UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.))."

Transkript

1 UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B : A (advokat Lars Urup Johansen) mod Andelsselskabet Ejby Vandværk (advokat Christian Harlang) Roskilde Rets C. afd.'s dom af 21. januar 2002 (BS /00) er anket af A med påstand om frifindelse. Indstævnte, Ejby Vandværk, har påstået stadfæstelse. Der er i landsretten afgivet forklaring af A, M og H. A har supplerende forklaret, at han ikke er op-vokset på gården, men han er kommet der hele sit liv. I perioden 1986 til 1990 var han driftsleder og boede på gården.

2 Han har også boet på gården i kortere perioder forud. Gården har siden 1947 fungeret som avlscenter med salg af avlsdyr og dyr til slagtning. Hans forældre overtog gården i 1978 og foretog en ret omfattende udbygning af ejendommen og produktionen. Konceptet i dag er det samme som oprindeligt. Der er dog sket udvidelser og moderniseringer, og der er kommet flere svineracer til. Den i byretsdommen side 3 nævnte tilbygning på 402 m2 i 1990 skete nok rettelig i Tilbygningen blev opført og betalt af ham. Moderniseringen i 1993 bevirkede ikke produktionsstigning. Udvidelsen i 1997 skete for at opfylde lovmæssige krav om større areal til dyrene. Udbygningen i 2000 har øget produktionen. Fra hans overtagelse af gården er produktionen udvidet med 20 - max. 25 %. Da gården kun har 220 "dyreenheder", kræves ikke miljøgodkendelse. Hvis man har 250 dyreenheder eller mere, skal særlige miljøkrav opfyldes. Omkring 1996/1997 kom gården op på et vandforbrug på m3. Kun i 2000 var der et vandforbrug på m3. Siden 1998 har vandforbruget ellers været faldende. Dette skyldes måske, at de i staldene er gået over til at have drikketrug i stedet for haner, og at de har fået bedre højtryksvaskere. Der er ikke sket nogen nedgang i produktionen. Ved en aflæsning for-nylig kunne der konstateres et årligt vandforbrug på m3. M har supplerende forklaret, at der med hjemmel i regulativets punkt 3.4 også er krævet ekstra anlægsbidrag hos tre virksomheder. De pågældende virksomheder har betalt for yderligere parter i forhold til deres vandforbrug. Før det nugældende regulativ var der regulativer fra vist nok

3 1973 og 1983, som havde bestemmelser, der svarede til det nugældende punkt 3.4. H har supplerende forklaret, at partsinddelingerne blev lavet i Den i sagen omhandlede ejendom var blandt de ejendomme, der blev kaldt "vandsænkningsramte", og som ikke skulle betale for tilslutning til vandværket, idet Københavns Vandforsyning gav tilskud. De nye ejendomme, der var opstået ved udstykning, skulle betale for tilslutning. Før 1965 havde man ikke noget anlægsbidrag. Der var 70 huse, der havde fundet ud af at dele omkostningerne. Begrebet anlægsbidrag kom ind i de første regulativer fra omkring 1970/1972. Der begyndte at komme industrier til området, og de skulle bruge meget vand. De gamle gårde kom til at betale anlægsbidrag, når de udvidede udover det fastsatte. Han mener, at andelshaverne var klar over, at anlægsbidrag blev fastsat ud fra forbruget. L kom ikke til at betale mere end det fra starten fastsatte, der var betalt af Københavns Vandforsyning, da deres vandforbrug ikke steg. Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten. Landsrettens bemærkninger. Landsretten lægger til grund, at parterne er enige om, at regulativets punkt 3.4 giver mulighed for, at vandværket kan kræve forøgede anlægsbidrag hos andelshaverne, hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen.

4 Landsretten lægger endvidere til grund, at der på A s gård gennem årene er sket væsentlige om- og tilbygninger, herunder også i hans ejertid. Det lægges tillige til grund, at vandforbruget på A s ejendom er steget kraftigt siden Der foreligger ingen oplysninger om gennemsnitlige ændringer i vandforbruget for andre landbrug eller almindelige husholdninger. Efter A s forklaring har der på ejendommen stedse været drevet avanceret landbrug i form af et avlscenter og salg til slagtning. Landsretten finder derfor ikke grundlag for at antage, at der er sket en sådan ændring i ejendommens karakter, at ejendommen i dag må betegnes som en virksomhed og ikke som en landbrugsejendom. Ifølge det udvidede og reviderede overslag og driftsbudget af 3. februar 1965 for Ejby Vandværk skulle de samlede udgifter på kr kr. finansieres ved tilskud på kr. fra Københavns Vandforsyning, indskud fra ejendommene udenfor området for det oprindelige vandværk på kr. og ved et lån på kr kr., der skulle afdrages over driften i forhold til de fastsatte par-ter. Under driftsbudget blev anført en fordelingsnøgle, hvor ejendommene indgik med parter. Enfamilieshuse blev sat til hver 1 part; parceliststeder til hver 1,5 part; gårde, en fa-brik, et gartneri, en skole og et traktørsted til hver 2 par-ter og en kro til 3 parter. Det fremgår ikke klart af det for landsretten oplyste, om tilskud og indskud blev fastsat ud fra samme partsfordelingsnøgle, og om parterne i øvrigt blev fastsat ud fra en vurdering af forventet vandforbrug. I en "supplerende liste over ejendomme, der tilsluttes Ejby Vandværk" fra formentlig ultimo 1964/prima 1965, er der ud for matrikelnumrene påført et vandforbrug pr. middeldøgn. Det

5 ses ikke, hvilke ejendomme, der er gårde eller en-families huse, men angivelserne af forbruget svinger så vidt ses mellem 0,5 og 2,5 m3, hvilket ikke synes at have sammenhæng med, at ejendommenes parter skulle være henholdsvis 1 eller 2. Alle gårde blev sat til 2 parter uden hensyn til gårdenes størrelse og driftens karakter. Før 1965 blev vandforbruget betalt efter antallet af vandhaner, som ikke nødvendigvis svarer til det skønnede vandforbrug. Henset til disse omstændigheder og til at vandpriserne i 1965 var ubetydelige, finder landsretten det tvivlsomt, om antallet af parter i 1965 blev fastsat helt eller delvist i forhold til det skønnede vand-forbrug. Da der ikke foreligger nærmere oplysninger om grundlaget for fastsættelsen af parterne, for fastsættelsen af Københavns Vandforsynings tilskud, og for fastsættelsen af indskuddene fra de øvrige ejendomme, findes der ikke grundlag for at kunne bedømme, hvad forudsætningerne for anlægsbidragene i 1965 var, og derfor heller ikke for at fastslå, at forudsætningerne for ejendommens anlægsbidrag er ændrede ved de senere om- og tilbygninger. Vandværkets opkrævning i henhold til regulativets punkt 3.4. findes derfor ikke berettiget. Herefter og da landsretten ikke har fundet grundlag for at anvende aftalelovens 36, tages appellantens frifindelsespåstand til følge. T h i k e n d e s f o r r e t: Appellanten, A, frifindes. I sagsomkostninger for begge retter skal indstævnte, Andelsselskabet Ejby Vandværk, inden 14 dage betale kr. til appellanten.

6 RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen Den 21. januar 2002 blev i sag nr. BS /2000: Under denne sag, som er anlagt den 2. januar 2001, har sagsøgeren Andels selskabet Ejby Vandværk, Lille Skensved, påstået sagsøgte A dømt til betaling af ,75 kr. med tillæg af sædvanlig proces-rente fra sagsanlægget. Til støtte for påstanden har sagsøgeren overordnet gjort gældende, at sagsøgte har pligt til at betale et forøget anlægsbidrag til vandværket, i anledning af, at vandforbruget på sagsøgtes ejendom matr. X Valore by, Ejby, E1, Viby Sj (i det følgende kaldet F), er steget voldsomt_ og i dag ligger på over 5000 m3 vand pr. år, i forhold til det vand-forbrug, som var forudsat ved andelsselskabets stiftelse i midten af 1960'erne, nemlig ca. 900 m 3 pr. år. Sagsøgerens påstand er nærmere specificeret i en faktura af 11. januar 1998 fra sagsøgeren til sagsøgte, som følger: Indskud til vandværket for yderligere 8,5 parter til dækning af fremtidigt vandforbrug. Herefter er i alt betalt for 11,5 parter svarende til et vandforbrug på m' årligt Bidrag til hovedanlæg 8,5 x 7.113, ,50 Bidrag til forsyningsanlæg 8,5 x 5.437, ,50 Moms 25% ,75 Totalt at betale ,75

7 Sagsøgte har påstået frifindelse.

8 Det fremgår af sagens oplysninger, at Andelsselskabet Ejby Vandværk er stiftet 8. marts 1965, navnlig som følge af, at Københavns Vandforsyning ved en landvæsenskommisionskendelse fik ret til vandindvinding på egnen. Som følge heraf forpligtede Københavns Vandforsyning sig til at kompensere de berørte ejendomme på den måde, at Københavns Vandforsyning gav tilskud i et nærmere bestemt omfang til oprettelse af det nye vandværk. Samtidig blev der ydet tilskud til vandværkets etablering fra ejendomme, som ønskede tilslutning til vandværket, og som ikke var "vandskadede" som følge af Københavns Vandforsynings vandindvinding. Det fremgår af et driftsbudget, dateret 3. februar 1965 og udarbejdet af civilingeniør V, Køge, at de enkelte andelshavere skulle betale de løbende driftsudgifter til vandværket efter antal parter, idet hver andels-haver blev tildelt et bestemt antal parter, nærmere således: 130 huse med I lejlighed á 1,0 part = 130,0 parter ,0 - = 22,0-82 parcelliststeder - 1,5-123,0-23 gårde - 2,0-46,0.- 1 fabrik - 2,0-2,0-1 g artneri 2.0-2,0-1 kro - 3,0-3,0 - I skole - 2,0-2,0-1 traktørsted - 2,0 2,0 - i alt 332,0 parter Det fremgår af et uddrag af kassebogen for vandværket for , at G, som var dagældende ejer af F, stod for 3 parter, og det fremgår endvidere af en "supplerende liste over ejendomme der tilsluttes Ejby Vandværk", ikke dateret, men formentlig ultimo 1964/primo 1965, at ejendommens vandforbrug pr. middeldøgn skønnedes til 2 1/2 m 3 vand. Det fremgår af nogle fremlagte fakturaer fra september og oktober 1982 fra henholdsvis S og aut. elektroinstallatør P, at vandværket har fået installeret et "trykforøgeranlæg" i Holme Huse til en pris af ca kr. + moms. Det fremgår af et bestyrelsesprotokollat fra vandværkets bestyrelse den 24. juni 1992, at "Tornbjergvej har svigtende vandforsyning - øges med extra pumpe - M og T dimensionerer pumpebestykning..." Der er mellem parterne enighed om, at F s bygningsvolumen er blevet udvidet siden 1978 som følger:

9 I 1978 blev der opført en svinestald på i alt 1128 m 2. I 1979 er der lavet en maskinhal på 254 m 2. I 1980 er der opført en svinestald på 253 m 2. Svinestaldene blev renoveret i 1990 fra fikserede til løsgående søer, og i 1990 er der igen lavet en tilbygning på 402 m 2 til produktion af svin. Svinestaldene blev atter moderniseret i 1993, og i 1997 blev der lavet en ny avls- og driftsbygning på 62 m 2. I 1997 blev svinestaldene igen renoveret og senest er der i år 2000 sket en udbygning af den eksisterende svinestald på 217 m 2. Ombygningen af svinestalden i 1993 (afsluttet i januar 1994) bestod alene af renovering af inventar m.m. Sagsøgte har vedrørende produktionen på ejendommen oplyst følgende: Perioden 1/ til 30/6 1994: Solgte avlsdyr 750 stk. Solgte slagtesvin 1751 stk. Solgte 30 kg smågrise 77 stk. Produktion 1/ /6 1998: Solgte avlsdyr 1121 stk. Solgte slagtesvin 1441 stk. Solgte 30 kg smågrise 485 stk. Solgte 7 kg. smågrise 241 stk. Der er fremlagt et regulativ for Andelsselskabet Ejby Vandværk, udstedt med hjemmel i vandforsyningslovens 55, med ikrafttrædelsesdato 21, marts Regulativets pkt. 3.4 er sålydende: Hvis forudsætningerne for de fastsatte og betalte anlægsbidrag ændres ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendomme, kan vandværket forlange, at ejeren beta-ler den forøgelse af anlægsbidragene, der svarer til ændringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, at lejlighederne i en ejendom ændres til ejerlejligheder. Vandværket kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget, medmindre andet fremgår af selskabets vedtægt. Der er fremlagt et eksemplar af vejledning nr. 1/1986 fra Miljøstyrelsen til kommunalbestyrelserne om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg. Det fremgår af pkt. 3.3 i vejledningen, at der foreslås en bestemt fordelingsnøgle for bidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger for forskellige grupper af ejendomme. Som grundenhed foreslås forbruget i en gennemsnitlig husstand på 2,5 personer i et enfamilieshus med egen stikledning beliggende i bymæssig bebyggelse. Den foreslåede fordelingsnøgle bliver herefter følgende: Enfamiliebolig i bymæssig bebyggelse, hvor boligen har egen stikledning.1

10

11 Enfamiliehus i landsby... 1,5 Enfamiliehus i åbent land... 2 Landbrugsejendom... 3 Institutioner og erhvervsforbrug: Med årsforbrug m' ,5 Med årsforbrug rn'... 3,5-7 Med årsforbrug m ,5 Med årsforbrug m ,5-15,5 Med årsforbrug m ,5-19,5 Der er fremlagt et takstblad for det sagsøgende andelsselskab, Ejby Vand-værk, for Det fremgår af takstbladet, at en landbrugsejendom over 10 ha, som ønskes tilsluttet vandværket skal betale et anlægsbidrag på i alt kr. Det frem-går af takstbladet, at "bidragene til landbrugsejendomme betinger, at vand-forbruget ikke overstiger 330 m 3 pr. år for ejendomme under 10 ha, og 500 m 3 pr. år for ejendomme over 10 ha". Det fremgår endvidere af takstbladet, at der i løbende vandafgift (driftsbidrag) for ejendomme med vandmålere betales: Årlig fast afgift kr. Kubikmeterpris kr. Kubikmeterprisen er ekskl. grønne afgifter m.v. Sagsøgtes advokat protesterede i et brev af 9. februar 1998 mod sagsøgerens opkrævning af 11. januar I et brev af 18. december 2000 fra sagsøgerens advokat fastholdt sagsøgeren sit krav med angivelse af, at der ville blive udtaget stævning, hvis ikke sag-søgte havde indbetalt beløbet senest 27. december M, har som vidne forklaret, at han er formand for det sagsøgende andelsselskabs bestyrelse. Han har været bestyrelsesmedlem siden februar Andelsselskabet består i dag af 1520 andelshavere, heraf ca. 35 industrivirksomheder og 81 landbrug. Resten er boliger. Sagsøgerens samlede produktion af vand ligger på ca m 3. I 1994 ops a t t e man vandmålere. Tidligere betalte man blot efter parter en gang halvårligt. Med vandmålerne kunne man konstatere, at et par ejendomme, herunder F, havde et meget betydeligt vandforbrug udover det forudsatte. Vandværket har efterreguleret anlægsbidragene for 3-4 virksomheder. Alle på nær sagsøgte har betalt de forøgede anlægsbidrag. F s forbrug ligger i dag på ca m 3 og har været jævnt stigende, siden målerne blev sat op.

12 Det er vidnets umiddelbare opfattelse, at den svigtende vandforsyning på Tornbjergvej, som blev omtalt på bestyrelsesmødet i 1992, havde sammen-hæng med F s vandforbrug, og at det samme har været tilfældet i 1982, hvor man blev nødt til at opsætte et trykforøgeranlæg. I 1992 var man nødsaget til at opsætte en yderligere trykforøger. Vandværkets takster er fastsat af kommunalbestyrelsen efter forhandling med vandværket, jf. vandforsyningslovens 53. Kubikmeterprisen må ikke overstige de faktiske produktionsomkostninger, det vil sige oppumpning af råvandet og behandling af råvandet frem til forsyningsnettet. Den årlige faste afgift på 250 kr. pr. vandmåler skal derfor dække alle andre omkostninger til vandværkets drift, det vil sige vedligeholdelse, lønudgifter. afskrivninger og nye investeringer. Hvis en landbrugsejendom af F s størrelse i dag ønsker tilslutning til vandværket, ville man efter en konkret vurdering af ejendommens vandforbrug fastsatte anlægsbidraget ud fra et skøn sammenholdt med miljøstyrelsens vejledning fra Sagsøgte A, har som part forklaret, at G, som ejede ejendommen i 1965, er sagsøgtes morfar. Sagsøgtes far købte ejendommen i 1978, og sagsøgte købte selv ejendommen i 1990/1991. Jordtilliggendet er på 90 ha, og som er forpagtet ud. Ejendommens besætning i dag er ca. 260 søer med afkom og drives i øvrigt som en specialiseret virksomhed, hvor der foretages genetiske forsøg efter aftale med Danske Slagte-rier. Sagsøgte vil ikke bestride, at tryknedgangen i 1992 kan have haft sammenhæng med udvidelsen af staldfaciliteterne i Vandværket ønskede dengang undersøgt, om der var brud på sagsøgtes stikledning, som går fra vejen og ca. 350 meter op til ejendommen, men det var der ikke. Vandværket talte ikke på det tidspunkt om udvidelse af anlægsbidragene. Første gang, sagsøgte har hørt herom, var da han fik fakturaen i januar Sag-søgte har ikke kendskab til, om hans far har anmeldt de forskellige bygningsudvidelser til vandværket. Sagsøgte har ikke selv i forbindelse med de seneste bygningsudvidelser rettet henvendelse til vandværket. Sagsøgte ved ikke, om bygningsudvidelserne er direkte synlige fra vejen. men ejendom-men kan jo ses mange steder fra på lang afstand.

13 Pensionist H. har som vidne forklaret, at han har været smedemester i Ejby fra 1963 og til 1984 og har indtil et par år efter 1984 været tilsynsførende for vandværket og har stået for en hel del af rørsystemerne i området. Vandværket er oprindeligt oprettet i 1909 som et lille privat vandværk med vindmotor til Ejby by. Landbrugsejendommene i området havde egne vandforsyningsanlæg, det vil sige egne brønde. Oprindeligt betalte man efter antal vandhaner. I 1964 startede der et udstykningsprojekt i Ejby by, og omtrent på samme tid fik Københavns Vandforsyning ret til vandindvinding på stedet. Heraf fulgte, at Københavns Vandforsyning gav tilskud til oprettelse af det nuværende Ejby Vandværk. Hvis en virksomhed udvidede sit vandforbrug ved tilbygning eller lignende, fik vandværket ikke automatisk besked herom, men typisk foregik det på den måde, at vandværket fra kommunen modtog kopi af eventuel byggetilladelse eller lignende eller modtog meddelelse fra den VVS-mand, som havde udført vandinstallationerne. Vidnet bekendt er der ikke siden 1978 kommet besked til vandværket om udvidelse af bygningsfaciliteterne på F. Forskellige af de øvrige virksomheder her derimod givet meddelelse til vandværket. Det gælder således det gamle mejeri, som først blev til en bogbinderivirksomhed og derefter til en virksomhed, som omdanner slagteriaffald til tørstof. Det gælder også et børnehjem, som ejes af Københavns kommune, Å og Ejby skole. Der blev herefter optaget forhandling med de pågældende virksomheder om forøgelsen af der-es anlægsbidrag til vandværket, og alternativet var lukning for vandforsyningen. G ønskede i 1965 en stikledning, som var større dimensioneret end de almindelige stikledninger ind til sin ejendom for at have sikker-hed for en ordentlig vandforsyning indløb der en klage fra en lodse-jer, der boede på toppen af en bakke langs Tornbjergvej, og som havde svigtende vandtryk. Efter vidnets skøn havde det ikke nødvendigvis noget med F s vandforbrug at gøre, men kunne muligvis skyldes vedkommende ejendoms beliggenhed i terrænet. Det endte med, at der blev sat et trykforøgeranlæg på den ledning. der gik langs Tornbjergvej. Bestemmelsen i regulativets pkt. 3.4., om forøgelse af anlægsbidragene ved ændret anvendelse af en ejendom, er efter vidnets hukommelse en gentagelse af, hvad der har stået i de tidligere regulativer for vandværket. Til støtte for påstanden har sagsøgeren anført følgende: Sagsøgerens krav er beregnet på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr pkt. 3.3, ud fra et årsforbrug på maksimalt 5000 m 3. I første række har sagsøgeren gjort gældende, at det var en forudsætning på tilslutningstidspunktet, at ejendommens årlige vandforbrug lå på omkring 900 m 3, at denne forudsætning i dag er bristet, idet det årlige vandforbrug ligger på ikke under m. 3 årligt, at forudsætningen klart har været bestemmende for sagsøgeren, idet vurderingen af det årlige vandforbrug var helt afgørende for, hvor stort et indskud, der skulle betales, at dette har været kendeligt for løftemodtageren, det vil sige ejeren af ejendommen, og at risikoen for denne forudsætnings svigten bør påhvile sagsøgte, som har her-

14 redømmet over vandforbruget. I anden række har sa g søgeren gjort gældende, at pkt. 3.4 i vandværkets regulativ indeholder fornøden hjemmel for sagsøgeren til at opkræve supplerende indskud/anlægsbidrag, hvis der sker om- eller tilbygning, eller ændret anvendelse af ejendommen. En stigning i vandforbruget fra 900 m 3 årligt til over m 3 årligt er i sig selv udtryk for en markant ændret anvendelse af ejendommen, hvor der ligeledes er foregået en stadig udbygning med hen-blik på en forøgelse af svineproduktionen gennem årene. I tredje række har sagsøgeren gjort gældende, at den oprindelige aftale mellem sagsøgeren og sagsøgtes morfar bør ændres eller tilsidesættes delvist i medfør af aftalelovens 36, idet aftalen er urimelig, når sagsøgte belaster vandværkets kapacitet og forsyningsnet ved et næsten fem gange så stort vandforbrug som oprindeligt forudsat. I fjerde række har sagsøgeren gjort gældende, at det i forhold til de øvrige andelshavere er en urimelig tilsidesættelse af den andelsretlige lighedsgrundsætning. at sagsøgte har gratis kapacitet til rådighed, idet dette nødvendigvis sker på bekostning af de øvrige andelshavere. Sagsøgeren bestrider at have udvist passivitet, eller at der foreligger forældelse, eller at kravet er ekstingveret som følge af manglende tinglysning. Til støtte for frifindelsespåstanden har sagsøgte nærmere gjort følgende gældende: Sagsøgte A har ikke forud for sagsanlægget været bekendt med de oprindelige forudsætninger for, at hans morfar blev tilsluttet vand-værket i Da disse forudsætninger ikke har været kendelige for A, er det ikke rimeligt at lægge risikoen for disses svigten på ham. Pkt. 3.4 i vandværkets regulativ må fortolkes indskrænkende og må forudsætte, at der er sket en så markant ændring i en ejendoms anvendelsesområde, at ejendommen er flyttet til en anden kategori af ejendomme, jf. pkt i vejledningen fra Miljøstyrelsen om vandværkstakster. F var imidlertid allerede i 1965 kategoriseret i øverste kategori, jf. civilingeniørs V s driftsbudget fra 1965, hvorefter F kategoriseres som landbrugsejendom med 2 parter, og jf. kassebogen, hvoraf fremgår, at man er enedes om, at G skulle hæfte for 3 parter. Det frem-går af samme kassebog, at den eneste ejendom, som havde flere parter var L, hvor der gjorde sig særlige forhold gældende. De oprindelige forudsætninger er derfor ikke ændret for F s til-slutning til vandværket. I øvrigt må ethvert krav overfor den til en hver tid værende ejer af F, in casu A, være ekstingveret i medfør af tinglysningslovens 1, idet vandværket ikke har tinglyst sine rettigheder over ejendommen. I anden række har sagsøgte gjort gældende, at sagsøgeren har udvist passivitet ved først i 1998 at kræve anlægsbidragene forhøjet. Allerede i 1978 bur-de vandværket have rettet henvendelse til sagsøgtes far med henblik på at af-tale en forhøjelse af anlægsbidraget. 1 øvrigt har vandværket også udvist passivitet overfor sagsøgte selv. idet vandværket allerede i 1994, da den første måling via vandmåler var foretaget, burde have rettet henvendelse til sagsøgte A. Endelig er der udvist passivitet fra vandværkets side i tidsrummet fra, at vandværket sender sin faktura i januar 1998 og frem til sagsanlægget, som først fandt sted i begyndelsen af år 2001.

15 I tredje række har sagsøgte gjort gældende, at hvis retten måtte nå frem til, at sagsøgte A er retligt forpligtet af pkt i vandværkets regulativ må bestemmelsen i forhold til sagsøgte A tilsidesættes i med-før af aftalelovens 36, idet det forekommer urimeligt at opkræve et anlægsbidrag til vandværket 35 år efter, at sagsøgtes ejendom blev tilsluttet vandværket, uden at vandværket kan dokumentere, at der reelt er en anlægsudgift eller lignende, som modsvarer en ekstra opkrævning. Det forekom-mer endvidere urimeligt, hvis vandværket ganske frit kan vælge, på hvilket tidspunkt man ønsker at opkræve yderligere indskud i medfør af regulativets pkt af en tilfældig andelshaver. Endelig har sagsøgte gjort gældende, at eventuelle krav fra vandværkets side må være undergivet den almindelige forældelsesfrist, jf. 1, nr. 2, i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, og at den i denne lov omhandlede 5-årige forældelsesfrist er begyndt at løbe fra vandværkets installation af målere på ejendommen, det vil sige senest fra 1, januar 1995, jf. forældelseslovens 3. Sagsøgerens fordring er derfor forældet. Retten skal udtale: Sagsøgte A er tilsluttet det sagsøgende vandværk som almindelig aftager af vand. Retten finder at sagsøgte derfor må anses for bundet af vandværkets til enhver tid gældende regulativer. i det omfang disse regulativer er lovligt tilblevet efter reglerne i vandforsyningslovens kapitel 9. Retten finder som følge heraf ikke, at sagsøgte kan påberåbe sig, at sagsøgerens krav indebærer en ændring af den oprindelige aftale, som sagsøgtes morfar i sin tid indgik med sagsøgeren, og at en ændring af denne aftale vil være i strid med aftalelovens 36. Genstanden for rettens vurdering under denne sag er ikke den oprindelige aftale, men derimod den - udtrykkelige eller stiltiende - aftale som aktuelt er indgået mellem sagsøgeren på den ene side, og sagsøgte på den anden side, som forbruger af sagsøgerens ydelser. Retten finder under disse omstændigheder ikke grundlag for at antage, at sagsøgerens krav kan anses for ekstingveret efter reglerne i tinglysningslovens 1, idet sagsøgerens mulige krav på forøgede anlægsbidrag ikke skal vurderes i forhold til den oprindelige aftale, der ubestridt ikke er tinglyst på ejendommen, men derimod i forhold til det nuværende aftalegrundlag, herunder bestemmelserne i sagsøgerens regulativ. Retten finder ej heller grundlag for at antage, at sagsøgerens krav er undergivet forældelse efter 1908-loven, da kravet ikke ses at være omfattet af nogen af bestemmelserne i denne lovs 1. Retten er herefter enig med sagsøgeren i, at regulativets pkt giver sagsøgeren fornøden hjemmel til at opkræve forøgede anlægsbidrag hos sagsøgte, i det omfang det må antages. at forudsætningerne for de anlægsbid-rag, som allerede er indbetalt til sagsøgeren for F s vedkommende, er ændret ved senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen. Efter de oplysninger der foreligger om den nuværende produktionskapacitet i, og karakteren af den af sagsøgte drevne virksomhed, finder retten, at sagsøgtes virksomhed i dag er en specialiseret virksomhed med henblik på udvikling og produktion, delvist på videnskabelig basis, af højt forædlede slagtesvin og -grise, under industrilignende forhold.

16 Retten finder herefter at virksomheden må antages at falde ind under betegnelsen "Institutioner og erhvervsforbrug" i pkt 3.3. i Miljøstyrelsens vejledning nr 1/1986. Ejendommens anvendelse er herefter ændret i et sådant omfang, at sagsøgeren er berettiget til at kræve forøgede anlægsbidrag af sagsøgte i medfør af regulativets pkt 3.4. Retten finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at sagsøgeren har udvist retsfortabende passivitet, ved først at udsende opkrævning i januar 1998, selvom der blev opsat vandmålere allerede i 1994, eller ved at sagsøgeren først har udtaget stævning ca. to år efter at opkrævningen blev sendt til sagsøgte. Sagsøgte har ikke anfægtet selve den beløbsmæssige opgørelse af sagsøgerens krav som er beregnet med udgangspunkt i pkt i Miljøstyrelsens vejledning. Der gives herefter sagsøgeren medhold i påstanden. THI KENDES FOR RET: Sagsøgte, A, skal inden 14 dage fra dato betale ,75 kr med tillæg af procesrente fra 2. januar 2001 til sagsøgeren Andelsselskabet Ejby Vandværk. Endvidere skal sag-søgte inden samme frist betale sagomkostninger til sagsøgeren med kr.

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000).

(advokat Henning Bolt Jørgensen, København). Retten i Tønder har den 17. januar 2001 afsagt dom i 1. in-stans (BS 1-399/2000). D O M afsagt den 22. februar 2002 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Fabrin, Inger Nørgaard og Annette Dellgren) i ankesag B-0247-01 S (advokat Stefan Poul Hansen, Tønder) mod Bredebro Andelsvandværk

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 11 april 2003 af Vestre Landsrets 10 afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Lars E Andersen og Ulrik Jensen) i ankesag B-1133-02 Strømmen Grundejerforening

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 21. september 1992 af Vestre Landsrets 7. afdeling i 1. instanssag B 1700/1989 S mod Skatteministeriet. Denne sag drejer sig om fortolkning af

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket.

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket. RETTEN I HELSINGE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. april 2003 i sag nr. BS 315/2002: Ø v/e og E v/j mod Esbønderup Vandværk I/S v/formand K Under denne sag, der er anlagt den 8/4 2002, har sagsøgerne,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december 1985 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ziegler, Per Sørensen og Ida Kjær (kst.)). 3. afdeling nr. 285/1983: 1) Gårdejer A, 2)

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

RETTEN I STORE-HEDDINGE

RETTEN I STORE-HEDDINGE RETTEN I STORE-HEDDINGE Udskrift af dombogen Den 16. juli 2002 blev i sag nr. BS 309/2000: Rønnede Vandværk v/f mod S a f s a g t D O M Under denne sag, der er modtaget i retten i Store Heddinge den 3.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 27. februar 1996 af Vestre Landsrets 1. afdelinq (landsdommerne C. Haubek, Hanne Kildal og Eva Staal (kst.)) i ankesag B-1648-94 Gl. Kirkebjerg

Læs mere

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af 9.281,25 kr.. og mere subsidiært frifindelse mod betaling af 165.206,25 kr. R E T T E N I R A N D E R S ( u d s k r i f t a f d o m b o g e n ) Den 17. april 2002 blev i sag nr. BS 1-1081/2001: Strømmen Grundejerforening og Vandværk c/o L mod Randers Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger,

DOM. Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg. Forsyningsområdet. Sagen drejer sig om sagsøgerens eventuelle ret til at have fem vandledninger, RETTEN I SKANDERBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 19. februar 2003 i sag nr. BS 1-508/2000: Vandværket V (sagsøger) mod Forbruger F (sagsøgte) MODTAGET l 2003 Sagsøgeren, V, er et alment vandforsyningsanlæg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København)

VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 14. december Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 14. december 2017 Sag BS-58/2017-VLR (Afdeling 2) Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/ advokat Sune Riisgaard, København) mod (advokat Christian Falk Hansen, Aarhus) Retten

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M:

Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart D O M: Udskrift af dombogen for Retten i Middelfart Den 18. januar 2000 blev i sag nr. BS 1-375/1999: K mod Strib Vandværk A.m.b.a. v/formand F afsagt D O M: Under denne sag, der er anlagt den 23. august 1999,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000.

Udskrift af dombogen for Retten i Herning. DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. Udskrift af dombogen for Retten i Herning DOM afsagt af retten i Herning, 3. afdeling, den 21. november 2000. BS 3A-553/2000 L mod Engesvang Vandværk I/S Bestyrelsen v/ kassereren G Denne sag drejer sig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. DOM Afsagt den 7. august 2013 i sag nr. BS 4-994/2012: Ejerlauget E v/b mod Advokat A Under denne sag, der er anlagt den 2. august 2012, har sagsøger, Ejerlauget E, X-by, nedlagt påstand om, at sagsøgte,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B4324005 - CVT UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. november 2013 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Henrik Bitsch, Ejler Bruun og Ann-Britt Belisario (kst.)). 3. afd. nr.

Læs mere

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014).

D O M. Skifteretten i Viborg har den 2. november 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSæ- 1297/2014). D O M afsagt den 9. september 2016 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Linda Hangaard, Poul Hansen og Christian Ditlev Hindkjær (kst.)) i ankesag V.L. B 1848 15 B (advokat Marie Rud Hansen, Silkeborg)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms.

D O M. A indgik den 11. november 2002 aftale med Ferrari Import Danmark AS om køb af Ferrari Enzo for 551.006 euro plus moms. D O M Afsagt den 5. november 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Frosell og Gitte Arildsen (kst.)). 4. afd. nr. B-3926-12: A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 29/2014 A (advokat John Kahlke) mod Sydbank A/S (advokat Nicolai Dyhr) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Lyngby den 14.

Læs mere

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00.

KENDELSE. Klager indgik herefter den 13. august 2004 en formidlingsaftale med indklagede om salg af ejendommen til en kontantpris på kr. 850.000,00. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Algade 8 5592 Ejby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret et fejlagtigt dokument til køberne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I HILLERØD Den 11. november 1999 blev i sagen B.S. 1738/1998 A mod Lilleroø Andelsvandværk Vand værk svej 4 3450 Aller ød afsagt sålydende DOM: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S

Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S Vedtægter for Ll. Karleby Vandværk I/S 1 Vandværkets navn og formål. Ll. Karleby Vandværk I/S s formål er at forsyne interessenterne i Ll. Karleby med vand, jfr. vandindvindingsret udstedt den 23 JUN 1966

Læs mere

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Retten i Århus DOM afsagt den 6. september 2004 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag nr. BS 8-3533/2003: S m o d Hinnerup Vandværk I/S Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218 a, stk. 2. Under

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere