Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes Valg af dirigent...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent..."

Transkript

1 Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes Valg af dirigent Valg af stemmetællere Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til nyt domicil Gennemgang af projektforslag og indstilling til nyt domicil for Danmarks Jægerforbund Debat Afstemning Orientering Eventuelt

2 Dagsorden: Mødet åbnes af Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind Christensen 1. Valg af dirigent Hovedbestyrelsen foreslår advokat Jørgen Holst, som dirigent 2. Valg af stemmetællere Hovedbestyrelsen foreslår, at kredsformændene vælges til at være stemmetællere 3. Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til nyt domicil Gennemgang af projektforslag og indstilling til nyt domicil for Danmarks Jægerforbund Debat Afstemning v/formand Claus Lind Christensen og direktør Michael Stevns 4. Orientering Kort orientering om aktuelle emner v/formand Claus Lind Christensen 5. Eventuelt 2

3 REFERAT Danmarks Jægerforbund Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. januar 2014 Claus Lind Christensen åbnede mødet med at byde velkommen, og indledningsvis beklage flytningen af mødet, der imidlertid skyldtes force majeure. Han understregede, at den beslutning der skal træffes er vigtig. Den største i mange år, og det kræver mod at træffe store beslutninger. Han berørte endvidere kort den debat der har været, og som bl.a. er foregået på sociale medier. Den har været kontant, der har været mistro, til tider har debatten været unuanceret. Han påpegede det særlige ansvar, delegerede har og nævnte bl.a. at det er de delegeredes lod at lytte til argumenter og træffe beslutninger på vegne af dem, som har valgt dem til at gøre det. Herefter blev afsunget en kort sang. Ad 1. Valg af dirigent Hovedbestyrelsen havde foreslået advokat Jørgen Holst. Han blev enstemmigt valgt. Jørgen Holst takkede for valget, og gennemgik herefter forløbet for indkaldelsen, indledningsvis ved at vise indholdet af vedtægternes 25, der omhandler indkaldelsesvarsler til ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Følgende er citeret fra dirigentens noter: Som bekendt blev der den 18. november 2013 udsendt indkaldelse til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Datoen for det planlagte møde var den 5. december Det materiale, der udsendes den 18. november 2013, indeholdt en skrivefejl, således at der ét sted fejlagtigt stod, at repræsentantskabsmødet var torsdag den 6. december mod korrekt torsdag den 5. december. Dette forhold blev dog berigtiget ved et brev af 19. november Jeg citerede før vedtægternes 25. Det fremgik her, at der gælder to frister, dels en mindstefrist på 14 dage imellem indkaldelsen og det møde, der indkaldes til, dels en maksimal tidsramme på 6 uger fra den dag, hvor det var påkrævet, at der skulle indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Begge disse frister var utvivlsomt overholdt, idet berigtigelsen udsendt den 19. november 2013 stadig var udsendt mere end 14 dage forud for den planlagte dato for repræsentantskabsmødet den 5. december

4 Endelig indeholdt indkaldelsen af 18. november 2013 den dagsorden på 5 punkter, som også danner grundlaget for dagsordenen i dag. Hvis repræsentantskabsmødet var blevet gennemført den 5. december 2013, og jeg var blevet valgt som dirigent, ville jeg have konstateret dette møde som vedtægtsmæssigt indkaldt. Imidlertid skete der det, at vejrforholdene op til den 5. december 2013 udviklede sig således, at trafik og ikke mindst trafik over broforbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark ikke kunne benyttes. Hovedbestyrelsen vurderede, at der her forelå en sådan force majeure situation, at det ikke ville være demokratisk forsvarligt at gennemføre det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Mødet fandt derfor ikke sted. I stedet udsendtes en foreløbig indkaldelse den 5. december 2013 til repræsentantskabsmedlemmerne om, at der i stedet ville blive afholdt et møde med den samme dagsorden, som ellers skulle have været anvendt til det ekstraordinære møde den 5. december Mødet blev berammet til den 21. december Fristmæssigt ville der, også her være sket en efterlevelse af vedtægternes krav om et mindstevarsel på 14 dage og et maksimumvarsel på 6 uger. Sidstnævnte uanset om man anser 6 ugers fristen som løbende fra 18. november 2013, hvor de oprindelige indkaldelser fandt sted, eller om også 6 ugers varslet startede forfra den 5. december Jeg har fået oplyst, at såvel Hovedbestyrelsen som kredsformændene i de følgende dage blev betænkelige ved at gennemføre et ekstraordinært repræsentantskabsmøde så tæt på juledagene, som tilfældet var, nemlig den 21. december Selvom vejrforholdene ikke vanskeliggjorde en gennemførelse var det efter det oplyste alligevel betænkeligt at gennemføre mødet, hvis mange repræsentanter, som følge af juletravlheden ikke havde mulighed for at møde frem. Under alle omstændigheder besluttede Hovedbestyrelsen at ændre mødedagen til lørdag den 4. januar Dette blev herefter indarbejdet i den endelige indkaldelsesskrivelse af 10. december 2013, hvor datoen i dag lørdag den 4. januar 2014, kl som starttidspunkt er anført, ligesom der er en henvisning til dagsordenen fra indkaldelsen af 18. november Ligeledes er mødestedet Messe C, Vestre Ringgade 101, Fredericia, anført. En indkaldelse rundsendt den 10. december 2013 i forhold til en mødedato den 4. januar 2014 overholder utvivlsomt vedtægternes krav om et mindstevarsel på 14 dage. 4

5 Yderligere er der ingen tvivl om, at der i dag den 4. januar 2014 er gået mere end 6 uger, siden Hovedbestyrelsen udsendte den oprindelige indkaldelse af 18. november Spørgsmålet er derfor, om 6 ugers varslet i vedtægternes 25, stk. 2 er iagttaget (og hvis ikke, hvad konsekvenserne er). Hvis man forestiller sig, at Hovedbestyrelsen den 18. november 2013 havde besluttet at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i dag, er der som nævnt tale om et længere indkaldelsesvarsel end de 6 uger, der er nævnt i vedtægternes 25, stk. 2. Spørgsmålet er imidlertid, om vedtægterne skal forstås på en sådan måde, at den indkaldelse, som faktisk er sket den 10. december 2013, skal anses som værende en imødekommelse af det behov, som Hovedbestyrelsen havde konstateret den 18. november Det er utvivlsomt delvist tilfældet, men i endnu højere grad er baggrunden for indkaldelsen, foretaget den 10. december 2013 jo et resultat både af den oprindelige indkaldelse og de i mellemtiden indtrufne helt ekstraordinære omstændigheder, der gjorde det relevant at omberamme repræsentantskabsmødet planlagt til den 5. december Det er således min opfattelse som dirigent, at 6 ugers fristen i forhold til indkaldelsen af 10. december 2013 skal regnes fra den 10. december Hvis man tager udgangspunkt i denne forståelse af vedtægterne, og det faktiske hændelsesforløb, er også 6 ugers fristen utvivlsomt iagttaget. Jeg har set mailkorrespondance, hvorefter forbundsmedlemmer mener, at 6 ugers fristen ikke er iagttaget. Det er yderligere her anført, at det faktum, at der er gået mere end 6 uger fra det tidspunkt, hvor Hovedbestyrelsen oprindeligt fandt en indkaldelse aktuel, nemlig den 18. november 2013, medfører, at det forslag, som Hovedbestyrelsen dengang havde udformet, aldrig vil kunne genfremsættes, eller med andre ord, at det skulle være ugyldigt at behandle og vedtage Hovedbestyrelsens forslag i dag. Selvom man lægger til grund, at 6 ugers fristen skal forstås som påbegyndt pr. 18. november 2013, er det min opfattelse, at en tilsidesættelse som sket, ikke har konsekvenser for nærværende repræsentantskabsmødes lovlige indkaldelse og gyldighed. Det vigtige er her at bemærke, at 6 ugers fristen i vedtægternes 25, stk. 2, må antages først og fremmest at skulle beskytte de repræsentanter, der uden for Hovedbestyrelsen ønsker, at der indkaldes til et ekstraordinært møde, henholdsvis en situation, hvor Hovedbestyrelsen har udtrykt mistillid til formanden. I disse situationer er der et beskyttelsesværdigt behov for, at Hovedbestyrelsen ikke kan trække en indkaldelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i urimelig lang tid. Det samme hensyn gør 5

6 sig ikke gældende, når der er tale om et almindeligt forslag fra Hovedbestyrelsen selv. Da det er Hovedbestyrelsen, der har interesse i at få givne forslag behandlet, vil Hovedbestyrelsen under sådanne omstændigheder formentlig også kunne dispensere. Hvis det omvendt antages, at der foreligger en fejl, er den af ren formel karakter, undskyldelig og uden reelle følger, og kan derfor efter min sikre bedømmelse efter den praksis, der foreligger i dansk foreningsret, ikke medføre ugyldighed. Kristian Mogensen anfører således side 58 (i Håndbog for Dirigenter): "På den anden side vil det som regel ikke medføre ulovlighed, at mødet afholdes senere end den i vedtægterne angivne termin. Fejlen afhjælpes jo ikke, men bliver kun værre, hvis man erklærer mødet for ulovligt og derefter afholder det en endnu senere dag." Ud over de krav til indkaldelsesvarsler, som jeg nu har gennemgået, foreskriver som også oplæst vedtægten, at der skal udsendes en dagsorden til Repræsentantskabet. Dette skete allerede den 18. november Der er også med de foreskrevne varsler indkaldt til møde på den adresse, hvor vi nu alle befinder os. Der er ikke yderligere formkrav til indkaldelsen. Jeg vil derfor konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indkaldelse. Citat slut. Dirigenten efterspurgte eventuelle kommentarer til denne konklusion. Der var ingen kommentarer. Dagsordenen blev herefter gennemgået i sin helhed. Her pointerede dirigenten, at det i punkt 3 fremsatte forslag ikke har karakter af et forslag om vedtægtsændring, men er et almindeligt forslag fra Hovedbestyrelsen, hvorfor eventuel vedtagelse sker ved simpel majoritet. Desuden tilføjede han, at der i forbindelse med afstemningen under punkt 3 vil blive specifikt redegjort for afstemningstemaer og - forløb, samt metode. Dirigenten nævnte endvidere, at der via mail var fremkommet et yderligere forslag, som der var fremsat anmodning om at sætte på dagsordenen. Forslaget opfylder imidlertid ikke betingelserne for at kunne betragtes som et selvstændigt forslag. Han påpegede endvidere, at hverken punkt 4 eller 5 er beslutningspunkter, og redegjorde afslutningsvis kort for reglerne for at tage ordet. Man taler kun fra talerstolen, man viser mandatkort, og man siger hver gang sit navn, uanset om man holder flere indlæg. Desuden nævnte han, at det i forbindelse med afstemninger vil blive vurderet, om betingelserne for afstemning ved håndsoprækning er til stede, og at der i tvivlstilfælde vil blive skriftlig afstemning. Der vil da blive redegjort for, hvordan man forholder sig til stemmesedlerne. Han konstaterede, at der var indskrevet 356 delegerede og påpegede vigtigheden af, at ingen forlader forsamlingen før dagsordenens punkt 3 er færdigbehandlet. Har man alligevel behov for 6

7 det, skal mandatkort og stemmeseddel være afleveret. Endvidere understregede han, at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. Ad 2. Valg af stemmetællere Hovedbestyrelsen havde foreslået kredsformændene som stemmetællere. Imidlertid var kredsformanden i Kreds 1 ikke til stede, i stedet blev foreslået Tage Espersen. Heller ikke kredsformanden i Kreds 4 var til stede, her blev i stedet foreslået Poul Bundgård. Forslagene blev enstemmigt vedtaget. Ad 3. Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til nyt domicil En PowerPoint præsentation blev vist på storskærm, og Claus Lind Christensen tog ordet og nævnte indledningsvist, at præsentationen minder om den, der tidligere er blevet vist, dog suppleret med senere tilkomne emner. I 1992 blev Danmarks Jægerforbund dannet fordi der var en række visionære organisationsfolk, som så behovet for at danne et samlet Jægerforbund. Vores Jægerforbund har siden dengang udviklet sig, og vi har et forbund der har indflydelse - en indflydelse, som styrkes dag for dag, og som vi dagligt arbejder på at styrke endnu mere. Derfor har der også i mange år været et udtalt ønske om at styrke vores administration, ved at få samlet vores to huse i henholdsvis Rødovre og på Kalø. Et ønske som også er underbygget af, at vi igennem de sidste år, har gjort os økonomiske robuste, for netop at skabe et fælles domicil, som kan være et kraftcenter for jagten og naturen i Danmark. I 2008 blev den første arbejdsgruppe nedsat, og der blev arbejdet på, at realisere målet om at skabe et fælles sted for jagten. Dette arbejde skete med svingende styrke, men i 2012 besluttede vi os for at sætte handling bag ordene, da vi som organisation ikke i længden kunne blive ved med at tale om at vi skulle samles, da det naturligvis er opslidende for medarbejderne, da de jo ikke ved om de er købt eller solgt. Dette førte til en intensiv proces i løbet af sidste halvår af 2012 og 2013 frem til i dag, hvor der skete et grundigt arbejde med at afdække behov og sondere terrænet, og her vil jeg specielt rette en tak til domicilarbejdsgruppen og ikke mindst vores direktør Michael Stevns, for en kæmpe indsats i det sidste års tid. Der er brugt mange timer! Vi sagde at vi ville. Og det vi sagde, det gjorde vi. Og nu er vi så her i dag, hvor vi skal tage stilling til, hvordan vi skal placere os på landkortet, samt den økonomiske ramme for det kommende Jagtens Hus. Inden vi graver os helt ned i vores indstilling og fortællingen om arbejdet, skal vi lige omkring forhistorien og hvad der har været domicilgruppen og i sidste instans Hovedbestyrelsens arbejdsgrundlag. Det vi præsenterede på formandsmødet i december 2012 var fire målsætninger, samt tre senarier hvor vi forventede at placere domicilet i landskabet. 7

8 Målsætningerne var: - ét sted - moderne arbejdsmiljø for medarbejderne - driftsomkostningerne skal passe til vores nuværende økonomi - vildtforvaltningen skal være en del af vores organisation De tre scenarier var: - langs motorvejen fra Sorø til Odense - langs motorvejen fra Odense til Horsens - Kalø Disse mål og scenarier blev ligeledes gennemgået på kredsmøderne, og sluttelig, så kan jeg sige, at denne planche også var en del af min beretning på repræsentantskabsmødet her i sommer, hvorfor dette var en del af Hovedbestyrelsens arbejdsgrundlag for at kunne realisere et Danmarks Jægerforbunds fælles domicil. Det andet element, som var Hovedbestyrelsens arbejdsgrundlag var vores strategi, som ligeledes blev vedtaget på Repræsentantskabet i 2013, og som også satte en kurs for arbejdet, nemlig at vi vedtog en strategi med følgende målsætning Med jagtens Hus opstår en samling af kompetencer, til daglig glæde for medlemmer, medarbejdere, jagten, vildtet og naturen. Til dette var der også knyttet følgende mål: Senest i 2015 vil vi etablere Danmarks kompetencecenter for jagt- og vildtforvaltningen. Dette har været Hovedbestyrelsens arbejdsgrundlag, hvor opgaven har været klar og området der skulle afsøges ligeså, og det er på den baggrund, at en enig hovedbestyrelse har præsenteret det. Claus Lind Christensen gik herefter over til at gennemgå nogle af de på planchen nævnte emner, og talte om: Formål Men hvad er formålet med at skabe et Jagtens hus? Det entydige svar er, at vi ønsker at samle kræfterne under et tag, således at vi kan styrke vores indsats over for jer, som medlemmer og tillidsfolk, men vigtigst af alt styrke vores indsats for at arbejde maksimalt for jagten og naturen i Danmark kort og godt for at kunne arbejde for vores vision Mest mulig jagt og natur. Denne styrke opnår vi bl.a. ved, at vi får samlet alle vores kompetencer under et tag, som vil være med til at styrke vores effektivitet i hverdagen, en hverdag som ofte er hektisk, hvor vi har brug for at kunne udnytte den synergi, som alle vores medarbejdere rummer. Det er altafgørende, at vi får den bedste videndeling og en effektiv og sammenhængende, ekstern kommunikation. Det kan et fælles hus hjælpe meget med til. 8

9 Det er også et Jagtens Hus som skal stå som et fyrtårn for jagten og naturen i Danmark. Som et symbol på den aktive forvaltning jægerne står bag, hvor jægerne og det danske samfund kan søge viden om jagt, natur og vildtforvaltning. Hvorfor ikke bo i nærheden af København og centraladministrationen, politikerne og de andre grønne organisationer, det er der spurgt om en del gange? I Danmarks Jægerforbund har vi brug for mere end blot at bo i et kontorhus, hvis vi skal løse de opgaver vi har sat os for, heriblandt den vigtige opgave i at drive vildtforvaltningsskolen, hvor vi netop uddanner folk til jobs i den offentlige vildtforvaltning. Derudover er det ikke hver dag vi har møder med politikerne, og de møder der holdes er der ikke mange medarbejdere der deltager i. Kort og godt: Vi skal være et sted, hvor vi kan løse vores opgaver og det er hverdagene der er flest af, og her finder vi, at vores sted skal være i naturen. Kravspecifikation ("drømmen"): Et unikt projekt. Videncenter, uddannelsescenter, forsknings-, udviklings- og demonstrationscenter. Danmarks nye midtpunkt for alt hvad der handler om jagt, vildt, våben, hunde, anvendelse af vildt mv. Et center der spænder fra undervisning og kultur, til innovation og råvarer, til mad og mode. Den omfattende kravspecifikation tog udgangspunkt i specifikationen fra Der blev lavet gode lister og input til, hvordan det kan se ud: Kontor, møde- og undervisningsfaciliteter (2650 m2) - Plads til 60 medarbejdere (1500 m2) - Auditorium til 150 personer og diverse undervisningslokaler (400 m2) - Kantine, køkken, diverse sekundære rum (500 m2) - Lager til diverse tryksager og udstillingsmaterialer (200 m2) - Våbenlokale (50 m2) Overnatningsmuligheder (600 m2) 30 værelser med bad (600 m2) Forsknings- og udviklingsfaciliteter (200 m2) - Håndtering af vildt (50 m2) - Trofælaboratorium (50 m2) - Diverse specialrum (50 m2) - Køle- og fryserum (50 m2) Hundegård (1300 m2) - Plads til 20 hunde (300 m2) - Luftningsområde (1000 m2) Skydebane ( m2) - Skydning med hagl fra 5 standpladser i forbindelse med uddannelse og test 9

10 - Skydning med riffel (100m og 200 m, samt til løbende skive) i forbindelse med uddannelse og test - Skydning med bue fra 3 standpladser Undervisning og overnatning i det fri (500 m2) - Shelters og bålhytter til brug for naturformidlingsaktiviteter Demonstrationsfaciliteter - Træning af forskellige jagtformer i forskellige biotoper (mark, skov, sø og hav) - Test af fodermarker - Test af fælder Parkeringsareal (1000 m2) Så alt i alt er der tale om et byggeri på ca m2, udenomsarealer på ca. 1-2 hektar, samt adgang til naturskønne arealer som mark, skov, sø og hav indenfor nær afstand. Det var en specifikation på det perfekte og uden prisskilt. Der var også andre ønsker, men husk, det er ønsker! Og her var vi klar over, at når afsøgningen gik i gang, så kunne vi ikke få det hele. Økonomien sætter grænser. Lokaliseringsproces: Intet var givet på forhånd. Der blev sendt prospekter. Vi modtog over 50 forslag, bl.a. forslag fra 13 kommuner, og fra en række ejendomsmæglere. Også medlemmer og medarbejdere kom med gode forslag. Vi oplevede forskel på, hvordan kommunerne arbejder, der er forskel på, hvor professionelle de er. Der var også stor forskel på egnetheden af forslagene. Vi lagde vægt på at have en god kommune at arbejde sammen med i længden. Derefter startede en ligeværdig proces, med at få bearbejdet de enkelte input, og her var processen den, at de 50+ blev til 11 i en grovsortering, hvor alle stederne blev scoret efter et system. De 11 blev sorteret ned til 4 efter en grundig drøftelse og bearbejdning i arbejdsgruppen, men det var en meget enig gruppe, der kom til disse fire. Disse fire blev besøgt - et af stederne faldt hurtigt fra. Derefter blev de tre resterende regnet grundigt igennem og vurderet på alle de opstillede krav. En række af de andre forslag har også været besøgt, men på en mere anonym måde. Der har været muligheder i alle tre scenarieområder, og plus det løse, som er kommet ind af forskellige kanaler. Sent - efter at vores afsøgning og alle udredninger var afsluttet, fik vi præsenteret et sted på Sydsjælland nemlig Avnø flyverskole. Her fik vi præsenteret et salgsprospekt, der tilsyneladende kunne præsentere en god pris. Grundet det fremskredne tidspunkt, var det ikke muligt at behandle stedet, da et køb ikke består i, blot at foretage en vurdering af et salgsprospekt og et besøg, men også en grundig konsekvensvurdering. Der blev dog foretaget en vurdering, som vi har udsat alle forslagene for. Her kom forslaget ind på en plads nr. 17. Der er en lang række servitutter på stedet, som var uafklarede og tager tid at gennemgå. Der er herunder en ukendt forurening fra den tid, hvor der var flyverskole. Endelig er der en meget omfattende fredning på stedet, hvor vi ved en gennemlæsning af denne kunne 10

11 konstatere, at jagt ikke var tilladt i området, hvilket vi på ingen måde fandt i overensstemmelse med, at Jagtens hus skulle ligge der. Det var også med til, at vi ikke kunne arbejde videre med stedet. Det vil vi ikke kendes for at bo et sted, hvor der er jagtfredet. Der har været stort spænd i mulighederne, helt fra et hemmeligt gods til en grund ved Fredericia og en institution ved Middelfart. Ud over disse steder har der været andre godser, en kursusejendom, et nedlagt plejehjem og en for lille grund med en ruin lige op ad motorvejen. Jeg kan afsløre, at grunden i Fredericia og det hemmelige gods var med i slutspurten, og til sidst stod vi tilbage med Kalø og det hemmelige gods. Årsagen til at jeg ikke kan afsløre det hemmelige gods er, at det officielt ikke er til salg/leje, da der var andre lejere i bygningerne. Det må vi respektere. Der var til sidst tre finalister og her kom Kalø bedst ud. Det ene alternativ det hemmelige gods - handlede om leje af grund og eksisterende kontorlokaler, samt egen investering i værelsesbygninger, kantine, mødelokaler, laboratorier, sekundære rum, mv. En stor lejeandel, og dermed mindre opsparing. Den tredje mulighed, en tom grund i Fredericia, hvor jord i udkanten af et industriområde skulle købes, og alt skulle bygges op fra grunden, inkl. naturen, som på nuværende tidspunkt kun består af flade marker, og der var ingen plan for hvornår et skovrejsningsprojekt ville blive igangsat. Dertil kom, at det var meget usikkert i forhold til kommunen, i hvilken grad vi ville kunne få adgang til området. Der var ting, vi ikke kunne få at vide, og det var svært at få konkrete svar. I begge alternativer skulle der med andre ord bygges dyre kvadratmetre f. eks. værelser som ikke ville kunne udnyttes kapacitetsmæssigt særligt godt, men som kostede ligeså meget pr. kvadratmeter som gode kontorlokaler. I sidste ende var det en helhedsvurdering, der gjorde, at vi valgte Kalø. Hertil hørte naturligvis også en overvejelse om, hvor mange medarbejdere, vi kunne regne med, at der ville flytte med de forskellige steder. Og så indgik der en vurdering af alle de andre forhold, som vi kunne nyde godt af de forskellige steder: Omgivelser, uddannelsesmuligheder, formidlingen, turiststrømmen, mv. Det er processen vi har været igennem grundigt hvor intet var givet. Projektet: Kalø bliver det nye udgangspunkt. Vi har kontakt med Naturstyrelsen og med Syddjurs kommune. Vi har omarbejdet projektet flere gange, løsningen lever op til ønskerne, og den bidrager til områdets forskønnelse. Kaløløsningen er så ikke bare en løsning der omfatter os selv, det er også en løsning, der omfatter meget andet, og samarbejdspartnere, som vi faktisk mener, er med til at løfte den løsning vi er i stand til at opbygge. Der er universitetet - vi har højskolen og landbrugsskolen som nabo. Vi ligger i en nationalpark, der er en turiststrøm - der kommer årligt ca turister til ruinen. Vi ligger kun 30 min. fra Danmarks næststørste by. Der er hvad vi skal bruge indenfor rækkevidde, og vi ligger omgivet af 11

12 mark, skov, sø og hav. Vi har ubenyttede bygninger der kan bruges til lager, vi har en skydebane, der kan dække vores behov for uddannelse. En af de store og vigtige naboer er DCE, Århus universitet og Naturstyrelsen to partnere som vi har arbejdet sammen med rigtig længe og som er betydende for jagten i Danmark. DCE fordi de er de førende inden for vildtforskning i Danmark, og Naturstyrelsen fordi vi har et fantastisk samarbejde om skovene og markerne, hvor vi i dag har en samarbejdsaftale, som vi er ved at udvide til at give os endnu større frihedsgrader på deres arealer. Denne aftale er endnu ikke helt færdig, men der hvor den ligger lige nu, der er vi kommet rigtig langt, og i relation til hvor lang en aftale vi kan få, så er det således at vi arbejder hen imod, at der for vores vedkommende er en opsigelse på et år, og at aftalen fra Naturstyrelsen er uopsigelig, hvilket er udtrykt af styrelsen. Derudover så foreligger der nu et færdigt udkast til en aftale om en gensidig hensigtserklæring, at Naturstyrelsen ikke foretager salg af området uden at Jægerforbundet er informeret. Disse aftaler vil blive effektueret inden køb af området. Er det så en usikker aftale? Bestemt ikke, da jeg ikke tror, at nogen private vil give os en lignende aftale, medmindre at det ville koste betydelige summer. Alternativet ville være, at vi skulle eje disse jordområder, hvilket jo naturligvis ville forøge vores investeringer betragteligt. I Jagtens Hus har vi også brug for overnatningsfaciliteter, og i første omgang troede vi på, at vi ville have dem selv, lige omkring bygningerne. Her var det, at muligheden omkring Rønde Vandrehjem dukkede op. Og det er en mulighed, med gode perspektiver. Vandrerhjemmet består af en række flotte værelser med en fantastisk udsigt, samt diverse opholdsrum. I dag er belægningsgraden på vores egne værelser ikke høj (faktisk kun 15%), når vi ikke har vildtforvalterelever, og her så vi en mulighed for at dele vores behov med de øvrige aktører i området, samt de turister der er i området, hvilket i sig selv er med til at fremme jagten, hvis hr. og fru Danmark kommer til at kunne overnatte i et jagtmiljø. Det er en fornuftig forretning. Vi booker, når vi skal bruge det, og lejer ud, når vi ikke skal. I første omgang vil der være tale om en forpagtning af kommunen med forkøbsret, og her er prisen på et sådant niveau, at det ikke er rentabelt at købe lige nu. I kravspecifikationen lagde vi også op til, at vi skulle have store mødefaciliteter. Her viste der sig også en god løsning ved naboen, nemlig på Landbrugsskolen og Højskolen, hvor der er henholdsvis Auditorium og en sportshal. Disse kan lejes til en god pris, og da vi kun skal bruge den få gange om året, så ville det være tosset at investere selv. Claus Lind Christensen overlod herefter ordet til Michael Stevns, der gennemgik byggeriets udseende: På et tidspunkt i lokaliseringsprocessen havde vi brug for at undersøge, om lokalplanens rammer i Kalø kunne rumme de bygningsstørrelser og de funktioner, som vi har brug. Jeg tog derfor kontakt til et arkitektfirma, som jeg mente ville kunne hjælpe os. 12

13 ARKITEMA er et af landets førende arkitektfirmaer, som forstår at tegne i enkle streger, som bruger materialer der passer til vores verden og værdier, som formgiver så bygningerne passer ydmygt ind i naturens ramme, og ikke mindst er kendt for at tegne enkelt og stilmæssigt noget, der kan holde i mange år. I skal jo tænke på, at bygningerne skal stå og spejle sig over til Kalø Slotsruin, som har stået urokkeligt fast der siden år 1313, altså i 700 jagtsæsoner. Vurderingerne blev brugt i alle forslagene vi så på. Inspirationen til byggeriet er fundet udenfor, i form af et simpelt shelter - et ly, der skærmer for vejrliget, er åbent for indtryk og udtryk, tæt forbundet med naturen, planter og dyr, samt enkelt i sin form, i sin vedligeholdelse og indretning. Michael Stevns viste herefter plancher med byggeforslaget, en længebygning og en situationsplan. Til byggeforslaget bemærkede han, at det er let at genkende shelterets form i byggeriforslaget. Det signalerer natur, lys og samarbejde. Administrationsbygningen indeholder reception, kontorer til 60 personer, diverse tekniske rum, som f. eks. et lokale til partering og undersøgelse af vildt, et våbenværksted og et trofælaboratorium, hvor vi ved hjælp af traditionelle og højteknologiske metoder kan undersøge opsatse, mv. Der er også diverse arkiver, samt et indskydningsrør til riffel. Mødehuset vil indeholde forskellige størrelser mødelokaler, undervisningslokaler og grupperum, så vi kan præstere undervisning i topmoderne lokaler og efter de bedste læringsprincipper. Der vil også være en kantine, samt en jagtstue, hvor kursisterne kan sidde i pauser og om aftenen og ordne verdenssituationen. Mellem husene er der plads til forskellige udendørs aktiviteter. Og omme bagved findes der hundegårde, som i dag. Endelig er der planlagt et lille formidlingshus, som I ikke kan se på denne tegning, men på den næste. Det skal anvendes til formidling af jagt og natur overfor offentlighed, turister, skoler, osv.; Der er tale om en lille butik, et udstillingslokale, et lokale til praktisk naturformidling (f. eks. dissekering af en fasan), og offentlige toiletter. (planche af længebygning) Her kan I se et kig ind i den ene længebygning. Det er administrationsbygningen, vi kigger ind i. I kan se, at der er masser af lys. Der er to etager, og der er et godt solskærmende udhæng, hvorunder der også er mulighed for at lave diverse aktiviteter. Ved valg af materialer er der tænkt meget over, at det skal kunne holde til at blive brugt. Husene vil være velegnede både til jagtstøvler og til hundepoter. Vi taler om beton, glas og træ, - både ude og inde. Alt bliver sat sammen, så der bliver et rigtigt godt arbejdsmiljø, hvor der er taget hensyn til både akustik, lys, klima, energiforbrug, arbejdsflow, vedligeholdelse, rengøring, osv. (planche med situationsplan) Her kan I se en situationsplan med placering af bygningerne. Øverst til højre har vi administrationsbygningen, der ligger med ryggen op mod skoven. Under denne adskilt af paradepladsen ligger mødehuset. Til venstre det lille formidlingshus med bl. a. en lille butik, hvor de mange turister kan købe diverse varer, der har jagtlig forbindelse. Der er parkeringsplads, som både bruges af gæster til os, og af til gæster til skoven. Forestil jer, at vi kan få 10-20% af den store turiststrøm, der kommer forbi, til at bruge vores parkeringsplads. Det vil i sig selv give en god 13

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere