Brugs- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballage Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballage sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det afleveres på genbrugsstationen. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Beskrivelse af køle-/fryseskabet...6 Ekstra tilbehør...9 Flaskehylde....9 Råd om sikkerhed og advarsler...10 Sådan spares der energi...19 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes...21 Betjening...22 Køle-/fryseskabet tændes...22 Køle-/fryseskabet slukkes...23 Køleskabet slukkes separat...23 Køleskabet tændes igen Ved længere fravær Den rigtige temperatur ikøleskabet ifryseskabet Temperaturdisplay Temperaturen indstilles...26 Superkøl, Superfrost og DynaCool...28 Funktionen Superkøl...28 Superfrost...29 DynaCool...30 Temperatur- og døralarm...31 Temperaturalarm...31 Døralarm...32 Yderligere indstillinger...33 Lås...33 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...35 Sabbatmodus

4 Indholdsfortegnelse Opbevaring af madvarer i køleskabet...38 Forskellige områder i køleskabet Ikke egnet til opbevaring i køleskab...39 Vær opmærksom på følgende ved køb af madvarer Korrekt opbevaring af madvarer...40 Frugt og grøntsager...40 Æggehvideholdige madvarer Køleskabet indrettes...41 Hylde/flaskehylde i døren flyttes...41 Flaskeholder i døren flyttes...41 Hylde / hylde med lys...41 Hylde / hylde med lys flyttes Flaskeholder flyttes...42 Frysning og opbevaring...43 Maksimal frysekapacitet...43 Hvad sker der, når friske madvarer indfryses? Madvarer, der købes som dybfrostvarer Madvarer, man selv indfryser Før indfrysning bør man være opmærksom på følgende: Emballage Før ilægning...45 Ilægning...45 Optøning af frysevarer...46 Isterninger...46 Drikkevarer lynafkøles...46 Fryseelement...47 Afrimning...48 Køleskab...48 Rengøring og vedligeholdelse...49 Hylde / hylde med lys...50 Indvendigt, tilbehør Tætningsliste i døren...52 Ventilationsåbninger...52 Småfejl udbedres...54 Støjårsager...63 Service / garanti

5 Indholdsfortegnelse Oplysninger til testinstitutter...67 Informationer til forhandlere Udstillingsprogram...68 Eltilslutning...70 Monteringsanvisning Side-by-side Opstillingssted...71 Klimaklasse Ventilation...72 Inden indbygning Indbygningsmål...74 Dørhængsling indstilles...75 Hængslingssiden ændres...76 Køle-/fryseskabet indbygges...80 Køkkenskabsfronter monteres...87 Dørposition justeres

6 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Betjeningspanel a Tænd/Sluk af hele køle-/fryseskabet b Optisk interface (kun til Miele Teknisk Service) c Valg af køleskabet eller fryseskabet d Tænd/Sluk af funktionen DynaCool (automatisk temperaturfordeling) e Til-/frakobling af funktionen Superkøl eller Superfrost f Indstilling af temperaturen ( for koldere), Valgtast i indstillingsmodus g Bekræftelse af et valg (OK-tast) h Indstilling af temperaturen ( for varmere), Valgtast i indstillingsmodus i Til- eller fravalg af indstillingsmodus j Sluk af temperatur- eller døralarmen k Display med temperaturangivelse og symboler (symboler kun synlige i indstillingsmodus, ved alarm/en melding; se skemaet for forklaring af symbolerne) 6

7 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Forklaring af symbolerne Symbol Betydning Funktion Lås Sikring mod utilsigtet slukning af køle-/fryseskabet, utilsigtet temperaturindstilling, utilsigtet tilkobling af DynaCool, Superkøl, Superfrost og utilsigtet indkodning af indstillinger Akustiske signaler Valgmuligheder til valg af tastelyd og alarm ved dør- og temperaturalarm Display-lysstyrke Indstilling af displayets lysstyrke Sabbatmodus Til- og frakobling af sabbatmodus. Nettilslutning Bekræfter, at der er sluttet strøm til køle-/fryseskabet, når det ikke er tændt; blinker ved netafbrydelse Alarm Lyser ved døralarm; blinker ved temperaturalarm, netafbrydelse og yderligere fejlmeldinger Udstillingsprogram (kun synligt, når udstillingsprogrammet er aktiveret) Deaktivering af udstillingsprogrammet 7

8 Beskrivelse af køle-/fryseskabet a Betjeningspanel b Ventilator c Dørhylde/æggebakke d Hylde e Hylde med lys (FlexiLight) f Flaskeholder g Flaskehylde h Lys Frugt- og grøntsagsskuffe i Frugt- og grøntsagsskuffe j Rende og afløbshul til afrimningsvand k Fryseskuffer 8

9 Beskrivelse af køle-/fryseskabet Ekstra tilbehør Flaskehylde Flaskeholderen er beregnet til vandret, pladsbesparende opbevaring af flasker i køleskabet. Flaskeholderen kan anbringes forskellige steder. Pleje af rustfrit stål Ved påføring af plejemidlet til rustfrit stål dannes en vand- og smudsafvisende beskyttelsesfilm. Plejemidlet fjerner vandstriber, fingeraftryk og andre pletter skånsomt og efterlader en ensartet, strålende overflade. Kluden til pleje af rustfrit stål er vædet med plejemiddel til rustfrit stål. Den har de samme rensende og beskyttende egenskaber som plejemidlet til rustfrit stål. Allround-mikrofiberklud Mikrofiberkluden er velegnet til fjernelse af fingeraftryk og lette tilsmudsninger på fronter i rustfrit stål, paneler, vinduer, møbler, bilruder osv. Ekstra tilbehør kan købes ved henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf , i faghandlen eller på 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Dette køle-/fryseskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden køle-/fryseskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på køle-/fryseskabet undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Køle-/fryseskabet er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Brug kun køle-/fryseskabet til husholdningsmæssig brug til køling og opbevaring af madvarer samt til opbevaring af dybfrostvarer, frysning af friske madvarer og fremstilling af is. Al anden anvendelse er på egen risiko. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Køle-/fryseskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af køle-/fryseskabet kan medføre skader på eller fordærv af indholdet i køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion. Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene køle-/fryseskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn. Disse personer må kun bruge køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset ~ Børn under 8 år skal holdes væk fra køle-/fryseskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge køle-/fryseskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde køle-/fryseskabet uden opsyn. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af køle-/fryseskabet. Lad dem aldrig lege med køle-/fryseskabet. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Teknisk sikkerhed ~ Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Køle-/fryseskabet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EU-retningslinjer. ~ Dette køle-/fryseskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det er ikke skadeligt for ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelsen af dette miljøvenlige kølemiddel har dog delvist forårsaget et højere lydniveau, da der ud over støj fra kompressoren også kan forekomme strømningsstøj fra hele kølekredsløbet. Disse effekter kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på køle-/fryseskabets funktion. Ved transport og opstilling skal man sørge for, at ingen dele i kølesystemet beskadiges. Kølemidlet kan ved uheld forårsage øjenskader! I tilfælde af beskadigelser: undgå alle former for åben ild, afbryd strømmen til køle-/fryseskabet, sørg for udluftning i nogle minutter i rummet, hvor køle-/fryseskabet står, og kontakt Miele Teknisk Service. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Jo mere kølemiddel, der er i køle-/fryseskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i køle-/fryseskabet. ~ De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på køle-/fryseskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på køle-/fryseskabet. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Køle-/fryseskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. ~ Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. ~ Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af køle-/fryseskabet. ~ Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke køle-/ fryseskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (f.eks. garager, vaskekældre etc.). 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Dette køle-/fryseskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). ~ Et beskadiget køle-/fryseskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor køle-/fryseskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget køle-/fryseskab i brug. ~ Brug kun køle-/fryseskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden. ~ Køle-/fryseskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når dette skal afbrydes fra elnettet. ~ Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. ~ Reparation af køle-/fryseskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug ~ Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i køle-/fryseskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kompressoren, således at køle-/fryseskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. ~ Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved energiforbruget øges, og skader på dele af køle-/fryseskabet ikke kan udelukkes. ~ Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i køle-/fryseskabet eller i skabsdøren, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med køle-/fryseskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen. ~ Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (f.eks. spraydåser) i køle-/fryseskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brand- og eksplosionsfare pga. de elektriske komponenter! ~ Brug aldrig elektriske apparater i køle-/fryseskabet (f.eks. til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! ~ Opbevar aldrig dåser og flasker med kulsyreholdige drikkevarer eller væsker i fryseskabet. Dåser og flasker kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Stærk spiritus skal stå oprejst og være lukket helt tæt. Eksplosionsfare! ~ Flasker, der lægges i fryseskabet til lynkøling, skal tages ud senest efter en time. Flaskerne kan eksplodere. Risiko for kvæstelser og beskadigelse! ~ Berør ikke frysevarer og metaldele med våde hænder. Hænderne kan fryse fast. Risiko for kvæstelser! ~ Tag aldrig isterninger eller spiseis - specielt ikke vandis - direkte fra fryseskabet ind i munden. På grund af den meget lave temperatur kan læber og tunge fryse fast. Risiko for kvæstelser! ~ Let eller helt optøede madvarer må aldrig genfryses. Brug dem så hurtigt som muligt, fordi de mister næringsværdi og fordærves. Kogt eller stegt kan de optøede madvarer dog genfryses. ~ Der kan være risiko for madforgiftning ved at spise madvarer, der har ligget for længe i køle-/fryseskabet. Hvor længe madvarerne kan opbevares i køle-/fryseskabet afhænger af mange faktorer, som f.eks. hvor friske de er, og af kvaliteten samt af temperaturen i køle-/fryseskabet. Vær opmærksom på fødevareproducenternes opbevaringsanvisninger og datomærkning! ~ Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. 16

17 Rengøring og vedligeholdelse Råd om sikkerhed og advarsler ~ Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. ~ Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af køle-/fryseskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. ~ Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim eller is med og løsne madvarer med. De kan beskadige køleelementerne, så køle-/fryseskabet ikke kan anvendes. ~ Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget. ~ Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. 17

18 Råd om sikkerhed og advarsler Bortskaffelse af et gammelt køle-/fryseskab ~ Gør låsen i det gamle køle-/fryseskab ubrugelig. Dette forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. ~ Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, f.eks. ved at stikke hul på kølemiddelkanalerne knække rørene kradse overfladebelægningen af Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader. 18

19 Sådan spares der energi Opstilling/Vedligeholdelse Temperaturindstilling Normalt energiforbrug I rum med ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20 C. Undlad at tildække ventilationsåbningerne, og rengør dem jævnligt for støv. Afstøv kompressoren og metalgitteret (varmeveksler) på bagsiden af køle-/fryseskabet mindst en gang om året. Køleskab 4 til 5 C Fryseskab -18 C Øget energiforbrug I lukkede rum uden ventilation. I direkte sollys. Ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj rumtemperatur. Ved tildækkede eller tilstøvede ventilationsåbninger. Ved støvaflejringer på kompressoren og metalgitteret (varmeveksleren). Ved lav temperaturindstilling: Jo lavere køle-/fryseskabstemperatur, desto højere energiforbrug. 19

20 Sådan spares der energi Brug Normalt energiforbrug Placering af skuffer, hylder og dørhylder som ved levering. Døren bør kun åbnes, når det er nødvendigt, og da i så kort tid som muligt. Sorter madvarerne, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Tag en køletaske med på indkøb, og anbring madvarerne hurtigt i køle-/fryseskabet. Læg hurtigst muligt de madvarer, der er taget ud, tilbage i køle-/fryseskabet, inden de bliver for varme. Afkøl varme mad- og drikkevarer, inden de anbringes i køle-/fryseskabet. Ved anbringelse i køle-/fryseskabet skal madvarerne være pakket ind eller godt tildækket. Optø frysevarer i køleskabet. Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Øget energiforbrug Hyppig og langvarig åbning af døren medfører kuldetab og indstrømmende varm luft fra rummet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Varm mad og mad opvarmet til udetemperatur bringer varme ind i køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. Fordampning og kondensering af væsker i køleskabet kan medføre reduceret køleeffekt. 20

21 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Inden køle-/fryseskabet tages i brug Emballagematerialer ^ Fjern al emballage fra køle-/fryseskabets indvendige rum. Tilbehør Flaskeholder Flaskeholderens lameller stikker ind over flaskehylden i døren, hvorved flaskerne står bedre fast, når køleskabsdøren åbnes og lukkes. Beskyttelsesfolie Stållisterne er forsynet med folie, der beskytter køle-/fryseskabet under transport. ^ Træk beskyttelsesfolien af stållisterne. Vedligeholdelse og rengøring ^ Påfør Miele Stålrens (medfølger) på stålfladerne, så snart beskyttelsesfolien er trukket af. Vigtigt! Ved påføring af Miele Stålrens dannes en vand- og smudsafvisende beskyttelsesfilm! ^ Rengør køle-/fryseskabets indvendige flader og tilbehøret. Se venligst vejledningen i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. ^ Sæt flaskeholderen fast midt på flaskehyldens bageste kant. Fryseelement Læg fryseelementet i den øverste fryseskuffe. Efter ca. 24 timer er fryseelementet oppe på sin maksimale køleeffekt. 21

22 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Betjening Køle-/fryseskabet betjenes ved at berøre sensortasterne med en finger. Hver berøring bliver bekræftet med et akustisk signal. Dette signal kan slås fra (se Yderligere indstillinger - Akustisk signal). Køle-/fryseskabet tændes Når køle-/fryseskabet er tilsluttet elnettet, vises nettilslutningssymbolet i displayet efter kort tid. ^ Berør Tænd/Sluk-tasten. Nettilslutningssymbolet slukker, og køle-/fryseskabet begynder at køle. På betjeningspanelet vises sensortasterne til de valgbare kølezoner: Når døren åbnes, tændes køleskabslyset, og LED-lyset i hylderne bliver kraftigere, indtil den maksimale lysstyrke er nået. Når køleskabet tages i brug første gang, blinker sensortasterne for kølezonerne samt alarmsymbolet, indtil den pågældende indstillede temperatur er nået. Så snart den indstillede temperatur er nået, lyser sensortasten for kølezonerne konstant, og alarmsymbolet slukker. For at opnå en tilstrækkelig lav temperatur bør køle-/fryseskabet forkøle nogle timer, inden der lægges madvarer ind første gang. Læg først madvarer ind i fryseskabet, når temperaturen er lav nok (min. -18 C). Køleskab Fryseskab Sensortasterne til køleskabet lyser gult, og i displayet vises den temperatur, der er i køleskabet. 22

23 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Der kan foretages individuelle indstillinger for hver kølezone. Køle-/fryseskabet slukkes ^ Berør sensortasten for den ønskede zone, der skal foretages indstillinger for. Den valgte sensortast lyser nu gult. Funktionerne Superkøl og DynaCool kan nu vælges eller temperaturen indstilles for køleskabet. For fryseskabet kan funktionen Superfrost vælges, eller temperaturen kan indstilles. Yderligere oplysninger findes i de pågældende afsnit. Hvis der efterfølgende vælges en anden kølezone, bibeholdes indstillingerne for den først valgte kølezone. ^ Berør Tænd/Sluk-tasten. Hvis det ikke er muligt, er låsen aktiveret! Temperaturvisningen i displayet slukker, og nettilslutningssymbolet vises. Lyset i køle-/fryseskabet slukker, og kølingen er frakoblet. Køleskabet slukkes separat Køleskabet kan slukkes separat, selvom fryseskabet forbliver tændt. Dette kan f.eks. anvendes i forbindelse med ferier. ^ Tryk på sensortasten til kølezonen, indtil tasten ikke længere lyser. I displayet vises der i kort tid streger. 23

24 Køle-/fryseskabet tændes og slukkes Køleskabet tændes igen Køleskabet kan efterfølgende tændes separat. ^ Tryk på tasten til køleskabet. Temperaturvisningen for køleskabet lyser. Køleskabet begynder at køle, og lyset tændes, når døren åbnes. Ved længere fravær Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid: ^ sluk køle-/fryseskabet, ^ træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra, ^ rengør køle-/fryseskabet, og ^ lad dørene stå på klem for at undgå generende lugt i køle-/fryseskabet. Hvis der slukkes for køle-/fryseskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis døren er lukket. 24

25 Den rigtige temperatur Korrekt temperaturindstilling er meget vigtig. Madvarer fordærves hurtigt af mikroorganismer, men dette kan forhindres eller udsættes med korrekt opbevaringstemperatur. Temperaturen påvirker mikroorganismernes formeringshastighed. Med lavere temperatur går processen langsommere. Temperaturen i køleskabet øges, jo hyppigere og længere tid døren holdes åben, jo flere madvarer, der lægges ind, jo varmere de friske madvarer er, når de lægges ind, jo højere temperatur der er omkring køle-/fryseskabet. Køle-/fryseskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes....ikøleskabet Vi anbefaler en køleskabstemperatur på 4 C....ifryseskabet For at kunne indfryse ferske madvarer og opbevare dem i lang tid kræves en temperatur på -18 C. Ved denne temperatur er mikroorganismernes vækst så godt som helt indstillet. Så snart temperaturen stiger til over -10 C, begynder madvarerne at fordærves og har derved en kortere holdbarhedstid. Derfor må let eller helt optøede madvarer først genfryses, når de er blevet tilberedt (kogt eller stegt). De høje temperaturer under tilberedningen dræber de fleste mikroorganismer. 25

26 Den rigtige temperatur Temperaturdisplay Temperaturvisningen i displayet viser ved normal drift den aktuelle middeltemperatur i køleskabet og temperaturen det varmeste sted i fryseskabet. Hvis temperaturen i fryseskabet ikke ligger inden for muligt temperaturvisningsområde, blinker der kun streger i displayet. Alt efter rumtemperatur og indstilling kan det vare nogle timer, inden den ønskede temperatur nås og vises konstant. Hvis der i længere tid har været varmere end -18 C i fryseskabet, bør det kontrolleres, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt! Temperaturen indstilles Temperaturerne i køle- og fryseskabet kan indstilles uafhængigt af hinanden. ^ Vælg køle- eller fryseskab. ^ Indstil temperaturen med de to taster under displayet. Ved berøring af tasten Temperaturen bliver koldere Temperaturen bliver varmere Under indstillingen vises temperaturværdien blinkende. 26

27 Den rigtige temperatur Ved berøring af tasterne vises følgende ændringer i displayet: Første berøring: Den sidst valgte temperatur vises blinkende. Hver yderligere berøring: Temperaturen ændres i trin a1 C. Fingeren holdes konstant på tasten: Temperaturen ændres fortløbende. Når den højeste eller laveste temperaturværdi er nået, høres en tastelyd (hvis tastelyden er tilkoblet). Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast viser temperaturdisplayet automatisk den aktuelle temperatur i køle-/fryseskabet. Eller ^ Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Efter ændring af temperaturen bør temperaturvisningen kontrolleres efter ca. 6 timer, hvis der kun er få madvarer i køleskabet og efter ca. 24 timer, hvis køle-/fryseskabet er fyldt. Først da er den rigtige temperatur nået. Hvis temperaturen efter denne tid er for høj eller for lav, skal den indstilles igen. Mulige temperaturindstillinger Temperaturen kan indstilles: fra 1 C til 9 C i køleskabet. fra -15 C til -26 C i fryseskabet. 27

28 Superkøl, Superfrost og DynaCool Funktionen Superkøl Med funktionen Superkøl nedkøles køleskabet meget hurtigt til den laveste værdi (afhængig af rumtemperaturen). Superkøl tilkobles Superkøl anbefales især til hurtig nedkøling af store mængder friske mad- eller drikkevarer. Superkøl frakobles Superkøl frakobles automatisk efter ca. 12 timer. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. For at spare energi kan man selv frakoble Superkøl, så snart mad- eller drikkevarerne er tilstrækkeligt kolde. ^ Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. ^ Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. ^ Berør Superkøl-tasten, så den lyser gult. Temperaturen i køleskabet falder, da der nu arbejdes med størst mulig køleeffekt. ^ Berør Superkøl-tasten, så den ikke længere lyser gult. Køleskabet arbejder igen med normal køleeffekt. 28

29 Superkøl, Superfrost og DynaCool Superfrost Madvarer indfryses bedst, når Superfrost tilkobles inden indfrysningen. Hermed opnår man, at madvarerne gennemfryses hurtigt og dermed bevarer næringsværdi, vitaminer, udseende og smag. Undtagelser: Hvis der lægges madvarer ind, der allerede er frosset. Hvis der dagligt kun lægges op til 2 kg madvarer ind. Superfrost tilkobles Superfrost skal tilkobles, 6 timer før der lægges madvarer ind. Hvis den maksimale frysekapacitet skal udnyttes, skal Superfrost tilkobles 24 timer forinden! Superfrost frakobles Superfrost-funktionen frakobles automatisk efter ca timer. Varigheden indtil frakobling af funktionen er afhængig af den mængde friske varer, der er lagt i fryseskabet. Symbolet Superfrost slukker, og køle-/fryseskabet arbejder videre med normal køleeffekt. For at spare energi kan man også selv frakoble Superfrost, så snart en konstant temperatur i fryseskabet på mindst -18 C er nået. Kontroller temperaturen i fryseskabet. ^ Berør tasten til fryseskabet. Symbolet for fryseskab lyser nu gult. ^ Berør tasten til fryseskabet. Symbolet for fryseskab lyser nu gult. ^ Berør Superfrost-tasten, så den ikke længere lyser gult. Fryseskabet arbejder igen med normal køleeffekt. ^ Berør Superfrost-tasten, så den lyser gult. Temperaturen i køleskabet falder, da der nu arbejdes med størst mulig køleeffekt. 29

30 Superkøl, Superfrost og DynaCool DynaCool Uden dynamisk køling (DynaCool) opstår der på grund af den naturlige luftcirkulation forskellige kuldezoner i køleskabet (den kolde, tunge luft synker ned i det nederste område). Disse kuldezoner bør udnyttes ved placeringen af madvarerne i køleskabet (se afsnittet Madvarerne placeres korrekt). Hvis der dog skal opbevares mange ensartede madvarer på samme tid (f.eks. til et selskab), kan der med dynamisk køling opnås en relativt ensartet temperaturfordeling på alle hylderne, således at alle madvarer i køleskabet køles næsten lige meget. Temperaturen kan stadig indstilles. Dynamisk køling bør desuden tilkobles ved høj rumtemperatur (ca. 30 C og derover) og høj luftfugtighed. Dynamisk køling tilkobles Ventilatoren kører nu konstant. Dynamisk køling frakobles Da energiforbruget øges noget, når dynamisk køling er tilkoblet, bør funktionen frakobles igen ved normale betingelser. ^ Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. ^ Berør DynaCool-tasten, så den ikke længere lyser gult. Ventilatoren kører nu ikke længere konstant. Den tilkobles automatisk, når kompressoren går i gang. For at spare energi frakobles ventilatoren automatisk midlertidigt, når døren åbnes. ^ Berør tasten til køleskabet. Symbolet for køleskab lyser nu gult. ^ Berør DynaCool-tasten, så den lyser gult. 30

31 Temperatur- og døralarm Fryseskabet er udstyret med et alarmsystem, så temperaturen i fryseskabet ikke kan stige ubemærket, og for at undgå energitab ved åbenstående døre. Temperaturalarm Hvis frysetemperaturen når et for varmt temperaturområde, blinker sensortasten til fryseskabet, og samtidig blinker alarmsymbolet i displayet. Desuden lyder en alarm. Hvornår alarmsystemet registrerer en temperatur som værende for høj, afhænger af den indstillede temperatur. Det akustiske og optiske signal aktiveres f.eks., hvis temperaturen i en temperaturzone afviger for meget fra den indstillede temperatur, når køle-/fryseskabet tændes, hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens frysevarerne omplaceres eller tages ud, når en større mængde madvarer indfryses, efter en netafbrydelse, hvis køle-/fryseskabet er defekt. Så snart alarmtilstanden er slut, stopper alarmen, og alarmsymbolet slukker. Tasten for fryseskabet lyser igen konstant. Hvis der i længere tid har været varmere end -18 C i fryseskabet, bør det kontrolleres, om frysevarerne er lidt eller helt optøet. Hvis det er tilfældet, skal madvarerne bruges så hurtigt som muligt eller forarbejdes (koges eller steges), inden de fryses ned igen! Alarmen afbrydes Hvis alarmen generer, kan den afbrydes. ^ Berør tasten til afbrydelse af temperaturalarmen. Alarmen stopper. Tasten til fryseskabet i betjeningspanelet samt symbolet blinker fortsat, indtil alarmtilstanden er slut. 31

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere