Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser SSP-udvalget - udvidelse Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden KAB, afd. Lundegården I - Frasalg af areal Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Rugvænget/Nyvej - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej og renovering og modernisering af udearealer Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præstevænget - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Boligselskabet Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - byggeregnskab for etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 15, Ahornsvej - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 3, Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Nyvej og Rugvænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præste-/Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 8, Gl. Skolevej - etablering af bolignet28

2 16.. Etablering af obligorisk Handicapråd Forslag til grundtakstredegørelse for 2005 til det Regionale Udviklingsråd Faldunderlag - Friarealer- daginstitutioner anlægsbevilling Renovering af vejbelysning i NESA-området - anlægsbevilling Stregiplan for Hjortespringkilens forlængelse Bjørneklobekæmpelse anlægsbevilling Nurgenopretning anlægsbevilling Nedlæggelse af forbud efter Planlovens 14 mod aktiviteter på Tonsbakken Meddelelser Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. SSP-udvalget - udvidelse Resumé Efter nedsættelsen af det stående udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, bør formanden for dette udvalg indtræde i SSP-udvalget i lighed med de øvrige udvalgsformænd. På nuværende tidspunkt er følgende formænd indvalgt i SSP-udvalget: Kultur- og Fritidsudvalgets, Skole- og Uddannelsesudvalgets samt Socialudvalgets. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

3 Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indtræder i SSPudvalget med virkning fra 1. marts Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 2: Tiltrådt. 3. Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden Resumé Kommunernes overtagelse af amtslige institutioner øger behovet for et tættere samarbejde i Region Hovedstaden bl.a. i form af et gensidigt tilsagn om tryghed (hensigtserklæring) i tilknytning til overtagelsen af institutionerne. Spørgsmålet har været drøftet ved flere lejligheder senest på KL s startkonference den 4. januar FKKA s bestyrelse har på denne baggrund behandlet sagen på bestyrelsesmødet den 23. januar 2006 og besluttet udsende forslag til hensigtserklæring med anbefaling af, kommunerne tilslutter sig hensigtserklæringen. Redegørelse Spørgsmålet om et gensidigt kommunalt tilsagn om tryghed i forbindelse med overtagelse af amtsinstitutioner har været genstand for drøftelse på flere møder i FKKA regi. Ballerup Kommune tilkendegav allerede meget tidligt i processen, et gensidigt tilsagn om tryghed kunne medvirke til en øget kommunal interesse i påtage sig de kommende institutionsopgaver på det sociale område og dermed indfri intensionerne bag struktur- og opgavereformen.

4 FKKA s bestyrelse har på mødet den 23. januar 2006 drøftet spørgsmålet og besluttet udsende forslaget til hensigtserklæring til alle kommunerne i den fremtidige region Hovedstaden, idet man anbefaler kommunerne, de tilslutter sig hensigtserklæringen. Med hensigtserklæringen giver kommunerne tilsagn om gensidig tryghed ved kommunal overtagelse af sociale institutioner og specialundervisningsinstitutioner. Tilsagnet omfter blandt andet en fortsættelse af det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud i 2007 og 2008, herunder kommunerne er indstillet på indgå betalingsaftaler om køb af pladser og andre ydelser, som tager hensyn til både ejerkommunernes og køber-kommunernes behov for en vis økonomisk sikkerhed. Endvidere omfter tilsagnet, behov for ændringer i forbrugsmønstret vil blive taget op over for de pågældende ejer-kommuner og med andre kommuner i Region Hovedstaden, så tidligt som muligt og senest i forbindelse med de indledende forberedelser af den årlige regionale rammeaftale. Bilag Brev fra FKKA af den 24. januar 2006 med hensigtserklæring deret 13. december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Direktionen foreslår, Ballerup Kommuner tilslutter sig forslag til hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 3: Tiltrådt.

5 4. KAB, afd. Lundegården I - Frasalg af areal Resumé KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab i brev af 13. oktober 2005 anmodet Ballerup Kommune om vedstå garantier for relevante lån i forbindelse med frasalg af et mindre areal fra Lundegården I, ved hjørnet af Jonstrupvej og Ballerup Byvej. Arealet sammenlægges med den ejendom, hvor der i dag ligger hvidevarebutikken Punkt 1. KAB har fremsendt supplerende meriale den 30. november 2005 og 5. januar Redegørelse Ballerup Ejendomsselskab ønsker frasælge del nr. 2 af mr. 5 aq Ballerup By, Ballerup. Arealet er ubebygget og udgør 702 m 2. Arealet sælges til Refnov Holding ApS og overføres til mr.nr. 3 az Ballerup by, Ballerup. Salgsprisen er mellem køber og sælger aftalt til kr. Af erklæring om arealoverførsel fremgår det, køber agter anvende det pågældende areal til udenomsareal i tilknytning til eksisterende erhverv. Ifølge Almenboliglovens 27 skal kommunen godkende salg af en boligorganisions ejendom. Det påhviler kommunen tilse, salget sker på rimelige vilkår og til markedsprisen. Det vurderes, salget sker på rimelige vilkår, og da det pågældende areal udelukkende benyttes til udenomsareal, og de gældende planforhold ikke giver mulighed for bebyggelse på arealet, er salgsprisen på kr. i overensstemmelse med markedsprisen for et tilsvarende areal. I forbindelse med salg af arealet har KAB anmodet BRFkredit og Nykredit om godkende, det pågældende areal på 702 m 2 udgår af deres pant. Det fremtidige pant omfter mr.nr. 5 aq Ballerup By, Ballerup, som fremtidigt udgør et areal på m 2. BRFkredit har i brev af 27. september 2005 til KAB godkendt, arealet udgår af pantet på betingelse af, Sten og Ballerup Kommune godkender relaksionen og vedstår garantier uden erlæggelse af ekstraordinært afdrag. Nykredit har i brev af 9. december 2005 til KAB meddelt, arealet kan udgå af pantet på betingelse af, Ballerup Kommune giver tilladelse til relaksionen, og Ballerup Kommune og Landsbyggefonden vedstår tidligere stillede garantier og regarantier på lån. Økonomistyrelsen har i brev af 24. oktober 2005 til KAB oplyst, stsgarantien vedstås, samt der ikke fremsættes krav om betaling af ekstraordinært afdrag på betingelse af, Ballerup Kommune vedstår den kommunale regaranti. Bilag

6 Brev fra KAB af 13. oktober 2005 med bilag, herunder BRFkredits brev af 27. september Brev fra KAB af 30. november 2005 med bilag, herunder Økonomistyrelsens brev af 30. november Brev fra Nykredit til KAB af 9. december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, frasalget af del nr. 2 af mr.nr. 5 aq Ballerup by, Ballerup og relaksionen godkendes, salgssummen på kr. godkendes, idet der efter de planmæssige forhold ikke er mulighed for bebyggelse på arealet, og det således udelukkende benyttes til udenomsareal i tilknytning til eksisterende erhverv, tidligere stillede kommunale garantier og regarantier for lån vedstås, og vedståelse af garantier og regarantier betinges af, Landsbyggefonden vedstår tidligere stillede regarantier for lån. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder

7 Resumé På ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 6. februar 2006 i afdeling Dalvænget blev det vedtaget udføre forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i afdelingens to ledigblevne boliger, beliggende Dalvænget 20 og Abildvænget 21. Med breve af 28. september, 29. november og 21. december 2005 har DAB, afd. Dalvænget ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i 2 af boligerne i afdeling Dalvænget. Afd. Dalvænget udgøres af 30 boliger fordelt på 21 3-rums og 9 4-rums. Der er med nævnte ansøgning alene ansøgt om godkendelse af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder for så vidt angår Dalvænget 20 og Abildvænget 21. Redegørelse Baggrunden for afdelingens ønske om foretage vedligeholdelses- og forbedringsarbejder er, man ønsker bringe afdelingens boliger op på et tidssvarende vedligeholdelses- og udstyrsmæssigt niveau. Dette lader sig ikke alene rette op på af de henste midler til løbende vedligeholdelse. Arbejderne i de to boliger kommer til bestå i udskiftning af køkken, isolering af gulve, tidssvarende indretning, varme i bryggers, vandbåren gulvvarme i nyt og større badeværelse, skjult rørføring i boligen. Arbejderne gennemføres samtidigt i de to ledige lejemål. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen er budgetteret til kr. pr. bolig eller i alt kr. 1 mio.kr. Anskaffelsessummen finansieres via et realkreditlån for 70 % af anskaffelsessummen ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der alene pålægges de to boliger, hvori der udføres arbejder. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling. De resterende 30 % dækkes af afdelingens opsparede midler til planlagt vedligeholdelse og fornyelse Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør ca. 534 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 82,25 m 2 på 3.660,25 kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Boliger som moderniseres Øvrige boliger i afd. (kr.) (kr.) Anskaffelsessum

8 Planlagt vedligehold og fornyelse Realkreditlån Ydelse pr. år (20 år) Lejestigning pr. mdr ca. 40 Fremtidig m 2 -leje pr. år Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder udgøre ca kr. for de to boliger, hvori der er udført forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder og kr i en ikke renoveret gennemsnitlig bolig på 82,25 m 2. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 20 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning af 28. september 2005 om godkendelse af modernisering af 2 boliger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, anskaffelsessummen på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt 1 mio. kr. godkendes, den skønnede huslejestigning til en maks. m 2 -leje på 837 kr. pr. år for de to renoverede boliger godkendes, det godkendes, anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af 20-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen pålægges alene den enkelte bolig, hvori vedligeholdelses- og forbedringsarbejderne udføres med 70 % af anskaffelsessummen pr. bolig, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først er endeligt meddelt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab

9 forsynet med revisorpåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Rugvænget/Nyvej - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Resumé På et ordinært afdelingsmøde afholdt den 21. september 2005 i afd. 1 blev det vedtaget, beboerne fremover kan gennemføre køkkenudskiftninger i ejendommen som fælles individuelle forbedringer i afdelingen, ved afdelingen optager lån efter reglerne om individuel modernisering. Med breve af 18. oktober 2005 og 27. januar 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 1 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af individuelle forbedringsarbejder i boligerne i afdeling 1. Afd. 1 udgøres af 126 boliger fordelt på 3 1-rums, 11 2-rums, 85 3-rums og 27 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Redegørelse Moderniseringerne gennemføres ikke samtidigt i samtlige lejemål, men kan igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer melder sig til ordningen. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Finansieringen sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Der kan foretages min. 9 køkkenforbedringer årligt, inkl. de forbedringer, der foretages i forbindelse med fraflytning.

10 Anskaffelsessum Anskaffelsessummen andrager maks kr. pr. bolig pr. køkkenforbedring. De individuelle anskaffelser finansieres via et realkreditlån, som ydes til afdelingen. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling. Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør 555 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 77 m 2 på kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Ombygning af eksisterende køkken (maks.) Realkreditlån Ydelse pr. år (10 år) Lejestigning pr. mdr. Fremtidig m 2 -leje pr. år kr kr kr. 750 kr. 672 kr. Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder ligge på kr. i en gennemsnitlig bolig på 77 m 2 afhængig af anskaffelsessummen størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning om godkendelse af individuelle forbedringer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt kr. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år svarende til en maks. total anskaffelsessum på 2,996 mio. kr., hvorefter ny ansøgning skal

11 indgives, den skønnede huslejestigning godkendes, herunder m 2 -lejen maks. godkendes til udgøre 672 kr. som følge af de ansøgte arbejder, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen udelukkende påhviler den enkelte lejer, hos hvem forbedringen udføres, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles endeligt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse med anførelse af antal køkkenudskiftninger, der er foretaget i indeværende regnskabsår. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 6: Tiltrådt. 7. Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej og renovering og modernisering af udearealer Resumé Med brev af 8. november 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 10 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse til gennemførelse af renovering og modernisering af afdelingens udearealer samt godkendelse af den budgetterede anskaffelsessum. På et afdelingsmøde afholdt den 26. september 2005 i afd. 10 blev projektet vedtaget. Redegørelse

12 Renoveringsforslaget går ud på gøre friarealerne mere frodige og anvendelige. Legepladser og opholdsarealer er etableret midt i 80 erne og fremstår nedslidte og ikke tidssvarende. Projektet indeholder; ny belægning på stier, opholds- og legepladser, fornyelse af beplantning, fornyelse af lege- og opholdsarealer, forbedring af miljøgård samt opretning ved p-pladser. Finansieringen sker ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån. Det er ikke oplyst, om der fra långivers side vil blive stillet krav om kommunal garanti. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen er budgetteret til i alt kr. 7,4 mio. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Projekt i henhold til dispositionsforslag 4,5 Opretning ved p-pladser iht. tidligere plan 1,7 Div. uforudsete udgifter 0,5 Teknikerhonorar 0,7 I alt 7,4 Beløb i mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af et 20-årigt lån med renteloft på 5,5 %. Finansieringen fremkommer på følgende måde: Beløb i kr. Årlig ydelse Besparelse på affaldsordning Samlet årlige huslejestigning Besparelsen på affaldsordningen fremkommer ved, udgiften på kr. flyttes fra ekstraordinære udgifter til henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Konsekvensen heraf er, udgiften fremover dækkes ved et træk på opsparede midler frem for ved huslejebetaling. Det fremgår af ansøgningsmerialet, der er en saldo på ikke under kr. i perioden frem til 2015, på trods af det øgede træk på de henlagte midler.

13 Stigning pr. m 2 pr. år udgør 5,75 kr. Det svarer til en månedlig huslejestigning for en 85 m 2 stor lejlighed på ca. 40,75 kr. pr. måned. eller en stigning for en 95 m 2 stor lejlighed på 45,50 kr. pr. måned. I 2006 vil m 2 -lejen udgøre 586 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 85 m 2 på kr. om måneden. M 2 -lejen vil efter projektets gennemførelse udgøre 592 kr. svarende til en månedlig leje på kr. i en gennemsnitlig bolig på 85 m 2 afhængig af anskaffelsessummen størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 20 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning af 8. november 2005 om godkendelse af renovering af udearealer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, Den samlede anskaffelsessum på 7,4 mio. kr. godkendes, Den skønnede huslejestigning på 5,75 kr. pr. m 2 pr. år godkendes, anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af 20-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, huslejeforhøjelsen bortfalder, når realkreditlånet er indfriet senest 20 år efter optagelsen, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først er endeligt meddelt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 9:

14 Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 7: Tiltrådt. 8. Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præstevænget - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Resumé På et ordinært afdelingsmøde afholdt den 5. september 2005 i afd. 4 blev det vedtaget, beboerne fremover kan gennemføre køkkenudskiftninger i ejendommen som fælles individuelle forbedringer i afdelingen, ved afdelingen optager lån efter reglerne om individuel modernisering. Med breve af 18. oktober 2005 og 27. januar 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 4 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af individuelle forbedringsarbejder i boligerne i afd. 4. Afd. 4 udgøres af 108 boliger fordelt på 15 2-rums, 90 3-rums og 3 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Redegørelse Moderniseringerne gennemføres ikke samtidigt i samtlige lejemål, men kan igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer melder sig til ordningen. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Finansieringen sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Der kan foretages min. 9 køkkenforbedringer årligt, inkl. de forbedringer, der foretages i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen andrager maks kr. pr. bolig pr. køkkenforbedring. De individuelle anskaffelser finansieres via et realkreditlån, som ydes til afdelingen. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling.

15 Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør 594 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 83,5 m 2 på kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Ombygning af eksisterende køkken (maks.) Realkreditlån Ydelse på. år (10 år) Lejestigning pr. mdr. Fremtidig m 2 -leje pr. år kr kr kr. 750 kr. 702 kr. Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder ligge på kr. i en gennemsnitlig bolig på 83,5 m 2 afhængig af anskaffelsessummens størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning om godkendelse af individuelle forbedringer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt kr. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år svarende til en maks. total anskaffelsessum på kr., hvorefter ny ansøgning skal indgives, den skønnede huslejestigning godkendes, herunder m 2 -lejen maks. godkendes til udgøre 702 kr. som følge af de ansøgte arbejder, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det

16 billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen udelukkende påhviler den enkelte lejer, hos hvem forbedringen udføres, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles endeligt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse med anførelse af antal køkkenudskiftninger, der er foretaget i indeværende regnskabsår. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Boligselskabet Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - byggeregnskab for etablering af bolignet Økonomiudvalget den 15. juni 2004, pkt. 19. Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2004, pkt. 11. Resumé Boligselskabet Baldersbo har med brev af 27. december 2005 fremsendt revideret byggeregnskab for etablering af bolignet i afd. 12, Hede-/Magleparken med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den endelige belåning og huslejeforhøjelsen. Boligselskabet Baldersbo har den 4. februar 2006 fremsendt yderligere oplysninger om lejeforhøjelse.

17 Redegørelse Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 21. juni 2004 godkendt, der etableres bolignet i afd. 12. Boligselskabet Baldersbo oplyste i ansøgningen af 6. maj 2004, de budgetterede anlægsudgifter udgjorde kr., der blev optaget et 10-årigt realkreditlån på tilsvarende beløb, samt realkreditlånets ydelser skulle finansieres ved en lejeforhøjelse på 145 kr. pr. måned pr. lejemål. I det fremsendte reviderede regnskab er den endelige anskaffelsessum opgjort til kr. eller kr. mere end budgetteret svarende til en merudgift på ca. 1,8 %. Projektets endelige anskaffelsessum er finansieret således: Afdeling Realkreditlån fra Realkredit Danmark Ydelserne på realkreditlånet skal dækkes ved et månedligt bidrag på 138 kr. pr. lejemål, hvilket er 7 kr. lavere end budgetteret. Bilag Boligselskabet Baldersbo s brev af 27. december Boligselskabet Baldersbo s brev af 4. februar Kommunalbestyrelsens brev af 2. juli 2004 vedrørende godkendelse af bolignet. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes, endelig optagelse af 10-årigt realkreditlån på 11 mio. kr. ved Realkredit Danmark godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og den endelige lejeforhøjelse på 138 kr. godkendes.

18 Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 9: Tiltrådt. 10. Boligselskabet Baldersbo, afd. 15, Ahornsvej - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har ved ansøgning af 16. januar 2006 ansøgt om godkendelse af etablering af bolignet i afd. 15, Ahornsvej 10-56, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. Boligselskabet Baldersbo har den 26. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende nuværende antennebidrag og huslejens størrelse i afdelingen. Afdelingen omfter 24 lejemål. Boligselskabet Baldersbo ønsker etablere bolignet i seks afdelinger. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages. Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afd. 10 (Baltorpvej). Der vil blive udlagt stikledninger til boligerne, således husstanden kan vælge mellem tre forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tvpakkerne koster henholdsvis 37,50 kr., 124 kr. og 147 kr. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer ikke kan trække voldsomt på kapaciteten. Internettet drives af Fascom, der opkræver betaling fra de beboere, der er tilmeldt internettet. Redegørelse

19 På et orienterende beboermøde den 10. november 2005 for de pågældende afdelinger blev det tilkendegivet, beboerne ønskede urafstemning i de enkelte afdelinger vedrørende etablering af bolignet. Det er en forudsætning for etableringen af bolignettet, alle seks afdelinger vil være med. Ved de efterfølgende urafstemninger blandt beboerne blev det i alle afdelingerne vedtaget etablere bolignet. I afd. 15 var der 32 stemmer for og 6 imod. Den samlede foreløbige anskaffelsessum inkl. uforudsete udgifter, finansieringsomkostninger, byggesagshonorar og anslået byggelånsrenter udgør kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker ved: Realkreditlån (hovedstol) kr. Til finansiering af projektet optages et 15-årigt realkreditlån. Ydelsen på lånet udgør årligt kr. svarende til en månedlig ydelse på ca. 76 kr. pr. lejemål. Ydelsen ekskl. kanalleverancen vil blive opkrævet som antennebidrag, og det nuværende antennebidrag på 19 kr. pr. måned inkl. kanalleverancen bortfalder. Den årlige husleje i afdelingen er 817,94 kr. pr. m 2. Bilag Boligselskabet Baldersbo s brev af 16. januar Boligselskabet Baldersbo s skema over leje og antennebidrag af 26. januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, etablering af bolignet i afdeling 15 godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på kr. godkendes, optagelse af 15-årigt realkreditlån på kr. godkendes, det er en forudsætning for godkendelse af låneoptagelsen, der indhentes mindst to tilbud på realkreditbelåning, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentning af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og den endelige godkendelse af anskaffelsessum og optagelse af

20 realkreditlån først meddeles, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Boligselskabet Baldersbo, afd. 3, Lindevænget - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har ved ansøgning af 16. januar 2006 ansøgt om godkendelse af etablering af bolignet i afd. 3, Lindevænget 20-38, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. Boligselskabet Baldersbo har den 26. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende nuværende antennebidrag og huslejens størrelse i afdelingen. Afdelingen omfter 72 lejemål. Boligselskabet Baldersbo ønsker etablere bolignet i seks afdelinger. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages. Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afd. 10 (Baltorpvej). Der vil blive udlagt stikledninger til boligerne, således husstanden kan vælge mellem tre forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tvpakkerne koster henholdsvis 37,50 kr., 124 kr. og 147 kr. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer Kommunalbestyrelsen mandag den 31. august 2009, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere