REVISOR POSTEN SIDE 2. SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit? SIDE 5 LetLøn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN SIDE 2. SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit? SIDE 5 LetLøn www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk"

Transkript

1 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN SIDE 2 o STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Reduktion af løn i forbindelse med frynsegoder SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit? SIDE 5 LetLøn KARLSLUNDE Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax SORØ Storgade Sorø Tlf Fax SIDE 6 Ny generationsskiftemodel for selskabsejere SIDE 7 Afskaffelse af kapitalforklaringen SIDE 8 Vi noterer at...

2 2 Reduktion af løn i forbindelse med frynsegoder INDLEDNING I en verden med marginalskatter på op til 62% er der en omfattende kreativitet for at nedbringe skattebetalingen. I arbejdsforhold sker dette typisk ved at anvende diverse frynsegoder, der beskattes lempeligere. I denne artikel har vi beskrevet de muligheder, der følger af den nuværende lovgivning samt af den lange række afgørelser på området, der tager stilling til konsekvenserne af lønnedgang og/eller løntilbageholdenhed i forbindelse med frynsegodeordninger. MODREGNINGSFORBUDDET Hovedreglen er, at man ikke kan konvertere skattepligtig løn til skattefrie goder. Det følger bl.a. af ligningslovens 9 og kildeskattelovens 46. Hovedreglen suppleres dog med nogle lovbestemte undtagelser og en praksis, der tillader generel lønnedgang i forbindelse med tilbud om personalegoder. DE» STORE«POSTER De mest populære frynsegoder er de»store«poster bestående af fri bil, fri bolig og fri sommerbolig. Fri bil Hvis arbejdsgiveren stiller en bil til rådighed for medarbejderen til privat benyttelse, skal medarbejderen beskattes af værdi af fri bil efter de gældende skematiske regler herom. Hvis medarbejderen foretager en egenbetaling til arbejdsgiveren, reduceres beskatningen af værdi af fri bil med denne egenbetaling. Det følger dermed indirekte, at man accepterer en egenbetaling. Hvis egenbetalingen sker før skat, sker der ikke reduktion af værdi af fri bil (men lønnen reduceres i stedet). Lønnen må dog ikke reduceres krone-for-krone med de faktiske udgifter. I en afgørelse fra 1994 (Tidsskrift for Skatteret 1994, 599) havde en SAS-pilot fået stillet en fri bil til rådighed mod regulering af månedslønnen med de faktiske udgifter. Dommen vedrører tiden før skattereform II i 1993, hvor værdi af fri bil gik fra beskatning efter faktisk (privat) anvendelse til beskatning efter rådigheden. Dommens principielle elementer står dog stadig ved magt. Fri bolig Medarbejdere, der har fri bolig stillet til rådighed af arbejdsgiveren, skal beskattes, hvis der ikke betales leje, eller hvis lejen ligger under den faktiske markedsværdi eller under den markedsleje, der fastsættes skematisk af Ligningsrådet. Den skattemæssige værdi nedsættes i tilfælde af bopæls- eller fraflytningspligt. Der foreligger ikke offentliggjorte afgørelser, som tager stilling til fri bolig mod lønnedgang. Det må dog antages, at principperne om»generel«lønnedgang, jf. fri bil, også gælder her. Fri sommerbolig Hvis arbejdsgiveren stiller en sommerbolig til rådighed for en medarbejder, bliver medarbejderen beskattet af værdi af fri sommerbolig. Danske sommerboliger værdiansættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Hvis sommerboligen er beliggende i udlandet, sker værdiansættelsen med udgangspunkt i et skøn over boligens værdi. Heller ikke på dette område foreligger der offentliggjorte afgørelser, der tager stilling til fri sommerbolig mod lønnedgang, men en lønnedgang skal også her ske ved en generel lønnedgang. Ø VRIGE UDVALGTE POSTER Fri telefon og fri datakommunikation Værdi af fri telefon udgør 250 kr. pr. måned dog højst arbejdsgiverens faktiske udgifter. Det har ingen betydning, hvor mange telefoner (herunder mobiltelefoner) arbejdsgiveren betaler for medarbejderen. Hvis medarbejderen bærer en del af udgiften selv eksempelvis ved at betale et månedligt beløb til arbejdsgiveren fragår egenbetalingen i det beløb, der beskattes. Fri telefon omfatter også de tilfælde, hvor arbejdsgiveren har sat et loft for, hvor store udgifter til medarbejderens telefon der dækkes. Dette indebærer, at medarbejderen beskattes af 250 kr. pr. måned - dog højst arbejdsgiverens faktiske udgift. Endvidere har medarbejderen mulighed for at modregne husstandens udgifter til privat telefon i det skattepligtige beløb. Hvis medarbejderen ud over fri telefon også har fri datakommunikation, og disse anvender samme linje, kan medarbejderen helt undgå beskatning af fri telefon, hvis medarbejderen kan være online til virksomhedens netværk. Hvis arbejdsgiveren yder et fast månedligt beløb til dækning af telefonudgifter - uanset om medarbejderen rent faktisk afholder udgifter eller ej - er der ikke tale om et loft, men i stedet om en godtgørelse, der skal beskattes fuldt ud. Fri telefon og fri datakommunikation kan ifølge den seneste praksis på området finansieres via en generel lønnedgang. Pc og tilbehør For fri pc gælder der det særlige, at skattefrihed specifikt kræver, at der hverken sker lønnedgang eller løntilbageholdenhed. Dette skal

3 3 forstås bredt, således at man ser på, hvad den ansatte ellers ville kunne få i løn. For medarbejdere med individuel lønaftale er det naturligvis vanskeligt at fastslå, om der er tale om en lønnedgang eller en løntilbageholdenhed. For medarbejdere med kollektive overenskomster er det imidlertid udelukket at tilbyde fri pc mod lønnedgang. I tilfælde af lønnedgang eller løntilbageholdenhed skal medarbejderen årligt beskattes med 50% af pcudstyrets anskaffelsessum. Uddannelser og kurser Arbejdsgiverbetalte udgifter til uddannelser og kurser er skattefrie. Skattefritagelsen omfatter de ydelser, der modtages fra en arbejdsgiver som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde. En medarbejders betaling til uddannelse eller kursus i form af lønnedgang eller løntilbageholdenhed kan ikke finde sted ifølge en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet i foråret 2003 (Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2003, 266). Sagen drejede sig om et MBA-studium, hvor arbejdsgiveren ville betale halvdelen af udgifterne, og den ansatte skulle betale den anden halvdel ved lønnedgang. Den bindende forhåndsbesked er anket til Landsskatteretten. Af sagen fremgår det ikke, om der var tale om en generel lønnedgang eller en krone-for-krone nedgang. Noget kunne dog tyde på, at Ligningsrådet anså sidstnævnte for at være tilfældet, hvorved afgørelsen synes at være korrekt. Sundhedsudgifter Arbejdsgiverens betaling af den ansattes sundhedsudgifter ved sygdom og ulykke, herunder behandling af psykiske lidelser hos en autoriseret psykolog eller psykiater, samt sygdomsforebyggende behandlinger er skattefri for medarbejderen. Skattefriheden er betinget af, at ordningen gælder alle virksomhedens medarbejdere, samt at der foreligger en lægehenvisning til behandling, bortset fra ydelser til kiropraktor og alkoholafvænning mv. Som udgangspunkt kan medarbejdere selv være med til at betale for sundhedsudgifter i form af en reel lønnedgang. Rejsegodtgørelse og kørselsgodtgørelse Arbejdsgiveren kan udbetale skattefri befordringsgodtgørelse, hvis medarbejderen benytter sin egen bil til erhvervsmæssig kørsel. Skattefriheden er dog betinget af, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Hvis en medarbejder ansættes med en prøvetid på 3 mdr., og man i prøvetiden har aftalt, at medarbejderen skal modtage en lavere løn, men samtidig have ret til kørselsgodtgørelse mellem hjem og arbejde, kan medarbejderen få udbetalt et større rådighedsbeløb i de første 3 mdr. på grund af de skattemæssige regler for skattefri kørselsgodtgørelse. Hvis der derimod er tale om en direkte modregning af lønnen, kan ovenstående ikke lade sig gøre på grund af modregningsordningen i kildeskatteloven. Det er ikke muligt at få udbetalt rejsegodtgørelse via modregning i løn. KONKLUSION På grund af detaljeringsgraden i skattelovgivningen er det lidt af et puslespil at sammensætte den skattemæssigt optimale lønpakke i et ansættelsesforhold. Det er fristende at få konverteret skattepligtig løn til skattefrie eller lavtbeskattede goder, og dette kan i et vist omfang lade sig gøre. Hvorvidt det kan betale sig, kræver en individuel beregning, som i visse tilfælde kan være nok så kompliceret. Lønreduktion må dog ikke ske som en krone-for-krone regulering i bruttolønnen, hvorimod praksis synes at acceptere en generel lønnedgang eller løntilbageholdenhed, som altså også får konsekvenser for pensionsindbetalinger samt feriepenge og godtgørelser. Jan Nygaard Direktør, Statsautoriseret revisor

4 4 Salg af ejerbolig skattefrit? Efter den såkaldte parcelhusregel har fortjenester ved salg af én- og tofamiliehuse samt ejerlejligheder igennem en årrække været skattefrie, når den pågældende ejendom har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand inden for ejerperioden. Det er yderligere en betingelse for skattefrihed for én- og tofamiliehuse, at ejendommens samlede grundareal er mindre end m², eller at der ikke kan udstykkes en grund til særskilt bebyggelse, eller at udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteregionen vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse. Fritidshuse kan sælges skattefrit efter parcelhusreglen efter samme betingelser som for én- og tofamiliehuse. Dog er der ikke krav om, at fritidshuset har tjent til bolig for ejeren. I stedet er det en betingelse, at fritidshuset har været benyttet til private formål inden for ejerperioden. Fortjeneste ved salg af landbrugsejendomme er som udgangspunkt skattepligtige. Dog er den del af fortjenesten, som vedrører stuehuset med tilhørende have, skattefri efter den såkaldte stuehusregel, når ejeren har beboet stuehuset indenfor ejerperioden. Fra og med er bestemmelserne skærpet, således at det nu er en betingelse for skattefrihed, at ejeren har beboet ejendommen, mens den opfyldte betingelserne for at kunne sælges skattefrit. Selvom både parcelhusreglen og stuehusreglen har været gældende i en årrække, har der de seneste år været en række afgørelser på området. I det følgende redegøres for den seneste udvikling: EJEREN HAR BEBOET EJEN- DOMMEN En lang række af de skattesager, der har været vedrørende salg af ejendomme, har vedrørt spørgsmålet om, hvorvidt ejeren har beboet ejendommen i løbet af ejertiden. I en række sager er fortjenester ved salg af ejendomme blevet anset for skattepligtige, idet de konkrete omstændigheder omkring ejerens beboelse i ejendommen har haft karakter af proforma-indflytninger med det ene formål at opnå, at fortjenesten ved et senere salg blev skattefri. Omvendt er fortjenester i andre sager blevet anset for skattefrie efter parcelhusreglen, selv i tilfælde hvor ejeren kun har beboet ejendommen i én måned. Det afgørende er, at der er tale om, at ejeren reelt har beboet ejendommen, herunder kan det have betydning, om ejeren kan påvise, at han ikke har haft andre boliger til rådighed. Endvidere kan det have betydning, at ejeren kan dokumentere forbrug af varme, el, vand, telefon mv. Selvom fortjenester i konkrete sager er anset for skattefrie efter parcelhusreglen, bør der fortsat være en god og underbygget begrundelse for, at ejeren kan opnå skattefrihed efter parcelhusreglen, når der er tale om korte beboelsesperioder. EJENDOMMENS ANVENDELSE PÅ SALGSTIDSPUNKTET Som udgangspunkt er der ingen krav til, hvor lang tid ejeren skal have beboet ejendommen, og der er heller ikke krav om beboelse på salgstidspunktet. Dog kan ejendommens faktiske anvendelse på salgstidspunktet have betydning for skattefriheden. I en konkret sag (Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2003, 266), fandt Højesteret, at en ejer skulle beskattes af fortjenesten, selvom han utvivlsomt havde beboet ejendommen på et tidligere tidspunkt. Begrundelsen var, at ejendommen på salgstidspunktet blev udlejet til en selvejende institution, der anvendte ejendommen som opholdssted for børn og unge. Dermed havde ejendommen skiftet karakter, således at den ikke længere blev anvendt til beboelse, og var derfor ikke længere et én- eller tofamiliehus i ejendomsavancebeskatningslovens forstand på salgstidspunktet. Det må formodes, at denne afgørelse tillige kan anvendes i den omvendte situation, således at én- og tofamiliehuse samt ejerlejligheder, der på salgstidspunktet anvendes til beboelse, kan sælges skattefrit, selvom ejendommen tidligere er anvendt til andre formål end beboelse. Det er herved forudsat, at de øvrige betingelser for skattefrihed er opfyldt. VURDERINGSMÆSSIG STA- TUS I situationer, hvor en ejendom har tjent til bolig for ejeren, har der for mindre landbrugsejendomme været tvivl om, hvorvidt de er omfattet af parcelhusreglen eller af stuehusreglen. Som udgangspunkt er det fordelagtigt at være omfattet af parcelhusreglen, idet hele fortjenesten er skattefri. Ved den offentlige vurdering får parcelhuse tildelt kode 01, mens landbrugsejendomme har kode 05. Efter hidtidig praksis har denne vurderingsmæssige status været afgørende for, om en ejendom var omfattet af parcelhusreglen eller af stuehusreglen. Ved forlig gengivet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2003, 137 accepterede Skatteministeriet, at en ejendom kan sælges skattefrit, når den faktiske anvendelse af ejendommen alene er at tjene til bolig for ejeren, uanset at ejendommen er vurderet som en landbrugsejendom. Der var tale om en landbrugsejendom, som bestod af stuehus, driftsbygninger og et mindre jordtilliggende. Ejendommen blev ikke længere anvendt til landbrugsdrift og

5 5 opfyldte i øvrigt betingelserne for skattefrihed efter parcelhusreglen. Forliget er kommenteret af skatteministeriet i Tidsskrift for Skatter og Afgifter 2003,148. Det fremgår heraf, at parcelhusreglen kan anvendes, hvis det kan bevises, at en tidligere landbrugsejendom på salgstidspunktet ikke længere benyttes til landbrug, samt at de øvrige betingelser for skattefrihed efter parcelhusreglen er opfyldt. I den konkrete sag var dette bevis ført, idet Told- og Skattestyrelsens ejendomsvurderingskontor havde tilkendegivet, at ejendommen burde have været omvurderet fra kode 05 til kode 01 på et tidspunkt forud for salget. Uanset at fortjenesten i den konkrete sag blev skattefri, må det tilrådes, at LetLøn Lønområdet har vist sig at være et af de områder, der stiller store krav til virksomhedernes administration. En række offentlige myndigheder tog derfor i slutningen af 1990'erne sammen med virksomhedernes brancheorganisationer initiativ til at undersøge mulighederne for at udveksle løninformationer på en nemmere og mere ubesværet måde. Resultatet af disse undersøgelser blev LetLøn. Men hvad er LetLøn egentlig? Letløn er først og fremmest et indberetningssystem. Når en virksomhed tilmelder sig LetLøn, kan virksomheden elektronisk indberette informationer om de ansattes løn til ToldSkat, ATP, FerieKonto, Danmarks Statistik, Dansk Arbejdsgiverforening og efter årsskiftet til forskellige pensionskasser. Indberetningen sker til LetLønscentret i ToldSkat, som herefter fordeler informationerne ud til de nævnte institutioner. Ideen med LetLøn er således, at en virksomhed kan indberette alle relevante oplysninger på én gang og på det tidspunkt, som passer ind i virksomhedens sædvanlige rutiner, f.eks. når virksomheden alligevel beregner de ansattes løn. Ved årskiftet vil alle komponenter af LetLøn være færdigudviklet og i drift, og den udviklingsperiode, der startede med Let- Lønslovens vedtagelse i november 2000, vil være ovre. Virksomhederne kan tilmelde sig og anvende LetLøn. En virksomhed kan tilmelde sig Let- Løn på to forskellige måder. Betjener virksomheden sig af et lønsystem, der er tilrettet til LetLøn (liste over tilrettede lønsystemer kan findes på ) vil indberetningen helt automatisk finde sted i forbindelse med den sædvanlige lønkørsel. Har virksomheden ikke et sådant lønsystem, kan virksomheden tilmelde sig til indtastning via internettet. Dette sker på samme måde, som mange virksomheder i dag kender fra den elektroniske momsindberetning. LetLøn kan ikke beregne og udbetale en ansats løn. Derimod vil systemet kunne beregne en ansats A-skat, AM-bidrag, SP-bidrag, ATP-bidrag, eventuelle lønindeholdelse, feriedage og i nogle tilfælde feriegodtgørelse. Beregningerne sker på baggrund af de få oplysninger om timetal og bruttoløn, som virksomheden har indtastet, samt de informationer, som LetLøn automatisk modtager fra ATP og ToldSkat. Virksomhederne vil, når de modtager resultatet af beregningerne, være i stand til at danne en lønseddel og udbetale de ansattes løn. Arbejdsgiveren slipper således for selv at foretage beregningerne og for at gå i detaljen med de ofte meget komplicerede regler. De ansatte skal ikke længere aflevere deres skattekort, hverken nye eller ændrede. LetLøn overtager således det administrative arbejde med de ansattes skattekort og eventuelle restancetrækkort. Det er vigtigt at påpege, at en virksomhed, der tilmelder sig LetLøn, ejere af mindre landbrugsejendomme, der burde være vurderet som énfamiliehuse med kode 01, kontakter vurderingsmyndighederne med henblik på, at deres ejendom bliver vurderet med den korrekte kode. Lars B. Andersen Skattekonsulent ikke skal indberette andre eller nye oplysninger i forhold til de indberetninger, som virksomheden hidtil har indberettet. Hvis en arbejdsgiver er fritaget for at indberette til ATP eller feriekonto, vil fritagelsen også gælde, selvom virksomheden tilmelder sig LetLøn. Det er op til den tilmeldte virksomhed selv at afgøre, om LetLøn skal klare opkrævningen af de ansattes A-skat, ATP mv. Vælger virksomheden at lade LetLøn stå for opkrævningen, vil dette ske enten ved hjælp af PBS's overførselsservice, eller virksomheden, vil få tilsendt et indbetalingskort. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at de indberetnings- og betalingsfrister, der gælder i dag, ikke ændres, selvom en virksomhed tilmelder sig LetLøn. Det er gratis for virksomhederne at anvende LetLøn. Systemet er finansieret af staten, og udviklingen har fundet sted i et samarbejde mellem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og ToldSkat. LetLøn er et led i de bestræbelser, som regeringen sammen med erhvervslivets organisationer til stadighed gør for at reducere virksomhedernes administrative byrder. Yderligere informationer om Let- Løn kan hentes på ToldSkats hjemmeside eller man kan ringe til LetLønscentret på Nils-Bro Müller Chefkonsulent

6 6 Ny generationsskiftemodel for selskabsejere Skattemyndighederne har blåstemplet en ny generationsskiftemodel, som mange selskabsejere vil kunne drage fordel af, hvis ønsket om en udskiftning af selskabets ældre aktionærer med yngre kræfter trænger sig på. De nye aktionærer kan både være nære medarbejdere, som ønskes knyttet nærmere til selskabet, eller yngre medlemmer af familien, som har vist sig duelige til at overtage ansvaret for selskabets videre drift. I forbindelse med generationsskifte af virksomheder, som drives som aktie- eller anpartsselskaber, vil den yngre generations ønske om at købe selskabet til lavest mulige acceptable pris normalt kollidere med sælgers - den ældre generations - ønske om at sikre sig fornødne midler til sin egen pension, idet den selvstændige erhvervsdrivendes pension ofte vil være værdien af hans selskab. Mange generationsskifter har derfor været likviditetsmæssigt meget byrdefulde for køberen af selskabet, men det synes der at være fundet en udvej på ved 3 nyligt epokegørende skatteafgørelser. Sigtet med den»nye«generationsskiftemodel er således at lade den nye aktionær nytegne aktier i selskabet til en lav kurs, samtidig med at de bestående aktionærer får forlods adgang til udbytte. Sagt med andre ord kan den udtrædende aktionær få hånd i hanke med størstedelen af selskabets allerede indtjente formue, selvom det er hensigten, at ejerindflydelsen på kortere sigt skal indskrænkes for den ældre aktionær. Modellen kan variere, men kan f.eks. indebære, at aktionærerne foretager en opdeling af aktierne i A- og B- aktier, hvor A-aktierne i en periode forlods får ret til udbytte op til et bestemt beløb, før B-aktierne får ret til udbytte. Herefter kan det være aftalt at ligestille de to aktieklasser. En eller flere nye aktionærer tegner B-aktier i selskabet til en relativ lav kurs, som afspejler, at ret til fuldt udbytte først opnås på et senere tidspunkt. Den lave kurs gør investeringen i selskabet økonomisk overskuelig for den nye aktionær, som således påtager sig en lavere risiko. For de mange selskabsejere, som ejer deres virksomhed via et holdingselskab, vil modellen kunne tilpasses. Generationsskifte af selskaber kan gennemføres likviditetsmæssigt lempeligt for køberen, således at de bestående aktionærer får ret til forlods udbytte i en bestemt periode. For den indtrædende aktionær vil der være økonomisk ligestilling efter en vis periode, og den indtrædende aktionær opnår at blive medejer af virksomheden på økonomisk lempelige betingelser. Tegningskursen for den indtrædende aktionær afspejler således, at den nye aktionær kun delvist får adgang til selskabets værdier. For de sælgende aktionærer er det til en vis grad usikkert, om de kan regne med at modtage et forlods udbytte af den beskrevne størrelse inden for den vedtagne tidshorisont, idet dette naturligvis afhænger af selskabets fremtidige drift. De sælgende aktionærer vil derfor i et vist omfang påtage sig en økonomisk risiko ved aftalen, men såfremt de fortsat har indflydelse på selskabets ledelse, vil de i et vist omfang selv være herre over at realisere aftalen mest fordelagtigt for dem selv. Det er vigtigt, at der i god tid forud for ejerens forventede pensionering udarbejdes en generationsskifteplan indeholdende f.eks. ægtepagt, testamente, pensionsoverblik, strukturering af selskabet, beslutningen, om den tredje alder skal tilbringes i Danmark eller i udlandet, samt en nødplan, som tager højde for uforudsete hændelser som invaliditet eller død. At begynde at tænke på generationsskifteplanlægning, når ejeren har passeret de 60 år, er ofte alt for sent. Skattereglerne tilsiger, at man skal komme i gang noget før - gerne omkring de 55 år. Man kan komme for sent, men ikke for tidligt i gang med planlægningen af generationsskiftet, hvis det skal blive en succes for sælgeren, køberen, virksomhedens ansatte og for samfundet i øvrigt. Christian Bachmann Advokat

7 Afskaffelse af kapitalforklaringen 7 Skatteministeriet har iværksat en regelforenklingskampagne,»skattejagt på regelbøvlet«, og har i den anledning bedt virksomheder og borgere indsende forenklingsforslag. Blandt de p.t. mere end 700 forslag, der er indkommet, er ønsket om en forenkling af ka pitalforklarin gen det næstmest forekommende. Denne kritik er nu blevet hørt, og kravet om formueforklaring for en række skatteydere er ophævet med virkning allerede for selvangivelsen. Lempelsen kommer primært hovedaktionærer og mindre erhvervsdrivende, der ikke bruger revisor, til gode. For ho vedaktionærer vil der fremover således ikke være krav om en såkaldt udvidet selvangi velse. Den enkle, fortrykte selvangivelsesblanket, som lønmodtagere får, vil også kunne anvendes af hovedaktionærer. Baggrunden for afskaffelse af kapitalforklaringen er ud over ønsket om forenkling at skattemyndigheden i forvejen har langt de fleste af de formueoplysninger, som er nød vendige for udøvelse af en tilfredsstillende skattekontrol. Med de nye regler har de kom munale skattemyndigheder fået mulighed for at indhente supplerende formue oplysnin ger fra den skattepligtige, hvis der er et konkret kontrolbehov herfor. Endvidere kan hovedaktionærer og bogførings- eller regnskabspligtige personer nu på lægges at indsende oplysninger om deres formueforhold primo og ultimo samt hovedpo ster i årets privatforbrug på samme måde som for ikke-bogførings-/regnskabspligtige personer. For de erhvervsdrivende, der anvender revisor, er der næppe tale om nogen besparelse, idet revisor, som en del af sit arbejde udarbejder en kapitalforklaring. Denne skal imidler tid fremover ikke nødvendigvis følge de skattemæssige regler, som der hidtil har været krav om, hvorfor en minimal besparelse kan komme på tale. Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Vi noterer at...»revisorposten korrigerer: I artiklen»modernisering af administrationen af udbytteskat til selskaber m.fl.«, trykt i RevisorPosten nr. 4/ 2003 havde der desværre indsneget sig en lille fejl. Det anføres at den nye indeholdelsesprocent er 19,6. Det rigtige er 19,8, nemlig 66% af selskabsskatteprocenten på 30. Redaktionen beklager.«am-bidrag AF SYGEDAGPENGE I en dom af 24. september 2003 har Østre Landsret fastslået, at der ikke skal beregnes AM- og SP-bidrag af dagpenge, der udbetales til selvstændigt erhvervsdrivende. Dagpengene skal derfor ikke indgå i virksomheden, heller ikke hvis man anvender virksomhedsordningen. Der vil blive udstedt et genoptagelsescirkulære, der angiver retningslinjerne for ændring af tidligere foretagne skatteansættelser. FAST EJENDOM UDLÆGSVÆRDI Fast ejendom kan fortsat overdrages til den seneste ejendomsværdi +/- 15% mellem personer, der er omfattet af gaveafgiftscirkulæret. Dette cirkulære var efter praksis udvidet til også at gælde for ejendomsoverdragelser mellem interesseforbundne parter, såsom hovedaktionærer og disses selskaber. Med virkning 1. juli 2002 blev reglerne for sidstnævnte fastsat i et særskilt cirkulære (Told- og Skattestyrelsens cirkulære ), hvorefter overdragelse skal ske til den objektive handelsværdi. Endvidere er det angivet, at den offentlige vurdering kan tages som udtryk for handelsværdien, medmindre vurderingen er fejlbehæftet. Dette kan være tilfældet, hvis der er sket forbedringer på ejendommen, eller denne er overført fra landzone til byzone. En told- og skatteregion havde forhøjet udlægsværdien med 30% under hensyn til den almindelige prisudvikling i det pågældende område. Ved Landsskatteretten blev det fastslået, at der skal være tale om de i cirkulæret anførte fejl i værdien, hvis den offentlige vurdering skal tilsidesættes som værende udtryk for handelsværdien, og udlægsværdien kunne derfor ikke forhøjes på det foretagne grundlag.

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 15. marts 2004 Sidste frist for indbetaling af restskat for 2003 over kr. Restskat op til kr. kan indbetales senest 1. juli 2004, uden at der beregnes procenttillæg. Ikke betalt restskat på op til kr. indregnes i skatten for Overskydende skat forskudsopgørelse Som noget nyt kan der være anført et bankkontonummer på forskudsopgørelsen for Hvis der fremkommer overskydende skat, vil den blive indsat på den angivne konto. Hvis man ikke ønsker den pågældende konto anvendt, kan den rettes via Tast-Selv eller ved henvendelse til pengeinstituttet. PARI-PARI LÅN - SELSKABER, FONDE, FORENINGER MV. Efter at skattemyndighederne har måttet anerkende, at låneomkostninger på et banklån kan fratrækkes, er der udstedt et genoptagelsescirkulære, som medfører, at selskaber, der ikke har fået et sådant fradrag, nu kan få nedsat skatteansættelsen fra og med Opmærksomheden henledes på, at cirkulæret bortfalder med udgangen af april SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE FOR 2004 Satserne for arbejdsgivers godtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel: Kørsel til og med km årligt 2,98 kr. pr. km Kørsel ud over km årligt 1,62 kr. pr. km Godtgørelse for kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert 0,40 kr. pr. km SKATTEFRI KØRSELSGODTGØRELSE FOR km pr. dag intet fradrag km pr. dag 1,62 kr. pr. km over 100 km pr. dag 0,81 kr. pr. km PENDLERFRADRAG Som noget nyt kan pendlere med lang afstand mellem hjem og arbejde foretage et højere befordringsfradrag for Det drejer sig om personer, der bor i kommunerne: Arden, Bornholms Regionskommune, Bredebro, Egebjerg, Fjends, Frederikshavn, Grenå, Gudme, Hirtshals, Hjørring, Holeby, Holsted, Højer, Højreby, Lundtoft, Læsø, Løgumkloster, Løkken-Vrå, Maribo, Marstal, Morsø, Nakskov, Nr. Alslev, Nr. Djurs, Nykøbing-Falster, Nysted, Nørager, Ravnsborg, Rougsø, Rudbjerg, Rudkøbing, Rødby, Sakskøbing, Sallingsund, Samsø, Sejlflod, Sindal, Skagen, Skærbæk, Spøttrup, Stubbekøbing, Svendborg, Sydfalster, Sydlangeland, Sæby, Tinglev, Tranekær, Tønder, Ærøskøbing og Aalestrup. For disse er fradraget 1,62 kr. pr. km over 24 km. Hvis man har opnået ret til fradraget inden udgangen af 2006, kan det opretholdes i i alt 5 år. SKATTEFRI REJSEGODTGØRELSE FOR 2004 Standardsatserne er fastsat til: Kost og småfornødenheder 399 kr. pr. døgn + 1/24 heraf pr. påbegyndt time Logi 171 kr. pr. døgn MINDSTERENTEN 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% Skattekonsulent Jytte Hjorth Forlaget Thomson A/S DISKONTOEN Fra 9. november ,60% 3,25% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,95% 2,75% Fra 7. marts ,70% 2,50% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,15% 2,00% NATIONALBANKENS UDLÅNSRENTE Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 30. januar 2004

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto.

Sammen med årsopgørelsen vedlægges indbetalingskort til restskat, mens overskydende skat automatisk vil blive indsat på din Nemkonto. Selvangivelsen 2007 Så nærmer tiden sig endnu engang, hvor den årlige selvangivelse skal indsendes til Skat. Nedenfor finder du en kort gennemgang af de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab

Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab - 1 06.11.2014-34 Fikseret leje - familie 20140819 TC/BD Fikseret leje én eller flere beboelser på én ejendom boligfællesskab SKM2014.567.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en dom af

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006

RevisorInformerer. Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret. Juli 2006 Juli 2006 RevisorInformerer Årsregnskabsloven og selskabslovgivningen ændret Den 1. april er årsregnskabsloven og selskabslovgivningen blevet ændret på en række områder. Leasede aktiver ud af årsrapporten

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere