Børne- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Referat tillægsdagsorden Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune

2 Børne- og Kulturudvalget Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 222. Status vedr. svømmebassiner i Aabybrohallen... 1 Punkter på lukket møde: 220. Orientering fra Børne- og Familiedirektøren 221. Orientering fra Børne- og Kulturudvalgets medlemmer Afbud:

3 Børne- og Kulturudvalget Status vedr. svømmebassiner i Aabybrohallen / Claus Eriksen Beslutningstema Forslag til den videre proces omkring renovering af Aabybrohallen og om at igangsætte renoveringen af svømmehallen. Sagsbeskrivelse Aabybrohallen består af 3 bassiner; et svømmebassin, et springbassin og et soppebassin. Medio april 2009 konstaterede halinspektøren at springbassinet var utæt, hvorfor det straks blev tømt for vand, og der blev opsat en afspærring rundt om bassinet. Der blev endvidere taget kontakt til ingeniør- og rådgivningsfirmaet ConPro med henblik på en afklaring af de opståede (rør)skader. Det blev på denne baggrund aftalt at anmode ConPro om at foretage en forundersøgelse med henblik på en nærmere afklaring af skadens art og omfang, således at der kunne peges på løsningsmodeller samt priser på disse. Efter at springbassinet var tømt, er det konstateret, at også svømmebassinet mister vand. En måling foretaget primo maj i år, viste at svømmebassinet mister ca. 5 kubikmeter vand i døgnet, hvor det normale forbrug ved almindelig fordampning skal ligge på ca. 1 kubikmeter vand. Omkostningerne er som følge af tabet opgjort af ConPro til at udføre ca. 300 kr. i døgnet, altså ca kr. om måneden. Det er efterfølgende konstateret at vandtabet gradvist øges. Udover den konkrete udgift som følge af vandtabet, medfører dette også risiko i forhold til hallens fundament, da vandet gradvist siver ned under hallen. På baggrund af ovenstående er svømmebassinet således også tømt for vand og lukket for offentligheden med udgangen af maj måned. ConPro har på baggrund af 2 besigtigelser udarbejdet et notat vedr. status samt forslag til renovering af svømmebassinerne i Aabybrohallen. Springbassin ConPro anbefaler at dybden i springbassinet reduceres til 1,2 1,3 meter, samt at det overvejes at etablere et vandbehandlingsanlæg, således at det kan anvendes som varmtvandsbassin. Svømmebassin ConPro anbefaler at der etableres en klinkebelægning (som også anbefales i springbassin). Vandbehandlingsanlæg

4 Børne- og Kulturudvalget 2 Det anbefales at udskifte hovedpumperne. Det reducerede strømforbrug som følge af en udskiftning anslås at kunne tilbagebetale investeringen på under 1½ år. Lysarmatur Det anbefales at udskifte lysarmaturet. Det reducerede strømforbrug som følge af en udskiftning anslås at kunne tilbagebetale investeringen på 2-3 år. Forsikringsforhold Jammerbugt Kommunes bygningsforsikring dækker ikke selve rørskaden eller forundersøgelserne. Kommuneforsikring dækker derimod følgeskaderne opstået på grund af utæthederne i rørsystemet. Retsgrundlag Økonomi og finansiering De samlede udgifter til ovenstående renoveringsforslag er af ConPro anslået til følgende: Springbassin kr. Klinker i springbassin kr. Svømmebassin med klinker kr. Vandbehandlingsanlæg 1,8 2,5 mio. kr. Udskiftning af hovedpumpe kr. Lysarmatur kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller til Børne- og Kulturudvalget at udvalget drøfter og vurdere renoveringsforslaget i forhold til Budget Børne- og Kulturudvalget den Oplæg blev drøftet. Der udarbejdes en moderniseringsplan for Aabybrohallen set som en helhed. GENOPTAGELSE Siden Børne- og Kulturudvalget behandlede sagen den 8. juni 2009 er der fremkommet nyt forslag og prisoverslag indholdene alle udgifter forbundet med en renovering af spring- og svømmebassin i Aabybrohallen. Model 1 Model 1 går er et langsigtet løsningsforslag, som tager højde for, at minimere risikoen for yderligere nært forestående udgifter til renovering af bassiner og teknik knyttet dertil. Modellen indeholder opsætning af klinker i svømmebassin, konvertering af springbassin til varmtvandsbassin med klinkebelægning, nye pumper og nyt filteranlæg. Konverteringen af springbassinet til varmtvandsbassin imødekommer brugerønsker og skaber en forøget indtægt, der

5 Børne- og Kulturudvalget 3 kan finansiere renoveringen. Det kan i den forbindelse nævnes, at der er en stor efterspørgsel efter et varmtvandsbassin. Endvidere indeholder modellen udskiftning af tærede armaturer. De nuværende armaturer opfylder ikke arbejdsmiljøregler og bruger mere energi end nye armaturtyper. Yderligere peges der på armaturer med hævesænkefunktion, der betyder, at personalet selv kan udskifte lysstofrør, uden at bassinerne skal tømmes for vand. Indhold, anbefalinger og prisoverslag af 21. august, er fremsat af rådgivende ingeniører ConPro, der er specialister i betonkonstruktioner og som følge deraf har stor erfaring i renovering af bassiner i svømmehaller. En del af stigningen i prisoverslaget i forhold til det tidligere fremsendte, skyldes en prisstigning på klinker på i alt kr. Resten af prisstigningen fra overslaget af 13, maj, skyldes at der nu er indregnet kr. til uforudsete udgifter, til rådgiverhonorar samt kr. til transport, instrumenter, m.v. Renovering af bassiner Hævet bund i springbassin kr. Klinker i springbassin kr. Klinker i svømmebassin kr. Vandbehandlingsanlæg inkl. pumper kr. Uforudsete udgifter kr. Rådgiverhonorar kr. Transport, instrumenter kr. I alt ekskl. moms kr. Tidshorisont uger efter iværksættelse. En renovering af bassinerne med tilhørende teknologi vurderes til ikke, at være til hinder for en senere renovering af Aabybrohallen inklusive svømmehallen. Børne- og Kulturudvalget har på et dialogmøde efterspurgt undersøgelser af, om udstrømningen af vand har forårsaget skader under bassinerne. Det er der ikke noget der tyder på. P.t. foretages der yderligere målinger. Resultatet af målinger vedr. svømmebassinet forventes, at foreligge inden den 21. september Model 2 Den billigst mulige løsning for at kunne fylde vand i spring- og svømmebassin, er montering af ny folie. Hertil kommer den påkrævede udskiftning af lysarmaturer. Tilbud fra Aquawellness Udskiftning af folie i springbassin m.v kr. Udskiftning af folie i svømmebassin m.v kr. Udskiftning af hovedpumpe kr. I alt kr. Tidshorisont 8 11 uger.

6 Børne- og Kulturudvalget 4 Udskiftning af klinkekant til sikring af overgang mellem gl. foliekant og nyfolie kr. Leverandør tager forbehold for ekstraudgifter til udskiftning af monteringsgrundlag under klinkekant. Forvaltningen gør opmærksom på, at udgiften i model 2, kan blive kr. højere end anført under økonomi, hvis det efter renoveringens gennemførelse viser sig, at vandbehandlingsanlægget ikke kan genopstartes, eller brækker helt ned indenfor en kort tidshorisont. Ud fra filteranlæggets tilstand anses dette for overvejende sandsynligt af rådgivende ingeniører Con- Pro. Billetsystem Ifølge IT kontoret er det eksisterende billetsystem så gammelt (Win95), at der i bedste fald kun kan ydes support 2009 ud. Et tidssvarende elektronisk billetsystem, med online booking og betalingsmulighed for borgere og foreninger beløber sig til kr. Et tidssvarende bookingsystem vil efter erfaringer fra og anbefaling fra andre idrætscentre, øge udnyttelsesgraden betragteligt. Økonomi og finansiering Som det fremgår af sagsbehandlingen er der 2 mulige modeller. En model 1til ca. 4,9 mio. kr. og en model 2, som koster kr. Hvis vi ser på finansieringsmulighederne af de to modeller, er der meget stor forskel. I model 1er der beregnet en driftsbesparelse på kr., som kommer via et mindreforbrug på strøm. Derudover har forvaltningen også skønnet, hvad der kommer af merindtægter ved etablering af et varmtvandsbassin. Forvaltningens skøn er her, at et varmtvandsbassin vil kunne generere indtægter på kr. pr år via flere brugere. Forvaltningen har i den forbindelse indhentet tilbud på, hvad det vil koste at finansiere et lån på 5 mio. kr. over 20 år. Det vil koste kr. pr. år. Svømmehallen vil således selv kunne finansiere et lån på 5 mio. kr. til ombygningen. Indenrigsministeriet er ansøgt om en låneramme på 5 mio. kr. til formålet, og det forventes, at der vil være et svar på ansøgningen inden mødet. Ved model 2 forventes der alene at være en driftsbesparelse på kr. på år. Det er med model 2 ikke muligt at hæve indtægtsniveauet, da model 2 ikke giver mulighed for et varmtvandsbassin. Kultur- og Fritidssekretariatets bemærkninger Sekretariatets vurdering er, at der bør arbejdes videre med model 1. Det begrundes med:

7 Børne- og Kulturudvalget 5 at model 1 er den mest fremtidssikrede, da den opererer med klinker og udskiftning af vandbehandlingsanlægget. Flere eksperter har vurderet, at restlevetiden på vandbehandlingsanlægget er meget kort at model 1 har et varmtvandsbassin, som giver mulighed for helt nye brugere. Der har gennem mange år været efterspørgsel efter dette fra specielt de ældre. I Aabybro-området er det specielt varmtvandsbassinet Vadumhallen, som bruges i forbindelse med genoptræning at det giver mulighed for at Aabybrohallen selv kan finansiere lånet. Dermed ligestilles hallen med de øvrige haller, som også selv skal finansiere vedligeholdelser og forbedringer via lån at man ved model 1ikke foretager spildte investeringer, da det vurderes, at svømmebassinerne ikke skal flyttes ved en større renovering af hallen, da en flytning af bassinerne vil være en bekostelig affære Børne- og Kulturudvalget har på et tidligere møde besluttet, at der skal arbejdes videre med en moderniseringsplan for Aabybrohallen set som en helhed. Sekretariatet vil her foreslå, at der parallelt med det videre arbejde med at få vand i svømmebasinerne igangsættes en projekt med en moderniseringsplan for Aabybrohallen set som en helhed, og at brugerne inddrages heri. Høring/borger- og brugerinvolvering I forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan for hele Aabybrohallen sendes planen i høring hos brugerne. Indstilling Udviklingschefen indstiller til Børne- og Kulturudvalget, at model 1 vælges til iværksættelse snarest muligt under forudsætning af, at lånerammen kommer på plads at der i det omfang der er plads til det indenfor den låneramme, der er til rådighed, indkøbes et nyt billetsystem at lånet finansieres ved en reduktion af det samlede tilskud til Aabybrohallen på kr. pr år at der udarbejdes en moderniseringsplan for Aabybrohallen set som en helhed, og at brugerne inddrages heri Børne- og Kulturudvalget den Anbefales godkendt. Lånet finansieres via Aabybrohallens tilskud. Der optages forhandling med leverandør med henblik på endeligt tilbud på en totalentreprise. Der arbejdes videre med en moderniseringsplan for Aabybrohallen. Fraværende: Kurt Mølgaard (V)

8 Børne- og Kulturudvalget 6 Sonia Luther Nielsen (V) Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales godkendt. Der afsættes rådighedsbeløb/anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2009, og der optages lån på 5 mio. kr. til finansiering. I Budget tilpasses driftsbudgettet på Aabybrohallen. Økonomiudvalget forudsætter, at arbejdet udbydes. Fraværende: Afbud Kommunalbestyrelsen den Økonomiudvalgets indstilling godkendt Fraværende: Afbud Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Gunhild Bach Nielsen (B) Mogens Richter (V) GENOPTAGELSE Siden Kommunalbestyrelsen behandlede punktet den 17. september 2009, har Udviklingsafdelingen afholdt møder med projektleder Thomas B. Sørensen, ConPro. I dialogen med projektleder er det godtgjort, at der er forholdsvis få virksomheder, der udbyder såvel materialer, teknik og den monteringsekspertise, der skal anvendes i renoveringsprojektet. I den skitserede valgte model, er der lagt vægt på kvalitet, pris, energibesparelse og den fremgangsmåde, der giver den korteste tidshorisont med hensyn til gennemførelsen af renoveringen. På grundlag af anbefalinger fra projektleder samt erfaringer fra en netop afholdt licitation på et næsten identisk projekt, indstiller Udviklingsafdelingen at projektet opdeles i tre entrepriser som skitseret: Entreprenørentreprisen

9 Børne- og Kulturudvalget 7 Entreprenørentreprisen indeholder opsætning af flisebelægning i det eksisterende svømmebassin, betonkonstruktion til hævning af bunden i det eksisterende springbassin og flisebelægning i det projekterede varmtvandsbassin. Der indhentes underhåndstilbud fra 3-4 virksomheder, der har den fornødne ekspertise og erfaring fra lignende projekter. Det billigste tilbud vælges. Vandbehandlingsanlæg Der vælges det anlæg som projektleder anbefaler ud fra erfaringer og miljøfordele. Det ønskede vandbehandlingsanlæg er et specialprodukt. Vandbehandlingsanlægget bestilles hos importøren. Prisen forhandles ud fra det billigst sammenlignelige projekt fra tidligere licitationer med samme produkt. Lysarmaturer Der vælges den type hæve-sænke armaturer, som rådgiver anbefaler. Armaturerne giver energimæssige driftsbesparelser samt besparelser knyttet til den løbende udskiftning af lysstofrør. Udgiften til opsætning er under kr. Der indhentes tilbud på opsætningen af armaturerne, fra lokal elinstallatør. Indstilling Udviklingschefen indstiller til Børne- og Kulturudvalget at der indhentes underhåndstilbud på entreprenørentreprisen fra 3-4 virksomheder. at specialleverancen på vandbehandlingsanlægget bestilles til den lavest mulige pris hos importøren. at der indhentes lokalt tilbud på opsætning af armaturer. Børne- og Kulturudvalget den Godkendt. Der arbejdes videre med etablering af et brugerråd ved Aabybro Hallen. Fraværende: Afbud GENOPTAGELSE Beslutningstema Genoptagelse fra den den Bekræftelse af beslutning vedr. bassiner i Aabybro Svømmehal

10 Børne- og Kulturudvalget 8 Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen godkendte en indstilling fra Børne- og kulturudvalget fra vedrørende bassinerne i Aabybro Svømmehal herunder, at det eksisterende springbassin skal laves om til et varmtvandsbassin. Forvaltningen har tidligere vurderet, at et varmtvandsbassin vil kunne generere indtægter på kr. pr år via flere brugere, og dermed vil svømmehallen selv kunne finansiere et lån på 5 mio. kr. til ombygningen. Det kommende varmvandsbassin og nedlæggelsen af springbassinet har i den nyligt overståede valgkamp været et debatemne og det i en grad, så der er opstået tvivl om den politiske opbakning til den trufne beslutning. For at sikre den politiske opbakning til gennemførelse af renoveringen af bassinerne, sender Udviklingsafdelingen efter aftale med borgmesteren atter sagen til politisk behandling. Status Der er underskrevet kontrakt med rådgivende ingeniører ConPro. Der er udarbejdet og udsendt udbudsmateriale i henhold til beslutning truffet på Børne- og kulturudvalgets møde Der er bestilt vandbehandlingsanlæg. Forberedende arbejder med klargøring af bassin bunde og sider er Igangsat. Muligheder og konsekvenser 1. Planen om et varmtvandsbassin opgives og springbassinet opretholdes Konsekvens: Hallen vil dermed ikke kunne finansiere renoveringen idet indtægter fra varmtvandsbassinet bortfalder. Det betyder, at der opstår et behov for en anlægsbevilling på 5 mio. kroner, der afdrages af kommunen med kr. om året i 20 år. Beslutningen vil være upopulær blandt de grupper af brugere og borgere, der har set frem til et varmtvandsbassin En stigning i rådgiverhonorar på op til kr. 2. Springbassinet bevares og der anlægges derudover et varmtvandsbassin Konsekvens: mange grupper af borgere og brugere stilles tilfredse Projektet forsinkes Billigste løsning vil være at bygge ud på svømmehallen; det vil kræve en supplerende anlægsbevilling på 5 6 mio. kroner. 3. Den nuværende plan om at nedlægge springbassinet og i stedet oprette et varmtvandsbassin fastholdes Den stramme tidsplan for projektet (efter hvilken bassinerne kan komme i brug ultimo februar / primo marts) vil kunne overholdes Nogle brugere vil efterspørge springbassinet

11 Børne- og Kulturudvalget 9 Ifølge rådgiver (Con Pro) er der på landsplan følgende tendenser: Ved renoveringer etablerer / fastholder man sjældent springbassiner, da der er et faldende antal brugere. Der har i en årrække været en stor og stigende efterspørgsel på bassiner med varmt vand, hvorfor de ofte etableres i forbindelse med renoveringer og nybyggeri. Økonomi Model Økonomisk konsekvens 1 Årlig udgift for kommunen på kr. i 20 år. 2 Supplerende anlægsbevilling på 5-6 mio. kroner afdraget af kommunen over 20 år. 3 Hallens driftstilskud nedsættes med hallens forventede merindtægt på kr. Udgiftsneutral for kommunen. Indstiling Udviklingschefen indstiller, at Børne- og kulturudvalget diskuterer, om de ovenstående input giver anledning til at ændre den trufne beslutning. Bilag: Børne- og Kulturudvalget, den Børne- og Kulturudvalgets beslutning d. 2. november 2009 fastholdes. Fraværende: Tilbage til toppen

12 Børne- og Kulturudvalget 10 Underskrifter Inge Pedersen (A) Jens Chr. Golding (A) Kim Bennike (O) Kurt Mølgaard (V) Morten Klessen (A) Sonia Luther Nielsen (V) Torben Sørensen (V)

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Referat Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget kl. 08:30 Lokale 83 - Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget Punkter på åbent møde: 1. Orientering fra formanden

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 07.08.2007 kl. 14:00 Toftehøj, Peter Løthsvej 3, Aabybro Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 07.08.2007 Punkter på åbent møde: 72. Bofællesskaber - program

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere