til Nr årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den Indhold i dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e-mail til nyt@aab20.dk Nr. 2 25. årgang 2008 Referat af afdelingsmødet, den 20.5 2008. Indhold i dette nummer:"

Transkript

1 Nr årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Indlæg vedrørende intranet Storskrald Kontorets åbningstider Huslejeforhøjelsen Redaktionensgruppen består af: Verner Bjørkelund Egevangen 7. Johanne Lund Christiansen. Tjørnevangen 26. Inge Egede, Egevangen 30 Indlæg afleveres hos Johanne Lund Christiansen Tjørnevangen 26. Eller sendes på : til Referat af afdelingsmødet, den Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Årsregnskab for Budget år Indkomne forslag: 1: Kollektiv råderetsregler for køkken og bad 2: Intranet/hjemmeside 3. Ændring af beregning af huslejeforhøjelse. 4. Diskussion af balancehusleje. 6. Valg Til stede fra AAB s forretningsudvalg: Svend Lauridsen, KBF,afd stemmeberettigede. 1. Thomas Borg Mogensen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt. Ved indgangen var udleveret et korrigeret budget, idet der var fundet fejl i det husstandsomdelte, og Thomas indledte med at undersøge forsamlingens tilslutning til at det korrigerede budget kunne 1

2 behandles. Dette blev vedtaget med stort stemmetal for (3 imod) Thomas gjorde endvidere opmærksom på at punkt 3 og 4 var afvist fra dagsordenen. Punkt 3, fordi vedtagelsen ville stride mod bestemmelserne om almennyttigt boligbyggeri (ikke mod lejeloven, som der stod i indkaldelsen), og punkt 4, fordi det var et diskussionspunkt, og derfor ikke konkret. (ordet ikke var udeladt i indkaldelsen). Han opfordrede til at diskussionerne kunne tages op under punkt 2. Efter indlæg fra salen pålagde han bestyrelsen at fremvise skriftlig dokumentation for at punkt 3 ikke kan behandles. Thomas gav derefter ordet til Bente som aflagde beretning: 2. Bente takkede for samarbejdet m. Alex, som har virket som et uundværligt bindeled og har haft mange ekstraopgaver på grund af kloak- og kælderprojektet. Takkede også 20-Nyts redaktion for samarbejdet. Tak til Finn Mikkelsen, som er fraflyttet og derfor udtrådt af bestyrelsen. Finn har blandt andet gjort et stort arbejde med Internet og antenne. Bentes beretning drejede sig altovervejende om kloak- og kælderprojektet, som også har været det tungestvejende for bestyrelsen både på møder her i afdelingen og i Havnegade. Kloakprojektet var det letteste, er nu afsluttet tilfredsstillende, men havde ikke fungeret uden kælderprojektet, som har voldt endnu flere problemer, end dem vi allerede kendte for et år siden. Kældrene har været drænet af hemmelige rørsystemer også inden under husene, forbundet m. søen og senere også med det kommunale kloaknet, tilsyneladende helt uden logik. Ydermere viste det sig at etagehusene ikke er ordentligt funderet, og det helt nødvendige afsluttende arbejde med dette er stadig ufinansieret, om end Bente og Jan har håb om at AAB kan hjælpe endnu engang udover de ekstra 5 millioner, som de allerede for et år siden ydede som et indtil 2013 rente- og afdragsfrit lån. Bente udtrykte håb om at arbejdet på etagehusene er overstået, og at det hele nu fungerer, idet hun dog ikke kunne love at der ikke kan opstå problemer med opstuvning af kloakvand, fordi kommunens net desværre ikke er vedligeholdt og udbygget. Bente nævnte endvidere at radonniveauet har været undersøgt i forbindelse m. kælderrenoveringen, og at der er blevet indlagt radonsikring i de nye gulve (radon er en radioaktiv gasart, der kan trænge op fra jorden). Radonniveauet har dog heller ikke før projektet været over grænseværdien. 2 Bente mente at det havde været det rigtige at vælge tage kælderprojektet samtidig med kloakprojektet, fordi vi ellers aldrig havde fundet fejlkilderne i kloakprojektet, men hun mente også at når hun så tilbage på hvad der i de senere år har været ofret på renovering og forbedring af vores afd., havde en radikal løsning været billigere (Rødovremodellen = nedrivning, red.). I forbindelsen m. kælderprojektet, har beboere især med store kældre ytret ønske om at vægge og lofter også blev ordnet, men Bente fremhævede at kældrene ikke er en del af beboelsen, og at vi ikke har interesse i at de skal blive ophøjet til at være en del af beboelsen, hvorfor beboerne ikke har krav om at dette bliver ordnet. Projektet er ikke færdigt, idet der resterer en registrering af mangler, en 1-års gennemgang og en 5.årsgennemgang. Projektet har været ramt af arbejdskraftmanglen, idet det en overgang kørte på absolut dårligst uddannede arbejdskraft, og det har været en klar fordel at få den nuværende entreprenør m. de polske håndværkere ind. Bente fortalte endvidere at spørgsmålet om balanceleje stadig ligger hos Københavns kommune, som afgør sagen. Bestyrelsen har afleveret dokumentation for status på huslejerne før badeværelsesprojektet og håber at disse oplysninger kan hjælpe til en retfærdig løsning på problemet med huslejeforskellene.. På repræsentantskabsmødet har Bente hovedårsag til at et vidtgående forslag til DV-plan blev væltet. Et forslag som ellers ville have betydet yderlige store huslejestigninger. Bente nævnte at der er en spørgeskemaundersøgelse på vej, idet vi skal være en del af en undersøgelse om naboskab. (naboskab.dk) Ved diskussionen af beretningen blev der spurgt til om de polske håndværkere arbejder efter dansk overenskomst, og der blev svaret at dette havde bestyrelsen sikret sig dokumentation for. Der blev udtrykt utålmodighed over spørgsmålet om balanceleje, idet det føles klart uretfærdigt at der for to i øvrigt ens lejemål, skal betales en større huslejestigning i absolutte tal for den ene bolig end for den anden. Der blev opfordret fra salen til at rette henvendelse til en vis Palle i kommunens center for plan og arkitektur, med henblik på at speede processen op.( Se senere vedtagelse under punkt 5.3). Undervejs i debatten konstaterede Thomas Borg Mogensen med et smil at han næppe har foretaget sig noget ulovligt ved selv at finansiere et nyt køkken, samtidig med at han ufortrødent betaler videre på en køkkenforbedring, som ikke er der mere. Der blev spurgt til den af-

3 talte standard af de renoverede kældergulve, altså om der f.eks. kunne accepteres revner, og svaret var, at den forventede standard er rå-beton, og at man altså ikke kan forvente en beboelsesstandard, så vel-reparerede revner altså var acceptable, og at man i nøje skal overveje om man vil gå ind i en voldgiftsag herom, da sagsomkostninger skal udredes af afdelingen, ifald man taber. Der blev spurgt til reparation af etageejendommenes kælderlofte og vægge og svaret at et helt nødvendigt reparationsarbejde i etageejendommen i Pilevangen netop er bestilt. Der blev endvidere spurgt til størrelsen på huslejestigningen, som rækker udover de vedtagne 20%. Dette blev af Bente anført til at hidrøre fra endnu flere uforudsete udgifter end de budgetterede, mens Jan senere under budget 2009 også fremhævede at projektet var planlagt på et tidspunkt, hvor renten var lav, hvilket jeg forstår som at mer-stigningen så må skyldes at lånene er blevet optaget efter at renten er steget. Der blev spurgt til hvor langt udskiftningen af køkkendørene er nået, og svaret at der resterer næsten alle dørene på østsiden af Bavnevangen, og at udskiftningen har været stillet i bero i de to år, hvor det store projekt har kørt, og at man nu genoptager i det sædvanlige tempo på 15 udskiftninger om året. Der blev spurgt til hvor mange år endnu Bente kan få nedstemt forslag om DV-planer på repræsentantskabs møder, og hun svarede at hendes gennemslagskraft forhåbentlig fortsætter, men at hun jo ikke kan love noget. Der blev opfordret til at lade være med at lægge storskrald ud på vejen før dagen før de annoncerede datoer. (Udlagt skrald fører til mere skrald) Containeren i forb. med projektet er fjernet og det nytter ikke noget at lægge affald ud, der hvor containeren har stået. Kim fra best. opfordrede til at beboerne kunne afhentet en istandsættelsepakke til hoveddørene, indholdende vejledning og materialer til at behandle hoveddørene, og en pilsner til at skylle efter med. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Jan Samuel forelagde og kommenterede årsregnskabet 2007, hvor det igen er de store ejendomsskatter samt vandforbruget, der belaster. På sp. om vandforbruget (en føljeton på vore årsmøder) kunne Jan svare, at man i forb. m. projektet har fundet nogle lækager, så det er lykkedes at få vandtrykket op og samtidigt m 3 -forbruget ned. Desværre er vand blevet dyrere så der er ingen besparelse på vandregningen. 4. Budget 09 indebærer en 3%- stigning. Jan redegjorde for at huslejestigningen pr. 1/4 i år ikke var indregnet i det husstandsomdelte budget, som derfor var forkert. Fejlen var nu rettet. Jan nævnte at vi med de sidste stigninger kommer op på en gns. husleje på 854 kr/m 2, sammenlignet m. 606 kr/m 2 for socialt boligbyggeri i gns. Jan beklagede endvidere bidragene til landsbyggefonden, som regeringen jo har disponeret over til bl.a. plejehjemsbyggeri, så det ikke kommer lejerne til gode Efter nogle opklarende spørgsmålet blev budgettet enstemmigt vedtaget Det af bestyrelsen stillede forslag om at give mulighed for etablering af køkken og bad under reglerne for kollektiv råderet blev motiveret af Bente. Det drejer sig om at kunne få lov at gå ind og etablere nye køkkener og badeværelser i fraflytterhuse, hvis den eksisterende standard er for lav. I enkelte tilfælde kunne det også dreje sig om at udskifte nogle af de badeværelser, som blev undtaget i 92, hvis standarden nu gør at det er nødvendigt og at reparation ikke er mulig. At gøre dette inden for reglerne for kollektiv råderet,

4 indebærer at der bliver optaget et 20-årigt lån, hvor rente og afdrag bliver på lagt lejemålet i de 20 år og holdt uden for den øvrige procentvise huslejestigning. Projekterne udarbejdes i samarbejde med AAB, Havnegade. Denne måde er den eneste lovlige mulighed for at etablere køkken/bad i fraflytter lejligheder. Forslaget har ikke noget at gøre med den individuelle råderet, hvorefter de enkelte beboere kan søge bestyrelsen om at få lov at optage lån til at foretage f.eks. køkkenforbedringer. Forslaget vedtaget efter nogle forespørgsler med stort flertal (3 i mod) Som nævnt kunne forslaget ikke behandles, men der blev stillet et ændringsforslag (ved Lone Spliid) om at beboerne i afdeling 20 forsamlet til årsmødet fremsætter ønske om at Københavns Kommune fremskynder behandlingen af balancehuslejen så den nuværende praksis kan ophøre. Dirigenten lovede at fremsende forslaget på forsamlingens vegne. Dette ændringsforslag blev vedtaget med stort flertal, (2 stemmer i mod, set fra min udkigsplads) 5.2 Forslaget om etablering af intranet/ hjemmeside blev motiveret af forslagsstilleren (Geert, Egevangen.st.). Geert motiverede det med et behov for en tættere debat end 20-nyt med sine sjældne udgivelser kan yde. Omvendt mente Inge fra bestyrelsen og 20-nyt-redaktionen, at når der aldrig kommer indlæg til debatten til 20-nyt, vil der være fare for at interessen for et elektronisk debatforum var for lille. Der blev dog udtrykt interesse for idéen, og dirigenten omformede med forslagsstillernes accept forslaget til, at der skulle nedsættes et udvalg, der får til opgave at undersøge mulighederne og økonomi med henblik på at oprette en hjemmeside. Dette forslag blev vedtaget, og interesserede meldte sig hos Geert. Se efterskrift. 5.4 blev ligeledes afvist, men problemstillingen havde dog som foreslået af dirigenten været behandlet under årsberetningen. 6. Valg a. afdelingskasserer Jan Samuel, genvalgt b. Bestyrelsesmedlem Charlotte Binau, genvalgt c. Bestyrelsesmedlem, Kim Buur Richard, genvalgt d. Inge Egede Andersen og Elsebeth Thorlak valgt til suppleantposterne e. Bente Nielsen genvalgt som repræsentantskabsmedlem. f. Jan Samuel genvalgt som repræsentantskabsmedlem. g. Suppleanter til repræsentantskabet: Charlotte Binau og, Kim Buur Richard valgt. 4

5 Storskrald. Der er almindeligt storskrald på følgende datoer: 14/8 og 13/11. Endvidere er der el-skrot (køleskab, fjernsyn, mv.) 15/8 og 14/11. Bente afsluttede med at takke dirigenten for god mødeledelse og forsamlingen for en god debat og god ro og orden. Referent Johanne Lund Christiansen Efterskrift: Udvalg vedrørende etablering af intranet. Følgende har foreløbig meldt sig hos Geert Olsen, Egevangen1.st.: Geert Olsen, Egevangen 1 st. Inge Ørum Petersen, Pilevangen 1, 2 Lone Spliid, Tjørnevangen 25 Evamaja Olsen, Egevangen 1, st Vi bringer endvidere dette indlæg fra initiativtageren: Intranet/hjemmeside På medlemsmødet var der stor interesse for at få etableret intranet/hjemmeside. Der blev nedsat et udvalg med p.t. 4 medlemmer, som skal undersøge muligheder og lave budget for ovennævnte. NB: Det er vigtigt, at beboerne ikke stiller deres storskrald ud tidligere end dagen før, fordi der bliver rodet meget rundt i bunkerne. Det nytter heller ikke noget at komme for sent hen med storskrald, i håb om at det bliver fjernet sammen med el-skrot. El-skrot-folket lader nemlig eventuelt almindelig storskrald stå, og så er ender det med at hænge på gårdmanden. Grønt affald på følgende torsdage: 26/6, 24/7, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11. Redaktionen Åbningstider på kontoret: Alex holder først ferie senere på sommeren og kan hen over sommeren træffes alle hverdage og Redaktionen ønsker alle beboere en dejlig sommerferie. Vi er allerede godt i gang, men kan godt bruge 1-2 interesserede mere - gerne personer med erfaring indenfor IT. Projektet skal køre på frivilligt engagement blandt beboerne, så derfor har vi brug for flere til vedligehold og opsyn med siden. Foreløbig har vi planer om debatside opslagstavle. Henvendelse til: Geert Olsen Egevangen 1, st. (tlf ) 5

6 Huslejeforhøjelsen. Så kom det økonomiske stormvejr til lille afdeling 20. For nogle er det stærk storm op ad bakke for andre en let brise. Man må så håbe, at de nødvendige, snart udførte projekter, stemmer overens med kvalitet og pris. Her er en top 20 liste gældende fra den som viser en oversigt over den gennemsnitlige m 2_ pris pr. år. Fra den ligger vores pris på 854 kr. pr.m 2 -pr.år,dette ses i oversigten. AAB har 93 afdelinger, og afdeling 20 kommer ind på en 16. plads. På AAB s hjemmeside, kan i få nærmere oplysninger om de forskellige afdelingers boligforhold. Verner Bjørkelund. Afdeling. Gennemsnitlig m 2_ pris. pr. år. Område. Nr ,75 Frederiksberg ,33 Helsinge Kbh. S ,63 Valby ,44 Kbh. S ,36 Kbh. S ,13 Kbh. NV ,72 Farum ,43 Kbh. K ,87 Kbh. NV ,50 Valby ,86 Kbh. Ø ,11 Kbh. N ,48 Kbh. NV ,49 Kbh. N ,00 Brønshøj ,27 Brønshøj ,32 Hvidovre ,74 Kbh. S ,83 Kbh. S 20. 6

7 7

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Godt nytår N y Bestyrelsen ønsker alle beboere et godt t nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt om, hvad der åer sket i 2011 og planerne

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere