Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup"

Transkript

1 Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november Endeligt vedtaget af byrådet den 11. december Offentliggjort den 17. december 2003.

2 VEJLEDNING Yderligere information: Nørhald kommune, Teknik- og Miljøafd. Udbyhøjvej 483, Tvede 8900 Randers Tlf.nr Thomas Djernæs Tlf.nr Planloven forpligter kommunen til at udarbejde dels en overordnet kommuneplan, dels lokalplaner for den detaljerede fysiske planlægning. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Kommuneplanen skal løbende revideres og ajourføres. Byrådet har i 1995 vedtaget en kommuneplan for perioden Denne kommuneplan skal i løbet af de kommende år revideres. Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en arealoversigt over, hvor der i kommunen skal være boliger, erhverv, centerområder, grønne områder, nye veje osv. Kommuneplanens rammedel fastlægger de overordnede bestemmelser for indholdet af den fremtidige lokalplanlægning. Kommuneplanen skal være udarbejdet inden for rammerne af en godkendt regionplan, der er udarbejdet af amtet. Hvad er en lokalplan? Lokalplaner er detaljerede planer, der fastlægger bindende bestemmelser for, hvad der må, kan og skal foregå i de enkelte områder i kommunen. Der er lokalplanpligt, hvis der gennemføres større udstykninger og større byggeog anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Borgernes indflydelse Lokalplanforslag fremlægges offentligt i mindst 8 u- ger, hvor alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Der er visse grænser for, hvor meget et lokalplanforslag kan ændres, før der skal fremlægges et nyt lokalplanforslag. Vedtagne lokalplaner tinglyses og er juridisk bindende for grundejere, lejere og brugere af fast ejendom beliggende inden for lokalplanens område. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, og desuden være en garanti for, at kommunens borgere får indsigt i og får mulighed for at øve indflydelse på planlægningen, inden den vedtages. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at behandle indsigelser og ændringsforslag, inden lokalplanen vedtages endeligt, men er ikke forpligtet til at efterkomme disse. Som en konsekvens heraf kan der ikke klages over, at kommunalbestyrelsen efter borgernes mening burde have truffet en anden planmæssig afgørelse, dvs. om planen og dens indhold og bestemmelser er hensigtsmæssige. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige man kan klage over den endeligt vedtagne lokalplan, hvis man mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at fastsætte bestemmelser eller hvis man mener planen strider imod lovgivningen. Hvad er by- og landzone? Hele landet er i henhold til planloven opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone. Byzoner er områder, der er udlagt til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål. Sommerhusområder er udlagt til sommerhusbebyggelse. Landzone er de øvrige områder, der anvendes til f.eks. landbrug, skovbrug eller fiskeri. Kommunens arealadministration Nørhald kommune administrerer arealer i byzone og sommerhusområder, der er omfattet af en godkendt lokalplan samt arealer i landsbyer, der i kommuneplanen er entydigt afgrænset. Fra 1. september 2002 er administrationen af planlovens bestemmelser i landzone overgået fra amtet til kommunen. Dette betyder, at kommunen også har zonekompetencen i landzoner og kan give tilladelse til udstykninger, byggeri og ændret anvendelse af bygninger og arealer i landzone. 2

3 Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelse Planlægningens baggrund og formål 4 Planlægningens område og indhold 4 Planens forhold til anden planlægning 8 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Afgrænsning 10 3 Lokalplanens område og zonestatus 10 4 Områdets anvendelse 10 5 Vej-, sti-, og parkeringsforhold 10 6 Bebyggelsens omfang og placering 11 7 Bebyggelsens udseende 11 8 Ubebyggede arealer 11 9 Miljø Landzonetilladelser Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 13 Vedtagelsespåtegninger 13 Kommuneplantillæg Bestemmelser 14 Vedtagelsespåtegninger 14 Rammekort 15 Lokalplanens bilag: Kortbilag nr. 1, lokalplanafgrænsning 16 Kortbilag nr. 2, lokalplanens bestemmelser 17 Kortbilag nr. 3, eksempel på anvendelse 18 Kortbilag nr. 4, visualiseringer 19 Lokalplanen er udarbejdet af Nørhald kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, i samarbejde med Sven Allan Jensen as i august Kort fra Kort & Matrikelstyrelsen og Kampsax er gengivet med tilladelse. 3

4 Lokalplanens baggrund og formål Baggrund Landsbyerne i Nørhald kommune er kendetegnet ved at være præget af mange bevaringsværdier og smukke bygninger. Eksempler er de mange stråtækte huse, de store gårde, som ofte ligger midt i landsbyen, samt de oprindelige, bugtede vejforløb, som mange steder er bevarede. Det skaber spændende bymiljøer i vore mange landsbyer. Landbrugsdriften er ophørt på et antal af de gamle gårde, der nu står tomme. Byrådet ønsker derfor at arbejde for, at de gamle gårde genanvendes til andre formål, fx beboelse. Det er et vigtigt element i kommunens landdistrikts- og erhvervspolitik. Derfor har Nørhald kommune i samarbejde med Fonden Realdania og Randersegnens boligforening udarbejdet et konkret forslag til et demonstrationsprojekt på en gård i Vestrup. Byrådet ønsker med lokalplanen at muliggøre gennemførelsen af projektet, idet der er lagt vægt på at projektet skal medvirke til bevaring af landsbyens struktur, og være et aktiv og en kilde for inspiration for lokalsamfundet. Projektet lægger således op til at gennemføre en omdannelse af gården, der respekterer og understreger landsbyens bevaringsværdige struktur. Det er byrådets intention efterfølgende at udarbejde en bevarende lokalplan for hele Vestrup, som skal sikre landsbyens unikke struktur og kulturhistoriske miljø på kanten af strandengene nord for Randers Fjord. Det vil være naturligt at beboerne indgår aktivt i arbejdet med en bevarende lokalplan, og byrådet har derfor valgt at lade arbejdet med den bevarende lokalplan følge en særskilt proces i forlængelse af forsøgsbyggeriet. Kommuneplanens rammeområde Lokalplan Zonestatus Vestrup har status af landsby i Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området er ikke omfattet af en gældende lokalplan eller byplanvedtægt. Lokalplanens område er beliggende i landzone. Lokalplanens område og indhold Planområdet: Beliggenhed og vejadgang Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Vestrup, og dækker ejendommen Nedre Vej 24, matr. nr. 2-A, 13 og 20 Vestrup By, Albæk. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m 2. Området vejbetjenes som hidtil fra Nedre Vej. Naboarealer Lokalplanområdet afgrænses således: Mod nord grænser området op til et eksisterende, mindre boligområde i landsbyen, på den modsatte side af Nedre Vej. Mod nordøst findes desuden enkelte, mindre virksomheder og værksteder. Mod øst og vest grænser området op til eksisterende landbrugsejendomme. Mod syd grænser området op til landbrugsarealer og strandengen nord for Randers Fjord. Der vurderes ikke at være landbrugsmæssig drift i Vestrup af et omfang, der kan medføre miljøkonflikter i forhold til den planlagte bebyggelse. 4

5 Oversigtskort Vestrup i anden halvdel af 1800-tallet. Oversigtskort - eksisterende forhold i dag. Lokalplanområdet i dag Lokalplanområdet henligger i dag som en ubeboet landbrugsejendom, der ikke længere er i landbrugsmæssig drift. Terræn/ undergrund Trafik Gården ligger umiddelbart neden for en skråning, på kanten af strandengene. Terrænet skråner let fra nord mod syd. Adgangen til området skal foregå fra Nedre Vej. Trafikken til og fra lokalplanområdet vurderes ved fuld udnyttelse af lokalplanens muligheder at udgøre ca. 50 biler/døgn, og vil således ikke give anledning til gener. Trafikken på Nedre Vej vurderes ligeledes ikke at give anledning til støjgener i lokalplanområdet. 5

6 Planens indhold: Lokalplanens bestemmelser Området udlægges i lokalplanen til boliger, samt fælles faciliteter for beboerne på ejendommen. Der gives desuden mulighed for at indrette lokaler til salg af egne produkter fra fx keramikfremstilling, eller produkter til områdets lokale forsyning. Bruttoetagearealet til detailhandel må maximalt udgøre 200 m 2. Forsøgsprojektet sigter mod så vidt muligt at bevare den oprindelige bygningsmasse, men på grund af et fremskredent forfald vil væsentlige dele af bygningen sandsynligvis blive nedrevet og genopført. Lokalplanen fastlægger således, at ny bebyggelse skal opføres i samme struktur som den eksisterende gård. En nyere ladebygning i den sydvestlige del af lokalplanområdet forudsættes nedrevet. Lokalplanen giver mulighed for at indrette det firelængede gårdbyggeri med op til 16 boliger og fælles faciliteter som f. eks. fælleslokale, café, mindre butik og værksteder. Lokalplanen fastlægger endvidere hvordan tilkørslen til området skal ske. Parkering etableres primært langs skel i områdets østlige og vestlige dele, som angivet på kortbilag nr. 2. Bygningshøjden fastsættes til maks. 8,5 meter. Byggeri må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, og bebyggelsesprocenten må ikke overskride 40. Der må ikke etableres bygninger syd for det nuværende stuehus, bortset fra redskabsskure mv., hvis højde ikke må ikke overstige 3 meter. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen overholder landsbyens grundlæggende struktur med de firlængede gårdanlæg syd for Nedre Vej, og det åbne kig gennem portåbningen ind mod gården. Byggeriet skal falde naturligt ind i landsbyens byggestil. Der henvises til publikationen Bedre Byggeskik for Nørhald kommune. Som eksempel på hvordan lokalplanområdet kan anvendes, henvises til lokalplanens kortbilag nr. 3, på side 19. Principskitse, som viser hvordan en del af bebyggelsen kan indrettes. 6

7 Stuehuset, Nedre Vej 24, Vestrup. Udsigt fra strandengen mod Nedre Vej 24. De firlængede gårde, der ligger som perler på en snor, er vigtige elementer for Vestrups særlige miljø. 7

8 Lokalplanens forhold til anden planlægning Overordnet planlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af, at planen ikke strider mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier for arealudlæg m.v. samt mod landsplandirektiver besluttet af Miljøministeren. Lokalplanen er ikke omfattet af boligudlæggene i Kommuneplan Derfor er der sammen med denne lokalplan udarbejdet et kommuneplantillæg. Regionplan 2001 fastlægger, at byggetakten i landzonebyer som Vestrup normalt ikke må overstige 10 boliger over 4 år. Lokalplanen giver mulighed for en byggemulighed på ca. 16 boliger. Der er imidlertid tale om et omdannelsesprojekt, der finder sted inden for landsbyens eksisterende afgrænsning, og den samlede bygningsmassen øges derfor ikke, eller kun i ubetydeligt omfang. Vestrup er desuden i regionplanen udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Her skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe bevaringsværdige kulturværdier, så vidt muligt undgås. Inden for områder udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer må der normalt ikke etableres anlæg og bebyggelse, der forringer kulturmiljøets tilstand eller oplevelsesværdi, og byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til de kulturhistoriske interesser. Idet forsøgsprojektet i lokalplanområdet har til formål at medvirke til bevaring af det historiske landsbymiljø forventes projektet at medvirke til realisering af regionplanens mål for kulturmiljøerne. Området ligger indenfor kystnærhedszonen, og i et område af særlig landskabelig interesse og geologisk interesseområde (strandengene langs Randers Fjord). Området umiddelbart syd for lokalplanområdet er desuden udpeget som naturområde. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse ikke må have en højde der overstiger 8,5 m, og at ny bebyggelse skal opføres hvor den nuværende bebyggelse ligger, og i øvrigt ikke medfører væsentlige ændringer i lokalområdets samlede karakter. Det vurderes således, at lokalplanens virkeliggørelse ikke eller kun ubetydeligt vil påvirke kysten visuelt. Bebyggelsen er visualiseret på kortbilag 4, på side 20, efter reglerne i planlovens 16, stk. 3. Lokalplanområdet ligger i et område af særlig landskabelig interesse. Det betyder, at bygninger skal udføres under hensyntagen til landskabets særlige karakter. Lokalplanen giver udelukkende mulighed for bebyggelse i samme omfang og struktur som den eksisterende gård, og lokalplanen er derfor ikke i strid med regionplanens retningslinier for områder af særlig landskabelig interesse. Regionplanen fastlægger desuden, at der i landsbyer udelukkende kan etableres mindre arealer til butikker, der alene skal betjene landsbyen, samt arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Lokalplanen sikrer, at retningslinierne overholdes ved at fastsætte et maksimalt bruttoetageareal på 200 m 2 for butiksareal til salg af egne produkter eller til lokal forsyning. Spildevandsplanlægning Varmeplanlægning Vandforsyningsplanlægning Elforsyning Affaldsdepoter Lokalplanområdet tilsluttes offentlig kloak i henhold til Spildevandsplan for Nørhald kommune. Der er ikke fjernvarmeforsyning i området. I henhold til Vandforsyningsplan forsynes området med vand fra egen boring. Området hører under ELRO s forsyningsområde. Der er ikke indenfor lokalplanområdet kendskab til aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening af jorden. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. 8

9 Landbrugspligt Deklarationer Lokalplanområdet er en del af et landbrug på 55,4 ha. Realisering af lokalplanen forudsætter derfor, at lokalplanområdet på ca. 1,3 ha frastykkes, og at dyrkningsjorden afhændes, samt at landbrugspligten ophæves inden for lokalplanområdet. Nedenstående er en liste over tinglyste deklarationer på de lokalplan-berørte matrikelnumre. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om ophør af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål. Se herom i planlovens 15, stk. 2, nr. 16. Samtlige servitutter er undersøgt. Der er ikke fundet tilstandsservitutter, som skal aflyses i forbindelse med lokalplanen. Iflg. tingbogsoplysning, dateret 21. august 2003, er der tinglyst følgende deklarationer på det 55,4 ha store landbrug matr. nr. 2-A Vestrup By, Albæk m.fl., der også omfatter matr. nr. 13 Vestrup By, Albæk: : Afvandingskommissionskendelse : Dok. om færdselsret mv : Dok. om elledninger mv : Landvæsenskommissionskendelse : Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv : Dok. om vindmøller mv : Dok. om transformerstation/anlæg mv. Der er pr. 21. august 2003 ikke tinglyst deklarationer på matr. nr. 20 Vestrup By, Albæk. Bonusvirkning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Lokalplanen vil erstatte de landzonetilladelser, som er nødvendige for planens virkeliggørelse. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Færdselsloven Jordforureningsloven Der kan ikke uden samtykke fra politiet og Nørhald kommune gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. Århus amt har pt. ikke konstateret jordforurening på området. Hvis der kortlægges forurenet jord i lokalplanområdet, kræver påbegyndelsen af et hvert bygge- og anlægsarbejde tilladelse fra Århus Amt. Se herom i Lov om forurenet jord. 9

10 Lokalplanbestemmelser For Nedre Vej 24, Vestrup Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2: 1 Lokalplanens formål Formål Byrådets formål med lokalplanen: 1.1 At udlægge lokalplanområdet til boliger med tilhørende, fælles faciliteter samt værksteder, butiksformål til butikker til salg af egne produkter eller områdets lokale forsyning. 1.2 At fastlægge principper for bebyggelse i lokaplanområdet. 1.3 At sikre, at ny bebyggelse opføres under hensyntagen til området natur- og kulturhistoriske værdier. 1.4 At sikre, at ny bebyggelse i princippet opføres efter samme struktur som den eksisterende, firelængede gård. 1.5 At sikre, at der ikke opføres bebyggelse eller tekniske anlæg, som forringer kvaliteten af det kystnære landskab. 2 Afgrænsning 2.1 Afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter del af matr. nr. 2- A, 13 og 20 Vestrup, Albæk, som vist på kortbilag nr Område og zonestatus 3.1 Zonestatus Lokalplanområdet skal forblive i landzone. 4 Områdets anvendelse 4.1 Lokalplanområdet anvendes til boliger, herunder fælles faciliteter samt værksteder og butiksarealer til salg af egne produkter og områdets lokale forsyning o. lign. 4.2 Der kan etableres butiksarealer med et samlet bruttoetageareal på op til 200 m Området syd for linien mellem punkt A og B på kortbilag nr. 2 må kun anvendes til rekreative formål. Her må udelukkende opføres mindre bygninger som fx udhuse, redskabsskure, bygninger til mindre dyrehold o.lign. 4.4 Det eksisterende udhus, der ligger langs ejendomsskellet mellem matr. nr. 2-A og 1-A Vestrup By, Albæk, kan erstattes med vognly til brug for parkering af biler. Se kortbilag I tilknytning til ovennævnte vognly, kan der opføres udhuse/deporum for affald. 5 - Vej- og stiforhold 5.1 Vejadgang 5.2 Parkering Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nedre Vej som vist på kortbilag nr. 2. Der fastlægges tre vejadgange, de eksisterende (a og b) samt en ny (c). Parkeringspladser må kun anlægges i tilknytning til vejadgang fra Nedre Vej som vist på kortbilag nr

11 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocent 6.2 Antal etager 6.3 Bebyggelsens placering Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bebyggelsen må opføres i op til 1 etage med udnyttelig tagetage. Tilbygninger og ombygninger nord for linien mellem A og B (se kortbilag nr. 2) skal placeres inden for byggefelterne, der omfatter den eksisterende gårdbebyggelse. Indenfor byggefelterne skal bebyggelsen opføres som sluttet bebyggelse, der kun adskilles af en port (se kortbilag nr. 2) samt eventuelt mindre portgennemgange med en bredde på maksimalt 3 meter. Bebyggelsen indenfor byggefelterne skal være dækket af gennemgående tag uden afbrydelser. Udenfor byggefelterne kan der på bebyggelsens yderside etableres karnapper med en maksimal størrelse på 1 meter målt vinkelret på bygningen og 3 meter målt langs bygningen. Området syd for linien mellem A og B friholdes for bebyggelse udover udhuse, skure, mindre bygninger til husdyrhold og lignende, og som ikke overstiger 40 m 2 pr. bygning. 6.4 Bygningshøjde Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter, målt fra terræn. Se herom i bygningsreglementet. Syd for en linie mellem punkt A og B, som vist på kortbilag nr. 2, er den maksimale bygningshøjde 3 meter, målt fra terræn. Se herom i bygningsreglementet. 6.5 Nedrivning Eksisterende bebyggelse kan nedrives. Karakteristiske bygningsdetaljer skal bevares eller genetableres. En ladebygning markeret på kortbilag nr. 2 kan nedrives og må ikke genopføres. 7 Bebyggelsens udseende 7.1 Ydervægge Ny bebyggelse skal opføres under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, således at der sikres helhed i den samlede bebyggelse. Ydervægge opføres i tegl eller bindingsværk og tegl. Redskabsskure, mindre bygninger til dyrehold og lignende kan opføres i træ. 7.2 Tage 7.3 Antenner 7.4 Solfangere Tage må udføres med en hældning mellem 30 og 45 grader, og skal dækkes med tagsten af tegl, stål eller strå. Redskabsskure, stalde, karnapper og lignende kan dækkes med andre tagmaterialer, og er ikke underlagt bestemmelser om taghældning. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Antenner, herunder satellitantenner, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej eller arealet mellem facade og vej. Solfangere må ikke placeres så de er synlige fra strandengene og fjorden syd for lokalplanområdet. 8 Udformning, anvendelse mv. af ubebyggede arealer 8.1 Friareal 8.2 Ubebyggede færdselsarealer Området syd for linien mellem punkt A og B på kortbilag nr. 2 udlægges som friareal for hele lokalplanområdet. Det fælles friareal må ikke bruges til permanent oplag eller parkering. Færdels- og parkeringsarealer skal udføres med belægning af grus, chaussesten eller pigsten (små marksten). 11

12 8.3 Beplantning 8.4 Opstilling af skilte 8.5 Hegn mod skel 8.6 Jordvold Langs områdets vestlige og østlige side udlægges areal til et beplantningsbælte, som vist på kortbilag nr. 2 Der må ikke opsættes skilte i lokalplanområdet, bortset fra mindre informationsskilte. Skilte må maksimalt være 0,5 m 2, og må ikke være opsat højere end skæringen mellem ydervæg og tag. Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn. I ejendomsskellet mellem matr. nr. 2-A Vestrup By, Albæk, og matr. nr. 1-A Vestrup By, Albæk, kan der etableres en jordvold med en højde på maks. 1,5 m. Formålet med jordvolden er at forebygge støjgener fra en entreprenørvirksomhed på matr. nr. 1-A Vestrup By, Albæk. 9 Miljø 9.1 Støj fra trafik 9.2 Grundvandsbeskyttelse Ved ny bebyggelse skal det sikres, at støjniveauet fra trafik ikke overstiger gældende grænseværdier for den pågældende anvendelse. Der må ikke etableres grundvandstruende anlæg eller aktiviteter i lokalplanområdet. 10 Landzonetilladelser 10.1 Landzonetilladelser Lokalplanen erstatter landzonetilladelser efter planlovens 35, stk 1, for så vidt angår opførelse af nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til boliger, butik, værksteder mv, opførelse af mindre udhuse, skure, anlæg af parkeringspladser og lignende, som beskrevet i lokalplanen. 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 17. september 2003 (dato for forslagets offentliggørelse) og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 17. september 2004 (et år efter offentliggørelsen) Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. (Se herom i planlovens 19 og 20) 12

13 12 Påtaleret 12.1 Påtaleret Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende lokalplan har alene Nørhald kommune. Vedtagelsespåtegninger Forslag til lokalplan nr. 62 er vedtaget af Nørhald byråd den 11. september / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Lokalplan nr. 62 er endeligt vedtaget af Nørhald byråd den 11. december / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 62 er annonceres i Mariager Avis den 17. december

14 Kommuneplan , Nørhald kommune Rammetillæg nr. 16 Ny rammebestemmelse for et område til boligformål i Vestrup: Formål Lokalplanlægning Zonestatus Formålet fremgår af forslag til lokalplan nr. 62, som sendes i offentlig høring sideløbende med dette forslag til kommuneplantillæg. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Området er beliggende i landzone og skal ved fremtidig lokalplanlægning forblive i landzone. Anvendelse Boligformål. Liberale erhverv. Butikker på tilsammen max. 200 m², til salg af egne produkter eller til lokal forsyning. Bebyggelsens art Gårdbebyggelse, opført som en firelænget gård. - omfang Max. 40%. - byggehøjde Bygningshøjde max. 8,5 m. - antal etager Én etage med udnyttelig tagetage. P-pladser Afgrænsning Min. 1½ pr. bolig. Se rammekortetet i målforhold 1:4.000, på næste side. Vedtagelsespåtegninger Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 er vedtaget af Nørhald byråd den 11. september / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 16 er endeligt vedtaget af Nørhald byråd den 11. december / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 annonceres i Mariager Avis den 17. december

15 Rammekort. 1:

16 Kortbilag nr. 1: Lokalplanafgrænsning, 1:

17 Kortbilag nr. 2: Lokalplanens bestemmelser, 1: Udhus, der kan erstattes med vognly 17

18 Kortbilag nr. 3: Eksempel på hvordan lokalplanområdet kan anvendes. 18

19 Kortbilag nr. 4: Visualiseringer. Visualisering af Vestrup, med bebyggelsen på Nedre Vej 24. Profil af landskabet omkring Vestrup 19

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05

Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Kommuneplantillæg nr. SKA.13/05 oktober 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere