Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998"

Transkript

1 Vejledning Mælkeudvalgets kvotebørs december 1998 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling 3. Hvem kan sælge på kvotebørsen 4. Hvilken mængde kan sælges 5. Betingelser Køb af mælkekvote 6. Hvem kan købe på kvotebørsen 7. Køb af kvote til bedrifter med mælkekvote 8. Køb af kvote til bedrifter uden mælkekvote (tomme gårde) 9. Køb af mælkekvote ved forpagtningsophør (erstatningskøb) 10. Betaling og overførsel af mælkekvote Forhold der vedrører både salg og køb 11. Skattemæssige forhold 12. Retsgrundlag og kontrol 13. Beregning af børs- og betalingspriser Ve-dec98.p65 1

2 1. Indledning 1.1 Ændringer siden sidste kvotebørs Den væsentligste ændring på kvotebørsen i december, der vedrører kvoteåret 1998/99, er at bedriftens købsmulighed nu beregnes ud fra grænsen på kg. På de forrige kvotebørser var grænsen kg. Den mængde, der kan sælges og købes, er beregnet af Mælkeudvalget og fortrykt på de udsendte taloner. En anden væsentlig ændring er, at køb af op til kg kvote til en tom bedrift eller en bedrift med en kvote på under kg medfører krav om udnyttelse af kvoten med mindst 95%, inden bedriften kan indgå i et landbrugsfællesskab. Køb på denne kvotebørs skal ses i sammenhæng med den næste kvotebørs, som afvikles i juni Der henvises til omtalen af begrænsningerne for køb af kvote i vejledningens pkt Fremgangsmåde ved indsendelse af bud Producenter, der vil handle på kvotebørsen, afgiver bud for den mængde der ønskes solgt eller købt. Hvis budet fører til salg, afstås hele den solgte mængde den 1. april Hvis budet fører til køb, vil mængderne være til rådighed den 1. april Et salgsbud skal indsendes på den gule talon, og et købsbud skal indsendes på den grønne talon. Det er muligt at indsende både et salgs- og et købsbud. Talonen om salg eller køb skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 1. december 1998 og er bindende, når den modtages i Mælkeudvalget. Taloner modtaget efter denne dato vil blive afvist. Det anbefales derfor at sende talonen i så god tid, at der er sikkerhed for, at den er fremme hos Mælkeudvalget senest den 1. december Det tilrådes at få udstedt en indleveringsattest for almindeligt brev hos postvæsenet. Indleveringsattesten skal være forsynet med modtagers og afsenders navn, adresse, poststempel og dato, der ikke må være senere end den 30. november Kvitteringsbrev for modtagelse af talon Mælkeudvalget udsender et kvitteringsbrev kort tid efter modtagelsen af talonen. I brevet vil der fremgå de oplysninger om mængde, pris og fedtprocent, som Mælkeudvalget har registreret på baggrund af den indsendte talon. Hvis der er uoverensstemmelse mellem det indsendte bud og de registrerede oplysninger, skal Mælkeudvalget have besked om dette inden udløbet af den frist, som er meddelt i kvitteringsbrevet. 2

3 I perioden fra udsendelse af kvitteringsbrevet og indtil kvotebørsen er afviklet, vil Mælkeudvalget kun kontakte de producenter, som har afgivet bud, i følgende tilfælde: - der er indsendt rettelser til de oplysninger, som er registreret af Mælkeudvalget - Mælkeudvalget mangler oplysninger om den indsendte talon. 1.4 Offentliggørelse af ligevægtspris Mælkeudvalget vil så hurtigt som muligt efter den 1. december 1998 beregne og offentliggøre ligevægtsprisen. I januar 1999 vil Mælkeudvalget udsende endelig besked om den kvotemængde, der enten skal afstås fra bedriften eller overføres til bedriften den 1. april 1999 samt om betalingsterminer ved såvel salg som køb. Salg af mælkekvote 2. Pris og betaling Prisen for et kg kvote solgt på kvotebørsen er ligevægtsprisen. De bud, hvor den forlangte minimumspris er højere end ligevægtsprisen, afvises. Det vil sige, at den udbudte kvote ikke bliver solgt. Under pkt. 13 er det nærmere beskrevet, hvordan der foretages omregning fra udbudspris ved bedriftens egen basisfedtprocent til børspris og fra ligevægtspris til betalingspris ved bedriftens basisfedtprocent. Betaling for salg af kvote vil ske i juni Hvem kan sælge på kvotebørsen 3.1 Salgsberettigede er personer fysiske eller juridiske, der på ansøgningstidspunktet er ejer eller forpagter af en bedrift, hvortil der er knyttet en kvote. 3.2 Hvis en mælkeproducent er forpagter af en bedrift eller en del af en bedrift, skal salgsbudet tiltrædes af bortforpagter. Det er forpagteren, der skal indgive salgsbudet og som modtager betalingen for den solgte kvote. 3.3 Kvoten kan ikke sælges fra en bedrift, hvor der på ansøgningstidspunktet er eller senest 5 måneder efter ansøgningsfristens udløb bliver begæret tvangsauktion eller anmeldt betalingsstandsning. Bedriften må i samme periode ikke være under behandling som insolvent bo eller under konkursbehandling, taget i brugelig pant eller på anden måde være under administration. Et godkendt salg bliver annulleret, hvis ovennævnte konstateres. Kvoten kan dog sælges, hvis der fra alle panthavere i bedriften foreligger et ubetinget og endeligt samtykke med afkald på retablering af kvoten. 3

4 4. Hvilken mængde kan sælges 4.1 Der kan sælges en del af eller hele den kvote, der er tilknyttet bedriften i kvoteåret 1998/ 99 korrigeret for eventuelt solgt og købt kvote på kvotebørsen juni Se dog pkt , der beskriver nogle undtagelser. 4.2 For kvote der er gratis tildelt eller købt på et af følgende grundlag: - etablering på bedrifter med eller uden kvote - etablering af økologisk mælkeproduktion - særordning for nyetablerede og økologer - brand, gælder følgende for salg på kvotebørsen inden for de første 5 kvoteår efter overførslen af forhøjelsen. Er tildelingen sket før den 24. oktober 1997, kan den tildelte kvote kun sælges på kvotebørsen, hvis kravet om 95%-udnyttelse er opfyldt. Er tildelingen sket den 24. oktober 1997 eller senere, kan den gratis del af forhøjelsen ikke sælges på kvotebørsen. Efter udløbet af de 5 kvoteår kan hele forhøjelsen sælges på kvotebørsen, selv om kravet om 95%-udnyttelse ikke er opfyldt. 4.3 En mælkekvote, der er retableret, kan inden for de første 5 år efter tildelingen kun sælges, hvis kravet om 95%-udnyttelse er opfyldt. 4.4 Kvote, der ved forpagtning er tilført fra en anden bedrift, kan kun indgå ved beregning af salgsmængden, hvis ejeren af arealet tiltræder salgsbudet. 4.5 Kvote, der ved forpagtning er afgivet til en anden bedrift, kan kun indgå ved beregning af salgsmængden, hvis forpagtningen ophører senest den 31. marts Betingelser Hvis forpagtningen ikke ophører ved naturligt udløb senest den 31. marts 1999, skal det være dokumenteret, at forpagtningen er opsagt med virkning senest den 31. marts Salgsbudet bliver afvist, såfremt dokumentationen ikke foreligger. Opsigelse kan gøres betinget af, at kvoten bliver solgt på kvotebørsen. Hvis kvoten ikke bliver solgt, vil det være muligt at fortsætte forpagtningen uden reduktion (toldning) af kvoten. Det skal dog bemærkes, at hvis forpagter søger om erstatningskøb for den opsagte forpagtning på kvotebørsen, kan opsigelsen ikke gøres betinget. 5.1 Salg af hele kvoten Mælkeleverancen skal ophøre senest onsdag den 31. marts Leverance efter denne dato medfører tillægsafgift i kvoteåret 1999/

5 5.2 Salg af en del af kvoten Mælkeleverancen kan fortsætte fra bedriften, hvis der fortsat er kvote til rådighed. Er den resterende del af kvoten overdraget ved bortforpagtning, kan mælkeleverancen genoptages, når forpagtningen ophører. Den tilbageførte kvote kan også sælges på kvotebørsen eller overdrages til en anden bedrift ved salg eller bortforpagtning af landbrugsareal. 5.3 Generelle betingelser a. Sælger kan efter salg af kvote fortsat få overdraget en kvote ved overtagelse af en anden bedrift samt købe kvote i henhold til reglerne om køb af kvote på kvotebørsen, se dog pkt. 5.3.b. b. Sælger/medejer, der har solgt kvote fra en bedrift, kan ikke hverken til den nuværende eller en anden bedrift få tildelt en kvote ved ansøgning på grundlag af etablering. c. Der kan efter ejer/brugerskifte ikke ske tildeling af kvote til bedriften i de to første hele kvoteår efter salg af kvote. d. Hele det udbetalte beløb kan kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for salget ikke er opfyldt, eller der er afgivet urigtige oplysninger. e. Kvote og areal hører sammen. Kvoten vil derfor blive tilført den nationale reserve, hvis der i forbindelse med salg af kvoten er sket eller sker frasalg af de kvotebærende arealer, og der ikke opnås salg på kvotebørsen. Problemet, med at kvoten eventuelt ikke bliver solgt, kan løses med en klausul i handelsaftalen. Salget af jorden uden kvote kan betinges af, at kvoten bliver solgt på førstkommende kvotebørs. Hvis der ikke opnås salg, vil kvoten fortsat være tilknyttet jorden. f. Mælkeudvalget forudsætter, at sælger har underrettet samtlige medejere af bedriften og den tilknyttede mælkeproduktion, inden budet om salg af kvote indsendes, idet de også er omfattet af salget. g. Det skal bemærkes, at salg af kvoten har afgørende betydning for långivere med pant i ejendommen. Disse långivere bør kontaktes, hvis kvoten sælges. Køb af mælkekvote Producenter, der vil købe, afgiver købsbud på hele den mængde, der efterspørges. Hvis budet fører til køb, overføres den købte kvote pr. 1. april Den købte kvote får bedriftens basisfedtprocent pr. 1. april Hvem kan købe på kvotebørsen Købsberettigede er personer, fysiske eller juridiske, der på ansøgningstidspunktet er ejer eller forpagter af en bedrift. Bedriften skal været noteret som en eller flere landbrugsejendomme, jf. 5

6 Landbrugsministeriets bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme nr. 769 af 24. august Ejendomme, der indgår i et landbrugsfællesskab, betragtes som en bedrift i relation til køb af kvote. Bedrifter uden kvote (tomme bedrifter). Der henvises til pkt. 8. Der kan ansøges om tildeling/køb af kvote på grundlag af nyetablering ved denne kvotebørs. Nyetablerede får igen mulighed for at søge i efteråret Køb af kvote til bedrifter med mælkekvote 7.1 Generelt Beregning af den maksimale købsmængde foretages ud fra den kvote, der er tilknyttet bedriften pr. 1. april 1998, korrigeret for eventuel solgt og købt kvote på kvotebørsen juni Bedriftens aktuelle købsmulighed på december-børsen samt den fedtprocent, som budet skal afgives ved, fremgår af købstalonen. Der kan maksimalt købes kg pr. bedrift fra kvoteåret 1997/98 til og med kvoteåret 2001/02. Et eventuelt salg af kvote vil ikke blive modregnet. Det vil sige, det vil ikke forøge bedriftens købsmulighed. 7.2 Bedrifter med en kvote under kg Den maksimale mængde ( kg minus tidligere køb) kan købes på en gang eller fordeles over flere gange til og med kvoteåret 2001/02. Den købte kvote kan ikke indgå i et fællesskab, før kvoten er udnyttet med mindst 95% på bedriften, hvor den er købt til. Udnyttelsen skal ske på bedriftens staldanlæg og beregnes i perioder af et helt kvoteår. Den første udnyttelsesperiode løber fra den 1. april 1999 til den 31. marts Bedrifter med en kvote over kg Der kan købes op til kg pr. kvoteår. Det vil sige, at det samlede køb på kvotebørserne i december 1998 og i juni 1999 maksimalt kan udgøre kg. Efter køb på kvotebørsen må bedriftens samlede kvote ikke overstige den øvre grænse, der er på kg. Dette gælder ikke, hvis den købte mængde kun udgør 2% af bedriftens kvote. Grænsen er fortsat kg på kvotebørsen i juni Herefter øges den med kg pr. år, således at den øvre grænse udgør kg i kvoteåret 2001/ Bedrifter med en kvote over kg 6

7 Der kan maksimalt købes 2% pr. kvoteår af den hidtidige kvote. Det vil sige, at det samlede køb på kvotebørserne december 1998 og juni 1999 maksimalt kan udgøre 2% af bedriftens kvote pr. 1. april 1998 korrigeret for eventuelt solgt eller købt kvote på kvotebørsen juni Købsmuligheden kan opsamles, således at købet i det andet kvoteår udgør 2% af kvoten pr. 1. april % af kvoten 1. april 1998 osv. Eventuelt køb på tidligere afholdte kvotebørser skal dog fratrækkes. Grænsen på de kg kvote ændres årligt, jf. tredje afsnit i pkt Køb af kvote til bedrifter uden mælkekvote (tomme gårde) 8.1 Hvilken mængde kan købes Der kan købes op til kg. Mængden på de kg kan købes på en gang eller fordeles over flere gange til og med kvoteåret 2001/02. Ved afgivelse af bud om køb af kvote skal der vedlægges dokumentation for ejerforhold i form af skøde eller lignende. Købsbudet vil blive afvist, hvis dokumentation ikke foreligger. 8.2 Fastsættelse af basisfedtprocent for bedrifter uden kvote Ved køb af kvote anvendes 4,36% som en foreløbig basisfedtprocent. Når der har været mælkeleverance i 52 uger, fastsættes bedriftens basisfedtprocent. Samtidig sker der en justering af det indbetalte beløb, således at prisen på den købte kvote svarer til den realiserede fedtprocent. 8.3 Overdragelse og 95%-udnyttelse Den købte kvote kan ikke indgå i et fællesskab, før kvoten er udnyttet med mindst 95% på bedriften, hvor den er købt til. Udnyttelsen skal ske på bedriftens staldanlæg og beregnes i perioder af et helt kvoteår. Den første udnyttelsesperiode løber fra den 1. april 1999 til den 31. marts Køb af mælkekvote ved forpagtningsophør (erstatningskøb) Ved ophør af en forpagtning er der mulighed for at afgive bud om køb af en tilsvarende mængde på kvotebørsen. 9.1 Ved forpagtningsophør i perioden 24. oktober 1997 til den 31. marts 1999 (begge dage inklusive) er der mulighed for at afgive købsbud på kvotebørsen i december Den maksimale købsmængde er den kvotemængde, som er tilbageført ved forpagtningsophør med virkning (ophørsdato) i ovennævnte periode. 9.2 Forpagtningsaftalen skal have haft en varighed af mindst et helt kvoteår. Forpagtningen kan være ophørt ved naturligt udløb uden mulighed for videreførelse eller ved opsigelse. 7

8 Hvis forpagtningen ikke ophører ved naturligt udløb senest den 31. marts 1999, skal det være dokumenteret, at forpagtningen er opsagt med virkning senest den 31. marts Købsbudet vil blive afvist, såfremt dokumentationen ikke foreligger. En opsigelse af en forpagtningskontrakt kan ikke gøres betinget af et eventuelt køb. Erstatningskøb er ikke underlagt de begrænsninger, der er nævnt i pkt Den købte kvote får bedriftens basisfedtprocent pr. 1. april Fedtprocenten er eksklusiv reguleringer som følge af overdragelse af kvote i forbindelse med forpagtning af areal. 10. Betaling og overførsel af mælkekvote 10.1 Overførsel 10.2 Pris Den købte kvote overføres den 1. april Prisen for et kg kvote købt på kvotebørsen er ligevægtsprisen. De bud, hvor den tilbudte maksimumpris er mindre end ligevægtsprisen, bliver afvist. Det vil sige, der opnås ikke køb af kvote. Under pkt. 13 er det nærmere beskrevet, hvordan der foretages omregning fra budpris (ved bedriftens egen basisfedtprocent) til børspris og fra ligevægtspris til betalingspris Betaling Betalingen for køb af kvote sker i perioden april-maj Betalingen sker ved modregning i mælkeafregningen eller opkræves via postgiro. Købere, som foretrækker kontant betaling, kan indgå aftale herom med Mælkeudvalget. Hele beløbet skal være indbetalt ultimo april Kvoten anses først for tilknyttet bedriften, når betalingen er sket. Der vil ske tilbageførsel af den overførte mængde, hvis betingelserne for købet ikke bliver opfyldt. Forhold der vedrører både salg og køb 11. Skattemæssige forhold Efter gældende skattepraksis er vederlag for salg af kvote skattefrit, mens udgiften til køb af kvote ikke er fradragsberettiget. Ved et eventuelt senere salg af ejendommen nedsættes ejendommens anskaffelsessum med det vederlag, der er modtaget for afståelse af kvote, mens anskaffelsessummen forhøjes med det beløb, som er betalt for erhvervelsen af kvoten. 8

9 12. Retsgrundlag og kontrol 12.1 Vejledningen er udarbejdet på grundlag af Fødevareministeriets bekendtgørelse om tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter Budet og de betingelser m.v., der er tilknyttet godkendelsen, kontrolleres af Plantedirektoratet Der kan klages over Mælkeudvalgets afgørelse. Klagen, som stiles til EU-direktoratet, skal sendes til Mælkeudvalget senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Mælkeudvalget videresender klagen til EU-direktoratet, der træffer afgørelse. 13. Beregning af børs- og betalingspriser Når der afgives bud om salg og køb af kvote, sker det ud fra en pris ved bedriftens basisfedtprocent. Sælger afgiver salgsbud (udbud) på en mængde og en minimum salgspris. Køber afgiver købsbud (efterspørgsel) på en mængde og en maksimum købspris. For at sælgers udbudspris og købers budpris skal være sammenlignelige, omregner Mælkeudvalget alle priser til en børspris ved 4,36%. Børsprisen beregnes i øre med 4 decimaler. Omregning af salgs- eller købsprisen ved bedriftens basisfedtprocent til en børspris ved 4,36% kan beregnes ud fra nedenstående formel: Beregning af børsprisen ved 4,36%:, kr./kg + ((4,36 - ) x 0,2536) =, kr./kg budpris + ((4,36 - bedriftens basisfedtpct.) x 0,2536) = (pris ved 4,36% fedt) Herefter laves en udbuds- og efterspørgelseskurve. Der hvor kurverne skærer hinanden, dannes ligevægtsprisen. Denne ligevægtspris er prisen for alle omsatte mængder. De salgsbud, hvor børsprisen er lavere end eller lig med ligevægtsprisen, får solgt til ligevægtsprisen, og de købsbud, hvor børsprisen er højere end eller lig med ligevægtsprisen, får købt til ligevægtsprisen. De accepterede bud omregnes herefter til en betalingspris ved bedriftens basisfedtprocent. Omregning af ligevægtspris til betalingspris ved bedriftens egen basisfedtprocent kan beregnes ud fra nedenstående formel: Beregning af betalingsprisen ved bedriftens egen basisfedtprocent:, kr./kg + (( - 4,36) x 0,2536) =, kr./kg ligevægtspris + ((bedriftens basisfedtpct. - 4,36) x 0,2536) = (pris ved bedriftens basisfedtpct 9

10 Den mængde, der handles på kvotebørsen, kaldes ligevægtsmængden. Der kan opstå den situation, at mængden, der udbydes til ligevægtsprisen, er mindre end den mængde, der efterspørges til samme pris. Især når to eller flere købere har budt nøjagtig samme pris. Der kan imidlertid ikke opkøbes større mængder, end der er udbudt til salg. Det kan derfor blive nødvendigt at foretage en mindre forholdsmæssig tilpasning af alle købsmængder. Prisdifferentieringen efter fedtindhold kan betyde, at der kan opstå ubalance i den samlede omsætning på kvotebørsen. I den situation vil der ske en tilpasning af afregningsprisen. 10

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag

Vejledning. af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af mælkekvote. lse. Indholdsf. 1. Indledning. 2. Ansøgningsgrundlag Ve-280998.p65 Kvoteåret 1998/99 Ansøgning på grundlag af etablering skal være Mælkeudvalget i hænde senest den 2. november 1998 Vejledning af 28. september 1998 ansøgning om gratis tildeling og køb af

Læs mere

Bekendtgørelse om mælkekvoter 1)

Bekendtgørelse om mælkekvoter 1) BEK nr 974 af 21/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8049-000003 Senere ændringer

Læs mere

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Danske Mejeriers Mælkeudvalg Danske Mejeriers Mælkeudvalg Danish Milk Board Beretning for kvoteåret 2008-09 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Strukturudvikling i Danmark... 4 Regional strukturudvikling... 6 Bedriftsstruktur...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

VELKOMMEN. 1. Salg af sukkerkvote 2. Køb af sukkerkvote 3. Kontraktbørs for handel med sukkerkontrakter 4. Aktuel status samt udsigten for 2008,

VELKOMMEN. 1. Salg af sukkerkvote 2. Køb af sukkerkvote 3. Kontraktbørs for handel med sukkerkontrakter 4. Aktuel status samt udsigten for 2008, VELKOMMEN Dagsorden 1. Salg af sukkerkvote 2. Køb af sukkerkvote 3. Kontraktbørs for handel med sukkerkontrakter 4. Aktuel status samt udsigten for 2008, ved Roetransport Assens A/S Orienteringsmøde Vissenbjerg

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Marts Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Forord I denne vejledning kan man læse om de regler, der gælder for godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter. (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Marts 2017 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOKindustriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 33 95 80 00 EAN 5798000877955

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina:

3. Kort beskrivelse af Bogense Havn og Marina: Bogense Havn og Marina Bortforpagtning Tankanlæg Bogense Havn og Marina Vestre Havnevej 26, Bogense 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222017 1. Indledning Nordfyns Kommune ønsker

Læs mere

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev

Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev NOTAT Naturbeskyttelse J.nr. SVANA--739-00004 Ref. EHP Den 26. oktober 2016 Udbudsmateriale Auktionsområde B-2016 Jyske Rev 1. Definition af auktionsområdet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA)

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - kvæg- og mælketillæg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om ansøgning til den nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri BEK nr 1103 af 08/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 13. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-7131-000003 Senere ændringer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Til interesserede. Den 7. november Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for ejendommen Asmusgårdsvej 2 i Lystrup

Til interesserede. Den 7. november Arealudvikling Aarhus. Salgsmateriale for ejendommen Asmusgårdsvej 2 i Lystrup Til interesserede Den 7. november 2012 Salgsmateriale for ejendommen Asmusgårdsvej 2 i Lystrup Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedlagt dette brev er salgsmaterialet for ejendommen

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

DANSKE SUKKERROEDYRKERE

DANSKE SUKKERROEDYRKERE DANSKE SUKKERROEDYRKERE Til alle sukkerroedyrkere 3. oktober 2007 Orientering samt indbydelse til orienteringsmøder EU har den 26. september 2007 vedtaget en ændring af markedsordningen for sukker, der

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 6. juli 2017 om revision af priseftervisninger Indledning Virksomheder omfattet af 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (BEK nr. 816 af 21. juni 2017) skal årligt,

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser

Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser Vejledning om behandling af klager over Det Frie Forskningsråds afgørelser INDLEDNING Denne vejledning beskriver reglerne om adgangen til at klage over Det Frie Forskningsråds afgørelser og ministeriets

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013

LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI. 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 LANDSSAMARBEJDSUDVALGET VEDRØRENDE FYSIOTERAPI 20-09-2012 Revideret 10-12-2013 Fortolkning vedrørende 17 i overenskomsten om Fysioterapi og 23 i overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi og relaterede

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år Bilag B UDKAST Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand fra 2009 og følgende år I medfør af 10, stk. 1 og 2, 10e, 12, stk. 2, 30-32. 34-36, 38, stk. 2,

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere