Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup"

Transkript

1 Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november Endeligt vedtaget af byrådet den 11. december Offentliggjort den 17. december 2003.

2 VEJLEDNING Yderligere information: Nørhald kommune, Teknik- og Miljøafd. Udbyhøjvej 483, Tvede 8900 Randers Tlf.nr Thomas Djernæs Tlf.nr Planloven forpligter kommunen til at udarbejde dels en overordnet kommuneplan, dels lokalplaner for den detaljerede fysiske planlægning. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Kommuneplanen skal løbende revideres og ajourføres. Byrådet har i 1995 vedtaget en kommuneplan for perioden Denne kommuneplan skal i løbet af de kommende år revideres. Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er en plan for hele kommunens udvikling. Planen er desuden en arealoversigt over, hvor der i kommunen skal være boliger, erhverv, centerområder, grønne områder, nye veje osv. Kommuneplanens rammedel fastlægger de overordnede bestemmelser for indholdet af den fremtidige lokalplanlægning. Kommuneplanen skal være udarbejdet inden for rammerne af en godkendt regionplan, der er udarbejdet af amtet. Hvad er en lokalplan? Lokalplaner er detaljerede planer, der fastlægger bindende bestemmelser for, hvad der må, kan og skal foregå i de enkelte områder i kommunen. Der er lokalplanpligt, hvis der gennemføres større udstykninger og større byggeog anlægsarbejder, herunder større nedrivninger. Borgernes indflydelse Lokalplanforslag fremlægges offentligt i mindst 8 u- ger, hvor alle har mulighed for at fremsætte bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Der er visse grænser for, hvor meget et lokalplanforslag kan ændres, før der skal fremlægges et nyt lokalplanforslag. Vedtagne lokalplaner tinglyses og er juridisk bindende for grundejere, lejere og brugere af fast ejendom beliggende inden for lokalplanens område. Pligten til at udarbejde lokalplaner skal sikre en sammenhæng i den kommunale planlægning, og desuden være en garanti for, at kommunens borgere får indsigt i og får mulighed for at øve indflydelse på planlægningen, inden den vedtages. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at behandle indsigelser og ændringsforslag, inden lokalplanen vedtages endeligt, men er ikke forpligtet til at efterkomme disse. Som en konsekvens heraf kan der ikke klages over, at kommunalbestyrelsen efter borgernes mening burde have truffet en anden planmæssig afgørelse, dvs. om planen og dens indhold og bestemmelser er hensigtsmæssige. Kun retlige spørgsmål kan påklages. Det vil sige man kan klage over den endeligt vedtagne lokalplan, hvis man mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft hjemmel til at fastsætte bestemmelser eller hvis man mener planen strider imod lovgivningen. Hvad er by- og landzone? Hele landet er i henhold til planloven opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone. Byzoner er områder, der er udlagt til bymæssig bebyggelse eller offentlige formål. Sommerhusområder er udlagt til sommerhusbebyggelse. Landzone er de øvrige områder, der anvendes til f.eks. landbrug, skovbrug eller fiskeri. Kommunens arealadministration Nørhald kommune administrerer arealer i byzone og sommerhusområder, der er omfattet af en godkendt lokalplan samt arealer i landsbyer, der i kommuneplanen er entydigt afgrænset. Fra 1. september 2002 er administrationen af planlovens bestemmelser i landzone overgået fra amtet til kommunen. Dette betyder, at kommunen også har zonekompetencen i landzoner og kan give tilladelse til udstykninger, byggeri og ændret anvendelse af bygninger og arealer i landzone. 2

3 Indholdsfortegnelse Side Lokalplanens redegørelse Planlægningens baggrund og formål 4 Planlægningens område og indhold 4 Planens forhold til anden planlægning 8 Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Afgrænsning 10 3 Lokalplanens område og zonestatus 10 4 Områdets anvendelse 10 5 Vej-, sti-, og parkeringsforhold 10 6 Bebyggelsens omfang og placering 11 7 Bebyggelsens udseende 11 8 Ubebyggede arealer 11 9 Miljø Landzonetilladelser Lokalplanens retsvirkninger Påtaleret 13 Vedtagelsespåtegninger 13 Kommuneplantillæg Bestemmelser 14 Vedtagelsespåtegninger 14 Rammekort 15 Lokalplanens bilag: Kortbilag nr. 1, lokalplanafgrænsning 16 Kortbilag nr. 2, lokalplanens bestemmelser 17 Kortbilag nr. 3, eksempel på anvendelse 18 Kortbilag nr. 4, visualiseringer 19 Lokalplanen er udarbejdet af Nørhald kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, i samarbejde med Sven Allan Jensen as i august Kort fra Kort & Matrikelstyrelsen og Kampsax er gengivet med tilladelse. 3

4 Lokalplanens baggrund og formål Baggrund Landsbyerne i Nørhald kommune er kendetegnet ved at være præget af mange bevaringsværdier og smukke bygninger. Eksempler er de mange stråtækte huse, de store gårde, som ofte ligger midt i landsbyen, samt de oprindelige, bugtede vejforløb, som mange steder er bevarede. Det skaber spændende bymiljøer i vore mange landsbyer. Landbrugsdriften er ophørt på et antal af de gamle gårde, der nu står tomme. Byrådet ønsker derfor at arbejde for, at de gamle gårde genanvendes til andre formål, fx beboelse. Det er et vigtigt element i kommunens landdistrikts- og erhvervspolitik. Derfor har Nørhald kommune i samarbejde med Fonden Realdania og Randersegnens boligforening udarbejdet et konkret forslag til et demonstrationsprojekt på en gård i Vestrup. Byrådet ønsker med lokalplanen at muliggøre gennemførelsen af projektet, idet der er lagt vægt på at projektet skal medvirke til bevaring af landsbyens struktur, og være et aktiv og en kilde for inspiration for lokalsamfundet. Projektet lægger således op til at gennemføre en omdannelse af gården, der respekterer og understreger landsbyens bevaringsværdige struktur. Det er byrådets intention efterfølgende at udarbejde en bevarende lokalplan for hele Vestrup, som skal sikre landsbyens unikke struktur og kulturhistoriske miljø på kanten af strandengene nord for Randers Fjord. Det vil være naturligt at beboerne indgår aktivt i arbejdet med en bevarende lokalplan, og byrådet har derfor valgt at lade arbejdet med den bevarende lokalplan følge en særskilt proces i forlængelse af forsøgsbyggeriet. Kommuneplanens rammeområde Lokalplan Zonestatus Vestrup har status af landsby i Kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området er ikke omfattet af en gældende lokalplan eller byplanvedtægt. Lokalplanens område er beliggende i landzone. Lokalplanens område og indhold Planområdet: Beliggenhed og vejadgang Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Vestrup, og dækker ejendommen Nedre Vej 24, matr. nr. 2-A, 13 og 20 Vestrup By, Albæk. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca m 2. Området vejbetjenes som hidtil fra Nedre Vej. Naboarealer Lokalplanområdet afgrænses således: Mod nord grænser området op til et eksisterende, mindre boligområde i landsbyen, på den modsatte side af Nedre Vej. Mod nordøst findes desuden enkelte, mindre virksomheder og værksteder. Mod øst og vest grænser området op til eksisterende landbrugsejendomme. Mod syd grænser området op til landbrugsarealer og strandengen nord for Randers Fjord. Der vurderes ikke at være landbrugsmæssig drift i Vestrup af et omfang, der kan medføre miljøkonflikter i forhold til den planlagte bebyggelse. 4

5 Oversigtskort Vestrup i anden halvdel af 1800-tallet. Oversigtskort - eksisterende forhold i dag. Lokalplanområdet i dag Lokalplanområdet henligger i dag som en ubeboet landbrugsejendom, der ikke længere er i landbrugsmæssig drift. Terræn/ undergrund Trafik Gården ligger umiddelbart neden for en skråning, på kanten af strandengene. Terrænet skråner let fra nord mod syd. Adgangen til området skal foregå fra Nedre Vej. Trafikken til og fra lokalplanområdet vurderes ved fuld udnyttelse af lokalplanens muligheder at udgøre ca. 50 biler/døgn, og vil således ikke give anledning til gener. Trafikken på Nedre Vej vurderes ligeledes ikke at give anledning til støjgener i lokalplanområdet. 5

6 Planens indhold: Lokalplanens bestemmelser Området udlægges i lokalplanen til boliger, samt fælles faciliteter for beboerne på ejendommen. Der gives desuden mulighed for at indrette lokaler til salg af egne produkter fra fx keramikfremstilling, eller produkter til områdets lokale forsyning. Bruttoetagearealet til detailhandel må maximalt udgøre 200 m 2. Forsøgsprojektet sigter mod så vidt muligt at bevare den oprindelige bygningsmasse, men på grund af et fremskredent forfald vil væsentlige dele af bygningen sandsynligvis blive nedrevet og genopført. Lokalplanen fastlægger således, at ny bebyggelse skal opføres i samme struktur som den eksisterende gård. En nyere ladebygning i den sydvestlige del af lokalplanområdet forudsættes nedrevet. Lokalplanen giver mulighed for at indrette det firelængede gårdbyggeri med op til 16 boliger og fælles faciliteter som f. eks. fælleslokale, café, mindre butik og værksteder. Lokalplanen fastlægger endvidere hvordan tilkørslen til området skal ske. Parkering etableres primært langs skel i områdets østlige og vestlige dele, som angivet på kortbilag nr. 2. Bygningshøjden fastsættes til maks. 8,5 meter. Byggeri må opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, og bebyggelsesprocenten må ikke overskride 40. Der må ikke etableres bygninger syd for det nuværende stuehus, bortset fra redskabsskure mv., hvis højde ikke må ikke overstige 3 meter. Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen overholder landsbyens grundlæggende struktur med de firlængede gårdanlæg syd for Nedre Vej, og det åbne kig gennem portåbningen ind mod gården. Byggeriet skal falde naturligt ind i landsbyens byggestil. Der henvises til publikationen Bedre Byggeskik for Nørhald kommune. Som eksempel på hvordan lokalplanområdet kan anvendes, henvises til lokalplanens kortbilag nr. 3, på side 19. Principskitse, som viser hvordan en del af bebyggelsen kan indrettes. 6

7 Stuehuset, Nedre Vej 24, Vestrup. Udsigt fra strandengen mod Nedre Vej 24. De firlængede gårde, der ligger som perler på en snor, er vigtige elementer for Vestrups særlige miljø. 7

8 Lokalplanens forhold til anden planlægning Overordnet planlægning Kommuneplanlægning Regionplanlægning Lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af, at planen ikke strider mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier for arealudlæg m.v. samt mod landsplandirektiver besluttet af Miljøministeren. Lokalplanen er ikke omfattet af boligudlæggene i Kommuneplan Derfor er der sammen med denne lokalplan udarbejdet et kommuneplantillæg. Regionplan 2001 fastlægger, at byggetakten i landzonebyer som Vestrup normalt ikke må overstige 10 boliger over 4 år. Lokalplanen giver mulighed for en byggemulighed på ca. 16 boliger. Der er imidlertid tale om et omdannelsesprojekt, der finder sted inden for landsbyens eksisterende afgrænsning, og den samlede bygningsmassen øges derfor ikke, eller kun i ubetydeligt omfang. Vestrup er desuden i regionplanen udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Her skal inddragelse af areal til formål, der kan forringe bevaringsværdige kulturværdier, så vidt muligt undgås. Inden for områder udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer må der normalt ikke etableres anlæg og bebyggelse, der forringer kulturmiljøets tilstand eller oplevelsesværdi, og byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til de kulturhistoriske interesser. Idet forsøgsprojektet i lokalplanområdet har til formål at medvirke til bevaring af det historiske landsbymiljø forventes projektet at medvirke til realisering af regionplanens mål for kulturmiljøerne. Området ligger indenfor kystnærhedszonen, og i et område af særlig landskabelig interesse og geologisk interesseområde (strandengene langs Randers Fjord). Området umiddelbart syd for lokalplanområdet er desuden udpeget som naturområde. Lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse ikke må have en højde der overstiger 8,5 m, og at ny bebyggelse skal opføres hvor den nuværende bebyggelse ligger, og i øvrigt ikke medfører væsentlige ændringer i lokalområdets samlede karakter. Det vurderes således, at lokalplanens virkeliggørelse ikke eller kun ubetydeligt vil påvirke kysten visuelt. Bebyggelsen er visualiseret på kortbilag 4, på side 20, efter reglerne i planlovens 16, stk. 3. Lokalplanområdet ligger i et område af særlig landskabelig interesse. Det betyder, at bygninger skal udføres under hensyntagen til landskabets særlige karakter. Lokalplanen giver udelukkende mulighed for bebyggelse i samme omfang og struktur som den eksisterende gård, og lokalplanen er derfor ikke i strid med regionplanens retningslinier for områder af særlig landskabelig interesse. Regionplanen fastlægger desuden, at der i landsbyer udelukkende kan etableres mindre arealer til butikker, der alene skal betjene landsbyen, samt arealer til mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Lokalplanen sikrer, at retningslinierne overholdes ved at fastsætte et maksimalt bruttoetageareal på 200 m 2 for butiksareal til salg af egne produkter eller til lokal forsyning. Spildevandsplanlægning Varmeplanlægning Vandforsyningsplanlægning Elforsyning Affaldsdepoter Lokalplanområdet tilsluttes offentlig kloak i henhold til Spildevandsplan for Nørhald kommune. Der er ikke fjernvarmeforsyning i området. I henhold til Vandforsyningsplan forsynes området med vand fra egen boring. Området hører under ELRO s forsyningsområde. Der er ikke indenfor lokalplanområdet kendskab til aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening af jorden. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. 8

9 Landbrugspligt Deklarationer Lokalplanområdet er en del af et landbrug på 55,4 ha. Realisering af lokalplanen forudsætter derfor, at lokalplanområdet på ca. 1,3 ha frastykkes, og at dyrkningsjorden afhændes, samt at landbrugspligten ophæves inden for lokalplanområdet. Nedenstående er en liste over tinglyste deklarationer på de lokalplan-berørte matrikelnumre. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om ophør af udtrykkeligt angivne tilstandsservitutter, hvis servituttens opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål. Se herom i planlovens 15, stk. 2, nr. 16. Samtlige servitutter er undersøgt. Der er ikke fundet tilstandsservitutter, som skal aflyses i forbindelse med lokalplanen. Iflg. tingbogsoplysning, dateret 21. august 2003, er der tinglyst følgende deklarationer på det 55,4 ha store landbrug matr. nr. 2-A Vestrup By, Albæk m.fl., der også omfatter matr. nr. 13 Vestrup By, Albæk: : Afvandingskommissionskendelse : Dok. om færdselsret mv : Dok. om elledninger mv : Landvæsenskommissionskendelse : Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv : Dok. om vindmøller mv : Dok. om transformerstation/anlæg mv. Der er pr. 21. august 2003 ikke tinglyst deklarationer på matr. nr. 20 Vestrup By, Albæk. Bonusvirkning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Lokalplanen vil erstatte de landzonetilladelser, som er nødvendige for planens virkeliggørelse. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Færdselsloven Jordforureningsloven Der kan ikke uden samtykke fra politiet og Nørhald kommune gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. Århus amt har pt. ikke konstateret jordforurening på området. Hvis der kortlægges forurenet jord i lokalplanområdet, kræver påbegyndelsen af et hvert bygge- og anlægsarbejde tilladelse fra Århus Amt. Se herom i Lov om forurenet jord. 9

10 Lokalplanbestemmelser For Nedre Vej 24, Vestrup Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det område der er beskrevet i 2: 1 Lokalplanens formål Formål Byrådets formål med lokalplanen: 1.1 At udlægge lokalplanområdet til boliger med tilhørende, fælles faciliteter samt værksteder, butiksformål til butikker til salg af egne produkter eller områdets lokale forsyning. 1.2 At fastlægge principper for bebyggelse i lokaplanområdet. 1.3 At sikre, at ny bebyggelse opføres under hensyntagen til området natur- og kulturhistoriske værdier. 1.4 At sikre, at ny bebyggelse i princippet opføres efter samme struktur som den eksisterende, firelængede gård. 1.5 At sikre, at der ikke opføres bebyggelse eller tekniske anlæg, som forringer kvaliteten af det kystnære landskab. 2 Afgrænsning 2.1 Afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1, og omfatter del af matr. nr. 2- A, 13 og 20 Vestrup, Albæk, som vist på kortbilag nr Område og zonestatus 3.1 Zonestatus Lokalplanområdet skal forblive i landzone. 4 Områdets anvendelse 4.1 Lokalplanområdet anvendes til boliger, herunder fælles faciliteter samt værksteder og butiksarealer til salg af egne produkter og områdets lokale forsyning o. lign. 4.2 Der kan etableres butiksarealer med et samlet bruttoetageareal på op til 200 m Området syd for linien mellem punkt A og B på kortbilag nr. 2 må kun anvendes til rekreative formål. Her må udelukkende opføres mindre bygninger som fx udhuse, redskabsskure, bygninger til mindre dyrehold o.lign. 4.4 Det eksisterende udhus, der ligger langs ejendomsskellet mellem matr. nr. 2-A og 1-A Vestrup By, Albæk, kan erstattes med vognly til brug for parkering af biler. Se kortbilag I tilknytning til ovennævnte vognly, kan der opføres udhuse/deporum for affald. 5 - Vej- og stiforhold 5.1 Vejadgang 5.2 Parkering Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Nedre Vej som vist på kortbilag nr. 2. Der fastlægges tre vejadgange, de eksisterende (a og b) samt en ny (c). Parkeringspladser må kun anlægges i tilknytning til vejadgang fra Nedre Vej som vist på kortbilag nr

11 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelsesprocent 6.2 Antal etager 6.3 Bebyggelsens placering Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bebyggelsen må opføres i op til 1 etage med udnyttelig tagetage. Tilbygninger og ombygninger nord for linien mellem A og B (se kortbilag nr. 2) skal placeres inden for byggefelterne, der omfatter den eksisterende gårdbebyggelse. Indenfor byggefelterne skal bebyggelsen opføres som sluttet bebyggelse, der kun adskilles af en port (se kortbilag nr. 2) samt eventuelt mindre portgennemgange med en bredde på maksimalt 3 meter. Bebyggelsen indenfor byggefelterne skal være dækket af gennemgående tag uden afbrydelser. Udenfor byggefelterne kan der på bebyggelsens yderside etableres karnapper med en maksimal størrelse på 1 meter målt vinkelret på bygningen og 3 meter målt langs bygningen. Området syd for linien mellem A og B friholdes for bebyggelse udover udhuse, skure, mindre bygninger til husdyrhold og lignende, og som ikke overstiger 40 m 2 pr. bygning. 6.4 Bygningshøjde Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter, målt fra terræn. Se herom i bygningsreglementet. Syd for en linie mellem punkt A og B, som vist på kortbilag nr. 2, er den maksimale bygningshøjde 3 meter, målt fra terræn. Se herom i bygningsreglementet. 6.5 Nedrivning Eksisterende bebyggelse kan nedrives. Karakteristiske bygningsdetaljer skal bevares eller genetableres. En ladebygning markeret på kortbilag nr. 2 kan nedrives og må ikke genopføres. 7 Bebyggelsens udseende 7.1 Ydervægge Ny bebyggelse skal opføres under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, således at der sikres helhed i den samlede bebyggelse. Ydervægge opføres i tegl eller bindingsværk og tegl. Redskabsskure, mindre bygninger til dyrehold og lignende kan opføres i træ. 7.2 Tage 7.3 Antenner 7.4 Solfangere Tage må udføres med en hældning mellem 30 og 45 grader, og skal dækkes med tagsten af tegl, stål eller strå. Redskabsskure, stalde, karnapper og lignende kan dækkes med andre tagmaterialer, og er ikke underlagt bestemmelser om taghældning. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer. Antenner, herunder satellitantenner, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej eller arealet mellem facade og vej. Solfangere må ikke placeres så de er synlige fra strandengene og fjorden syd for lokalplanområdet. 8 Udformning, anvendelse mv. af ubebyggede arealer 8.1 Friareal 8.2 Ubebyggede færdselsarealer Området syd for linien mellem punkt A og B på kortbilag nr. 2 udlægges som friareal for hele lokalplanområdet. Det fælles friareal må ikke bruges til permanent oplag eller parkering. Færdels- og parkeringsarealer skal udføres med belægning af grus, chaussesten eller pigsten (små marksten). 11

12 8.3 Beplantning 8.4 Opstilling af skilte 8.5 Hegn mod skel 8.6 Jordvold Langs områdets vestlige og østlige side udlægges areal til et beplantningsbælte, som vist på kortbilag nr. 2 Der må ikke opsættes skilte i lokalplanområdet, bortset fra mindre informationsskilte. Skilte må maksimalt være 0,5 m 2, og må ikke være opsat højere end skæringen mellem ydervæg og tag. Hegn mod vej og naboskel skal etableres som levende hegn. I ejendomsskellet mellem matr. nr. 2-A Vestrup By, Albæk, og matr. nr. 1-A Vestrup By, Albæk, kan der etableres en jordvold med en højde på maks. 1,5 m. Formålet med jordvolden er at forebygge støjgener fra en entreprenørvirksomhed på matr. nr. 1-A Vestrup By, Albæk. 9 Miljø 9.1 Støj fra trafik 9.2 Grundvandsbeskyttelse Ved ny bebyggelse skal det sikres, at støjniveauet fra trafik ikke overstiger gældende grænseværdier for den pågældende anvendelse. Der må ikke etableres grundvandstruende anlæg eller aktiviteter i lokalplanområdet. 10 Landzonetilladelser 10.1 Landzonetilladelser Lokalplanen erstatter landzonetilladelser efter planlovens 35, stk 1, for så vidt angår opførelse af nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri til boliger, butik, værksteder mv, opførelse af mindre udhuse, skure, anlæg af parkeringspladser og lignende, som beskrevet i lokalplanen. 11 Lokalplanens retsvirkninger 11.1 Forslagets midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme der er omfattet af forslaget ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17, stk. 1, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der eventuelt efter planlovens 17, stk. 2, opnås tilladelse til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 17. september 2003 (dato for forslagets offentliggørelse) og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil den 17. september 2004 (et år efter offentliggørelsen) Endelige retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. (Se herom i planlovens 19 og 20) 12

13 12 Påtaleret 12.1 Påtaleret Påtaleret vedrørende overholdelse af nærværende lokalplan har alene Nørhald kommune. Vedtagelsespåtegninger Forslag til lokalplan nr. 62 er vedtaget af Nørhald byråd den 11. september / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Lokalplan nr. 62 er endeligt vedtaget af Nørhald byråd den 11. december / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Den endelige vedtagelse af lokalplan nr. 62 er annonceres i Mariager Avis den 17. december

14 Kommuneplan , Nørhald kommune Rammetillæg nr. 16 Ny rammebestemmelse for et område til boligformål i Vestrup: Formål Lokalplanlægning Zonestatus Formålet fremgår af forslag til lokalplan nr. 62, som sendes i offentlig høring sideløbende med dette forslag til kommuneplantillæg. Området er ikke tidligere lokalplanlagt. Området er beliggende i landzone og skal ved fremtidig lokalplanlægning forblive i landzone. Anvendelse Boligformål. Liberale erhverv. Butikker på tilsammen max. 200 m², til salg af egne produkter eller til lokal forsyning. Bebyggelsens art Gårdbebyggelse, opført som en firelænget gård. - omfang Max. 40%. - byggehøjde Bygningshøjde max. 8,5 m. - antal etager Én etage med udnyttelig tagetage. P-pladser Afgrænsning Min. 1½ pr. bolig. Se rammekortetet i målforhold 1:4.000, på næste side. Vedtagelsespåtegninger Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 er vedtaget af Nørhald byråd den 11. september / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Kommuneplantillæg nr. 16 er endeligt vedtaget af Nørhald byråd den 11. december / Anders Buhl-Christensen Borgmester... Inger Margrethe Thomsen Kommunaldirektør Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 annonceres i Mariager Avis den 17. december

15 Rammekort. 1:

16 Kortbilag nr. 1: Lokalplanafgrænsning, 1:

17 Kortbilag nr. 2: Lokalplanens bestemmelser, 1: Udhus, der kan erstattes med vognly 17

18 Kortbilag nr. 3: Eksempel på hvordan lokalplanområdet kan anvendes. 18

19 Kortbilag nr. 4: Visualiseringer. Visualisering af Vestrup, med bebyggelsen på Nedre Vej 24. Profil af landskabet omkring Vestrup 19

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan nr. 60. Nørhald Kommune April for Gjerlev Skole og SFO

Lokalplan nr. 60. Nørhald Kommune April for Gjerlev Skole og SFO Lokalplan nr. 60 - for Gjerlev Skole og SFO Nørhald Kommune April 2003 Fremlagt i offentlig debat fra den 22. januar 2003 til den 19. marts 2003. Endelig vedtaget den 10. april 2003. Offentlig bekendtgjort

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61 for et centerområde i Gjerlev

Lokalplan nr. 61 for et centerområde i Gjerlev Lokalplan nr. 61 for et centerområde i Gjerlev Nørhald Kommune Februar 2007 Randers Kommune Lokalplan nr. 61 VEJLEDNING Høringsfrist Bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til dette planforslag

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr. 73 samt kommuneplantillæg nr for et boligområde i Harridslev. Ny lokalplan

Lokalplan nr. 73 samt kommuneplantillæg nr for et boligområde i Harridslev. Ny lokalplan Lokalplan nr. 73 samt kommuneplantillæg nr. 24 - for et boligområde i Harridslev Ny lokalplan Nørhald Kommune April 2005 Fremlagt i offentlig debat fra den 25. maj til 20. juli 2005 Endeligt vedtaget i

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 71 samt kommuneplantillæg nr for et boligområde i Mejlby. Ny lokalplan

Lokalplan nr. 71 samt kommuneplantillæg nr for et boligområde i Mejlby. Ny lokalplan Lokalplan nr. 71 samt kommuneplantillæg nr. 23 - for et boligområde i Mejlby Ny lokalplan Nørhald Kommune April 2005 Fremlagt i offentlig debat fra den 25. maj til 20. juli 2005 Endeligt vedtaget i byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby

Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby Kommuneplantillæg nr. 7 Lokalplan nr. 41 Fjernvarmeanlæg i Nordby REDEGØRELSE Samsø er af Energiministeriet udnævnt til Danmarks Vedvarende EneriØ i 1997. Målsætningen er, at Samsø på sigt skal blive selvforsynende

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere