BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014. Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014."

Transkript

1 HORSLUNDE REALSKOLE BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014 Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret SKOLENS HOVEDAKTIVITETER Skolens hovedaktivitet er at drive skole, hvor der skabes et undervisningsmiljø, der tilgodeser de formål og værdier, som er fint beskrevet i skolens vedtægter. Undervisningen er fokuseret på almene skolefag, hvor skolen følger Undervisningsministeriets fagrække og faglige mål, således at eleverne kan afslutte 9. klasse med en for Folkeskolen gældende og ikke mindst god afgangsprøve. HR tilbyder undervisning fra klasse med en klassekvotient på 22 elever. Desuden tilbydes alle elever at kunne gå i SFO efter skoletid. I december 2014 indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at udvide 1 med en bestemmelse om, at Horslunde Realskole fremover også kan drive børnehave. Beslutningen blev enstemmigt vedtaget af den fremmødte generalforsamling og jeg vil senere i beretningen komme nærmere ind på dette. REGNSKAB 2014 Regnskabet for 2014 udviser et ikke-budgetteret underskud på kr ,00 som dels er fremkommet i forbindelse med personalemæssige ændringer, dels en mindre nedgang i antallet af elever. En stor del af underskuddet er dog af mere teknisk karakter i form af afskrivninger. 1

2 Desuden er der igen i 2014 foretaget en del både budgetterede og ikkebudgetterede vedligeholdelsesarbejder. Her kan bl.a. nævnes børnehaveklassen, området ved hovedindgangen, vedligeholdelse af og ny belægning i skolegården. Det er bestyrelsens opfattelse, at disse forbedringer fremadrettet er til gavn for alle på skolen, og derfor skal vurderes på lang sigt. Bestyrelsesmedlem Niels Sloth Larsen vil senere gennemgå regnskabet lidt mere detaljeret, hvorefter ligeledes bestyrelsesmedlem Johan Olsen vil gennemgå budgettet for USIKKERHED VED VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIVER OG GÆLD Bestyrelsen vurderer, at der ikke er væsentlige usikkerheder, men er opmærksom på, at især værdiansættelse af skolens grund og bygninger ikke umiddelbart kan forventes at blive realiseret i det nuværende investeringsklima. Værdiansættelsen er baseret på den offentlige vurdering, hvilket ikke kan fraviges i regnskabet efter en udtalelse fra Skolens revisor. Lånet i Nykredit med en restgæld på ca. kr er omlagt til et nyt 1,5% 20-årigt lån og dette giver umiddelbart en årlig besparelse på ca. kr som følge af lavere nominel rente og et lavere bidrag. Omlægningen medfører, at lånet er ændret fra en effektiv forrentning på ca. 7,0% p.a. til nu ca. 2,6% p.a., og afdragstiden er forkortet med 1,5 år. SKOLENS AKTIVITETER 2014 I løbet af 2014 har skolen fastholdt sine mange traditioner med fester, temadag, skuespil og meget mere, og som noget nyt vil vi fremover ligeledes invitere de lokale børnehaver til sommerfesten og julefesten for at skabe god reklame for skolen. BUSORDNING 2

3 Samarbejdet med Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal blev i 2014 udvidet til også at omfatte kørsel af vores elever fra Nakskov, som afhentes og afleveres på p-pladsen på Bregnevej. Dette tiltag er iværksat som en forsøgsordning for at få en fornemmelse af, om forældre fra Nakskov måske vil se mod Horslunde. Og når der så er bustransport til at køre elever fra 0. til 3. klasse til og fra Horslunde Realskole, håber vi på, at det vil lette beslutningen. Mange forældre synes måske, der er langt herud - 15 minutter! men vi forsøger at minimere denne mentale afstand. Der er ligeledes taget en principbeslutning om, at der også vil blive organiseret buskørsel fra Søllestedområdet, såfremt der kommer 4-5 nye elever til at benytte en busordning. I så fald vil det blive overvejet, om skolen skal købe eller lease egen bus for at spare på de eksterne udgifter. DET NYE SKEMA I forbindelse med den ny skolereform i folkeskolen besluttede bestyrelsen i samarbejde med ledelsen, at det ikke var et mål i sig selv med lange skoledage. Der er dog alligevel lagt ekstra timer ind på alle klassetrin og bl.a. er sprogforståelse kommet ind i de mindre klasser samtidig med, at engelskundervisning begynder i 3. klasse og tyskundervisning allerede i 4. klasse. Desuden er EDB ændret på skemaet i mellemtrinnet til et multimedie-fag og dermed i højere grad integreret i den daglige undervisning. Herudover er der i efteråret og her i foråret tilbudt frivillige valgfag til klasserne efter normal skoletid. Alle valgfag har været meget efterspurgte og det overvejes, om der skal tilbydes flere valgmuligheder fra næste skoleår. Det skal også overvejes at tilbyde valgfag til klassetrin under 4. og over 6. klasse. Også vigtigt er det, at lærerne hver dag efter morgensang organiserer et kort motionsprogram til hver klasse, hvilket er en rigtig god begyndelse på dagen. NYE TILTAG 3

4 I løbet efteråret 2014 havde bestyrelsen taget beslutning om en morgenmadsordning og efter juleferien satte vi et forsøg i gang med at give morgenmad til de elever som ikke har nået det hjemme samt til de elever, der kommer tidligt. Morgenmaden er i første omgang sponseret af Nakskov Mill Food og mælken af Brugsen i Horslunde. Erfaringen indtil nu er, at det især er de lidt større elever som benytter sig af muligheden, og da morgenmaden samtidig serveres i SFO en, giver dette en meget fin kontakt mellem store og små tidligt om morgenen. Der har været et spørgeskema sendt ud til alle forældre omkring en frokostordning, og konklusionen er indtil videre, at der er en overvejende positiv tilkendegivelse til en sådan. Det første spørgeskema var måske lidt for bredt formuleret, men der arbejdes på et nyt, hvor der selvfølgelig vil blive lagt vægt på at finde et attraktivt prisleje samt om det skal være 100 % økologisk eller konventionelt, eller lidt af det hele. EKSTERNE FORHOLD Den demografiske udvikling viser, at børnetallet desværre er faldende i Lolland Kommune, hvilket kan fremtvinge yderligere lukninger af kommunale skoler med henblik på at samle eleverne i større enheder i f.eks. Nakskov. Som mange må formodes at have læst i dagspressen, var der i forbindelse med budgetlægningen for 2015 i efteråret 2014 debatter om, hvorvidt Fejø Skole skulle lukke og eleverne flyttes til Ravnsborgskolen. Samtidig var det også på den kommunale dagsorden, hvorvidt Stjernehuset ligeledes skulle lukke og børnehavebørnene flyttes til en nyoprettet USFO på Ravnsborgskolen. Desværre blev det besluttet at lukke Fejø Skole af sparehensyn, mens en meget prisværdig indsats fra forældre til børn i Stjernehuset for en stund fik lagt pres nok på politikerne til, at Stjernehuset i første omgang har fortsat driften. 4

5 Denne usikkerhed medførte umiddelbart, at skoleledelsen, efter omtalen i Lolland-Falsters Folketidende, fik en del henvendelser fra forældre til børn i Stjernehuset. Forældrene udtrykte bekymring om, at de ikke finder det optimalt, at deres børn skal være i samme lokaler som store skoleelever, og at de derfor ville søge efter alternativer. Efterfølgende blev det i flere omgange drøftet i bestyrelsen, om vi skulle se på muligheden for også at drive børnehave. Der var positiv stemning for dette, hvilket resulterede i, at førnævnte ekstraordinære generalforsamling blev indkaldt og udvidelsen af 1 enstemmigt vedtaget. I bestyrelsen er det opfattelsen, at vedtægtsændringen betyder, at såfremt Stjernehuset lukker, vil vi være i stand til at oprette egen børnehave rimeligt hurtigt efter, under forudsætning af, at der er opbakning fra forældrekredsen i børnehaven. Bestyrelsens beslutning om ændring af vedtægten skal også ses i den kontekst, at vi meget gerne ser Stjernehuset fortsætte i sin nuværende form. Det kan diskuteres, om vores vedtægtsændring har betydning i det store billede, da nedbringelse af driftsudgifter ofte fylder mest, men nu har vi signaleret, at der er et klart alternativ til en USFO. Det andet højaktuelle emne er lukningen af Fejø Skole. Denne beslutning er officielt taget i Lolland Kommunes byråd, og efterfølgende har skolens ledelse og bestyrelse haft mange gode dialoger med Aktionsgruppen på Fejø, om hvordan Fejø Skole fremadrettet kan blive en del af Horslunde Realskole. Det er desværre ikke så enkelt, som alle troede og håbede på, da vi gik i gang. Der findes således en Tvind-lov, som bl.a. siger, at satellitskoler ikke må ligge længere væk end meter fra hovedskolen. Og det kan fysisk ikke opfyldes. 5

6 Fejø-beboerne har den overordnede kontakt til myndighederne, og der blev derfor i første omgang arbejdet på, at Undervisningsministeriet skulle give en dispensation, således at Horslunde Realskole kunne overtage undervisningen med virkning fra skoleåret 2015/16. Embedsmænd i ministeriet har efterfølgende fortolket reglerne således, at det ikke er muligt at søge dispensation fra loven overhovedet! Aktionsgruppen arbejder derfor intenst videre med denne problematik, så Fejø Skole ved Generalforsamlingen i 2016 forhåbentlig er en lovformelig del af Horslunde Realskole. Udover at en del stor andel af Fejø-eleverne begynder her på skolen i eller før 5. klasse, så er det bestyrelsens opfattelse, at Fejø i det hele taget kan blive et aktiv for undervisningen, idet fag som bl.a. Natur/Teknik kan forlægges til Fejø for at skabe adspredelse og inspiration for elever og lærere. Ydermere kan emneuger og lejrskoler tilrettelægges til at foregå helt eller delvist på Fejø, ligesom idrætseksamen også er oplagt at afholde på øen, pga. den fine idrætshal og muligheder for overnatning. Desuden er rigtig mange af Fejøs borgere engagerede i markedsføring af øen og er derfor i kontakt med mulige tilflyttere. I den forbindelse har en del yngre familier med skolesøgende børn afventet udviklingen, da en stor del af disse ikke vil bosætte sig på en ø, hvis ikke der er dagtilbud og skole. Som en af de få øer i landet med tilvækst i antal indbyggere vil det være en yderligere gevinst for Lolland Kommune, idet disse tilflyttere ofte er selvstændige og derved bidrager med skat og måske også arbejdspladser. Forhåbentlig kan Horslunde som by og Horslunde Realskole som uddannelsessted begge få gavn af nye tilflyttere og især deres børn! Alle vil gå rigtig langt for, at det hele ikke ender i Nakskov, og her er den bedste reklame især elevers og forældres positive omtale af vores 120- årige skole, når muligheden byder sig. Vi er stadig en lille skole med maks. 6

7 22 elever i klasserne, hvor alle elever og lærere kender hinanden. Desuden er vi ikke heldagsskole, men tilbyder i stedet lektiecafé og værksted samt valgfrie fag efter skemaslut. TIL SIDST Hvert år ved generalforsamlingen er der medlemmer, som forlader bestyrelsen og andre kommer til. Sanne Folman udtræder af bestyrelsen, da hun har fået nyt arbejde, som ikke er foreneligt med en plads i Skolebestyrelsen. Sanne har været medlem af bestyrelsen siden 2010, og har de seneste år fungeret som bl.a. næstformand (kvinde). Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til dig, Sanne, for en meget aktiv og inspirerende indsats, hvor din baggrund i skolesystemet har givet mange gode inputs til de emner, vi arbejder med. Vi ønsker dig held og lykke fremover, hvor vi stadig kommer til at se en del til hinanden. Kristina Volmer Christensen ønsker ligeledes at udtræde af bestyrelsen, og jeg vil også gerne sige en stor tak til dig, Kristina, for en god og inspirerende indsats. Vil I begge komme herop til en lille gaveoverrækkelse? Vores tilsynsførende Tove Hagen fratræder også ved denne generalforsamling, og dette skyldes desværre, at reglerne for hvem, der kan være tilsynsførende er ændret således, at det kun er personer med en traditionel læreruddannelse, der kan fungere som tilsynsførende. Tove har bl.a. en master i ledelse, men det har altså ikke været nok til, at vi kunne fortsætte samarbejdet. Tove, vi har været ualmindelig glade for dine 3 år her på skolen. Dine besøg har været velovervejede og velplanlagte med hensyn til, hvad du gerne ville se og høre, når du har været på skolen, og det er mit indtryk, 7

8 at dine kritikpunkter, positive såvel som negative, er blevet godt modtaget af både ledelse og lærerkollegiet. Vi vil også i bestyrelsen savne dine input, og håber du alligevel vil følge lidt med i udviklingen på skolen fremover. Generalforsamlingen vil i dag beslutte, hvem der skal overtage tilsynsrollen her på skolen efter Tove Hagen. Ingen generalforsamling uden, at alle ansatte på Horslunde Realskole skal have megen ros og tak for endnu en stor indsats i Lærerkollegiet har haft den nye skolereform inde på kroppen et stykke tid, og det er bestyrelsens indtryk, at der er fundet en god formel på de tiltag, som er taget. Der vil selvfølgelig være nogle kanter, som skal slibes, når hverdagen laves om, men det mener vi er løst eller løses løbende, så alle får det bedste ud af det. Mange af jer har også taget aktiv del i udvælgelsen af de valgfrie fag efter skoletid og det er positivt, at I løbende melder ind omkring hvilke nye valgfag, der kan komme på skemaet fra næste skoleår. Det vidner om mange kompetencer, som ikke umiddelbart kommer til udtryk i den daglige undervisning. SFO-personalet har som altid fastholdt et højt aktivitetsniveau, og der er ofte nye tiltag i støbeskeen, som giver børnene en varieret eftermiddag. Pedellerne har travlt (I ser altid travle ud) med at holde hele området pænt og ordentligt, og I kan heldigvis en gang i mellem låne et par ekstra hænder, når nogle af de store drenge har brug for lidt frisk luft og adspredelse. 8

9 Beverly og Birgitte knokler med at holde alt inden døre pænt og rent, og byggeudvalget arbejder i øjeblikket på at finde en god løsning til at erstatte moppen med en anden form for gulvvask. Også en stor tak til Marianne. Udover, at du styrer kontor, bogholderi, elever, lærere og mange andre med dit rolige væsen, så tager du også en stor tørn i SFO en. Det tror jeg, at både du og SFO-børnene synes er en god beslutning. Til allersidst tak til Charlotte og Stine. I er jo ansigtet både udadtil og indadtil og I formår at dele opgaverne og udfordringerne mellem Jer. Der er stor vilje til sparring med bestyrelsen og selvfølgelig også med lærerkredsen, og der kommer mange gode forslag ud af kontoret. I er meget fokuserede på at udvikle vores gamle skole uden, at det kolliderer med de mange traditioner vi omgiver os med. Bestyrelsen er helt tryg ved, at det er Jer to, som skal integrere vore mange udfordringer omkring Fejø Skole og en mulig drift af børnehave, og vi ser frem til at få udfordringerne lavet om til en spændende dagligdag for alle ansatte på Horslunde Realskole. Dette var ordene Tak 9

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling.

Hermed overlader jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens behandling. Beretning 2007 Der er to ting, der især vil være i fokus i beretningen for 2007. Det ene er byggeriet og de nye værksteder, og det andet er eksamensfri skole og obligatoriske prøver. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser.

Høringssvar. Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune. ALLE 250 elever skal med skolebus hver dag i mindst 3 år også de ældste klasser. Høringssvar Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune 1 Styregruppen for Bevar Højelse Skole vil i nedenstående høringssvar gøre indsigelse mod forslaget om lukning af Højelse Skole. Vi mener,

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

Samlet høringssvar vedr. skolereform

Samlet høringssvar vedr. skolereform 1 Samlet høringssvar vedr. skolereform 1. Elever, der ikke i overgangsfasen ønsker lektielæsning, og som er afhængig af hjemtransport med skolebus, ikke får separat hjemkørsel, idet der køres efter de

Læs mere

Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status

Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status 15. april 2011 Påskeferien nærmer sig og det er tid til at gøre status Indvielse af den nye multiaktivitetsbane Endelig lykkedes det. På en næsten forårsdag for to måneder siden blev den nye kunststofbane

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere