Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent"

Transkript

1 referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september :00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen Birthe Qasem, driftschef Henrik Grønlund og driftsleder Jørn Kaas. Referent Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent Dagsorden 0 Velkomst ved formand Svend Erik Sørensen 1 Valg af dirigent, referent og tre stemmetællere 2 Godkendelse af forretningsorden 3 Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2010/ Orientering om samarbejde med fsb Munkevangen v / driftsleder Jørn Kaas 5 Indkomne forslag 6 Regnskab for afdelingens rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Budget for afdelingens rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Afdelingens driftsbudget Valg: a. Tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen for to år (til 2013) og et medlem til afdelingsbestyrelsen for et år frem til 2012 (Svend Erik Sørensen, Ib Graabæk, Frank Bentin og Ann Petersen modtager alle genvalg). b. Valg af op til to suppleanter for et år frem til 2012 (Frederik Valmin modtager genvalg). c. Valg af revisorsuppleanter for et år (Ulla Behrensdorff modtager genvalg). 10 Eventuelt kommunikation og ledelsessekretariat Rådhuspladsen København V Tel Fax Giro CVR Telefontider man-tors fre Åbningstider man-tors fre oktober 2011 Ad 0. Velkomst ved formand Svend Erik Sørensen Formand for afdelingsbestyrelsen Svend Erik Sørensen bød velkommen til mødet og præsenterede de fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Ib Graabæk, Karen Diemer, Frederik Valmin (suppleant), Frank Bentin og Ann Petersen. Han foreslog herefter Birthe Qasem som dirigent. Ad 1. Valg af dirigent, referent og tre stemmetællere Side 1 af 8

2 Birthe Qasem blev valgt som dirigent. Anne Warrer Poulsen blev valgt som referent. Tommy Jørgensen og Gurli Torm blev valgt som stemmetællere. Ad. 2. Godkendelse af forretningsorden Birthe Qasem takkede for valget. Hun konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Birthe Qasem forklarede afstemningsprocedure og brugen af stemmesedler og konstaterede, at alle havde modtaget korrekt antal stemmesedler. Forretningsordenen blev herefter godkendt. Ad. 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 2010/2011 Afdelingsbestyrelsen havde udarbejdet en skriftlig årsberetning, som var omdelt til alle beboere. Formand Svend Erik Sørensen indledte sin mundtlige beretning med at takke bestyrelsen og især Frederik Valmin og Ib Graabæk for deres store arbejde med afdelingens nye hjemmeside, som ser ud til at blive fantastisk. Frank Bentin blev takket for de mange gode opslag, han havde lavet. Svend Erik Sørensen appellerede til, at affald bliver smidt ud i containere og affaldsbøtter. Der har igen været brand, og det er derfor meget vigtigt, at al affald smides ud. Ejendomskontoret gør en stor indsats for ar rydde op. Det skal alle beboere være med til at støtte. Driftsleder Jørn Kaas fik herefter ordet. Han fortalte, at den gennemgribende renovering er ved at være færdig. Der kommer stadig enkelte håndværkere, der er ved at lave et års gennemgang Ved Bellahøj Nord 2 og 4 samt Frederikssundsvej 123, abcd. Danakon er med til at gennemgå Bellahøjs facadesten, som har flere skavanker. Landsbyggefonden er med inde over med anbefalinger. Vi laver en rapport, og så må vi se, hvor den sag ender Jørn Kaas roste afdelingsbestyrelsen, som har gjort et kæmpe stykke arbejde. Det sætter ejendomskontoret stor pris på. Det er dejligt med et talerør. Bellahøj har fået ny husorden, som er enkel og letlæselig. Afdelingsbestyrelsen har sammen med Jørn Kaas gang i et SSP-samarbejde med andre boligselskaber. Det er godt, at afdelingsbestyrelserne taler sammen. Side 2 af 8

3 Der var herefter spørgsmål fra salen. En beboer mente, at der er meget roderi ved postkasserne. Jørn Kaas svarede, at det meget post, der flyder ved postkasserne, er et stort problem. Når der er navn på posten, får den pågældende beboer et grimt brev, der påtaler, at posten er blevet smidt på jorden. Det er beklageligt, at ikke alle selv samler deres ting op. Der var ros til afdelingsbestyrelsens årsberetning. En beboer mente, at gartnerne holder de grønne områder flot, men de kører meget stærkt i deres bil og var ved at køre nogle beboere ned. Jørn Kaas vil tale med gartnerne om det. En beboer påpegede, at vaskeriet er under al kritik. Det er snavset og mangler maskiner. Regler for vaskeriet blev efterspurgt. Ib Graabæk svarede, at der ikke findes regler for, hvor mange maskiner en enkelt beboer råder over. De andre boligselskaber (AAB og KAB) og fsb har en fælles bestyrelse for vaskeriet, som overvejer, hvad der skal ske med vaskeriet, men det kan og skal ikke lukkes ned, dog vil ikke alle vaskemaskiner, som går i stykker, blive erstattet med nye. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad. 4. Orientering om samarbejde med fsb Munkevangen v / driftsleder Jørn Kaas Jørn Kaas fortalte, at man i fsb har valgt at prioritere sammendrift. Jørn Kaas skal derfor stå for den daglige drift af fsb Munkevangen sammen med resten af ejendomskontoret og Munkevangens ejendomskontor. Munkevangens ejendomskontor skal på samme måde hjælpe med Bellahøjs drift. Driftsfællesskabet med Munkevangen skulle gerne være en økonomisk fordel for både Bellahøj og Munkevangen, fordi man kan spare penge på fx indkøb og brug af håndværkere. Jørn Kaas pointerede, at det samtidig er en fordel for ham, fordi han nu kan fokusere på den daglige drift, når andre hjælper med det administrative arbejde blandt andet Munkevangens sekretær. Ad. 5. Indkomne forslag Der var kommet tre forslag til behandling på afdelingsmødet. Forslag et: Udlejning af nogle af vores gæsteværelser på korttids kontrakter Afdelingsbestyrelsen stillede forslag om, det skulle undersøges, om gæsteværelserne kunne udlejes på korttidskontrakter af 3-6 måneders varighed. Fordelen er indtægter fra de udlejede værelser. Det skulle være to eller tre af de i alt otte gæsteværelser. Beboerne skal stadig kunne leje et værelse. Det vil stadig have Side 3 af 8

4 første prioritet. Forslaget skal forelægges et nyt afdelingsmøde, når sagen er tilstrækkeligt belyst, og inden der foretages udlejning. Jørn Kaas fortalte, at han havde fået forespørgsel fra Bellahøj politi og grønlænderhjemmet, som er interesserede i at leje værelserne. Værelserne lejes sjældent ud i dag. Værelserne er samtidig i meget dårlig stand og vil koste mange penge at renovere. En beboer spurgte, om tagterrassen stadig kunne bruges af beboerne. Det bekræftede Jørn Kaas. Forslaget blev sendt til afstemning og blev vedtaget med overvældende flertal (ingen stemte imod). Forslag to: Udlejning af det tidligere opholdsrum for gartnere Ved Bellhøj Nord 10 Afdelingsbestyrelsen stillede forslag om, at det tidligere opholdsrum for gartnerne lejes ud. Rummet blev desværre lukket, da arbejdstilsynet ikke mente, at rummet var godt nok. Rummet trænger til en gennemgribende renovering. Ældresagen er interesserede i at leje rummet. Forslaget blev sendt til afstemning og blev vedtaget med overvældende flertal (ingen stemte imod forslaget). Forslag tre: Forslag om at indføre kollektiv råderet til udskiftning af køkkener i Bellahøj fsb har i august 2011 af fsb s udarbejdet nye fælles retningslinjer for, at vi langt om længe kan iværksætte den forhåndsbeslutning, der blev truffet på afdelingsmødet i 2007 (og spurgt indtil på vel så godt som alle afholdte afdelingsmøder siden) om muligheden for at der på individuel basis kan etableres nye køkkener hos de lejere der måtte ønske det. Afdelingsbestyrelsen stiller på den baggrund derfor hermed forslag om, at beboerne behandler og vedtager følgende forslag på afdelingsmødet fsb afd tirsdag den 27. september 2011: Køkkenerne i Bellahøj trænger for en dels vedkommende til at blive skiftet ud. Derfor stiller bestyrelsen forslag om, at der indføres kollektiv råderet til udskiftning af køkkener i Bellahøj. Konkret bedes afdelingsmødet derfor beslutte følgende A: At beboerne i Bellahøj får mulighed for at få nye køkkener med kollektiv råderet. B: At der fastsættes en beløbsramme på maks kroner per køkken inkl. alle omkostninger. Side 4 af 8

5 Det kunne fx være udgifter til nedrivning og opsætning, udskiftning eller tilpasning af vvs- og elinstallationer, optagelse af lån og administration. C: At der optages et 20-årigt lån på kroner, hvilket giver mulighed for at udskifte minimum 20 køkkener. D: At der nedsættes en beboergruppe (kan være afdelingsbestyrelsen) som sammen med fsb s administration fastlægger de endelige rammer for brugen af kollektiv råderet i Bellahøj. Beslutningen er betinget af, at det kan vise sig nødvendigt at gennemføre tekniske og økonomiske undersøgelser i afdelingen. Udgiften til undersøgelsen må maksimalt være kroner. Beslutningen er endvidere betinget af, at fsb s bestyrelse og Københavns Kommune godkender projektet. Regneeksempler (Foretaget af fsb) for kollektiv råderet til udskiftning af køkkener i Bellahøj Forbedring for kroner vil give en huslejestigning på ca. 752 kroner per måned i 20 år. Forbedring for kroner vil give en huslejestigning på ca. 688 kroner pr. måned i 20 år. Forbedring for kroner vil give en huslejestigning på ca. 608 kroner per måned i 20 år. Motivering: Denne sag har nu ligget stille i alt for lang tid, hvorfor tiden nu er kommet til, at afdelingsmødet træffer endelig beslutning om det videre forløb. Derudover er det afdelingsbestyrelsen vurdering, at man ved at stemme ja til forslaget opnår den mulige side gevinst, at de beboere, som efterfølgende træffer beslutning om at få udskiftet ens gamle køkkener (og som selv kommer til at betale for det), også må formodes, at man så gør det, ud fra tanken om også at blive boende i ens lejlighed i, i hvert fald et stykke tid endnu. Dette forslag er enstemmigt indstillet af afdelingsbestyrelsen på bestyrelsesmødet afholdt den 9. august På afdelingsbestyrelsens vegne Svend Erik Sørensen, formand Birthe Qasem gav en kort introduktion til råderet. Afdelingsbestyrelsen fortalte, at det på et afdelingsmøde i 2007 blev vedtaget, at de skulle undersøge mulighederne for kollektiv råderet. Nu er reglerne for den kollektive råderet faldet på plads, og forslaget bliver derfor stillet nu. Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at afdelingsmødet stemmer for den kollektive råderet. Side 5 af 8

6 Forslaget blev derefter debatteret En beboer spurgte til punkt d i forslaget. Afdelingsbestyrelsen forklarede, at de nævnte kr. skal bruges på at undersøge, om der er arbejder, der skal udføres, før den enkelte beboer kan renovere køkken. Det er dog tvivlsomt, om der er behov for at anvende nogle midler, da afdelingen lige har været gennem en stor renovering og i den forbindelse har der været undersøgelser og udbedringer. De kr. er et maksimum beløb, og det vil formentlig ikke være nødvendigt at bruge tilnærmelsesvis det beløb. De kr. kan rummes i den nuværende økonomi og vil ikke betyde huslejestigninger. Flere beboere mente, at det var svært at gennemskue regler og konsekvenser ved den kollektive råderet. Birthe Qasem påpegede, at det er en proces. Først skal afdelingsmødet stemme for, så skal fsb s organisationsbestyrelse sige ja, og herefter skal Københavns Kommune godkende projektet. Hvis afdelingsmødet stemmer ja, kan afdelingsbestyrelsen optage et lån, og herefter kan den enkelte beboer lave nyt køkken for maksimum kr. Lånet følger boligen og afdrages over huslejen. Alle omkostninger i forhold til lånet påhviler den enkelte beboer. En beboer påpegede, at den kollektive råderet kan medføre store huslejeforskelle, og at det kan være svært at leje boliger med nye køkkener ud. Afdelingsbestyrelsen svarede, at det nu er svært at leje boliger med gamle køkkener ud, og at mange siger nej på grund af nedslidte køkkener. Derfor er den kollektive råderet en god mulighed. Forslaget blev sendt til afstemning og blev vedtaget med stemmerne 38 for og seks imod. Afdelingsmødet gav dermed tilladelse til, at den enkelte beboer får mulighed for at benytte den kollektive råderet. Når hele beslutningsprocessen er gennemført, vil der blive udsendt vejledning til beboerne. Ad. 6. Regnskab for afdelingens rådighedsbeløb og aktivitetsmidler 2010 Regnskab for rådighedsbeløb med et forbrug på kr. blev sendt til afstemning og godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler med et forbrug på kr. blev sendt til afstemning og godkendt. Ad. 7. Budget for afdelingens rådighedsbeløb og aktivitetsmidler 2012 Budget for rådighedsbeløb på kr. blev sendt til afstemning og godkendt. Budget for aktivitetsmidler på kr. blev sendt til afstemning og godkendt. Ad. 8. Afdelingens driftsbudget 2012 Driftschef Henrik Grønlund fremlagte driftsbudgettet for Side 6 af 8

7 Der er huslejestigning på 0,7 procent, hvilket er meget lavt. Alle beboere kan finde sin egen bolig i budgettet og se, hvad den enkeltes huslejestigning bliver. Henrik Grønlund forklarede, at de røde tal i budgettet kan der ikke gøres noget ved. De gule tal kan påvirkes fx ved forbrug, mens de grønne tal er påvirkelige. Der er få ting, der påvirker budgettet. Ejendomsskatterne er steget en smule. Der er en stor stigning på grund af renovation og på grund af tomgang i nogle boliger. Nogle boliger, der ligger på en lav etage, er svære at leje ud. fsb overvejer, hvad man kan gøre. (Henrik Grønlund oplyser efterfølgende til referatet, at budgettet ikke påvirkes af tomgang. Tomgang dækkes af dispositionsfonden.) Afdelingsbestyrelsen påpegede, at da forhandlingerne om driftsbudgettet startede, var der forslag om en huslejestigning på 3,8 procent. Derfor synes bestyrelsen, at de 0,7 procent er en fin, passende stigning. En beboer spurgte, man kunne have differentieret husleje, afhængig af hvilken etage man bor på. Afdelingsbestyrelsen fortalte, at det har man allerede. Driftsbudgettet blev sendt til afstemning og vedtaget med overvældende flertal (ingen stemte imod). Ad. 9. Valg: a. Tre medlemmer til afdelingsbestyrelsen for to år (til 2013) og et medlem til afdelingsbestyrelsen for et år frem til 2012 ( b. Valg af op til to suppleanter for et år frem til 2012 c. Valg af revisorsuppleanter for et år (Ulla Behrensdorff modtager genvalg). Ad. 9.a. Svend Erik Sørensen, Ib Graabæk, Frank Bentin og Ann Petersen er på valg. De modtager alle genvalg. Ingen andre beboere ønskede at stille op, og alle fire bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt under klapsalver fra salen. Ann Petersen er valgt for et år. Svend Erik Sørensen, Ib Graabæk og Frank Bentin er valgt for to år efter indbyrdes aftale. Ad. b. Frederik Valmin og Janni Nybroe opstillede som suppleanter. Der var ingen andre kandidater. Efter indbyrdes aftale blev Frederik Valmin første suppleant og Janni Nybroe anden suppleant. Ad. c. Ulla Behrensdorff genvælges som revisorsuppleant uden modkandidater. Side 7 af 8

8 Ad. 10. Eventuelt Afdelingsbestyrelsen gør reklame for fsb s kurser for beboere og beboervalgte. Bellahøj er medlem af kursusfonden, og det koster derfor ikke ekstra at deltage på kurserne. En beboer spurgte, om det er muligt at lave opslag med information om, hvornår der bliver vasket trapper. Jørn Kaas fortæller, at trappevask ofte diskuteres med afdelingsbestyrelsen. Han vil bede trappevaskerne om at lave plan for, hvornår de vasker trapper, så beboerne har mulighed for at fjerne fx tæppe eller måtte de pågældende dage. En beboer opfordrede afdelingsbestyrelsen til at undersøge, om lokalet i nr. 4 kan lejes ud fx som handicapbolig. Afdelingsbestyrelsen fortæller, at det er allerede undersøgt, og det kan ikke blive en handicapbolig. Lokalet må ikke lejes ud som bolig, og afdelingsbestyrelsen har derfor besluttet foreløbig at bruge det til bestyrelseslokale. Afdelingsbestyrelsen undersøger videre, hvad der kan ske med lokalet. Svend Erik Sørensen afsluttede mødet med at takke for god ro og orden. Også tak til Birthe Qasem og Henrik Grønlund. Mødet sluttede kl Side 8 af 8

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 39 husstande. Øvrige deltagere: Driftschef Lars Todbjerg-Hansen, Domea. Afdelingsmødet blev afholdt Tirsdag den 17. september 2012, kl. 17.30,

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere