ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234"

Transkript

1 ERHVERV, MYL. ERICHSENSVEJ, BRANDE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 234 HØRINGSPERIODE: 24. MARTS TIL 19. MAJ 2010

2 Titel Erhverv, Myl. Erichsensvej, Brande Forslag til lokalplan nr. 234 Udarbejdet af Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Henvendelse Ikast -Brande Kommune Planafdelingen Centerparken Brande Tlf Fax E-post: 2

3 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?... 5 Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund... 7 Lokalplanområdet... 8 Lokalplanområdets omgivelser... 8 Loaklplanens indhold... 8 Børn i byen... 9 Forhold til anden planlægning... 9 Tekniske anlæg...10 Miljøvurdering...12 Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder...12 Servitutter...13 Offentliggørelsen af lokalplanen...13 Lokalplanens midlertidige virkninger...14 Lokalplanbestemmelser 1. Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Vej og parkering Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre fremtræden Skiltning og reklamering Ubebyggede arealer Udstykning Tilslutnijng til fællesanlæg Betingelse for ibrugtagen Ophævelse af lokalplan 32 og Retsvirkninger...20 Vedtagelsespåtegning...21 Kortbilag: Bilag 1. Matrikelkort Arealvendelse Illustrationsplan Miljø og Planlægning

4 4 Lokalplan nr Ikast-Brande Kommune

5 Forslag til ERHVERV, MYL. ERICHIKSENSVEJ, BRANDE Lokalplan nr. 234 Ikast-Brande Kommune Lokalplan nr. xxx Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den lægges på PlanDK2 under Miljøministeriet og får bindende virkning for grundejere og brugere i området. En lokalplan forhindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen er opdelt i to dele - en redegørelsesdel og en del, der rummer lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen indeholder lokalplanens baggrund, forudsætning og mål, mens bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen. 5

6 6 Lokalplan nr Ikast-Brande Kommune

7 0 200 m Lokalplanredegørelse Baggrund og formål Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et aktuelt ønske fra virksomhedens side om at måtte bygge op i 32 m s højde for at kunne få en hensigtsmæssig produktion. Formålet med lokalplanen er dels at muliggøre virksomhedens ønske om højt byggeri og dels at skaffe virksomheden regulerede forhold ved at modernisere de eksisterende 2 lokalplaner, der gælder for området. 7

8 Lokalplanområdet Lokalplanområdet er en del af et eksisterende, ældre erhvervsområde og består af et ca. 6,2 ha stort areal, hvor der ligger én virksomhed, BioMar A/S. Området vejbetjenes med lastbiler fra Borupvej via den nord-sydgående Myl. Erichsensvej, og personbiler kan køre gennem villakvarteret på den sydøst-nordvestgående del af Myl. Erichsensvej. Lokalplanområdets omgivelser Lokalplanområdet ligger midt i Brande By i et ældre industriområde. Sydøst for området er der boliger, mod nordøst en virksomhed, og ellers mod nord og nordvest er der beplantning. Mod vest og sydvest ligger jernbanen med Kartoffelmelsfabrikken og nogle boliger på den anden side på Dalgasvej. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for at området kan benyttes til erhverv og at virksomheden gives de ønskede udvidelsesmuligheder. BioMar set fra syd 8

9 BioMar set fra villakvarteret ved Poppelvej Desuden skal lokalplanen sikre, at området afskærmes mod boligerne i sydøst og jernbanen mod vest, og at de høje, dominerende bygninger fremtræder som en helhed. Lokalplanen indeholder tillige bestemmelser om vejadgange, placering på grunden, størrelsen af bebyggelsen, udseende, ubebyggede arealer og andet. På kortbilag 3 er vist et skraveret område, indenfor hvilket den nye, høje produktionsbygning skal ligge. Byggefeltet er ikke udtryk for, at hele feltet udfyldes med en 32 m høj bygning, kun at der bygges en tilsvarende bygningsvolumen som den eksisterende, vestlige bygning. Børn i byen Lokalplanområdet ligger sådan, at lastbiltrafikken til området ikke krydser børns skolevej. Forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan for Ikast- Brande Kommune om bl.a. bebyggelsesprocenter og parkering. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 4 til kommuneplanren. Lokalplaner 32 og 38 Brande Kommune Ovennævnte lokalplaner gælder for området. Når denne lokalplan vedtages endeligt, ophæves de dele af ovennævnte lokalplaner, der er sammenfaldende med denne lokalplan. 9

10 Trafik Der genereres dagligt trafik på lastbiler pr. døgn, der ankommer ad den nord-sydgående Myl. Erichsensvej og der er ansatte på skiftehold, hvor de fleste kører bil. Bygge- og beskyttelseslinier kirkebyggelinie De bygninger på ejendommen, der ligger tættest på kirken, ligger ca. 270 m fra kirken, og umiddelbart må der ikke uden kirkemyndighedernes tilladelse opføres byggeri over 8,5 m. Imidlertid ligger det aktuelt påtænkte byggeri mere end 300 m fra kirken, så kirkebyggeliniens begrænsniger er ikke aktuelle her. Skov Ca. 250 m nord for lokalplanområdet er der et kommunalt skovareal langs Goldbækken, og da det er kommunalt ejet, er det også fredskov. Imidlertid er der ikke skovbyggelinie omkring denne bevoksning. Tekniske Anlæg Spildevand, herunder overfladevand Området er spildevandskloakeret og spildevand afledes til Sandfeld renseanlæg. Virksomheden skal selv håndtere overfladevandet. Overfladevand kan nedsives på grunden via et sand- og oliefang. Procesvand, kølevand ol. må ikke nedsives. Elforsyning Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler. Biomar set fra nord 10

11 Biomar i vintersollys Varmeforsyning Området er omfattet af Ikast-Brande Kommunes Varmeplan. Varmeforsyning i området kan ske efter eget ønske. Vandforsyning Området er omfattet af Ikast-Brande Vandforsyningsplan. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Der stilles ikke særlige krav til sikring af grundvandet i forbindelse med den fremtidig anvendelse af området Renovation Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne leve op til kravene i Ikast-Brande Kommunes Regulativ for Er- hvervsaffald. 11

12 Jordforurening Der er konstateret V1-jordforurening inden for lokalplanområdet. Det betyder, at Ikast-Brande kommunes Miljøafdeling skal underrettes, inden bygge- og anlægsarbejder igangsættes. Opgravning og flytning af forurenet jord skal ligeledes anmeldes til kommunen. Støj, lugt og øvrige miljøpåvirkninger Støjniveauet på udendørs opholdsarealer til de ansatte reguleres efter vejledningen, pt. Nr. 1/1997, Støj og vibrationer fra jernbaner samt Tillæg til vejledningen, juli Virksomheden har en miljøgodkendelse, der bl.a. regulerer hvor meget virksomheden må støje. Den regulerer bl.a. også, hvor mange lugtenheder, der må udledes til omgivelserne, samt andre miljøpåvirkninger. Ved udvidelsen af produktionsapperatet ventes den nye miljgodkendelse ikke at give tilladelse til forøgede udledninger. Miljøvurdering Når en myndighed i medfør af lovgivningen tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer deri, skal der i. flg. lov om miljøvurdering af planer og programmer, udarbejdes en miljøvurdering, medmindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Ikast-Brande Kommune har fået foretaget en screening af planforslaget og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Den miljømæssige indvirken på miljøet, som virksomheden forårsager, er reguleret i miljøgodkendelsen. Etablering af ca. 32 m høje bygninger med en eventuel støjafskærmet ventilation på toppen, vurderes ikke at stikke nævneværdigt ud, da de etableres i umiddelbar nærhed af de eksisterende høje bygninger. Skylinen over Brande By vil dog ændres. Tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder Fortidsminder Inden udgravning til fundament ol. igangsættes, skal Herning Museum underrettes, med henblik på eventuelt at få foretaget prøvegravninger til vurdering af, om der er fortidsminder, der skal udgraves. I henhold til lov om museer m.v. (lovbekendtgørelse nr. 739 af 17. juli 2000) 26, skal arbejdet standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, 12

13 Et vue over området set fra syd. bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Herning Museum underrettes. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Offentliggørelse af lokalplanen Med henblik på at borgerne skal kunne fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og/eller indsigelser til lokalplanen, er forslaget behandlet i Byrådet den 15. marts 2010 og offentliggjort som forslag i perioden den 24. marts til den 13

14 19. maj Samtidig med offentliggørelsen er der fremsendt en meddelelse om offentliggørelsen til ejere, lejere og brugere af ejendomme i området, ejere af naboejendomme samt en række myndigheder. Lokalplanforslaget er fremlagt på Ikast-Brande Rådhus, administrationsbygningerne i Brande og Nørre Snede og på bibliotekerne i Ikast-Brande Kommune. Indsigelser og ændringsforslag skal sendes til Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen, Centerparken 1, 7330 Brande inden udløbet af offentlighedsperioden den 19. maj De kan også sendes til Herefter tager Byrådet endelig stilling til lokalplanforslaget. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige lokalplan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser er ud- Indkørslen til erhvervsområdet på Myl. Erichsensvej med granitportal 14

15 Regnvandsbassin og opholdsareal mod syd løbet, kan Ikast-Brande Kommune efter planloven give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større byggearbejde, der er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse den 24. marts 2010 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil den 24. marts BioMar set fra gangbroen over jernbanen med siloen på kartoffelmelsfabrikken 15

16 16 Lokalplan nr Ikast-Brande Kommune

17 Forslag til ERHVERV, MYL. ERICHIKSENSVEJ, BRANDE Lokalplan nr. 234 Ikast-Brande Kommune Lokalplanbestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20/ fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er, at sikre * udviklingsmulighederne for virksomheden * et harmonisk udseende, specielt af de høje bygninger og * at afskærmningen mod naboområderne bibeholdes. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kort bilag 1 og omfatter følgende matr. nr. Brande By, Brande del af 3 v og 3 t, samt alle parceller, der efter den 20. januar 2010 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone. 3. Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til erhvervsformål. Inden for området, må der kun indrettes erhverv inden for miljøklasse 3-5. Se bilag 4. Der kan opføres: * Trykkerier o.l. * Mindre tekniske anlæg * Engroshandel o.l. 17

18 * Transport o.l. * Oplagsvirksomhed o.l. * Værksteder * Mindre industri * Større industri * Transformere og pumpestationer 3.2 Der må ikke være detailhandel inden for lokalplanområdet. 4. Vej og parkering 4.1 Vejadgangene skal ske fra Myl. Erichsensvej, som vist på kortbilag Der udlægges areal til 80 p-pladser. 4.3 Parkering skal ske inden for byggefeltet. Se kortbilag Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefeltet, vist på kortbilag 2. Byggefeltet ligger 12 m fra skel mod jernbanen, 12 m fra lokalplangrænsen mod nordvest og nord, 7 m fra skel mod nordøst forøget til 17 m ved det nordøstlige hjørne af den nordøstlige bygning, og 12 m fra skel mod øst. 5.2 Bebyggelsesprocenten må højst være Ny bebyggelse må ikke være højere end 21 m mod nordvest, 32 m centralt i lokalplanområdet og 12,5 m mod sydøst i lokalplanområdet. Se kortbilag 2. Oven på 32 m høje bygninger må der indrettes ventilation og lignende, samt støjafskærmning i nødvendig højde. 5.4 Skorstene må opføres i nødvendig højde. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Ny bebyggelse skal opføres i beton, stålplader eller teglsten. Blanke og reflekterende flader må ikke forefindes, bortset fra stålplader, men disse skal korridere i løbet af et par år, så de ikke fremstår reflekterende. 6.2 De høje bygninger skal fremstå ensfarvede grå. De lave bygninger - bygninger mindre end 12 m - kan ved arkitektur, materialer og farvevalg fremstå varieret og i andre farver. 18

19 7. Skiltning 7.1 Der må kun opsættes skilte ved indkørsler. Skiltene må højst være 4 m høje og 2 m brede. Skiltene skal fremstå ens. Skiltene må i farvevalg og typografi ikke virke dominerende. 7.2 Der må tillige opsættes 1 skilt på én facade mod hvert verdenshjørne med et logo, altså i alt 4 logoer. Logoet skal have fri mur på alle sider og belysningen skal være inddirekte. Der må ikke sættes projektører på bygninger og der må ikke være neonskilte. 7.3 Orienteringsskilte kan opsættes på mure, og de må ikke virke dominerende. 7.4 Der må højst opsættes en gruppe med 3 flagstænger pr. ejendom i en højde på højst 12 m. 7.5 Bemalingen af skorstenene kan accepteres, når den udføres på harmonisk måde. Harmonisk måde er i stil med bemalingen i dag. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer skal fremstå ordentlige og udendørs oplag skal ske på tæt hegnede og dertil indrettede arealer inden for byggefeltet. 8.2 Den eksisterende afskærmning (støjvold) mod boligerne mod sydøst skal bibeholdes og suppleres, hvis nødvendigt. 8.3 Beplantningen mod jernbane og mod virksomhedens afgrænsning mod nordvest skal bibeholdes og eventuelt suppleres. 8.4 Der udlægges areal til udendørs opholdsarealer til de ansatte inden for byggefeltet. Størrelsen af arealet skal svare til virksomhedens behov/ansatte. Arealerne skal placeres, så støjen fra jernbanen ikke overstiger de grænseværdier, der er nævnt i lokalplanredegørelsen, side Udstykning 9.1 Transformere og lignende må udstykkes som sokkelgrunde. 10. Tilslutning til fællesanlæg 10.1 El-ledninger må alene udføres som jordkabler. 19

20 11. Betingelse for ibrugtagning 11.1 Før ny bebyggelse tages i anvendelse, skal følgende forhold/anlæg være etableret: a) Parkeringsarealer efter behov i overensstemmelse med 4.2 og 4.3 b) Tilslutning til fællesanlæg i overensstemmelse med Ophævelse af lokalplaner 12.1 De dele af lokalplanerne 32 og 38, Brande Kommune, der er omfattet af denne lokalplan, ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan 234, Ikast-Brande Kommune. 13. Retsvirkninger 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens 18) Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., medmindre Ikast-Brande Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20) 13.8 Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. 20

21 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Ikast-Brande Byråd som lokalplanforslag den 15. marts På byrådets vegne Carsten Kissmeyer Borgmester Henning Hansen Kommunaldirektør Forslaget er offentligt bekendtgjort den 24. marts

22

23 Matrikelkort N Ejerlav: Brande By, Brande Signaturforklaring Mål: 1:4000 Lokalplangrænse m Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Kortbilag 1

24

25 Arealanvendelse N Signaturforklaring 0 Mål: 1: m Områdegrænse Byggefelt højde maks. 32 m Vejadgang Byggefelt højde maks. 21 m Beplantning og evt støjskærm Byggefelt højde maks. 12,5 m Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Kortbilag 2

26

27 Illustrationsplan N Ny vej P Ny bebyggelse Tech center P Ny P P Ny bebyggelse Lager Ny bebyggelse Produktion P P m Inden for det viste felt til produktion ønskes der aktuelt opført en bygning nogenlunde i proportion som den eksisterende høje vestlige bygning, der er 32 m høj. Ikast-Brande Kommune Planafdelingen Kortbilag 3

28

29 Planlægning og Miljø For at kunne få sammenhæng mellem Miljøbeskyttelseslovens krav og planlægningen for kommunens erhvervsområder deles erhvervsområder op i områder, med begrænsninger på, hvilke erhvervstyper, der kan etablere sig i områderne.til dette benyttes Miljøstyrelsens anbefalinger til opdeling af virksomhederne i klasser. Se Håndbog om Miljø og Planlægning. Disse klasser er generelle. Der kan ofte forekomme forhold der berettiger til, at en virksomhed kan komme i en anden klasse end de af Miljøstyrelsen anbefalede. I kommuneplanens rammebestemmelser og i lokalplaner fastlægges bl.a. anvendelsen af de enkelte områder. Til det formål bruges nedenstående skema, som giver en oversigt over hvilke anvendelseskategorier, der arbejdes med, og hvilke typer af boliger, virksomheder og anlæg, der hører til hver enkelt anvendelseskategori. Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder, evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Inden for denne klasse fallder mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Denne gruppe rummer bl.a. visse levnedsmiddelfabrikker og mindre, overfladebehandlende virksomheder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Denne grupper rummer bl.a. produktionsvirksomheder/fabrikker, f.eks. maskinfabrikker, betonvarefabrikker, farve- og lakindustrivirksomheder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Til denne klasse hører f.eks asfaltfabrik, slagterier, større maskin- eller betonfabrik. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Klassen omfatter tunge virksomheder som f.eks. medicinal- og pesticideproduktion og kraftværker. Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særlig risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) De nævnte minimumsafstande er vejledende og har dels til formål at sikre, at der ikke planlægges for miljøbelastende formål for tæt på miljøfølsom anvendelse eller omvendt. Ud over at angivelsen af miljøklasser for et område således sender et signal om hvilke hensyn, der skal tages i en planlægningssituation, så er det også samtidig et signal til virksomheder, der ønsker at etablere sig i området. Afhængig af størrelse og udformning dækker de enkelte virksomhedstyper ofte over flere miljøklasser. Den enkelte virksomhed har derfor selv et ansvar for at sikre sig, at den er i overensstemmelse med de angivne miljøklasser både på kort og lang sigt. I modsat fald må virksomheden påregne at blive stillet over for strengere miljøkrav, end hvad der ellers vil blive stillet til lignende virksomheder, der er lokaliseret korrekt i forhold til deres miljøklasse. Minimumsafstandene kan fraviges, men kun på grundlag af en konkret vurdering af den enkelte virksomheds miljøbelastning på både kort og lang sigt. Bilag 4

30 Lokalplan m

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG BRØNDERSLEV KOMMUNE Lokalplan 1972-01 Kommuneplantillæg nr. 24 (B) Sikret ungdomsinstitution, Brønderslev FORSLAG Forslaget er i offentlig høring fra 1. december 2009 til 26. januar 2010 Offentlighedsperiode

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE

Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE Forslag til LOKALPLAN 29-002 BOLIGOMRÅDE, GUSTAV ZIMMERSVEJ, NØRHALNE JANUAR 2014 Forslag til er offentliggjort fra den 3. marts 2014 til den 28. april 2014. Her ligger lokalplanområdet: Kort Matrikelkort

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere