SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSVILKÅR. 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr. 2551 Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud."

Transkript

1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder del af matr. nr. 283 og matr. nr Skærbæk ejerlav, Skærbæk i offentligt udbud. I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune fastsat, at grunden udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende Nørre Skærbækvej 9, 6780 Skærbæk. Grundarealet for matr. nr Skærbæk ejerlav, Skærbæk udgør m 2, heraf vej m 2. Grundarealet for del af matr. nr. 283 Skærbæk ejerlav, Skærbæk udgør ca. 0,6 ha. Der tages forbehold for, og køber skal acceptere mindre ændringer i arealets størrelse, idet ejendommen ikke er udstykket. Der henvises til vedlagte oversigtskort (bilag 2) hvor den nuværende anvendelse er skitseret. Endvidere henvises til vedlagte matrikelkort pr. 30. marts 2010, hvoraf fremgår, at der er privat fællesvej over matr. nr Skærbæk ejerlav, Skærbæk (bilag 3) Der ydes ingen garanti for, at anvendelsen er som skitseret. Køber opfordres derfor til nøje at gennemgå ejendommen. Bygningsareal Bygningerne på grunden vurderes ikke at have nogen selvstændig værdi og handelsprisen svarer efter bedste skøn til grundens værdi. Omkostninger til evt. nedrivning af de på grunden værende bygninger er Tønder Kommune uvedkommende. Pga. ovennævnte udarbejdes der ikke tilstandsrapport og energimærke. Inden evt. nedrivning af ejendommen gøres der opmærksom på, at der skal søges nedrivningstilladelse ved Tønder Kommune, Teknisk Forvaltning. Køber skal påregne væsentlige udgifter til renovering af ejendommen, såfremt denne ikke ønskes nedrevet. Der henvises til BBR-Meddelelse (bilag 4), som vedrører del af matr. nr. 283 Skærbæk ejerlav, Skærbæk. Side 1 af 8

2 Det skal bemærkes, at der er opført et skur på ca. 20 m 2, som ikke fremgår af BBR-Meddelelsen. Tønder Kommune indestår ikke for rigtigheden af de i BBRejermeddelelsen anførte oplysning om ejendommens bygninger og køber kan således ikke fremsætte krav af nogen art over for Tønder Kommune i anledning af eventuelle fejl heri, hverken i form af krav om forholdsmæssigt afslag eller erstatning. Køber opfordres til selv at kontrollere de anførte oplysninger inden afgivelse af tilbud. Jordbund 3. Tilstand Kommunen er ikke bekendt med jordbundsforholdene. Ejendommen overtages som den henligger, og overtagelse sker uden garanti eller ansvar fra kommunens side for jordbundens egnethed til landbrugsformål eller byggeri, herunder jordbundens beskaffenhed for så vidt angår forurening og fortidsminder. Arealet sælges med eventuelle dræn og afvandingsanlæg som de er og forefindes uden ansvar af nogen art for Tønder Kommune. Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med den fremtidige anvendelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør m.v. Der ydes ingen garanti mod flyvehavre eller bjørneklo. Fortidsminder Museum Sønderjylland har ved mail af 11. maj 2010 (bilag 5) meddelt, at museet vurderer risikoen for at støde på arkæologiske levn er minimal og mener derfor, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Forurening Varme Region Syddanmark har som det fremgår af vedhæftede attester af 24. februar 2010 (bilag 6) ingen oplysninger om jordforureninger på matr. nr. 283 og matr. nr Skærbæk ejerlav, Skærbæk. 4. Ejendommens forsyning Der henvises til BBR-Meddelelse. Tønder Kommune kan i øvrigt oplyse, at centralvarmeenheden er tvivlsom m.h.t. funktion. El Ejendommen forsynes med el fra Syd Energi. Der henvises til Side 2 af 8

3 Tønder Kommune oplyser, at Kommunen ikke er bekendt med om ejendommens el-installationer opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 s krav om, at eksisterende installationer skal være forsynet med HFI eller HPFI-afbryder fra 1. juli Køber accepterer, at der, hverken nu eller senere, kan gøres krav gældende mod Tønder Kommune i den anledning, det være sig i form af erstatning eller i form af afslag i købesummen. Parterne er enige om, at der er taget højde for dette forhold i købesummen. Vand Kloak Der henvises det kommunale oplysningsskema jf. nedenfor. Der henvises det kommunale oplysningsskema jf. nedenfor. Køber bedes især være opmærksom på det under punkt 10 i bilag til det kommunale oplysningsskema hvor det anføres, at ejendommen/grunden er beliggende i et område med spildevandskloakering og skal ved erhvervelse til fortsat beboelse tilsluttes offentlig kloak. Ved nybyg på grunden skal den nye bolig tilsluttes offentlig kloak. Meddelelse om ejerskifte Inventar og løsøre Plangrundlag Naturbeskyttelse Landbrugspligt Kommunen meddeler ejerskifte til de respektive forsyningsselskaber med henblik på aflæsning af forbrugsmålere og fremsendelse af slutopgørelse. I de tilfælde hvor de respektive forsyningsselskaber ikke foretager aflæsning, foretages aflæsning af parterne i forening. 5. Inventar, løsøre m.v. Der medfølger intet løst inventar og løsøre i handelen. 6. Anvendelse Den del af ejendommen, som ikke er lokalplanlagt fremgår af vedlagte lokalplankort (bilag 7). Den øvrige del af ejendommen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan (bilag 7). Der ligger beskyttet vandhul på ejendommen, som er omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven, hvorfor det ikke må ændres uden dispensation. Der er landbrugspligt på ejendommen. Det påhviler køber selv at opnå eller besidde de fornødne tilladelser til at erhverve og benytte den købte ejendom. Det er således købers ansvar og risiko at opfylde landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser eller opnå dispensation herfor. Forpagtninger / Del af matr. nr. 283 og del af matr. nr Skærbæk ejer- Side 3 af 8

4 Lejemål lav, Skærbæk er bortforpagtet. Der henvises til vedlagte forpagtningskontrakter (bilag 8). Det skal bemærkes, at forpagtningskontrakten vedrørende del af matr. nr. 283 Skærbæk ejerlav, Skærbæk også er gældende uanset, at det på kontrakten er anført, at den vedvarer indtil 31. december Forpagtningen kan opsiges med dags varsel. Endvidere bemærkes, at forpagtningsafgiften er ændret til 821,70 kr./år. Køber kan vælge at overtage ejendommen med eller uden forpagtningskontrakter. Servitutter Der henvises til tingbogsattest for hele ejendommen (bilag 9) samt kopi af servitut vedrørende forkøbsret (bilag 10). For så vidt angår servitut, som iflg. tingbogsattesten er tinglyst 4. marts 1943 henvises til vedlagte brev fra Landsarkivet (bilag 10), hvoraf fremgår, at landsarkivet ikke kan skaffe den anførte servitut, idet denne ikke findes lyst på matr. nr. 283 eller 287 som er de oprindelige nr. som nr er udstykket fra. Køber skal respektere vedlagte udkast til servitut (bilag 10), som Tønder Forsyning vil foranstalte tinglyst på ejendommen. Køber er i øvrigt pligtig til at respektere de servitutter, som i henhold til attest herom fra landinspektør vil komme til at hvile på ejendommen. Bygningsfredning Andre oplysninger Lån der overtages Gæld udenfor købesummen Tilslutning til offentlig kloak Betalingsrettigheder Kulturarvsstyrelsen har i mail af 21. april 2010 oplyst, at Kulturarvsstyrelsen ikke finder, at der er fredningsværdier i bygningerne (bilag 11). Der henvises til det kommunale oplysningsskema for hele ejendommen (bilag 12). 7. Økonomi Ejendommen overdrages uden lån. Der overtages ingen gæld udenfor købesummen. Enhver udgift, herunder tilslutningsbidrag, i forbindelse med tilslutning til offentlig kloak jf. ovenfor, afholdes af køber udenfor købesummen. Tønder Kommune kan oplyse, at der ingen betalingsrettigheder er på arealet som Aktiv Ferieby, Skærbæk ApS har forpagtet. Tønder Kommune har ikke oplysninger om forpagteren på det andet areal har søgt/opnået betalingsrettigheder. I givet fald tilkommer disse forpagteren. Køber overtager derfor Side 4 af 8

5 ingen betalingsrettigheder. Ejendomsvurdering Kopi af vurderingsattest for hele ejendommen vedlægges til orientering (bilag 13). Ejendomsskat mm. Kopi af skattebillet 2010 for hele ejendommen vedlægges til orientering (bilag 14). Fritagelse for grundskyld bortfalder ved salg. Efter salg og udstykning/arealoverførsel vil ejendommen blive vurderet og der vil blive beregnet og opkrævet ejendomsskat på normal vis. Finansiering Forsikring Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Køber kan ikke overtage nuværende forsikringer, hvorfor køber skal sørge for at tegne nødvendige forsikringer, herunder imod bygningsbrand, med virkning fra overtagelsesdagen. Kommunen oplyser at ejendommen er brandsikret i henhold til gældende regler. Fremtidige krav herom er Tønder Kommune uvedkommende. Mindstepris Forkøbsret 8. Tilbud Mindsteprisen for den samlede udbudte ejendom er: kr Som det fremgår af vedlagte servitut (bilag 10) er der forkøbsret til del af matr. nr Skærbæk ejerlav, Skærbæk. Tønder Kommune er derfor forpligtet til, at tilbyde Aktiv Ferieby, Skærbæk ApS den del af ejendommen, som på vedlagte kort (bilag 2) er skraveret og opgjort til ca m 2 (ca m 2 + ca m 2 ) til samme pris og på samme vilkår, som Tønder Kommune kan opnå til anden side. Køber skal acceptere, at denne del af ejendommen i givet fald bliver solgt til Aktiv Ferieby, Skærbæk ApS. Købers tilbud for hele den udbudte ejendom på m 2 vil i givet fald blive reduceret forholdsmæssigt (tilbud / x = tilbud efter salg til Aktiv Ferieby, Skærbæk ApS). Såfremt det er afgørende for køber at erhverve hele den udbudte ejendom skal køber anføre dette på tilbudsblanketten. Såfremt køber har anført at det er afgørende for køber at erhverve hele den udbudte ejendom og en del bliver solgt til Aktiv Ferieby, Skærbæk ApS vil købers tilbud bortfalde. Køb med eller uden Som det fremgår ovenfor er en del af matr. nr. 283 og del af Side 5 af 8

6 forpagtningsaftaler matr. nr Skærbæk ejerlav, Skærbæk bortforpagtet. Der henvises til vedlagte forpagtningskontrakter (bilag 8). Køber kan vælge at overtage ejendommen med eller uden forpagtningskontrakter, hvilket tilbudsgiver skal anføre på tilbudsblanketten. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte tilbudsblanket (bilag 15) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket "Tilbud vedrørende Nørre Skærbækvej 9, Skærbæk til Tønder Kommune, Teknisk Forvaltning, Team Køb og Salg, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster således at tilbuddet er Tønder Kommune i hænde senest onsdag den 14. juli Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Tilbud under mindsteprisen eller tilbud der ikke er udfærdiget på den særlige tilbudsblanket, ikke angiver en fast kontantpris, indeholder forbehold, ud over det ovenfor anførte under forkøbsret og forpagtning, eller kontantpris på andre vilkår end anført i nærværende udbudsmateriale, vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbudet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbudene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Senest 2 måneder efter åbningen af tilbudene får hver tilbudsgiver meddelelse, om kommunen agter at videreføre salgsforhandlingerne på grundlag af de indkomne tilbud. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Kommunen kan vælge, men er ikke forpligtet til at afholde overbudsrunde. Vælger kommunen at videreføre salgsforhandlingerne med en af tilbudsgiverne, meddeles der samtidig de øvrige tilbudsgivere afslag på deres tilbud. Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 3 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået, jfr. ovenfor. Idet ejendommen er noteret som landbrugsejendom finder reglerne i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast Side 6 af 8

7 ejendom m.v. om fortrydelsesret ikke anvendelse. Købesum Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i Tønder Bank. Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Overtagelse Ansvarsfraskrivelse Ejendommen overtages den 1. i måneden efter modtagelse af kommunens accept af tilbud. Ejendommen overdrages uden ansvar for kommunen, således at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende bygningernes og grundens installationer, bundforhold og bygningsegnethed samt forurening. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til berigtigelsen, herunder udfærdigelse af tinglysningsdokumenter og refusionsopgørelse samt tinglysning af skøde. Køber afholder endvidere alle udstykningsomkostninger, herunder salær til landinspektør og afgifter. Køber afholder endelig alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommen. Berigtigelse Betingelser Købers advokat sørger for handlens ekspedition, herunder berigtiger ejendomshandlen. Handelen er betinget af, at Kort- og Matrikelstyrelsen godkender udstykning / arealoverførsel. Såfremt den anførte betingelse ikke kan opfyldes bortfalder Side 7 af 8

8 handelen og begge parter tilbageleverer hvad de har modtaget uden yderligere krav mod hinanden. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommen kan aftales med konsulent Guri Alm på tlf Side 8 af 8

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Søndergade 95, 5591 Gelsted Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Søndergade 95, 5591 Gelsted 18. juni 2014 1 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Mindstepris Beliggenhed Grundareal Bygningsareal 1. Indledning

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 24160JJ 14. april 2015 Del af matr.nr. 17ø Nykøbing S. Vangjorder beliggende Sct. Georgs Vej 11 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes byggegrund midt i Nykøbing Sj. Her

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der anvendes som vandrerhjem, beliggende Færgestræde 29, 5960 Marstal. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-18435/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015

UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 UDBUDSMATERIALE Sagsnr.: 24159JJ 24. april 2015 Brådevej 15, Bråde 4500 Nykøbing Sj. For Odsherred Kommune udbydes i offentligt udbud byggegrund beliggende i Bråde lidt udenfor Nykøbing Sj. Grunden er

Læs mere

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 14-39040 Svendborg Kommunes salg af Brudagervej 14, 5882 Vejstrup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby.

Ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom i Ærø kommune, der har været anvendt til lærerbolig og kontorformål, beliggende Østerbro 31, 5985 Søby. Købstilbud Sag nr.: 492-2014-17678/Ærø Kommune 1. Parterne: Undertegnede: sælger herved til: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. 63 52 50 00 Tlf. privat/kontor/mobil: / / 2. Ejendommen: Ifølge tinglyst

Læs mere

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår:

Sagsid: 13-30911 Svendborg Kommunes salg af P. A Wedels Vej 2, 5881 Skårup. Købstilbud: Købsvilkår: Købstilbud: Købsvilkår: Ejendommen sælges af Svendborg Kommune efter reglerne i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD

UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD 26.06.2014 UDBUDSVILKÅR OFFENTLIGT UDBUD Offentligt udbud af administrationsbygninger og bibliotek i Støvring. 1. Arealet Under forbehold af Rebild Byråds godkendelse sælges matr. nr. 7-dk, matr. nr. 7-kx,

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481

UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS. Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 UDBUDSPROSPEKT UDLEJET ENDERÆKKEHUS Thorvaldsensvej 83, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2481 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 BOLIGSOCIAL HENSYN... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE...

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034

UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM. Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 UDBUDSPROSPEKT ERHVERVSEJENDOM Vendersgade 28, 7000 Fredericia Sagsnr. 14/10034 INDHOLD EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK 3 BESKRIVELSE 3 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD 4 TEKNISKE INSTALLATIONER / LØSØRE 4 MILJØFORHOLD

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere