År 2010, den 19. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,"

Transkript

1 År 2010, den 19. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2009 og fastsættelse af andelsværdi. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2010 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Med udgangspunkt i langtidsplan vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den anbefaler bestyrelsen, at boligafgiften stiger med 6% fra Forslag. Nyt forslag: a) ændring af vedtægternes 16, stk. c angående udgift ved syn, jf. bilag. Endelig vedtagelse af: a) prisnedslag ved salg. b) skilsmisseparagraffen. Genfremsættes og kan besluttes med simpelt flertal, da foreløbig vedtaget pr. 16. april Bestyrelsen er ved generalforsamling den bemyndiget til at optage lån med provenu på kr. 3 mill. Der stilles forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at omlægge eksisterende lån til Nykredit opr. kr , kontantlån, restløbetid ca. 15 år til tilsvarende lån med forlængelse af løbetiden fra 15 år til 30 år. Bestyrelsen kan dermed vælge at optage et samlet lån med en provenu-udbetaling på ca. 3 mill. kr. Bestyrelsen bemyndiges til, at bestyrelsen selv kan træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at omlægge med løbetidsforlængelse, alternativ også forlængelse til et 20-årigt lån, eller man ønsker at optage selvstændigt lån med provenu-udbetaling på 3 mill. kr., jf. generalforsamlingsbeslutning den Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen består af følgende medlemmer: Formand Heidi Hansen, på valg Anders Zeuner, på valg (modtager gerne genvalg). Leif Nielsen, på valg Bodil Just Christensen, på valg 2011 (er flyttet, nyt medlem vælges for et år). Søren Thiim Andersen, på valg Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Tlf Fax Lokalkontor: Viby Centret Viby J. DATEA AS - et selskab i DADES-koncernen CVR.nr

2 Side 2 af 8 Pernille Bach, på valg (udtrådt i nov nyt medlem vælges). Mikkel Zwegius Christensen, på valg (modtager gerne genvalg). Maja Erbst Nielsen tidligere suppleant (er indtrådt i løbet af 2009) i bestyrelsen og er på valg for et år). Nye suppleanter, 2 vælges. 9. Valg af administrator og revisor. 10. Eventuelt. Der var 19 andelshavere tilstede ud af 69 mulige. 12 andelshavere havde afgivet brevstemmer. I alt dermed repræsenteret 31. Herudover var administrator Kirsten Kloster fra DATEA tilstede. Ad 1 - Valg af dirigent og referent Formanden Heidi Hansen bød velkommen og foreslog René Jakobsen som dirigent. Kirsten Kloster fra DATEA blev valgt som referent. Dirigenten gennemgik indkaldelsen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Dirigenten oplyste, at der ikke var nok repræsenteret for at få truffet beslutning om vedtægtsændring. Man kunne få en foreløbig afstemning for forslaget, jf. pkt. 6. Efterfølgende kan beslutning tages op på en ekstraordinær generalforsamling eller på næste ordinære generalforsamling. Beslutning kan så træffes med simpelt flertal. Dirigenten oplyste, at der var to forslag fra sidste generalforsamling, der denne gang vil kunne besluttes med simpelt flertal. Ad 2 - Bestyrelsens beretning Beretningen var blevet omdelt inden generalforsamlingen. Efter ganske få spørgsmål blev beretningen taget til efterretning. Ad 3 - Forelæggelse af årsregnskab for 2009 og fastlæggelse af andelsværdi. Kirsten Kloster fremlagde årsregnskabet for Der var kommentarer til internetbidrag, hvor indtægter og udgifter burde gå op med hinanden. René Jakobsen, der er med i internetgruppen, oplyste, at man manglede nogle indtægter fra naboejendommen. Det var man ved at undersøge nærmere omkring med administrationen.

3 Side 3 af 8 Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet enstemmigt godkendt. Derefter gennemgik Kirsten Kloster fastsættelsen af andelskronen. Kirsten Kloster oplyste, at andelskronen var foreslået samme som sidste år, nemlig kr. 24,80, men med den ændring, at buffer forhøjes fra kr til kr Efter en kort diskussion blev andelskronen 24,80 sat til afstemning. 19 tilstedeværende og 6 brevstemmer, i alt 25 stemte ja til en andelskrone 24,80. 1 brevstemme stemte nej. 5 brevstemmer stemte blankt eller ved ikke. Med en buffer på kr. blev andelskronen dermed fastsat til 24,80 pr. andelskrone, der så er gældende fra denne generalforsamling og frem til næste generalforsamling. Ad 4 - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2010 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Med udgangspunkt i langtidsplan vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den anbefaler bestyrelsen, at boligafgiften stiger med 6% fra Kirsten Kloster gennemgik budgettet for 2010, og da der ikke var nogle bemærkninger til budgettet, blev det enstemmigt vedtaget. Boligafgiftsstigningen på 6%, der allerede havde været drøftet på generalforsamlingen den , blev sat afstemning. 19 tilstedeværende og 6 brevstemmer, i alt 25 stemte ja. 3 brevstemmer stemte nej. 3 brevstemmer stemte blankt eller ved ikke. Boligafgiften stiger dermed med 6%, gældende fra Ad 5 - Forslag. Nyt forslag: a) ændring af vedtægternes 16, stk. c, angående udgift ved syn, jf. bilag. Endelig vedtagelse af: a) prisnedslag ved salg. b) skilsmisseparagraffen.

4 Side 4 af 8 Genfremsættes og kan besluttes med simpelt flertal, da foreløbig vedtaget pr. 16. april Ad a) Ændring af vedtægternes 16, stk. c. Kirsten Kloster motiverede forslaget med, at det ikke fandtes rimeligt, at udgift til syning skulle være et foreningsanliggende, men derimod en udgift, der alene skulle berøre de implicerede parter, altså køber og sælger. Det foreslås, at køber og sælger deler udgift til arkitekt. Ny formulering, jf. vedtægternes 16, stk. c.: Udgifterne til syningen afholdes ligeligt mellem sælger og køber. Kirsten Kloster oplyste, at vedtægtsændringen kun kunne vedtages foreløbigt, da der ikke var nok mødt/repræsenteret. Minimum 2/3 af medlemmerne skulle være til stede. 17 tilstedeværende og 8 brevstemmer, i alt 25 stemte ja til forslaget. 1 af de tilstedeværende stemte nej og inden brevstemmer stemte nej. 1 af de tilstedeværende stemte blankt og 4 brevstemmer stemte blankt. Vedtægtsændringen er dermed foreløbigt vedtaget, og kan så besluttes endeligt med simpelt flertal på enten ekstraordinær generalforsamling eller på næste ordinære generalforsamling. Endelig vedtagelse: a) Prisnedslag ved salg. b) Skilsmisseparagraffen. Begge forslag blev foreløbigt vedtaget på sidste generalforsamling 16. april 2009 og kan nu vedtages endeligt med almindelig flertalsenighed. Ad a) Prisnedslag ved salg. Kirsten Kloster redegjorde for forslaget omkring prisnedslag ved salg af andel og forklarede, at vedtægtsændringen var for at smidiggøre salgsprocessen. Man kan sælge med en prisnedsættelse på max. 5% af maksimal lovlig pris uden at spørge ventelisten igen, hvis man er kommet så langt, at man kan sælge frit. 18 tilstedeværende og 6 brevstemmer, i alt 24 stemte ja til forslaget. 1 brevstemme stemte nej. 1 af de tilstedeværende stemte blankt og 4 brevstemmer, stemte blankt eller ved ikke.

5 Side 5 af 8 Vedtægtsændringen dermed endeligt vedtaget og der indføjes nyt punkt under vedtægternes 15, e: Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes 15, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i 15, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, være bundet af sit tilbud i 10 arbejdsdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 5% af den maksimale lovlige pris excl. løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter 15, punkt. 2, 3, 4, skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første gang til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke kan sælges til den maksimale lovlige pris efter 16. Ad b) skilsmisseparagraffen. Bestyrelsen motiverede forslaget med, at man gerne ville fremme, at man havde mulighed for at blive boende i gården, når og hvis man ophævede samliv/ægteskab/registreret partnerforhold. Man bliver tilbudt lige før ekstern venteliste. 17 tilstedeværende og 6 brevstemmer, i alt 23 stemte ja til forslaget. Ingen tilstedeværende stemte nej men 1 nej brevstemme. 2 af de tilstedeværende stemte blank og 5 blanke eller ved ikke brevstemmer. Forslaget endeligt vedtaget, og der indføjes som nyt punkt under vedtægternes 15 A: Skilsmisse/samlivsophævelse. Stk. 1. Såfremt en andelshaver ophæver samlivet med en ægtefælle/registreret partner, kan enten andelshaveren eller ægtefællen/registrerede partner anmode bestyrelsen om at blive tilbudt en andelslejlighed, når lejligheden har været udbudt i henhold til bestemmelser under 15. Stk. 2. I tilfælde af, at begge parter er påført andelsbeviset, og den ene af parterne får råderetten over en anden andelslejlighed, skal andelsbeviset transporteres til den af partnerne, der skal fortsætte med at have råderetten over lejligheden. En andelshaver må således kun have råderetten over én andelsbolig. Stk. 3. Såfremt samlivet genoptages, separationen ophæves eller parterne på ny indgår ægteskab, kan bestyrelsen stille krav om, at én af andelshaverne skal opsige og fraflytte sin bolig. Stk. 4. Såfremt én af parterne fraflytter foreningen fortabes adgangen til at blive tilbudt en andelslejlighed. Stk. 5. Med ægtefælle sidestilles ugifte samlevende, der har haft fælles bopæl i mere end 2 år. Bestyrelsen kan stille krav om dokumentation af dette forhold.

6 Side 6 af 8 Ad 6) Bestyrelsen er ved generalforsamling den bemyndiget til at optage lån med provenu på kr. 3 mill. Der stilles forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at omlægge eksisterende lån til Nykredit opr. kr , kontantlån, restløbetid ca. 15 år til tilsvarende lån med forlængelse af løbetiden fra 15 år til 30 år. Bestyrelsen kan dermed vælge at optage et samlet lån med en provenu-udbetaling på ca. 3 mill. kr. Bestyrelsen bemyndiges til, at bestyrelsen selv kan træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker at omlægge med løbetidsforlængelse, alternativ også forlængelse til et 20-årigt lån, eller man ønsker at optage selvstændigt lån med provenu-udbetaling på 3 mill. kr., jf. generalforsamlingsbeslutning den Bestyrelsen motiverede forslaget med, at man gerne ville have frie hænder til at beslutte, hvorvidt man skulle løbetidsforlænge det store lån og så forhøje lånet med provenuudbetaling på 3 mill. kr., som bestyrelsen allerede på generalforsamlingen den 16. april 2007 havde fået bemyndigelse til at hjemtage, eller om man alene skulle nøjes med at hjemtage nyt lån med provenuudbetaling på 3 mill. kr. 19 tilstedeværende stemte og 6 brevstemmer, i alt 25 stemte ja til bemyndigelsen. 1 brevstemme stemte nej. 5 brevstemmer stemte blankt eller ved ikke. Bestyrelsen bemyndiges dermed til at løbetidsforlænge og forhøje lån til Nykredit som skitseret under forslaget. Ad 8) - Valg af bestyrelsen. Anders Zeuner og Mikkel Zwegius Christensen ville gerne lade sig genopstille. Maja Erbst Nielsen ville helst ikke fortsætte, men samlever, Rik Svensson Rose, ville gerne tage en tørn. Bruno Erbst Nielsen ville gerne forsøge med et år. Heidi Hansen ville gerne fortsætte som formand. Efter valg består bestyrelsen af: Formand Heidi Hansen på valg Anders Zeuner på valg Leif Nielsen på valg Bruno Erbst Nielsen på valg Søren Thiim Andersen på valg Rik Svensson Rose på valg Mikkel Zwegius Christensen, på valg René Jakobsen på valg Der var ingen, der havde lyst til at gå ind i suppleantdelen, men man skønnede også, at 8 bestyrelsesmedlemmer var tilstrækkeligt.

7 Side 7 af 8 Ad 9 - Valg af administrator og revisor. DATEA, Kirsten Kloster, blev genvalgt med enstemmighed. Revisionsfirmaet Gyrn-Lops-Brandt blev også enstemmigt genvalgt. Ad 10 Eventuelt. En beboer startede med at sige, at man skulle huske at sige tak til bestyrelsen for et godt arbejde. En beboer havde indhentet materiale omkring solfangeranlæg. Dette materiale blev omdelt. Der blev givet udtryk for, at det ville man forsøge at arbejde videre for at se, om der var økonomi og andre fordele i solfangeranlæg. Der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af: Simon, Susanne, Svend Erik, Mikkel og Rik. Man opfordrede til at deltage i arbejdsweekend. Det er ikke kun arbejde, men der er også socialt aspekt i at deltage. Arbejdsweekendgruppen består af: Rik, Søren, Lillian, Svend Erik, Anders, Henriette, Trine og Peter. René Jakobsen oplyste om internetgruppen og om, at gruppens antal var reduceret. Såfremt du ønsker at komme med på mail, kan det gøres på En opfordring til alle om ikke at smide reklamer på jorden ved postkasser. Læg til genbrug eller skilt med nej-tak til reklamer. En beboer havde et ønske fra sin søn om trampolin. Formanden oplyste, at hun havde lagt vedligeholdelses-/istandsættelsesplan i postkasserne. Det er vigtigt materiale, da det indeholder forskellige datoer, man bl.a. skal være opmærksom på. Hvis du af en eller anden grund ikke har modtaget materialet, så henvend dig til bestyrelsen. Husk at aflevere nøgle med hensyn til antenneanlæg. Husk at rydde kælderrum mod gård/gade, så håndværkere kan komme ind de steder, de skal ind. Da der ikke var yderligere, der skulle op til debat, sluttede generalforsamling kl Den / 2010 Som dirigent: Rene Jakobsen

8 Side 8 af 8 Som referent: Kirsten Kloster I bestyrelsen: Heidi Hansen Anders Zeuner Leif Nielsen Bruno Erbst Nielsen Søren Thiim Andersen Rik Svensson Rose Mikkel Zwegius Christensen Rene Jakobsen

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved

A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved A/B A-S 29. juni 2003 Til: Andelshaverne i A/B ABRIKOSHAVEN Emne: Ordinær generalforsamling 10. maj 2003 Ref.: a. Vedtægter for A/B ABRIKOSHAVEN 23 34 b. Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården.

Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Generalforsamlingsreferat af ordinær generalforsamling A/B Middelfartsgården. Tirsdag den 22. april 2014 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbrohuset,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj

Referat af ekstraordinær generalforsamling i. A/B Lille Odinshøj HELSINGØR Strandgade 51 DK 3000 Helsingør Tlf. 49 21 21 21 Fax 49 21 58 30 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Lille Odinshøj År 2013, mandag den 24. juni 2013 kl. 18.00 afholdtes ekstraordinær

Læs mere