Nr. 229, september NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 229, september 2001 - NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER"

Transkript

1 Nr. 229, september NATURKLAGENÆVNET ORIENTERER ISSN Tilbygning og udvidelse af aktivitet på virksomheder, der tidligere var etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger. Efter planlovens 37 kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter 35, stk. 1, tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed samt lager- og kontorformål m.v. på betingelse af: 1. at virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og 2. at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. Stk. 2, I tilknytning til de bygninger, der er nævnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre, ikke skæmmende, oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Naturklagenævnet har truffet afgørelse i to sager, hvor virksomheder i overflødiggjorte landbrugsbygninger, der efter anmeldelse til kommunen i medfør af 38 var taget i brug i henhold til 37, fik behov for at udvide aktiviteterne. A. Nordjyllands Amt havde meddelt tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, stk. 1, jf. 65, stk. 2, til opførelse af en 290 m² stor tilbygning til en møbelvirksomhed. Møbelvirksomheden var i 1995, efter anmeldelse i henhold til planlovens 38, jf. 37, blevet indrettet i en overflødiggjort landbrugsbygning på 248 m² på en ca. 14,5 ha stor landbrugsejendom. Amtet havde i 1998 givet tilladelse efter planlovens 35, stk. 1, og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17, stk. 1, jf. 65, stk. 2, til opførelse af en 53 m² stor tilbygning til virksomheden. Amtet havde ved denne afgørelse lagt vægt på, at tilbygningen skulle anvendes til oplag for spåner samt spånsugningsanlæg, der stod under åben himmel, og at etableringen af tilbygningen ville nedsætte det ydre støjniveau for denne installation. Denne tilladelse var af en nabo blevet påklaget til Naturklagenævnet, som havde stadfæstet tilladelsen, men tilladelsen var ikke blevet udnyttet. Ejendommen havde et jordtilliggende, der dels omfattede bortforpagtet landbrugsjord, dels skov- og græsareal. Mod nord grænsede ejendommen umiddelbart op til en plantage. På ejendommen fandtes et stuehus, et fyrrum og den ovennævnte, tidligere driftsbygning. Ifølge regionplanen lå ejendommen på grænsen mellem naturområde og regionalt naturområde. Det bebyggede areal og det areal, der ønskedes bebygget, lå i regionalt naturområde, mens en del af ejendommens ubebyggede arealer lå i naturområde. Ifølge en regionplanretningslinie måtte den nuværende arealanvendelse i regionale naturområder ikke ændres, medmindre det tjente til at opfylde målsætningen for de regionale naturområder. I naturområderne skulle hensynet til naturinteresser, jf. en regionplanretningslinie, varetages i balance med de øvrige åben land interesser

2 Kommunen havde anbefalet det ansøgte. Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité for Brovst, Hanherred Statsskovdistrikt samt beboere i området. Klagerne gjorde blandt andet gældende, at ejendommen lå indenfor skovbyggelinien, i et naturområde ifølge regionplanen og i direkte forbindelse med en offentlig udlagt natursti. Hanherred Statsskovdistrikt gjorde navnlig gældende, at distriktet ikke havde haft mulighed for at gøre indsigelse imod selve virksomhedens etablering, der ikke havde krævet dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Imidlertid kunne virksomheden allerede fra starten ikke holde sig indenfor de eksisterende bygningsrammer, idet spånsugningsanlæg og kompressor blev placeret på nordgavlen af bygningen. Virksomheden gav anledning til betydelige støjgener. Amtets tilladelse i 1998 til at opføre en tilbygning på 53 m² blev givet for at reducere støjudsendelsen fra virksomheden, og derfor havde distriktet ikke påklaget afgørelsen. Den nu tilladte tilbygning på 290 m² placeret kun ca. 15 meter fra plantagens skovbryn ville dominere den visuelle oplevelse af skovbrynet og nedsætte værdien af skovgæsternes naturoplevelse. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité havde navnlig anført, at ejendommen lå meget tæt på et fredet område og andre naturskønne områder. Naturklagenævnet udtalte: "Ved vurderingen af, om - og i hvilket omfang - en i landzone etableret virksomhed kan tillades udvidet, må der generelt lægges vægt på, om virksomheden er etableret på grundlag af en landzonetilladelse eller på grundlag af planlovens system med forudgående anmeldelse til kommunen, jf. lovens 37 og 38. Den afgørende forskel på de to situationer ligger i, at myndigheden ved en egentlig landzonetilladelse konkret har forholdt sig til konsekvenserne af en virksomhed af den pågældende type på det pågældende sted. Dette er ikke tilfældet ved den sagsbehandling, der er knyttet til 37, og virksomheder indrettet på dette grundlag har ikke på samme måde været gennem et myndighedsforløb, der kan være egnet til at give virksomheden forventninger om adgang til senere at kunne udvide. Hensigten med anmeldeordningen i planlovens 37, tidligere 8a i Lov om by- og landzoner, er at muliggøre en udnyttelse af de bygningsressourcer, der opstår, hvis en driftsbygning ikke længere er nødvendig for driften af et landbrug. Det er udtrykkeligt tilkendegivet i bemærkningerne til bestemmelsen, at man ikke i større omfang end hidtil kan regne med at få tilladelse til udvidelser. Hvis det viser sig, at der senere bliver behov for egentlige udvidelser, må der således som hovedregel henvises til områder, der gennem planlægningen er udlagt til formålet. I denne sag er virksomheden etableret i den overflødiggjorte driftsbygning efter 37 og søges nu udvidet til mere end det dobbelte areal ved en tilladelse efter 35 til et nybyggeri på 290 m². Udvidelsesønsket skyldes den vækst, virksomheden har haft siden etableringen. I modsætning hertil var den tilladelse efter 35, der i 1998 blev meddelt til en 53 m² stor tilbygning, alene begrundet i hensynet til at overdække det udendørs spånsugningsanlæg. Denne landzonetilladelse har efter sin karakter ikke kunnet begrunde forventninger hos virksomheden om senere at kunne få tilladelse til udvidelser. Flertallet finder, at der er tale om opførelse af et nybyggeri af en betydelig størrelse, der vil

3 indebære en væsentlig udvidelse af virksomheden. Flertallet lægger vægt på, at virksomheden ønskes udvidet i et område, der indeholder væsentlige landskabelige værdier, idet bygningerne ligger i regionalt naturområde, indenfor skovbyggelinien og i nær tilknytning til fredede områder. Det er flertallets vurdering, at der ikke i ansøgningen, i amtets afgørelse eller i sagen i øvrigt gør sig sådanne særlige forhold gældende, at der mod planlovens hovedregel bør gives tilladelse til det ansøgte. Ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder stemmer flertallet herefter for at ændre Nordjyllands Amts tilladelse efter planlovens 35 og dispensation fra skovbyggelinien til afslag." Naturklagenævnets ændrede således Nordjyllands Amts tilladelse til afslag. (Dissens, 1 medlem.) (Afgørelse af , j.nr / ) B. Ramsø Kommune havde meddelt landzonetilladelse til en gros salg af økologiske fødevarer fra nogle overflødiggjorte landbrugsbygninger på en landbrugsejendom med et samlet areal på ca. 69 ha. Ejendommen lå inden for landsbyafgrænsningen af en landsby, som ikke var omfattet af en lokalplan. Det fremgik af kommuneplanens rammebestemmelser, at en lokalplan skulle omfatte hele landsbyen og sikre, at landsbyerne primært blev anvendt til landbrugsformål, boligbebyggelse og offentlige institutioner og anlæg. Det fremgik endvidere af rammebestemmelserne, at det var muligt at indpasse mindre, lokale virksomheder med naturlig tilknytning til landsbysamfundet, men ikke egentlig erhvervsudvikling på dertil udlagte arealer. Ejendommens bygninger var opført i Der var ikke tilbygget eller foretaget udvendige ændringer. På baggrund af planlovens 37 og 38 var der i 1999 på ejendommen blevet etableret engrossalg af økologiske fødevarer. Bygningerne var i den forbindelse blevet ombygget og renoveret indvendigt. Det fremgik af anmeldelsen efter 37, at der skulle sælges frugt, grønt, kolonial, mælk og kød, som dels skulle produceres på ejendommen og dels købes ind. I maj 2000 havde virksomheden ansøgt om landzonetilladelse til en udvidelse af virksomheden ved indretning af yderligere bestående bygninger til opskæring og emballering af kød samt produktion af pålæg, herunder rygning af pølser. Efter udvidelsen forventede man at kunne beskæftige yderligere 2 medarbejdere. I forhold til anmeldelsen fra 1999 var virksomheden vokset, og der var indrettet kølerum og frostrum, etableret nye lofter og gulvbelægninger, samt opsat indvendige porte. Kommunen havde i september 2000 meddelt zonetilladelse til en gros salg af økologiske fødevarer bl.a. på vilkår af, at der maximalt måtte være 10 ansatte i virksomheden, og at tilladelsen kunne bortfalde, hvis der indkom klager, der efter kommunens skøn var berettigede, over virksomheden.

4 Klagerne havde navnlig gjort gældende, at der allerede var væsentlige støjgener ved varekørsel, særligt om natten, og at trafikken var optrappet i forhold til det tidligere landbrug. Endvidere var der er opstillet støjende, udendørs kølecontainere, og der var blevet afbrændt plastemballage i en stor container. Klagerne mente ikke, at der var tale om et mindre økologisk gårdsalg, men en større virksomhed med 5-6 egne biler, videresalg af ca. 800 forskellige varer, og ansatte. Der var tale om fødevareproduktion, opskæring og rygning af pålæg, samt emballering. Virksomheden hørte efter klagernes opfattelse hjemme i et industrikvarter med nødvendig kapitel 5 godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Ansøgeren havde om støjgenerne oplyst, at der dagligt kom fire varebiler, én klokken 22.00, én klokken 03.00, og to klokken Derudover kom der leverancer svarende til ca. 5 biler om ugen. Virksomheden havde selv to biler, samt ejerens private bil. Det var virksomhedens vurdering, at udvidelsen ikke ville medføre flere vareleverancer, da allerede anvendte biler blot vil være mere fyldt op. Kun antallet af virksomhedens egne varevogne (under 3,5 tons) ville stige. Om røggenerne havde virksomheden oplyst, at der var 85 m fra den ønskede placering af røgovnen til nærmeste nabobygning. Rygningen skulle ske ved afbrænding af savsmuld. Røgen herfra ville svare til mængde og sammensætning fra en almindelig pejs. For så vidt angår affald, var der opstillet 4 affaldscontainere. En enkelt gang havde nogle håndværkere afbrændt flamenco. Dette ville ikke gentage sig. Virksomheden havde oplyst, at man havde 5 fuldtidsansatte og 4 aktionærer, men at anlægget var bygget til 20 ansatte. Virksomheden ville ikke kunne forrente den eksisterende, godkendte virksomhed med kun 10 ansatte, og mente, at et loft på 20 ansatte i den eksisterende virksomhed og 10 ansatte i den nye del af virksomheden (opskæring og emballering af kød og pålæg) kunne være en acceptabel løsning. Naturklagenævnet afgjorde sagen ved en formandsafgørelse. I afgørelsen blev det lagt til grund, at virksomheden havde karakter af en fødevareindustriog lagervirksomhed, idet der var tale om opskæring og emballering af kød og pålæg, herunder rygning af pølser, samt engrossalg af fødevarer. Virksomhedstypen faldt derfor ind under 37. Betingelserne i 37 var opfyldt, idet bygningerne, som var opført i 1910, alene var blevet forbedret ved etablering af nye lofter og gulvbelægning, samt opsætning af skillevægge. Hertil kom, at virksomheden, herunder også kølecontainere og lignende, ville kunne rummes indenfor de bestående bygningsrammer. På den baggrund fandt nævnet, at virksomheden også efter udvidelsen vil være omfattet af 37 og, at det ansøgte således ikke krævede landzonetilladelse. Det forhold, at udvidelse af en virksomhed ville kunne medføre en ikke uvæsentlig udvidelse i antallet af ansatte, fandtes ikke i sig selv afgørende for, hvornår en udvidelse af en bestående 37-virksomhed var omfattet af planlovens 35, således at landzonetilladelse var påkrævet. I den forbindelse henvistes til, at den tidligere formulering af bestemmelsen i 37, hvorefter der ikke måtte beskæftiges mere end 5 personer i virksomheden, er udgået i den gældende bestemmelse. Det fremgår af lovbemærkningerne, at kravet om, at det kun er bestemte typer af erhverv, der kan etableres, og at etableringen skal ske i allerede eksisterende bygninger, sætter en mere relevant begrænsning for virksomhedens omfang end den personalemæssige begrænsning.

5 I øvrigt blev det bemærket, at en yderligere udvidelse af virksomheden, efter omstændighederne og under henvisning til kommuneplanens rammebestemmelser, samt eventuelle væsentlige ændringer af det eksisterende miljø i landsbyen, ville kunne udløse krav om nærmere planlægning. Vurderingen af, hvornår udvidelse af en virksomhed etableret på baggrund af planlovens 37, krævede nærmere planlægning, burde foretages uafhængigt af, om udvidelsen af virksomheden kræver landzonetilladelse. (Afgørelse af 14. marts 2001, j.nr / ) Kommentar: Afgørelserne viser, at det ved ønske om udvidelse af eksisterende virksomhed tillægges væsentlig betydning, om virksomheden er etableret på grundlag af en landzonetilladelse i medfør af 35, stk. 1, eller som umiddelbart tilladt efter 37. I praksis antages den, der har fået en landzonetilladelse, medmindre andet fremgår af afgørelsen, at have en vis berettiget forventning om at kunne få lov til at udvide. Det fremgår af afgørelse A, at etablering af en virksomhed i henhold til planlovens 37 ikke umiddelbart medfører, at virksomheden kan udvides udover de muligheder der følger af 37. Det kan således ikke forventes, at der bliver meddelt tilladelse efter planlovens 35. Det følger af afgørelse B, at det er muligt at forøge antallet af ansatte indenfor rammerne af planlovens 37, idet det dog bemærkes, at virksomheden som følge heraf, kan få en karakter, der kræver nærmere planlægning. Pl 35, stk. 1, og 37. Landbrugsbygninger, overflødige

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse.

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse af virksomhed beliggende i Græse. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. marts 2013 J.nr.: NMK-31-00774 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afslag på udvidelse

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2011 J.nr.: NMK-501-00009 Ref.: mtj AFGØRELSE i sagen om opførelse af et sommerhus ved Dalenborg i Gribskov Kommune

Læs mere

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter

Køb og salg af nedlagte landbrug. Guide til konsulenter Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indholdsfortegnelse Køb og salg af nedlagte landbrug Guide til konsulenter Indledning... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Sådan læses vejledningen... 6

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Side 1 af Administrationsgrundlag for landzonebestemmelser i Sorø Kommune Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 5. maj 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Udstykning... 4 2. Bebyggelse... 5 2.1

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn

Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for en udvidelse af Roskilde Lufthavn NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2008 J.nr.: NKN-33-00820 ssc/tutbi Afgørelse i sagen om regionplantillæg med tilhørende

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere