Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser"

Transkript

1 BEK nr 512 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j. nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 7, stk. 1, i lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 17. december 1991, som ændret ved lov nr af 28. december 2011, 19 og 21, stk. 4, i lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 16. december 1992, 9 i lov nr af 22. december 1993 om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, som ændret ved lov nr. 404 af 1. juni 2005, 16 i lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august 1995, som ændret ved lov nr. 404 af 1. juni 2005, 16, stk. 1, og 17, stk. 1 og 4, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, 15, stk. 1, i lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), 9, stk. 1, og 10, stk. 1, i lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001, 13, stk. 1 og 3, i lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven), 13, stk. 1 og 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), 110, stk. 3, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 21. maj 2014, 16, stk. 1, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, 16, stk. 1, i lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 12. marts 2009, 3, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, 17, stk. 1, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009, 12 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, 18, stk. 1, og 19, stk. 1 og 2, i lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2009, som ændret ved lov nr. 602 af 14. juni 2011, 19, stk. 1, i lov nr af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, 38, stk. 1, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 26. af 14. januar 2015, 7, stk. 2, i lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 19. august 2010, 27, stk. 1 og 3, i lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 2. november 2010, 18, stk. 1, i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 3. maj 2011 som ændret ved lov nr af 17. december 2013, 10, stk. 1, i lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 417 af 3. maj 2011, 9, stk. 2, i lov om randzoner, jf. lovbekendtgørelse nr. 894 af 15. juli 2014, 22, stk. 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, 4, stk. 1, i lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 249 af 28. februar 2013, 58, stk. 1, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, 66, stk. 1, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, 26, stk. 3, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 500 af 12. maj 2013, 11, stk. 1, i lov nr af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden, 11, stk. 1, i lov nr af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden, samt tekstanmærkning nr. 148, nr. 151, nr. 154, nr. 157, nr. 159, nr , nr. 165 og nr. 168 ad 24 på finansloven fastsættes: 1

2 Opgaver 1. NaturErhvervstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). Styrelsen gennemfører Fødevareministeriets erhvervs- og miljøpolitik inden for landbrug, fiskeri og forarbejdning. Stk. 2. Styrelsen er det udbetalende organ i Danmark for så vidt angår midler fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGLF), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). 2. NaturErhvervstyrelsen varetager navnlig opgaver veørende: 1) Administration af EU s støtteordninger inden for landbrugs- og fiskerisektoren og af nationale ordninger, herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol. 2) Administration af støtteordninger til udvikling af landdistrikterne under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (Landdistriktsfonden), herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol. 3) Administration af støtteordninger til udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren under Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, herunder udbetaling af tilskud, overvågning og kontrol. 4) Administration af tilskud til forskning, udvikling og demonstrationsprojekter vedrørende jordbrugsforhold, fiskeriforhold samt fødevare- og veterinærforhold. 5) Administration af støtte til foreninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark, herunder udbetaling af tilskud. 6) Tilsyn med promille- og produktionsafgiftsfondene samt de finansielle fonde under Fødevareministeriet. 7) Regulering af jordbrugets strukturforhold, arealadministration og jordfordeling. 8) Certificering af frø og sædekorn. 9) Administration og kontrol af planter og planteprodukter. 10) Administration og kontrol af den økologiske jordbrugsproduktion samt autorisation af økologer. 11) Administration og kontrol med den bæredygtige anvendelse af landbrugsjorden, herunder drift af landbrugsjorder. 12) Administration og kontrol af handelsgødning og jordforbedringsmidler m.m. 13) Opgaver i relation til bevaring af plante- og husdyrgenetiske ressourcer. 14) Forvaltning af og kontrol på fiskeri- og fiskeopdrætsområdet. Stk. 2. Styrelsen udfører visse kontrolopgaver efter lov om hold af dyr, dyreværnsloven, lov om fødevarer og lov om foderstoffer. Stk. 3. Styrelsen udfører tilsyns- og kontrolopgaver for Miljøministeriet efter lov om miljøbeskyttelse, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om jagt- og vildtforvaltning samt naturbeskyttelsesloven. Stk. 4. Styrelsen varetager tilskudsadministrationen for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter efter landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven for så vidt angår tilskud til lokale aktionsgrupper. 3. NaturErhvervstyrelsen forbereder lovforslag, forbereder og fastsætter administrative retsforskrifter, udarbejder vejledninger, planer og programmer samt træffer afgørelser i konkrete sager i henhold til nationale regler og Den Europæiske Unions retsakter på de områder, som efter 5-6, 8-11 og 13 er tillagt direktøren for NaturErhvervstyrelsen. Stk. 2. Styrelsen forbereder sager, der skal forelægges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Stk. 3. Styrelsen forbereder sager, der efter 14 og 15 afgøres af Fødevareministeriets Klagecenter. Stk. 4. Styrelsen foretager notifikation over for EU-Kommissionen efter reglerne om notifikation af gennemførelse af EU-retsakter, om notifikation af statsstøtte og om notifikation efter informationsproceduredirektivet med hensyn til tekniske standarder og forskrifter. Stk. 5. Styrelsen deltager i behandlingen af EU-sager og internationale sager, der forelægges ministeren. 2

3 4. NaturErhvervstyrelsen yder faglig rådgivning og anden bistand til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og andre offentlige myndigheder m.v. Stk. 2. Styrelsen udøver vejlednings- og informationsvirksomhed over for andre offentlige myndigheder, organisationer og private. Beføjelser 5. Beføjelser, der efter følgende love er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen, medmindre andet er fastsat i stk. 2, 7 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: 1) Landbrugsstøtteloven. 2) Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. 3) Innovationsloven. 4) Lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m., jf. 24, stk. 2 og 3, i innovationsloven. 5) Landdistriktsloven, jf. dog stk. 2. 6) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. 7) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. 8) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion m.v., jf. 24, stk. 2, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. 9) Lov om læhegn og tilskud til læplantning. 10) Fiskeriudviklingsloven, jf. dog stk ) Lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren. 12) Lov om ophørsstøtte til jordbrugere. 13) Lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere. 14) Lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. 2, stk. 2, i lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget. 15) Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank. 16) Lov om arbejderboliger på landet. 17) Lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere. 18) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. 19) Lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme. 20) Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne. 21) Lov om landbrugsejendomme. 22) Jordfordelingsloven. 23) Lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. 28, stk. 3, 2. pkt., i jordfordelingsloven. 24) Lov om hegn. 25) Lov om mark- og vejfred. 26) Lov om tilskud til produktudvikling i forarbejdning m.v. af jordbrugsprodukter. 27) Lov om superficiære fæste- og lejeforhold. 28) Fiskeriloven. 29) Lov om planteskadegørere. 30) Lov om plantenyheder. 31) Lov om frø, kartofler og planter. 32) Lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. 33) Lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. 34) Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. 3

4 35) Lov om drift af landbrugsjorder. 36) Lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder. 37) Lov om biavl. 38) Lov om anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om EF-sortsbeskyttelse. 39) Lov om randzoner. 40) Lov om Landdistriktsfonden. 41) Lov om Hav- og Fiskerifonden. Stk. 2. Beføjelserne efter landdistriktsloven og fiskeriudviklingsloven udøves af ministeren for by, bolig og landdistrikter for så vidt angår tilrettelæggelse og administration af politikken for tilskud til lokale aktionsgrupper, jf. kongelig resolution af 3. oktober 2011 vedrørende forretningernes fordeling imellem ministerierne. 6. Beføjelserne efter tekstanmærkning nr. 31, nr. 41, nr , nr. 148, nr. 151, nr. 154 nr. 157, nr. 159, nr , nr. 165 og nr. 168 ad 24 på finansloven, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen, medmindre andet er fastsat i 7 eller i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser. 7. Følgende beføjelser, jf. de i 5-6 nævnte love og tekstanmærkninger, udøves dog fortsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri: 1) Beføjelserne til at henlægge opgaver til en myndighed under Fødevareministeriet, til andre offentlige myndigheder eller institutioner og til private. 2) Beføjelsen til at fastsætte regler om klageadgang, herunder om klagefrister, om en klages opsættende virkning, om adgangen til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage, og om at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. 3) Beføjelserne til at udpege medlemmer af bestyrelsen for GUDP, fastsætte bestyrelsens forretningsorden, godkende bestyrelsens forslag til strategi- og handlingsplan samt godkende bestyrelsens fordeling af midler til fora, der udmønter og administrerer internationale programmer, jf. 2, 3, stk. 2, 4, stk. 3, og 12, stk. 3, i lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. 4) Beføjelsen til at fastsætte regler i medfør af innovationsloven. 5) Beføjelsen til at fastsætte regler vedrørende den i kapitel 2 i lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren nævnte ordning om støtte til yngre fiskeres etablering. 6) Beføjelsen til at udnævne medlemmer, herunder formanden, af det i 2 i landbrugsstøtteloven nævnte udvalg. 7) Beføjelsen til at bestemme fordeling og anvendelse af pesticidafgiftsprovenuet, jf. 6, stk. 2 og 3, i landbrugsstøtteloven. 8) Beføjelserne til at udpege repræsentanter til det i 5 i fiskeriloven nævnte udvalg, fastsætte udvalgets forretningsorden, udvide udvalget med repræsentanter for andre organisationer samt med personer med særlig sagkundskab og til at nedsætte underudvalg af permanent eller midlertidig karakter, jf. fiskerilovens 9. 9) Beføjelsen efter 141, stk. 2, i fiskeriloven til at bestemme, hvorledes bøder skal anvendes, hvis fondene ophæves. 10) Beføjelsen til at udpege og afskedige bestyrelsen for Madkulturen, jf. tekstanmærkning nr. 154 ad 24 på finansloven. 8. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter økologiloven, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen: 1) Beføjelsen efter lovens 4, stk. 5, til at fastsætte regler for Det Økologiske Fødevareråds arbejde. 2) Beføjelser efter lovens 6, stk. 2, til at fastsætte regler om anvendelse af Ø-mærket på økologiske jordbrugsprodukter, der skal anvendes til nonfood. 4

5 3) Beføjelser efter lovens 7, stk. 1, til at meddele autorisation af økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion. 4) Beføjelser efter lovens 7, stk. 3, til at fastsætte regler om autorisation, herunder ansøgning m.v., vedrørende økologiske jordbrugsbedrifter og virksomheder, der behandler, opbevarer og sælger økologiske jordbrugsprodukter med henblik på økologisk jordbrugsproduktion. 5) Beføjelser efter lovens 8 til at nægte autorisation. 6) Beføjelser efter lovens 10, stk. 1-5, og 11, stk. 2, til at tilbagekalde en meddelt autorisation, samt til at bestemme at en tilbagekaldt autorisation først kan generhverves efter en periode. 7) Beføjelser efter lovens 13 til at fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter og regler om fravigelse af bestemmelserne i forskrifterne i det omfang, disse indeholder adgang hertil. 8) Beføjelser efter lovens 14 til at fastsætte regler om produktion af økologiske produkter inden for jordbrug og fiskeri, herunder økologisk foder til fisk. 9) Beføjelser efter lovens 15 til at fastsætte regler om pligt for virksomheder, der sælger til eller køber produkter fra virksomheder autoriseret efter lovens 7 til at udlevere regnskabsoplysninger. 10) Beføjelsen efter lovens 15 a til at fastsætte regler om pligt til at anvende digital kommunikation. 11) Beføjelsen efter lovens 16 til at opkræve gebyrer. 12) Beføjelsen efter lovens 17 til at fastsætte regler om offentliggørelse af kontrolresultater og sanktioner. 13) Beføjelsen efter lovens 21 til at meddele påbud med henblik på at sikre overholdelse af gældende regler. 14) Beføjelsen efter lovens 22 til at påbyde fornyet omlægning af arealer eller dyr. 15) Beføjelsen efter lovens 23 til at forbyde salg af jordbrugsprodukter med henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis de ikke overholder forskrifterne herfor. 16) Beføjelsen efter lovens 24, stk. 2, til at fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat efter nr. 1, 3 og 6-9, og for overtrædelse af forskrifter fastsat af Det Europæiske Fællesskab om økologisk produktionsmetode og økologiske produkter. 17) Beføjelsen efter lovens 25 til at tilkendegive, at en sag kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg. 9. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter lov om hold af dyr, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen: 1) Beføjelsen efter lovens 24 til at yde tilskud til avlere, som har dyr af gamle danske husdyrracer, herunder til at fastsætte regler om betingelser for tilskud, om ansøgning samt om kontrol og tilbagebetaling af tilskud. 2) Beføjelsen efter lovens 59 til efter anmodning at få adgang til oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af kontrollen med registrering og mærkning af kvæg, svin, får og geder samt tilsynet med Dansk Kvægs bistand med førelse af det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). 3) Beføjelsen efter lovens 71 til at tilkendegive, at en sag om den besætningsansvarliges manglende optegnelser af medicinforbrug kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforlæg. 10. Følgende beføjelser, der er tillagt ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter fødevareloven, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen for så vidt angår hygiejnemæssig kontrol med fiskefartøjer og fartøjer, der høster levende toskallede bløddyr m.m., hygiejnemæssig kontrol med fysiske landingsforhold, kontrol med høst og landing af levende toskallede bløddyr m.m. samt hygiejnemæssig kontrol med direkte landing og kontrol til og med første omsætningsled af ferske fiskevarer og levende toskallede bløddyr m.m., jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april

6 om fødevarehygiejne samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer: 1) Beføjelsen efter lovens 52 til at træffe afgørelser, der er nødvendige for varetagelsen af kontrollen, herunder meddele påbud og forbud. 2) Beføjelsen efter lovens 52 a til at meddele påbud om indhentelse af bistand fra en rådgiver og om deltagelse i uddannelse. 3) Beføjelsen efter lovens 61 til at tilkendegive, at en sag kan afgøres uden retslig forfølgning ved vedtagelse af bødeforelæg. Stk. 2. Direktøren kan træffe bestemmelse efter regler fastsat i medfør af lovens 54, stk. 5, om bistand ved forsendelse af prøver. Stk. 3. Direktøren kan opkræve betaling for den i stk. 1 nævnte kontrol. 11. Beføjelserne efter artiklerne 6-9 og i Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen. 12 Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at beføjelser, der i henhold til 5-6, 8-11 og 13 udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen, udøves af ministeren. Stk. 2. Ministeren kan give direktøren instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er henlagt til direktøren. 13. Følgende beføjelser, der er tillagt en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri efter dyreværnsloven, udøves af direktøren for NaturErhvervstyrelsen for så vidt angår kontrol af krydsoverensstemmelseskrav vedrørende beskyttelse af dyrs velfærd, jf. bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse: 1) Beføjelserne efter lovens 24 a, stk. 2 og 3, til at foretage kontrol og i det omfang kontrolopgaverne kræver det adgang mod behørig legitimation uden retskendelse til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og dokumenter. 2) Beføjelsen efter lovens 24 a, stk. 6, til at medtage dokumenter, herunder udskrift af elektronisk data eller kopier heraf, samt medtage hele dyr eller udtage prøver fra levende eller døde dyr mod kvittering. Klagebestemmelser 14. Afgørelser truffet af direktøren for NaturErhvervstyrelsen efter bemyndigelse kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter, jf. dog 15. Stk. 2. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af de love, der er nævnt i 5, nr. 1-8, nr , nr. 21, nr. 22 for så vidt angår afgørelser truffet i medfør af 27, stk. 1, i jordfordelingslov nr. 535/2005, nr , nr , nr og 8-10 samt de i 6 nævnte tekstanmærkninger nr. 148, nr. 151, nr. 154, nr. 157, nr. 159, nr , nr. 165 og nr. 168, jf. dog stk. 3. Klagen skal være skriftlig og indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Stk. 3. For afgørelser, der er truffet efter de i stk. 2 nævnte love og tekstanmærkninger, kan Fødevareministeriets Klagecenter inden for 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig. Stk. 4. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af lov om læhegn og tilskud til læplantning, jf. 5, nr. 9. Klagen skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Stk. 5. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, jf. 5, nr. 14. Klagen kan indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. Stk. 6. For afgørelser, der er truffet i medfør af de love, der er nævnt i 5, nr. 20, nr og nr. 30, samt den i 11 nævnte forordning, kan klage indgives gennem NaturErhvervstyrelsen. 6

7 Stk. 7. Direktøren kan for så vidt angår de i 5, nr. 1-3, nr. 5-6, nr , nr. 21, nr. 22, for så vidt angår afgørelser truffet i medfør af 27, stk. 1, i jordfordelingslov nr. 535/2005, nr , nr , nr , nr og 8-10 nævnte love genoptage en sag efter, at der er indgivet klage. Stk. 8. For klager over afgørelser, der er truffet i medfør af landdistriktsloven, Lov om Landdistriktsfonden eller Lov om Hav- og Fiskerifonden efter indstilling fra Naturstyrelsen, skal direktøren indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen, medmindre klagen alene vedrører retlige spørgsmål. Udtalelsen skal indhentes, før klagen videresendes til Fødevareministeriets Klagecenter. 15. Uanset 14 kan afgørelser truffet efter følgende love ikke påklages til Fødevareministeriets Klagecenter: 1) Landbrugsstøtteloven for så vidt angår a) afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af Mælkeudvalget og b) afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af bestyrelsen for en produktionsafgiftsfond, promilleafgiftsfond eller Fonden for økologisk landbrug. 2) Lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser truffet af bestyrelsen for GUDP, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 3) Innovationsloven for så vidt angår a) afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af Innovationsudvalget i henhold til lovens kapitel 4, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter og b) afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 4) Landdistriktsloven for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra rådgivende udvalg, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 5) Lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 6) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 7) Lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug m.v. for så vidt angår afgørelser, der er truffet efter indstilling fra Det Økologiske Fødevareråd vedrørende ordningen med tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 8) Lov om læhegn og tilskud til læplantning for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af Plantning og Landskab, Landsforeningen. 9) Lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af en kommunalbestyrelse. 10) Lov om hegn. Afgørelserne kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 11) Lov om mark- og vejfred. Afgørelserne kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. 12) Lov om landbrugsejendomme for så vidt angår afgørelser, der er truffet af en jordbrugskommission før den 1. april 2013, dog kan retlige spørgsmål påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 13) Jordfordelingsloven, dog kan afgørelser truffet i medfør af 27, stk. 1, i jordfordelingslov nr. 535/2005, påklages til Fødevareministeriets Klagecenter. 14) Fiskeriloven for så vidt angår afgørelser vedrørende klager over afgørelser, der er truffet af bestyrelsen for en produktionsafgiftsfond. 7

8 15) Fiskeriloven for så vidt angår afgørelser om tilbagekaldelse af fiskeritilladelse, og om at den pågældende ikke kan få udstedt tilladelse i en periode på op til 1 år. Sådanne afgørelser kan af tilladelsens indehaver alene forlanges indbragt for domstolene. 16) Fiskeriloven for så vidt angår afgørelser om tilbagekaldelse af bevilling. Sådanne afgørelser kan af bevillingshaveren alene forlanges indbragt for domstolene. 17) Lov om plantenyheder for så vidt angår klager over afgørelser, der er truffet af Plantenyhedsnævnet efter lovens kapitel 2 og 3. 18) Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Ikrafttræden 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser ophæves. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 23. april 2015 DAN JØRGENSEN / Birgitte Thiesen 8

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. Anordning nr. 523 af 8. juni 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 82 i lov nr. 471 af

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse

Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Bilag 10 - Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse 1 Pesticidafgifter opkrævning og anvendelse Grundlag Siden 1996 er en del af provenuet fra afgiften på bekæmpelsesmidler (pesticidafgiften), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Import af økologiske produkter

Import af økologiske produkter Plantedirektoratet Import af økologiske produkter Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol November 2005 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Eksport Kredit Fondens ledelse

Eksport Kredit Fondens ledelse Administrationsbekendtgørelse Bekendtgørelse om administration af lov om Dansk Eksportkreditfond m.v. BEK nr 98 af 08/02/2001 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 913 af 09/12/1999 Senere

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap. 3. juli 2013. Nr. 927. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 3. juli 2013. Nr. 927. Bekendtgørelse af lov om tolkning til personer med hørehandicap Hermed bekendtgøres lov om tolkning til personer med hørehandicap, jf.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere