Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S"

Transkript

1 Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK Kastrup CVR-nr Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2009 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er et uddrag af den samlede årsrapport for Koncernårsrapporten er udarbejdet i en særskilt publikation, der kan modtages ved henvendelse til Københavns Lufthavne A/S. Begge er tilgængelige på Årsregnskabet for moderselskabet er en integreret del af den samlede årsrapport. Den samlede årsrapport inklusive koncernårsrapport og årsregnskabet for moderselskabet vil blive sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor en kopi også kan rekvireres på

2 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 2 Resultatopgørelse 3 Balance, aktiver 4 Balance, passiver 5 Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter 8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning for Københavns Lufthavne A/S er indholdt i ledelsesberetningen for koncernen i koncernårsrapporten. Hoved - og nøgletal Der gives ikke særskilte hoved - og nøgletal for moderselskabet. Der henvises til hoved - og nøgletal for koncernen i koncernårsrapporten. 1

3 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for moderselskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven samt øvrige regnskabsbestemmelser, der er gældende for selskaber noteret på Københavns Fondsbørs. Anvendt regnskabspraksis for moderselskabet er den samme som for koncernen, dog med nedenstående tilføjelser. Koncernens anvendte regnskabspraksis fremgår af koncernårsrapporten. Ændring i anvendt regnskabspraktsis og præsentation Den anvendte regnskabspraksis og præsentation er uændret i forhold til sidste år. Finansielle anlægsaktiver I årsregnskabet for moderselskabet indregnes kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder efter den indre værdis metode, dvs. til den forholdsmæssige andel af den Andel af resultat i dattervirksomheder og associerede virksomheder er indregnet i moderselskabets resultatopgørelse. I moderselskabet henlægges den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder via overskudsdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode. Aktier i andre selskaber end dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til dagsværdi. Dagsværdi af børsnoterede aktier er kursværdien pr. balancedagen (salgsværdien). Kursreguleringen af aktierne indregnes i resultatopgørelsen under de finansielle poster. Pengestrømsopgørelse Der er ikke udarbejdet en særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet i henhold til årsregnskabslovens 86. Der henvises til pengestrømsopgørelsen for koncernen i koncernårsrapporten. Segmentnote Der gives ikke særskilt segmentoplysninger for moderselskabet. Der henvises til segmentnoten (note 3) for koncernen i koncernårsrapporten. 2

4 Resultatopgørelse 1. januar december Note DKK mio Trafikindtægter 1.566, ,9 Koncessionsindtægter 725,8 807,0 Lejeindtægter 238,8 230,3 Salg af tjenesteydelser med videre 174,1 149,3 1 Omsætning 2.705, ,5 2 Andre driftsindtægter 1,2 1,7 3 Eksterne omkostninger 343,9 442,3 4 Personaleomkostninger 913,7 901,6 5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 460,0 382,6 Driftsresultat 988, ,7 6 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 24,6 52,7 6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 14,3-37,3 7 Finansielle indtægter 40,2 37,8 8 Finansielle omkostninger 256,4 177,3 Resultat før skat 811, ,6 9 Skat af årets resultat 197,0 258,3 Årets resultat 614,3 755,3 Der disponeres således: Overført til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode -42,9-144,5 Overført overskud 42,9 216,4 Vedtaget udbytte i året 260,0 423,4 Forslag til udbytte 354,3 260,0 614,3 755,3 3

5 Balance Pr. 31. december Aktiver Note DKK mio ANLÆGSAKTIVER 10 Immaterielle anlægsaktiver i alt 185,7 153,1 11 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.065, ,2 Investeringsejendomme 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.435, ,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 389,9 332,2 Materielle anlægsaktiver under udførelse 399,0 910,5 Materielle anlægsaktiver i alt 6.454, ,7 Finansielle anlægsaktiver 12 Kapitalandele i dattervirksomheder 85,4 90,2 12 Kapitalandele i associerede virksomheder 145,6 158,3 13 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 3,0 Finansielle anlægsaktiver i alt 231,1 251,5 Anlægsaktiver i alt 6.871, ,3 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 290,2 276,5 Tilgodehavender fra dattervirksomheder 420,5 385,1 Andre tilgodehavender 18,4 12,3 Periodeafgrænsningsposter 31,6 32,6 Tilgodehavender i alt 760,7 706,5 Likvide beholdninger 342,4 2,6 Omsætningsaktiver i alt 1.103,1 709,1 Aktiver i alt 7.974, ,4 4

6 Balance Pr. 31. december Passiver Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 Nettoopskrivninger efter indre værdis metode -107,2 34,9 Overført overskud 2.158, ,8 Forslag til udbytte 354,3 260,0 Egenkapital i alt 3.190, ,5 HENSATTE FORPLIGTELSER 9 Udskudt skat 804,6 770,9 Hensatte forpligtelser i alt 804,6 770,9 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 15 Kreditinstitutter 2.947, ,1 Anden gæld 443,0 262,8 Langfristede gældsforpligtelser i alt 3.390, ,9 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 15 Kreditinstitutter 0,0 940,2 Forudbetalinger fra kunder 119,6 99,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 194,3 189,6 9 Skyldig selskabsskat 6,4 168,5 16 Anden gæld 262,7 200,0 Periodeafgrænsningsposter 5,9 7,9 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 588, ,1 Gældsforpligtelser i alt 3.979, ,0 Passiver i alt 7.974, ,4 17 Økonomiske forpligtelser 18 Nærtstående parter 19 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering 20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter 21 Begivenheder efter balancedagen 5

7 Egenkapitalopgørelse 2009 DKK mio. Note Aktiekapital Reserve for indre værdi Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2009 Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar ,8 34, ,8 260, ,5 Årets resultat -42,9 42,9 614,3 614,3 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 6,0 6,0 Regulering af investeringer i associerede virksomheder vedrørende sikringstransaktioner 12 8,5 8,5 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner -180,0-180,0 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 8 28,4 28,4 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen 37,9 37,9 Udbetaling af udbytte -520,0-520,0 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december ,8-107, ,7 354, ,6 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 354,3 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 45,1. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 13. august 2009 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0 mio., svarende til DKK 33,1 pr. aktie. 6

8 Egenkapitalopgørelse 2008 DKK mio. Note Aktiekapital Reserve for indre værdi Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar december 2008 Regnskabsmæssig værdi pr. 1. januar ,8 54, ,2 912, ,4 Regulering for negativ reserve (primo) -0,2 0,2 0,0 Årets resultat -154,9 226,8 683,4 755,3 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -12,3-12,3 Regulering af investeringer i associerede virksomheder vedrørende sikringstransaktioner 12 92,9 92,9 Regulering af investeringer i associerede virksomheder vedrørende aktuarmæssige gevinster/tab 12 18,5 18,5 Årets værdiregulering af sikringstransaktioner 110,6 110,6 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 8-62,9-62,9 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -11,9-11,9 Udbetaling af udbytte , ,1 Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december ,8 34, ,8 260, ,5 Selskabets aktiekapital består af stk. á DKK 100. I overført overskud indgår forslag til udbytte på DKK 260,0 mio. Foreslået udbytte pr. aktie udgør DKK 33,1. På baggrund af halvårsresultatet blev der pr. 12. august 2008 udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 423,4 mio., svarende til DKK 54,0 pr. aktie. 7

9 Noter Note DKK mio Omsætning Trafikindtægter Startafgifter 440,3 517,5 Passagerafgifter 686,2 708,1 Security afgifter 284,0 300,5 Handling 98,5 103,1 Opholdsafgifter, CUTE med videre 57,3 46,7 Trafikindtægter i alt 1.566, ,9 Koncessionsindtægter Shoppingcenter 512,5 554,0 Øvrige koncessionsindtægter 213,3 253,0 Koncessionsindtægter i alt 725,8 807,0 Lejeindtægter Lejeindtægter fra udlejning af lokaler 161,3 154,5 Lejeindtægter fra udlejning af arealer 69,4 67,5 Øvrige lejeindtægter 8,1 8,3 Lejeindtægter i alt 238,8 230,3 Salg af tjenesteydelser med videre i alt 174,1 149,3 Omsætning i alt 2.705, ,5 2 Andre driftsindtægter Salg af materielle anlægsaktiver 1,2 1,7 Andre driftsindtægter i alt 1,2 1,7 3 Eksterne omkostninger Drift og vedligeholdelse 237,5 209,5 Energiomkostninger 42,7 41,6 Administrationsomkostninger 69,5 92,6 Øvrige omkostninger -5,8 98,6 Eksterne omkostninger i alt 343,9 442,3 Revisionshonorar til generalforsamlingsvalgt revisor PricewaterhouseCoopers udgør DKK 1,4 mio. (2008: DKK 1,4 mio.). Honorar for andre erklæringer med sikkerhed udgør DKK 0,1 mio. (2008: DKK 0,1 mio.), skatterådgivning DKK 0,1 mio. (2008: DKK 0,1 mio. samt andre ydelser end revision til PricewaterhouseCoopers udgør DKK 0,4 mio. (2008: DKK 0,5 mio.). 8

10 Noter Note DKK mio Personaleomkostninger Gager og lønninger 891,1 868,7 Pensioner 73,1 68,8 Andre omkostninger til social sikring 6,5 4,7 Øvrige personaleomkostninger 32,6 53, ,3 996,0 - Aktiveret som anlægsaktiver 89,6 94,4 Personaleomkostninger i alt 913,7 901,6 I 2009 har der i gennemsnit været fuldtidsbeskæftigede i CPH (2008: fuldtidsbeskæftigede). For informationer vedrørende vederlag til bestyrelse og direktion henvises til note 7 i koncernårsrapporten. 5 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver Software 45,8 41,5 Grunde og bygninger 153,8 147,0 Tekniske anlæg og maskiner 189,1 134,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 71,3 59,6 Afskrivninger af immaterielle og materielle aktiver i alt 460,0 382,6 6 Resultat af kapitalandele i datterselsvirksomheder efter skat Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab A/S, Danmark 9,0 26,6 Copenhagen Airports International A/S, Danmark 15,6 26,1 Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat i alt 24,6 52,7 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat NIAL Group Ltd., England Inversiones y Tecnicas Aeroportuarias S.A. de C.V. (ITA), Mexico Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat i alt 14,3-37,3 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder vises samlet, da de respektive regnskaber for de associerede virksomheder endnu ikke er offentliggjort. 7 Finansielle indtægter Renter af bankmellemværender med videre 4,3 2,9 Renter af mellemregning med dattervirksomheder 20,8 17,5 Renter af øvrige tilgodehavender 3,7 3,3 Valutakursgevinster 11,4 14,1 Finansielle indtægter i alt 40,2 37,8 I valutakursgevinst indgår i 2009 en urealiseret valutakursgevinst vedrørende langfristet USD-lån på DKK 28,4 mio. (2008: urealiseret valutakurstab på DKK 62,9 mio.), der modsvares af urealiserede valutakurstab på valutaswaps vedrørende samme lån på DKK 28,4 mio. (2008: urealiseret valutakursgevinst på DKK 62,9 mio.). 9

11 Noter Note DKK mio Finansielle omkostninger Renter af gæld til kreditinstitutter med videre 193,6 167,4 Valutakurstab 13,2 7,0 Øvrige finansieringsomkostninger 13,7 2,2 Amortisering af låneomkostninger 35,9 0,7 Finansielle omkostninger i alt 256,4 177,3 9 Skat af årets resultat For specifikation af selskabsskatten henvises til note 12 i koncernårsrapporten. 10 Immaterielle anlægsaktiver Software Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 309,9 270,9 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 92,5 39,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 402,4 309,9 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 173,9 132,4 Årets afskrivninger 45,8 41,5 Samlede afskrivninger 31. december 219,7 173,9 Regnskabsmæssig værdi 31. december 182,7 136,0 Software under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 17,1 4,5 Tilgang i året 78,4 51,6 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse -92,5-39,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 3,0 17,1 Immaterielle anlægsaktiver, i alt 185,7 153,1 10

12 Noter Note DKK mio Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 5.047, ,7 Afgang i året -543,6 0,0 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 488,8 64,5 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 4.992, ,2 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 1.915, ,0 Årets afskrivninger 153,8 147,0 Samlede afskrivninger på årets afgang -142,2 0,0 Samlede afskrivninger 31. december 1.926, ,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 3.065, ,2 Heraf leasede aktiver, regnskabsmæssig værdi 31. december 0,0 419,9 Investeringsejendomme Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 164,3 164,3 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 164,3 164,3 Regnskabsmæssig værdi 31. december 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 4.644, ,0 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 394,9 129,3 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 5.039, ,3 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 2.414, ,3 Årets afskrivninger 189,1 134,5 Samlede afskrivninger 31. december 2.603, ,8 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.435, ,5 11

13 Noter Note DKK mio Materielle anlægsaktiver (fortsat) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 1.280, ,1 Afgang i året -12,9-8,8 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse 129,2 82,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 1.396, ,3 Afskrivninger Samlede afskrivninger 1. januar 948,1 897,0 Årets afskrivninger 71,3 59,6 Samlede afskrivninger på årets afgang -12,7-8,5 Samlede afskrivninger 31. december 1.006,7 948,1 Regnskabsmæssig værdi 31. december 389,9 332,2 Materielle anlægsaktiver under udførelse Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 910,5 412,6 Tilgang i året 501,4 773,7 Årets færdigmeldelse af anlægsaktiver under udførelse ,9-275,8 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 399,0 910,5 12 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 209,4 209,4 Tilgang i året 19,4 0,0 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 228,8 209,4 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -119,2-22,4 Udbytte -48,8-149,5 Resultat efter skat 24,6 52,7 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -143,4-119,2 Regnskabsmæssig værdi 31. december 85,4 90,2 Investering i dattervirksomheder omfatter herefter de 100% ejede dattervirksomheder Copenhagen Airports International A/S, Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsadministrationsselskab A/S samt Lufthavnsparkeringen København A/S. 12

14 Noter Note DKK mio Finansielle anlægsaktiver (fortsat) Kapitalandele i associerede virksomheder Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 973,5 973,5 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 973,5 973,5 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar -815,2-866,8 Korrektion til primo 0,0 0,2 Regulering af investering i associerede virksomheder vedr. sikringsinstrumenter 0,0 18,5 Regulering af investering i associerede virksomheder vedr. tidligere år 0,0 92,9 Udbytte -33,0-10,4 Årets valutakursreguleringer 6,0-12,3 Resultat efter skat 14,3-37,3 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -827,9-815,2 Regnskabsmæssig værdi 31. december 145,6 158,3 For oplysninger om kapitalandele henvises til note 15 i Koncernårsrapporten. 13 Andre finansielle anlægsaktiver Andre værdipapirer og kapitalandele Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,1 0,1 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,1 0,1 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar 0,0 0,0 Samlede op- og nedskrivninger 31. december 0,0 0,0 Regnskabsmæssig værdi 31. december 0,1 0,1 Andre finansielle tilgodehavender Samlet anskaffelsesværdi 1. januar 0,5 0,5 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,5 0,5 Op- og nedskrivninger Samlede op- og nedskrivninger 1. januar 2,4 0,7 Kursreguleringer til dagsværdi -2,9 1,7 Samlede op- og nedskrivninger 31. december -0,5 2,4 Samlet anskaffelsesværdi 31. december 0,0 2,9 Andre finansielle anlægsaktiver i alt 0,1 3,0 13

15 Noter Note DKK mio Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 332,7 348,1 Nedskrivning 42,5 71,6 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser netto 290,2 276,5 Nedskrivning til imødegåelse af tab Samlet nedskrivning 1. januar 71,6 7,0 Årets nedskrivning -29,1 64,6 Samlet nedskrivning 31. december 42,5 71,6 Årets bevægelser indregnes i resultatopgørelsen i posten Eksterne omkostninger. Den regnskabsmæssige værdi svarer til dagsværdi. 15 Kreditinstitutter Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/variabel Udløb , ,0 Danske Bank DKK Variabel 5. mar ,3-32,3 Danske Bank DKK Variabel 5. mar ,0-400,8 Nykredit Bank DKK Variabel 5. mar ,0-500,6 Bank Club DKK Variabel 5. mar ,0-874,0 - RD (DKK 64 mio.) DKK Fast 23. dec ,0 64,0 70,2 69,3 Bank Club EUR Variabel 5. mar ,3-522,3 - USPP bond issue USD Fast 27. aug ,0 528,5 581,3 615,1 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,0 528,5 593,0 645,4 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,0 528,5 609,9 695,9 Total 3.017, , , ,4 Lufthavnsparkeringen København A/S' gæld DKK 31. dec ,0 419,9 0,0 419,9 Amortisering af låneomk. DKK -70,2-14,4-70,2-14,4 Total -70,2 405,5-70,2 405,5 Kreditinstitutter i alt 2.947, , , ,9 *Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider. Kreditinstitutter opdelt efter forfaldstidspunkt Forfald indenfor 1 år Lufthavnens Parkeringen A/S' gæld 0,0 18,6 Øvrige gældsforpligtelser 0,0 921,6 I alt 0,0 940,2 Forfald mellem 1 og 5 år Lufthavnens Parkeringen A/S' gæld 0,0 401,2 Øvrige gældsforpligtelser 1.915,3 10,7 I alt 1.915,3 411,9 Forfald efter 5 år Lufthavnens Parkeringen A/S' gæld 0,0 0,0 Øvrige gældsforpligtelser 1.031, ,2 I alt 1.031, ,2 14

16 Noter Note DKK mio Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster 211,6 163,2 Skyldige renter 37,2 34,3 Øvrige skyldige omkostninger 13,9 2,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december 262,7 200,0 17 Økonomiske forpligtelser For oplysninger om økonomiske forpligtelser henvises til note 20 i koncernårsrapporten. 18 Nærtstående parter For oplysninger om nærtstående parter henvises til note 21 i koncernårsrapporten. 19 Koncession til drift af lufthavne og takstregulering For oplysninger om koncession til at drive lufthavne og takstreguleringer henvises til note 22 i koncernårsrapporten. 20 Finansielle risici, herunder finansielle instrumenter For oplysninger om finansielle risici henvises til note 23 i koncernårsrapporten. 21 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. 15

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2017 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup Danmark CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2018 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014

Boligmaleren ApS. Årsrapport for 2014 Salamanderparken 115 8260 Viby J CVR-nr. 35241353 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2015 Jim Gottschalck Hagen

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S. Årsrapport 2014/15

Fredericia Golfbane A/S. Årsrapport 2014/15 Stenhøjvej 57 Fredericia cvr-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2014/15 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-30. september 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 30. oktober 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5

Virksomhedsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 4. Anvendt regnskabspraksis 5 Legumina Machinery ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 2014/15

Læs mere

BAUN'S MURERFORRETNING ApS

BAUN'S MURERFORRETNING ApS BAUN'S MURERFORRETNING ApS Retortvej 58, kl th 2500 Valby Årsrapport 19. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Mark

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen 1 Kølefirmaet Peter Sand A/S (CVR-nr. 31174643) Årsrapport 2011-2012 Kølefirmaet Peter Sand A/S Forchhammersvej 23 A, 1.tv. 1920 Frederiksberg C Vibesøvej 2 - Gundsømagle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-30. september 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. oktober 2010 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-31. marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2010-31. december 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2011 Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Christian Hem Invest ApS Lucernemarken 16 9490 Pandrup CVR-nr. 21 06 49 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. december

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2011-31. december 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS

JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS JYSK ERHVERVS & BOLIG ADMINISTRATION ApS Falbe Hansens Vej 3, 3 tv 8920 Randers NV Årsrapport 15. april 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MOOS-BJERRE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2013 Michael Moos-Bjerre Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BOLIG-ISOLERING ApS. Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BOLIG-ISOLERING ApS Årsrapport 14. marts 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2013 Ole Rasmussen Hassing Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Niels Erik Jespersen Holding ApS

Niels Erik Jespersen Holding ApS Holmevej 2 5683 Haarby (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05 2015 Niels Erik Jespersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter...10 2 Lergravsvej 60 2300 København S CVR nr. 36049189 Årsrapport for 2014 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2015 Tommy Andersen Dirigent

Læs mere

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JESPER BANG ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JESPER BANG ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2015 Erik Vittrup Nielsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS

Neurologisk Klinik Sønderborg ApS Neurologisk Klinik Sønderborg ApS CVR-nr. 33 77 76 04 Årsrapport for 2012 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 05 02 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Per

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 14. marts 2014 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2013 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

PC Offshore ApS Årsrapport for 2012

PC Offshore ApS Årsrapport for 2012 PC Offshore ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 14 48 68 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2013 Paw Cortes Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LOKE FILM UDLEJNING ApS

LOKE FILM UDLEJNING ApS LOKE FILM UDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2013 Adam Kaare Schmedes Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

GOD-KROP HOLDING ApS. Årsrapport 16. april 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GOD-KROP HOLDING ApS. Årsrapport 16. april 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GOD-KROP HOLDING ApS Årsrapport 16. april 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Rasmus Ramskov Jespersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Købmand Herman Sallings Fond. Århus. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13

Købmand Herman Sallings Fond. Århus. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13 Købmand Herman Sallings Fond Århus Årsrapport for 2012 CVR-nr. 53 52 04 13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Ledelsesberetning 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 1. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 1. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 1 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 53 69 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

THP Holding Vejle ApS

THP Holding Vejle ApS Ribe Landevej 152, 7100 Vejle (CVR-nr. 26413745) Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2015 Thomas Højsholm Pedersen

Læs mere

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALM. BRAND FOND Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/11/2014 Jørgen H. Mikkelsen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

BBHC BILIMPORT ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BBHC BILIMPORT ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BBHC BILIMPORT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2013 Erik Munk Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Super Dæk Service Danmark A/S Årsrapport for 2012/13

Super Dæk Service Danmark A/S Årsrapport for 2012/13 Super Dæk Service Danmark A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 28 65 39 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/9 2013 René Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Auktioner A/S Årsrapport for 2012

Auktioner A/S Årsrapport for 2012 Auktioner A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 20 01 57 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/2 2013 Thomas Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kathrine Rask Holding ApS CVR-nr. 25 61 77 38

Kathrine Rask Holding ApS CVR-nr. 25 61 77 38 Kathrine Rask Holding ApS CVR-nr. 25 61 77 38 Årsrapport 1. januar - 30. april 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015. Kathrine Rask Dirigent

Læs mere

Søren Kristiansen ApS

Søren Kristiansen ApS Søren Kristiansen ApS ÅRSRAPPORT 2011/2012 CVR 31 42 57 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /10 2012. Dirigent INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Balder Bolig A/S. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2006 01.01.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Balder Bolig A/S. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2006 01.01.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2006 01.01.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) Side 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets hoved aktivitet omfatter

Læs mere

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012.

Under Uret Svendborg Holding ApS CVR-nr. 26580137. Årsrapport 2011/2012. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 26.09.2012. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63 14 69 00 Telefax 62 21 28 01 www.deloitte.dk Under Uret Svendborg Holding ApS

Læs mere

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014

Jeudan I A/S. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 13 1250 København K CVR-nr. 15110341 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015 Morten Aagaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15

EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST 2014/15 Emdesic Technology Solutions Denmark Ap Jernes Vej 1 Aalborg Øst 33066635 EMDESIC TECHNOLOGY SOLUTIONS DENMARK APS NIELS JERNES VEJ 10, 9220 AALBORG ØST ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Metroselskabet I/S Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note Indtægter 2009 2010 2 Metroens takstindtægter 522.019 264.383 293.585 283.866 548.602 556.984 2 Metroens

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MAERSK BROKER A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MAERSK BROKER A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Lars-Erik Brenøe Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Nye Kommercielle Aktiviteter Holding

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Henrik Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2016 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14 DVD Technology ApS Ahornsvinget 26, 7500 Holstebro CVR-nr. 34 07 70 02 Årsrapport for 2013/14 3. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS

Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS Byggefelt H, Teglholmen Parkering ApS CVR-nr. 30 53 82 77 Årsrapport for perioden 2. juni - 31. december 2014 (7 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. april 2015 Som dirigent:...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12

Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 Danish Train Consulting ApS i likvidation Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 30 82 79 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/1 2013 Kim Nielsen Hvam Dirigent

Læs mere

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS

CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS CASA DE LUXE By Naja Munthe ApS København CVR nr. 33035888 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Monotil A/S Skalbakken 17 2720 Vanløse. CVR-nr: 33 95 35 93. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Monotil A/S Skalbakken 17 2720 Vanløse. CVR-nr: 33 95 35 93. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Skalbakken 17 2720 Vanløse CVR-nr: 33 95 35 93 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26/5 2015 Karsten Henriksen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapport for 2013 5. regnskabsår KEANA ApS Skodshøj 6 9530 Støvring CVR-nr. 32 15 60 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Dirigent: Kent

Læs mere

Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding ApS CVR-nr. 30235169. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25.06.

Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding ApS CVR-nr. 30235169. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25.06. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding

Læs mere

R. Færch Invest ApS Årsrapport for 2012

R. Færch Invest ApS Årsrapport for 2012 R. Færch Invest ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 31 27 36 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2013 Rasmus Færch Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

UNO Danmark Holding A/S

UNO Danmark Holding A/S UNO Danmark Holding A/S Lanciavej 3, 7100 Vejle CVR-nr. 31 42 90 80 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2014 Som dirigent:... Michael Kjærgaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYMMETRY INVEST ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SYMMETRY INVEST ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SYMMETRY INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2014 Andreas Aaen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hotel Hvide Hus ApS Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg CVR-nr. 30 23 88 34

Hotel Hvide Hus ApS Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg CVR-nr. 30 23 88 34 Vestre Havnepromenade 21, 9000 Aalborg CVR-nr. 30 23 88 34 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.16 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jotivipe ApS. Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Brombærdalen 7 2970 Hørsholm. CVR-nr. 31 27 35 28

Jotivipe ApS. Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Brombærdalen 7 2970 Hørsholm. CVR-nr. 31 27 35 28 Jotivipe ApS Brombærdalen 7 2970 Hørsholm CVR-nr. 31 27 35 28 Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014

Kai D Fonden CVR-nr. 34776636. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Kai D Fonden CVR-nr. 34776636 Årsrapport 2014 Godkendt

Læs mere

2 KJ A/S. Årsrapport for 2015

2 KJ A/S. Årsrapport for 2015 2 KJ A/S Tesch Allé 9 2840 Holte CVR-nr. 16045209 Årsrapport for 2015 (Opstillet uden revision eller review) 24. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JUUL VESTERGAARD A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. april 2015. Morten Vestergaard

JUUL VESTERGAARD A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. april 2015. Morten Vestergaard Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JUUL VESTERGAARD A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

DKE Bolig A/S. Årsrapport

DKE Bolig A/S. Årsrapport Dansk Revision Mariagerfjord Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborgvej 51 DK-9560 Hadsund mariagerfjord@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 98 57 39 44 Telefax: +45 98 57 47 79

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2005/06 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 * TELEFAX: +45 33 11 62 10 E-mail: info@dendanskemaritimefond.dk

Læs mere

Antenneforeningen af 1983 Hvide Sande Nord Geflevej 131 6960 Hvide Sande. CVR-nummer: 18 01 82 33. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31.

Antenneforeningen af 1983 Hvide Sande Nord Geflevej 131 6960 Hvide Sande. CVR-nummer: 18 01 82 33. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. Geflevej 131 6960 Hvide Sande CVR-nummer: 18 01 82 33 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 (32. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den 31. marts 2016 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 5. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 5. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investoraktieselskab nr. 5 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 39 95 62 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

K.A. Byg Hjørring ApS CVR-nr. 28 90 37 23

K.A. Byg Hjørring ApS CVR-nr. 28 90 37 23 CVR-nr. 28 90 37 23 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 02.02.13 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Fyn A/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 32 34 75 84

EDC Erhverv Poul Erik Bech, Fyn A/S Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 32 34 75 84 Bremerholm 29, 1069 København K CVR-nr. 32 34 75 84 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.04.16 Steen Lundbye Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den / 2009 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2008 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40 16 11 *

Læs mere

CVR-nr. 11 77 06 49. Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsrapport 2015

CVR-nr. 11 77 06 49. Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsrapport 2015 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab

Læs mere

Relation-Shipping Ltd. ApS. Årsrapport 2014

Relation-Shipping Ltd. ApS. Årsrapport 2014 Relation-Shipping Ltd. ApS CVR-nr. 77 84 70 14 Årsrapport 2014 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/3 2015 Søren Aaen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N,

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS VEJ 45, 2. TH., 8210 ÅRHUS V 16. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI PETER FABERS

Læs mere

Hoved og nøgletal for koncernen

Hoved og nøgletal for koncernen Hoved og nøgletal for koncernen År til dato 2. kvartal Årsregn- 1/1-30/6 1/1-30/6 1/4-30/6 1/4-30/6 skab mio. kr. 2007 2006 2007 2006 2006 Hovedtal Nettoomsætning 124,5 122,0 64,1 60,4 251,5 Resultat af

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2015 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S CVR-nr. 36 05 53 83 c/o ATP Ejendomme A/S Gothersgade 49 1. 1123 København K Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 1. januar 2015 31.

Læs mere

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår)

K/S Danskib 72. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 06 62 55. (7. regnskabsår) K/S Danskib 72 CVR-nr. 31 06 62 55 Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

VONHAGE A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/06/2015

VONHAGE A/S. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/06/2015 VONHAGE A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/06/2015 Christian Lundgaard Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Højmark Odense ApS. CVR-nr. 33 76 43 83 474723 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30

Årsrapport 2012/13. Højmark Odense ApS. CVR-nr. 33 76 43 83 474723 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 474723 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Revisionsinstituttet. Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Arsrapport for 2013. CVR. nr. 22 39 39 28

Revisionsinstituttet. Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond. Arsrapport for 2013. CVR. nr. 22 39 39 28 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond CVR. nr. 22 39 39 28 Arsrapport for 2013 Arsrapporten blev fremlagt og godkendt på fondens ordinære bestyrelsesmøde

Læs mere

Jacob Møllers Gård A/S CVR-nr. 10 08 03 20

Jacob Møllers Gård A/S CVR-nr. 10 08 03 20 CVR-nr. 10 08 03 20 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.05.15 Per Husted Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG

ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG ei invest properties Berlin I GmbH & Co. KG halvårsrapport august 2008 2 Indhold 3 Udvikling i 1. halvår 2008 5 Hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance, Aktiver 8 Balance, Passiver 9 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PC Entreprise ApS. Årsregnskab

PC Entreprise ApS. Årsregnskab Skovhusvænget 5 4632 Bjæverskov CVR-nr.: 32 30 61 36 Årsregnskab 3. regnskabsår 1. januar 2014-31. december 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj

Læs mere

NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S

NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S NORDISK AFLØBS TEKNIK A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2014 Kimmy Olesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr. 82147713. Årsrapport 2014

Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr. 82147713. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Vejlevej 92-108, Kolding A/S CVR-nr.

Læs mere

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr. 81 97 02 11

Den selvejende institution FKS-Hallen. Tranehøjen 5, 5250 Odense SV. Årsrapport for. CVR. nr. 81 97 02 11 Den selvejende institution FKS-Hallen Tranehøjen 5, 5250 Odense SV Årsrapport for 2015 CVR. nr. 81 97 02 11 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Anvendt

Læs mere

P.D. Grafic ApS af 1984 Industrivej 5 7120 Vejle Øst. CVR-nummer: 73 56 61 18. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015

P.D. Grafic ApS af 1984 Industrivej 5 7120 Vejle Øst. CVR-nummer: 73 56 61 18. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 P.D. Grafic ApS af 1984 Industrivej 5 7120 Vejle Øst CVR-nummer: 73 56 61 18 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, 16. juli 2015 Karsten

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2012

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2012 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent CVR-nr. 32099165 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DANSK FERIEBOLIG A/S. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DANSK FERIEBOLIG A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Kjeld Birk Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sæbe Compagniet ApS CVR-nr. 25 70 22 71

Sæbe Compagniet ApS CVR-nr. 25 70 22 71 CVR-nr. 25 70 22 71 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.09.13 Niels Henrik Christoffersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM

Læs mere

E5 A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 21 83 21 46. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015.

E5 A/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 21 83 21 46. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015. E5 A/S CVR-nr. 21 83 21 46 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carl Christian Victor Borell Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1

Læs mere

Nordsjællands Anlægsgartner ApS

Nordsjællands Anlægsgartner ApS Nordsjællands Anlægsgartner ApS Frederiksborgvej 199 3450 Allerød CVR-nr. 32 44 64 69 Årsrapport 2013 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8

Læs mere

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland A/S Plantningsselskabet Sønderjylland CVR-nr. 35 74 67 14 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8. maj 2015 Som dirigent:... Henrik H. Frandsen Indholdsfortegnelse

Læs mere