Screening for forurening i overfladejord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Screening for forurening i overfladejord"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Screening for forurening i overfladejord Dokumentation vedr. screening af overfladejorden i 13 børneinstitutioner indenfor byzonen i Bornholms Regionskommune Juli 2009

2 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: 1 Dato: Forfatter: Kim Christopher Nielsen Kvalitetskontrol: Rune Schlagg Godkendt af: Birger C. Blem Sag nr. og filnavn: \\allkfs01\data\sag\11\284.01\project documentation\børnehaver\endelig rapport\bornholms Regionskommune Børnehave Afrapportering - final.doc

3 Indhold RESUME 3 1 INDLEDNING Baggrund Undersøgelsesstrategi Kvalitets- og afskæringskriterier Læsevejledning 7 2 PRÆSENTATION AF RESULTATER Allinge Børnehave, Søndervænget Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej Sydgården, Søndergade Karlsvognen, Havnegade Stjernehuset, Damgade Børnebakken, Østergade Legestedet, Skolevej Nordstjernen, Thorkildsvej Rønne Børneasyl, Damgade Trinbrættet, Gartnervangen Rønne Syd, Helsevej Sølvfisken, Paradisvej Idrætsbørnehaven, Syrenvej VURDERING OG ANBEFALINGER Kontaktrisiko Forureninger i rådgivningsintervallet Kraftige forureninger over afskæringskriteriet Punktkilder 44 4 REFERENCER 45 1

4 2 BILAG 1 Situationsplan nr. 1 Allinge Børnehave, Søndervænget 4 2 Situationsplan nr. 2 Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej Situationsplan nr. 3 Sydgården, Søndergade 31 4 Situationsplan nr. 4 Karlsvognen, Havnegade 70 5 Situationsplan nr. 5 Stjernehuset, Damgade 10 6 Situationsplan nr. 6 Børnebakken, Østergade 23 7 Situationsplan nr. 7 Legestedet, Skolevej Situationsplan nr. 8 Nordstjernen, Thorkildsvej 57 9 Situationsplan nr. 9 Rønne Børneasyl, Damgade 5 10 Situationsplan nr. 10 Trinbrættet, Gartnervangen 4 11 Situationsplan nr. 10 Sølvfisken, Paradisvej 6 12 Situationsplan nr. 12 Rønne Syd, Helsevej 9 13 Situationsplan nr. 13 Idrætsbørnehaven, Syrenvej 4 14 Analyseresultater nr. 1 Allinge Børnehave, Søndervænget 4 15 Analyseresultater nr. 2 Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej Analyseresultater nr. 3 Sydgården, Søndergade Analyseresultater nr. 4 Karlsvognen, Havnegade Analyseresultater nr. 5 Stjernehuset, Damgade Analyseresultater nr. 6 Børnebakken, Østergade Analyseresultater nr. 7 Legestedet, Skolevej Analyseresultater nr. 8 Nordstjernen, Thorkildsvej Analyseresultater nr. 9 Rønne Børneasyl, Damgade 5 23 Analyseresultater nr. 10 Trinbrættet, Gartnervangen 4 24 Analyseresultater nr. 10 Sølvfisken, Paradisvej 6 25 Analyseresultater nr. 12 Rønne Syd, Helsevej 9 26 Analyseresultater nr. 13 Idrætsbørnehaven, Syrenvej 4 27 Memo vedr. kontaktrisici ved de konstaterede stoffer

5 Resume NIRAS har på foranledning af Bornholms Regionskommune foretaget en forureningsundersøgelse af den overfladenære jord i 13 børnehaver, der befinder sig indenfor eller nær grænsen til en byzone. Undersøgelsen har vist, at overfladejorden i børnehaverne er uforurenet eller forurenet i lettere grad. Undersøgelsens resultat er ikke alarmerende eller uventet, idet erfaringer viser, at byjord generelt er lettere forurenet fra trafik og industri. De konstaterede forureningsniveauer udgør ikke nogen sundhedsmæssig risiko, hvis der følges disse simple og gode råd i forbindelse med børnenes omgang med jorden: 1. Vask hænderne hver gang, du har været ude at lege. Vask altid hænder inden måltiderne. Er du på tur, så brug gerne en våd engangsklud eller en vådserviet til at få hænderne fri for snavs. 2. Tør skoene af for jord og sand, før du går ind. 3. Skift sko, når du går indenfor. 4. Dyrk grøntsager i ren jord, hvis børnene skal være med til at så, luge og høste. Disse råd anbefales i øvrigt at følges af alle uanset om jorden er konstateret som uforurenet eller lettere forurenet. 3

6 1 Indledning 1.1 BAGGRUND For Bornholms Regionskommune har NIRAS udført forureningsundersøgelse af overfladejorden i de af kommunens børneinstitutioner, der er beliggende i byzone. Forureningsundersøgelsen indbefatter den øverste halve meter jord på ubefæstede arealer i 13 kommunale/private børneinstitutioner. Undersøgelsen udføres på baggrund af, at jord indenfor byzone pr. 1. januar 2008 defineres som lettere forurenet, jf. Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) nr. 282 af 22/3 2007, 50a samt indledning, ref. /4/. Formålet er således, at få et overblik over om overfladejorden på børneinstitutionerne er diffust forurenet. Undersøgelsen omfatter ikke punktkilder, da kommunen ikke har kendskab til eller mistanke om øvrige forureningskilder på eller omkring institutionerne. 1.2 UNDERSØGELSESSTRATEGI Jorden prøvetages med 2 dybdespecifikke blandprøver bestående af 5 nedstik i felter á omtrent 200 m 2 alt efter forholdene i den individuelle børnehave. Der udtages 2 delprøver fra hvert nedstik i hhv. 0,2 m u.t. og 0,5 m u.t. (meter under terræn). De 5 delprøver fra hver prøvetagningsdybde fra alle nedstik blandes til 1 blandprøve, der efterfølgende sendes til analyse. Der analyseres således 2 dybdespecifikke delprøver fra hvert felt. Hvert prøvefelt er som udgangspunkt planlagt til omtrent 200 m 2 og er afgrænset under hensyntagen til børnenes hyppigste opholdszoner og hvor kontaktrisikoen er størst. Arealet er opmålt ved undersøgelsesstart med henblik på afgrænsning af undersøgelses areal, planlægning og placering af antal prøvefelter og nedstik. Der blev under besigtigelsen løbende truffet beslutning om at udtage ekstra blandprøver i områder, hvor det vurderedes, at der var tilført materiale til børneinstitutionen (jordhøje/jordvolde), samt i områder med sandfyld hvor opblanding med den underliggende jord var mulig. 4

7 1.2.1 Prøvetagning og analyser Der er analyseret 2 delprøver pr. prøvefelt fra henholdsvis 0,2 m u.t og 0,5 m u.t. Jordprøverne er analyseret ved VKI-metoden (GC/FID) for indhold af total kulbrinter, 7 stk. PAH er (tjærestoffer) samt tungmetallerne bly, cadmium, chrom (total), kobber, nikkel og zink. Alle analyser er udført af akkrediteret laboratorium Milana. Detektionsgrænserne muliggør klassifikation i forhold til jordkvalitetskriterierne, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/98, med senere opdateringer af kvalitetskriterierne /1/. I nedenstående tabel er opsummeret antal felter og antal analyseret jordprøver fra hver børneinstitution. Der er i alt undersøgt 13 institutioner med 73 felter og 150 jordprøver. Tabel 0.0 Undersøgelsens omfang Lokalitet nr. Institutionsnavn, adresse Antal felter Antal prøver 1 Allinge Børnehave, Søndervænget Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej Sydgården, Søndergade Karlsvognen, Havnegade Stjernehuset, Damgade Børnebakken, Østergade Legestedet, Skolevej Nordstjernen, Thorkildsvej Rønne Børneasyl, Damgade Trinbrættet, Gartnervangen Sølvfisken, Paradisvej Rønne Syd, Helsevej Idrætsbrønehaven, Syrenvej KVALITETS- OG AFSKÆRINGSKRITERIER Miljøstyrelsen har på baggrund af sundhedsmæssige vurderinger fastsat to forureningsniveauer, for en række af de stoffer som indgår i denne undersøgelse. Jordkvalitetskriterium: (uforurenet jord) Det ene niveau kaldes jordkvalitetskriteriet. Jordkvalitetskriteriet er et udtryk for de forureningskoncentrationer, hvorunder jorden ikke udgør en sundhedsmæssig risiko ved en hvilken som helst anvendelse af 5

8 arealet. Kriteriet er fastsat således, at der hverken er en akut risiko eller en livslang risiko. Afskæringskriterium: (forurenet jord) Det andet niveau angiver den forureningskoncentration, hvorover det er nødvendigt at foretage en afskæring af kontakten med jorden, hvis jorden skal anvendes til følsom anvendelse, som f.eks. børnehave. Rådgivningsintervallet: (lettere forurenet jord) Området mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet kaldes rådgivningsintervallet. I dette interval bør man følge nogle simple råd for at minimere kontakten med forurenet jord. Som udgangspunkt er al jord i byzoner indenfor rådgivningsintervallet. Figur 1 nedenfor illustrerer forholdet mellem de forskellige forureningsgrader man opererer med indenfor jordforureningsområdet. Figur 1: Illustration af forholdet mellem forskellige forureningsgrader. Jordkvalitets- og afskæringskriterier for de stoffer, der er analyseret for ved denne undersøgelse fremgår af resultattabellerne i hvert afsnit. 6

9 1.4 LÆSEVEJLEDNING Nærværende rapport indeholder resultaterne af de udførte undersøgelser. I kapitel 2 er der ét afsnit for hver institution med oplysninger om institutionen, samt resultaterne af de udførte analyser og forureningsniveau. I kapitel 3 er givet vurderinger og anbefalinger på grundlag forureningsundersøgelsens resultater. Der er endvidere udarbejdet en situationsplan for hver enkelt børneinstitution, se bilag Situationsplanerne viser prøvefelternes og prøvetagningsstedernes (nedstik) placering i forhold til institutionen, samt eventuelle overskridelser af jordkvalitetskriteriet. Analyserapporter er vedlagt som bilag I bilag 27 er givet generelle informationer om kontaktrisici for de undersøgte forureningskomponenter ved høje koncentrationer. Forklaring til tabellerne: < Under detektionsgrænsen i.p. ikke påvist Fed Overskridelse af Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium Fed og grå Overskridelse af Miljøstyrelsens afskæringskriterium For total kulbrinter gælder det i henhold til forsigtighedsprincippet, at afskæringskriteriet er lig med jordkvalitetskriteriet, jf. Miljøministeriets vejledninger. For en mere indgående forklaring af fastsættelserne af kvalitetskriterierne og de sundhedsmæssige risici forbundet med kontakt til forurenende stoffer henvises til ref. /3/ Projekt om jord og grundvand, nr. 12 fra Miljøstyrelsen, 1995: Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand. Som det fremgår af side 9, fastlægges jordkvalitetskriterierne ud fra legemsvægten for et barn og det estimerede daglige jordindtag for børn. Det benyttede jordindtag til beregningerne af jordkvalitetskriterierne afhænger af, om der er tale om stoffer med kroniske eller akutte tilfælde. 7

10 2 Præsentation af resultater 2.1 ALLINGE BØRNEHAVE, SØNDERVÆNGET 4 Stamdata Foto: Niras Institutionen Børneinstitution Adresse Matr. Indretning Grundareal 4206 m 2 Vurderet ubefæstet areal 1600 m² Antal prøvefelter 8 Allinge Børnehave Søndervænget 4, 3770 Allinge 159c, Allinge Bygrunde Feltarbejdet er udført den Der er udtaget jordprøver i 8 prøvefelter, 1-8 (se situationsplan i bilag 1). Delprøverne fra felt nr. 1 indeholder 2 nedstik fra en jordvold, der løber langs en flisebelagt sti. Felterne 2 og 5-8 er hovedsagelig græsplæne (med enkelte buske og træer). Felt nr. 3 er udgjort af en sandkasse. Felt nr. 4 er en delprøve fra området omkring en legeborg belagt med flis og sand. Under prø- 8

11 veudtagningen blev det vurderet, at jordprøverne var repræsentative for felt nr. 7 bestående af 2 nedstik og felt nr. 8 bestående af 4 nedstik. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 1.1 og tabel 1.2. Tabel 1.1 Analyseresultater Allinge Børnehave, Søndervænget Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 12 <5,0 <5,0 10 8, <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 < <25 < Total i.p. 12 i.p. i.p. 10 8, i.p. i.p Flouranthen 0,37 1,5 0,27 0,52 1,2 0,47 2,0 3,1 0,67 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,41 1,6 0,30 0,55 1,3 0,56 1,9 2,9 0,84 0, Benz(a)pyren 0,17 0,76 0,13 0,25 0,58 0,25 0,87 1,2 0,38 0,086 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,093 0,38 0,060 0,14 0,32 0,13 0,47 0,66 0,20 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,029 0,14 0,026 0,035 0,091 0,030 0,16 0,24 0,053 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 1,1 4,4 0,79 1,5 3,5 1,4 5,4 8,1 2,1 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,18 0,29 0,21 0,23 0,22 0,29 0,16 0,15 0,50 0,20 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 13 9, Kobber , > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) Felterne 3-8 indeholder overskridelser af jordkvalitetskriteriet for overfladejorden ned til 0,2 m u.t. Felterne 1, 4 og 8 indeholder overskridelser af jordkvalitetskriterierne for dybereliggende jord i 0,5 m u.t. 9

12 Den største overskridelse for benz(a)pyren ses i felt nr. 4 med en faktor 4. Den største overskridelse for sum af PAH er ses i felt nr. 4 med en faktor 2,0. Den største overskridelse for bly ses i felt nr. 1 med en faktor 1,8. Den største overskridelse for cadmium ses i felt nr. 7 med en faktor 1,3. Der ses ikke overskridelse af afskæringskriteriet for Allinge børnehave. Forureningsniveauet er således indenfor rådgivningsintervallet og jorden er karakteriseret som lettere forurenet indenfor felterne 1 og 3-8. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. Tabel 1.2. Analyseresultater Allinge Børnehave, Søndervænget 4 (fortsat) Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,73 0,10 0,62 0,047 0,60 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,78 0,13 0,76 0,063 0,79 1, Benz(a)pyren 0,35 0,059 0,34 0,026 0,38 0,53 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,19 0,026 0,18 0,014 0,21 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,037 <0,010 0,047 <0,010 0,079 0,11 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 2,1 0,32 1,9 0,15 2,1 2, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,57 0,24 0,67 0,20 0,31 0,25 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 12 9,1 12 6,9 14 9,9 500 Kobber , > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 10

13 2.2 GUDHJEM BØRNEHAVE, GUDHJEMVEJ 107 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Gudhjem Børnehave Adresse Gudhjemvej 107, 3760 Gudhjem Matr. 204b, Gudhjem Fiskerleje Indretning Grundareal 2232 m 2 Vurderet ubefæstet areal 1200 m² Antal prøvefelter 8 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget jordprøver i 8 prøvefelter, 1-8 (se situationsplan i bilag 2). Delprøverne i felt 1 er taget fra to separate græsplæner grundet en mindre praktisk fejl under selve prøveudtagningen, blev feltet opdelt i to underfelter, der ikke støder op til hinanden eftersom der udtages blandprøver fra felter á omtrent 200 m 2. Ved sammenligning af analyseresultaterne fra de to felter 1 og 2 vurderes der ikke at være foretaget en utilsigtet fortynding herved, eftersom hverken felt 1 eller 2 udviser overskridelser af jordkvalitestskriterierne. Felterne 2-5 er udtaget på græs med spredte buskadser og træer. Felt 4 er udtaget i en mindre jordhøj. Felt 6 består 11

14 af tyndt jorddække på grundfjeld, kuperet legeområde og et område bestående af dels flisebelagte stier og buskads/græs/jord. Prøverne i felt 7 og 8 er udtaget fra hver sin mindre sandkasse og udgøres derfor kun af 2 blandprøver. Desuden udskiftes sandet jævnligt og børnenes aktiviteter blander sandet til en homogen masse. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 2.1 og tabel 2.2 samt for genanalyse i tabel 2.3 (se nedenfor). Tabel 2.1. Analyseresultater Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 7,8 <5,0 11 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 28 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Total 7,8 i.p. 39 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,30 0,10 0,33 0,039 0,20 0,22 0,25 0,069 0,85 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,39 0,10 0,47 0,036 0,31 0,33 0,32 0,083 0,81 0, Benz(a)pyren 0,17 0,045 0,20 0,017 0,15 0,16 0,15 0,037 0,37 0,16 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,088 0,024 0,12 <0,010 0,080 0,098 0,082 0,019 0,17 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,041 <0,010 0,042 <0,010 0,030 0,033 0,027 <0,010 0,059 0,031 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,99 0,27 1,2 0,092 0,77 0,84 0,83 0,21 2,3 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,24 0,1 0,20 0,19 0,19 0,22 0,27 0,12 0,12 0,15 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) , Kobber ,0 7, > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 12

15 Tabel 2.2. Analyseresultater Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej 107 (fortsat) Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C ,4 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C <25 <25 <25 <25 < Total 380 7,4 i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 15 1,3 0,015 <0,010 <0,010 <0, Benzo(b+j+k)flouranthen 14 1,1 0,015 <0,010 <0,010 <0, Benz(a)pyren 6,9 0,47 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 3,6 0,25 <0,010 <0,010 <0,010 <0, Dibenz(a,h)anthracen 1,2 0,12 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 41 3,2 0,030 i.p. i.p. i.p > 40 Bly > 400 Cadmium 0,29 0,14 0,07 0,12 <0,05 <0,05 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) Kobber > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) I den øverste prøve fra 0,2 m u.t. er der i felt 5 påvist en overskridelse af jordkvalitetskriteriet for benz(a)pyren med en faktor 1,2. Overflade jorden i felt 5 kan betegnes lettere forurenet. I den øvre jordprøve fra 0,2 m u.t. i felt 6 er der påvist en overskridelse af jordkvalitetskriteriet for bly med en faktor 5. Endvidere er der påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet og dermed også afskæringskriteriet for kulbrinter i intervallerne C 10 -C 25 med en faktor 2,3 og fraktionen C 25 -C 35 med en faktor 1,5, samt for total kulbrinter med en faktor 3,8. Analyselaboratoriet vurderer at kulbrinterne består af højtkogende kulbrinter såsom fuel-, smøre-, transmissionsolie m.m. og/eller fra et tjæreprodukt som asfalt, tagpap el. lign. 13

16 For at kunne bestemme forureningens placering mere korrekt og dermed minimere mængden af bortgravet jord, blev feltet prøvetaget igen. Omkring hvert nedstik fra første prøve, blev der denne gang foretaget en delprøve á 5 nedstik. Dvs. ved første prøvetagning var der 5 nedstik pr. 200 m 2. I opfølgningen var der 5 delprøver á 40 m 2 med 5 nedstik i hver delprøve. Analyseresultatet af genprøveudtagningen ses af tabel 2.3 nedenfor. Tabel 2.3. Analyseresultater/genprøveudtagning Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej 107 (felt 6) 6 Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] /1-0, /2-0, /3-0, /4-0, /5-0,2 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C ,3 <5, C 25 -C 35 <25 46 <25 <25 < Total ,3 i.p Flouranthen 0,15 0,3 0,15 1,1 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,12 0,29 0,12 0,9 0, Benz(a)pyren 0,058 0,13 0,057 0,38 0,1 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,035 0,077 0,04 0,27 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,023 0,059 0,028 0,17 0,042 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,39 0,86 0,4 2,8 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,07 0,12 <0,05 0,19 0,27 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 3,8 5, Kobber 4,5 6,4 8,4 9, Ved den mere detaljerede kortlægning af felt nr. 6 kunne der ikke påvises en olieforurening eller forhøjet indhold af bly. Der blev dog påvist en overskridelse af jordkvalitetskriteriet for benz(a)pyren for nedstiksområde 4 med en faktor 1,3. Det vurderes at resultaterne fra gen > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr./Nedstiknr.- Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 14

17 prøveudtagningen erstatter den første prøveudtagning. Det vurderes, at der under den første prøveudtagning var tale om en meget lokal forurening f.eks. en lille klat olie fra kædedrevet legetøj. Samlet set er forureningssituationen for Gudhjem Børnehave, at der forekommer jordforurening i rådgivningsintervallet i overfladejorden 0,2 m u.t. i felt 5 og i nedstiksområde 4 i felt 6. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 15

18 2.3 SYDGÅRDEN, SØNDERGADE 31 Stamdata Foto: Niras Institutionen Børneinstitution Sydgården Adresse Søndergade 31, 3740 Svaneke Matr. 317a, Svaneke Bygrunde Indretning Grundareal 3925 m 2 Vurderet ubefæstet areal 800 m² Antal prøvefelter 5 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget 5 delprøver, 1-5 (se situationsplan i bilag 3). Felt 1-4 består af græs med spredte buskadser og træer. Delprøven fra felt nr. 5 indeholder 2 nedstik fra græsområde ved sandkasse i gård, samt 3 nedstik fra mindre jordhøj. Sandkassen i gården var bundsat med skærver og blev derfor ikke prøvetaget, da sandet løbende udskiftes og ikke blandes med evt. forurenet jord. Under feltarbejdet blev der bemærket flere jernbanesveller i felt 1 og 2, som erfaringsmæssigt kan give anledning til forurening. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag

19 2.3.1 Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 3.1. Tabel 3.1. Analyseresultater Sydgården, Søndergade Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C ,4 <5,0 <5,0 <5,0 6,9 11 5,4 6,4 6, C 25 -C <25 <25 <25 <25 <25 <25 34 <25 < Total 44 5,4 i.p. i.p. i.p. 6, ,4 6, Flouranthen 1,5 0,42 0,33 0,68 0,27 0,78 1,3 0,28 1,1 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 1,9 0,58 0,45 0,62 0,28 0,74 1,6 0,28 1,4 0, Benz(a)pyren 0,93 0,24 0,21 0,31 0,13 0,37 0,78 0,14 0,66 0,44 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,52 0,14 0,12 0,19 0,095 0,22 0,47 0,095 0,41 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,18 0,056 0,056 0,047 0,033 0,064 0,16 0,025 0,14 0,087 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 5 1,4 1,2 1,8 0,81 2,2 4,3 0,82 3,7 2, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,26 0,16 0,24 0,29 0,21 0,16 0,28 0,17 0,17 0,22 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 11 9,8 8, ,2 15 9, Kobber , > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) Alle prøvefelter indeholder en overskridelse af jordkvalitetskriteriet for benz(a)pyren. Overfladejorden er forurenet i felt 1 og 4-5 og den dybere jord er forurenet i felt 2-3 og 5. Den største overskridelse findes i felt 1, hvor jordkvalitetskriteriet overskrides med en faktor 3,1. Sum af PAH er er overskredet i den overfladenære jordprøve felt 1 og 4 med den største overskridelse i felt 1 (faktor 1,3). Der er ikke konstateret overskridelse af afskæringskriteriet. Jorden kan således betegnes som lettere forurenet. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 17

20 2.4 KARLSVOGNEN, HAVNEGADE 70 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Karlsvognen Adresse Havnegade 70, 3730 Nexø Matr. 402h, Nexø Bygrunde Indretning Grundareal 2870 m 2 Vurderet ubefæstet areal 1400 m² Antal prøvefelter 7 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget 7 jordprøver, 1-7 (se situationsplan i bilag 4). Felterne 1-6 er udtaget på græs med spredte buske og træer. Delprøverne fra felt 4 og 5 indeholder også stikprøver fra sanddækker ved sandkasse og gyngestativ. Felt 7 er udtaget i sandkasse og indeholder kun prøve fra 0,2 m under bunden af sandlaget. Dette skyldes at sandkassen var anlagt med en blanding af jord, grus og skærver som bund, der umuliggør en større blanding opad i sandet. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag

21 2.4.1 Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 4.1 og tabel 4.2. Tabel 4.1. Analyseresultater Karlsvognen, Havnegade Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5, <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 < <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,074 0,096 0,17 0,48 0,14 0,14 0,13 0,057 0,082 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,099 0,12 0,21 0,38 0,2 0,15 0,15 0,067 0,11 0, Benz(a)pyren 0,041 0,056 0,083 0,18 0,09 0,088 0,07 0,031 0,048 0,013 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,032 0,038 0,065 0,13 0,085 0,088 0,055 0,023 <0,010 <0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 0,012 0,027 0,02 0,013 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,25 0,31 0,54 1,2 0,54 0,48 0,41 0,18 0,24 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,15 0,18 0,25 0,24 0,7 0,29 0,29 0,22 0,27 0,15 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 6,1 11 8,3 9,3 9,5 7,2 8,6 7 5, Kobber , > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 19

22 Tabel 4.2. Analyseresultater Karlsvognen, Havnegade 70 (fortsat) 6 7 Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , ,2 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,15 0,15 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,18 0,17 0, Benz(a)pyren 0,079 0,086 0,051 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,057 0,054 0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 0,011 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,47 0,47 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,27 0,17 0,13 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 6,5 5, Kobber , > > 1000 Nikkel > 30 Zink > 1000 * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) Der er ikke konstateret overskridelser af afskæringskriteriet for Karlsvognen. Der er i overfladejorden i felt 3 påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for bly med en faktor 1,2 og cadmium med en faktor 1,4. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 20

23 2.5 STJERNEHUSET, DAMGADE 10 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Stjernehuset Adresse Damgade 10b, 3730 Nexø Matr. 402h, Nexø Bygrunde Indretning Grundareal 3240 m 2 Vurderet ubefæstet areal 1200 m² Antal prøvefelter 6 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget jordprøver i 6 delprøvefelter, 1-6 (se situationsplan i bilag 5). Felterne er græsdækket med spredte buske og træer. I felt nr. 1 blev udtaget en delprøve fra sandkasse dog kun i top, da det viste sig at sandkassen var med fast bund. I felt nr. 2 er 3/5 delprøver udtaget fra sandet jordhøj. For de øvrige felter er der altid udtaget en delprøve fra faldunderlaget ved gynger og legestativer. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag

24 2.5.1 Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 5.1 og tabel 5.2. Tabel 5.1. Analyseresultater Stjernehuset, Damgade 10b Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 5,3 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. 5,3 1,4 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,078 1,2 0,071 0,22 0,4 0,29 0,32 0,23 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,096 1,2 0,11 0,42 0,48 0,37 0,58 0,29 0,5 1, Benz(a)pyren 0,043 0,6 0,04 0,21 0,23 0,17 0,26 0,17 0,21 0,87 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,022 0,29 0,026 0,096 0,11 0,082 0,15 0,071 0,14 0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 0,088 <0,010 0,034 0,037 0,028 0,053 0,021 0,052 0,12 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,24 3,4 0,25 0,98 1,3 0,94 1,4 0,78 1,2 5, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,28 0,33 0,17 0,38 0,42 0,44 0,35 0,39 0,15 0,32 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 6,6 9,3 4,8 9,7 8,4 13 9,1 13 5,1 8,6 500 Kobber 8, > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 22

25 Tabel 5.2. Analyseresultater Stjernehuset, Damgade 10b (fortsat) 6 Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 < Total i.p. i.p Flouranthen 0,25 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,37 0, Benz(a)pyren 0,22 0,23 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,13 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,061 0,051 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 1 1, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,25 0,28 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 7 4,6 500 Kobber > > 1000 Nikkel > 30 Zink > 1000 * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) Der er ikke konstateret forurening over jordkvalitetskriteriet i jordprøver fra 0,2 m u.t. Der er i jordprøverne fra 0,5 m u.t. konstateret lettere forurenet jord i felterne 1, 4 og 5. Der er i felt 1 og 5 påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for benz(a)pyren. Den største overskridelse er påvist i felt 5 med en faktor 2,9. Der er i felt 4 påvist overskridelse for bly (faktor 1,1). Der er i felt 5 påvist overskridelse af sum af PAH er med en faktor 1,3. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 23

26 2.6 BØRNEBAKKEN, ØSTERGADE 23 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Børnebakken Adresse Østergade 23, 3720 Aakirkeby Matr. 402h, Nexø Bygrunde Indretning Grundareal 670 m 2 Vurderet ubefæstet areal 350 m² Antal prøvefelter 2 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget jordprøver i 2 prøvefelter, 1-2 (se situationsplan i bilag 6). Det ubelagte område var primært dækket af et dække af flis af varierende tykkelse. I felt 2 var der en smule græsdække med spredte buske og træer. Sandkassen er belagt med lærredsbund og delprøverne er derfor flyttet fra sandkassen til området omkring sandkassen. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag

27 2.6.1 Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 6.1. Tabel 6.1. Analyseresultater Børnebakken, Østergade Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,2 0,17 0,3 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,2 0,16 0,27 0, Benz(a)pyren 0,084 0,066 0,12 0,046 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,063 0,055 0,087 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,012 0,014 0,015 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,56 0,47 0,79 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,15 0,31 0,38 <0,05 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) Kobber > > 1000 Nikkel > 30 Zink > 1000 * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) Der er i begge felterne 1 og 2 påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for bly. I felt 1 ses overskridelsen i det overfladenære jordlag 0,2 m u.t. og i felt 2 ses overskridelsen i den dybere jordprøve fra 0.5 m u.t. Den største overskridelse ses i felt nr. 1 med en faktor 1,1. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 25

28 2.7 LEGESTEDET, SKOLEVEJ 9-11 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Legestedet Adresse Skolevej 9-11, 3720 Aakirkeby Matr. 402h, Nexø Bygrunde Indretning Grundareal m 2 samt ca. 250 m 2 udenfor matr. Vurderet ubefæstet areal 600 m² Antal prøvefelter 3 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget jordprøver i 3 prøvefelter, 1-3 (se situationsplan i bilag 7). Delprøverne i alle felter er udtaget fra både sandkasse og græsareal. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel

29 Tabel 7.1. Analyseresultater Legestedet, Skolevej Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,013 0,011 0,014 0,044 <0,010 <0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,018 0,016 0,019 0,045 <0,010 <0, Benz(a)pyren <0,010 <0,010 <0,010 0,017 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,031 0,027 0,033 0,11 i.p. i.p > 40 Bly > 400 Cadmium <0,05 0,12 0,14 0,12 <0,05 <0,05 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 6, Kobber 4, Der er ikke påvist overskridelser i forhold til jordkvalitetskriterierne eller afskæringskriterierne. Der er ved screeningsundersøgelsen ikke påvist diffus jordforurening, der medfører risiko i forhold til arealanvendelsen > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 27

30 2.8 NORDSTJERNEN, THORKILDSVEJ 57 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Nordstjernen Adresse Thorkildsvej 57, 3700 Rønne Matr. 44az, Rønne Markjorder Indretning Grundareal 5087 m 2 Vurderet ubefæstet areal 1200 m² Antal prøvefelter 6 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget jordprøver i 6 prøvefelter, 1-6 (se situationsplan i bilag 8). Alle felter består af græs med spredte buske og træer. I felt nr. 1 er 3/5 delprøver fra jordhøj. Felt nr. 3 og 4 består primært af sandområder. Felt nr. 2, 3, 4 og 6 indeholder hver en eller flere delprøver fra sandkasser. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag

31 2.8.1 Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 8.1 og tabel 8.2. Tabel 8.1. Analyseresultater Nordstjernen, Thorkildsvej Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1// Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,13 0,12 0,053 <0,010 0,017 <0,010 0,016 <0,010 0,098 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,1 0,084 0,021 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,051 0, Benz(a)pyren 0,018 0,044 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,02 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,038 0,029 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,018 <0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,29 0,28 0,074 i.p. 0,017 i.p. 0,016 i.p. 0,19 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,22 0,14 0,17 0,06 0,17 0,14 0,13 0,13 0,31 0,26 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 6 5,4 8,2 9,1 8,1 8,5 6,6 8,7 6,5 6,5 500 Kobber 11 7,9 8,7 6,7 8,4 7,4 7,2 8, > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 29

32 Tabel 8.2. Analyseresultater Nordstjernen, Thorkildsvej 57 (fortsat) 6 Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 < Total i.p. i.p Flouranthen 0,043 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,034 0, Benz(a)pyren <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,077 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,28 0,3 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 7, Kobber Der er ikke påvist overskridelser i forhold til jordkvalitetskriterierne eller afskæringskriterierne. Der er ved screeningsundersøgelsen ikke påvist diffus jordforurening, der medfører risiko i forhold til arealanvendelsen > > 1000 Nikkel > 30 Zink > 1000 * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 30

33 2.9 RØNNE BØRNEASYL, DAMGADE 5 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Rønne Børneasyl Adresse Damgade 5, 3700 Rønne Matr. 516a, Rønne Bygrunde Indretning Grundareal 770 m 2 Vurderet ubefæstet areal 350 m² Antal prøvefelter 2 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget jordprøver i 2 prøvefelter, 1-2 (se situationsplan i bilag 9). Grundet børnehavens mindre størrelse og den medfølgende forhøjede prøvefrekvens i forhold til arealet, blev det under prøveudtagningen vurderet, at prioritere prøvetagning af jordhøje højest. Felt nr. 1 er primært udgjort af jordhøje (4 ud af 5 delprøver) den sidste delprøve fra felt 1 er taget i sandkasse. Delprøverne i felt nr. 2 er udtaget som 2 stk. fra sandkasse og 2 stk. fra græsplæne, da det under feltarbejdet blev vurderet, at dette var repræsentativt for feltet. Analyserapporter er vedlagt i bilag

34 2.9.1 Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 9.1. Tabel 9.1. Analyseresultater Rønne Børneasyl, Damgade Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,8 1,1 0,14 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,33 0,51 0,074 0, Benz(a)pyren 0,067 0,31 <0,010 0,026 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,082 0,19 0,018 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,018 0,06 <0,010 0,016 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 1,3 2,2 0,23 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,24 0,2 0,18 0,42 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 10 8,9 7, Kobber > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) Der er påvist mindre overskridelser i forhold til jordkvalitetskriterierne for bly i felt 1 og 2. Felt 2 har den største overskridelse med en faktor 1,2. I felt 1 er der også påvist en mindre overskridelse af benz(a)pyren på niveau med jordkvalitetskriteriet. Begge felter indeholder lettere forurenet jord i både 0,2 og 0,5 m u.t. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 32

35 2.10 TRINBRÆTTET, GARTNERVANGEN 4 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Trinbrættet Adresse Gartnervangen 4, 3700 Rønne Matr. 363b, Rønne Markjorder Indretning Grundareal 4019 m 2 Vurderet ubefæstet areal 1300 m² Antal prøvefelter 8 Feltarbejdet er udført den Felt nr. Der er udtaget 8 blandprøver i felterne 1-8 (se situationsplan i bilag 10). Felterne 1, 2, 3, 5 og 8 er hovedsagligt græsdækket med spredte buske og træer. Felt nr. 4 består af delprøver fra 2 jordhøje og 2 sandkasser. Felt nr. 6 er udgjort af delprøver fra 3 sandkasser. Felt nr. 7 er udgjort af 2 større jordhøje. Felt nr. 8 består af et større sammenhængende areal med en 2 jordhøje, en bungalov, samt to mindre områder med græs og buskads. Feltet virker umiddelbart meget stort, men indeholder også en del træer, ufremkommeligt buskads og flisebelagte stier. Jordprøverne 33

36 er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 10.1 og tabel Tabel Analyseresultater Trinbrættet, Gartnervangen Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 5,7 <5,0 <5,0 9,1 12 <5,0 5,2 <5,0 8,3 <5, C 25 -C 35 <25 <25 < <25 <25 <25 28 < Total 5,7 i.p. i.p i.p. 5,2 i.p. 36 i.p Flouranthen 0,24 0,16 0,29 0,14 0,29 0,18 0,095 0,063 0,39 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,27 0,21 0,27 0,29 0,37 0,21 0,15 0,14 0,31 0, Benz(a)pyren 0,11 0,092 0,12 0,12 0,16 0,098 0,071 0,055 0,17 0,036 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,075 0,05 0,073 0,073 0,13 0,062 0,041 0,024 0,13 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,01 <0,010 0,01 <0,010 0,018 <0,010 <0,010 0,015 0,047 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,71 0,51 0,76 0,62 0,97 0,55 0,36 0,3 1 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,14 0,2 0,24 0,22 0,29 0,11 0,14 0,11 0,22 0,11 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 7,4 7,3 8,9 11 7,6 5,4 7,1 7,7 7, Kobber ,2 7,2 13 6, > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 34

37 Tabel Analyseresultater Trinbrættet, Gartnervangen 4 (fortsat) Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 5,4 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. 5,4 i.p. i.p Flouranthen 0,019 0,064 0,15 0,14 0,09 2, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,056 0,088 0,16 0,19 0,13 3, Benz(a)pyren 0,024 0,057 0,1 0,066 0,042 2,1 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,011 0,019 0,06 0,057 0,027 1, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 0,024 0,025 0,012 0,3 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,11 0,23 0,49 0,48 0,3 9, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,11 0,09 0,11 0,14 0,33 0,15 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 7,7 5, , Kobber 6 7,3 9,2 12 9, > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) I den overfladenære delprøve fra felt 3 er der påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for bly med en faktor 1,1. I den dybere delprøve fra felt nr. 8 er der påvist overskridelser af benz(a)pyren med en faktor 7, dibenz(a,h)anthracen (på niveau med jordkvalitetskriteriet) og for summen af PAH er med en faktor 2,5. Der er konstateret lettere forurenet jord i felterne 3 og 8. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 35

38 2.11 RØNNE SYD, HELSEVEJ 9 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Rønne Syd Adresse Helsevej 9, 3720 Rønne Matr. 219eu, Rønne Markjorder Indretning Grundareal 2295 m 2 Vurderet ubefæstet areal 900 m² Antal prøvefelter 5 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget 5 blandprøver, 1-5 (se situationsplan i bilag 11). Felterne 1-2 og 4-5 er græsdækket med spredte buske og træer. Delprøverne i felt nr. 3 er udtaget i 3 sandkasser. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel

39 Tabel Analyseresultater Rønne Syd, Helsevej Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 5,8 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. 5,8 i.p Flouranthen 0,09 0,082 0,37 0,1 0,023 <0,010 0,067 0,075 0,045 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,095 0,11 0,29 0,13 0,037 0,014 0,091 0,11 0,045 0, Benz(a)pyren 0,049 0,065 0,18 0,048 <0,010 <0,010 0,045 0,053 0,027 0,035 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,03 0,039 0,11 0,022 <0,010 <0,010 0,026 0,038 <0,010 0, Dibenz(a,h)anthracen 0,018 0,012 0,039 <0,010 <0,010 <0,010 0,011 0,027 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,28 0,31 0,99 0,3 0,06 0,014 0,24 0,3 0,12 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,17 0,23 0,18 0,26 0,21 0,14 0,17 0,28 0,21 0,29 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) ,5 10 9,3 9,9 7,6 8,9 500 Kobber > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) I felt 5 er der i den dybere blandprøve fra 0,5 m u.t. påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for bly med en faktor 1,1. der er således påvist lettere forurenet jord i felt 5. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 37

40 2.12 SØLVFISKEN, PARADISVEJ 6 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Sølvfisken Adresse Paradisvej 6, 3700 Rønne Matr. 219es, Rønne Markjorder Indretning Grundareal 2500 m 2 Vurderet ubefæstet areal 900 m² Antal prøvefelter 5 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget 5 blandprøver, 1-5 (se situationsplan i bilag 12). Felterne 1-2 og 4-5 er græsdækket med spredte buske og træer. Delprøven i felt nr. 1 og felt nr. 4 indeholder begge 2 nedstik fra en jordhøj. Felt nr. 3 er udgjort af nedstik i 2 sandkasser. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel

41 Tabel Analyseresultater Sølvfisken, Paradisvej Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,18 0,039 0,093 0,12 0,04 <0,010 0,06 0,017 0,1 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,17 0,043 0,11 0,1 0,032 <0,010 0,06 0,016 0,12 0, Benz(a)pyren 0,076 0,016 0,04 0,046 0,017 <0,010 0,019 <0,010 0,04 0,054 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,043 <0,010 0,032 0,044 <0,010 <0,010 0,016 <0,010 0,03 0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,016 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,47 0,098 0,28 0,31 0,089 i.p. 0,16 0,033 0,29 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,3 0,23 0,32 0,39 0,11 0,05 0,2 0,11 0,32 0,33 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) 7,6 7,4 7,5 7,3 4,3 9,8 8,2 13 7,4 6,6 500 Kobber ,8 4, > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) I den dybere blandprøve fra 0,5 m u.t. i felt 5 er der påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for bly med en faktor 1,2. der er således påvist lettere forurenet jord i felt 5. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 39

42 2.13 IDRÆTSBØRNEHAVEN, SYRENVEJ 4 Foto: Niras Stamdata Institutionen Børneinstitution Idrætsbørnehaven Adresse Syrenvej 4, 3720 Aakirkeby Matr. 5cu, 5cx, 5cv, Åker Indretning Grundareal 4505 m 2 Vurderet ubefæstet areal 1400 m² Antal prøvefelter 8 Feltarbejdet er udført den Der er udtaget 8 blandprøver, 1-8 (se situationsplan i bilag 13). Felterne 1-3 og 6-8 er græsdækket med spredte buske og træer. Delprøverne i felt nr. 4 er udgjort af 2 sandkasser. Felt nr. 5 er udgjort af en jordhøj. Jordprøverne er udtaget som beskrevet i afsnit 1.2. Analyserapporter er vedlagt i bilag Resultater Sammenfattede analyseresultater er gengivet i nedenstående tabel 13.1 og tabel

43 Tabel Analyseresultater Aakirkeby Idrætsbørnehave, Syrenvej Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 < Total 52 i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,1 0,026 0,048 0,022 0,12 0,041 0,021 <0,010 0,7 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,1 0,041 0,064 0,032 0,15 0,066 0,069 <0,010 0,59 0, Benz(a)pyren 0,017 <0,010 <0,010 0,027 0,063 <0,010 0,048 <0,010 0,15 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,023 <0,010 0,011 <0,010 0,036 0,013 0,012 <0,010 0,11 <0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,028 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,24 0,067 0,12 0,081 0,37 0,12 0,15 i.p. 1,6 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,14 0,16 0,14 0,15 0,11 0,15 0,18 0,23 0,22 0,13 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) Kobber 12 9, , > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) 41

44 Tabel Analyseresultater Aakirkeby Idrætsbørnehave, Syrenvej 4 (fortsat) Kvalitetskriterier (maks. konc.) /1/ Jordprøve * [mg/kg TS] , , , , , ,5 Jord- (a) Rådgivning- (b) Afskæring- (c) C 6 -C 10 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1, Kulbrinter C 10 -C 25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5, C 25 -C 35 <25 <25 <25 <25 <25 < Total i.p. i.p. i.p. i.p. i.p. i.p Flouranthen 0,056 0,19 0,097 0,1 0,19 0, Benzo(b+j+k)flouranthen 0,1 <0,010 0,08 0,062 0,24 <0, Benz(a)pyren 0,023 0,029 0,037 0,024 0,059 0,088 0,3 0,3-3 > 3 Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,015 0,028 0,025 0,02 0,036 0, Dibenz(a,h)anthracen <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,3 0,3-3 > 3 Sum PAH 0,19 0,25 0,24 0,21 0,53 0, > 40 Bly > 400 Cadmium 0,16 0,17 0,14 0,24 0,17 0,18 0,5 0,5-5 > 5 Chrom (total) Kobber > > 1000 Nikkel > Zink > * Jordprøvens ID er udgjort af følgende oplysninger: Lokalitetsnr.- Prøvenr.-Prøvefeltnr.-Dybde (m u.t.) (a): Jordkvalitetskriteriet (uforurenet jord), (b): Rådgivningsintervallet (lettere forurenet jord), (c): Afskæringskriteriet (forurenet jord) I felt nr. 3 er der i overfladejorden i 0,2 m u.t. påvist overskridelse af jordkvalitetskriteriet for bly med en faktor 1,1. Jorden i felt 3 er således kategoriseret som lettere forurenet. Det anbefales, at følge rådene om opførsel i forbindelse med lettere forurenet jord givet i kapital 3, vurderinger og anbefalinger. 42

45 3 Vurdering og anbefalinger 3.1 KONTAKTRISIKO Kontakt med forurenet jord er forbundet med en vis sundhedsmæssig risiko. Den type jordforurening, som er konstateret i nærværende undersøgelse, giver ikke anledning til akut risiko, men ved længere tids påvirkning kan kontakt med jorden udgøre et sundhedsmæssigt problem for mere information herom henvises til bilag 27, Memo vedr. kontaktrisici ved de konstaterede stoffer, samt ref. /3/. 3.2 FORURENINGER I RÅDGIVNINGSINTERVALLET Der er i nærværende undersøgelse konstateret jordforurening over jordkvalitetskriteriet svarende til lettere forurenet jord for bly, cadmium, PAH er (benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen og sum PAH er) og kulbrinter (C 10 -C 25, C 25 -C 35 og total kulbrinter). Dette betyder, at forureningen ligger i rådgivningsintervallet som ligger mellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet. Nogle steder er forureningen konstateret i overfladjorden (0,2 m u.t.), og nogle steder er den konstateret lidt dybere (0,5 m u.t.). Sammen med embedslægerne og de kommunale børnelæger har Miljøkontrollen fastlagt fire råd for børns udendørs leg i daginstitutioner med lettere forurenet jord /2/: 1. Vask hænderne hver gang, du har været ude at lege. Vask altid hænder inden måltiderne. Er du på tur, så brug gerne en våd engangsklud eller en vådserviet til at få hænderne fri for snavs. 2. Tør skoene af for jord og sand, før du går ind. 3. Skift sko, når du går indenfor. 4. Dyrk grøntsager i ren jord, hvis børnene skal være med til at så, luge og høste. Vi anbefaler, at voksne også følger reglerne, og at beboerne i Bornholms byzoner navnlig er opmærksomme på disse regler ved børns leg på ikke flise-/asfaltbelagte udenomsarealer. 43

46 De fundne koncentrationer er som forventet og børneinstitutionernes forureningsniveau adskiller sig formentligt ikke væsentligt fra forureningsniveauet i børnenes hjemlige omgivelser. 3.3 KRAFTIGE FORURENINGER OVER AFSKÆRINGSKRITERIET Der er i en enkelt blandprøve i et prøvetagningsfelt for Gudhjem Børnehave konstateret forurening over afskæringskriteriet for kulbrinter, hvilket betyder, at al direkte kontakt med jorden bør undgås det pågældende sted. Ved meget forurenet jord (dvs. over afskæringskriteriet) vil miljømyndigheden fjerne forureningen eller sikre, at der ikke er kontakt til bar jord. Dog kunne forureningen i Gudhjem Børnehave efterfølgende ikke påvises ved en mere detaljeret prøvetagning af feltet. Det vurderes derfor, at der var tale om en lokal forurening af jordprøven og ikke en decideret jordforurening. Laboratoriet har udtalt, at der er tale om en højtkogende olie. Der kan derfor f.eks. være tale om en olieklat fra børnehavens kædedrevne legetøj, som uheldigvis er kommet med i jordprøven. Der er ikke konstateret forurenet jord over afskæringskriteriet ved screeningsundersøgelsen for diffus forurening på de 13 børnehaver indenfor byzonerne i Bornholms Regionskommune, og det er derfor ikke nødvendigt at fjerne jord. 3.4 PUNKTKILDER Praktiske erfaringer har tidligere vist, at jordhøje kan være potentielle forureningskilder. I nærværende undersøgelse er der dog ikke konstateret forhøjet jordforurening i forhold til den omkringliggende jord i de tilstedeværende jordhøje. Der vurderes derfor ikke at være behov for yderligere tiltag ved leg på jordhøjene, end de generelle råd i forbindelse med ophold og leg i daginstitutioner med lettere forurenet jord. I enkelte børnehaver er der observeret jernbanesveller, som praktisk erfaring har vist kan være potentielle forureningskilder. Det anbefales at disse bortskaffes til godkendt modtager. Jernbanesveller er typisk trykimprægneret, har under brug været udsat for olie/tjære behandlinger, og indeholder derfor forhøjet indhold af PAH er, tungmetaller og olie/tjære (kulbrinter). 44

47 4 Referencer /1/ Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr , Oprydning på forurenede lokaliteter samt liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord opdateret december /2/ Anbefaling til daginstitutioner og dagplejer i København. Børns leg på lettere forurenet jord. Miljøkontrollen, februar Mere information herom kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside og undersiden for Miljøkontrollen: F3B82AA2CC93.W5Doc 7B25D0AE11DE /3/ Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, nr , Toksikologiske kvalitetskriterier for jord og grundvand. /4/ Lov om forurenet jord (jordforureningsloven) nr. 282 af 22/ Se 50a samt indledning. 45

48 BILAG 1 Situationsplan nr. 1 Allinge Børnehave, Søndervænget 4

49 165 Bygning Matrikelgrænse 159a 159c Matrikelnummer 3 166a 1 2 Feltinddeling 1 Feltnummer Nedstik 4 Befæstet areal 159g Område med sand 167a Overskridelse af jordkvalitetskriteriet 159h 159c 8 159e 159d t 159b 5 168a Bilag 1 Allinge Børnehave Søndervænget Allinge 167d Situationsplan Målestok 1: Sag nr.: b meter Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

50 BILAG 2 Situationsplan nr. 2 Gudhjem Børnehave, Gudhjemvej 107

51 182at Bygning 204c 205f Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer 204d b 182ay Feltinddeling 1 Feltnummer Nedstik Befæstet areal 8 Område med sand 1 204b 205a Overskridelse af jordkvalitetskriteriet 2 204e Jordhøj 4 Bilag 2 Gudhjem Børnehave Gudhjemvej Gudhjem Situationsplan Målestok 1: meter Sag nr.: Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

52 BILAG 3 Situationsplan nr. 3 Sydgården, Søndergade 31

53 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer Feltinddeling Sandkasse m. fast bund 1 Feltnummer Nedstik 5 5 Jordhøj 1 Befæstet areal Område med sand 2 317bl Overskridelse af jordkvalitetskriteriet 4 315e 3 315a 39b Bilag 3 Sydgården Søndergade Svaneke Situationsplan Målestok 1: Sag nr.: I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\ meter Feb. 2009

54 BILAG 4 Situationsplan nr. 4 Karlsvognen, Havnegade 70

55 206ak Bygning 337oi Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer 337oh 206ai 2 Feltinddeling 337og 3 1 Feltnummer 206ah Nedstik 206a Befæstet areal 4 337no 7 Område med sand Overskridelse af jordkvalitetskriteriet ag 6 337tø 337eh 402d 402h 402e Bilag 4 206ao Karlsvognen Havnegade Nexø 7000v Situationsplan Målestok 1: ap Sag nr.: meter Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

56 BILAG 5 Situationsplan nr. 5 Stjernehuset, Damgade 10

57 175c Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer 1 175a Feltinddeling 1 Feltnummer Nedstik Befæstet areal Område med sand Overskridelse af jordkvalitetskriteriet d 2 Sandet jordhøj 162f 3 176c t 5 162aa Bilag 5 Stjernehuset Damgade Nexø 400f Situationsplan Målestok 1: Sag nr.: ha I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\ meter d Feb. 2009

58 BILAG 6 Situationsplan nr. 6 Børnebakken, Østergade 23

59 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer Feltinddeling 1 Feltnummer Nedstik 61i Befæstet areal Område med sand 1 Sandkasse m. lærredsbund 61du 61bæ Overskridelse af jordkvalitetskriteriet 61q 2 61ea 61bø 61v 61z 61ca Bilag 6 Børnebakken Østergade Aakirkeby Situationsplan Målestok 1:200 61bc Sag nr.: cb Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

60 BILAG 7 Situationsplan nr. 7 Legestedet, Skolevej 9-11

61 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer Feltinddeling 3gq 1 Feltnummer Nedstik 3 2 Befæstet areal Område med sand Overskridelse af jordkvalitetskriteriet k 3fh Bilag 7 Legestedet Skolevej Aakirkeby Situationsplan Målestok 1: meter 10 Sag nr.: Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

62 BILAG 8 Situationsplan nr. 8 Nordstjernen, Thorkildsvej 57

63 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer Feltinddeling 1 Feltnummer Nedstik Befæstet areal Område med sand az Overskridelse af jordkvalitetskriteriet Jordhøj Jordhøj Jordhøj Jordhøj 1 44t Bilag 8 Børnehaven Nordstjernen Thorkildsvej Rønne Situationsplan Målestok 1:400 44a Sag nr.: Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

64 BILAG 9 Situationsplan nr. 9 Rønne Børneasyl, Damgade 5

65 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer Feltinddeling 1 Feltnummer 2 Nedstik Befæstet areal Område med sand Overskridelse af jordkvalitetskriteriet Jordhøj 1 Jordhøj Jordhøj Jordhøj Bilag 9 Rønne Børneasyl Damgade Rønne Situationsplan Målestok 1: meter 10 Sag nr.: Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

66 BILAG 10 Situationsplan nr. 10 Trinbrættet, Gartnervangen 4

67

68 BILAG 11 Situationsplan nr. 11 Rønne Syd, Helsevej 9

69 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer Feltinddeling 1 Feltnummer Nedstik 5 Befæstet areal 3 2 Område med sand Overskridelse af jordkvalitetskriteriet 1 Bilag 11 Rønne Syd Helsevej Rønne 0 15 meter 30 Situationsplan Målestok 1:400 Sag nr.: Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

70 BILAG 12 Situationsplan nr. 12 Sølvfisken, Paradisvej 6

71 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer Feltinddeling 1 Feltnummer Jordhøj Jordhøj 1 Nedstik Befæstet areal Område med sand 2 3 Overskridelse af jordkvalitetskriteriet Jordhøj 4 Jordhøj 5 3 Bilag 12 Sølvfisken Paradisvej Rønne 0 15 meter 30 Situationsplan Målestok 1:400 Sag nr.: Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

72 BILAG 13 Situationsplan nr. 13 Idrætsbørnehaven, Syrenvej 4

73 Bygning Matrikelgrænse 159c Matrikelnummer 5 Jordhøj 8 Feltinddeling 1 Feltnummer Nedstik 4 Befæstet areal 7 6 Område med sand Overskridelse af jordkvalitetskriteriet 7 Jordhøj Bilag 13 Aakirkeby Idrætsbørnehave Syrenvej Aakirkeby Situationsplan Målestok 1: meter 30 Sag nr.: Feb I:\SAG\11\284.01\Project documentation\gis\

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Tranehavevej 15, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre

Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Miljømæssige aspekter ved deponering af jord Usikkerheder ved valg af prøvetagningsstrategier og analyseparametre Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 Miljømæssige

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Gode råd om børns udendørsleg

Gode råd om børns udendørsleg Gode råd om børns udendørsleg Leg på på lettere forurenet jord Hjørring Kommune Miljø- & Naturkontoret Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 er

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

Hvorfor denne pjece? GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 indføres der nye regler på jordforureningsområdet. Der indføres et begreb, der kaldes områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at al jord i byzonen er

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

UDKAST - Afgørelse vedr. ikke påbud omkring undersøgelser på ubefæstet parkeringsplads

UDKAST - Afgørelse vedr. ikke påbud omkring undersøgelser på ubefæstet parkeringsplads Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Afgørelse vedr. ikke påbud omkring undersøgelser

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget

Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Slots- og Ejendomsstyrelsen Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på voldanlægget Juni 2006 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Tilladelse til etablering af midlertidig jorddepoter til lettere forurenet jord på matr. nr. 11br Blovstrød By, Blovstrød

Tilladelse til etablering af midlertidig jorddepoter til lettere forurenet jord på matr. nr. 11br Blovstrød By, Blovstrød Allerød Kommune Natur og Miljø Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Skovlytoften 27 2840 Holte CVR-nr: 34086192 Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk

Læs mere

Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet

Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet Notat Vandsektor, byer og klimatilpasning J.nr. NST-400-00012 Ref. thhvi/ancdu Den 23. december 2011 Vejledning om vandforsyningslovens kvalitetskrav af betydning for materialer i kontakt med drikkevandet

Læs mere

Notat. 1. Indledning I dette notat estimeres udsivningen af kviksølv til Vesterhavet fra depotresterne ved høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange.

Notat. 1. Indledning I dette notat estimeres udsivningen af kviksølv til Vesterhavet fra depotresterne ved høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange. Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-80 Århus C Ringkjøbing Amt HØFDE 42, HARBOØRE TANGE Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

ATV gå hjem møde 27/2 2012

ATV gå hjem møde 27/2 2012 ATV gå hjem møde 27/2 2012 Præsentation af TRIAD og anvendelse af TRIAD på en frivillig undersøgelse (Rockwool) Trine Bjerre Jensen, NIRAS ATV gå hjem møde 27/2 2012 PAGE 11 TRIAD dynamisk undersøgelseskoncept

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering

Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Datahåndtering Region Hovedstaden Undersøgelser af legepladser Datahåndtering Udarbejdet af Anne Sivertsen og Helena Hansen, Region Hovedstaden, og Jacqueline Anne Falkenberg, Niras. 2 Indhold 1 2 3 4

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på matr. nr. 163 Kliplev.

Dispensation til modtagelse af uforurenet jord i råstofgrav på matr. nr. 163 Kliplev. Nymølle Stenindustrier A/S Kliplev Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: curt.kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 7663 1922 Dato: 22. september

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved:

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse ved: Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse ved: - Bygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation - Tidligere konstaterede jordforureninger Januar 2008 Christianiaområdet Orienterende

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Slotsherrensvej

Tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Slotsherrensvej SLOTSHERRENSVEJ 203 OG 205 ApS Skolegade 5 2 8000 Aarhus C XX-XX-XXXX Tilladelse til grave- og anlægsarbejde og ændret arealanvendelse på Slotsherrensvej 205 Firmaet Franck Geoteknik har på jeres vegne

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere oplysninger vedr. forurening af parkeringsareal på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere oplysninger vedr. forurening af parkeringsareal på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere oplysninger vedr.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Rågivende ingeniører Jordleverandører m.fl. Sag nr.: 114768 Dato: 24.06.2016 E-mail: ml@j-k-as.dk Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vilkår vedrørende modtagelse

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Badevandsprofil Høve strand ved skoven

Badevandsprofil Høve strand ved skoven Badevandsprofil Høve strand ved skoven Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Hjerm Dagtilbud... undersøgelser i rapporten 2... Undersøgelsernes navne,... Resultater er opdelt på Køn... Resultater er sammenlignet

Læs mere

Badevandsprofil Skærbyvej

Badevandsprofil Skærbyvej Badevandsprofil Skærbyvej Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat Danmark

Læs mere

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget.

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget. NOTAT 5 DATO 01-06-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE

BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE BRUG AF TUNGMETALHOLDIGE PESTICIDER I FRUGTPLANTAGEN GULDBORGHAVE Cand.pharm. Abelone Christensen Skude & Jacobsen A/S ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Danmarks Miljøportal er under ombygning. Indholdet i denne attest er derfor ikke opdateret siden 28. december 2012. Danmarks Miljøportal anbefaler derfor at regionen og kommunen kontaktes

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

GRUMO 1989-2013 rapportens repræsentativitet med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand

GRUMO 1989-2013 rapportens repræsentativitet med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand GRUMO 1989-2013 rapportens repræsentativitet med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Birgitte Hansen (GEUS), 28. maj 2015.

Læs mere

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13

Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Jord & Affald J.nr. MST-7547-00102 Ref. kalie/asn Den 16. februar 2016 Vejledende udtalelse om 10 m 2 grænsen i affaldsbekendtgørelsens kapitel 13 Miljøstyrelsen skal vejledende udtale, at det er Miljøstyrelsens

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde

Tjæreforurening. Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Tjæreforurening Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde Arbejdsmiljø ved håndtering af jord på tjæreforurenede grunde ARBEJDSMILJØ VED HÅNDTERING AF JORD PÅ TJÆREFORURENEDE GRUNDE

Læs mere

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret

Overbliksrapport. Spørgeskemaer. Termometeret Overbliksrapport Spørgeskemaer Termometeret Rapportstatus Dagtilbuddets navn Børnehaven Solstrålen, Tarm... undersøgelser i rapporten 3... Undersøgelsernes navne Solstrålen Tarm, Lærken - august,, Solstrålen

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune

for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse kommuneveje, cykelstier, stier mv. 3. Snerydning 3.1 Kommunens opgaver 3.2

Læs mere

Badevandsprofil Restaurant Kattegat

Badevandsprofil Restaurant Kattegat Badevandsprofil Restaurant Kattegat Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til Bjørumslet Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til Bjørumslet Grusgrav. Jakobsen & Blindkilde Drejervej 28 7490 Aulum esp@jakobsen-blindkilde.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til Bjørumslet Grusgrav. Region Nordjylland, Kontoret

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE AF ET ERHVERVSKVARTER - EN SAMLET INDSATS

OMRÅDEFORNYELSE AF ET ERHVERVSKVARTER - EN SAMLET INDSATS OMRÅDEFORNYELSE AF ET ERHVERVSKVARTER - EN SAMLET INDSATS Civilingeniør Grethe Jensen Afdelingsleder Jesper Raad Petersen Herlev Kommune Geolog Tine Sværdborg Akademiingeniør Inger Asp Fuglsang NIRAS A/S

Læs mere

FORURENINGSFORDELING OG VENTILATION I DET KAPILLARBRYDENDE LAG UNDER BEBOELSER

FORURENINGSFORDELING OG VENTILATION I DET KAPILLARBRYDENDE LAG UNDER BEBOELSER FORURENINGSFORDELING OG VENTILATION I DET KAPILLARBRYDENDE LAG UNDER BEBOELSER Civilingeniør Thomas Fløe Chemnitz NIRAS A/S Fuldmægtig Christian Andersen Videncenter for Jordforurening Civilingeniør Børge

Læs mere

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommune Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse efter jordforureningslovens

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania

Christianiaområdet. Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Christianiaområdet Orienterende forureningsundersøgelse på dele af Christiania Marts 2008 Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere