb, således at prisen på den købte kvote svarer til den realiserede fedtprocent. 8.3 Overdragelse og 95%-udnyttelse Den købte kvote kan ikke indgå i et fællesskab, før kvoten er udnyttet med mindst 95% på bedriften, hvor den er købt til. Udnyttelsen skal ske på bedriftens staldanlæg og beregnes i perioder af et helt kvoteår. Den første udnyttelsesperiode løber fra den 1. april 1999 til den 31. marts Køb af mælkekvote ved forpagtningsophør (erstatningskøb) Ved ophør af en forpagtning er der mulighed for at afgive bud om køb af en tilsvarende mængde på kvotebørsen. 9.1 Ved forpagtningsophør i perioden 24. oktober 1997 til den 31. marts 1999 (begge dage inklusive) er der mulighed for at afgive købsbud på kvotebørsen i december Den maksimale købsmængde er den kvotemængde, som er tilbageført ved forpagtningsophør med virkning (ophørsdato) i ovennævnte periode. 9.2 Forpagtningsaftalen skal have haft en varighed af mindst et helt kvoteår. Forpagtningen kan være ophørt ved naturligt udløb uden mulighed for videreførelse eller ved opsigelse. 7

8 Hvis forpagtningen ikke ophører ved naturligt udløb senest den 31. marts 1999, skal det være dokumenteret, at forpagtningen er opsagt med virkning senest den 31. marts Købsbudet vil blive afvist, såfremt dokumentationen ikke foreligger. En opsigelse af en forpagtningskontrakt kan ikke gøres betinget af et eventuelt køb. Erstatningskøb er ikke underlagt de begrænsninger, der er nævnt i pkt Den købte kvote får bedriftens basisfedtprocent pr. 1. april Fedtprocenten er eksklusiv reguleringer som følge af overdragelse af kvote i forbindelse med forpagtning af areal. 10. Betaling og overførsel af mælkekvote 10.1 Overførsel 10.2 Pris Den købte kvote overføres den 1. april Prisen for et kg kvote købt på kvotebørsen er ligevægtsprisen. De bud, hvor den tilbudte maksimumpris er mindre end ligevægtsprisen, bliver afvist. Det vil sige, der opnås ikke køb af kvote. Under pkt. 13 er det nærmere beskrevet, hvordan der foretages omregning fra budpris (ved bedriftens egen basisfedtprocent) til børspris og fra ligevægtspris til betalingspris Betaling Betalingen for køb af kvote sker i perioden april-maj Betalingen sker ved modregning i mælkeafregningen eller opkræves via postgiro. Købere, som foretrækker kontant betaling, kan indgå aftale herom med Mælkeudvalget. Hele beløbet skal være indbetalt ultimo april Kvoten anses først for tilknyttet bedriften, når betalingen er sket. Der vil ske tilbageførsel af den overførte mængde, hvis betingelserne for købet ikke bliver opfyldt. Forhold der vedrører både salg og køb 11. Skattemæssige forhold Efter gældende skattepraksis er vederlag for salg af kvote skattefrit, mens udgiften til køb af kvote ikke er fradragsberettiget. Ved et eventuelt senere salg af ejendommen nedsættes ejendommens anskaffelsessum med det vederlag, der er modtaget for afståelse af kvote, mens anskaffelsessummen forhøjes med det beløb, som er betalt for erhvervelsen af kvoten. 8

9 12. Retsgrundlag og kontrol 12.1 Vejledningen er udarbejdet på grundlag af Fødevareministeriets bekendtgørelse om tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter Budet og de betingelser m.v., der er tilknyttet godkendelsen, kontrolleres af Plantedirektoratet Der kan klages over Mælkeudvalgets afgørelse. Klagen, som stiles til EU-direktoratet, skal sendes til Mælkeudvalget senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Mælkeudvalget videresender klagen til EU-direktoratet, der træffer afgørelse. 13. Beregning af børs- og betalingspriser Når der afgives bud om salg og køb af kvote, sker det ud fra en pris ved bedriftens basisfedtprocent. Sælger afgiver salgsbud (udbud) på en mængde og en minimum salgspris. Køber afgiver købsbud (efterspørgsel) på en mængde og en maksimum købspris. For at sælgers udbudspris og købers budpris skal være sammenlignelige, omregner Mælkeudvalget alle priser til en børspris ved 4,36%. Børsprisen beregnes i øre med 4 decimaler. Omregning af salgs- eller købsprisen ved bedriftens basisfedtprocent til en børspris ved 4,36% kan beregnes ud fra nedenstående formel: Beregning af børsprisen ved 4,36%:, kr./kg + ((4,36 - ) x 0,2536) =, kr./kg budpris + ((4,36 - bedriftens basisfedtpct.) x 0,2536) = (pris ved 4,36% fedt) Herefter laves en udbuds- og efterspørgelseskurve. Der hvor kurverne skærer hinanden, dannes ligevægtsprisen. Denne ligevægtspris er prisen for alle omsatte mængder. De salgsbud, hvor børsprisen er lavere end eller lig med ligevægtsprisen, får solgt til ligevægtsprisen, og de købsbud, hvor børsprisen er højere end eller lig med ligevægtsprisen, får købt til ligevægtsprisen. De accepterede bud omregnes herefter til en betalingspris ved bedriftens basisfedtprocent. Omregning af ligevægtspris til betalingspris ved bedriftens egen basisfedtprocent kan beregnes ud fra nedenstående formel: Beregning af betalingsprisen ved bedriftens egen basisfedtprocent:, kr./kg + (( - 4,36) x 0,2536) =, kr./kg ligevægtspris + ((bedriftens basisfedtpct. - 4,36) x 0,2536) = (pris ved bedriftens basisfedtpct 9

10 Den mængde, der handles på kvotebørsen, kaldes ligevægtsmængden. Der kan opstå den situation, at mængden, der udbydes til ligevægtsprisen, er mindre end den mængde, der efterspørges til samme pris. Især når to eller flere købere har budt nøjagtig samme pris. Der kan imidlertid ikke opkøbes større mængder, end der er udbudt til salg. Det kan derfor blive nødvendigt at foretage en mindre forholdsmæssig tilpasning af alle købsmængder. Prisdifferentieringen efter fedtindhold kan betyde, at der kan opstå ubalance i den samlede omsætning på kvotebørsen. I den situation vil der ske en tilpasning af afregningsprisen. 10

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven

Planlæggervejledning. Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven Planlæggervejledning Vejledning til udarbejdelse af jordfordelinger i henhold til jordfordelingsloven Indhold 1. Indledning... 4 2. De formelle rammer for jordfordeling... 4 3. Metodefrihed... 5 4. Forberedende

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere