K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R."

Transkript

1 Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 30. september Sagen vedrører spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring uden forbehold på et skatteregnskab, hvori anskaffelsessummen ved køb af mælkekvote fejlagtigt var indregnet både i ejendomsavanceopgørelsen og saldoen, og hvori avancen ved salg af et jordareal på 34, 34 ha ikke som det skulle være sket - blev opgjort på grundlag af den faktiske anskaffelsessum. Sagsfremstilling: Ægteparret M s og K s erhvervede i 2001/2002 ejendommen F, X-købing, og i 2003 tillige ejendommen T. Ægteparret har løbende købt mælkekvoter til ejendommen F i perioden 2001 til I 2007 solgte de begge ejendomme, og K s købte i stedet ved betinget skøde underskrevet 14. og 20. juni 2007 ejendommen B, Y-købing, med et areal på 79,9605 hektar samt et yderligere areal (to matrikelnumre) på 34,4976 hektar, i alt 114,46 hektar. Købesummen udgjorde ifølge skødet kr. for de ca. 79 ha og kr. for de ca. 34 ha, i alt kr. for jordarealet. Endeligt skøde er underskrevet den 30. juli Ved købsaftale af 4. december 2007, efterfulgt af betinget skøde underskrevet den 15. og 21. januar 2008, solgte K s det yderligere areal fra B på 34,4976 hektar, der udgjorde en landbrugsejendom uden bygninger, for en købesum på kr. Indklagede har som ansat revisor hos X-købingegnens Landboforening varetaget udarbejdelse af skatteregnskab for M s og K s med virkning fra regnskabsåret Det fremgår af en skrivelse af 28. oktober 2008 fra Danske Mejeriers Mælkeudvalg, at der efter den 1. januar 2005 er købt i alt kg mælkekvote til ejendommen/bedriften F, X-købing. Den 8. juni 2007 afgav indklagede på skatteregnskab med virksomhedsordning for perioden 1. januar til 31. december 2006 for ægteparret følgende revisorerklæring: 1

2 Til ejeren Vi har efter aftale udført gennemgang af skatteregnskabet som omfatter indkomst og formueforhold for M s og ægtefælle K s vedrørende indkomståret M s og K s har ansvaret for skatteregnskabet. Vort ansvar er, på grundlag af vor gennemgang, at udtrykke en konklusion om skatteregnskabet. Den udførte gennemgang Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at skatteregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til M s og K s, og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om skatteregnskabet Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at skatteregnskabet giver et retvisende billede af de skattemæssige indkomst- og formueforhold for indkomståret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med den gældende skattelovgivning. Ved fordeling af formuen mellem ægtefællerne er der ikke taget hensyn til de civilretlige regler, og eventuelle kautioner og pantsætninger er ikke oplyst i skatteregnskabet. Indklagede har i juni 2008 afgivet tilsvarende revisorerklæring som ovenfor citeret vedrørende skatteregnskabet for indkomståret Af dette regnskab fremgår under specifikation af balance og kapitalforklaring, at ejendommen B, Y-købing, BBR.nummer , har et vurderet areal på 79,96 ha. I begge skatteregnskaber indgår købet af kg. mælkekvote på saldoen for betalingsrettigheder og mælkekvote efter reglerne i afskrivningslovens 40C. Efter at være blevet kontaktet af Skat sendte indklagede den 3. november 2008 sålydende skrivelse til Skat: Vedr. indkomståret 2007 Gratis tildeling af mælkekvote Der skal ikke ske beskatning af gratis tildeling af mælkekvote fra og med den 1. januar 2005 Salg af jord fra B Jorden behandles under ét. Anskaffelsessummen for den solgte del er derfor forholdsmæssigt fordelt jf. Landsskatteretskendelse af den 20. december

3 Avanceberegning F Ny avanceberegning på salg af F vedlægges. Ejendomsavancen genanbringes stadig i O Indklagede har i en skrivelse til Skat af 21. januar 2009 fremsat begæring om, at reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens 6A 6C om genanbringelse anvendes, således at der af den yderligere fortjeneste vedrørende B på kr. genanbringes kr. i anskaffelsessummen for O, Y-købing, som ægteparret erhvervede i december Ved skrivelse af 2. februar 2009 til M s meddelte Skat, at opgørelsen af skat for indkomståret 2007 blev ændret blandt andet således: Yderligere avance ved salg af ejendommen F Yderligere avance ved salg af jord fra ejendommen B, Skats ændrede ansættelse er ikke påklaget. På Revisornævnets forespørgsel har en medarbejder i Skat oplyst følgende: Klagen Jeg er blevet bedt om at oplyse, om selvangivelserne er udfærdiget i tilknytning til revisors angivelse af erklæringer i årsrapporten. Jeg kan oplyse, at hos landboforeningerne udfyldes selvangivelsen normalt automatisk på grundlag af regnskabet deres regnskabssystem er bygget sådan op. Der er således ikke manuelt foretaget udfyldelse af selvangivelsen. Regnskabet for 2007 er overført elektronisk til Regnskabsoplysningssystemet hos SKAT. Selvangivelsen er ligeledes oversendt elektronisk. Revisors fuldmagter fremgår af dette skærmprint: Den tidsmæssige sammenhæng mellem revisors erklæringer i årsrapporten, færdiggørelsen af regnskabet og overførsel til SKAT, kan jeg ikke redegøre for, da jeg ikke har noget kendskab hertil. Skat har rejst følgende klagepunkter: 3

4 1. Indklagede har medregnet anskaffelsessummen for køb af mælkekvote i såvel ejendommens anskaffelsessum som i saldoen, jf. afskrivningslovens 40C. Anskaffelsen var faktisk sket i 2005, hvorfor anskaffelsessummen skal henføres til saldoen, jf. afskrivningslovens 40C. 2. Indklagede har ikke beregnet avance ved salg af et jordareal på grundlag af den faktiske anskaffelsessum, uagtet at den faktiske anskaffelsessum skulle have været anvendt, idet arealet er erhvervet efter 19/ Parternes bemærkninger: Ad klagepunkt 1. Klager har anført, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring uden forbehold på skatteregnskab for 2007 og selvangivelse for M s og K s, idet anskaffelsessummen for mælkekvote købt i 2005 fejlagtigt var medregnet både i ejendomsavanceopgørelsen og samtidig indgik i saldoen for kvoter, jf. afskrivningslovens 40 C. Anskaffelsessummen for den pågældende mælkekvote har således været medregnet som anskaffelsessum to gange. Fejlen medførte, at Skat ændrede skatteopgørelsen for 2007, således at der fremkom en yderligere avance ved salget af ejendommen F på kr. Indklagede har erkendt fejlen og har medvirket til at rette den, men fejlen er af ikke uvæsentlig størrelse, og indklagede har medvirket til udfærdigelse af urigtig selvangivelse. Ad klagepunkt 2. Klager har anført, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring uden forbehold på skatteregnskabet for 2007 og selvangivelse for M s og K s, idet avancen ved salg af et jordareal på 34, 34 ha ikke var beregnet på grundlag af den faktiske anskaffelsessum, der var aftalt til kr., uagtet at den faktiske anskaffelsessum skulle have været anvendt, idet arealet er erhvervet efter 19. maj 1993, jf. ejendomsavancebeskatningslovens 4, stk. 1 og 2. Fejlen medførte, at Skat ændrede skatteopgørelsen for 2007, således at der fremkom en yderligere fortjeneste ved salget af de to matrikelnumre på kr. Heraf er kr. efter anmodning fra indklagede ønsket genanbragt i ejendommen O, hvilket er godkendt. Indklagede har i første omgang over for Skat oplyst, at hun ikke så noget forkert i at anvende gennemsnitsprisen pr. ha, idet den resterende del af ejendommen blev solgt i 2008, og det derfor blot var et spørgsmål om, hvornår avancen blev beregnet. Denne begrundelse er ikke acceptabel, idet Skat i så fald kommer til at bære risikoen for, at avancerne samlet bliver opgjort korrekt. Hertil kommer, at indklagede ikke rettede ind efter at være gjort bekendt med fejlen, men undersøgte sagen og i brev af 3. november 2008 sendte en forklaring, der var forkert. Indklagede har ikke over for Skat oplyst, at hun skulle have regnet forkert. Ad klagepunkt 1. Indklagede har erkendt, at hun ved en beklagelig fejl i skatteregnskabet for 2006 og 2007 for ægteparret medtog anskaffelsessummen ved købet af mælkekvoten både i ejendomsavanceopgørelsen og saldoen, jf. afskrivningslovens 40C. Fejlen er formentlig opstået ved, at indklagede har tastet et forkert årstal som anskaffelsesår 2004 i stedet for i det program, hun anvender til beregning af ejendomsavance i forbindelse med 4

5 salg af landbrugsejendomme. Når der tastes 2004 fremkommer ikke en fejlmelding, når anskaffelsessummen medtages i avanceberegningen. Indklagede har herved henvist til, at den skattemæssige behandling af mælkekvoter er kompliceret og afhænger af, hvornår mælkekvoten er erhvervet. Indklagede har videre henvist til, at hun af ægteparret var anmodet om at udarbejde en ejendomsavance efter de gældende regler. Avancen skulle genplaceres i en anden landbrugsejendom, og avancen ville derfor ikke udløse beskatning for dem på daværende tidspunkt. Efter henvendelsen fra Skat erkendte indklagede straks fejlen og udarbejdede en ny ejendomsavanceberegning, der blev fremsendt den 3. november Ad klagepunkt 2 Indklagede har anført, at ejendommen B ved en beklagelig fejl i regnskabet har været registreret med et areal på 79,96 ha, hvilket var den del, der fremgik af skødets side 1, og ikke som det rettelig skulle have været 114,46 ha. Dette forhold bevirkede, at avancen ved salg af et jordareal på 34, 34 ha ikke blev opgjort korrekt. Der er således ikke som anført af Skat tale om, at der er anvendt en forkert opgørelsesmetode i form af en gennemsnitspris. Der er i stedet tale om, at anskaffelsessummen ved en beklagelig fejl blev beregnet ud fra en samlet ejendom på 79,9606 ha i stedet for 114,4581 ha. Jordens anskaffelsessum blev herefter beregnet til kr., hvilket var kr. for højt, fordi de solgte 34,34 ha faktisk var erhvervet for 5,5 mio. kr. Avanceberegningen blev udarbejdet, inden indklagedes klient havde gennemgået det endelige regnskab for Indklagedes første forklaring til Skat om forholdet var ikke bevidst forkert, idet hun på det tidspunkt fortsat var i den vildfarelse, at det købte areal i alt udgjorde de 79,9605 ha. Indklagede har endelig vedrørende begge klagepunkter anført, at der er tale om beklagelige fejl, og at hun på ingen måde har haft til hensigt at medvirke til at unddrage det offentlige skatter eller afgifter. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: I medfør af 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens ikrafttrædelse, efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. Efter de foreliggende oplysninger, herunder indklagedes egne oplysninger og erkendelse, lægger Revisornævnet til grund, at indklagede har forset sig som anført af Skat i de rejste klagepunkter. Nævnet bemærker, at de omhandlede fejl efter det af indklagede anførte må antages at bero på henholdsvis en tastefejl og en misforståelse af et faktum begge øjebliks fejltagelser der ikke i sig selv findes at være overtrædelser af god revisorskik og derfor ikke kan pådrage indklagede disciplinæransvar. Fejlens beløbsmæssige størrelse kan ikke føre til en anden vurdering. 5

6 Indklagede frifindes derfor for den rejste klage. Indklagede, registrerede revisor R, frifindes. T h i b e s t e m m e s: 6

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius,

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. april 2008 har Birgit Ellegaard klaget over statsautoriseret revisor Kai Ambrosius, Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 30/2008-S+R Birgit Ellegaard mod Statsautoriseret revisor Kai Ambrosius og Registreret revisor Peter Ry Mathiasen og Revisor Anita E. Mather afsagt sålydende K E

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) Side 1 af 14 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 13. MAJ 2005 (SAG NR. 27-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 29. juni 2004 har ToldSkat indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere