Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser"

Transkript

1 BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 7, stk. 1, i lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 17. december 1991, som ændret ved lov nr af 28. december 2011, 19 og 21, stk. 4, i lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 1992, 9 i lov nr af 22. december 1993 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, som ændret ved lov nr. 404 af 1. juni 2005, 16 i lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, som ændret ved lov nr. 404 af 1. juni 2005, 16, stk. 1, og 17, stk. 1 og 4, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, 15, stk. 1, i lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), 9, stk. 1, og 10, stk. 1, i lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, 13, stk. 1 og 3, i lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven), 13, stk. 1 og 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), 110, stk. 3, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, 16, stk. 1, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, 16, stk. 1, i lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 12. marts 2009, 3, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, 17, stk. 1, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009, 12 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, 18, stk. 1, og 19, stk. 1 og 2, i lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, som ændret ved lov nr. 602 af 14. juni 2011, 19, stk. 1, i lov nr af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, 38, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 26. af 14. januar 2015, 7, stk. 2, i lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 19. august 2010, 27, stk. 1 og 3, i lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 2. november 2010, 18, stk. 1, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011 som ændret ved lov nr af 17. december 2013, 10, stk. 1, i lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 417 af 3. maj 2011, 9, stk. 2, i lov om randzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014, 22, stk. 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, 4, stk. 1, i lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 28. februar 2013, 58, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 66, stk. 1, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, 26, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013, 11, stk. 1, i lov nr af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden, 11, stk. 1, i lov nr af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden, samt tekstanmærkning nr. 148, nr. 151, nr. 154, nr. 157, nr. 159, nr , nr. 165 og nr. 168 ad 24 på finansloven fastsættes: 1

2 Opgaver 1. NaturErhvervstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Styrelsen gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og miljøpolitik inden for landbrug, fiskeri og forarbejdning. Stk. 2. Styrelsen er det udbetalende organ i Danmark for så vidt angår midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGLF), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). 2. NaturErhvervstyrelsen varetager navnlig opgaver veørende: 1) Administration af EU s støtteordninger inden for landbrugs- og fiskerisektoren og af nationale ordninger, herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol. 2) Administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Landdistriktsfonden), herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol. 3) Administration af støtteordninger til udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren under Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol. 4) Administration af tilskud til forskning, udvikling og demonstrationsprojekter vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold. 5) Administration af støtte til foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, herunder udbetaling af tilskud. 6) Tilsyn med promille- og produktionsafgiftsfondene samt de finansielle fonde under Fødevareministeriet. 7) Regulering af jordbrugets strukturforhold, arealadministration og jordfordeling. 8) Certificering af frø og sædekorn. 9) Administration og kontrol af planter og planteprodukter. 10) Administration og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer. 11) Administration og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden, herunder drift af landbrugsjorder. 12) Administration og kontrol af handelsgødning og jordforbedringsmidler m.m. 13) Opgaver i relation til bevaring af plante- og husdyrgenetiske ressourcer. 14) Forvaltning af og kontrol på fiskeri- og fiskeopdrætsområdet. Stk. 2. Styrelsen udfører visse kontrolopgaver efter lov om hold af dyr, dyreværnsloven, lov om fødevarer og lov om foderstoffer. Stk. 3. Styrelsen udfører tilsyns- og kontrolopgaver for Miljøministeriet efter lov om miljøbeskyttelse, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om jagt- og vildtforvaltning samt naturbeskyttelsesloven. Stk. 4. Styrelsen varetager tilskudsadministrationen for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven for så vidt angår tilskud til lokale aktionsgrupper. 3. NaturErhvervstyrelsen forbereder lovforslag, forbereder og fastsætter administrative retsforskrifter, udarbejder vejledninger, planer og programmer samt træffer afgørelser i konkrete sager i henhold til nationale regler og Den Europæiske Unions retsakter på de områder, som efter 5-6, 8-11 og 13 er tillagt direktøren for NaturErhvervstyrelsen. Stk. 2. Styrelsen forbereder sager, der skal forelægges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 3. Styrelsen forbereder sager, der efter 14 og 15 afgøres af Fødevareministeriets Klagecenter. Stk. 4. Styrelsen foretager notifikation over for EU-Kommissionen efter reglerne om notifikation af gennemførelse af EU-retsakter, om notifikation af statsstøtte og om notifikation efter informationsproceduredirektivet med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Stk. 5. Styrelsen deltager i behandlingen af EU-sager og internationale sager, der forelægges ministeren. 2

3 4. NaturErhvervstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og andre offentlige myndigheder m.v. Stk. 2. Styrelsen udøver vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre offentlige myndigheder, organisationer og private. Beføjelser 5. Beføjelser, der efter følgende love er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen, medmindre andet er fastsat i stk. 2, 7 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: 1) Landbrugsstøtteloven. 2) Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. 3) Innovationsloven. 4) Lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m., jf. 24, stk. 2 og 3, i innovationsloven. 5) Landdistriktsloven, jf. dog stk. 2. 6) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. 7) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. 8) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion m.v., jf. 24, stk. 2, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. 9) Lov om læhegn og tilskud til læplantning. 10) Fiskeriudviklingsloven, jf. dog stk ) Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren. 12) Lov om ophørsstøtte til jordbrugere. 13) Lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere. 14) Lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. 2, stk. 2, i lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget. 15) Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank. 16) Lov om arbejderboliger på landet. 17) Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere. 18) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. 19) Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme. 20) Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne. 21) Lov om landbrugsejendomme. 22) Jordfordelingsloven. 23) Lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. 28, stk. 3, 2. pkt., i jordfordelingsloven. 24) Lov om hegn. 25) Lov om mark- og vejfred. 26) Lov om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter. 27) Lov om superficiære fæste- og lejeforhold. 28) Fiskeriloven. 29) Lov om planteskadegørere. 30) Lov om plantenyheder. 31) Lov om frø, kartofler og planter. 32) Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. 33) Lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. 34) Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 3

4 35) Lov om drift af landbrugsjorder. 36) Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder. 37) Lov om biavl. 38) Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse. 39) Lov om randzoner. 40) Lov om Landdistriktsfonden. 41) Lov om Hav- og Fiskerifonden. Stk. 2. Beføjelserne efter landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011 vedrørende forretningernes fordeling imellem ministerierne. 6. Beføjelserne efter tekstanmærkning nr. 31, nr. 41, nr , nr. 148, nr. 151, nr. 154 nr. 157, nr. 159, nr , nr. 165 og nr. 168 ad 24 på finansloven, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen, medmindre andet er fastsat i 7 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser. 7. Følgende beføjelser, jf. de i 5-6 nævnte love og tekstanmærkninger, udøves dog fortsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri: 1) Beføjelserne til at henlægge opgaver til en myndighed under Fødevareministeriet, til andre offentlige myndigheder eller institutioner og til private. 2) Beføjelsen til at fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrister, om en klages opsættende virkning, om adgangen til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage, og om at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. 3) Beføjelserne til at udpege medlemmer af bestyrelsen for GUDP, fastsætte bestyrelsens forretningsorden, godkende bestyrelsens forslag til strategi- og handlingsplan samt godkende bestyrelsens fordeling af midler til fora, der udmønter og administrerer internationale programmer, jf. 2, 3, stk. 2, 4, stk. 3, og 12, stk. 3, i lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. 4) Beføjelsen til at fastsætte regler i medfør af innovationsloven. 5) Beføjelsen til at fastsætte regler vedrørende den i kapitel 2 i lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren nævnte ordning om støtte til yngre fiskeres etablering. 6) Beføjelsen til at udnævne medlemmer, herunder formanden, af det i 2 i landbrugsstøtteloven nævnte udvalg. 7) Beføjelsen til at bestemme fordeling og anvendelse af pesticidafgiftsprovenuet, jf. 6, stk. 2 og 3, i landbrugsstøtteloven. 8) Beføjelserne til at udpege repræsentanter til det i 5 i fiskeriloven nævnte udvalg, fastsætte udvalgets forretningsorden, udvide udvalget med repræsentanter for andre organisationer samt med personer med særlig sagkundskab og til at nedsætte underudvalg af permanent eller midlertidig karakter, jf. fiskerilovens 9. 9) Beføjelsen efter 141, stk. 2, i fiskeriloven til at bestemme, hvorledes bøder skal anvendes, hvis fondene ophæves. 10) Beføjelsen til at udpege og afskedige bestyrelsen for Madkulturen, jf. tekstanmærkning nr. 154 ad 24 på finansloven. 8. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter økologiloven, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen: 1) Beføjelsen efter lovens 4, stk. 5, til at fastsætte regler for Det Økologiske Fødevareråds arbejde. 2) Beføjelser efter lovens 6, stk. 2, til at fastsætte regler om anvendelse af Ø-mærket på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood. 4

5 3) Beføjelser efter lovens 7, stk. 1, til at meddele autorisation af økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion. 4) Beføjelser efter lovens 7, stk. 3, til at fastsætte regler om autorisation, herunder ansøgning m.v., vedrørende økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion. 5) Beføjelser efter lovens 8 til at nægte autorisation. 6) Beføjelser efter lovens 10, stk. 1-5, og 11, stk. 2, til at tilbagekalde en meddelt autorisation, samt til at bestemme at en tilbagekaldt autorisation først kan generhverves efter en periode. 7) Beføjelser efter lovens 13 til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter og regler om fravigelse af bestemmelserne i forskrifterne i det omfang, disse indeholder adgang hertil. 8) Beføjelser efter lovens 14 til at fastsætte regler om produktion af økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder økologisk foder til fisk. 9) Beføjelser efter lovens 15 til at fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra virksomheder autoriseret efter lovens 7 til at udlevere regnskabsoplysninger. 10) Beføjelsen efter lovens 15 a til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation. 11) Beføjelsen efter lovens 16 til at opkræve gebyrer. 12) Beføjelsen efter lovens 17 til at fastsætte regler om offentliggørelse af kontrolresultater og sanktioner. 13) Beføjelsen efter lovens 21 til at meddele påbud med henblik på at sikre overholdelse af gældende regler. 14) Beføjelsen efter lovens 22 til at påbyde fornyet omlægning af arealer eller dyr. 15) Beføjelsen efter lovens 23 til at forbyde salg af jordbrugsprodukter med henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis de ikke overholder forskrifterne herfor. 16) Beføjelsen efter lovens 24, stk. 2, til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat efter nr. 1, 3 og 6-9, og for overtrædelse af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter. 17) Beføjelsen efter lovens 25 til at tilkendegive, at en sag kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg. 9. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter lov om hold af dyr, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen: 1) Beføjelsen efter lovens 24 til at yde tilskud til avlere, som har dyr af gamle danske husdyrracer, herunder til at fastsætte regler om betingelser for tilskud, om ansøgning samt om kontrol og tilbagebetaling af tilskud. 2) Beføjelsen efter lovens 59 til efter anmodning at få adgang til oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af kontrollen med registrering og mærkning af kvæg, svin, får og geder samt tilsynet med Dansk Kvægs bistand med førelse af det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 3) Beføjelsen efter lovens 71 til at tilkendegive, at en sag om den besætningsansvarliges manglende optegnelser af medicinforbrug kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforlæg. 10. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter fødevareloven, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen for så vidt angår hygiejnemæssig kontrol med fiskefartøjer og fartøjer, der høster levende toskallede bløddyr m.m., hygiejnemæssig kontrol med fysiske landingsforhold, kontrol med høst og landing af levende toskallede bløddyr m.m. samt hygiejnemæssig kontrol med direkte landing og kontrol til og med første omsætningsled af ferske fiskevarer og levende toskallede bløddyr m.m., jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april

6 om fødevarehygiejne samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer: 1) Beføjelsen efter lovens 52 til at træffe afgørelser, der er nødvendige for varetagelsen af kontrollen, herunder meddele påbud og forbud. 2) Beføjelsen efter lovens 52 a til at meddele påbud om indhentelse af bistand fra en rådgiver og om deltagelse i uddannelse. 3) Beføjelsen efter lovens 61 til at tilkendegive, at en sag kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg. Stk. 2. Direktøren kan træffe bestemmelse efter regler fastsat i medfør af lovens 54, stk. 5, om bistand ved forsendelse af prøver. Stk. 3. Direktøren kan opkræve betaling for den i stk. 1 nævnte kontrol. 11. Beføjelserne efter artiklerne 6-9 og i Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen. 12 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til 5-6, 8-11 og 13 udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen, udøves af ministeren. Stk. 2. Ministeren kan give direktøren instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til direktøren. 13. Følgende beføjelser, der er tillagt en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter dyreværnsloven, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen for så vidt angår kontrol af krydsoverensstemmelseskrav vedrørende beskyttelse af dyrs velfærd, jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse: 1) Beføjelserne efter lovens 24 a, stk. 2 og 3, til at foretage kontrol og i det omfang kontrolopgaverne kræver det adgang mod behørig legitimation uden retskendelse til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og dokumenter. 2) Beføjelsen efter lovens 24 a, stk. 6, til at medtage dokumenter, herunder udskrift af elektronisk data eller kopier heraf, samt medtage hele dyr eller udtage prøver fra levende eller døde dyr mod kvittering. Klagebestemmelser 14. Afgørelser truffet af direktøren for NaturErhvervstyrelsen efter bemyndigelse kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter, jf. dog 15. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af de love, der er nævnt i 5, nr. 1-8, nr , nr. 21, nr. 22 for så vidt angår afgørelser truffet i medfør af 27, stk. 1, i jordfordelingslov nr. 535/2005, nr , nr , nr og 8-10 samt de i 6 nævnte tekstanmærkninger nr. 148, nr. 151, nr. 154, nr. 157, nr. 159, nr , nr. 165 og nr. 168, jf. dog stk. 3. Klagen skal være skriftlig og indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Stk. 3. For afgørelser, der er truffet efter de i stk. 2 nævnte love og tekstanmærkninger, kan Fødevareministeriets Klagecenter inden for 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig. Stk. 4. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. 5, nr. 9. Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Stk. 5. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. 5, nr. 14. Klagen kan indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Stk. 6. For afgørelser, der er truffet i medfør af de love, der er nævnt i 5, nr. 20, nr og nr. 30, samt den i 11 nævnte forordning, kan klage indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. 6

7 Stk. 7. Direktøren kan for så vidt angår de i 5, nr. 1-3, nr. 5-6, nr , nr. 21, nr. 22, for så vidt angår afgørelser truffet i medfør af 27, stk. 1, i jordfordelingslov nr. 535/2005, nr , nr , nr , nr og 8-10 nævnte love genoptage en sag efter, at der er indgivet klage. Stk. 8. For klager over afgørelser, der er truffet i medfør af landdistriktsloven, Lov om Landdistriktsfonden eller Lov om Hav- og Fiskerifonden efter indstilling fra Naturstyrelsen, skal direktøren indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen, medmindre klagen alene vedrører retlige spørgsmål. Udtalelsen skal indhentes, før klagen videresendes til Fødevareministeriets Klagecenter. 15. Uanset 14 kan afgørelser truffet efter følgende love ikke påklages til Fødevareministeriets Klagecenter: 1) Landbrugsstøtteloven for så vidt angår a) afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af Mælkeudvalget og b) afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af bestyrelsen for en produktionsafgiftsfond, promilleafgiftsfond eller Fonden for økologisk landbrug. 2) Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser truffet af bestyrelsen for GUDP, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 3) Innovationsloven for så vidt angår a) afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af Innovationsudvalget i henhold til lovens kapitel 4, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter og b) afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 4) Landdistriktsloven for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra rådgivende udvalg, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 5) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 6) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 7) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 8) Lov om læhegn og tilskud til læplantning for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af Plantning og Landskab, Landsforeningen. 9) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse. 10) Lov om hegn. Afgørelserne kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 11) Lov om mark- og vejfred. Afgørelserne kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 12) Lov om landbrugsejendomme for så vidt angår afgørelser, der er truffet af en jordbrugskommission før den 1. april 2013, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 13) Jordfordelingsloven, dog kan afgørelser truffet i medfør af 27, stk. 1, i jordfordelingslov nr. 535/2005, påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 14) Fiskeriloven for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af bestyrelsen for en produktionsafgiftsfond. 7

8 15) Fiskeriloven for så vidt angår afgørelser om tilbagekaldelse af fiskeritilladelse, og om at den pågældende ikke kan få udstedt tilladelse i en periode på op til 1 år. Sådanne afgørelser kan af tilladelsens indehaver alene forlanges indbragt for domstolene. 16) Fiskeriloven for så vidt angår afgørelser om tilbagekaldelse af bevilling. Sådanne afgørelser kan af bevillingshaveren alene forlanges indbragt for domstolene. 17) Lov om plantenyheder for så vidt angår klager over afgørelser, der er truffet af Plantenyhedsnævnet efter lovens kapitel 2 og 3. 18) Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Ikrafttræden 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser ophæves. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 23. april 2015 DAN JØRGENSEN / Birgitte Thiesen 8

Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 800 af 20/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-1211-00001

Læs mere

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 511 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden LBK nr 19 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000022 Senere ændringer

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden LBK nr 18 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af økologiloven

Bekendtgørelse af økologiloven LBK nr 1657 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) LBK nr 477 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) LBK nr 52 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder LBK nr 11 af 04/01/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000014 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Forslag. Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet U D K A S T Forslag til Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet er klagemyndighed for administrative afgørelser i det omfang det fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato:. januar 05 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. -867-00000 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet

Forslag. Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. oktober 2016 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele

Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele BEK nr 463 af 09/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-7400-000058 Senere ændringer

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1)

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) 1) BEK nr 943 af 11/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0114-000004 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater I medfør af 50, 56 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 1 a i lov om frø, kartofler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Lov om Planklagenævnet

Lov om Planklagenævnet LOV nr 1658 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-9975 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1)

Bekendtgørelse om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) 1) BEK nr 96 af 04/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-131-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven) 1) LBK nr 955 af 21/08/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404589 Senere ændringer til

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet LBK nr 1205 af 28/09/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Forslag. Lov om økologisk jordbrugsproduktion m.v. (økologiloven)

Forslag. Lov om økologisk jordbrugsproduktion m.v. (økologiloven) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2007-08 Fremsat den xx. oktober 2007 af fødevareministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere