Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Fraværende: Marlene Harpsøe Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Godkendelse af dagsorden Lovliggørelse af Julianelund Endelig stillingtagen til vejadgang til Klostermosevej ekspropriation af eksisterende vejadgang (nedlæggelse) og ekspropriation af anden ejendom Ekspropriation af visse statslige arealer Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde - orientering Ansøgning om ekstraordinær garantistillelse til forbedringer i Røntofte Andelsboligforening Gefionsparken ansøger om godkendelse af låneoptagelse til etape 2 samt huslejestigning Boliggården ansøger om tilladelse til at rive den tidligere børneinstitution "Vestergården" ned Boligården ansøger om godkendelse af Skema B for Afd 10, Hamlets Vænge Lejerbo ansøger om godkendelse af byggeregnskab for Gl. Banegårdsvej (Skema C) Boliggården - ansøgning om godkendelse af byggeregnskab (skema C) for tilgængelighedsboliger på Vapnagaard Skole i Bymidten - forslag til kompenserende byggearbejder Forslag til omprioritering af anlægsrammen

2 15. Økonomisk Nyhedsbrev januar-februar Godkendelse af garantistillelse for lån optaget af Forsyning Helsingør Renovering Nordhavnen - Etape 3 Søndre Inderhavn Anbefaling til det videre arbejde med sundhedshuset Revideret tidsplan for ny erhvervs- og vækstpolitik Udbud af projekt: Sammenhængende borgerforløb Deltagelse i projekt 'Udbredelse af Ungdomsråd 2015' Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/ Etablering af talentpris for unge mellem år Hamletscenen, fornyelse af egnsteateraftale 2016 og Borgerrådgiveren - Halvårsrapportering juni-december Ansøgning om tilskud fra særtilskudspuljen til forlængelse af projekt "Udgående rådgivere" Arrangement i forbindelse med 70-års dagen for Danmarks befrielse - godkendelse af finansiering Ansøgning om filmstøtte Ansøgning om tilskud til betaling af grundskyld fra Klub for berejste Haandværkere Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavnen - frigivelse Sikring af skoleveje - frigivelse af rammebeløb for Orientering om Handicaprådets arbejde Streaming af Byrådsmøder - opgradering af anlæg - orientering Aktivitetsbestemt medfinansiering - orientering Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Lukket - Skole i Bymidten - status på forhandlinger, orientering Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af erhvervsgrund Eventuelt Person - Ansættelse af kommunaldirektør Bilagsliste...115

3 3 01. Godkendelse af indkaldte stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28542 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Marlene Harpsøe (O) har forfald på grund af sygdom. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Marlene Harpsøe (O) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Indstillingerne blev godkendt.

4 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt. Ib Kirkegaard (O) anmodede om at få pkt. 5 til behandling. Med denne bemærkning blev dagsordenen godkendt.

5 5 03. Lovliggørelse af Julianelund Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/2836 Byrådet Genoptagelse af sag om landzonetilladelse til ulovligt byggeri i Julianelund KLs notat om Helsingørs Kommunes mulighed for at give landzonetilladelser til byggeri på 53 ejendomme i Julianelund Horten - Notat om Kolonihaveforeningen Julianelund Horten - Notat om Kolonihaveforeningen Julianelund - Tillæg til notat af 4. marts.pdf Indledning/Baggrund På møde den 26. januar 2015 besluttede et flertal af Byrådet at ændre Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets beslutning om at meddele landzonetilladelse til ejendommene i Julianelund. Beslutningen blev ændret til en bemyndigelse til administrationen til at udføre nedenstående plan for lovliggørelse: hver enkelt ejer modtager et varsel om påbud om fysisk lovliggørelse med oplysning om, at de inden 4 uger kan søge om retlig lovliggørelse, modtager Helsingør Kommune ikke en ansøgning om retlig lovliggørelse udstedes et påbud om fysisk lovliggørelse inden 1 år, eventuelle ansøgninger behandles og der træffes en konkret og individuel afgørelse i hver enkelt sag og udstedes eventuelle påbud om fysisk lovliggørelse inden 1 år, i det omfang der ikke kan meddeles retlig lovliggørelse. Endvidere vedtog Byrådet at indlede forhandling med Miljøministeren om den længst mulige afviklingsperiode. Borgemester Benedikte Kiær har efterfølgende bedt Advokatfirmaet Horten om at vurdere, om Helsingør Kommune har udvist retsfortabende passivitet, som kan have betydning for, hvordan forholdene kan lovliggøres. Hortens notat af 4. marts 2015 samt tillæg af 6. marts forelægges for Byrådet. Retsgrundlag Fingerplan 2013 (landsplandirektiv) Kommuneplan Naturbeskyttelseslovens 17 Planlovens 11 og 35 Deklaration af og tillæg til deklaration 27. marts 1969 Tilladelse fra Hovedstadsrådet, 19. juli 1988 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Horten bemærker i notatet af 4. marts 2015, at de overordnet er enige med konklusionerne i notatet af 14. januar 2015 fra Kommunernes Landsforening. Helsingør Kommune kan derfor ikke uden en nærmere sagsbehandling meddele lovliggørende landzonetilladelse til det ulovlige byggeri eller til anvendelse af ejendommene

6 6 til helårsbeboelse. Udgangspunktet er derfor fortsat, at der skal meddeles afslag på lovliggørende landzonetilladelse, såfremt ejerne søger om det. Horten konkluderer også, at Helsingør Kommune ikke har udvist retsfortabende passivitet og derfor ikke er afskåret fra at håndhæve de ulovlige forhold: Vi vurderer, at der ikke er udvist passivitet fra Helsingør Kommunes side af en sådan karakter og i et sådant omfang, at det har betydning for kommunens muligheder for at håndhæve de konstaterede ulovligheder i Kolonihaveforeningen Julianelund hverken generelt eller konkret i forhold til de enkelte ejendomme. Dette gælder også i sager, hvor kommunen har sendt et varsel om påbud, men hvor det ikke herefter fremgår af sagen, om kommunen har fulgt op på varslet om påbud. Af afgørende betydning for, at der ikke i denne situation er udvist retsfortabende passivitet, er, at der er tinglyst deklarationer på ejendommene om begrænsninger i byggemuligheder og anvendelse af ejendommene til beboelse. En tinglyst deklaration vil ofte indebære, at grundejer ikke med rimelig grund har kunnet anse en manglende reaktion fra kommunens side som udtryk for en godkendelse af det ulovlige forhold på den enkelte ejendom. Om betydningen af, at der ikke er udvist retsfortabende passivitet fremgår, at Om der foreligger myndighedspassivitet er ikke en skønsmæssig vurdering men en retlig vurdering, som kan efterprøves enten i en klagesagsbehandling eller ved domstolene. En myndighed kan altså kun afstå fra håndhævelse af et ulovligt forhold, som kommunen ellers er forpligtiget til at håndhæve, med krav om fysisk lovliggørelse, såfremt der ud fra en retlig vurdering må antages at foreligge myndighedspassivitet. Det vil sige, at Helsingør Kommune på sædvanlig vis som tilsynsmyndighed skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Lovliggørelse kan ske enten ved retlig eller fysisk lovliggørelse. Afgørelsen af, om der skal ske retlig eller fysisk lovliggørelse, afhænger af en nærmere vurdering af sagens omstændigheder. I overensstemmelse med det almindelige princip om proportionalitet vil udgangspunktet være, at der først skal søges retlig lovliggørelse. Det forudsætter dog normalt, at den pågældende søger herom. I dagsordenen af 26. januar 2015 er der henvist til en række almene kriterier, som skal inddrages i de konkrete afgørelser, som skal træffes for enkelt ejendom, hvis de faktiske oplysninger i sagen gør dette relevant. Med notaterne har Horten uddybet og nuanceret disse kriterier på en række punkter: 1. Benyttelse af ejendommene til helårsanvendelse; det vil muligvis være muligt at få opretholdt en tilladelse til helårsanvendelse, men kun i de nuværende ejeres ejertid, og kun for så vidt angår de ejendomme, hvor der allerede er påbegyndt helårsanvendelse. 2. En retlig lovliggørelse af helårsanvendelse i den pågældendes ejertid, er uafhængig af vurderingen af, om det ulovlige byggeri på ejendommen kan retlig lovliggøres. 3. Konkrete forhold, fx særlige sociale forhold, kan dog ud fra en konkret vurdering føre til, at der alligevel må ske en hel eller delvis retlig lovliggørelse af dele af det ulovlige

7 7 byggeri, som følge af en tilladelse til helårsanvendelse. 4. Ulovligt byggeri, som er opført på de enkelte ejendomme inden, området i 1973 blev udlagt til transportkorridor, vil ud fra en konkret vurdering kunne lovliggøres. De enkelte grundejere skal dog kunne dokumentere, at byggeriet er opført inden, området blev udlagt til transportkorridor. 5. Meget begrænsede fravigelser fra de tilladte bebyggede kvadratmeter på enkelte ejendomme kan betyde, at der ud fra proportionalitetshensyn og på baggrund af en konkret vurdering kan meddeles retlig lovliggørelse. Helsingør Kommune har efter modtagelse af notaterne undersøgt på hvor mange ejendomme, der er tilmeldt helårsbeboelse på. Et udtræk fra cpr.-registret har vist, at der pr. 4. marts 2015 er tilmeldt helårsbeboelse på 34 af ejendommene. Tårnby-sagen Gennem årene var der upåtalt opført ulovlig bebyggelse i området i Tårnby. En del af ejendommene var ulovligt taget i brug til helårsbeboelse. En del af ejendommene var lovlig sommerhusbebyggelse. Tårnby Kommune gav i 1986 lovliggørende landzonetilladelse til eksisterende ulovlig bebyggelse og allerede påbegyndt helårsanvendelse for de eksisterende ejere af ejendommene. Fremtidige ejere af ejendommene ville være begrænset til sommerhusanvendelse. Landzonetilladelserne blev indbragt for Miljøklagenævnet, der stadfæstede Tårnby Kommunes afgørelser. De overordnede planmyndigheder havde ikke gjort indsigelse mod Tårnby Kommunes afgørelser i modsætning til sagen om Julianelund. Selvom sagerne har mange lighedspunkter, er Naturstyrelsens indsigelse mod en retlig lovliggørelse af ejendommene i Julianelund en afgørende forskel. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, 1. at planen for lovliggørelse af Julianelund fastholdes, jf. Byrådets beslutning af 26. januar 2015 og 2. at de fem punkter i notaterne fra Horten, der er gengivet ovenfor indgår i den konkrete vurdering af, om der skal meddeles landzonetilladelse. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt. Bendikte Kiær (C), Johannes Hecht-Nielsen (V) og Bente Borg Donkin (F) anbefaler indstillingerne.

8 8 Haldis Glerfoss (Ø) kan ikke anbefale indstillingerne. Anders Drachmann (C), Jan Ryberg (L), Ib Kirkegaard (O) og Henrik Møller (A) undlod at stemme.

9 9 04. Endelig stillingtagen til vejadgang til Klostermosevej ekspropriation af eksisterende vejadgang (nedlæggelse) og ekspropriation af anden ejendom Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/18904 Byrådet Kortbilag Protokol fra åstedsforretning den 18. marts 2014 Anders Drachmann - Skriftlig redegørelse for de fremsatte synspunkter ved åstedforretningen afholdt den 18. marts 2014 Protokol fra åstedsforretning den 22. maj 2014 Protokol fra åstedsforretning den 25. september 2014 Drachmann Advokater - Skriftlige bem. for de fremsatte synspunkter ved åstedsforretningen den 25. september 2014 Drahmann Advokater- Korrektioner vedr. protokol vedr. åstedsforretningen den 25. september 2014 Ekspropriationsfortegnelse Ekspropriationsplan Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 15. oktober 2013 Drachmann Advokater - bemærkninger om betinget købsaftale Indledning/Baggrund Ejendommen beliggende Klostermosevej 102 ligger på hjørnet af Klostermosevej og Kongevejen. Ejendommen har i dag vejadgang via Klostermosevej mindre end 50 m fra Kongevejens rundkørsel, hvilket af trafikale årsager er uhensigtsmæssigt. Byrådet traf derfor på sit møde den 25. februar 2013 principiel beslutning om, at 1. ekspropriation (nedlæggelse) af den bestående vejadgang til ejendommen matr. nr. 76e, Helsingør Overdrev, beliggende Klostermosevej ekspropriation af ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover ejendommen matr. nr. 76h, Helsingør Overdrev, beliggende Ellehammersvej 2a. Vejbestyrelsen har herefter afholdt tre åstedsforretninger: den 18. marts 2014 (med deltagelse af ejer af ejendommen Ellehammersvej 2a samt dennes advokat), den 22. maj 2014 (med deltagelse af lejer af Ellehammersvej 2a og ejer af Klostermosevej 102), den 25. september 2014 (med deltagelse af repræsentanter for alle parter). Sagen forelægges derfor med henblik på Byrådets stillingtagen til gennemførelse af de påtænkte ekspropriationer. Retsgrundlag Lov om offentlige veje, 43, 47, 48 og 49. Planlovens 19. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

10 10 Sagsfremstilling Ejendommen Klostermosevej 102 er i dag ubebygget og ubenyttet. Ejendommen ejes af DKR Ejendomme A/S (Sunset Boulevard). Ejendommen Ellehammersvej 2a bebyggede areal er ifølge BBR 656 kvadratemeter heraf 107 kvadratmeter registreret som bolig. 1. Bemærkninger fra sagens parter Ejer af ejendommen Ellehammersvej 2a (dennes advokat) har i forbindelse med den første åstedsforretning og i bemærkning af 28. marts 2014 navnlig peget på følgende forhold Etablering af en drive in restaurant på ejendommen Klostermosevej 102 kræver en ny lokalplan, Udkørsel fra den planlagte vejadgang til Ellehammersvej er placeret mindre end 8 meter fra det punkt, hvor Ellehammersvej har udkørsel til Klostermosevej, hvilket medfører trafiksikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer, Den planlagte vejadgang vil kræve dispensationer fra bestemmelser i lokalplan 1.73 om et 5 meter plantebælte og en byggelinje på 3 meter fra plantebæltet. Adgangen via en port til lagerplads/vareindlevering på ejendommen Ellehammersvej 2a vil med den påtænkte vejadgang give anledning til trafikale problemer eller umuliggøre vareindlevering, En lukning af porten, der svinger ud over det påtænkte vejareal, vil medføre meget væsentlige gener for ejendommen, Placering af vejadgangen vil medføre risiko for sætningsskader på bygningen, Ekspropriationen af vejadgang sker til fordel for en privat, hvilket der ikke hjemmel til i vejloven, Nordsjællands Politi har på et møde den 3. april 2014 anbefalet, at der indføres et standsningsforbud på det påtænkte vejareal. Ejer af ejendommen Klostermosevej 102 bemærkede i forbindelse med den anden åstedsforretning, At nedlæggelsen af vejadgangen til ejendommen matrikel nr. 76e, Helsingør Overdrev, af trafikale årsager er hensigtsmæssig, såfremt ejendommen gives en ny vejadgang som redegjort for ved åstedsforretningen, At man ikke ønsker, at det bliver muligt at parkere på den nye adgangsvej, Ejer har ikke bemærkninger vedrørende adgangen til vareindleveringen/lagerpladsen, til etablering af en skydeport og er ligeledes positiv indstillet på at forhandle om en adgang via deres ejendom (på sydsiden af Ellehammersvej 2a). Lejer af ejendommen Ellehammersvej 2a bemærkede i forbindelse med den anden åstedsforretning, At firmaet kører ind eller ud fra vareindleveringen/lagerpladsen 5-10 gange i døgnet med kassevogne og ca. hver 14 dag med en lastbil. Firmaet vil være tilfreds, hvis der som skitseret etableres en skydeport med samme kørebredde som den nuværende uden udgifter for firmaet, og At firmaet i dag benytter det påtænkte fremtidige vejareal og det græsbeklædte areal ud mod Klostermosevej til parkering for firmaets ansatte. Advokaten for ejer af ejendommen Ellehammersvej 2a bemærkede navnlig under den tredje åstedsforretning samt i bemærkninger af 25. og 29. september 2014, at Et standsningsforbud ud for ejendommen vil give problemer for eller umuliggøre vareindleveringen til ejendommen,

11 11 Hvilket vil gøre en genudlejning af ejendommen vanskeligere og medføre en værdiforringelse af ejendommen, Uanset om den eksisterende port bevares eller der etableres en skydeport, medfører det, at porten ikke kan anvendes til vareindlevering, idet dette vil være forhindret i dagtimerne som følge af trafik på vejen, Stillingtagen til en flytning af adgang til lagerpladsen til bagsiden af ejendommen ind mod ejendommen Klostermosevej 102 ikke er mulig, da det ikke fremgår, hvordan dette kan ske. Vejadgangen til Klostermosevej 102 bør etableres bagom ejendommen Ellehammersvej 2a, Den planlagte placering af vejadgangen vil give trafikale problemer på Ellehammersvej og Klostermosevej. Det bestrides, at kommunen lovligt har besluttet at igangsætte denne proces, og at betingelserne for ekspropriation er opfyldt. 2. Administrationens bemærkninger 2.1. Hjemmel Nedlæggelse af vejadgangen til Klostermosevej 102 og ekspropriation af en ny vejadgang over Ellehammersvej 102 varetager hensynet til trafiksikkerheden, idet vejadgangen for ejendommen Klostermosevej 102 ikke længere vil være direkte til Klostermosevej og tæt på rundkørslen, helleanlæg og svingbaner. Ekspropriationen sker således af hensyn til alle borgerne og almenvellet, som forudsat i Grundloven. Helsingør Kommune har fulgt fremgangsmåden i Vejlovens Administrationen finder derfor, at betingelserne for iværksættelse af ekspropriation er opfyldt Trafikale forhold Nedlæggelse af den eksisterende vejadgang til Klostermosevej og den dermed forbundne etablering af en ny vejadgang over Ellehammersvej 2a sker af hensyn til kapacitets- og trafiksikkerhedsmæssige årsager. Administrationen vurderer, at den planlagte vejadgang til Ellehammersvej er den bedst opnålige løsning på adgangsproblematikken for Klostermosevej 102, og at den ikke medfører trafiksikkerheds- og kapacitetsmæssige problemer. Ellehammersvej er en mindre industrivej og sidevej til Klostermosevej. Ellehammersvej betjener ca. 15 matrikler, hvoraf 9 af matriklerne benyttes til erhverv i dag. De øvrige henligger som ubebyggede naturgrunde. Trafikken er i dag forholdsvis begrænset, og det vurderes, at trafiktilvæksten ved den givne drive-in restaurant ikke er af væsentlig karakter og dermed ikke vil skabe kapacitetsproblemer på Ellehammersvej. Trafikken til og fra en drive-in restaurant vil hovedsagelig foregå midt på dagen og især sidst på eftermiddagen/først på aftenen, og vil derfor ikke karambolere med den øvrige trafik på Ellehammersvej. Administrationen vurderer, at så længe oversigtsforholdene ved udkørsel fra den planlagte vejadgang til Ellehammersvej ikke bliver begrænset af beplantning, skiltning el.lign. - har trafikanten mulighed for at se trafikken på Klostermosevej, både den der kommer fra rundkørslen ved Kongevejen, og den der kommer fra lyskrydset ved Fabriksvej. Dermed er reduktionen i trafiksikkerheden begrænset. Som i så mange andre henseender stiller det selvfølgelig krav til bilisternes disciplin, og i det

12 12 konkrete tilfælde ved udkørsel på Ellehammersvej, hvis der allerede holder et par biler som skal ud på Klostermosevej. Om trafikale forhold henvises i øvrigt til redegørelsen i dagsorden af 25. februar Med hensyn til spørgsmålet om etablering af en anden vejadgang til ejendommen henvises ligeledes til redegørelsen i dagsorden af 25. februar 2013, hvor andre alternative vejadgange er beskrevet Plangrundlag Etablering af en drive in restaurant på ejendommen Klostermosevej 102 er som anført i strid med anvendelsesbestemmelsen i den nugældende lokalplan og kan derfor alene etableres, såfremt kommunen tilvejebringer en ny lokalplan. Ekspropriation af vejadgangen til ejendommen vil dog efter administrationens opfattelse være nødvendig ved enhver sædvanlig udnyttelse af ejendommen. Ligeledes er arealet med den påtænkte vejadgang udlagt som plantebælte i lokalplanen, og eksisterende beplantning, fx græs, må ikke fjernes. Det fremgår således af 7, stk. 2, i lokalplan 1.73, at: Der udlægges areal til plantebælter og byggelinjer i nedenfor angivne bredder, som vist på kortbilag 2: Langs Klostermosevej 5 m plantebælte, byggelinje 3 m herfra Arealet ud mod Klostermosevej er i dag græsbelagt. En yderligere befæstning af arealet er derfor ikke umiddelbart lovlig. Naturklagenævnet har i afgørelse af 15. oktober 2013 fastslået, at Helsingør Kommune kan dispensere for disse beplantningsbælter langs med Klostermosevej Adgang til lagerpladsen Lagerpladsen/vareindleveringen vurderes af administrationen at være ca kvadratemeter. Af trafikale hensyn skal den nuværende port som minimum erstattes med en skydeport, således at den ikke svinger ud over det påtænkte vejareal. Helsingør Kommune skal afholde udgifterne hertil. Som det fremgår ovenfor har Nordsjællands Politi anbefalet, at der indføres et standsningsforbud på strækningen. Vejbestyrelsen (Helsingør Kommune) kan med samtykke fra politiet efter færdselslovens 91 beslutte at indføre et standsningsforbud. Politiet har derimod ikke mulighed for at gennemtvinge et standsningsforbud. På baggrund af bemærkningerne under og efter åstedsforretningerne har Helsingør Kommune efter aftale med ejer af ejendommen Klostermosevej 102 udarbejdet en deklaration, der muliggør vejadgang til lagerpladsen på Ellehammersvej 2a over ejendommen Klostermosevej 102. En eventuel forringelse af ejendommens værdi, som ændringen af vareindleveringen medfører, vil der blive taget højde for, når erstatningen fastsættes af taksationskommissionen Sætningsskader på mur Bygningen på ejendommen beliggende Ellehammersvej 2a har sætningsskader på den mur, som vender ud mod det påtænkte vejareal. Såfremt sætningsskaderne forværres af en fremtidig vej umiddelbart op til muren, skal erstatningsspørgsmålet afgøres efter naboretlige

13 13 grundsætninger. Helsingør Kommune kan derfor blive erstatningsansvarlig, hvis skaderne forværres. Økonomi/Personaleforhold En beslutning om ekspropriation af vejadgangen til Klostermosevej 102 vil medføre en udgift til ekspropriationserstatning og etablering af ny adgangsvej. Den kommende beslutning om ekspropriation kan også ses som en investering i det samlede områdes fremtidige udvikling. Udgiften kan ikke estimeres endnu. Det kan være aktuelt i 2015 eller senere. Der er ikke afsat midler til dette. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Teknik-, Miljø- og Klima indstiller, 1. at der træffes beslutning om ekspropriation (nedlæggelse) af den bestående vejadgang til ejendommen matr. nr. 76e, Helsingør Overdrev, beliggende Klostermosevej at der træffes beslutning om ekspropriation ved arealerhvervelse af ny vejadgang til Klostermosevej 102 henover ejendommen matr. nr. 76h, Helsingør Overdrev, beliggende Ellehammersvej 2a, der anlægges som offentlig vej, der på ekspropriationsplanen er indrammet med en rød linje igennem matr. Nr. 76h og mellem Ellehammersvej, Klostermosevej og skellet mod matr. nr. 76e, Helsingør Overdrev (benævnt påtænkt adgangsvej og udgør 320 m2), 3. at der dispenseres fra 7 i lokalplan 1.73 til fjernelse af beplantningsbælter (græs) mod Klostermosevej på begge ejendomme. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: Anders Drachmann Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog, at Anders Drachmann (C) er inhabil, hvorfor han ikke deltog i sagens behandling. John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) stiller forslag om, at der etableres vejadgang henover matr.nr. 82 aa og 82 bo Helsingør Overdrev, som vist på bilag 1 (dateret 21. februar 2012) som løsning 3. For forslaget stemte Johan Calberg (C) og Morten Westergaard (C). Imod forslaget stemte Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss og Gitte Kondrup (A). Peter Poulsen (A) undlod at stemme. Forslaget blev dermed forkastet. Johannes Hecht-Nielsen (V), Haldis Glerfoss (Ø) og Gitte Kondrup (A) anbefaler indstillingerne. Peter Poulsen (A) undlod at stemme. John Calberg (C) og Morten Westergaard (C) kan ikke anbefale indstillingerne.

14 14 Supplerende sagsfremstilling Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besigtigede forud for udvalgsmødet ejendommene. I den forbindelse deltog Johannes Hecht-Nielsen, John Calberg, Morten Westergaard, Gitte Kondrup, Peter Poulsen og Haldis Glerfoss. Sagens parter var inviteret. Følgende deltog: Henrik Jørvad, Sunset Boulevard, Advokat Anders Drachmann som partsrepræsentant for ejer af ejendomme Ellehammersvej 2a, Michael Bendtsen, Lyddæmpercentralen Administrationen redegjorde for de påtænkte ekspropriationer og de tre mulige vejadgange, som er nævnt i sagsfremstillingen til Byrådets dagsorden af 25. februar Advokat Anders Drachmann gjorde forud for mødet indsigelse mod, at lejer af sin klients ejendom var inviteret med henvisning til, at lejer ikke er part i sagen, og at lejer er inddraget i sagen ved en fejl. Under mødet gentog advokat Anders Drachmann denne påstand. Endvidere bemærkede han, at Den påtænkte ekspropriation vil føre til en væsentlig værdiforringelse, navnlig pga. den fremtidige adgang til lagerpladsen, Den påtænkte vejadgang vil medføre trafikale problemer ved udkørsel på Klostermosevej, Staten har overtagelsespligt. Henrik Jørvad fra Sunset Boulevard oplyste, at Sunset Boulevard har købt ejendommen betinget, om end han ikke husker de præcise omstændigheder. Advokat Anders Drachmann er med brev af 5. marts 2015 kommet med bemærkninger om den betingede købsaftale. Administrationens bemærkninger Af lov om kommuners styrelse 20, stk. 4, 2. pkt., fremgår, at Udvalgene kan tilkalde andre personer, herunder andre medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning. I den kommenterede styrelseslov er der anført, at Med hjemmel i bestemmelsen vil et udvalg også kunne give borgere m.fl. foretræde for udvalget.

15 15 Hensynet skal være oplysningen af sagen. I sidste ende må udvalget stemme (uden deltagelse af inhabile medlemmer) om, hvorvidt en person skal have foretræde. Af vejlovens 47, stk. 4, fremgår, at vejbestyrelsen til åstedsforretningen skal indkalde ejere og brugere, der vil blive berørt af ekspropriationen. En bruger kan fx være en lejer (hvis der betales leje) men udtrykket kan også omfatte andre rettighedshavere. Helsingør Kommune har derfor ikke alene været berettiget men også forpligtiget til at indkalde lejer til åstedsforretningen og anse lejer for part i sagen. Med hensyn til spørgsmålet om adgangen til lagerpladsen og eventuelle trafikale problemer henvises til punkt 2.2 og 2.4 i sagsfremstillingen ovenfor. Som anført i sagsfremstillingen varetager de påtænkte ekspropriationer trafikale hensyn. Ekspropriationerne foretages således af hensyn til almenvellet. Ekspropriationerne vurderes ikke at være en fordel for sagens parter. Ejendommen Klostermosevej 102 mister vejadgang direkte til Klostermosevej mens ejendommen Ellehammersvej 2a mister en del af arealet. Uanset hvilken aktivitet, der etableres på ejendommen Klostermosevej 102, vil en udkørsel direkte til Klostermosevej medføre trafikale problemer. Efter administrationens opfattelse er det derfor uden betydning, hvem der ejer ejendommen, herunder om Sunset Boulevard alene har indgået en betinget købsaftale. Advokat Anders Drachmann har ikke nærmere redegjort for efter hvilken bestemmelse, staten har overtagelsespligt for ejendommen. Administrationen bemærker dog, at ejendommen har overkørsel til Klostermosevej, som er en kommunevej, og ikke Kongevejen, der er en statsvej. Endvidere er det Helsingør Kommune og ikke Vejdirektoratet, der påtænker at ekspropriere den eksisterende vejadgang. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Anders Drachmann, Marlene Harpsøe For Marlene Harpsøe (O) var Ib Kirkegaard (O) mødt. Udvalget vedtog, at Anders Drachmann (C) er inhabil, og han deltog derfor ikke i sagens behandling. Et flertal af Økonomiudvalget, Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F), Henrik Møller (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefaler indstillingen. Benedikte Kiær (C), Ib Kirkegaard (O) og Jan Ryberg (L) undlod at stemme.

16 Ekspropriation af visse statslige arealer Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28584 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Byrådet behandlede på sit møde den 15. december 2014 en sag om Naturstyrelsens beslutning om at indføre betalt parkering i Hornbæk m.m. Ib Kirkegaard (O) stillede under behandlingen af punktet følgende forslag: Dansk Folkeparti vil gerne have, at kommunen undersøger, om det er muligt for kommunen at ekspropriere de omtalte områder i Hornbæk. P-pladserne ved Hornbæk havn samt p- pladserne ved Stejlepladsen. Når man nu er i gang, kan kommune lige så godt undersøge samme muligheder ved Kronborg parkering samt Bane Danmarks parkering ved Svingelport. Forslaget blev vedtaget. Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelse 11 Grundlovens 73 Planlovens 47 Vejlovens 23 og 43 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling De i forslaget nævnte p-arealer er ejet af statslige myndigheder eller selskaber: P-pladsen ved Stejlepladsen, matr. nr. 27a, Horneby By, Hornbæk, (Naturstyrelsen), P-pladsen ved Hornbæk Havn, matr. nr. 98, Hornbæk Fiskerleje, Hornbæk, (Naturstyrelsen), P-pladsen ved Kronborg, matr. nr. 1a, Kronborg Fæstning, Helsingør Jorder, (Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme), og Bane Danmarks parkering ved Svingelport, matr. nr. 566f, Helsingør Bygrunde. P-pladsen ved Vestre Stejleplads er en del af en meget stor matrikel på m2, der også omfatter Skovvej og Kystvej med sideveje, dele af stranden samt skoven ved Horneby Sand. De øvrige arealer er mindre matrikler, som udelukkende anvendes til parkering. En række grundbetingelser skal være opfyldt for, at en kommunal ekspropriation af fast ejendom er lovlig. Ekspropriation skal være nødvendigt for at opnå det ønskede formål. Det formål, der eksproprieres til, skal have en vis aktualitet. Ekspropriationen må heller ikke gå længere end det er nødvendigt for at nå formålet. Endvidere skal det indgreb, der iværksættes med ekspropriationen, stå i rimeligt forhold til det formål, der forfølges. Det fremgår af grundlovens 73, at ekspropriation skal ske ifølge lov. Det betyder, at

17 17 hjemlen skal være i en lov eller bekendtgørelse. Ekspropriationen kan ske direkte efter loven eller ved afgørelse med hjemmel i loven. I lovgivningen ses at være to regelsæt som giver kommuner mulighed for at erhverve fast ejendom ved ekspropriation: Planloven Vejloven 1. Planlovens 47 Efter planlovens 47 kan kommunen ekspropriere fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Det er altså en grundlæggende betingelse, at der skal foreligge en lokalplan for området. I forhold til det konkrete forslag om ekspropriation af p-arealer fører kravet om, at ekspropriationen skal være nødvendig for at nå formålet til, at ekspropriation kun er mulig til realisering af andre formål end parkering. Hvis tanken er, at arealerne fortsat skal anvendes til parkering, er formålet således allerede opfyldt. Herudover skal ekspropriation for at opfylde kravet i grundlovens 73 være begrundet i nødvendighed. Der skal desuden ske en nøje afvejning af proportionalitetsprincippet. I den juridiske litteratur antages det, at ekspropriation efter planloven af arealer, der anvendes til varetagelse af en offentlig funktion, fx vejarealer, er udelukket. Også af denne grund er planloven ikke anvendelig som hjemmel for ekspropriation af de omtalte p-arealer. 2. Vejlovens 23 Vejlovens 23 giver kommuner mulighed for under visse betingelser at optage private fællesveje og almene veje som kommuneveje. For at kunne optage et areal som kommunevej er det en betingelse, at arealet enten har status som privat fællesvej eller almen vej. Ud over disse krav skal der også foreligge et sagligt grundlag for optagelsen af en vej som kommunevej. Optagelsen skal være begrundet i væsentlige almene hensyn. Et væsentligt alment hensyn for overtagelse af et vejareal vil være, hvis der opstod en uhensigtsmæssig søgetrafik hen mod p-arealer, hvor der ikke indført betalt parkering. En sådan søgetrafik skulle i givet fald være både trafikalt og miljømæssigt uhensigtsmæssigt, hvilket ville give kommunen et behov for en ensartet færdselsmæssig regulering af et sammenhængende geografisk område. Hvis staten fx indførte betalt parkering på p-arealerne i Hornbæk, hvilket medførte en søgetrafik til andre p-pladser eller sideveje, hvor der ikke var indført betalt parkering, kunne dette muligvis betragtes som en uhensigtsmæssig søgetrafik. Situationen er ikke aktuel, hvorfor en vurdering heraf ikke kan foretages. Hvis Helsingør Kommune ville optage p-arealer, der har status som privat fællesvej eller almen vej som kommunevej efter vejlovens 23skulle der foreligge en tilstrækkelig tungtvejende og saglig begrundelse at gøre det. Det bemærkes, at økonomiske begrundelser i form af, at kommunen selv vil opnå indtægter på arealet eller forhindre andre det være sig staten eller private i at oppebære sådanne indtægter, efter vores vurdering

18 18 ikke vil kunne udgøre et sådant sagligt grundlag for en vejovertagelse. De omtalte statslige p-arealer ses ikke umiddelbart at opfylde definitionen på private fællesveje eller almene veje, men det skulle i givet faldundersøges nærmere. Allerede af den grund vil det højst sandsynligt ikke være muligt at optage statens p-arealer som kommunevej efter vejlovens 23. Selvom arealerne skulle vise sig at være omfattet af definitionen på private fællesveje eller almene veje, skulle kommunen kunne dokumentere, at der er en miljømæssigt og trafikmæssigt uhensigtsmæssig søgetrafik hen mod p-arealer uden betaling. Det er som tidligere nævnt ikke en aktuel situation. Det vil derfor ikke på det foreliggende grundlag være muligt at optage statens p-arealer, som kommunevej efter vejlovens Vejlovens 43 Vejlovens 43 kan i modsætning til vejlovens 23 anvendes uanset hvilken vejretlig status det omhandlede areal har. Vejlovens 43, stk. 1, giver bl.a. mulighed for at ekspropriere til offentlige vej- og stianlæg. En ekspropriation skal være nødvendiggjort af almene hensyn, og det kræves, at der foreligger tungtvejende grunde for ekspropriation, og at formålet med ekspropriation ikke kan opnås på en mindre indgribende måde, og at ekspropriationen ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet. Af vejlovens 43, stk. 2, fremgår, hvilke formål, der efter vejloven kan eksproprieres til. Bestemmelsen er ikke udtømmende, men dog begrænset til vejformål. Det fremgår bl.a. af bestemmelsen, at der kan ekspropriereres til parkeringspladser. De omtalte p-arealer anvendes allerede i dag til parkeringsformål, og så vidt vides har staten ikke andre planer med p-arealerne. Med undtagelse af p-arealet ved Kronborg er der ikke betalt parkering eller aktuelle planer om at indføre dette. Ekspropriation af arealer uden betalt parkering er derfor ikke aktuelt nødvendige for at sikre arealerne som parkeringsareal eller for at undgå, at der indføres betalt parkering. Som udgangspunkt vil man ikke kunne ekspropriere til et formål, hvis arealerne allerede tjener samme formål. Parkeringsordninger kan dog have forskellige formål og retsgrundlag, og der vil fx kunne være væsentlig forskel på et parkeringsareal, der er reguleret på et offentligretligt grundlag og et parkeringsareal, der er reguleret på et privatretligt grundlag. Hvis arealerne anvendes til det samme formål, som man ønsker at ekspropriere til, vil det være meget vanskeligt at ekspropriere. Det vil under alle omstændigheder yderligere skærpe kravene til kommunens dokumentation for, at ekspropriation er nødvendig og proportional. Også her gør det sig gældende, at økonomiske begrundelser i form af, at kommunen selv vil opnå indtægter på arealet eller forhindre andre det være sig staten eller private i at oppebære sådanne indtægter, ikke vil kunne udgøre et sagligt grundlag fr en ekspropriation. 4. Vurdering af mulighederne for ekspropriation eller overtagelse af statens p-arealer I vurderingen af mulighederne for ekspropriation efter planloven eller overtagelse efter vejlovens regler er det lagt til grund, at formålet vil være at forhindre betalt parkering.

19 19 På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er mulighed for ekspropriation efter planloven eller overtagelse efter vejlovens regler af de omtalte p-arealer. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Christian Holm Donatzky, Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) foreslog, at Helsingør Kommune afdækker mulighederne for køb af Banedanmarks areal ved Svingelport herunder Remisen. Forslaget blev vedtaget.

20 Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4988 Økonomiudvalget Årsrapport 2014.docx Indledning/Baggrund Hvert år fremlægges årsrapporten for Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) for Økonomiudvalget. HelSam er organisatorisk tilknyttet Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID). HelSam har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige, og borgere, der ikke betaler til den fælles husholdning efter gældende regler. HelSam fremlægger traditionelt årsrapporten på baggrund af de sager, hvor HelSam har været inddraget og fundet uregelmæssigheder i forhold til kommunale udbetalinger. Retsgrundlag Forvaltningsloven. Retssikkerhedsloven. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling HelSam har i 2014 indtjent/besparet kr., hvor de kr. er indtjent/besparet til kommunen, og de kr. er indtjent/besparet til staten, som fremgår af figur 1. Ud af den samlede indtjening/besparelse skal de kr. ses i forhold til, at ydelserne er blevet stoppet fremadrettet dvs. det svarer til et års fremtidig besparelse, som er den fælles beregningsmetode for landets kommuner og Udbetaling Danmark. For de resterende kr. har kommunen gjort kravet gældende, overfor borgeren i form af tilbagebetalingskrav, som fremgår af figur 1 a. Indtjening/besparelser

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal

Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt. Birgitte Hannibal Kommunalbestyrelsen Protokol 22-01-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Jakob Engel-Schmidt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere