Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum Kommune (advokat J. Korsø Jensen, København) Sagen angår spørgsmålet, om nogle byggerier på Farum Park (stadion) og Farum Arena (sportshal) har skullet udbydes i henhold til direktiv 93/37 af 14. juni 1993 med senere ændringer om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter (Byggeog anlægsdirektivet). Klagen angår dels det principielle spørgsmål, om byggerierne er omfattet af udbudspligten i henhold til direktivet, hvis deres værdi er nået op på eller har oversteget direktivets tærskelværdi, dels spørgsmålet om byggeriernes forhold til tærskelværdien. Klagen er indgivet af klageren (da By- og Boligministeriet) ved klageskrift af 18. juni Sagen har været behandlet på et møde den 11. december Efter Klagenævnets bestemmelse har den mundtlige forhandling den 11. december 2001 kun angået spørgsmålet, om de pågældende byggerier har skullet udbydes i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, hvis deres værdi er nået op på eller har oversteget direktivets tærskelværdi, og denne kendelse angår derfor kun dette spørgsmål. Kendelsen tager således ikke stilling til byggeriernes forhold til tærskelværdien, og Klagenævnet vil behandle dette spørgsmål efter kendelsens afsigelse. Til brug for denne kendelse har Økonomi- og Erhvervsministeriet nedlagt følgende påstand:

2 Klagenævnet anmodes om at fastslå, at indklagede i forbindelse med opførelsen af Farum Park og Farum Arena forudsat at Bygge- og anlægsdirektivets tærskelværdier er overskredet har handlet i strid med bekendtgørelse om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige byggeog anlægskontrakter i Den Europæiske Union, jf. lov om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af bygge- og anlægskontrakter og indkøb m.v., ved ikke at bringe de indgåede bygge- og anlægsentrepriser i udbud i overensstemmelse med Bygge- og anlægsdirektivet. Farum Kommune har nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. 2. Sagens omstændigheder er i hovedtræk: Farum Park (stadion) og Farum Arena (sportshal) ejedes af Farum Kommune, men er som led i såkaldte sale and lease back-arrangementer blevet solgt til Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S (FIH) i forbindelse med nogle af de byggerier, som sagen angår. A. Med hensyn til Farum Park (stadion) drejer sagen sig om følgende: A.1. Opførelse af en ny nordtribune med forskellige tilhørende lokaler i 1999 Ifølge kommunens angivelse foretog kommunen EU-udbud af dette byggeri i oktober 1998, mens kommunen stadig var ejer af ejendommen. Der er ikke forelagt nærmere oplysninger om det pågældende udbud. I februar 1999 solgte kommunen ejendommen til FIH med overtagelsesdag 1. februar Salget skete på baggrund af et fælles tilbud fra FIH og entreprenørfirmaet H. Hoffmann & Sønner A/S om køb af ejendommen og udførelse af det omhandlede byggeri. Salget af ejendommen til FIH var et led i et sale and lease back-arrangement, der i hovedtræk går ud på følgende: Samtidig med salget blev der indgået en lejekontrakt om kommunens leje af ejendommen. I lejekontrakten er anført, at kommunen skulle opføre en ny tribune m.m. i overensstemmelse med det omtalte tilbud, men at FIH skulle betale udgiften herved. Af lejekontrakten fremgår desuden bl.a., at kommunen kan tilbagekøbe ejendommen efter 20 år på nærmere angivne vilkår.

3 Kommunen kan før udløbet af 20-års perioden ophæve lejemålet og tilbagekøbe ejendommen på nogle særlige vilkår. 3. I lejekontrakten er endvidere bl.a. anført, at kommunen kan foretage ændringer eller udbygninger på ejendommen i henhold til sit skøn. Selvom det ikke synes at fremgå udtrykkeligt af lejekontrakten, er det forudsat, at FIH ikke kan udføre bygningsmæssige ændringer på ejendommen uden kommunens samtykke. Det fremgår desuden bl.a. af lejekontrakten, at lejen er fastsat som svarende til FIH's rente for 20-årige lån. Det kan efter sagens oplysninger lægges til grund, at det pågældende sale and lease back-arrangement er udtryk for en finansieringsform, dvs. finansiering af byggeriet over 20 år, og at de nærmere vilkår er sædvanlige for sale and lease back-arrangementer. I henhold til en fremlejeret i lejekontrakten fremlejede kommunen senere i 1999 ejendommen til Farum Boldklub A/S. A.2. Opførelse af en vesttribune med forskellige lokaler senere i 1999 og i 2000 Denne opførelse blev foretaget af FIH som bygherre og med H. Hoffmann & Sønner A/S som entreprenør. Opførelsen skete med kommunens godkendelse, og der blev som følge af opførelsen gennemført regulering af lejen for kommunens lejemål med FIH og af lejen for Farum Boldklub A/S' fremlejemål med kommunen. A.3. Opførelse i 2000 og 2001 af øst- og sydtribuner med forskellige lokaler Denne opførelse skete ligeledes med kommunens godkendelse og med FIH som bygherre og H. Hoffmann & Sønner A/S som entreprenør. Klagenævnet forstår sagens oplysninger sådan, at der også som følge af denne opførelse skete regulering af lejen for kommunens lejemål med FIH og af lejen for Farum Boldklub A/S' fremlejemål med kommunen. B. Med hensyn til Farum Arena (sportshal) drejer sagen sig om følgende:

4 I januar 2000 solgte kommunen en byggegrund til FIH. Det var et led i aftalen, at FIH skulle opføre en sportshal på grunden, og at kommunen skulle leje ejendommen af FIH. Sportshallen blev opført med FIH som bygherre og med Skanska Jensen A/S som entreprenør. 4. Efter det oplyste har kommunen lejet ejendommen af FIH og har fremlejet ejendommen til Farum Boldklub A/S. Der er ikke fremlagt nærmere oplysninger om disse lejemål, men ifølge kommunens angivelser er der også for denne ejendoms vedkommende tale om et sale and lease back-arrangement på sædvanlige vilkår, svarende til vilkårene med hensyn til Farum Park. Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt har i en afgørelse af 7. december 2001 taget stilling til forholdet mellem reglerne for kommuners optagelse af lån og Farum kommunes dispositioner vedrørende Farum Arena og Farum Park. Det fremgår af tilsynsrådets afgørelse, at sale and lease back-aftaler er omfattet af reglerne for kommuners optagelse af lån, og at Farum Kommune på denne baggrund har pligt til at deponere et nærmere angivet beløb i henhold til lånereglerne. Parterne har i skriftvekslingen og under den mundtlige forhandling for Klagenævnet gjort rede for deres synspunkter. Økonomi- og Erhvervsministeriets synspunkter går i hovedtræk ud på: Det bestrides ikke, at ejerskabet over de to ejendomme, som sagen angår, er overgået til FIH. Med hensyn til alle de byggerier, som sagen drejer sig om, er det imidlertid kommunen, der har bestemmelsesretten, og som har den økonomiske risiko. Da kommunen er en ordregivende myndighed i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, følger det herefter direkte af direktivet, at byggerierne er omfattet af udbudspligten i henhold til direktivet, jf. ikke mindst direktivets artikel 1, litra a), sidste sætning. Der kan i denne forbindelse også henvises til EF-domstolens dom af 12. juli 2001 i sagen Ordine degli Architetti delle Province di Milano et Lodi (Ordine). Det er ikke nødvendigt at komme ind på omgåelsessynspunkter, men hvis byggerierne ikke skulle være udbudspligtige, kan man se væk fra udbudspligten ved ethvert lejeforhold. Det må erkendes, at der er et gråt område med hensyn til udbudspligt for byggerier, der foretages efter anvisning fra en lejer, som er ordregivende myndighed i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, men sagen falder uden for dette grå område. Det ville imidlertid være hensigts-

5 mæssigt og en stor lettelse for markedet, hvis Klagenævnet i kendelsen kunne afstikke grænserne for, i hvilket omfang byggerier efter anvisning fra en lejer, der er ordregivende myndighed, kan ske uden EU-udbud. 5. Farum Kommunes synspunkter går i hovedtræk ud på følgende: Sale and lease back-arrangementer er en velkendt finansieringsform, og de sale and lease back-arrangementer, som sagen drejer sig om, er udformet på sædvanlig måde. Det ligger fast, at ved sale and lease back-arrangementer overgår ejerskabet til den, der finansierer, her FIH. Der sker overgang af ejendomsretten, og alle sikringsakter iagttages, hvilket også er sket med hensyn til de sale and lease back-arrangementer, som sagen angår. At Farum Kommune er en ordregivende myndighed i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, har derfor ikke medført pligt til EU-udbud af de byggerier, som er sket efter FIH's overtagelse af ejendommene og med FIH som bygherre. Der er ingen bestemmelser i Bygge- og anlægsdirektivet, der fører til en sådan udbudspligt, da FIH ikke er en ordregivende myndighed i henhold til direktivet. Byggeriet af nordtribunen på Farum Park med tilhørende lokaler (A.1 ovenfor), der blev foretaget med kommunen som bygherre, blev udbudt i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet. Klagenævnet udtaler: Klagenævnet kan ikke i denne sag tage stilling til det generelle spørgsmål om EU-udbudspligt for byggerier, der foretages efter anvisning fra en lejer, som er ordregivende myndighed i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, og Klagenævnet tager således alene stilling til den konkrete sag. Byggeriet af nordtribunen på Farum Park med tilhørende lokaler blev efter det oplyste udbudt i EU-udbud, og Klagenævnet har ikke, således som sagen er oplyst, grundlag for at tage stilling til, om der er sket overtrædelse af udbudsreglerne i forbindelse med dette udbud. Det følgende angår derfor kun de byggerier på Farum Park og Farum Arena, der skete med FIH som bygherre (A.2, A.3 og B ovenfor). EF-domstolen har i adskillige domme udtalt, at der ved afgørelsen af, om en foranstaltning er omfattet af udbudspligten i henhold til EU's udbudsregler, skal foretages en fortolkning af udbudsreglerne ud fra disses formål. Som

6 eksempel kan nævnes EF-domstolens dom af 1. februar 2001 i sag C 237/99, Kommissionen mod Frankrig, hvor EF-domstolen giver en beskrivelse af Bygge- og anlægsdirektivets formål på baggrund af en almindelig beskrivelse af udbudsreglernes formål. I dommen beskrives Bygge- og anlægsdirektivets formål som at fjerne risikoen for, at der gives indenlandske bydende en fortrinsstilling, og at fjerne risikoen for, at de ordregivende myndigheder lader sig lede af andre hensyn end økonomiske. I dommen af 12. juli 2001, Ordine, der omtales nedenfor, henviser EF-domstolen tilsvarende til Bygge- og anlægsdirektivets formål, ligesom domstolen bl.a. udtaler, at direktivets artikel 1, litra a) skal fortolkes sådan, at direktivets effektive virkning sikres. 6. Der skal således ved afgørelsen af, om de omhandlede byggerier er omfattet af udbudspligten i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, foretages en formålsfortolkning af direktivet ud fra den beskrevne formålsangivelse med henblik på at sikre direktivets effektive virkning. De salg af de to ejendomme fra Farum Kommune til FIH, som sagen angår, er sket som led i den særlige finansieringsform sale and lease back. Kommunen kan stadig foretage bygningsmæssige foranstaltninger på ejendommene, og FIH kan ikke foretage sådanne foranstaltninger uden kommunens godkendelse. Endvidere har kommunen ret til at købe ejendommene tilbage efter en periode, ligesom kommunen også bortset herfra til enhver tid kan forlange ejerskabet over ejendommene tilbageført. Salgene af de to ejendomme til FIH er således trods den formelle betegnelse ikke egentlige salg i den sædvanlige betydning af dette ord, og kommunen er derfor stadig den reelle ejer af ejendommene. Farum Kommune er en ordregivende myndighed i henhold til Bygge- og anlægsdirektivet, jf. direktivets artikel 1, litra b), og det følger herefter, at alle de byggerier, som sagen angår, har skullet udbydes i EU-udbud, hvis deres værdi er nået op på eller har oversteget tærskelværdien i henhold til direktivets artikel 6. Med hensyn til de byggerier, der har haft FIH som bygherre (A.2, A.3 og B ovenfor), kunne kommunens opfyldelse af den beskrevne udbudspligt være sket ved, at kommunen ved sin indgåelse af sale and lease back-arrangementerne eller ved sine senere godkendelser af byggerier sikrede sig, at FIH foretog EU-udbud som befuldmægtiget for kommunen.

7 7. Klagenævnet henviser herved til EF-domstolens dom af 12. juli 2001, Ordine, som Økonomi- og Erhvervsministeriet også har påberåbt sig, og som på sin vis angik et parallelt tilfælde. Dommen drejede sig ganske vist ikke om et sale and lease back-arrangement, men derimod om et byggeri, der blev foretaget af bygherrer, der ikke selv var ordregivende myndigheder, men som skete med henblik på overdragelse til en kommune på baggrund af nogle særlige regler i den italienske byggelovgivning. Af dommen fremgår, at direktivets effektive virkning i den pågældende situation ville blive tilgodeset ved etablering af en forpligtelse for bygherrerne til at følge fremgangsmåden i Bygge- og anlægsdirektivet som indehaver af en fuldmagt fra kommunen. Kommunens opfyldelse af den beskrevne udbudspligt kunne også være sket ved, at kommunen sørgede for, at det var kommunen, der blev bygherre, så kommunen selv kunne foretage EU-udbud vedrørende byggerierne, således som det efter det oplyste var tilfældet med hensyn til byggeriet af nordtribunen på Farum Park med tilhørende lokaler (A.1 ovenfor). De omtalte forpligtelser for kommunen følger af den ovenfor beskrevne formålsfortolkning af Bygge- og anlægsdirektivet med henblik på at sikre direktivets effektive virkning. Forpligtelserne kan desuden specifikt støttes på Bygge- og anlægsdirektivets artikel 1, litra a), sidste sætning, som Økonomi- og Erhvervsministeriet også har påberåbt sig. I henhold til den pågældende regel omfatter direktivets udbudspligt skriftlige gensidigt bebyrdende kontrakter mellem en entreprenør og en ordregivende myndighed med det formål ved et hvilket som helst middel at lade et bygge- og anlægsarbejde udføre, der svarer til den ordregivende myndigheds behov. Denne bestemmelse dækker den foreliggende situation direkte, i hvert fald når bestemmelsen fortolkes som anført. Det bemærkes herved, at begrebet»entreprenør«ikke nødvendigvis skal forstås som den, der selv skal udføre det pågældende byggearbejde, jf. Ordine-dommens præmis 88-96, og at begrebet derfor omfatter FIH i henseende til Farum Kommunes indgåelse af sale and lease back-arrangementerne med FIH. Som følge af det anførte tages Økonomi- og Erhvervsministeriets påstand til følge med formulering som nedenfor bestemt.

8 Det pålægges ikke kommunen at betale sagsomkostninger til Økonomi- og Erhvervsministeriet, da ministeriets indbringelse af sagen for Klagenævnet er et led i ministeriets virksomhed. 8. Herefter bestemmes: Følgende gælder med hensyn til de byggerier på Farum Park og Farum Arena, der blev foretaget med Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S som bygherre (A.2, A.3 og B ovenfor): I det omfang disse byggeriers værdi nåede op på eller oversteg Bygge- og anlægsdirektivets tærskelværdi, har indklagede, Farum Kommune, overtrådt Bygge- og anlægsdirektivet som følge af, at kommunen ikke ved sin indgåelse af sale and lease back-arrangementerne eller ved sine efterfølgende godkendelser af byggerier enten sikrede sig, at Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S udbød byggerierne i EU-udbud som befuldmægtiget for kommunen, eller sørgede for, at Farum Kommune blev bygherre, således at kommunen foretog EU-udbud af byggerierne. Klagegebyret tilbagebetales. Indklagede, Farum Kommune, skal ikke betale sagsomkostninger til klageren, Økonomi- og Erhvervsministeriet. H.P. Rosenmeier Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6 Udliciteringer Bind 6 Udliciteringer Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere