Åbent referat til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent referat til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet Tillægsbevillinger - parkeringskontrol Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og Almindelig undervisning i Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout Lejer til Iværksættertårnet AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape Rammebeslutninger, folkeskolereformern - LUKKET SAG Klagesag i Familieafdelingen - LUKKET SAG Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Ansættelse af leder til Børnehaven Kltirose Alle 22 - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Portrætmaleri af borgmester Henrik Zimino Bilagsoversigt

3 1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20697 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 2

4 2. Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet Åben sag Sagsnr.: 10/11798 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Midlerne til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i en samlet anlægspulje. For at have midler til akut og løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2014 søges der frigivelse af ,- kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede anlægspulje er på kr. og består af 4 punkter: - Daginstitutionspulje kr. - Plejehjemspulje kr. - Akut vedligehold kr. - Planlagt vedligehold kr. Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget, via fagudvalgene på et senere tidspunkt. ØKONOMI Frigivelse af ,- kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at der frigives ,- kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner - at der frigives ,- kr. til løbende vedligehold af plejehjem - at der frigives ,- kr. til akut vedligehold 3

5 /BGR BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 3. Tillægsbevillinger - parkeringskontrol 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/34400 Sagsansvarlig: hmy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevillinger til en mindreindtægt kr. og en mindreudgift på kr. til Parkering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2013 er der til Parkering budgetteret med indtægter på kr. og udgifter på kr. Regnskabet forventes at udvise indtægter på og udgifter på kr. Baggrunden for, indtægterne er mindre, er, at funktionen, i en lang periode, har været ramt af sygdom. Det har ikke været muligt at ansætte en medarbejder i seniorjob, og først fra midten af september 2013 blev det muligt at ansætte en medarbejder i løntilskud. Hertil kommer et antal sager om lovligheden af flere parkeringsafgifter for samme parkering, er stillet i bero. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, - der til kto. nr , Øvrige indtægter, meddeles en tillægsbevilling på kr. - der til kto. nr , Betalinger til staten, meddeles en tillægsbevilling på kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Parkeringskontrol /13 2 Åben Bevillingsskema - parkeringskontrol /13 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej Åben sag Sagsnr.: 13/26191 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Plejehjemmet Ugandavej har ansøgt om puljemidler fra Social- og Integrationsministeriet til to projekter, som har været forelagt og godkendt af Økonomiudvalget den 3. juli Det er meddelt plejehjemmet, at ansøgningen til det ene projekt er imødekommet med kr. om året fra 2014 til På baggrund heraf ansøges der om udgiftsneutral budgetkorrektion i 2014, samt overslagsårene 2015 og UDDYBENDE BEMÆRKNINGER D.3. juli 2013 tiltrådte Økonomiudvalget plejehjemmet Ugandavej s ansøgning om puljemidler til Social- og Integrationsministeriet. Social- og Integrationsministeriet havde afsat 12 millioner over en 4-årig periode i en satspuljeaftale, til støtte for projekter der har fokus i det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger. Plejehjemmet Ugandavej fremsendte ansøgning om to projektforslag Musik og sang og Ud i naturen. Der er nu modtaget meddelelse om at projektet ud i naturen er imødekommet. Formålet med projektet er, at beboere og pårørende oplever at komme ud i naturen og derigennem opleve livsglæde, samvær og sammenhold. Der blev søgt om årligt i fire år til dette projekt til en samlet sum på Puljen har bevilget årligt over en tre-årig periode, i alt kr. Projektet tilrettes det bevilgede budget. Budget 2014, samt overslagsårene skal således tilrettes til at indeholde indtægten og udgiften på kr. årligt. ØKONOMI Der laves budgetkorrektion for Budget 2014 på kr samt kr i årene 2015 og 2016, i alt kr Beløbet føres fra konto til konto Tillægsbevillingen er således udgiftsneutral for Tårnby Kommune. 7

9 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skal på baggrund af imødekommet ansøgning om tilførsel af projektmidler fra Social- og integrationsministeriet til plejehjemmet Ugandavej, anmode Økonomiudvalget om /kam at godkende budgetkorrektion på konto og for budget 2014 og overslagsårene 2015 og BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt_Ansøgning om puljemidler fra S_ / pdf 2 Åben Puljemidler fra Social- Børne og Integrationsministeriet /13 3 Åben Puljemidler Ud i naturen Ugandavej.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 5. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 13/31278 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. oktober 2013 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. Oktober 2013 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. På baggrund af det forventede regnskab for 2013 ansøges samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til 2013 som følger: Der vedlægges som bilag uddybende forklaringer samt ansøgningsskemaer til nedennævnte budgetomplaceringer/ tillægsbevillinger til I det forventede regnskab er der på folkeskoleområdet en væsentlig mindreudgift, der i alt udgør ca. 9,6 mio. kr. på grund af ikke udbetalte lønninger til lærerpersonale m.m. i forbindelse med lockouten i perioden Denne mindreudgift indgår i det samlede regnskabsresultat. Forvaltningen er gjort opmærksom på, at der er disponeret over mindreudgiften i forbindelse med lockouten, hvilket har betydning for Børne- og Skoleudvalgets endelige regnskabsresultat i Almindelig undervisning i alt kr Folkeskoler kr. 9

11 Specialundervisning- og rådgivning kr Folkeskoler kr Syge og hjemmeundervisning kr Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.m kr Specialundervisning i regionale tilbud kr Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og kr. Serviceydelser til skoleområdet i alt kr Folkeskoler kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen kr Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. SFO i alt kr Skolefritidsordninger kr Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og kr. Øvrig undervisning og faglige uddannelser i alt kr Folkeskoler kr Statslige og private skoler kr Efterskoler og ungdomskostskoler kr Produktionsskoler kr Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov kr Ungdomsskolevirksomhed kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. Daginstitutioner og klubber i alt kr.kr Fælles formål kr Dagpleje kr Vuggestuer kr Børnehaver kr Integrerede institutioner kr Fritidshjem kr Klubber og andre soc.pæd.fritidstilbud kr Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. Særligt udsatte børn og unge i alt kr Indtægter fra den centrale refusionsordning kr Fælles formål kr Plejefamilier og opholdssteder m.m. for børn og unge kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr Døgninstitutioner for børn og unge kr Sociale formål kr. Børnehandicap i alt kr Indtægter fra den centrale refusionsordning kr Særlige dagtilbud og særlige klubber kr Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge kr Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr Døgninstitutioner for børn og unge kr Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede kr Rådgivning og rådgivningsinstitutioner kr Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf 45 og 97 og 99) kr. 10

12 Sociale formål kr. ØKONOMI Det forventede regnskab indeholder opgørelse af løn, driftsudgifter og indtægter, som det fremgår af nedenstående tabel: Afvigelser ift. Løn Øvrig drift Indtægter I alt korr. budget 2013 pr. ult. Okt Alm. undervisn Spec. Und Serv.yd SFO Øvr undv Daginst. og kl Særl.uds. b og u Børnehandicap Total

13 Som bilag vedlægges der uddybende bemærkninger til afvigelserne på de enkelte serviceområder. PÅTEGNING Påtegningen den 26. november 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, At der imødekommes budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til 2013 som anført under de uddybende bemærkninger. At sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. /SHJ 12

14 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - Øvrig undervisning og faglige /13 uddannelser pr Åben Tillægsbevillingsskema - Særligt udsatte børn og unge /13 3 Åben Tillægsbevillingsskema Alm. undervisning pr /13 4 Åben Tillægsbevillingsskema, drift /13 5 Åben Tilllægsbevillingsskema pr /13 6 Åben Tillægsbevillingsskema - Daginstitutioner og klubber pr / Åben Tillægsbevillingsskema - SFO pr /13 8 Åben Tillægsbevillinger forventet lønforbrug på folkeskoleormrådet / endelig opgørelse 9 Åben Bemærkninger til forventet regnskab 2013 pr. ult.oktober /13 Børne- og Skoleudvalget 10 Åben Budgetopfølgning ult. oktober Hele udvalget Graf /13 11 Åben Tillægsbevillingsskema til forventet regnskab pr / /LØN-lockout BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen, den Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den skal opmærksomheden henledes på, at Børne- og Kulturforvaltningen er orienteret om, at tilbageføre 11,4 mio. kr. som følge af lockouten på lærerområdet i foråret 2013, hvorfor det samlede forventede regnskab derfor nu udgør en merudgift på i alt kr. Afvigelser ift. Løn Øvrig drift Indtægter I alt korr. budget 2013 pr. december Alm. undervisn Spec. Und Serv.yd SFO Øvr undv Daginst. og kl Særl.uds. b og u Børnehandicap Total

15 /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 6. Indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og Almindelig undervisning i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/31178 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 på i alt kr. til serviceområdet Daginstitutioner og klubber og kr. på serviceområdet Almindelig undervisning i forbindelse med Kastrupgårdsskolen SFO s overtagelse af ejendommen vuggestuen Gl. Kirkevej 48. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. juni 2011 traf Økonomiudvalget en principbeslutning om at nedlægge vuggestuen Lufthavnsparken, Gl. Kirkevej 48 pr. august/september Nedlæggelsen blev besluttet på grund af pladskapaciteten på 0-2 års området var større end det daværende behov. I forbindelse med presset på klubområdet, blev det besluttet at institutionen skulle overgå til SFO Kastrupgård. Der ansøges derfor om at budgettet vedr. Gl. Kirkevej 48, konti for fast ejendom og rengøring overflyttes til Kastrupgårdsskolens budget fra og med Da udgifterne vedr. SFO en på Kastrupgårdsskolen budgetlægges her. Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger i 2014 og overslagsår: Almindelig undervisning: Folkeskoler kr. Daginstitutioner og klubber: Vuggestuer kr. 15

17 ØKONOMI Der er ikke udarbejdet tillægsbevillingsskema, der medfølger sagen, da det ikke p.t. er muligt at ændre på budgettet for 2014 på grund af at OPUS p.t. er under implementering. Tillægsbevillingsskemaet vil efterfølgende blive udarbejdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 som anført under de uddybende bemærkninger. / MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 7. Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout Åben sag Sagsnr.: 13/34570 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ I forbindelse med forårets lærer lockout, blev den sparede lønudbetaling opgjort til 13,2 mill. kr. Økonomiudvalget har efterfølgende givet en række tillægsbevillinger indenfor skoleområdet med finansiering af de sparede lønmidler på lærerområdet. Tillægsbevillingerne udgør i alt kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er givet følgende tillægsbevillinger: Kompenserende undervisning: kr. Yderligere modernisering af kommunens skoler: kr. Anskaffelse af pavillon, Pilegårdsskolen: kr. PCB screening af kommuneskoler: kr. De sparede lønmidler på 13,2 mill. kr. skal dog reduceres med 1,8 mill kr. svarende til den bevilligede kompenserende undervisning. Lønbesparelsen bliver således netto 11,4 mill. kr. 17

19 INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 11,4 mill. kr. på lærerløn. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsansøgning - Reduktion af lærerløn - Budget /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 18

20 8. Lejer til Iværksættertårnet Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har modtaget en ansøgning vedr. leje af et kontor i Iværksættertårnet. Der er i øjeblikket fire ledige kontorer, da to af kontorerne er udlejet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er oplyst fra ansøgeren, Frants Nielsen, at han har valgt at blive selvstændig. Han er jurist og ønsker at tilbyde arkitektfirmaer bogholderi, økonomistyring, revision, kontraktforhandlinger mv. Ansøger oplyser, at han indtil videre kalder sit selskab for Alt det andet IVS. Hans virksomhed er under oprettelse, da han ønsker at lave et IVS, som er en ny selskabsform, der åbnes for pr. 1. januar Den fremsendte ansøgning fra Frants Nielsen er vedlagt som bilag. Ansøgeren har oplyst, at han ønsker at leje et lokale i Iværksættertårnet fra 1. januar INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget godkender ansøger som lejer i Iværksættertårnet. Jse 19

21 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning Frants Nielsen - Iværksættertårnet /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 20

22 9. AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab Åben sag Sagsnr.: 13/33772 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ AAB har fremsendt regnskab for moderniseringer af køkkener i afdelingen til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den blev det godkendt, at AAB på vegne af afdeling Bredagervej iværksatte køkkenmoderniseringer. Arbejderne finansieres ved optagelse af et 20-årigt lån, og ydelserne på lånet betales af den enkelte lejer som en forbedringsforhøjelse til lejen i lånets løbetid. Afdelingen har vedtaget en maksimal udgift på kr. pr. køkken. Ved fuld udnyttelse af beløbet følger en lejestigning på højst 775 kr. om måneden. 17 køkkener er blevet moderniseret. Der er 160 lejemål i afdelingen. Byggeregnskabet udviser en samlet udgift på ,04 kr. AAB har bekræftet at finansieringsforudsætningerne holder. Lejen i afdelingen er pt. 573 kr./m2 svarende til en månedlig leje på 2865 kr. for en bolig på 60 m2. Efter en modernisering med en udgift på kr. og en lejestigning på 775 kr. vil lejen således udgøre 3640 kr. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b 21

23 Lov om almene boliger 29 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, Jse at godkende regnskab for modernisering af 17 køkkener i afdeling Bredagervej med en udgift på ,04 kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben materiale fra AAB regnskab køkkener /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 22

24 10. Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab fremsendt anmodning om igangsættelse af 5 etape af køkken og badeværelses modernisering i afdeling Thyges Gård. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om individuelle moderniseringer af køkkener og bad. Lejerne kan vælge imellem et nyt køkken eller nyt badeværelse. Økonomiudvalget har tidligere godkendt 4 etape med moderniseringer med et maksimumbeløb på kr. pr. lejemål og en afledt huslejestigning på maksimalt 700 kr./pr, måned. Der er i 12 boliger behov for yderligere 8 køkkener og 4 badeværelser. Lånebehovet ved 5 etape bliver et 20 årigt realkreditlån stort ca kr. til dækning af køkkenmodernisering og et 30 årigt realkreditlån stort ca kr. til dækning af badeværelsesmodernisering. Ydelsen på det påtænkte realkreditlån til finansiering af modernisering pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen på det enkelte køkken eller bad. Den forventede maksimale huslejestigning er for køkkener 700 kr./pr.måned og for badeværelser 600 kr./måned i henholdsvis 20 og 30 år. Baggrunden for de forskellige løbetider er forventet holdbarhed på køkkener i 20 år og badeværelser i 30 år. Huslejen for en 2-værelseslejlighed er pt kr./pr. måned. Ved fuld udnyttelse af maksimumprisen vil huslejen således udgøre 4070 kr./måned. 23

25 LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget Jse at godkende, at Tårnby Kommune giver tilladelse til igangsætning af etape 5, Thyges Gård, med optagelse af realkreditlån på kr. og kr. til individuelle moderniseringer af køkkener/badeværelser med et maksimumbeløb på kr. og med en maksimal huslejestigning på 700 kr./pr. måned for køkkener og 600 kr./pr. måned for badeværelser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben mat fra KAB, forrige indstilling /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 24

26 11. Rammebeslutninger, folkeskolereformern - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/29134 Sagsansvarlig: hpo.of 25

27 12. Klagesag i Familieafdelingen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33692 Sagsansvarlig: TPE.OF 26

28 13. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/104 Sagsansvarlig: MHY.OF 27

29 14. Ansættelse af leder til Børnehaven Kltirose Alle 22 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/34439 Sagsansvarlig: kre.of 28

30 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/34134 Sagsansvarlig: mli.of 29

31 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33921 Sagsansvarlig: mli.of 30

32 17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/32025 Sagsansvarlig: mli.of 31

33 18. Portrætmaleri af borgmester Henrik Zimino. Åben sag Sagsnr.: 13/35587 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Borgmester Henrik Zimino kan den 1. april 2014 fejre 40 års jubilæum som medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse. I den anledning ønskes et maleri udfærdiget af en dansk billedkunstner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen og kommunaldirektør Klavs Gross har forespurgt om billedkunstneren Søren Hagen kunne være interesseret i opgaven og fremstille et maleri af borgmester Henrik Zimino til den 1. april Kunstneren har den meddelt, at han gerne vil udføre opgaven. Kunstneren Søren Hagen udstiller i øjeblikket på Kastrupgårdsamlingen med en fremragende udstilling af oliemalerier - også portrætter. Nærmere kan ses på kunstnerens hjemmeside. Der henvises til kommunaldirektørens påtegning. ØKONOMI Kunstneren Søren Hagen har den oplyst at opgaven kan løses for en pris på ca kr. Kunstneren har tidligere malet borgmesteren i Egedal Kommune til en pris på kr. Udgiften forventes afholdt over konto 6 (fællesudgifter). PÅTEGNING Påtegning fra Kommunaldirektøren Fremsendes til Økonomiudvalget med henvisning til ikke-protokolleret principbeslutning på Økonomiudvalgsmødet den Indstillingen anbefales, idet udgiften afholdes inden for det vedtagne budget (konto 6). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 32

34 1. At der bestilles et portræt af borgmester Henrik Zimino udført af billedkunstneren Søren Hagen som beskrevet. Udgiften afholdes over konto 6. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling. 33

35 Bilagsoversigt 3. Tillægsbevillinger - parkeringskontrol Bevillingsskema - Parkeringskontrol ( /13) 2. Bevillingsskema - parkeringskontrol ( /13) 4. Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej 1. Dagsordenspunkt_Ansøgning om puljemidler fra S_ pdf ( /13) 2. Puljemidler fra Social- Børne og Integrationsministeriet ( /13) 3. Puljemidler Ud i naturen Ugandavej.pdf ( /13) 5. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde 1. Tillægsbevillingsskema - Øvrig undervisning og faglige uddannelser pr ( /13) 2. Tillægsbevillingsskema - Særligt udsatte børn og unge 2013 ( /13) 3. Tillægsbevillingsskema Alm. undervisning pr ( /13) Tillægsbevillingsskema, drift ( /13) Tilllægsbevillingsskema pr ( /13) 6. Tillægsbevillingsskema - Daginstitutioner og klubber pr ( /13) 7. Tillægsbevillingsskema - SFO pr ( /13) 8. Tillægsbevillinger forventet lønforbrug på folkeskoleormrådet endelig opgørelse ( /13) 9. Bemærkninger til forventet regnskab 2013 pr. ult.oktober 2013 Børne- og Skoleudvalget ( /13) 10. Budgetopfølgning ult. oktober Hele udvalget Graf ( /13) 11. Tillægsbevillingsskema til forventet regnskab pr /LØN-lockout ( /13) 7. Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout 1. Tillægsbevillingsansøgning - Reduktion af lærerløn - Budget 2013 ( /13) 8. Lejer til Iværksættertårnet 1. Ansøgning Frants Nielsen - Iværksættertårnet ( /13) 9. AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab 1. materiale fra AAB regnskab køkkener ( /13) 10. Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape 1. mat fra KAB, forrige indstilling ( /13) 34

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere