Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse"."

Transkript

1 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 27. februar 2006, Kl i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser SSP-udvalget - udvidelse Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden KAB, afd. Lundegården I - Frasalg af areal Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Rugvænget/Nyvej - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej og renovering og modernisering af udearealer Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præstevænget - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Boligselskabet Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - byggeregnskab for etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 15, Ahornsvej - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 3, Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Nyvej og Rugvænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præste-/Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 6, Lindevænget - etablering af bolignet Boligselskabet Baldersbo, afd. 8, Gl. Skolevej - etablering af bolignet28

2 16.. Etablering af obligorisk Handicapråd Forslag til grundtakstredegørelse for 2005 til det Regionale Udviklingsråd Faldunderlag - Friarealer- daginstitutioner anlægsbevilling Renovering af vejbelysning i NESA-området - anlægsbevilling Stregiplan for Hjortespringkilens forlængelse Bjørneklobekæmpelse anlægsbevilling Nurgenopretning anlægsbevilling Nedlæggelse af forbud efter Planlovens 14 mod aktiviteter på Tonsbakken Meddelelser Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. ØKONOMIUDVALGET 2. SSP-udvalget - udvidelse Resumé Efter nedsættelsen af det stående udvalg, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, bør formanden for dette udvalg indtræde i SSP-udvalget i lighed med de øvrige udvalgsformænd. På nuværende tidspunkt er følgende formænd indvalgt i SSP-udvalget: Kultur- og Fritidsudvalgets, Skole- og Uddannelsesudvalgets samt Socialudvalgets. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen

3 Beslutningsoplæg Borgmestersekretariet foreslår, formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indtræder i SSPudvalget med virkning fra 1. marts Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 2: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 2: Tiltrådt. 3. Hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden Resumé Kommunernes overtagelse af amtslige institutioner øger behovet for et tættere samarbejde i Region Hovedstaden bl.a. i form af et gensidigt tilsagn om tryghed (hensigtserklæring) i tilknytning til overtagelsen af institutionerne. Spørgsmålet har været drøftet ved flere lejligheder senest på KL s startkonference den 4. januar FKKA s bestyrelse har på denne baggrund behandlet sagen på bestyrelsesmødet den 23. januar 2006 og besluttet udsende forslag til hensigtserklæring med anbefaling af, kommunerne tilslutter sig hensigtserklæringen. Redegørelse Spørgsmålet om et gensidigt kommunalt tilsagn om tryghed i forbindelse med overtagelse af amtsinstitutioner har været genstand for drøftelse på flere møder i FKKA regi. Ballerup Kommune tilkendegav allerede meget tidligt i processen, et gensidigt tilsagn om tryghed kunne medvirke til en øget kommunal interesse i påtage sig de kommende institutionsopgaver på det sociale område og dermed indfri intensionerne bag struktur- og opgavereformen.

4 FKKA s bestyrelse har på mødet den 23. januar 2006 drøftet spørgsmålet og besluttet udsende forslaget til hensigtserklæring til alle kommunerne i den fremtidige region Hovedstaden, idet man anbefaler kommunerne, de tilslutter sig hensigtserklæringen. Med hensigtserklæringen giver kommunerne tilsagn om gensidig tryghed ved kommunal overtagelse af sociale institutioner og specialundervisningsinstitutioner. Tilsagnet omfter blandt andet en fortsættelse af det nuværende forbrugsmønster af de eksisterende tilbud i 2007 og 2008, herunder kommunerne er indstillet på indgå betalingsaftaler om køb af pladser og andre ydelser, som tager hensyn til både ejerkommunernes og køber-kommunernes behov for en vis økonomisk sikkerhed. Endvidere omfter tilsagnet, behov for ændringer i forbrugsmønstret vil blive taget op over for de pågældende ejer-kommuner og med andre kommuner i Region Hovedstaden, så tidligt som muligt og senest i forbindelse med de indledende forberedelser af den årlige regionale rammeaftale. Bilag Brev fra FKKA af den 24. januar 2006 med hensigtserklæring deret 13. december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Direktionen foreslår, Ballerup Kommuner tilslutter sig forslag til hensigtserklæring vedrørende brug af sociale institutioner og institutioner for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 4: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 3: Tiltrådt.

5 4. KAB, afd. Lundegården I - Frasalg af areal Resumé KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab i brev af 13. oktober 2005 anmodet Ballerup Kommune om vedstå garantier for relevante lån i forbindelse med frasalg af et mindre areal fra Lundegården I, ved hjørnet af Jonstrupvej og Ballerup Byvej. Arealet sammenlægges med den ejendom, hvor der i dag ligger hvidevarebutikken Punkt 1. KAB har fremsendt supplerende meriale den 30. november 2005 og 5. januar Redegørelse Ballerup Ejendomsselskab ønsker frasælge del nr. 2 af mr. 5 aq Ballerup By, Ballerup. Arealet er ubebygget og udgør 702 m 2. Arealet sælges til Refnov Holding ApS og overføres til mr.nr. 3 az Ballerup by, Ballerup. Salgsprisen er mellem køber og sælger aftalt til kr. Af erklæring om arealoverførsel fremgår det, køber agter anvende det pågældende areal til udenomsareal i tilknytning til eksisterende erhverv. Ifølge Almenboliglovens 27 skal kommunen godkende salg af en boligorganisions ejendom. Det påhviler kommunen tilse, salget sker på rimelige vilkår og til markedsprisen. Det vurderes, salget sker på rimelige vilkår, og da det pågældende areal udelukkende benyttes til udenomsareal, og de gældende planforhold ikke giver mulighed for bebyggelse på arealet, er salgsprisen på kr. i overensstemmelse med markedsprisen for et tilsvarende areal. I forbindelse med salg af arealet har KAB anmodet BRFkredit og Nykredit om godkende, det pågældende areal på 702 m 2 udgår af deres pant. Det fremtidige pant omfter mr.nr. 5 aq Ballerup By, Ballerup, som fremtidigt udgør et areal på m 2. BRFkredit har i brev af 27. september 2005 til KAB godkendt, arealet udgår af pantet på betingelse af, Sten og Ballerup Kommune godkender relaksionen og vedstår garantier uden erlæggelse af ekstraordinært afdrag. Nykredit har i brev af 9. december 2005 til KAB meddelt, arealet kan udgå af pantet på betingelse af, Ballerup Kommune giver tilladelse til relaksionen, og Ballerup Kommune og Landsbyggefonden vedstår tidligere stillede garantier og regarantier på lån. Økonomistyrelsen har i brev af 24. oktober 2005 til KAB oplyst, stsgarantien vedstås, samt der ikke fremsættes krav om betaling af ekstraordinært afdrag på betingelse af, Ballerup Kommune vedstår den kommunale regaranti. Bilag

6 Brev fra KAB af 13. oktober 2005 med bilag, herunder BRFkredits brev af 27. september Brev fra KAB af 30. november 2005 med bilag, herunder Økonomistyrelsens brev af 30. november Brev fra Nykredit til KAB af 9. december Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, frasalget af del nr. 2 af mr.nr. 5 aq Ballerup by, Ballerup og relaksionen godkendes, salgssummen på kr. godkendes, idet der efter de planmæssige forhold ikke er mulighed for bebyggelse på arealet, og det således udelukkende benyttes til udenomsareal i tilknytning til eksisterende erhverv, tidligere stillede kommunale garantier og regarantier for lån vedstås, og vedståelse af garantier og regarantier betinges af, Landsbyggefonden vedstår tidligere stillede regarantier for lån. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 5: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 4: Tiltrådt. 5. Ballerup almennyttige Boligselskab, afd. Dalvænget - forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder

7 Resumé På ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 6. februar 2006 i afdeling Dalvænget blev det vedtaget udføre forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i afdelingens to ledigblevne boliger, beliggende Dalvænget 20 og Abildvænget 21. Med breve af 28. september, 29. november og 21. december 2005 har DAB, afd. Dalvænget ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder i 2 af boligerne i afdeling Dalvænget. Afd. Dalvænget udgøres af 30 boliger fordelt på 21 3-rums og 9 4-rums. Der er med nævnte ansøgning alene ansøgt om godkendelse af forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder for så vidt angår Dalvænget 20 og Abildvænget 21. Redegørelse Baggrunden for afdelingens ønske om foretage vedligeholdelses- og forbedringsarbejder er, man ønsker bringe afdelingens boliger op på et tidssvarende vedligeholdelses- og udstyrsmæssigt niveau. Dette lader sig ikke alene rette op på af de henste midler til løbende vedligeholdelse. Arbejderne i de to boliger kommer til bestå i udskiftning af køkken, isolering af gulve, tidssvarende indretning, varme i bryggers, vandbåren gulvvarme i nyt og større badeværelse, skjult rørføring i boligen. Arbejderne gennemføres samtidigt i de to ledige lejemål. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen er budgetteret til kr. pr. bolig eller i alt kr. 1 mio.kr. Anskaffelsessummen finansieres via et realkreditlån for 70 % af anskaffelsessummen ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der alene pålægges de to boliger, hvori der udføres arbejder. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling. De resterende 30 % dækkes af afdelingens opsparede midler til planlagt vedligeholdelse og fornyelse Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør ca. 534 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 82,25 m 2 på 3.660,25 kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Boliger som moderniseres Øvrige boliger i afd. (kr.) (kr.) Anskaffelsessum

8 Planlagt vedligehold og fornyelse Realkreditlån Ydelse pr. år (20 år) Lejestigning pr. mdr ca. 40 Fremtidig m 2 -leje pr. år Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder udgøre ca kr. for de to boliger, hvori der er udført forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder og kr i en ikke renoveret gennemsnitlig bolig på 82,25 m 2. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 20 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning af 28. september 2005 om godkendelse af modernisering af 2 boliger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, anskaffelsessummen på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt 1 mio. kr. godkendes, den skønnede huslejestigning til en maks. m 2 -leje på 837 kr. pr. år for de to renoverede boliger godkendes, det godkendes, anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af 20-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen pålægges alene den enkelte bolig, hvori vedligeholdelses- og forbedringsarbejderne udføres med 70 % af anskaffelsessummen pr. bolig, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først er endeligt meddelt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab

9 forsynet med revisorpåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 6: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 5: Tiltrådt. 6. Boligselskabet Baldersbo, afd. 1, Rugvænget/Nyvej - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Resumé På et ordinært afdelingsmøde afholdt den 21. september 2005 i afd. 1 blev det vedtaget, beboerne fremover kan gennemføre køkkenudskiftninger i ejendommen som fælles individuelle forbedringer i afdelingen, ved afdelingen optager lån efter reglerne om individuel modernisering. Med breve af 18. oktober 2005 og 27. januar 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 1 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af individuelle forbedringsarbejder i boligerne i afdeling 1. Afd. 1 udgøres af 126 boliger fordelt på 3 1-rums, 11 2-rums, 85 3-rums og 27 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Redegørelse Moderniseringerne gennemføres ikke samtidigt i samtlige lejemål, men kan igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer melder sig til ordningen. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Finansieringen sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Der kan foretages min. 9 køkkenforbedringer årligt, inkl. de forbedringer, der foretages i forbindelse med fraflytning.

10 Anskaffelsessum Anskaffelsessummen andrager maks kr. pr. bolig pr. køkkenforbedring. De individuelle anskaffelser finansieres via et realkreditlån, som ydes til afdelingen. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling. Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør 555 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 77 m 2 på kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Ombygning af eksisterende køkken (maks.) Realkreditlån Ydelse pr. år (10 år) Lejestigning pr. mdr. Fremtidig m 2 -leje pr. år kr kr kr. 750 kr. 672 kr. Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder ligge på kr. i en gennemsnitlig bolig på 77 m 2 afhængig af anskaffelsessummen størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning om godkendelse af individuelle forbedringer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt kr. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år svarende til en maks. total anskaffelsessum på 2,996 mio. kr., hvorefter ny ansøgning skal

11 indgives, den skønnede huslejestigning godkendes, herunder m 2 -lejen maks. godkendes til udgøre 672 kr. som følge af de ansøgte arbejder, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen udelukkende påhviler den enkelte lejer, hos hvem forbedringen udføres, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles endeligt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse med anførelse af antal køkkenudskiftninger, der er foretaget i indeværende regnskabsår. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 8: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 6: Tiltrådt. 7. Baldersbo, afd. 10, Baltorpvej og renovering og modernisering af udearealer Resumé Med brev af 8. november 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 10 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse til gennemførelse af renovering og modernisering af afdelingens udearealer samt godkendelse af den budgetterede anskaffelsessum. På et afdelingsmøde afholdt den 26. september 2005 i afd. 10 blev projektet vedtaget. Redegørelse

12 Renoveringsforslaget går ud på gøre friarealerne mere frodige og anvendelige. Legepladser og opholdsarealer er etableret midt i 80 erne og fremstår nedslidte og ikke tidssvarende. Projektet indeholder; ny belægning på stier, opholds- og legepladser, fornyelse af beplantning, fornyelse af lege- og opholdsarealer, forbedring af miljøgård samt opretning ved p-pladser. Finansieringen sker ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån. Det er ikke oplyst, om der fra långivers side vil blive stillet krav om kommunal garanti. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen er budgetteret til i alt kr. 7,4 mio. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Projekt i henhold til dispositionsforslag 4,5 Opretning ved p-pladser iht. tidligere plan 1,7 Div. uforudsete udgifter 0,5 Teknikerhonorar 0,7 I alt 7,4 Beløb i mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af et 20-årigt lån med renteloft på 5,5 %. Finansieringen fremkommer på følgende måde: Beløb i kr. Årlig ydelse Besparelse på affaldsordning Samlet årlige huslejestigning Besparelsen på affaldsordningen fremkommer ved, udgiften på kr. flyttes fra ekstraordinære udgifter til henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Konsekvensen heraf er, udgiften fremover dækkes ved et træk på opsparede midler frem for ved huslejebetaling. Det fremgår af ansøgningsmerialet, der er en saldo på ikke under kr. i perioden frem til 2015, på trods af det øgede træk på de henlagte midler.

13 Stigning pr. m 2 pr. år udgør 5,75 kr. Det svarer til en månedlig huslejestigning for en 85 m 2 stor lejlighed på ca. 40,75 kr. pr. måned. eller en stigning for en 95 m 2 stor lejlighed på 45,50 kr. pr. måned. I 2006 vil m 2 -lejen udgøre 586 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 85 m 2 på kr. om måneden. M 2 -lejen vil efter projektets gennemførelse udgøre 592 kr. svarende til en månedlig leje på kr. i en gennemsnitlig bolig på 85 m 2 afhængig af anskaffelsessummen størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 20 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning af 8. november 2005 om godkendelse af renovering af udearealer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, Den samlede anskaffelsessum på 7,4 mio. kr. godkendes, Den skønnede huslejestigning på 5,75 kr. pr. m 2 pr. år godkendes, anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af 20-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes minimum to lånetilbud, hvoraf det billigste vælges, huslejeforhøjelsen bortfalder, når realkreditlånet er indfriet senest 20 år efter optagelsen, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først er endeligt meddelt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 9:

14 Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 7: Tiltrådt. 8. Boligselskabet Baldersbo, afd. 4, Præstevænget - individuelle huslejestigninger i forbindelse med individuelle køkkenrenoveringer Resumé På et ordinært afdelingsmøde afholdt den 5. september 2005 i afd. 4 blev det vedtaget, beboerne fremover kan gennemføre køkkenudskiftninger i ejendommen som fælles individuelle forbedringer i afdelingen, ved afdelingen optager lån efter reglerne om individuel modernisering. Med breve af 18. oktober 2005 og 27. januar 2005 har Boligselskabet Baldersbo, afd. 4 ansøgt Ballerup Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån og huslejestigninger som følge af individuelle forbedringsarbejder i boligerne i afd. 4. Afd. 4 udgøres af 108 boliger fordelt på 15 2-rums, 90 3-rums og 3 4-rums, som alle har mulighed for deltage i ordningen. Redegørelse Moderniseringerne gennemføres ikke samtidigt i samtlige lejemål, men kan igangsættes efterhånden, som den enkelte beboer melder sig til ordningen. Lånet afdrages individuelt af den enkelte beboer over huslejen. Finansieringen sker ved optagelse af et 10-årigt realkreditlån uden krav om kommunal garanti. Der kan foretages min. 9 køkkenforbedringer årligt, inkl. de forbedringer, der foretages i forbindelse med fraflytning. Anskaffelsessum Anskaffelsessummen andrager maks kr. pr. bolig pr. køkkenforbedring. De individuelle anskaffelser finansieres via et realkreditlån, som ydes til afdelingen. Realkreditlånet afdrages ved en huslejeforhøjelse, der betales af den beboer, som har benyttet sig af ordningen. Skulle der ske fraflytning, før lånet er fuldt ud afdraget, vil den indflyttende lejer overtage forbedringerne og den forhøjede huslejebetaling.

15 Den nuværende gennemsnitlige m 2 -leje i afdelingen udgør 594 kr. svarende til en månedlig husleje i en gennemsnitlig bolig på 83,5 m 2 på kr. om måneden. Huslejekonsekvenserne vil være følgende: Ombygning af eksisterende køkken (maks.) Realkreditlån Ydelse på. år (10 år) Lejestigning pr. mdr. Fremtidig m 2 -leje pr. år kr kr kr. 750 kr. 702 kr. Den nye månedlige leje vil efter gennemførte forbedringsarbejder ligge på kr. i en gennemsnitlig bolig på 83,5 m 2 afhængig af anskaffelsessummens størrelse. Huslejeforhøjelsen bortfalder efter 10 år. Renoveringsprojektet søges gennemført uden kommunal støtte og uden kommunal garanti. Bilag Ansøgning om godkendelse af individuelle forbedringer med bilag. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den løbende anskaffelsessum på maks kr. pr. bolig inden for en samlet ramme på i alt kr. pr. år godkendes, godkendelsen gives for en periode på 4 år svarende til en maks. total anskaffelsessum på kr., hvorefter ny ansøgning skal indgives, den skønnede huslejestigning godkendes, herunder m 2 -lejen maks. godkendes til udgøre 702 kr. som følge af de ansøgte arbejder, den løbende låneramme på kr. pr. bolig godkendes finansieret ved optagelse af 10-årige realkreditlån under forudsætning af, der forud for låneoptagelsen indhentes min. to lånetilbud, hvoraf det

16 billigste vælges, udgifterne til såvel anskaffelsen som finansieringen udelukkende påhviler den enkelte lejer, hos hvem forbedringen udføres, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentelse af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og godkendelse af den endelige anskaffelsessum og huslejeforhøjelse først meddeles endeligt, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisorpåtegning, hvilket kan ske i forbindelse med den årlige regnskabsgodkendelse med anførelse af antal køkkenudskiftninger, der er foretaget i indeværende regnskabsår. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 7: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 8: Tiltrådt. 9. Boligselskabet Baldersbo, afd. 12, Hede-/Magleparken - byggeregnskab for etablering af bolignet Økonomiudvalget den 15. juni 2004, pkt. 19. Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2004, pkt. 11. Resumé Boligselskabet Baldersbo har med brev af 27. december 2005 fremsendt revideret byggeregnskab for etablering af bolignet i afd. 12, Hede-/Magleparken med anmodning om Kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal endvidere godkende den endelige belåning og huslejeforhøjelsen. Boligselskabet Baldersbo har den 4. februar 2006 fremsendt yderligere oplysninger om lejeforhøjelse.

17 Redegørelse Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 21. juni 2004 godkendt, der etableres bolignet i afd. 12. Boligselskabet Baldersbo oplyste i ansøgningen af 6. maj 2004, de budgetterede anlægsudgifter udgjorde kr., der blev optaget et 10-årigt realkreditlån på tilsvarende beløb, samt realkreditlånets ydelser skulle finansieres ved en lejeforhøjelse på 145 kr. pr. måned pr. lejemål. I det fremsendte reviderede regnskab er den endelige anskaffelsessum opgjort til kr. eller kr. mere end budgetteret svarende til en merudgift på ca. 1,8 %. Projektets endelige anskaffelsessum er finansieret således: Afdeling Realkreditlån fra Realkredit Danmark Ydelserne på realkreditlånet skal dækkes ved et månedligt bidrag på 138 kr. pr. lejemål, hvilket er 7 kr. lavere end budgetteret. Bilag Boligselskabet Baldersbo s brev af 27. december Boligselskabet Baldersbo s brev af 4. februar Kommunalbestyrelsens brev af 2. juli 2004 vedrørende godkendelse af bolignet. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes, endelig optagelse af 10-årigt realkreditlån på 11 mio. kr. ved Realkredit Danmark godkendes, jf. Almenboliglovens 29, og den endelige lejeforhøjelse på 138 kr. godkendes.

18 Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 10: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 9: Tiltrådt. 10. Boligselskabet Baldersbo, afd. 15, Ahornsvej - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har ved ansøgning af 16. januar 2006 ansøgt om godkendelse af etablering af bolignet i afd. 15, Ahornsvej 10-56, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. Boligselskabet Baldersbo har den 26. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende nuværende antennebidrag og huslejens størrelse i afdelingen. Afdelingen omfter 24 lejemål. Boligselskabet Baldersbo ønsker etablere bolignet i seks afdelinger. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages. Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afd. 10 (Baltorpvej). Der vil blive udlagt stikledninger til boligerne, således husstanden kan vælge mellem tre forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tvpakkerne koster henholdsvis 37,50 kr., 124 kr. og 147 kr. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer ikke kan trække voldsomt på kapaciteten. Internettet drives af Fascom, der opkræver betaling fra de beboere, der er tilmeldt internettet. Redegørelse

19 På et orienterende beboermøde den 10. november 2005 for de pågældende afdelinger blev det tilkendegivet, beboerne ønskede urafstemning i de enkelte afdelinger vedrørende etablering af bolignet. Det er en forudsætning for etableringen af bolignettet, alle seks afdelinger vil være med. Ved de efterfølgende urafstemninger blandt beboerne blev det i alle afdelingerne vedtaget etablere bolignet. I afd. 15 var der 32 stemmer for og 6 imod. Den samlede foreløbige anskaffelsessum inkl. uforudsete udgifter, finansieringsomkostninger, byggesagshonorar og anslået byggelånsrenter udgør kr. Finansieringen af anskaffelsessummen sker ved: Realkreditlån (hovedstol) kr. Til finansiering af projektet optages et 15-årigt realkreditlån. Ydelsen på lånet udgør årligt kr. svarende til en månedlig ydelse på ca. 76 kr. pr. lejemål. Ydelsen ekskl. kanalleverancen vil blive opkrævet som antennebidrag, og det nuværende antennebidrag på 19 kr. pr. måned inkl. kanalleverancen bortfalder. Den årlige husleje i afdelingen er 817,94 kr. pr. m 2. Bilag Boligselskabet Baldersbo s brev af 16. januar Boligselskabet Baldersbo s skema over leje og antennebidrag af 26. januar Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Plan & Byg foreslår, etablering af bolignet i afdeling 15 godkendes, den foreløbige anskaffelsessum på kr. godkendes, optagelse af 15-årigt realkreditlån på kr. godkendes, det er en forudsætning for godkendelse af låneoptagelsen, der indhentes mindst to tilbud på realkreditbelåning, og det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges, godkendelsen gives under forudsætning af, de gældende regler for indhentning af tilbud og afholdelse af udbud overholdes, og den endelige godkendelse af anskaffelsessum og optagelse af

20 realkreditlån først meddeles, når der er indsendt endeligt byggeregnskab forsynet med revisionspåtegning. Beslutning Økonomiudvalgets møde 21. februar 2006 Punkt 11: Indstilles til godkendelse. Kommunalbestyrelsens møde 27. februar 2006 Punkt 10: Tiltrådt. 11. Boligselskabet Baldersbo, afd. 3, Lindevænget - etablering af bolignet Resumé Boligselskabet Baldersbo har ved ansøgning af 16. januar 2006 ansøgt om godkendelse af etablering af bolignet i afd. 3, Lindevænget 20-38, herunder godkendelse af budgetteret anskaffelsessum og optagelse af 15-årigt realkreditlån. Boligselskabet Baldersbo har den 26. januar 2006 fremsendt yderligere oplysninger vedrørende nuværende antennebidrag og huslejens størrelse i afdelingen. Afdelingen omfter 72 lejemål. Boligselskabet Baldersbo ønsker etablere bolignet i seks afdelinger. Bolignettet er et samlet net for telefoni, tv og internet, som bliver ført ind i alle boliger. Herefter vælger den enkelte husstand, hvilke ydelser man ønsker og betaler for nøjagtig den ydelse, der modtages. Tv-signalet bliver distribueret fra hovedantennestionen i afd. 10 (Baltorpvej). Der vil blive udlagt stikledninger til boligerne, således husstanden kan vælge mellem tre forskellige tv-pakker. Tv-pakkerne drives af Fascom, der opkræver betaling for den valgte pakke. Tvpakkerne koster henholdsvis 37,50 kr., 124 kr. og 147 kr. Bolignettet har egen telefoncentral. Telefonleverancen drives af GroupNetwork, der opkræver abonnement og forbrug. Der er kun mulighed for et nummer til hver husstand. Internettet bliver et fælles net. Prisen er forbrugsuafhængig, således der betales en fast pris uanset forbrug. Der vil blive lagt begrænsninger ind, således den enkelte beboer

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Claus Michael

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Kommunalbestyrelsen 12-12-2013 1 Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A Sagsnr.: 13/5828 - Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariatet

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 26. februar 2007, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter Vejlby. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. juli 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Anlægsbevilling til modernisering af 20 beskyttede boliger ved Lokalcenter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. oktober 2004, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej

Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, afdeling 1, Dybbølvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. september 2016 Renovering af Boligforeningen 10. marts 1943, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til lån til

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet:

Overblik 2010-2014. De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger. Slottet: De kommunale almene Pleje- og Handicapboliger Overblik 2010-2014 Slottet: I 2010 og 2011 er der begge år et overskud på henholdsvis 97.875 kr.(2010) og 11.324 kr.(2011). Driften følger i hovedtræk det

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946

Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Vildtbanegård Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946 Referat af bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen den 28. maj 2015 kl. 18.00 i Lagunen, Gildbrovej 10 4. juni 2015 Bestyrelsen: Valgt af Valgt

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Vordingborg Kommune Fællessekretariatet Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Vordingborg Kommune Fællessekretariatet Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Vordingborg Kommune Fællessekretariatet Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Att.: Marianne Skudnik Kuben Management A/S Ellebjergvej 52, 3. sal 2450 København SV T: 7011 4501 F: 8739 0405 CVR:

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen. Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere