A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat"

Transkript

1 A/B Ingolf Ordinær generalforsamling den 2. april 2003 Beslutningsreferat År 2003, onsdag den 2. april fra kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus. Dagsorden var som følger: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg af bestyrelse: Formand: Vilma Lund Hansen genopstiller Bestyrelsesmedlemmer: (3 skal vælges for 2 år) Carsten Seidler genopstiller Hans Peter Schultz ikke på valg Mads Krarup Petersen ikke på valg Martin Gamwell Dawids genopstiller Martin Haagensen ikke på valg Sune Gabelgaard genopstiller Suppleanter: (4 skal vælges for 1 år) Anna Faarvang genopstiller ikke Anna-Mette Rasmussen genopstiller ikke Steffen Leth-Møller genopstiller 7. Valg af administrator og revisor. 8. Eventuelt. Til stede ved generalforsamlingens begyndelse var 78 andelshavere. 14 andelshavere var repræsenteret ved fuldmagt.

2 Endvidere deltog advokat Erik Due, revisor Hanne Strate fra revisionsfirmaet Alsø & Breinholt A/S samt administrator Peter Voigt fra Kubens Ejendomsadministration A/S Formanden for AB Ingolf, Vilma Lund Hansen bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent. Erik Due blev valgt som dirigent og Peter Voigt blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at ingen havde bemærkninger til indkaldelse og dagsorden, samt at indkaldelsen var i overensstemmelse med vedtægterne. 2. Bestyrelsens beretning. Martin Gamwell Dawids fik ordet og gennemgik kort den udsendte beretning (vedhæftet). Martin Gamwell Dawids fremkom med følgende uddybende og supplerende bemærkninger: Brandanlægget var taget i brug i dag. Der erindres om, at installation af opvaske- og vaskemaskiner skal ske ved autoriseret VVS-installatør Bestyrelsen agter at fortsætte med musikfestival og gårdfest. Bestyrelsen overvejer at tilslutte sig Bryggenettet med hensyn til telefoni ved udløb at aftalen med Telia, jf. tidligere meddelt bemyndigelse fra generalforsamlingen. Man har for tiden ingen planer om at tilslutte sig de øvrige dele af Bryggenettet. Intet Intranet eller Beboerblad i Ingolf uden Martin Haagensens indsats. Den eksterne venteliste påregnes åbnet mandag den 14. april Støjklager tages alvorligt. Under den efterfølgende debat blev følgende berørt: Bestemmelserne omkring den nye brandalarm blev kort drøftet, herunder blev fremhævet vigtigheden af altid at holde dørene til gård og gade lukkede. Bedre orientering om beslutninger af direkte betydning for beboerne som f. eks. ændrede regler for brug af beboerhotellet Golfen, hvorom der blev udvekslet bemærkninger. AB Ingolf, generalforsamling den 2. april 2003, side 2 af i alt 7 sider

3 Temperaturen på det varme vand og problemer med det kolde vand. Bestyrelsen besvarede enkelte spørgsmål. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. Revisor Hanne Strate gennemgik i store træk regnskabet for 2003, som udviser et nettoresultat på kr efter afdrag på prioritetsgæld på kr samt aktiver / passiver på kr Hanne Strate fremlagde og forklarede bestyrelsens 2, alternative forslag til fastsættelse af andelsværdi indtil næste, ordinære generalforsamling. Efter besvarelse af enkelte spørgsmål og korte bemærkninger konstaterede dirigenten, at regnskabet bortset fra beslutning om andelsværdien kunne godkendes enstemmigt. De alternative forslag A ( 3,00 ) og B ( 3,50 ) til fastlæggelse af andelsværdi i forhold indskud (andelskronen) blev herefter sat til afstemning. 26 stemte for A og 66 stemte for B. Dirigenten noterede, at generalforsamlingen således havde besluttet, at andelsværdien indtil næste ordinære generalforsamling er 3,50 gange indskuddet. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Drifts- og likviditetsbudget for 2003 blev fremlagt af Hanne Strate. Budgettet medfører ingen forhøjelse af boligafgiften. Der blev dog henvist til forslag om forhøjelse af boligafgiften som følge af store arbejder under dagsordenens punkt 5. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 5. Forslag. Inden behandling af forslag orienterede dirigenten om vedtægternes 26, stk. 2: Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering AB Ingolf, generalforsamling den 2. april 2003, side 3 af i alt 7 sider

4 kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 25 %, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmer ne til stede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt. Dirigenten konstaterede, at mindre end 2/3 af medlemmer var til stede, hvorfor forslag til vedtægtsændringer, som opnår 2/3 flertal på denne generalforsamling (markeres med *) skal forelægges en efterfølgende generalforsamling til endelig vedtagelse for at være gældende vedtægt. Herefter gennemgik og debatterede generalforsamlingen de af bestyrelsen stillede forslag (vedhæftet). 1. Bemyndigelse til bestyrelsen til omlægning af kreditforeningslån Bemyndigelse for blev enstemmigt vedtaget Ændring af standarddagsorden. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ændring af vedtægternes 24, stk. 1 er således endeligt vedtaget som vedtægtsændring. 2. Udarbejdelse af vurderingsrapport ved fraflytning. Under den korte forhandling om dette forslag blev det noteret, at andelshaverne ifølge 16, stk. 2 kan anmode om syn og skøn ved skønsmand, hvis man ikke kan acceptere vurderingen fra den af bestyrelsen udpegede vurderingsmand. Forslaget blev herefter vedtaget med alle stemmer for og 4 imod. Ændring af vedtægternes 26, stk. 2 er således endeligt vedtaget som vedtægtsændring. 3. Ændring i ret til overdragelse af andelen og skilsmisseparagraffen. 3.1 Ændring i ret til overdragelse af andelen. Bestyrelsen begrundede forslaget med henvisning til mulighed for omgåelse af ventelisten ved proformaaftaler. Et medlem stillede alternativt forslag, hvorefter..mindst 3 år ændres til..mindst 2 år... Dirigenten tilkendegav, at det mindre vidtgående, alternative forslag ville blive sat til afstemning, hvis bestyrelsens forslag ikke opnåede 2/3 flertal. Efter drøftelse af forslaget blev bestyrelsens forslag,..mindst 3 år.. sat til afstemning. 46 stemte for, 24 imod og 7 undlod at stemme. Dirigenten konstaterede, at forslaget AB Ingolf, generalforsamling den 2. april 2003, side 4 af i alt 7 sider

5 ikke havde opnået 2/3 flertal og derfor var bortfaldet. Det alternative forslag,..mindst 2 år.. blev herefter sat til afstemning og vedtaget med mere end 2/3 flertal, idet 11 stemte imod og 5 undlod at stemme medens resten stemte for. Forslaget var hermed vedtaget og skal genfremsættes på en efterfølgende generalforsamling til endelig vedtagelse *) Ændring af skilsmisseparagraffen. Martin Gamwell Dawids henviste til beslutning på sidste års generalforsamling begrundede de alternative forslag. Forslagene gav anledning til mange bemærkninger. Bestyrelsen bad om uformel tilkendegivelse fra deltagerne om alternativ 1, kun skilsmissefortrin for børnefamilier, i forhold til nugældende vedtægt og øvrige alternativer, som giver (varierende) fortrinsret ved skilsmisse for par såvel med som uden børn. 30 stemte for A, medens 42 stemte for B. Bestyrelsen trak derefter forslagene tilbage. Man opfordrede medlemmer med interesse for emnet til at starte en debat og eventuelt fremkomme med nyt forslag til næste generalforsamling. 5. Lejlighedssammenlægning. Forslaget blev debatteret. Dirigenten satte forslag om forhøjelse af grænsen for lejlighedssammenlægninger til max. 30 % af ejendommens boligareal til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 47 stemmer for og 27 imod. 6. Præcisering af vedtægten vedrørende forbud mod pantsætning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og skal genfremsættes på en efterfølgende generalforsamling til endelig vedtagelse *) 7. Iværksættelse af store arbejder i Martin Gamwell Dawids begrundede forslaget og fremhævede, at den samlede plan for vedligeholdelse omfatter arbejder fordelt over 15 år til kr. 52 mill. i 2003-priser. Beslutningsforslaget medfører en bemyndigelse til bestyrelsen til at træffe de videre beslutninger i ud fra planen, herunder at træffe beslutning om de oplyste AB Ingolf, generalforsamling den 2. april 2003, side 5 af i alt 7 sider

6 forhøjelser af boligafgiften. Dog således at forhøjelse med 6 % pr. 1. maj 2003 straks iværksættes. Efter korte bemærkninger blev forslaget vedtaget med 54 stemmer for og 12 imod. Ad. 6. Valg af bestyrelse Vilma Lund Hansen blev genvalgt som formand. Carsten Seidler, Martin Gamwell Dawids og Sune Gabelgaard blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Bestyrelsen er herefter sammensat således: Formand: Vilma Lund Hansen Bestyrelsesmedlemmer: Carsten Seidler Hans Peter Schultz Mads Krarup Petersen Martin Gamwell Dawids Martin Haagensen Sune Gabelgaard Som suppleanter valgtes for 1 år: Steffen Leth-Møller Claus Rantzau Laura Bjerre-Christensen Lars Ravn-Larsen. 7. Valg af administrator og revisor. Kuben Ejendomsadministration A/S blev genvalgt som administrator og Alsø & Breinholt blev genvalgt som revisor. Ad. 8. Eventuelt. Herunder blev der gjort bemærkninger om forslag om genbrug af metal ændring af proceduren ved genåbning af ventelisten AB Ingolf, generalforsamling den 2. april 2003, side 6 af i alt 7 sider

7 bedre fordeling af skrald i containerne andelshaveren har først solgt, når andelshaveren som sælger har underskrevet salgsaftalen ønske om lettere adgang til at komme i kontakt med varmemesteren støjproblemer i varmerør afløbsproblem, Leifsgade 16, 5. sals altan Dirigenten afsluttede generalforsamlingen kl april 2003 Som dirigent: Som referent: Bestyrelsen: AB Ingolf, generalforsamling den 2. april 2003, side 7 af i alt 7 sider

8 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf Islands Brygge, d. 16. marts 2003 Bestyrelsens beretning for 2002/2003 Brand, ildspåsættelser og brandalarmeringsanlæg Efter branden i Halfdansgade 35 i efteråret 2001 vedtog generalforsamlingen et forslag fra bestyrelsen om at installere et brandalarmeringsanlæg. Endnu inden det nye anlæg var installeret, havde vi i september 2002 endnu en brandepisode i A/B Ingolf. Denne gang forsøgte ukendte gerningsmænd at tænde ild på hovedtrappen, bagtrappen og i kælderen i Halfdansgade 15. Episoderne blev anmeldt til politiet. For at mindske risikoen for ildspåsættelser, er det meget vigtigt, at alle beboere i hele A/B Ingolf hjælper til med at overholde nedenstående forholdsregler: Lad aldrig dørene til hovedtrappen eller bagtrappen stå på klem - heller ikke selvom det kun drejer sig om få minutter. Hvis man ser en åben dør så luk den. Luk aldrig nogen ind som man ikke kender. Hvis en ukendt person vil ind i opgangen og ikke har nogen nøgle, så skal vedkommende ikke lukkes ind. Når nogen ringer på dørtelefonen skal man således heller ikke lukke dem ind, hvis ikke man genkender stemmen eller ud af vinduet kan se hvem det er. Hvis man observerer noget mistænkeligt, så kontakt politiet på 112. Brandalarmeringsanlægget er nu færdigt og klar til at blive sat i drift. En række frivillige beboere har meldt sig som observatører og alarmansvarlige. I tilfælde af brandalarm vil de blive kontaktet af alarmselskabet, Siemens, hvorefter det er disse personers opgave at undersøge, om der rent faktisk er brand og i så fald alarmere brandvæsenet og beboerne. Derudover har de alarmansvarlige til opgave at afholde brandøvelser med passende mellemrum. Bestyrelsen takker for indsatsen. Varmeanlæg Varmeanlægget er gennem årene blevet ringere, og det har været svært at reparere på fornuftig vis uden store omkostninger. Derfor blev det ved forrige generalforsamling besluttet at udskifte alle 3 varmevekslere på én gang. Det har været en stor udgift, men en fornuftig investering af hensyn til ejendommens fortsatte gode økonomi. I forbindelse med renoveringen af varmeanlægget blev de periodiske knirkelyde bestemte steder i ejendommen afhjulpet ved, at der på udvalgte steder påsattes buffere på de 10cm store varmerør. Bufferne skal optage de bevægelser, som opstår når de vandrette rør i kældrene udvides og trækker sig sammen pga. skiftevis opvarmning og afkøling, således at disse bevægelser ikke flytter sig hen på de lodrette varmerør, som så forårsager knirkelyde oppe i lejlighederne. Side 1 af 4

9 Der er blevet udskiftet Circon-ventiler på varmeanlægget. (Disse ventiler bruges til fordeling af det varme radiatorvand, således at alle får lige meget glæde af den fælles varme.) Ventilerne blev påsat da anlægget blev ombygget sidst, men deres levetid var ikke så lang som forventet, og da der havde været en række vandskader i kældrene på grund af sprængninger, valgte bestyrelsen at skifte dem alle ud. Garantien på ventilerne var udløbet, men der blev dog leveret nye ventiler til en fornuftig pris. Vand i kældre I mange år har der været oversvømmelser nedenfor de udvendige kældertrapper i gården, ned til bl.a. cykelrum, hver gang der har været et større regnskyl. Den eneste måde at fjerne vandet på, var at sætte en dykpumpe ned og pumpe vandet op i kloakkerne. Dette arbejde har Mehdi brugt mange formiddage på. Nu er problemet løst. I brønden, ved disse kældertrapper, er der nu fastmonteret en pumpe som automatisk starter, når vandet stiger for meget og automatisk stopper, når vandet er borte. Vand- og afløbsinstallationer Alle lejligheder er blevet gennemgået af Erik Etmann i forbindelse med eftersyn af vandog afløbsinstallationer ved opvaske- og vaskemaskiner. Eftersynet var nødvendigt, idet der faktisk var flere med ulovlige installationer. Alle problemer er nu løst, men for en god ordens skyld skal det nævnes, at installeres der en opvaske- eller en vaskemaskine, så skal installationen foretages af en autoriseret VVS-installatør, og denne skal så sørge for anmeldelse af tilslutningen til Københavns Energi. En ulovligt installeret maskine, som forårsager vandskade, kan blive et særdeles dyrt bekendskab, idet skadevolderen i værste fald risikerer at forsikringen ikke dækker. Revner i bygningen På sidste generalforsamling gjorde flere beboere bestyrelsen opmærksom på, at de havde observeret lange revner flere steder i bygningen. Det er nu på en meget sindrig måde blevet undersøgt, om de eksisterende revner udvider sig, og det gør de heldigvis ikke. Ved at lime et 3mm tykt stykke glas henover en revne i muren, kan man konstatere om, revnen stadig udvider sig. I så fald vil glasset knække. Der har været opsat ca. 8 stykker glas og ingen er knækket. Det er meget vigtigt at beboerne retter henvendelse til bestyrelsen, hvis de har bemærket skader på bygningen og andet der kan være relevant for byggegruppen. Man kan henvende sig til bestyrelsen pr. på adressen eller pr. post. Aftrækskanaler I samtlige lejligheder er aftrækskanalen på toilettet blevet renset. I forbindelse med rensningen, blev de gamle antenneledninger fjernet, idet de var ført i aftrækskanalerne. I arbejdets startfase var der en del problemer med kvaliteten af det udførte arbejde. Takket være en stor indsats fra ejendomsinspektør Preben Rehøjs side, blev det endelige resultat tilfredsstillende. Låneomlægning og indfrielse af sælgerpantebrev I januar 2003 var renteniveauet faldet så meget, at det endnu en gang kunne betale sig at omlægge A/B Ingolfs kreditforeningslån denne gang fra en obligationsrente på 6% til 5%. Ydelsen på det nye lån, som erstatter 4 eksisterende lån, er lidt lavere, og tilmed er der skåret ca. 2½ år af lånenes løbetid. Samtidig var renten nu så lav, at det også kunne betale sig at indfrie det sidste sælgerpantebrev til Norden på kr Pantebrevet skulle under alle omstændigheder indfries senest d. 1. januar 2005, og bestyrelsen vurderede, at det var fordelagtigt at foretage indfrielsen nu. For at indfrie pantebrevet er der optaget et nyt 20-årigt lån. Eftersom pantebrevet var afdragsfrit dvs. A/B Ingolf betalte kun renter, men nedbragte ikke gælden er ydelsen steget, men ikke mere end at det kan holdes indenfor budgettet. Side 2 af 4

10 Beboerhotellet Golfen Udlejningen af Golfen voldte på et tidspunkt problemer, idet enkelte beboere reserverede Golfen lang tid i forvejen og i lange perioder. Efter at retningslinierne er blevet ændret er det bestyrelsens opfattelse, at alle bliver tilgodeset. Grundejerforeningen Islands Brygge (GIB) Det forgangne år har været præget af, at en del nye foreninger er kommet til her på Bryggen, hvoraf flere er blevet tilknyttet grundejerforeningen. Flere foreninger har frivilligt mødt op til bestyrelsesmøderne og deltaget i diskussionerne. Det har været rart med det udviste engagement, på trods af deltagernes manglende beslutningsdygtighed på møderne. Grundejerforeningen prøver stadig at få et egnet lokale et sted på Bryggen, så man kan have de fortrolige dokumenter liggende samlet ét sted, hvor man nemt kan få fat i dem. Der har været afholdt to temaaftener i GIBregi: Én vedrørende lejlighedssammenlægning og loftsudvidelser samt én om brandsikring. Det har været gode og informative møder. Der er for tiden i GIB en del diskussion vedrørende snerydning og asfaltarbejder samt finansiering af disse det sidste set i lyset af, at ikke alle foreninger er medlem af GIB. Administrator I sidste beretningen fra sidste år gjorde bestyrelsen opmærksom på en vis utilfredshed med Kubens administration af A/B Ingolf. Der er siden sidste år sket en klar bedring i samarbejdet med administrator i Kuben. Vores administrator hos Kuben, Peter Voigt, gør et glimrende stykke arbejde og er en værdifuld sparringspartner for bestyrelsen. Musikfestival og gårdfest Den årlige musikfestival i A/B Ingolf var en stor succes. Vi var heldige med vejret, og der var flere beboere både fra ejendommen og Islands Brygge der kom forbi. Messingblæserkvintetten The Messing Link med professionelle messingblæsere åbnede festivalen den 3. august. Den 10. august optrådte percusionduoen David & Monty. Den irske folkemusikgruppe Flax in Bloom afsluttede festivalen den 17. august med irsk traditionel musik bestående af sange og dansemusik. Den 24. august var det planen at ejendommens musikere skulle have optrådt, men da ingen kunne medvirke blev det aflyst. Det blev kun til bankospil, fællesgrill og efterfølgende gårdfest med band. Musikfestivalen blev arrangeret af Sofie Kragh-Müller, Thorkild Borup Nielsen, Martin Haagensen og bestyrelsen. Tak til alle der hjalp med alt det praktiske. IngoFon Vores nuværende billige telefoniaftale med Telia udløber til september 2003, og netværksgruppen er derfor i gang med at undersøge markedet af teleudbydere, herunder muligheden for at tilslutte Ingolf til Bryggenets telefonidel. I den forbindelse skal det nævnes, at der er blevet ført et kabel fra Bryggenet ind i A/B Ingolfs serverrum. Dette muliggør tilslutning til Bryggenets telefonidel eller hele Bryggenet, hvis dette skulle blive aktuelt en gang i fremtiden. Man skal være opmærksom på, at skift af teleudbyder kan betyde, at eksisterende IngoFon abonnenter skal betale et nyt tilslutningsgebyr til den nye teleudbyder. Netværksgruppen vil naturligvis forsøge at få en aftale, som giver gratis tilmelding for eksisterende abonnenter, men det kan vi ikke garantere. Derudover må man nok forvente, at prisen for telefoni vil stige i forhold til de nuværende meget lave priser. IngoNet I forbindelse med de problemer der har været med høj belastning på IngoNet, har netværksgruppen indgået en aftale med Side 3 af 4

11 konsulentfirmaet Xenux. Der er blevet installeret programmer, som skal sikre at kapaciteten deles retfærdigt mellem brugerne, så nogle brugeres store forbrug ikke ødelægger oplevelsen for andre. IngoVision Der har i februar 2003 været afholdt afstemning om de fremtidige TV-kanaler i IngoVision. Der blev uddelt 224 stemmesedler, hvoraf 106 blev returneret i udfyldt stand. Netværksgruppen er i gang med at fordele programmerne på de tre pakker: basispakke, mellempakke og kompletpakke. Kanalerne fordeles under hensyntagen til de stemmer de enkelte kanaler har opnået, priserne på de 3 TV-pakker og antallet af kanaler. Fordelingen vil ske i samarbejde med FAS, da der er en række tekniske detaljer, der skal tages hensyn til. Den endelige pakkefordeling offentliggøres på Ingolfs intranetside og på opslagstavler i opgangene. Intranet A/B Ingolfs intranetside er blevet et særdeles godt værktøj for bestyrelsen og beboerne, idet man kan finde alle de informationer man har brug for som andelshaver. Hele beboermappen findes på intranetsiden, og den er altid opdateret. Dokumenterne fra mappen kan endvidere udskrives direkte fra siden. Beboerbladet IngoNyt Beboerbladet IngoNyt er et godt kommunikationsmiddel for bestyrelsen. Vi vil fortsat udgive IngoNyt hvert kvartal, men bestyrelsen vil også gerne opfordre beboerne til i langt højere grad at bidrage med artikler og debatindlæg til bladet. Hvis der er nogen beboere, som er interesserede i at lave interviews, reportager eller på anden måde bidrage til informationsarbejdet så opfordres man til at henvende sig til bestyrelsen eller skrive til redaktøren på Støjklager Bestyrelsen modtager under tiden klager fra beboere vedrørende støjgener. Vi vil opfordre til, at støjplagede beboere selv retter henvendelse til støjkilden før man skriver til bestyrelsen. Dette er ofte den bedste løsning for alle parter. Når bestyrelsen modtager støjklager, tager vi dem til gengæld meget alvorligt. Bestyrelsen er af den opfattelse, at det faktum, at der er meget lydt i vores ejendom, nødvendiggør at alle beboere tager et stort hensyn til hinanden. Gentagne overtrædelser af bestyrelsens påbud medfører eksklusion af foreningen. Man kan se alle ventelisterne, beboerbladet IngoNyt, vedtægterne, nyttige links til Islands Brygge, praktiske oplysninger om IngoNet, nyhedsgrupper, bygningstegninger af A/B Ingolf og meget mere. Vi vil opfordre beboere, der er tilmeldt IngoNet, til at benytte sig af intranetsiden. Ventelisten Den eksterne venteliste åbner til foråret, men sålænge der sammenlægges lejligheder, vil ventetiden på at få en lejlighed i A/B Ingolf være lang for tilflyttere. Der vil blive informeret om åbningen af ventelisten på opslagstavler i opgangene. Side 4 af 4

12 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.: Islands Brygge, d. 16. marts 2003 Forslag fra bestyrelsen til ordinær generalforsamling Bemyndigelse til bestyrelsen til omlægning af kreditforeningslån For at omlægge kreditforeningslån kræver Nykredit, at bestyrelsen indenfor det seneste år har fået bemyndigelse hertil af generalforsamlingen. I det forgange år har bestyrelsen omlagt alle foreningens kreditforeningslån og indfriet det sidste sælgerpantebrev. Bestyrelsen skal på denne baggrund bede generalforsamlingen tage stilling til følgende 2 forslag. 1.1 Bemyndigelse for Bestyrelsen får frem til næste ordinære generalforsamling bemyndigelse til at omlægge et eller flere af foreningens kreditforeningslån, hvis dette medfører en besparelse for foreningen. Det er en forudsætning for en evt. omlægning, at det/de nye lån er med fast rente, og at løbetiden ikke er længere end det/de tidligere lån. Foreningens nuværende kreditforeningslån er netop omlagt til 20-årige fast forrentede kontantlån. Vedtages ovenstående forslag, kan foreningens kreditforeningslån således ikke omlægges til lån med en løbetid længere end 20 år, og der kan ikke omlægges til rentetilpasningslån dvs. lån med variabel rente. 1.2 Forslag til ændring af standarddagsorden Dette forslag til vedtægtsændring blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 2. april 2002 og genfremsættes til endelig vedtagelse. Forslaget lyder: I vedtægtens 24, stk. 1, tilføjes som nyt nr. 5 i standard-dagsorden for ordinære generalforsamlinger: 5. Generalforsamlingen tager stilling til, om bestyrelsen skal have bemyndigelse til at omlægge kreditforeningslån/sælgerpantebrev. Nuværende nr. 5 til 7 i standard-dagsorden konsekvensrettes til nr. 6 til 8. Bestyrelsen har ved referatskrivningen efter sidste generalforsamling rettet en formel fejl i ovenstående forslag, idet sidste sætning rettelig skulle have lydt: Nuværende nr. 5 til 8 i standard-dagsorden konsekvensrettes til nr. 6 til 9. Eftersom foreningens sidste sælgerpantebrev er indfriet stryges ordet sælgerpantebrev i det nye punkt 5 i standard-dagsorden. Side 1 af 7

13 2 Udarbejdelse af vurderingsrapport ved fraflytning Dette forslag til vedtægtsændring blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 2. april 2002 og genfremsættes til endelig vedtagelse. Bestyrelsen har sidste år besluttet, at der fra d. 1. april 2002 skal udarbejdes en fraflytningsrapport af en byggesagkyndig ved enhver overdragelse af andelslejligheder i foreningen. Eneste undtagelse er i de tilfælde, hvor der efter vedtægterne er fastsat særlig adgang til at overdrage en lejlighed til en person med fælles bopæl. ( 14 stk. 2, 19, 21 stk. 3) Den byggesagkyndige foretager vurderingen af lejligheden på vegne af bestyrelsen, hvorfor det er bestyrelsen, som udpeger den byggesagkyndige. Honoraret modregnes i sælgers andelssum. Begrundelsen for bestyrelsens beslutning var, at bestyrelsen havde registreret en stigende utilfredshed fra købere af lejligheder. Ligeledes er der i de fleste lejligheder foretaget forbedringsarbejder, som det kræver faglig indsigt at vurdere. Bestyrelsen ønsker, at kravet om brug af en byggesagkyndig ved overdragelse af andelslejligheder kommer til at fremgå klart af vedtægterne. Derfor foreslås følgende ændring i vedtægterne: 16 stk. 1: Ordlyden ændres fra til Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen fastsætter prisen for forbedringer, inventar og løsøre på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen kan stille krav om, at vurderingen af en lejlighed foretages af en byggesagkyndig, som udpeges af bestyrelsen. Den fraflyttende andelshaver er forpligtet til at betale den byggesagkyndiges honorar. Side 2 af 7

14 3 Ændring i ret til overdragelse af andelen og skilsmisseparagraffen Bestyrelsen ønsker at mindske mulighederne for at misbruge vedtægternes paragraffer om overdragelse af andelen ( 14 stk. 2, 19, 21 stk. 3) samt skilsmisseparagraffen ( 21a). Et sådant misbrug vil gå ud over personer optegnet på foreningens interne og eksterne ventelister. På den baggrund bedes generalforsamlingen tage stilling to følgende to forslag. 3.1 Ændring i ret til overdragelse af andelen Med de gældende vedtægter kan en andelshaver helt eller delvist overdrage sin andel til et husstandsmedlem, som i 1 år har haft fælles adresse med andelshaveren. Bestyrelsen foreslår at grænsen for hel eller delvis overdragelse af andelen til et husstandsmedlem hæves til 3 år. Dette vil kræve ændringer i følgende paragraffer: 14, stk. 2, litra a: 19: Ordlyden ændres fra til Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie eller til søskende, ved bytning, eller til en person, der i mindst 1 år før overdragelsen har haft fælles husstand med andelshaveren. Til den, der indstilles af andelshaveren, når overdragelsen sker til en person, med hvem han/hun er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie eller til søskende, ved bytning, eller til en person, der i mindst 3 år før overdragelsen har haft fælles husstand med andelshaveren. Ordlyden ændres fra til En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 1 år har haft fælles hustand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse skal begrundes skriftligt. En andelshaver er uden fraflytning af lejligheden berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmedlem, der i mindst 3 år har haft fælles hustand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen, idet dog nægtelse skal begrundes skriftligt. Side 3 af 7

15 21, stk. 3: Ordlyden ændres fra til Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Reglerne i stk. 1 og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for husstandsmedlemmer, der i mindst 3 år har haft fælles husstand med andelshaveren. 3.2 Ændring af skilsmisseparagraffen Med den gældende 21a (skilsmisseparagraffen) kan to samlevende andelshavere ved ophør af samliv på kort tid få en ny lejlighed i A/B Ingolf til den fraflyttende part. Paragraf 21a har i dag følgende ordlyd: En andelshaver, der i forbindelse med separation/skilsmisse eller ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, kan lade sig indskrive med forrang på den eksterne venteliste for almindelige 2-værelses lejligheder, såfremt: 1. ægtefællerne/de samlevende har haft fælles hustand på en adresse i A/B Ingolf i minimum 3 år, 2. ægtefællerne/de samlevende har været påført andelsbeviset i minimum 2 år, og 3. den fraflyttende part straks efter overtagelsen af den nye lejlighed overdrager sin andel i den hidtidige lejlighed til den tilbageboende. Misbrug af denne paragraf er derfor mere vidtgående end misbrug af 14 stk. 2, 19 og 21 stk. 3, idet to personer der har boet i én lejlighed får rådighed over 2 lejligheder i A/B Ingolf. Bestyrelsen ønsker at skærpe 21a. Det skal dog ske på en måde, så vi ikke forringer muligheden for at et par i forbindelse med skilsmisse/ophør af samliv fortsat kan bo i nærheden af hinanden af hensyn til deres barn. Bestyrelsen stiller tre alternative forslag med følgende konsekvenser. Formuleringen er under forudsætning af at ovenstående forslag 3.1 vedtages: 1. Skilsmisseparagraffen skal fremover kun gælde for par, som har boet sammen i A/B Ingolf i mindst 3 år, som begge er påført andelsbeviset, og som har hjemmeboende børn under 18 år. 2. Skilsmisseparagraffen skal fremover gælde for alle par, som begge er påført andelsbeviset: a. Par med børn skal have boet sammen i A/B Ingolf i mindst 3 år. b. Par uden børn skal have været påført andelsbeviset i mindst 3 år og have boet sammen i A/B Ingolf i mindst 6 år. 3. Skilsmisseparagraffen skal fremover gælde som den hidtil har gjort, selvom forslag 3.1 vedtages. Side 4 af 7

16 Dette vil kræve følgende vedtægtsændring: Alternativ 1: Ny 21a: En andelshaver, der i forbindelse med separation/skilsmisse eller ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, kan lade sig indskrive med forrang på den eksterne venteliste for almindelige 2-værelses lejligheder, såfremt alle nedenstående betingelser er opfyldt. 1. Ægtefællerne/de samlevende har haft fælles hustand på en adresse i A/B Ingolf i mindst 3 år. 2. Ægtefællerne/de samlevende er begge påført andelsbeviset. 3. Ægtefællerne/de samlevende har fælles forældremyndighed over et eller flere hjemmeboende børn under 18 år. 4. Den fraflyttende part overdrager straks efter overtagelsen af den nye lejlighed sin andel i den hidtidige lejlighed til den tilbageboende. Alternativ 2: Ny 21a: En andelshaver, der i forbindelse med separation/skilsmisse eller ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, kan lade sig indskrive med forrang på den eksterne venteliste for almindelige 2-værelses lejligheder, såfremt alle nedenstående betingelser er opfyldt. For ægtefæller/samlevende med fælles forældremyndighed over et eller flere hjemmeboende børn under 18 år: 1. Ægtefællerne/de samlevende har haft fælles hustand på en adresse i A/B Ingolf i mindst 3 år. 2. Ægtefællerne/de samlevende er begge påført andelsbeviset. 3. Den fraflyttende part overdrager straks efter overtagelsen af den nye lejlighed sin andel i den hidtidige lejlighed til den tilbageboende. For ægtefæller/samlevende uden fælles forældremyndighed over et eller flere hjemmeboende børn under 18 år: 1. Ægtefællerne/de samlevende har haft fælles hustand på en adresse i A/B Ingolf i mindst 6 år. 2. Ægtefællerne/de samlevende har begge været påført andelsbeviset i mindst 3 år. 3. Den fraflyttende part overdrager straks efter overtagelsen af den nye lejlighed sin andel i den hidtidige lejlighed til den tilbageboende. Side 5 af 7

17 Alternativ 3: Ny 21a: En andelshaver, der i forbindelse med separation/skilsmisse eller ophævelse af samliv fraflytter lejligheden, kan lade sig indskrive med forrang på den eksterne venteliste for almindelige 2-værelses lejligheder, såfremt alle nedenstående betingelser er opfyldt. 1. Ægtefællerne/de samlevende har haft fælles hustand på en adresse i A/B Ingolf i mindst 3 år. 2. Ægtefællerne/de samlevende er begge påført andelsbeviset. 3. Den fraflyttende part overdrager straks efter overtagelsen af den nye lejlighed sin andel i den hidtidige lejlighed til den tilbageboende. Side 6 af 7

18 4 Lejlighedssammenlægning På sidste ordinære generalforsamling blev det vedtaget at hæve grænsen for lejlighedssammenlægninger til 20% af ejendommens boligareal. I løbet af 2003 vil denne grænse nås. Bestyrelsen foreslår derfor, at generalforsamlingen på nuværende tidspunkt tager stilling til, om grænsen for sammenlægninger skal hæves yderligere. Bestyrelsen stiller 3 alternative forslag: 1. Grænsen på 20% hæves ikke, og lejlighedssammenlægningerne stopper når denne grænse nås i løbet af Grænsen hæves til eksempelvis 30% eller 40%, så lejlighedssammenlægningerne kan fortsætte. Kommende generalforsamlinger tager stilling til om grænsen senere skal hæves yderligere. 3. Grænsen afskaffes, så lejlighedssammenlægningerne kan fortsætte sålænge Københavns Kommune giver tilladelse hertil. Side 7 af 7

19 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.: Islands Brygge, d. 25. marts 2003 Flere forslag fra bestyrelsen til ordinær generalforsamling Præcisering af vedtægten vedrørende pantsætning Meningen med vedtægternes 7, stk. 1 er bl.a. at sikre, at en andelshaver med gæld ikke kan sættes ud af sin lejlighed, hvis kreditor (långiver) vil inddrive sit tilgodehavende. Imidlertid skal paragraffen for at sikre dette, være formuleret i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 6a, som lyder: Der kan ikke foretages arrest og udlæg i en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til en bolig, når det i vedtægten for andelsboligforeningen er fastsat, at andele i andelsboligforeningens formue ikke kan gøres til genstand for arrest eller eksekution, og at andelene ikke kan pantsættes. Bestyrelsen foreslår derfor følgende vedtægtsændring: 7, stk. 1: Ordlyden ændres fra til Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. De kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution, og andelene kan ikke pantsættes. De kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i Side 1 af 2

20 6 Iværksættelse af store arbejder i Ejendomsinspektør Preben Rehøj har opdateret tidsplanen og budgettet for vedligeholdelse i A/B Ingolf i perioden (vedlagt). I denne plan er udgifterne estimeret væsentligt højere end i den plan, der blev fremlagt for generalforsamlingen i Ud over almen og løbende vedligeholdelse mv. omfatter planen følgende større opgaver: Opgave Periode 2003-priser i kr. Facaderenovering Bergthorasgade Udskiftning af altandøre Bergthorasgade Udskiftning af faldstammmer og vandinstallationer Istandsættelse af hovedtrapper Nye belysninger på hoved- og bagtrapper Udskiftning af tagsten inkl. undertag mv Maling og linoliebehandling af vinduer I revisors prognose for årene er det forudsat, at boligafgiften forhøjes med 2% om året første gang 1. januar I samme periode er der afsat kr om året til vedligeholdelse og større arbejder. Imidlertid kan de foreslåede arbejder til de estimerede priser ikke udføres uden optagelse af lån, medmindre boligafgiften sættes yderligere op. For at undgå store stigninger i boligafgiften om få år eller alternativt optagelse af store lån, foreslår bestyrelsen, at boligafgiften forhøjes løbende startende fra 1. maj Hvis boligafgiften hæves med 6% om året fra og med 5% de efterfølgende år, vil optagelse af nye lån formentlig ikke være nødvendig før i Bestyrelsen beder derfor generalforsamlingen om at tage stilling til følgende forslag: Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte større arbejder i årene , som beskrevet i ovenstående beslutningsoplæg. Bestyrelsen træffer de videre beslutninger, så arbejderne kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Boligafgiften hæves med 6% pr. 1. maj 2003 (for 62m 2 lejlighed pr. md.: ca. kr , stigning kr. 129) Endvidere bemyndiges bestyrelsen til at hæve boligafgiften med op til 6% pr. 1. januar 2004 (for 62m 2 lejlighed pr. md.: ca. kr , stigning kr. 136) 6% pr. 1. januar 2005 (for 62m 2 lejlighed pr. md.: ca. kr , stigning kr. 144) Beslutning om forhøjelse af boligafgiften i 2004 og 2005 meddeles andelshaverne med mindst 1 måneds varsel. Det forudsættes, at afholdelse af udgifterne til arbejderne ikke medfører underskud af betydende størrelse i samme periode. Kan ovennævnte forudsætninger ikke opfyldes, træffer generalforsamlingen ny beslutning. Side 2 af 2

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat

A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat Referat A/B Ingolf Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2003 Beslutningsreferat År 2003, lørdag den 30. august kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i gården til AB Ingolf Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2002 TIRSDAG DEN 2 APRIL KL I ISLANDS BRYGGES KULTURHUS.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2002 TIRSDAG DEN 2 APRIL KL I ISLANDS BRYGGES KULTURHUS. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2002 TIRSDAG DEN 2 APRIL KL. 18.30 I ISLANDS BRYGGES KULTURHUS. Dagsorden var som følgende: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2004/2005

Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Beretning Bestyrelsens beretning for 2004/2005 Bestyrelsen vil herunder kort redegøre for de vigtigste begivenheder i året der gik. A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2003/2004

Bestyrelsens beretning for 2003/2004 Beretning Bestyrelsens beretning for 2003/2004 A/B Ingolf Halfdansgade 25 st., Islands Brygge 2300 København S, tlf. 32 57 83 25 www.ingolf.dk Islands Brygge, d. 29. marts 2004 Siden sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende

År 2013, den 26. september kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tagenshave med følgende Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Tagenshave Ejd.nr.: 1-622 Dato: 26. oktober 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 26. september kl.

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30

Referat af ordinær generalforsamling. A/B Westend 28-30. Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 Dagsorden iflg. Vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning. Referat af ordinær generalforsamling A/B Westend 28-30 Torsdag den 23. april 2015 - kl. 18.30 3) Forelæggelse af årsregnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling

Vedr. A/B Saga G indkomne forslag til behandling på ordinær generalforsamling PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt.

REFERAT. 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret heraf 26 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Gunløg tirsdag den 29. april 2014, kl. 20.00 i Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 60 medlemmer (svarende til 36%) af 165 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Vesterparken afholdt den 27. maj 2015. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab og revisors påtegning. 4. Overskuddets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. Begge kunne konstatere, at generalforsamlingen igen blev holdt for sent. År 2004, den 16. juni afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i andelsboligforeningens nyindrettede beboerlokale i kælderen i nr. 20. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundglimt

Andelsboligforeningen Sundglimt Med henvisning til foreningens vedtægter indkaldes der hermed til generalforsamling i Andelsboligforeningen Sundglimt Generalforsamlingen afholdes i caféen på Nørrevang den 26. maj, 2009, kl. 1900 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Andelsboligforeningen Margueritten afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 19. januar 2009 kl. 19.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Andelsboligforeningen AST

Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf. 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - onsdag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. E-mail: ast@mail.tele.dk Administrator: Advokat

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang.

Vedtægter. Kapitel 1. Navn og formål. Netværket har til formål at give foreningens medlemmer mulighed for billig og effektiv internetadgang. Vedtægter Kapitel 1. Navn og formål 1 Stk. 1 Foreningens navn er»spinners«. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2 Stk. 1 Foreningens formål er at etablere, drive og udvikle et elektronisk netværk.

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 2. maj 2006 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2006, mandag, den

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 15. april 2008

Referat af generalforsamling 15. april 2008 Referat af generalforsamling 15. april 2008 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af protokol. 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab v/ revisionsfirmaet Chr. Mortensen godkendelse af regnskab

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver.

På generalforsamlingen var repræsenteret 18 ud af 31 andelshavere, heraf 3 ved fuldmagt. Desuden deltog administrator Bente Naver. Til andelshaverne i AB Hallandsgade 3-5A Ejendomsrådgivning og -administration ApS Ejendomsmægler/valuar og administrator MED Røgerupvej 4 DK 4050 Skibby Telefon +45 36 44 11 74 Telefax +45 36 44 11 75

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2015, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B PRINSESSEN Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere