Rammer for tilsyn i dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for tilsyn i dagtilbud"

Transkript

1 Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej Hinnerup Tlf Rammer for tilsyn i dagtilbud januar 2013 Sagsbehandler: Eline Vermedal Høgh Tlf Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Danstrupvej 4 Hvorslev Sagsnr Dokument nr Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 1

2 Indhold 1. Indledning De gældende rammer for tilsyn Tilsynets sammenhæng med øvrige tiltag på dagtilbudsområdet Forslag til ændrede rammer for tilsyn Pædagogisk tilsyn Organisatorisk tilsyn Kvalitet på dagtilbudsområdet... 8 Bilag 1 Tiltag på dagtilbudsområdet der understøtter den faglige og organisatoriske kvalitet

3 1. Indledning 1. januar 2012 trådte den nye ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i kraft. Den nye struktur giver anledning til at nytænke rammerne for tilsyn i de kommunale, selvejende og private daginstitutioner og i den kommunale dagpleje. I Favrskov Kommune er der et varieret udbud af dagtilbud, som hver har deres særkende og særlige tilgang til den pædagogiske opgave, som dagtilbuddene skal løfte. Denne forskellighed betragtes som en kvalitet, og det pædagogiske tilsyn skal derfor medvirke til, at sikre en fælles standard for kvaliteten på dagtilbudsområdet med respekt for enhedernes forskellighed. I dette notat beskrives først, hvilke gældende rammer der er for tilsynet nu, dernæst beskrives de to tilsynsformer, som tilsammen udgør forslaget om ændrede rammer for tilsyn i dagtilbud pædagogisk tilsyn og organisatorisk tilsyn, og til sidst beskrives tilsynets sammenhæng med kvalitetsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen i forhold til den samlede kvalitet på dagtilbudsområdet. 2. De gældende rammer for tilsyn Ifølge Dagtilbudslovens 5 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med indholdet i de enkelte dagtilbud, og den måde opgaverne ved dagtilbuddene udføres på, herunder at de mål og rammer, som står beskrevet i Dagtilbudsloven, efterleves. I Favrskov Kommune har Byrådet delegeret udførelsen af tilsynet til Børn og Skole, der afrapporterer tilsynet til Byrådet. Børne- og Skoleudvalget godkendte 9. juni 2008 de gældende rammer for tilsyn. I overensstemmelse med disse rammer er der indtil nu foretaget tilsyn en gang årligt i alle i institutionsenheder. Tilsynet har været planlagt og aftalt på forhånd, men der er også ført uanmeldte tilsyn. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud, og rapporten indgår i en samlet afrapportering til Børne- og Skoleudvalget. Seneste tilsynsrapport blev forelagt Børne- og Skoleudvalget 8. marts I forbindelse med vedtagelsen af den nye ledelses- og organisationsstruktur blev det aftalt i SMU, at der skulle være trivselstilsyn i de nye institutionsområder som en temperaturmåling på trivslen i enhederne. I 2012 erstatter disse trivselstilsyn det pædagogiske tilsyn, og trivselstilsynene har på den vis fungeret som en overgangsordning i forhold til tilsynet i den nye struktur. Trivselstilsynene blev varetaget af Børn og Skole og udover dagtilbudschefen deltog ledelsesteamet, medarbejderrepræsentanter og pædagogernes fællestillidsrepræsentant. Der var en gennemgående dagsorden for trivselstilsynene, der skulle sikre, at der både blev drøftet rammer, mål og udvikling. Herudover var en del af formålet med trivselstilsynet at få en status på udviklingen i forhold til enhedernes særkende. På baggrund af trivselstilsynene i 2012 vil der ultimo 2012 blive en affrapportering til Børneog Skoleudvalget med beskrivelse af, hvilke fokusområder der skal være fremadrettet i forhold til at støtte implementeringen og udviklingen af den nye ledelses- og organisationsstruktur. 3

4 3. Tilsynets sammenhæng med øvrige tiltag på dagtilbudsområdet Med de ændrede rammer for tilsyn på dagtilbudsområdet skal det først og fremmest sikres, at tilsynet medvirker til, at der i en tæt og kvalificeret dialog tages hånd om opgaveløsning og udvikling i de kommunale, selvejende og private dagtilbud. Det pædagogiske tilsyn skal ikke udelukkende betragtes som kontrol, men også som udgangspunkt for udvikling og som en opsamling på den løbende dialog dagtilbudschefen og Børn og Skole har med institutionsledere og forældrebestyrelser. Tilsynet skal tage udgangspunkt i det faglige og pædagogiske indhold, men der skal desuden være fokus på institutionen og området som helhed eksempelvis i relation til forældresamarbejde, personalepolitik, økonomi, fysiske rammer, mv. Det pædagogiske tilsyn og det organisatoriske tilsyn er en del af det samlede tilsyn på dagtilbudsområdet som også omfatter økonomisk tilsyn, tilsyn med bygninger, brandsikkerhed og legepladser. Udover de formelle tilsynsformer sker der en løbende opfølgning på den faglige og organisatoriske kvalitet. Dette sker eksempelvis i forbindelse med ledermøder, dialogmøder, LUS-samtaler, lederevalueringer, brugertilfredshedsundersøgelser, kvalitetsrapporter samt diverse udviklingsprojekter. For en oversigt over hvilke tiltag, der udover det pædagogiske og organisatoriske tilsyn løbende understøtter den faglige og organisatoriske kvalitet på dagtilbudsområdet, se bilag 1 (side 11). 4. Forslag til ændrede rammer for tilsyn Børn og Skole fremlægger i det følgende forslag til det fremtidige tilsyn. 4.1 Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen på dagtilbudsområdet, og at den ydelse, dagtilbuddet leverer til forældre og børn, er i overensstemmelse med det kommunale serviceniveau. Tilsynet er altså på den ene side en kontrol af enhedernes overholdelse af Dagtilbudsloven, vedtagne politiske mål, de rammer som Børn og Skole sætter for dagtilbudsområdet samt beredskabsplaner gældende for området. På den anden side skal tilsynet også være et dynamisk udviklingsværktøj, som kan tilpasses aktuelle indsats- og fokusområder, som er eller skal være fælles for hele dagtilbudsområdet som eksempel herpå kan nævnes LP-modellen 1, den anderkendende tilgang - ICDP 2 og sprogarbejdet. Et pædagogisk tilsyn kan være anmeldt såvel som uanmeldt. 1 Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP) er en analysemodel til at opnå forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagtilbud og skole. 2 ICDP er et samspilsorienteret program, hvor hensigten er at optimere udsatte børns udviklingsbetingelser i dagtilbud og skole. 4

5 4.1.1 Anmeldt pædagogisk tilsyn Forud for et anmeldt pædagogisk tilsyn udsendes der til alle daglige ledere et spørgeskema, der omhandler de forhold, der ønskes viden om ved tilsynet. Data fra spørgeskemaet giver sammen med data fra andre dokumentationsredskaber som sprogvurderinger, læreplaner, børnemiljøvurderinger, SMTTE-modellen 3 og beredskabsplaner samt ikke mindst dialogen ved tilsynet en god mulighed for en systematisk indsamling af viden om den konkrete udvikling på dagtilbudsområdet. Der afholdes anmeldt tilsyn i hvert institutionsområde, og tilsynet udføres hvert andet år - første gang i og afvikles som et dialogbaseret tilsyn af Børn og Skole. Tilsynet er berammet til at vare tre timer. Ved tilsynet vil der blive taget udgangspunkt i besvarelserne af det udsendte spørgeskema og institutionens dokumentationsmateriale, hvor der på baggrund heraf vil være udvalgte forhold der danner grundlag for dialogen. Gennem dialogen skal der redegøres for, hvorledes der arbejdes med de forskellige opgaver og mål i enhederne i området, så det på den vis sikres at dagtilbuddet lever op til lovgivningen og det politisk fastsatte serviceniveau. Hertil kommer, at der kan ske opfølgning på økonomiske prioriteringer i forhold til pædagogisk særkende. Endeligt vil der ved tilsynet være en opfølgning på særligt udvalgte fokusområder, som på forhånd er fastlagt af Børn og Skole. Er der forhold som påkræver det, vil der ved tilsynet blive givet et påbud, som Børn og Skole efterfølgende vil følge op på. Ved det anmeldte pædagogiske tilsyn deltager udover Børn og Skole også områdelederen, de daglige ledere og maksimalt en medarbejderrepræsentant fra hver enhed i området. Forud for tilsynet skal det drøftes i LMU, hvor mange medarbejderrepræsentanter, der skal deltage ved tilsynet. Det skal sikres, at alle enheder i området er repræsenteret ved tilsynet enten ved en leder eller en medarbejderrepræsentant. Herudover inviteres en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen til at deltage. Ved tilsynet i Dagplejen deltager dagplejelederen, områdelederen og en repræsentant fra dagplejepædagogerne. Herudover inviteres en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen til at deltage. Ved tilsynet i private eller selvejende institutioner deltager institutionslederen, en medarbejderrepræsentant, og en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen. Af hensyn til at få flest perspektiver afdækket bedst muligt i det pædagogiske tilsyn bør det tilstræbes, at der i videst muligt omfang deltager en forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Afrapportering - på baggrund af det anmeldte tilsyn udarbejdes en samlet tilsynsrapport for institutionsområdet, hvor udgangspunktet er en beskrivelse af, hvorledes enhederne i det pågældende område lever op til de formelle krav, eksempelvis omkring sikkerhed eller om den lovpligtige forældreinddragelse. Hertil kommer en opfølgning på, hvordan der arbejdes med de mål, der er sat for børnenes udvikling i de pædagogiske læreplaner, dvs. en opfølgning på de data, der ligger til grund for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet. Endelig vil der være en beskrivelse af, hvordan enhederne i 3 SMTTE-modellen er et pædagogisk værktøj og en refleksionsmodel, der hjælper pædagogen i forhold til kvalitetssikring af det pædagogiske arbejde. 5

6 området arbejder med vedtagne pædagogiske indsatsområder og metoder eksempelvis sprog eller LP-modellen. Af tilsynsrapporten vil der fremgå anbefalinger til det videre arbejde samt eventuelle påbud i tilfælde af, at der har været forhold, hvor en eller flere af enhederne i området ikke lever op til de fastsatte rammer for området. Ved afslutningen af tilsynsåret udarbejdes en samlet tilsynsrapport for hele dagtilbudsområdet, som skal behandles i Børne- og skoleudvalget. Nedenfor fremgår en skematisk oversigt over det anmeldte tilsyn. Tiltag Udsendelse af spørgeskema Besvarelse af spørgeskema Opsamling på spørgeskema og andet relevant dokumentationsmateriale som kan være med til at tegne et samlet billede af institutionen. Det forudsættes, at alt materiale er tilgængeligt via institutionens hjemmeside/intranet, f.eks.: Den pædagogiske læreplan Velkomstpjece Lokale politikker Beredskabsplaner Indsatsområder Tilsyn. Tilsynet er dialogbaseret. Nedenfor oplistes eksempler på, hvilke temaer der kan drøftes ved tilsynet: Er der overensstemmelse mellem mål, læringsmiljø og den pædagogiske praksis? Er der vekselvirkning mellem tilrettelagte og spontane aktiviteter? Hvordan fungerer samarbejdet med forældrebestyrelsen? Hvordan arbejdes der med vedtagne pædagogiske metoder som ICDP og LP-modellen? Udarbejdelse af tilsynsrapport for området Tovholder Børn og Skole De daglige ledere Børn og Skole Børn og Skole Børn og Skole Uanmeldt pædagogisk tilsyn Som en del af det samlede tilsyn, og som led i opfølgning på det anmeldte pædagogiske tilsyn skal der systematisk gennemføres uanmeldte pædagogiske tilsyn i udvalgte enheder. Det uanmeldte tilsyn føres uafhængigt af det anmeldte tilsyn og det organisatoriske tilsyn, og foregår således løbende hen over året hvert år. Det uanmeldte tilsyn udføres af Børn og Skole og skal medvirke til at understøtte det virkelighedsbillede, der beskrives ved det anmeldte tilsyn. Når det er besluttet, at der føres uanmeldt tilsyn i udvalgte enheder og ikke i samtlige enheder, skal det ses i sammenhæng med, at områdelederne har det overordnede ansvar for enhederne i området og i kraft heraf også en løbende tilsynspligt. Derved vil områdelederne også blive aktører i tilsynet, hvor de vil stå som garant for den pædagogiske kvalitet i de enkelte institutionsområder. 6

7 Det uanmeldte tilsyn giver mulighed for at tage udgangspunkt i den konkrete pædagogiske hverdag, hvor de iagttagelser og observationer, der gøres, kan supplere de observationer, områdelederen løbende gør sig. Derved åbner det uanmeldte tilsyn for muligheden for sparring omkring de observationer, områdelederen har gjort sig. Ved det uanmeldte tilsyn får Børn og Skole mulighed for, at observere den pædagogiske praksis i institutionen. Observationerne skal give et levende billede af, hvordan der i praksis arbejdes med de besluttede politiske mål og udvalgte indsatsområder. Derved får Børn og Skole et virkelighedsnært udgangspunkt for dialogen omkring den pædagogiske praksis. Der udarbejdes ikke en særskilt afrapportering fra det uanmeldte tilsyn, men afrapporteringen fra det uanmeldte tilsyn vil indgå i områdets tilsynsrapport, som fremsendes til institutionen. Der vil efterfølgende være mulighed for en drøftelse af afrapporteringen, hvis denne giver anledning hertil. Opsamling fra de uanmeldte tilsyn vil sammen med det anmeldte tilsyn indgå i den samlede afrapportering til Børne- og Skoleudvalget. Udover det pædagogiske tilsyn foreslås det, at der i de nye rammer for tilsynet indføres et organisatorisk tilsyn, som beskrives nærmere i det følgende. 4.2 Organisatorisk tilsyn Med den nye ledelses- og organisationsstruktur sigtes der dels mod en styrkelse af den strategiske ledelse, som i forbindelse med beslutningsgrundlaget for den nye ledelses- og organisationsstruktur blev beskrevet som det at have det lange lys på og opmærksomhed på de udfordringer, der ligger forude, evner og mulighed for at tænke foran, handle foregribende og være bevidst om, hvordan den politiske styrede organisation virker. Samtidig sigtes der også mod at styrke den daglige pædagogiske og personalemæssige ledelse i dagdagtilbuddene. Det foreslås derfor, at der udover det pædagogiske tilsyn føres organisatorisk tilsyn, hvor der sker opfølgning på, hvordan ledelsesteamet handler og agerer. Formålet med det organisatoriske tilsyn er at understøtte og udvikle arbejdet med den strategiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse. Som udgangspunkt for tilsynet skal områdelederen fremlægge en handleplan, der er udarbejdet i ledelsesteamet på baggrund af konklusionerne i områdets tilsynsrapport fra det pædagogiske tilsyn. Handleplanen vil være omdrejningspunkt for en drøftelse af, hvordan ledelsesteamet agerer og fungerer bl.a. i forhold til følgende områder: økonomi, pædagogik, personaleforhold og bestyrelsessamarbejdet. Der afholdes organisatorisk tilsyn i hvert institutionsområde. Det organisatoriske tilsyn følger det pædagogiske tilsyn, og afholdes ligeledes hvert andet år. Det er dagtilbudschefen, der fører det organisatoriske tilsyn, hvor områdelederen og de daglige ledere deltager. I Dagplejen deltager dagplejelederen og områdelederen. Det organisatoriske tilsyn er berammet til at vare to timer. Der føres ikke organisatorisk tilsyn i private og selvejende institutioner. 7

8 Organisatorisk tilsyn skal være et forum, hvor der er fokus på det enkelte ledelsesteam og dets rolle for områdets strategiske udvikling - både organisatorisk og pædagogisk. Det organisatoriske tilsyn bliver derved en værdifuld kilde til viden om udviklingen i de enkelte områder en viden som kan bringes i spil i forhold til den overordnede udvikling på tværs af dagtilbudsområdet. Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem tilsynsformerne i forslaget om ændrede rammer for tilsyn. Figur 1. Illustration af tilsynskonceptet i den nye ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet 5. Kvalitet på dagtilbudsområdet I dette afsnit beskrives det, hvorledes tilsynet indgår i sammenhæng med kvalitetsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen i forhold til at dokumentere kvaliteten samt opfyldelsen af mål og rammer på dagtilbudsområdet. I den sammenhæng kan desuden henvises til bilag 1 (side 11), der viser en oversigt over, hvilke tiltag der udover det pædagogiske og organisatoriske tilsyn løbende understøtter den faglige og organisatoriske kvalitet på dagtilbudsområdet. I en offentlig kontekst forstås kvalitet ofte som det at skabe størst mulig værdi for institutionens interessenter inden for de givne politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger. Kvalitet forstås typisk ud fra tre dimensioner: faglig kvalitet, brugeroplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet. Med den faglige kvalitet er fokus rettet mod den ydelse, en offentlig institution tilbyder borgerne, vurderet ud fra faglige kriterier samt lovgivningsmæssige standarder og krav til ydelsen. I den brugeroplevede kvalitet er der fokus på brugernes oplevelser af en bestemt offentlig service, fx målt via brugertilfredshedsundersøgelser. Den organisatoriske kvalitet vedrører de rammer, der ligger til grund for skabelsen af faglig og brugeroplevet kvalitet. Den organisatoriske kvalitet kan eksempelvis omfatte 8

9 kvalitet i lederskab, effektive arbejdsprocesser, medarbejder- og kompetenceudvikling, strategisk planlægning, organisationsformer og ressourcestyring 4. Med forslaget om ændrede rammer for tilsyn lægges der, som tidligere nævnt, op til, at der skal føres tilsyn hvert andet år, hvilket også er praksis i de fleste andre kommuner. Der lægges op til, at tilsynskonceptet gennemføres i 2013 og 2014, hvorefter det skal evalueres med henblik på eventuelle administrative tilpasninger. Ved at gennemføre tilsyn hvert andet år vil tilsynet have sammenfald med kvalitetsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen, som ligeledes gennemføres hver andet år. Afrapporteringen fra de tre undersøgelser vil med hver deres perspektiv tilsammen give et billede af kvaliteten på dagtilbudsområdet ud fra de tre kvalitetsdimensioner: faglig kvalitet, brugeroplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet. Tilsynet faglig og organisatorisk kvalitet Ved det pædagogiske tilsyn afklares det, om rammerne for det pædagogiske arbejde lever op til lovgivningen på området samt at vedtagne mål og rammer overholdes. Gennem tilsynets udviklingsdimension følges der op på den måde, der konkret arbejdes med opgaverne indenfor rammerne. Ved det organisatoriske tilsyn samles der op på ledelsesrelationerne, den pædagogiske ledelse, relation og samspil med forældrebestyrelserne og forvaltningen, økonomiske prioriteringer, kompetenceudvikling mv. Kvalitetsrapport organisatorisk og faglig kvalitet I Økonomiaftalen for 2010 blev Regeringen og KL enige om, at dokumentere oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder, at der fra 2012 og fremover hver andet år skal offentliggøres faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten er opstået af behovet for at anvende fælles redskaber med henblik på at skabe ensartet dokumentation af kvaliteten i velfærdsydelserne i den kommunale sektor. Rapporten kan altså bruges i et tæt og forpligtende samarbejde om kvalitetsudvikling og effektiv opgaveløsning på dagtilbudsområdet på tværs af kommunegrænserne. Kvalitetsrapporten indeholder dels oplysninger omkring organiseringen og ressourcetildelingen til området og dels om den faglige kvalitet. Brugertilfredshedsundersøgelse brugeroplevet kvalitet I forlængelse af Regeringen og KL s anbefalinger om hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt forældre i dagtilbud, gennemførte Favrskov Kommune i 2010 for første gang en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i dagpleje, vuggestue eller børnehave. Brugertilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres hvert andet år, og resultatet af undersøgelsen sammenfattes i en rapport, som forelægges politikere og forældrebestyrelser. I nedenstående tabel 1 ses en oversigt over, hvornår der hhv. gennemføres tilsyn, udarbejdes kvalitetsrapport og brugertilfredshedsundersøgelse. 4 Akkreditering, kvalitetsmodeller og anderkendelse, Regeringen og KL, Maj 2012: Pjecen opsummerer og afrapporterer på arbejdet i det tværoffentlige udvalg, der har kortlagt og analyseret viden og erfaringer med akkrediterings- og kvalitetsmodeller internationalt og i Danmark. 9

10 Tabel. 1 Oversigt over frekvensen af tilsyn, kvalitetsrapport og brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet Kvalitet i dagtilbud Gennemførelse af pædagogisk tilsyn Gennemførelse af organisatorisk tilsyn Gennemførelse af systematisk uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Indsamling af data til kvalitetsrapport Kvalitetsrapport baseret på oplysninger fra forrige år Indsamling af data til brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse 10

11 Bilag 1 Tiltag på dagtilbudsområdet der understøtter den faglige og organisatoriske kvalitet Nedenstående skema viser en oversigt over hvilke tiltag, der løbende understøtter den faglige og organisatoriske kvalitet på dagtilbudsområdet. Ud fra hvert tiltag er det angivet om tiltaget støtter den faglige kvalitet, den organisatoriske kvalitet eller begge. Herudover er formålet med tiltaget kort beskrevet. Tiltag Faglig kvalitet Organisatorisk kvalitet Formål Pædagogisk tilsyn Det pædagogiske tilsyn skal udover at sikre overholdelse af lovgivning og vedtagne rammer medvirke til at skabe refleksion over og tilpasninger i forhold til den pædagogiske praksis. Ledelsestilsyn Dialogforum der skal understøtte den organisatoriske og faglige udvikling i institutionsområderne. Brugertilfredshedsundersøgelse Udarbejdes hver andet år. Brugerundersøgelsen giver en vurdering af forældrenes tilfredshed med deres dagtilbud og danner dermed grundlag for eventuelle justeringer og nye tiltag på området. Kvalitetsrapport Udarbejdes hvert andet år. Kvalitetsrapporten dokumenterer den organisatoriske og faglige kvalitet på dagtilbudsområdet, og danner grundlag for eventuelle justeringer og nye tiltag på området. Dialogmøder På dialogmøderne drøfter politikkere og forældrebestyrelser aktuelle emner, der vedrører dagtilbudsområdet. Ved møderne er der en vekselvirkning mellem oplæg og dialog. Pædagogiske indsatsområder Udmeldes politisk eller administrativt til dagtilbuddene. Indsatsområdet skal sikre, at der arbejdes specifikt og målrettet med et bestemt tema - eksempelvis sprog eller inklusion. Ledermøder Ledermødernes primære sigte er at sikre, at relevant information tilgår lederne. Ligeledes drøftes det organisatoriske og pædagogiske indhold med udvikling for øje. 11

12 LUS-samtaler Individuelle samtaler hvor bl.a. det organisatoriske og praksisnære drøftes, herunder lederens rolle i understøttelse af dette. Lederevaluering Lederevalueringen er et redskab for lederne selv og for Favrskov Kommune i bestræbelserne på løbende at udnytte kompetencerne bedst muligt og skabe forbedringer. Kompetenceudvikling Skal sikre at medarbejdere er klædt på til at løse de pædagogiske og organisatoriske opgaver. Individuelle møder Individuelle møder med lederne ved ex. opsamling på pædagogiske indsatsområder, sygefraværssamtaler og pædagogisk opfølgning. 12

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud

Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud

Børn og Unge sekretariatet 2013. Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Børn og Unge sekretariatet 2013 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud Formål med tilsyn: Baggrund for tilsyn med dagtilbud Holbæk Kommune har pligt til at sikre, at dagtilbuddene lever op til lovgivningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud

TÅRNBY KOMMUNE. Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud TÅRNBY KOMMUNE Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud Rammeaftale for tilsyn i dagtilbud til børn i Tårnby Kommune. Tårnby Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet

Læs mere

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Analyse marts 2010 09/67371 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Holbæk Kommune foretager pædagogisk tilsyn med de kommunale børnehuse og private pasningstilbud.

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Hvor langt vil vi gå i dokumentationsindsatsen?

Hvor langt vil vi gå i dokumentationsindsatsen? God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Politisk seminar P2 Hvor langt vil vi gå i dokumentationsindsatsen? Kirsten Rasmussen Formand for Børn og Skoleudvalget I Tønder Kommune arbejder vi med udgangspunkt

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune

Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune Job- og personprofil for leder til Børnehaven Albert i Hjørring Kommune Indledning og baggrund for stillingen Daginstitutionen Albert er beliggende på adressen Albert Ginges vej 15 i Hjørring. Institutionen

Læs mere

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogen En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Forord Det er dagplejens opgave at tilbyde børnene tryghed, nærvær og et udviklende miljø. Den enkelte dagplejer skal derfor trives i sit

Læs mere

Ansvar og kompetence beskrivelse for områdeledere og pædagogiske ledere

Ansvar og kompetence beskrivelse for områdeledere og pædagogiske ledere Ansvar og kompetence beskrivelse for områdee og pædagogiske e Nærværende skrivelse, er tænkt som et dynamisk dokument, der konstant vil være under forandring. Vi er e af en politisk styret organisation,

Læs mere

Tilsynsnotat Dagplejen

Tilsynsnotat Dagplejen Tilsynsnotat Dagplejen Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene og den måde,

Læs mere

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Bæredygtige institutionsenheder 3 2 Flygtninge 4 3 Fokus på børnene 5 4 overgange mellem

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Middelfart Kommune Oktober 2009 1 1 Formål Middelfart Kommunes målsætning for dagtilbuddene er: at sikre pasningsgaranti for alle 0-6 årige, at tilbyde fleksible børnepasningstilbud,

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapportskabelon

Anmeldt tilsyn Rapportskabelon Anmeldt tilsyn Rapportskabelon Udfyldes af konsulenten Institution Frederiksberg Sogns Børnehus Adresse Frederiksberg Bredegade 11 Leder Konst. Leder Tulle Malmquist, Konst. Souschef Mettte Boss Larsen

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE kort fortalt 2 KÆRE FORÆLDRE Sprog er et vigtigt redskab til at kunne sætte ord på sine følelser og meninger. Børns sproglige udvikling i de første leveår

Læs mere

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Teori og Metodecentret Juni 2012 Greve Kommune har sat sig som mål, at det almene læringsmiljø skal kunne inkludere flere børn og unge, som tidligere

Læs mere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere Info om: Kommunal dagpleje - der er d.d. 57 kommunale dagplejere. Godkendes og ansættes af Tønder Kommune til pasning af 4 børn med mulighed

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud 1. Baggrund De første år i et barns liv har stor indflydelse for barnets videre livsforløb. I Danmark går stort set alle børn

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Sprogvurderinger for 3-årige og styrkede sproglige læringsmiljøer - et led i Sprog & Sammenhæng. Afsluttende projektstatus og overdragelse til drift

Sprogvurderinger for 3-årige og styrkede sproglige læringsmiljøer - et led i Sprog & Sammenhæng. Afsluttende projektstatus og overdragelse til drift BØRN OG UNGE August 2009 Sprogvurderinger for 3-årige og styrkede sproglige læringsmiljøer - et led i Sprog & Sammenhæng Afsluttende projektstatus og overdragelse til drift Med dagtilbudsloven ( 11) er

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Retningslinjer for den kommunale dagpleje TILSYN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Tilsyn i den kommunale dagpleje ved Struer Kommune Lovgivningen Tilsynet sker i henhold til Dagtilbudslovens 5: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd.

Minilex om kvalitetsrapporten. - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex om kvalitetsrapporten - ordforklaringer, inspiration og gode råd. Minilex.indd 1 19-04-2012 09:05:21 Introduktion " kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten er et redskab, der skal styrke kommunernes

Læs mere

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 30-marts-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Direktionens strategiplan 2016-2017.

Direktionens strategiplan 2016-2017. Direktionens strategiplan 2016-2017. A. Indledning: Direktionens strategiplan for 2016 og 17 hviler på analyser af dels den generelle samfundsudvikling og dels den aktuelle udvikling i Vejen Kommune. Strategien

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen 2016 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 189 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Børne- og Undervisningsudvalget sammen med social-

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole HERNINGSHOLM IT-CENTER [FIRMAADRESSE] Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole KVALITETSARBEJDET EN DEL AF SKOLENS HVERDAG Kvalitetsarbejdet er en

Læs mere

Resultatkontrakt 2008 for Børneinstitution Højme

Resultatkontrakt 2008 for Børneinstitution Højme Resultatkontrakt 2008 for Børneinstitution Højme 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børn og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med at indføre

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT KOMMUNIKATION I BUF ORES VISION Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn og unge skal få de bedste muligheder for at vokse op og skabe sig en tilværelse på egen hånd. Vi skal

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.2 brugerinddragelse

Læs mere

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Skriv firmaslogan her Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi i Daginstitution Stensballe Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Vedr.: Sønderborg Kommmunes tilsyn med plejecentre.

Statsforvaltningens brev til en kommune. Vedr.: Sønderborg Kommmunes tilsyn med plejecentre. Statsforvaltningens brev til en kommune. Vedr.: Sønderborg Kommmunes tilsyn med plejecentre. På grund af en omtale i pressen den 18. juni 2009, har statsforvaltningen rejst en sag om Sønderborg Kommunes

Læs mere

www.udviklingifaellesskaber.dk Pædagogisk Analyse i dagtilbud og skoler

www.udviklingifaellesskaber.dk Pædagogisk Analyse i dagtilbud og skoler www.udviklingifaellesskaber.dk Pædagogisk Analyse i dagtilbud og skoler Pædagogisk Analyse i skoler og dagtilbud I bestræbelserne på at opnå en fælles pædagogisk platform på tværs af dagtilbud, skoler

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

Aarhus Kommune. Dato 20. januar 2014

Aarhus Kommune. Dato 20. januar 2014 Dato 20. januar 2014 Aarhus Kommune Børn og Unge Nedenstående er en besvarelse af en 10-dages forespørgsel fra Socialistisk Folkeparti til Børn og Unge modtaget den 10. januar 2014. Spørgsmål: I hvilket

Læs mere

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter

Stil krav til din udvikling. - og få mere ud af samtalen med din leder. Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Stil krav til din udvikling - og få mere ud af samtalen med din leder Anbefalinger og inspiration til faglige repræsentanter Sæt udviklingssamtalen og udviklingsplanen på dagsordenen Når medarbejderen

Læs mere

Udviklingsplan for Grønløkkeskolen 2012/2013

Udviklingsplan for Grønløkkeskolen 2012/2013 Tranbjerg den 12/9 2012 Udviklingsplan for Grønløkkeskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen Grønløkkeskolen er en skole, beliggende i Tranbjerg i den sydlige del af Aarhus Kommune. I skoleåret 2012/2013

Læs mere

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum

Forældresamarbejde. Børneinstitution Skt Klemens-Dalum Forældresamarbejde Børneinstitution Skt Klemens-Dalum 1 I Skt Klemens-Dalum vil vi gerne involvere forældre gennem bestyrelses- og forældrerådssamarbejdet gennem forældremøder gennem strukturerede samtaler

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO 2 Baggrund Med ændring af folkeskoleloven af 26. maj 2008 er der nu krav om at skolefritidsordninger fremover skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Ordningen

Læs mere

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.

Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes. Dok.nr. 14/01741-2/ RI

Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes. Dok.nr. 14/01741-2/ RI Tema om forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes Dok.nr. 14/01741-2/ RI 2/7 Hvad har temaet ført til? Forebyggelse af vold og trusler mellem brugerne indbyrdes var tema for de tilsynsbesøg,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Børnehuset Troldhøj Dato for tilsyn: 14/11 Deltagere ved tilsynet: Bestyrelsesrep,Tillidsrep, arbejdsmiljørep og

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR ydelser Familierådgivningen Bestilling af ydelse Bestilling af ydelse sker ved at udfylde henvisningsskemaet som kan hentes på Handleguide.dk under Professionelle/skemaer

Læs mere

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger

Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Standard for tværfagligt samarbejde ved tidlig indgriben for børn og unge og opfølgning på underretninger Kommunens overordnede målsætning for standarden: Bidrage til lige muligheder for udfoldelse, udvikling

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 H O L S T E B R O K O M M U N E VEDTÆGT FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007 VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER Holstebro byråd fastsætter overordnede mål

Læs mere

Kvalitetsudvikling i Holstebro Kommune

Kvalitetsudvikling i Holstebro Kommune Kvalitetsudvikling i Holstebro Kommune Organisering af Dagtilbud i Holstebro Kommune Politiske indsatsområder Mål og rammestyring Holstebro Kommune og Partnerskabsprojektet Arbejdet med mål, tegn og spørgsmål

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Syd den 9. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap

Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Stillings- og funktionsbeskrivelse for centerledere ansat i Psykiatri og Handicap Rudersdal Kommune ønsker at give institutionsledere de bedst mulige forudsætninger for at udøve ledelse i det enkelte dag-

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Samarbejdet om kommunens generelle og forebyggende sprogindsatser 0-6 år

Samarbejdet om kommunens generelle og forebyggende sprogindsatser 0-6 år Samarbejdet om kommunens generelle og forebyggende sprogindsatser 0-6 år 1 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget

Læs mere

Bilag 1 Principper for decentral styring

Bilag 1 Principper for decentral styring Bilag 1 Principper for decentral styring I forlængelse af økonomiaftalen fra 2006 og arbejdet med Kvalitetsreformen har regeringen og KL opnået enighed om en række principper for god decentral styring.

Læs mere

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER

INKLUSIONS- FORTÆLLINGER INKLUSIONS- FORTÆLLINGER ET FOKUS PÅ MILJØ OG SAMSPILSPROCESSER Det enkelte barns læring og deltagelsesmuligheder Institutionsmiljø: Samarbejde om organisering af pædagogisk praksis Faglighed: Børnesyn

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk

FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER. Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk FORÆLDRESAMARBEJDE DER VIRKER Cand. Psych. Suzanne Krogh sk@life-lab.dk www.life-lab.dk Forskningsdesign Kvalitativ undersøgelse Best practice, institutioner udvalgt på positive kriterier 3 deltagende

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2013 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Beslutningsgrundlag Organisering Projektnavn Projektejer Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Direktør Peter Sinding Poulsen Program

Læs mere

Tilsyn 2011. I skal ikke skrive noget om Pædagogisk Plan

Tilsyn 2011. I skal ikke skrive noget om Pædagogisk Plan Dagtilbudsområdet Tilsyn 2011 Institution: Børnehaven Rømersvej Tilstede: Leder Lene Mariegaard, Pædagog Hanne N. Nielsen, Dagtilbudschef Jørn Godsk, Pædagogisk konsulent Lene Bering Udfyldes af institutionen

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere.

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere. Virksomhedsplan Hillerød Vest Skolen 2011 / 2012 Hillerød Vest Skolen består af 2 matrikler: Alsønderup, med ca. 400 elever og Ålholm med ca. 590 elever. Begge matrikler har børn fra 0. til 9. klasse.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bilag 1: høringssvar 2014

Bilag 1: høringssvar 2014 Den pædagogiske IT-strategi blev første gang fremlagt for BSU på udvalgets møde d. 3. Juni 2013, hvorefter strategien blev sendt i høring. Der blevet formuleret en række spørgsmål på baggrund at de samlede

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Til Boformen Gaia Præstevænget 3 A 9320 Hjallerup Leder Dorthe Gjerløv Tilsynsrapport af den 28. november 2013,

Læs mere

Styrelsesvedtægter. Center for Børn & Undervisning Undervisning

Styrelsesvedtægter. Center for Børn & Undervisning Undervisning Center for Børn & Undervisning Undervisning Dato 22-03-2016 j./sagsnr. 28.00.00-A21-1-16 Styrelsesvedtægter Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud, fritidshjem og klubber i Faxe Kommune.

Læs mere

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse

LTU MODELLEN Læring, trivsel og udvikling. Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 8 Vi følger op på tiltag hvordan går det med eleven? Forberedelse Fase 7 Vi gennemfører tiltag, der skal støtte elevens trivsel og udvikling Fase 1 Hvilken observeret adfærd er vi bekymrede for? Fase

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Dato for tilsyn: 2 November Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Deltagere ved tilsynet: Marie, Dorthe, Jette, Maja. Tilsyn foretages af: Mette Ankjær

Læs mere

Tilsyn Anmeldt tilsyn d.21.8 2013. Prærien Østergade 13 Aulum Leder: Henrik Thaftgaard

Tilsyn Anmeldt tilsyn d.21.8 2013. Prærien Østergade 13 Aulum Leder: Henrik Thaftgaard Tilsyn Anmeldt tilsyn d.21.8 2013 Prærien Østergade 13 Aulum Leder: Henrik Thaftgaard Tilsynsførende : Joan Dahl Nørgaard Tilsynsførende : Else Hansen Manual Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere