Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst"

Transkript

1 Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den , kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået, et år med to somre, en våd og en tør, vi har ingen vinter haft overhovedet, næsten ingen sne, næsten ingen frost, stort set ingen måneder er der blevet aftaget varme som sidste år. Når vi oplever en varm vinter som i denne fyringssæson, vil det uvægerligt gå ud over økonomien, der skal stort set indkøbes den samme mængde brændsel, der skal jo være den samme mængde varme til rådighed i ledningsnettet, der bliver bare ikke aftaget varme, Varmeværket skal stadigt køre med samme intensitet, men der er ikke brug for den mængde varme der kan produceres, derfor bliver graden af varme som bliver aftaget ikke nær nok i forhold til mængden som anlægget kan lave, man kan sige virkningsgraden bliver lav. Ligeledes med distributionsnettet, når der ikke aftages varme bliver virkningsgraden lav, man kan også konkludere, brug noget varme, brug lige så meget når der er varme vintre som når der er kolde vintre, det koster det samme at drive værket, så alt andet lige, bliver varmen forholdsvis dyrere pr. Mwh, når der er varmt, i forhold til når der er koldt. Vi endte med et salg på Mwh. mod Mwh. sidste år, altså 11% mindre Vi har i dag ca. 390 forbrugere hvoraf der er ca. 260 som er andelshavere, med stemmeret på generalforsamlingen. I Skovsgård og Ny Skovsgård har vi en tilslutning på ca. 92 % I Torslev er tilslutningen ca. 60 % Vi har i år fået 6 nye forbrugere, og en udmeldelse, altså netto 5 nye. Udmeldelsen er det nedbrændte hus i Prinsensgade. Som tidligere år har der også i år været brug for reparationer på ledningsnet og på varmeværket. Der har været udskiftninger på kranen, på vandbehandlingsanlægget, ja stort set overalt i Varmeværket, især har vi haft problemer med elektronikken, noget som virkeligt er omkostningstungt, og som vi ikke kan gardere os imod, jeg tror efterhånden det alt sammen bærer præg af alder, selvom jeg ikke synes små 20 år er meget, så er det nok alligevel en høj alder for elektronik Der har været flere brud på ledningsnettet, på Hovedgaden, Prinsensgade, Poststrædet, Lærerbovej, mfl. der har været utæthed i husinstallationer, bl.a. på Hotellet.

2 Som før omtalt, og som I alle kan se, skal vi have udskiftet den gamle hovedledning mod skolen, vi fortalte sidste år, at vi ville vente til Kommunen kom for at skifte kloakledningerne, dette arbejde ser ud til at have lange udsigter derfor har vi besluttet at skifte ledningerne nu, udskiftningen bliver foretaget dels på grund af alderen på rørene, men også på grund af dimensionen/størrelsen på rørene. Den gamle hovedledning til skolen er fra da skolen blev bygget, det er en gammel ledning, som ligger i betonskåle og med rockwool omkring, det er for så vidt godt nok, men problemet er at man for at fiksere rørene imellem betonskålene har brugt små jernstænger som varmeledningen så ligger på, når så rørene bevæger sig, ved temperatursvingninger, slides de på disse bærringer, Rørene er dimensioneret til skolen som den blev bygget i 1960, skolen er blevet udvidet, Pers Gård er blevet udstykket, derved kom Skipper Clements Vej og Niels Ebbesens Vej, Hallen og Multihuset er blevet bygget, og ikke mindst har vi fået Torslev med, til sammen gør det at hovedledningen er blevet for lille, vi skal køre med et alt for stort pumpetryk for at sende varmen til skolen, Multihuset og Torslev. Vi er meget spændt på at se hvor meget udskiftningen betyder. Samtidigt har vi besluttet at opføre en akkumuleringstank, dette arbejde forventer vi udført i foråret/sommeren Akkumuleringstanken vil kunne rumme m³ varmt vand, svarende til ca. 2-3 døgns forbrug, og vi vil kunne spare en betragtelig del af vores olieforbrug, måske kan vi spare hele olieforbruget. Det er meningen at akkumuleringstanken skal supplere med varme i spidslastperioderne, når der bliver renset fliskedel, og måske kan vi lukke fliskedelen helt ned nogle dage om sommeren. Men akkumuleringstanken vil helt sikkert også give en bedre drift på hele varmeværket, vi vil kunne køre med en mere ensartet fyring, da akkumuleringstanken kan levere når der er brug for mere varme, og den vil kunne optage når der bliver produceret for meget varme, og som sagt måske levere hele varmen i dele af sommerperioden. Til udskiftning af forsyningsledningen i Hovedgaden, samt til opførelse af akkumuleringstanken, har vi ansøgt Kommunen om en Kommunegaranti til optagelse af et 20 årigt lån i Kommunekreditforeningen, lånet bliver på kr ,- Vi har fået bevilget kommunegaranti, under den forudsætning, at Kommunen skal godkende fremtidige vedtægtsændringer, og at dette krav bliver indføjet i vore vedtægter senest i løbet af år 2015, derfor bliver der i 2015 afholdt to generalforsamling, en ordinær samt en ekstraordinær, men mere om det i det nye år. I løbet af året har vi også fået en ny miljøgodkendelse, en godkendelse som ikke har givet anledning til nogen særlige bemærkninger, dog forlanger myndighederne nogle målinger af kulilten i skorstensrøgen, det er en måling som vi selv kan foretage, udstyret koster, og varmemesteren skal bruge tid på det, men det er sådan det er!! Vi har også gennemgået forsikringerne, så vi har en tro på, at de er tidssvarende. Vi har også fået et krav om betaling af kloakbidrag for det vand som vi leder til det offentlige kloaksystem, det er vandet som fordamper når vi opvarmer og brænder flisen (kondensatet) Desværre forlangte Kommunen, at vi skal betale dette bidrag med tilbagevirkende kraft for årene i alt at betale kr ,- derefter er det en udgift i størrelsen ca. kr ,- pr år, sammenholdt med den kraftigt forhøjede NOx-afgift, og garantiprovisionen til Kommunen på vores lån med Kommunegaranti, er der i løbet af de sidste få år pålagt os afgifter på tilsammen ca. kr ,- eller ca. kr. 25,- pr. Mwh inkl. moms pr. år Igen i år har vi tegnet ny kontrakt på køb af flis, denne gang med en toårig aftale. Vores Varmeværk, altså Varmecentralen, kedler osv. kører i øvrigt godt og bliver vedligeholdt og udskiftet, når noget trænger til det. 2

3 Vi sluttede sidste års regnskab med et overskud på ca ,- kroner. Dette overskud skulle så indregnes i dette års regnskab, så de to år tilsammen gerne skulle ballancere, eller ende med et 0. Året i år ender med et underskud på ca ,- så det er ikke særlig godt ramt. Og hvad er der så at sige til det tja! vel ikke andet end at året ikke gik som vi forventede, vi kan sige, som jeg omtalte i starten, vi har ikke haft en normal vinter, snarere to somre, Sidste år hævede vi endda prisen en smule for at imødegå evt. afgifter, men samtidigt budgetterede vi med at sælge som året før, når vi så ender med at sælge ca. 11% mindre og udgifterne er de samme, ja så skal det gå i minus. Som omtalt, på tidligere generalforsamlinger, må vi ikke spare op til dårlige tider, vi har dog en anden skrue vi kan dreje på, bl.a. for at holde priserne på et rimeligt stabilt niveau, nemlig afskrivningerne/afdragene. Derfor fremgår det af regnskabet, at vi i det kommende år budgetterer med en afskrivning på kr hvor vi dette år budgetterede med kr , vi sikrer os dog at afskrivningerne så vidt muligt ikke er mindre end de faktiske afdrag, ellers vil vi hurtigt komme i likviditetskrise. Selv om vi ender med et underskud i år, har vi alligevel besluttet at fastholde priserne, og det begrunder vi med, at vi mener vi har råd til at sænke afskrivningerne, samtidig tror vi ikke at vi vil få en lige så mild vinter igen, kort sagt vi budgetterer med at sælge 11% mere i det kommende varmeår. 3 NOx, NO x, nitrøse gasser, gasser, der hovedsagelig består af nitrogenoxid, NO, og nitrogendioxid, NO 2. Især nitrogendioxid er giftig at indånde. kvælstofoxiderne NO og NO 2 samt deres sum, NO X. De væsentligste kilder til forurening med kvælstofoxider er trafik og kraftværker.

4 4 Prisfastsættelse: Da vi som sagt fastholder priserne fra sidste periode er priserne for den kommende periode: Fast afgift 33,75m² boligareal Målerleje 375/år Varmepris 581,25/Mwh Alle priser er inkl. 25%. Moms Det er for øvrigt noget nyt, at jeg opremser priserne med moms, men der er stillet krav om, fra myndigheders side, at det skal være sådant. Hvis vi som andre værker bruger en standardstørrelse villa til at sammenligne priserne er prisen kr ,- inkl. moms En standardvilla er på 130 m² og bruger 18,1 Mwh 3. oktober, dette år, havde Nordjyske en artikel om fjernvarmepriserne i Danmark, i denne artikel fremgik det at vi er mellem den billigste fjerdedel i Nordjylland. Som før omtalt, må vi i store træk ikke spare op, vi skal låne, hver gang der skal udføres investeringer. Hvis vi får et år med mange udgifter, eller vi får et år med mindre salg af varme, hvis vi får prisstigninger på flis, olie, og el, eller som nu, afgiftsforhøjelser, ja så kan vi jo også påregne, at få et dårligt resultat. Alle disse uforudsete omkostninger, eller manglende indtægter, kan vi ikke helt sikre os imod, derfor vil prisen uvægerligt svinge år for år. Som vi kan se af regnskabet er vores langfristede gæld på ca ,- og det både værket, målerne og ledningsnettet. Vi har dermed formindsket den langfristede gæld med ca ,- Vi budgetterer atter med at nedbringe gælden med ca ,- i det kommende år, så den gamle gæld for jo hurtigt en ende. Men så regner vi med at optage et nyt lån, som skal bruges til den omtalte udskiftning af hovedledningen og akkumulationstank. Og så vil jeg for øvrigt ikke komme mere ind på regnskabstallene for -Som jeg sagde sidste år er regnskabet, og måden regnskabet er opstillet på, efterhånden en langhåret affære, derfor har vi igen bedt vores revisor redegøre, og forklare.

5 5 Statistiske tal: Som tidligere år vil jeg gennemgå året i tal som varmesalget er forløbet. Vi budgetterede med en indtægt på og sluttede med Vi har indkøbt energi for kr. mod sidste års kr. Det skal dog tilføjes at der efter regnskabets afslutning sidste periode fremkom en faktura på flis som leverandøren havde forputtet, det var en faktura på ca. kr ,- og det gør jo at regnskabet i år er lidt bedre og det sidste år lidt ringere, men alt i alt giver det jo det samme. Hvad har vi så betalt for energien? Der er indkøbt Mwh. mod sidste års Mwh. altså 515 Mwh. mindre Af det er købt henholdsvis flis og olie Flis Mwh. a` 176,00 kr. pr Mwh. mod sidste års Mwh. a` 179,00 kr. Gasolie 86 Mwh. a` 892,00 kr. pr Mwh. mod sidste års 154 Mwh. a` 894,00k Olieprisen er efter sidste regning på 850,00 kr. pr. Mwh. (priserne er plus moms) Flisprisen er dags dato 176,00 kr. pr. Mwh. (priserne er plus moms) Vi sluttede med at sælge Mwh. Det er 11%, eller 810 Mwh. mindre. Dette mindre salg er alene på grund af den varme vinter. Vi budgetterer i dette år igen med at sælge Mwh Der er leveret fra varmeværket til nettet Mwh. mod sidste års Mwh. Det giver et tab i ledningsnettet på Mwh. eller 25 % mod sidste års eller 26 % Tabet på værket i kedler, skorsten mv. er altså ca. 940Mwh. eller 9% mod sidste års 237 6% Det totale tab i forhold til den købte energi er Mwh. 32 % dette år mod Mwh. 28 % sidste år. Hvis vi ser på tabet i ledningsnettet er det en væsentlig faktor, en faktor som vi har meget fokus på, men selvom vi prøver at optimere ledningsnettet vil der uvægerligt være tab, nok især om sommeren, hvor hovedledning og stikledninger holdes varme, vandet cirkulerer, uden at der er forbrug. Desværre har vi i år haft en rigtig dårlig virkningsgrad på værket, årsagen kan være flere, men der er ingen tvivl om, at det varme år har været en væsentlig årsag, og det er også helt sikkert, at det er en faktor vi skal være meget opmærksomme på. Noget helt andet er vores tab på debitorer. Vi har en del lejere og nogle enkelte husejere som vælger at kommer i restance. Vores kasserer og Varmemester har dagligt en kamp for at inddrive de skyldige penge. Der bliver lavet afdragsordninger, der bliver sendt rykkere, både af kassereren men også af vores advokat. Nogen gange giver det resultat og pengene kommer ind, desværre sker det også at der ingen reaktion er på rykkerne, så forsøger vi at lukke for varmen, det lykkes også somme tider, men ellers skal vi have pantefoged, låsesmed osv. så desværre har vi også i det afsluttede regnskab tab på debitorer.

6 6 Energispareplan Det er så også året hvor den varslede forsyningssikkerhedsafgift blev lagt i skuffen. Regeringens energisparemål har vi dog stadigt som et åg, i det afsluttede regnskabsår har vi skullet dokumentere, at vi har foranlediget eller købt besparelser på 228 Mwh De nuværende regnskabsår skal vi foranledige, eller købe energibesparelser på 305 Mwh Det vil sige vi skal foranledige eller købe besparelser på hvad der svarer til en normalhuses forbrug pr. år. Kampagne i Vi har så besluttede sidste år, at vi ville udføre en kampagne, og tilbyde tilslutninger til gammel pris, mod at der blev underskrevet aftale med varmeværket inden den 31. marts og med tilslutning og køb af Mwh inden den 1. oktober Kampagnen er nu slut og det har vel givet de omtalte seks nye forbrugere, der er ikke planer om nye kampagner, vi mener priserne er så favorable, at nye forbrugere kommer af sig selv. Bestyrelsesarbejdet: Vi har afholdt 9 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Det har igen været et spændende år i bestyrelsen, et år hvor vi bl.a. har arbejdet med ledningsudskiftningen og den planlagte akkumuleringstank. Der er ikke tradition for udskiftninger i bestyrelsen, det er rigtig dejligt, det tager tid at komme ind i arbejdet, det tager tid at forstå hvordan varmeværket fungerer, bestyrelsesarbejdet, regnskabet, med både driftsregnskab og varmeregnskab. Derfor er det af stor betydning, at de som vælger at indtræde i bestyrelsesarbejdet også har lyst til at tage både slæbet, når det kommer, men også det sjove: Bestyrelsesmøderne, julefrokosterne osv. Derfor er jeg glad for at kunne fortælle, at begge som er på valg har meddelt, at de godt vil tage en periode mere, hvis generalforsamlingen giver dem lov. Til slut vil jeg gerne rette en tak til Varmemester, afløsere, kasserer samt bestyrelseskollegaer, og ikke mindst til andelshaverne, for en altid positiv indstilling overfor Varmeværket. Det var ordene, men er der spørgsmål, vil jeg gerne forsøge at besvare dem så godt jeg kan.

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10.

tt. Nlv.mo Andersen & Thoregaard advokater Vort j.nr.: 122-0017lljra Danske Bank: 3572 3572406911 Frederiksværk, den 10. o Andersen & Thoregaard advokater Hundested Varmeværk A.m.b. a Håndværkervej 14 3390 Hundested att.: Ulla Møller Hundested varrdeyærk tt. Nlv.mo INDGÅETposr Jens R. Andersen (H) Aut. bobestyrer Jens Thoregaard

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012

Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Hovedgård Vandværk Amba Formandens beretning 01.10.2011 30.09.2012 Medlemmer Der er 783 medlemmer i vandværket. Kun en stigning på 2 siden sidste år. Det er gået helt i stå med ny tilslutninger idet vi

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Godt nytår med udsigt til billigere varme

Godt nytår med udsigt til billigere varme Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Velkomst. Konstituering. Årets gang. Teknik. Økonomi. Internet. Programudbud. Fremtid. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang Teknik Økonomi Internet Programudbud Fremtid Afslutning Velkomst Det er altid en fornøjelse at stå her og fortælle Jer om året der gik. I år er det dog

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere