Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser SSP-udvalget - udvidelse Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden KAB, afd. Lundegården I - Frasalg af areal Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Rugvænget/Nyvej - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej og renovering og modernisering af udearealer Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præstevænget - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Boligselskabet Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - byggeregnskab for etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 15, Ahornsvej - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 3, Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Nyvej og Rugvænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præste-/Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 8, Gl. Skolevej - etablering af bolignet28

2 16.. Etablering af obligorisk Handicapråd Forslag til grundtakstredegørelse for 2005 til det Regionale Udviklingsråd Faldunderlag - Friarealer- daginstitutioner anlægsbevilling Renovering af vejbelysning i NESA-området - anlægsbevilling Stregiplan for Hjortespringkilens forlængelse Bjørneklobekæmpelse anlægsbevilling Nurgenopretning anlægsbevilling Nedlæggelse af forbud efter Planlovens 14 mod aktiviteter på Tonsbakken Meddelelser Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. SSP-udvalget - udvidelse Resumé Efter nedsættelsen af det stående udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, bør formanden for dette udvalg indtræde i SSP-udvalget i lighed med de øvrige udvalgsformænd. På nuværende tidspunkt er følgende formænd indvalgt i SSP-udvalget: Kultur- og Fritidsudvalgets, Skole- og Uddannelsesudvalgets samt Socialudvalgets. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

3 Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indtræder i SSPudvalget med virkning fra 1. marts Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 2: Tiltrådt. 3. Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden Resumé Kommunernes overtagelse af amtslige institutioner øger behovet for et tættere samarbejde i Region Hovedstaden bl.a. i form af et gensidigt tilsagn om tryghed (hensigtserklæring) i tilknytning til overtagelsen af institutionerne. Spørgsmålet har været drøftet ved flere lejligheder senest på KL s startkonference den 4. januar FKKA s bestyrelse har på denne baggrund behandlet sagen på bestyrelsesmødet den 23. januar 2006 og besluttet udsende forslag til hensigtserklæring med anbefaling af, kommunerne tilslutter sig hensigtserklæringen. Redegørelse Spørgsmålet om et gensidigt kommunalt tilsagn om tryghed i forbindelse med overtagelse af amtsinstitutioner har været genstand for drøftelse på flere møder i FKKA regi. Ballerup Kommune tilkendegav allerede meget tidligt i processen, et gensidigt tilsagn om tryghed kunne medvirke til en øget kommunal interesse i påtage sig de kommende institutionsopgaver på det sociale område og dermed indfri intensionerne bag struktur- og opgavereformen.

4 FKKA s bestyrelse har på mødet den 23. januar 2006 drøftet spørgsmålet og besluttet udsende forslaget til hensigtserklæring til alle kommunerne i den fremtidige region Hovedstaden, idet man anbefaler kommunerne, de tilslutter sig hensigtserklæringen. Med hensigtserklæringen giver kommunerne tilsagn om gensidig tryghed ved kommunal overtagelse af sociale institutioner og specialundervisningsinstitutioner. Tilsagnet omfter blandt andet en fortsættelse af det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud i 2007 og 2008, herunder kommunerne er indstillet på indgå betalingsaftaler om køb af pladser og andre ydelser, som tager hensyn til både ejerkommunernes og køber-kommunernes behov for en vis økonomisk sikkerhed. Endvidere omfter tilsagnet, behov for ændringer i forbrugsmønstret vil blive taget op over for de pågældende ejer-kommuner og med andre kommuner i Region Hovedstaden, så tidligt som muligt og senest i forbindelse med de indledende forberedelser af den årlige regionale rammeaftale. Bilag Brev fra FKKA af den 24. januar 2006 med hensigtserklæring deret 13. december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Direktionen foreslår, Ballerup Kommuner tilslutter sig forslag til hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 3: Tiltrådt.

5 4. KAB, afd. Lundegården I - Frasalg af areal Resumé KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab i brev af 13. oktober 2005 anmodet Ballerup Kommune om vedstå garantier for relevante lån i forbindelse med frasalg af et mindre areal fra Lundegården I, ved hjørnet af Jonstrupvej og Ballerup Byvej. Arealet sammenlægges med den ejendom, hvor der i dag ligger hvidevarebutikken Punkt 1. KAB har fremsendt supplerende meriale den 30. november 2005 og 5. januar Redegørelse Ballerup Ejendomsselskab ønsker frasælge del nr. 2 af mr. 5 aq Ballerup By, Ballerup. Arealet er ubebygget og udgør 702 m 2. Arealet sælges til Refnov Holding ApS og overføres til mr.nr. 3 az Ballerup by, Ballerup. Salgsprisen er mellem køber og sælger aftalt til kr. Af erklæring om arealoverførsel fremgår det, køber agter anvende det pågældende areal til udenomsareal i tilknytning til eksisterende erhverv. Ifølge Almenboliglovens 27 skal kommunen godkende salg af en boligorganisions ejendom. Det påhviler kommunen tilse, salget sker på rimelige vilkår og til markedsprisen. Det vurderes, salget sker på rimelige vilkår, og da det pågældende areal udelukkende benyttes til udenomsareal, og de gældende planforhold ikke giver mulighed for bebyggelse på arealet, er salgsprisen på kr. i overensstemmelse med markedsprisen for et tilsvarende areal. I forbindelse med salg af arealet har KAB anmodet BRFkredit og Nykredit om godkende, det pågældende areal på 702 m 2 udgår af deres pant. Det fremtidige pant omfter mr.nr. 5 aq Ballerup By, Ballerup, som fremtidigt udgør et areal på m 2. BRFkredit har i brev af 27. september 2005 til KAB godkendt, arealet udgår af pantet på betingelse af, Sten og Ballerup Kommune godkender relaksionen og vedstår garantier uden erlæggelse af ekstraordinært afdrag. Nykredit har i brev af 9. december 2005 til KAB meddelt, arealet kan udgå af pantet på betingelse af, Ballerup Kommune giver tilladelse til relaksionen, og Ballerup Kommune og Landsbyggefonden vedstår tidligere stillede garantier og regarantier på lån. Økonomistyrelsen har i brev af 24. oktober 2005 til KAB oplyst, stsgarantien vedstås, samt der ikke fremsættes krav om betaling af ekstraordinært afdrag på betingelse af, Ballerup Kommune vedstår den kommunale regaranti. Bilag

6 Brev fra KAB af 13. oktober 2005 med bilag, herunder BRFkredits brev af 27. september Brev fra KAB af 30. november 2005 med bilag, herunder Økonomistyrelsens brev af 30. november Brev fra Nykredit til KAB af 9. december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, frasalget af del nr. 2 af mr.nr. 5 aq Ballerup by, Ballerup og relaksionen godkendes, salgssummen på kr. godkendes, idet der efter de planmæssige forhold ikke er mulighed for bebyggelse på arealet, og det således udelukkende benyttes til udenomsareal i tilknytning til eksisterende erhverv, tidligere stillede kommunale garantier og regarantier for lån vedstås, og vedståelse af garantier og regarantier betinges af, Landsbyggefonden vedstår tidligere stillede regarantier for lån. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder

7 Resumé På ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 6. februar 2006 i afdeling Dalvænget blev det vedtaget udføre forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i afdelingens to ledigblevne boliger, beliggende Dalvænget 20 og Abildvænget 21. Med breve af 28. september, 29. november og 21. december 2005 har DAB, afd. Dalvænget ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i 2 af boligerne i afdeling Dalvænget. Afd. Dalvænget udgøres af 30 boliger fordelt på 21 3-rums og 9 4-rums. Der er med nævnte ansøgning alene ansøgt om godkendelse af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder for så vidt angår Dalvænget 20 og Abildvænget 21. Redegørelse Baggrunden for afdelingens ønske om foretage vedligeholdelses- og forbedringsarbejder er, man ønsker bringe afdelingens boliger op på et tidssvarende vedligeholdelses- og udstyrsmæssigt niveau. Dette lader sig ikke alene rette op på af de henste midler til løbende vedligeholdelse. Arbejderne i de to boliger kommer til bestå i udskiftning af køkken, isolering af gulve, tidssvarende indretning, varme i bryggers, vandbåren gulvvarme i nyt og større badeværelse, skjult rørføring i boligen. Arbejderne gennemføres samtidigt i de to ledige lejemål. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen er budgetteret til kr. pr. bolig eller i alt kr. 1 mio.kr. Anskaffelsessummen finansieres via et realkreditlån for 70 % af anskaffelsessummen ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der alene pålægges de to boliger, hvori der udføres arbejder. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling. De resterende 30 % dækkes af afdelingens opsparede midler til planlagt vedligeholdelse og fornyelse Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør ca. 534 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 82,25 m 2 på 3.660,25 kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Boliger som moderniseres Øvrige boliger i afd. (kr.) (kr.) Anskaffelsessum

8 Planlagt vedligehold og fornyelse Realkreditlån Ydelse pr. år (20 år) Lejestigning pr. mdr ca. 40 Fremtidig m 2 -leje pr. år Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder udgøre ca kr. for de to boliger, hvori der er udført forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder og kr i en ikke renoveret gennemsnitlig bolig på 82,25 m 2. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 20 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning af 28. september 2005 om godkendelse af modernisering af 2 boliger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, anskaffelsessummen på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt 1 mio. kr. godkendes, den skønnede huslejestigning til en maks. m 2 -leje på 837 kr. pr. år for de to renoverede boliger godkendes, det godkendes, anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af 20-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen pålægges alene den enkelte bolig, hvori vedligeholdelses- og forbedringsarbejderne udføres med 70 % af anskaffelsessummen pr. bolig, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først er endeligt meddelt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab

9 forsynet med revisorpåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Rugvænget/Nyvej - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Resumé På et ordinært afdelingsmøde afholdt den 21. september 2005 i afd. 1 blev det vedtaget, beboerne fremover kan gennemføre køkkenudskiftninger i ejendommen som fælles individuelle forbedringer i afdelingen, ved afdelingen optager lån efter reglerne om individuel modernisering. Med breve af 18. oktober 2005 og 27. januar 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 1 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af individuelle forbedringsarbejder i boligerne i afdeling 1. Afd. 1 udgøres af 126 boliger fordelt på 3 1-rums, 11 2-rums, 85 3-rums og 27 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Redegørelse Moderniseringerne gennemføres ikke samtidigt i samtlige lejemål, men kan igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer melder sig til ordningen. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Finansieringen sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Der kan foretages min. 9 køkkenforbedringer årligt, inkl. de forbedringer, der foretages i forbindelse med fraflytning.

10 Anskaffelsessum Anskaffelsessummen andrager maks kr. pr. bolig pr. køkkenforbedring. De individuelle anskaffelser finansieres via et realkreditlån, som ydes til afdelingen. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling. Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør 555 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 77 m 2 på kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Ombygning af eksisterende køkken (maks.) Realkreditlån Ydelse pr. år (10 år) Lejestigning pr. mdr. Fremtidig m 2 -leje pr. år kr kr kr. 750 kr. 672 kr. Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder ligge på kr. i en gennemsnitlig bolig på 77 m 2 afhængig af anskaffelsessummen størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning om godkendelse af individuelle forbedringer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt kr. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år svarende til en maks. total anskaffelsessum på 2,996 mio. kr., hvorefter ny ansøgning skal

11 indgives, den skønnede huslejestigning godkendes, herunder m 2 -lejen maks. godkendes til udgøre 672 kr. som følge af de ansøgte arbejder, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen udelukkende påhviler den enkelte lejer, hos hvem forbedringen udføres, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles endeligt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse med anførelse af antal køkkenudskiftninger, der er foretaget i indeværende regnskabsår. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 6: Tiltrådt. 7. Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej og renovering og modernisering af udearealer Resumé Med brev af 8. november 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 10 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse til gennemførelse af renovering og modernisering af afdelingens udearealer samt godkendelse af den budgetterede anskaffelsessum. På et afdelingsmøde afholdt den 26. september 2005 i afd. 10 blev projektet vedtaget. Redegørelse

12 Renoveringsforslaget går ud på gøre friarealerne mere frodige og anvendelige. Legepladser og opholdsarealer er etableret midt i 80 erne og fremstår nedslidte og ikke tidssvarende. Projektet indeholder; ny belægning på stier, opholds- og legepladser, fornyelse af beplantning, fornyelse af lege- og opholdsarealer, forbedring af miljøgård samt opretning ved p-pladser. Finansieringen sker ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån. Det er ikke oplyst, om der fra långivers side vil blive stillet krav om kommunal garanti. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen er budgetteret til i alt kr. 7,4 mio. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Projekt i henhold til dispositionsforslag 4,5 Opretning ved p-pladser iht. tidligere plan 1,7 Div. uforudsete udgifter 0,5 Teknikerhonorar 0,7 I alt 7,4 Beløb i mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af et 20-årigt lån med renteloft på 5,5 %. Finansieringen fremkommer på følgende måde: Beløb i kr. Årlig ydelse Besparelse på affaldsordning Samlet årlige huslejestigning Besparelsen på affaldsordningen fremkommer ved, udgiften på kr. flyttes fra ekstraordinære udgifter til henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Konsekvensen heraf er, udgiften fremover dækkes ved et træk på opsparede midler frem for ved huslejebetaling. Det fremgår af ansøgningsmerialet, der er en saldo på ikke under kr. i perioden frem til 2015, på trods af det øgede træk på de henlagte midler.

13 Stigning pr. m 2 pr. år udgør 5,75 kr. Det svarer til en månedlig huslejestigning for en 85 m 2 stor lejlighed på ca. 40,75 kr. pr. måned. eller en stigning for en 95 m 2 stor lejlighed på 45,50 kr. pr. måned. I 2006 vil m 2 -lejen udgøre 586 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 85 m 2 på kr. om måneden. M 2 -lejen vil efter projektets gennemførelse udgøre 592 kr. svarende til en månedlig leje på kr. i en gennemsnitlig bolig på 85 m 2 afhængig af anskaffelsessummen størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 20 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning af 8. november 2005 om godkendelse af renovering af udearealer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, Den samlede anskaffelsessum på 7,4 mio. kr. godkendes, Den skønnede huslejestigning på 5,75 kr. pr. m 2 pr. år godkendes, anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af 20-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, huslejeforhøjelsen bortfalder, når realkreditlånet er indfriet senest 20 år efter optagelsen, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først er endeligt meddelt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 9:

14 Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 7: Tiltrådt. 8. Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præstevænget - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Resumé På et ordinært afdelingsmøde afholdt den 5. september 2005 i afd. 4 blev det vedtaget, beboerne fremover kan gennemføre køkkenudskiftninger i ejendommen som fælles individuelle forbedringer i afdelingen, ved afdelingen optager lån efter reglerne om individuel modernisering. Med breve af 18. oktober 2005 og 27. januar 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 4 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af individuelle forbedringsarbejder i boligerne i afd. 4. Afd. 4 udgøres af 108 boliger fordelt på 15 2-rums, 90 3-rums og 3 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Redegørelse Moderniseringerne gennemføres ikke samtidigt i samtlige lejemål, men kan igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer melder sig til ordningen. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Finansieringen sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Der kan foretages min. 9 køkkenforbedringer årligt, inkl. de forbedringer, der foretages i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen andrager maks kr. pr. bolig pr. køkkenforbedring. De individuelle anskaffelser finansieres via et realkreditlån, som ydes til afdelingen. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling.

15 Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør 594 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 83,5 m 2 på kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Ombygning af eksisterende køkken (maks.) Realkreditlån Ydelse på. år (10 år) Lejestigning pr. mdr. Fremtidig m 2 -leje pr. år kr kr kr. 750 kr. 702 kr. Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder ligge på kr. i en gennemsnitlig bolig på 83,5 m 2 afhængig af anskaffelsessummens størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning om godkendelse af individuelle forbedringer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt kr. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år svarende til en maks. total anskaffelsessum på kr., hvorefter ny ansøgning skal indgives, den skønnede huslejestigning godkendes, herunder m 2 -lejen maks. godkendes til udgøre 702 kr. som følge af de ansøgte arbejder, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det

16 billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen udelukkende påhviler den enkelte lejer, hos hvem forbedringen udføres, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles endeligt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse med anførelse af antal køkkenudskiftninger, der er foretaget i indeværende regnskabsår. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Boligselskabet Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - byggeregnskab for etablering af bolignet Økonomiudvalget den 15. juni 2004, pkt. 19. Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2004, pkt. 11. Resumé Boligselskabet Baldersbo har med brev af 27. december 2005 fremsendt revideret byggeregnskab for etablering af bolignet i afd. 12, Hede-/Magleparken med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den endelige belåning og huslejeforhøjelsen. Boligselskabet Baldersbo har den 4. februar 2006 fremsendt yderligere oplysninger om lejeforhøjelse.

17 Redegørelse Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 21. juni 2004 godkendt, der etableres bolignet i afd. 12. Boligselskabet Baldersbo oplyste i ansøgningen af 6. maj 2004, de budgetterede anlægsudgifter udgjorde kr., der blev optaget et 10-årigt realkreditlån på tilsvarende beløb, samt realkreditlånets ydelser skulle finansieres ved en lejeforhøjelse på 145 kr. pr. måned pr. lejemål. I det fremsendte reviderede regnskab er den endelige anskaffelsessum opgjort til kr. eller kr. mere end budgetteret svarende til en merudgift på ca. 1,8 %. Projektets endelige anskaffelsessum er finansieret således: Afdeling Realkreditlån fra Realkredit Danmark Ydelserne på realkreditlånet skal dækkes ved et månedligt bidrag på 138 kr. pr. lejemål, hvilket er 7 kr. lavere end budgetteret. Bilag Boligselskabet Baldersbo s brev af 27. december Boligselskabet Baldersbo s brev af 4. februar Kommunalbestyrelsens brev af 2. juli 2004 vedrørende godkendelse af bolignet. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes, endelig optagelse af 10-årigt realkreditlån på 11 mio. kr. ved Realkredit Danmark godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og den endelige lejeforhøjelse på 138 kr. godkendes.

18 Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 9: Tiltrådt. 10. Boligselskabet Baldersbo, afd. 15, Ahornsvej - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har ved ansøgning af 16. januar 2006 ansøgt om godkendelse af etablering af bolignet i afd. 15, Ahornsvej 10-56, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. Boligselskabet Baldersbo har den 26. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende nuværende antennebidrag og huslejens størrelse i afdelingen. Afdelingen omfter 24 lejemål. Boligselskabet Baldersbo ønsker etablere bolignet i seks afdelinger. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages. Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afd. 10 (Baltorpvej). Der vil blive udlagt stikledninger til boligerne, således husstanden kan vælge mellem tre forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tvpakkerne koster henholdsvis 37,50 kr., 124 kr. og 147 kr. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer ikke kan trække voldsomt på kapaciteten. Internettet drives af Fascom, der opkræver betaling fra de beboere, der er tilmeldt internettet. Redegørelse

19 På et orienterende beboermøde den 10. november 2005 for de pågældende afdelinger blev det tilkendegivet, beboerne ønskede urafstemning i de enkelte afdelinger vedrørende etablering af bolignet. Det er en forudsætning for etableringen af bolignettet, alle seks afdelinger vil være med. Ved de efterfølgende urafstemninger blandt beboerne blev det i alle afdelingerne vedtaget etablere bolignet. I afd. 15 var der 32 stemmer for og 6 imod. Den samlede foreløbige anskaffelsessum inkl. uforudsete udgifter, finansieringsomkostninger, byggesagshonorar og anslået byggelånsrenter udgør kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker ved: Realkreditlån (hovedstol) kr. Til finansiering af projektet optages et 15-årigt realkreditlån. Ydelsen på lånet udgør årligt kr. svarende til en månedlig ydelse på ca. 76 kr. pr. lejemål. Ydelsen ekskl. kanalleverancen vil blive opkrævet som antennebidrag, og det nuværende antennebidrag på 19 kr. pr. måned inkl. kanalleverancen bortfalder. Den årlige husleje i afdelingen er 817,94 kr. pr. m 2. Bilag Boligselskabet Baldersbo s brev af 16. januar Boligselskabet Baldersbo s skema over leje og antennebidrag af 26. januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, etablering af bolignet i afdeling 15 godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på kr. godkendes, optagelse af 15-årigt realkreditlån på kr. godkendes, det er en forudsætning for godkendelse af låneoptagelsen, der indhentes mindst to tilbud på realkreditbelåning, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentning af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og den endelige godkendelse af anskaffelsessum og optagelse af

20 realkreditlån først meddeles, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Boligselskabet Baldersbo, afd. 3, Lindevænget - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har ved ansøgning af 16. januar 2006 ansøgt om godkendelse af etablering af bolignet i afd. 3, Lindevænget 20-38, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. Boligselskabet Baldersbo har den 26. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende nuværende antennebidrag og huslejens størrelse i afdelingen. Afdelingen omfter 72 lejemål. Boligselskabet Baldersbo ønsker etablere bolignet i seks afdelinger. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages. Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afd. 10 (Baltorpvej). Der vil blive udlagt stikledninger til boligerne, således husstanden kan vælge mellem tre forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tvpakkerne koster henholdsvis 37,50 kr., 124 kr. og 147 kr. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 26. februar 2007, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11

8... Bike City - deltagelse i realiseringen af projektet bestående af en række store cykelsportsevents i hovedstadsregionen. 11 Møde i Økonomiudvalget tirsdag den 23. januar 2007, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 7 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser3 2... Udviklingen i likviditeten 2006. 4 3... Udviklingen i den langfristede

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr.

Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium. Økonomi og projekt 14-05-2008. Sagsnr. 14-5-28 Bilag 2 til Indstilling om ekstraordinær renovering af Rigshospitalets Kollegium Økonomi og projekt Projektet Den ekstraordinære renovering omfatter ombygning af stueetagen/parterreetagen, ombygning

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet

Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Bilag 2 til indstilling om ekstraordinær renovering af Østervold Kollegiet Økonomi og projekt Projektet Det aktuelle projekt omfatter ekstraordinær renovering af badeværelser inklusive følgearbejder. På

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere