Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Fraværende: Marlene Harpsøe Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Godkendelse af dagsorden Lovliggørelse af Julianelund Endelig stillingtagen til vejadgang til Klostermosevej ekspropriation af eksisterende vejadgang (nedlæggelse) og ekspropriation af anden ejendom Ekspropriation af visse statslige arealer Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde - orientering Ansøgning om ekstraordinær garantistillelse til forbedringer i Røntofte Andelsboligforening Gefionsparken ansøger om godkendelse af låneoptagelse til etape 2 samt huslejestigning Boliggården ansøger om tilladelse til at rive den tidligere børneinstitution "Vestergården" ned Boligården ansøger om godkendelse af Skema B for Afd 10, Hamlets Vænge Lejerbo ansøger om godkendelse af byggeregnskab for Gl. Banegårdsvej (Skema C) Boliggården - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for tilgængelighedsboliger på Vapnagaard Skole i Bymidten - forslag til kompenserende byggearbejder Forslag til omprioritering af anlægsrammen

2 15. Økonomisk Nyhedsbrev januar-februar Godkendelse af garantistillelse for lån optaget af Forsyning Helsingør Renovering Nordhavnen - Etape 3 Søndre Inderhavn Anbefaling til det videre arbejde med sundhedshuset Revideret tidsplan for ny erhvervs- og vækstpolitik Udbud af projekt: Sammenhængende borgerforløb Deltagelse i projekt 'Udbredelse af Ungdomsråd 2015' Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/ Etablering af talentpris for unge mellem år Hamletscenen, fornyelse af egnsteateraftale 2016 og Borgerrådgiveren - Halvårsrapportering juni-december Ansøgning om tilskud fra særtilskudspuljen til forlængelse af projekt "Udgående rådgivere" Arrangement i forbindelse med 70-års dagen for Danmarks befrielse - godkendelse af finansiering Ansøgning om filmstøtte Ansøgning om tilskud til betaling af grundskyld fra Klub for berejste Haandværkere Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen - frigivelse Sikring af skoleveje - frigivelse af rammebeløb for Orientering om Handicaprådets arbejde Streaming af Byrådsmøder - opgradering af anlæg - orientering Aktivitetsbestemt medfinansiering - orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Lukket - Skole i Bymidten - status på forhandlinger, orientering Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af erhvervsgrund Eventuelt Person - Ansættelse af kommunaldirektør Bilagsliste...115

3 3 01. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28542 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Marlene Harpsøe (O) har forfald på grund af sygdom. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingerne blev godkendt.

4 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt. Ib Kirkegaard (O) anmodede om at få pkt. 5 til behandling. Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt.

5 5 03. Lovliggørelse af Julianelund Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2836 Byrådet Genoptagelse af sag om landzonetilladelse til ulovligt byggeri i Julianelund KLs notat om Helsingørs Kommunes mulighed for at give landzonetilladelser til byggeri på 53 ejendomme i Julianelund Horten - Notat om Kolonihaveforeningen Julianelund Horten - Notat om Kolonihaveforeningen Julianelund - Tillæg til notat af 4. marts.pdf Indledning/Baggrund På møde den 26. januar 2015 besluttede et flertal af Byrådet at ændre Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om at meddele landzonetilladelse til ejendommene i Julianelund. Beslutningen blev ændret til en bemyndigelse til administrationen til at udføre nedenstående plan for lovliggørelse: hver enkelt ejer modtager et varsel om påbud om fysisk lovliggørelse med oplysning om, at de inden 4 uger kan søge om retlig lovliggørelse, modtager Helsingør Kommune ikke en ansøgning om retlig lovliggørelse udstedes et påbud om fysisk lovliggørelse inden 1 år, eventuelle ansøgninger behandles og der træffes en konkret og individuel afgørelse i hver enkelt sag og udstedes eventuelle påbud om fysisk lovliggørelse inden 1 år, i det omfang der ikke kan meddeles retlig lovliggørelse. Endvidere vedtog Byrådet at indlede forhandling med Miljøministeren om den længst mulige afviklingsperiode. Borgemester Benedikte Kiær har efterfølgende bedt Advokatfirmaet Horten om at vurdere, om Helsingør Kommune har udvist retsfortabende passivitet, som kan have betydning for, hvordan forholdene kan lovliggøres. Hortens notat af 4. marts 2015 samt tillæg af 6. marts forelægges for Byrådet. Retsgrundlag Fingerplan 2013 (landsplandirektiv) Kommuneplan Naturbeskyttelseslovens 17 Planlovens 11 og 35 Deklaration af og tillæg til deklaration 27. marts 1969 Tilladelse fra Hovedstadsrådet, 19. juli 1988 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Horten bemærker i notatet af 4. marts 2015, at de overordnet er enige med konklusionerne i notatet af 14. januar 2015 fra Kommunernes Landsforening. Helsingør Kommune kan derfor ikke uden en nærmere sagsbehandling meddele lovliggørende landzonetilladelse til det ulovlige byggeri eller til anvendelse af ejendommene

6 6 til helårsbeboelse. Udgangspunktet er derfor fortsat, at der skal meddeles afslag på lovliggørende landzonetilladelse, såfremt ejerne søger om det. Horten konkluderer også, at Helsingør Kommune ikke har udvist retsfortabende passivitet og derfor ikke er afskåret fra at håndhæve de ulovlige forhold: Vi vurderer, at der ikke er udvist passivitet fra Helsingør Kommunes side af en sådan karakter og i et sådant omfang, at det har betydning for kommunens muligheder for at håndhæve de konstaterede ulovligheder i Kolonihaveforeningen Julianelund hverken generelt eller konkret i forhold til de enkelte ejendomme. Dette gælder også i sager, hvor kommunen har sendt et varsel om påbud, men hvor det ikke herefter fremgår af sagen, om kommunen har fulgt op på varslet om påbud. Af afgørende betydning for, at der ikke i denne situation er udvist retsfortabende passivitet, er, at der er tinglyst deklarationer på ejendommene om begrænsninger i byggemuligheder og anvendelse af ejendommene til beboelse. En tinglyst deklaration vil ofte indebære, at grundejer ikke med rimelig grund har kunnet anse en manglende reaktion fra kommunens side som udtryk for en godkendelse af det ulovlige forhold på den enkelte ejendom. Om betydningen af, at der ikke er udvist retsfortabende passivitet fremgår, at Om der foreligger myndighedspassivitet er ikke en skønsmæssig vurdering men en retlig vurdering, som kan efterprøves enten i en klagesagsbehandling eller ved domstolene. En myndighed kan altså kun afstå fra håndhævelse af et ulovligt forhold, som kommunen ellers er forpligtiget til at håndhæve, med krav om fysisk lovliggørelse, såfremt der ud fra en retlig vurdering må antages at foreligge myndighedspassivitet. Det vil sige, at Helsingør Kommune på sædvanlig vis som tilsynsmyndighed skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelse kan ske enten ved retlig eller fysisk lovliggørelse. Afgørelsen af, om der skal ske retlig eller fysisk lovliggørelse, afhænger af en nærmere vurdering af sagens omstændigheder. I overensstemmelse med det almindelige princip om proportionalitet vil udgangspunktet være, at der først skal søges retlig lovliggørelse. Det forudsætter dog normalt, at den pågældende søger herom. I dagsordenen af 26. januar 2015 er der henvist til en række almene kriterier, som skal inddrages i de konkrete afgørelser, som skal træffes for enkelt ejendom, hvis de faktiske oplysninger i sagen gør dette relevant. Med notaterne har Horten uddybet og nuanceret disse kriterier på en række punkter: 1. Benyttelse af ejendommene til helårsanvendelse; det vil muligvis være muligt at få opretholdt en tilladelse til helårsanvendelse, men kun i de nuværende ejeres ejertid, og kun for så vidt angår de ejendomme, hvor der allerede er påbegyndt helårsanvendelse. 2. En retlig lovliggørelse af helårsanvendelse i den pågældendes ejertid, er uafhængig af vurderingen af, om det ulovlige byggeri på ejendommen kan retlig lovliggøres. 3. Konkrete forhold, fx særlige sociale forhold, kan dog ud fra en konkret vurdering føre til, at der alligevel må ske en hel eller delvis retlig lovliggørelse af dele af det ulovlige

7 7 byggeri, som følge af en tilladelse til helårsanvendelse. 4. Ulovligt byggeri, som er opført på de enkelte ejendomme inden, området i 1973 blev udlagt til transportkorridor, vil ud fra en konkret vurdering kunne lovliggøres. De enkelte grundejere skal dog kunne dokumentere, at byggeriet er opført inden, området blev udlagt til transportkorridor. 5. Meget begrænsede fravigelser fra de tilladte bebyggede kvadratmeter på enkelte ejendomme kan betyde, at der ud fra proportionalitetshensyn og på baggrund af en konkret vurdering kan meddeles retlig lovliggørelse. Helsingør Kommune har efter modtagelse af notaterne undersøgt på hvor mange ejendomme, der er tilmeldt helårsbeboelse på. Et udtræk fra cpr.-registret har vist, at der pr. 4. marts 2015 er tilmeldt helårsbeboelse på 34 af ejendommene. Tårnby-sagen Gennem årene var der upåtalt opført ulovlig bebyggelse i området i Tårnby. En del af ejendommene var ulovligt taget i brug til helårsbeboelse. En del af ejendommene var lovlig sommerhusbebyggelse. Tårnby Kommune gav i 1986 lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende ulovlig bebyggelse og allerede påbegyndt helårsanvendelse for de eksisterende ejere af ejendommene. Fremtidige ejere af ejendommene ville være begrænset til sommerhusanvendelse. Landzonetilladelserne blev indbragt for Miljøklagenævnet, der stadfæstede Tårnby Kommunes afgørelser. De overordnede planmyndigheder havde ikke gjort indsigelse mod Tårnby Kommunes afgørelser i modsætning til sagen om Julianelund. Selvom sagerne har mange lighedspunkter, er Naturstyrelsens indsigelse mod en retlig lovliggørelse af ejendommene i Julianelund en afgørende forskel. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at planen for lovliggørelse af Julianelund fastholdes, jf. Byrådets beslutning af 26. januar 2015 og 2. at de fem punkter i notaterne fra Horten, der er gengivet ovenfor indgår i den konkrete vurdering af, om der skal meddeles landzonetilladelse. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt. Bendikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

8 8 Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne. Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L), Ib Kirkegaard (O) og Henrik Møller (A) undlod at stemme.

9 9 04. Endelig stillingtagen til vejadgang til Klostermosevej ekspropriation af eksisterende vejadgang (nedlæggelse) og ekspropriation af anden ejendom Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/18904 Byrådet Kortbilag Protokol fra åstedsforretning den 18. marts 2014 Anders Drachmann - Skriftlig redegørelse for de fremsatte synspunkter ved åstedforretningen afholdt den 18. marts 2014 Protokol fra åstedsforretning den 22. maj 2014 Protokol fra åstedsforretning den 25. september 2014 Drachmann Advokater - Skriftlige bem. for de fremsatte synspunkter ved åstedsforretningen den 25. september 2014 Drahmann Advokater- Korrektioner vedr. protokol vedr. åstedsforretningen den 25. september 2014 Ekspropriationsfortegnelse Ekspropriationsplan Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 15. oktober 2013 Drachmann Advokater - bemærkninger om betinget købsaftale Indledning/Baggrund Ejendommen beliggende Klostermosevej 102 ligger på hjørnet af Klostermosevej og Kongevejen. Ejendommen har i dag vejadgang via Klostermosevej mindre end 50 m fra Kongevejens rundkørsel, hvilket af trafikale årsager er uhensigtsmæssigt. Byrådet traf derfor på sit møde den 25. februar 2013 principiel beslutning om, at 1. ekspropriation (nedlæggelse) af den bestående vejadgang til ejendommen matr. nr. 76e, Helsingør Overdrev, beliggende Klostermosevej ekspropriation af ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover ejendommen matr. nr. 76h, Helsingør Overdrev, beliggende Ellehammersvej 2a. Vejbestyrelsen har herefter afholdt tre åstedsforretninger: den 18. marts 2014 (med deltagelse af ejer af ejendommen Ellehammersvej 2a samt dennes advokat), den 22. maj 2014 (med deltagelse af lejer af Ellehammersvej 2a og ejer af Klostermosevej 102), den 25. september 2014 (med deltagelse af repræsentanter for alle parter). Sagen forelægges derfor med henblik på Byrådets stillingtagen til gennemførelse af de påtænkte ekspropriationer. Retsgrundlag Lov om offentlige veje, 43, 47, 48 og 49. Planlovens 19. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

10 10 Sagsfremstilling Ejendommen Klostermosevej 102 er i dag ubebygget og ubenyttet. Ejendommen ejes af DKR Ejendomme A/S (Sunset Boulevard). Ejendommen Ellehammersvej 2a bebyggede areal er ifølge BBR 656 kvadratemeter heraf 107 kvadratmeter registreret som bolig. 1. Bemærkninger fra sagens parter Ejer af ejendommen Ellehammersvej 2a (dennes advokat) har i forbindelse med den første åstedsforretning og i bemærkning af 28. marts 2014 navnlig peget på følgende forhold Etablering af en drive in restaurant på ejendommen Klostermosevej 102 kræver en ny lokalplan, Udkørsel fra den planlagte vejadgang til Ellehammersvej er placeret mindre end 8 meter fra det punkt, hvor Ellehammersvej har udkørsel til Klostermosevej, hvilket medfører trafiksikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer, Den planlagte vejadgang vil kræve dispensationer fra bestemmelser i lokalplan 1.73 om et 5 meter plantebælte og en byggelinje på 3 meter fra plantebæltet. Adgangen via en port til lagerplads/vareindlevering på ejendommen Ellehammersvej 2a vil med den påtænkte vejadgang give anledning til trafikale problemer eller umuliggøre vareindlevering, En lukning af porten, der svinger ud over det påtænkte vejareal, vil medføre meget væsentlige gener for ejendommen, Placering af vejadgangen vil medføre risiko for sætningsskader på bygningen, Ekspropriationen af vejadgang sker til fordel for en privat, hvilket der ikke hjemmel til i vejloven, Nordsjællands Politi har på et møde den 3. april 2014 anbefalet, at der indføres et standsningsforbud på det påtænkte vejareal. Ejer af ejendommen Klostermosevej 102 bemærkede i forbindelse med den anden åstedsforretning, At nedlæggelsen af vejadgangen til ejendommen matrikel nr. 76e, Helsingør Overdrev, af trafikale årsager er hensigtsmæssig, såfremt ejendommen gives en ny vejadgang som redegjort for ved åstedsforretningen, At man ikke ønsker, at det bliver muligt at parkere på den nye adgangsvej, Ejer har ikke bemærkninger vedrørende adgangen til vareindleveringen/lagerpladsen, til etablering af en skydeport og er ligeledes positiv indstillet på at forhandle om en adgang via deres ejendom (på sydsiden af Ellehammersvej 2a). Lejer af ejendommen Ellehammersvej 2a bemærkede i forbindelse med den anden åstedsforretning, At firmaet kører ind eller ud fra vareindleveringen/lagerpladsen 5-10 gange i døgnet med kassevogne og ca. hver 14 dag med en lastbil. Firmaet vil være tilfreds, hvis der som skitseret etableres en skydeport med samme kørebredde som den nuværende uden udgifter for firmaet, og At firmaet i dag benytter det påtænkte fremtidige vejareal og det græsbeklædte areal ud mod Klostermosevej til parkering for firmaets ansatte. Advokaten for ejer af ejendommen Ellehammersvej 2a bemærkede navnlig under den tredje åstedsforretning samt i bemærkninger af 25. og 29. september 2014, at Et standsningsforbud ud for ejendommen vil give problemer for eller umuliggøre vareindleveringen til ejendommen,

11 11 Hvilket vil gøre en genudlejning af ejendommen vanskeligere og medføre en værdiforringelse af ejendommen, Uanset om den eksisterende port bevares eller der etableres en skydeport, medfører det, at porten ikke kan anvendes til vareindlevering, idet dette vil være forhindret i dagtimerne som følge af trafik på vejen, Stillingtagen til en flytning af adgang til lagerpladsen til bagsiden af ejendommen ind mod ejendommen Klostermosevej 102 ikke er mulig, da det ikke fremgår, hvordan dette kan ske. Vejadgangen til Klostermosevej 102 bør etableres bagom ejendommen Ellehammersvej 2a, Den planlagte placering af vejadgangen vil give trafikale problemer på Ellehammersvej og Klostermosevej. Det bestrides, at kommunen lovligt har besluttet at igangsætte denne proces, og at betingelserne for ekspropriation er opfyldt. 2. Administrationens bemærkninger 2.1. Hjemmel Nedlæggelse af vejadgangen til Klostermosevej 102 og ekspropriation af en ny vejadgang over Ellehammersvej 102 varetager hensynet til trafiksikkerheden, idet vejadgangen for ejendommen Klostermosevej 102 ikke længere vil være direkte til Klostermosevej og tæt på rundkørslen, helleanlæg og svingbaner. Ekspropriationen sker således af hensyn til alle borgerne og almenvellet, som forudsat i Grundloven. Helsingør Kommune har fulgt fremgangsmåden i Vejlovens Administrationen finder derfor, at betingelserne for iværksættelse af ekspropriation er opfyldt Trafikale forhold Nedlæggelse af den eksisterende vejadgang til Klostermosevej og den dermed forbundne etablering af en ny vejadgang over Ellehammersvej 2a sker af hensyn til kapacitets- og trafiksikkerhedsmæssige årsager. Administrationen vurderer, at den planlagte vejadgang til Ellehammersvej er den bedst opnålige løsning på adgangsproblematikken for Klostermosevej 102, og at den ikke medfører trafiksikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer. Ellehammersvej er en mindre industrivej og sidevej til Klostermosevej. Ellehammersvej betjener ca. 15 matrikler, hvoraf 9 af matriklerne benyttes til erhverv i dag. De øvrige henligger som ubebyggede naturgrunde. Trafikken er i dag forholdsvis begrænset, og det vurderes, at trafiktilvæksten ved den givne drive-in restaurant ikke er af væsentlig karakter og dermed ikke vil skabe kapacitetsproblemer på Ellehammersvej. Trafikken til og fra en drive-in restaurant vil hovedsagelig foregå midt på dagen og især sidst på eftermiddagen/først på aftenen, og vil derfor ikke karambolere med den øvrige trafik på Ellehammersvej. Administrationen vurderer, at så længe oversigtsforholdene ved udkørsel fra den planlagte vejadgang til Ellehammersvej ikke bliver begrænset af beplantning, skiltning el.lign. - har trafikanten mulighed for at se trafikken på Klostermosevej, både den der kommer fra rundkørslen ved Kongevejen, og den der kommer fra lyskrydset ved Fabriksvej. Dermed er reduktionen i trafiksikkerheden begrænset. Som i så mange andre henseender stiller det selvfølgelig krav til bilisternes disciplin, og i det

12 12 konkrete tilfælde ved udkørsel på Ellehammersvej, hvis der allerede holder et par biler som skal ud på Klostermosevej. Om trafikale forhold henvises i øvrigt til redegørelsen i dagsorden af 25. februar Med hensyn til spørgsmålet om etablering af en anden vejadgang til ejendommen henvises ligeledes til redegørelsen i dagsorden af 25. februar 2013, hvor andre alternative vejadgange er beskrevet Plangrundlag Etablering af en drive in restaurant på ejendommen Klostermosevej 102 er som anført i strid med anvendelsesbestemmelsen i den nugældende lokalplan og kan derfor alene etableres, såfremt kommunen tilvejebringer en ny lokalplan. Ekspropriation af vejadgangen til ejendommen vil dog efter administrationens opfattelse være nødvendig ved enhver sædvanlig udnyttelse af ejendommen. Ligeledes er arealet med den påtænkte vejadgang udlagt som plantebælte i lokalplanen, og eksisterende beplantning, fx græs, må ikke fjernes. Det fremgår således af 7, stk. 2, i lokalplan 1.73, at: Der udlægges areal til plantebælter og byggelinjer i nedenfor angivne bredder, som vist på kortbilag 2: Langs Klostermosevej 5 m plantebælte, byggelinje 3 m herfra Arealet ud mod Klostermosevej er i dag græsbelagt. En yderligere befæstning af arealet er derfor ikke umiddelbart lovlig. Naturklagenævnet har i afgørelse af 15. oktober 2013 fastslået, at Helsingør Kommune kan dispensere for disse beplantningsbælter langs med Klostermosevej Adgang til lagerpladsen Lagerpladsen/vareindleveringen vurderes af administrationen at være ca kvadratemeter. Af trafikale hensyn skal den nuværende port som minimum erstattes med en skydeport, således at den ikke svinger ud over det påtænkte vejareal. Helsingør Kommune skal afholde udgifterne hertil. Som det fremgår ovenfor har Nordsjællands Politi anbefalet, at der indføres et standsningsforbud på strækningen. Vejbestyrelsen (Helsingør Kommune) kan med samtykke fra politiet efter færdselslovens 91 beslutte at indføre et standsningsforbud. Politiet har derimod ikke mulighed for at gennemtvinge et standsningsforbud. På baggrund af bemærkningerne under og efter åstedsforretningerne har Helsingør Kommune efter aftale med ejer af ejendommen Klostermosevej 102 udarbejdet en deklaration, der muliggør vejadgang til lagerpladsen på Ellehammersvej 2a over ejendommen Klostermosevej 102. En eventuel forringelse af ejendommens værdi, som ændringen af vareindleveringen medfører, vil der blive taget højde for, når erstatningen fastsættes af taksationskommissionen Sætningsskader på mur Bygningen på ejendommen beliggende Ellehammersvej 2a har sætningsskader på den mur, som vender ud mod det påtænkte vejareal. Såfremt sætningsskaderne forværres af en fremtidig vej umiddelbart op til muren, skal erstatningsspørgsmålet afgøres efter naboretlige

13 13 grundsætninger. Helsingør Kommune kan derfor blive erstatningsansvarlig, hvis skaderne forværres. Økonomi/Personaleforhold En beslutning om ekspropriation af vejadgangen til Klostermosevej 102 vil medføre en udgift til ekspropriationserstatning og etablering af ny adgangsvej. Den kommende beslutning om ekspropriation kan også ses som en investering i det samlede områdes fremtidige udvikling. Udgiften kan ikke estimeres endnu. Det kan være aktuelt i 2015 eller senere. Der er ikke afsat midler til dette. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik-, Miljø- og Klima indstiller, 1. at der træffes beslutning om ekspropriation (nedlæggelse) af den bestående vejadgang til ejendommen matr. nr. 76e, Helsingør Overdrev, beliggende Klostermosevej at der træffes beslutning om ekspropriation ved arealerhvervelse af ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover ejendommen matr. nr. 76h, Helsingør Overdrev, beliggende Ellehammersvej 2a, der anlægges som offentlig vej, der på ekspropriationsplanen er indrammet med en rød linje igennem matr. Nr. 76h og mellem Ellehammersvej, Klostermosevej og skellet mod matr. nr. 76e, Helsingør Overdrev (benævnt påtænkt adgangsvej og udgør 320 m2), 3. at der dispenseres fra 7 i lokalplan 1.73 til fjernelse af beplantningsbælter (græs) mod Klostermosevej på begge ejendomme. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Anders Drachmann Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog, at Anders Drachmann (C) er inhabil, hvorfor han ikke deltog i sagens behandling. John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) stiller forslag om, at der etableres vejadgang henover matr.nr. 82 aa og 82 bo Helsingør Overdrev, som vist på bilag 1 (dateret 21. februar 2012) som løsning 3. For forslaget stemte Johan Calberg (C) og Morten Westergaard (C). Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss og Gitte Kondrup (A). Peter Poulsen (A) undlod at stemme. Forslaget blev dermed forkastet. Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø) og Gitte Kondrup (A) anbefaler indstillingerne. Peter Poulsen (A) undlod at stemme. John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) kan ikke anbefale indstillingerne.

14 14 Supplerende sagsfremstilling Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besigtigede forud for udvalgsmødet ejendommene. I den forbindelse deltog Johannes Hecht-Nielsen, John Calberg, Morten Westergaard, Gitte Kondrup, Peter Poulsen og Haldis Glerfoss. Sagens parter var inviteret. Følgende deltog: Henrik Jørvad, Sunset Boulevard, Advokat Anders Drachmann som partsrepræsentant for ejer af ejendomme Ellehammersvej 2a, Michael Bendtsen, Lyddæmpercentralen Administrationen redegjorde for de påtænkte ekspropriationer og de tre mulige vejadgange, som er nævnt i sagsfremstillingen til Byrådets dagsorden af 25. februar Advokat Anders Drachmann gjorde forud for mødet indsigelse mod, at lejer af sin klients ejendom var inviteret med henvisning til, at lejer ikke er part i sagen, og at lejer er inddraget i sagen ved en fejl. Under mødet gentog advokat Anders Drachmann denne påstand. Endvidere bemærkede han, at Den påtænkte ekspropriation vil føre til en væsentlig værdiforringelse, navnlig pga. den fremtidige adgang til lagerpladsen, Den påtænkte vejadgang vil medføre trafikale problemer ved udkørsel på Klostermosevej, Staten har overtagelsespligt. Henrik Jørvad fra Sunset Boulevard oplyste, at Sunset Boulevard har købt ejendommen betinget, om end han ikke husker de præcise omstændigheder. Advokat Anders Drachmann er med brev af 5. marts 2015 kommet med bemærkninger om den betingede købsaftale. Administrationens bemærkninger Af lov om kommuners styrelse 20, stk. 4, 2. pkt., fremgår, at Udvalgene kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. I den kommenterede styrelseslov er der anført, at Med hjemmel i bestemmelsen vil et udvalg også kunne give borgere m.fl. foretræde for udvalget.

15 15 Hensynet skal være oplysningen af sagen. I sidste ende må udvalget stemme (uden deltagelse af inhabile medlemmer) om, hvorvidt en person skal have foretræde. Af vejlovens 47, stk. 4, fremgår, at vejbestyrelsen til åstedsforretningen skal indkalde ejere og brugere, der vil blive berørt af ekspropriationen. En bruger kan fx være en lejer (hvis der betales leje) men udtrykket kan også omfatte andre rettighedshavere. Helsingør Kommune har derfor ikke alene været berettiget men også forpligtiget til at indkalde lejer til åstedsforretningen og anse lejer for part i sagen. Med hensyn til spørgsmålet om adgangen til lagerpladsen og eventuelle trafikale problemer henvises til punkt 2.2 og 2.4 i sagsfremstillingen ovenfor. Som anført i sagsfremstillingen varetager de påtænkte ekspropriationer trafikale hensyn. Ekspropriationerne foretages således af hensyn til almenvellet. Ekspropriationerne vurderes ikke at være en fordel for sagens parter. Ejendommen Klostermosevej 102 mister vejadgang direkte til Klostermosevej mens ejendommen Ellehammersvej 2a mister en del af arealet. Uanset hvilken aktivitet, der etableres på ejendommen Klostermosevej 102, vil en udkørsel direkte til Klostermosevej medføre trafikale problemer. Efter administrationens opfattelse er det derfor uden betydning, hvem der ejer ejendommen, herunder om Sunset Boulevard alene har indgået en betinget købsaftale. Advokat Anders Drachmann har ikke nærmere redegjort for efter hvilken bestemmelse, staten har overtagelsespligt for ejendommen. Administrationen bemærker dog, at ejendommen har overkørsel til Klostermosevej, som er en kommunevej, og ikke Kongevejen, der er en statsvej. Endvidere er det Helsingør Kommune og ikke Vejdirektoratet, der påtænker at ekspropriere den eksisterende vejadgang. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Anders Drachmann, Marlene Harpsøe For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt. Udvalget vedtog, at Anders Drachmann (C) er inhabil, og han deltog derfor ikke i sagens behandling. Et flertal af Økonomiudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Benedikte Kiær (C), Ib Kirkegaard (O) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

16 Ekspropriation af visse statslige arealer Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28584 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Byrådet behandlede på sit møde den 15. december 2014 en sag om Naturstyrelsens beslutning om at indføre betalt parkering i Hornbæk m.m. Ib Kirkegaard (O) stillede under behandlingen af punktet følgende forslag: Dansk Folkeparti vil gerne have, at kommunen undersøger, om det er muligt for kommunen at ekspropriere de omtalte områder i Hornbæk. P-pladserne ved Hornbæk havn samt p- pladserne ved Stejlepladsen. Når man nu er i gang, kan kommune lige så godt undersøge samme muligheder ved Kronborg parkering samt Bane Danmarks parkering ved Svingelport. Forslaget blev vedtaget. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 11 Grundlovens 73 Planlovens 47 Vejlovens 23 og 43 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling De i forslaget nævnte p-arealer er ejet af statslige myndigheder eller selskaber: P-pladsen ved Stejlepladsen, matr. nr. 27a, Horneby By, Hornbæk, (Naturstyrelsen), P-pladsen ved Hornbæk Havn, matr. nr. 98, Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk, (Naturstyrelsen), P-pladsen ved Kronborg, matr. nr. 1a, Kronborg Fæstning, Helsingør Jorder, (Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme), og Bane Danmarks parkering ved Svingelport, matr. nr. 566f, Helsingør Bygrunde. P-pladsen ved Vestre Stejleplads er en del af en meget stor matrikel på m2, der også omfatter Skovvej og Kystvej med sideveje, dele af stranden samt skoven ved Horneby Sand. De øvrige arealer er mindre matrikler, som udelukkende anvendes til parkering. En række grundbetingelser skal være opfyldt for, at en kommunal ekspropriation af fast ejendom er lovlig. Ekspropriation skal være nødvendigt for at opnå det ønskede formål. Det formål, der eksproprieres til, skal have en vis aktualitet. Ekspropriationen må heller ikke gå længere end det er nødvendigt for at nå formålet. Endvidere skal det indgreb, der iværksættes med ekspropriationen, stå i rimeligt forhold til det formål, der forfølges. Det fremgår af grundlovens 73, at ekspropriation skal ske ifølge lov. Det betyder, at

17 17 hjemlen skal være i en lov eller bekendtgørelse. Ekspropriationen kan ske direkte efter loven eller ved afgørelse med hjemmel i loven. I lovgivningen ses at være to regelsæt som giver kommuner mulighed for at erhverve fast ejendom ved ekspropriation: Planloven Vejloven 1. Planlovens 47 Efter planlovens 47 kan kommunen ekspropriere fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Det er altså en grundlæggende betingelse, at der skal foreligge en lokalplan for området. I forhold til det konkrete forslag om ekspropriation af p-arealer fører kravet om, at ekspropriationen skal være nødvendig for at nå formålet til, at ekspropriation kun er mulig til realisering af andre formål end parkering. Hvis tanken er, at arealerne fortsat skal anvendes til parkering, er formålet således allerede opfyldt. Herudover skal ekspropriation for at opfylde kravet i grundlovens 73 være begrundet i nødvendighed. Der skal desuden ske en nøje afvejning af proportionalitetsprincippet. I den juridiske litteratur antages det, at ekspropriation efter planloven af arealer, der anvendes til varetagelse af en offentlig funktion, fx vejarealer, er udelukket. Også af denne grund er planloven ikke anvendelig som hjemmel for ekspropriation af de omtalte p-arealer. 2. Vejlovens 23 Vejlovens 23 giver kommuner mulighed for under visse betingelser at optage private fællesveje og almene veje som kommuneveje. For at kunne optage et areal som kommunevej er det en betingelse, at arealet enten har status som privat fællesvej eller almen vej. Ud over disse krav skal der også foreligge et sagligt grundlag for optagelsen af en vej som kommunevej. Optagelsen skal være begrundet i væsentlige almene hensyn. Et væsentligt alment hensyn for overtagelse af et vejareal vil være, hvis der opstod en uhensigtsmæssig søgetrafik hen mod p-arealer, hvor der ikke indført betalt parkering. En sådan søgetrafik skulle i givet fald være både trafikalt og miljømæssigt uhensigtsmæssigt, hvilket ville give kommunen et behov for en ensartet færdselsmæssig regulering af et sammenhængende geografisk område. Hvis staten fx indførte betalt parkering på p-arealerne i Hornbæk, hvilket medførte en søgetrafik til andre p-pladser eller sideveje, hvor der ikke var indført betalt parkering, kunne dette muligvis betragtes som en uhensigtsmæssig søgetrafik. Situationen er ikke aktuel, hvorfor en vurdering heraf ikke kan foretages. Hvis Helsingør Kommune ville optage p-arealer, der har status som privat fællesvej eller almen vej som kommunevej efter vejlovens 23skulle der foreligge en tilstrækkelig tungtvejende og saglig begrundelse at gøre det. Det bemærkes, at økonomiske begrundelser i form af, at kommunen selv vil opnå indtægter på arealet eller forhindre andre det være sig staten eller private i at oppebære sådanne indtægter, efter vores vurdering

18 18 ikke vil kunne udgøre et sådant sagligt grundlag for en vejovertagelse. De omtalte statslige p-arealer ses ikke umiddelbart at opfylde definitionen på private fællesveje eller almene veje, men det skulle i givet faldundersøges nærmere. Allerede af den grund vil det højst sandsynligt ikke være muligt at optage statens p-arealer som kommunevej efter vejlovens 23. Selvom arealerne skulle vise sig at være omfattet af definitionen på private fællesveje eller almene veje, skulle kommunen kunne dokumentere, at der er en miljømæssigt og trafikmæssigt uhensigtsmæssig søgetrafik hen mod p-arealer uden betaling. Det er som tidligere nævnt ikke en aktuel situation. Det vil derfor ikke på det foreliggende grundlag være muligt at optage statens p-arealer, som kommunevej efter vejlovens Vejlovens 43 Vejlovens 43 kan i modsætning til vejlovens 23 anvendes uanset hvilken vejretlig status det omhandlede areal har. Vejlovens 43, stk. 1, giver bl.a. mulighed for at ekspropriere til offentlige vej- og stianlæg. En ekspropriation skal være nødvendiggjort af almene hensyn, og det kræves, at der foreligger tungtvejende grunde for ekspropriation, og at formålet med ekspropriation ikke kan opnås på en mindre indgribende måde, og at ekspropriationen ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet. Af vejlovens 43, stk. 2, fremgår, hvilke formål, der efter vejloven kan eksproprieres til. Bestemmelsen er ikke udtømmende, men dog begrænset til vejformål. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at der kan ekspropriereres til parkeringspladser. De omtalte p-arealer anvendes allerede i dag til parkeringsformål, og så vidt vides har staten ikke andre planer med p-arealerne. Med undtagelse af p-arealet ved Kronborg er der ikke betalt parkering eller aktuelle planer om at indføre dette. Ekspropriation af arealer uden betalt parkering er derfor ikke aktuelt nødvendige for at sikre arealerne som parkeringsareal eller for at undgå, at der indføres betalt parkering. Som udgangspunkt vil man ikke kunne ekspropriere til et formål, hvis arealerne allerede tjener samme formål. Parkeringsordninger kan dog have forskellige formål og retsgrundlag, og der vil fx kunne være væsentlig forskel på et parkeringsareal, der er reguleret på et offentligretligt grundlag og et parkeringsareal, der er reguleret på et privatretligt grundlag. Hvis arealerne anvendes til det samme formål, som man ønsker at ekspropriere til, vil det være meget vanskeligt at ekspropriere. Det vil under alle omstændigheder yderligere skærpe kravene til kommunens dokumentation for, at ekspropriation er nødvendig og proportional. Også her gør det sig gældende, at økonomiske begrundelser i form af, at kommunen selv vil opnå indtægter på arealet eller forhindre andre det være sig staten eller private i at oppebære sådanne indtægter, ikke vil kunne udgøre et sagligt grundlag fr en ekspropriation. 4. Vurdering af mulighederne for ekspropriation eller overtagelse af statens p-arealer I vurderingen af mulighederne for ekspropriation efter planloven eller overtagelse efter vejlovens regler er det lagt til grund, at formålet vil være at forhindre betalt parkering.

19 19 På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er mulighed for ekspropriation efter planloven eller overtagelse efter vejlovens regler af de omtalte p-arealer. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) foreslog, at Helsingør Kommune afdækker mulighederne for køb af Banedanmarks areal ved Svingelport herunder Remisen. Forslaget blev vedtaget.

20 Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4988 Økonomiudvalget Årsrapport 2014.docx Indledning/Baggrund Hvert år fremlægges årsrapporten for Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) for Økonomiudvalget. HelSam er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID). HelSam har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke betaler til den fælles husholdning efter gældende regler. HelSam fremlægger traditionelt årsrapporten på baggrund af de sager, hvor HelSam har været inddraget og fundet uregelmæssigheder i forhold til kommunale udbetalinger. Retsgrundlag Forvaltningsloven. Retssikkerhedsloven. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling HelSam har i 2014 indtjent/besparet kr., hvor de kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af figur 1. Ud af den samlede indtjening/besparelse skal de kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet dvs. det svarer til et års fremtidig besparelse, som er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og Udbetaling Danmark. For de resterende kr. har kommunen gjort kravet gældende, overfor borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af figur 1 a. Indtjening/besparelser

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere