Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl Billedsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn og Flemming Balle Afbud fra: Ole Lagoni, Alice Hahn og John B. Sørensen Fra administrationen: Jesper Nygård (under punkt 10, 11, 17 og 19-22), Margrethe Pump, Rolf Anderson, Lone Skriver (under punkt 10, 11, 17 og 19-22), Michael Steen Nielsen (under punkt 1-9), Lisa Fomsgård (under punkt 19), Leif Tøiberg Schüler, Jonas Mørch Cohen, Gitte Nielsen (under punkt 10, 11, 17 og 19-22) og Anne Mette F. Svendsen Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat fra bestyrelsesmødet den 18. februar Renovering af Humlevænget - Helhedsplan Humlevænget - byggeregnskab Stilledal - demonstrationsprojekt Bispebjerghjemmet - bestyrelseshonorar :1-modelprojektet i Sjællandshuse Elevatorer i Utterslevhuse Husum Antennelaug - regnskabsafslutning Vanløse Antennelaug - regnskabsafslutning /29

2 Øvrige sager til beslutning Udlejningssituationen i nybyggerierne Lejereduktion i afdeling Askholm Protokollater vedrørende arbejdstøj, snerydning og glatførebekæmpelse og affaldshåndtering i Grøndalslund Fælles personalepolitik for ansatte i boligorganisationerne Ejendomsvurderinger fra 1. oktober Ansøgning fra Danske elever og Studerendes Kollegieråd Sager til orientering Øvrige orienteringspunkter A. Renovering af Ungdomsgården B. Fremtidssikring C. Københavns Kommunes tilskudsdeklarationspulje D. Københavns Kommunes byfornyelsespulje E. Landsbyggefondens 2010 pulje F. KAB s studietur G. Bemanding i Forvaltningsområdet Aktuel boligpolitisk orientering Mødeplanlægning Lovforslag om nedsat startleje B`s udlejning i Sejlhuset og Brohuset Budget for afdeling Brohuset Udskiftning af døre i Livornoparken Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Byggeregnskab for Humlevænget Bilag 2: Byggeregnskab for Husum Antennelaug Bilag 3: Byggeregnskab for Vanløse Antennelaug Bilag 4: Brev til Landsbyggefonden Bilag 5: Brev til Københavns Kommune Bilag 6: Protokollat vedrørende arbejdstøj Bilag 7: Protokollat vedrørende snerydning Bilag 8: Protokollat vedrørende affaldshåndtering Bilag 9: Protokollat vedrørende flyverordningen Bilag 10: Uddrag af referatet fra den 18. februar 2009 Bilag 11: Ansøgning fra DSK Bilag 12: Øvrige orienteringspunkter 2/29

3 Til beslutning 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Der ud over afventer referatet fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2009 en endelig godkendelse og underskrift. Indstilling: Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 med de tilføjede rettelser, der var indløbet. Referatet fra den 15. januar 2009 blev ligeledes godkendt, og begge referater blev underskrevet. Sager fra Byggeri- og Teknikområdet 2. Renovering af Humlevænget - Helhedsplan Byggeri- og tekniksøjlen har udpeget en projektleder til at varetage sagen med en helhedsplan for Humlevænget. Det bliver Lars Nilsson, som har stor erfaring med helhedsplansarbejde, og som kender afdelingen fra et tidligere projekt med vinduesudskiftning. Følgegruppen vil blive indkaldt til det første møde efter påske, hvor der vil blive gjort status over tidligere tekniske undersøgelser, drøftet følgegruppens forventninger til en kommende renovering, samt lagt en plan for det videre arbejde. Ombygningen/udvidelsen af det eksisterende beboerhus vil ligeledes indgå som en naturlig del af følgegruppens arbejde. Den indsats som Byggeprojektområdet lægger i helhedsplansagens indledende fase honoreres efter medgået tid indenfor en ramme af kr. Dette beløb bør garanteres af SAB, men vil indgå som en del af sagens samlede omkostninger og dermed blive medfinansieret, når sagen realiseres. Når det samlede omfang og den samlede økonomi er mere veldefineret, vil der blive indgået en traditionel forretningsføreraftale, der fastlægger rammerne for KAB s videre arbejde. Der blev informeret mundtligt om beløbet på de kr. på det sidste organisationsbestyrelsesmøde, hvor sagen også blev drøftet. 3/29

4 Indstilling: Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender et udlæg på op til kr. som påregnes at indgå i den samlede økonomi for helhedsplanen, når denne realiseres. - at organisationsbestyrelsen i øvrigt tager ovenstående orientering til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede indstillingen. Punktet blev drøftet på sidste møde, hvor bestyrelsen godkendte beløbet ud fra en mundtlig indstilling. Bestyrelsen godkendte et udlæg på op til kr. fra selskabets arbejdskapital, som med nærværende indstilling blev bekræftet. Organisationsbestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 3. Humlevænget - byggeregnskab Organisationsbestyrelsen godkendte projektet med udskiftning af vinduer og døre i Humlevængets kældre på mødet den 13. september 2006 samt bevilgede et tilskud fra egne trækningsretsmidler på i alt kr. til delvis finansiering. Arbejdet blev påbegyndt medio 2007 af Forvaltningen og senere overdraget til Byggeprojektområdet. Byggeprocessen var midlertidigt stoppet, idet afdelingens bestyrelse havde anket over, at det udførte arbejde ikke stemte overens med de indgåede aftaler. Efter en lettere tilretning af projektet, økonomien og finansieringen blev arbejdet fortsat i oktober Tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitet blev herefter varetaget af et rådgivende arkitektfirma. Under byggeprocessen har byggeudvalget besluttet at iværksætte ekstraarbejder, der var nødvendige for gennemførelsen af en forsvarlig kvalitet, herunder omfattende pudsreparationer i murfalse og ændring af rørføringer, der sad i vejen for udskiftningen af vinduer og døre. For at sikre et bedre luftskifte i kældre, og for at ensarte de mange varianter af afkastslanger fra tørretumblere gennem de gamle vinduer, blev der som ekstraarbejde hulboret og isat en friskluftventil i samtlige kælderydervægge. Arbejdet blev afleveret i sin helhed i juni 2008, og mangler er efterfølgende blevet afhjulpet. Regnskab er herefter udarbejdet af administrationen med skæringsdato den 30. september 2008 Udgifter Regnskab Budget Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger og gebyrer kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr. 4/29

5 Finansiering 20-årigt realkreditlån kr kr. Egne midler, refusion fra KAB kr kr. LBF egen trækningsret kr kr. I alt kr kr. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet samt godkender, at administrationen indsender dette til godkendelse i Københavns Kommune. Ritta Fischer Jensen undrede sig over, at besparelsen på håndværkerudgifterne svarer nøjagtigt til den øgede udgift til omkostninger og gebyrer. Michael Steen Nielsen svarede hertil, at omkostningerne er tilpasset det resterende beløb i budgettet, fordi det forventes, at der vil komme yderligere udgifter i sagen. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet, samt dets indsendelse til Københavns Kommune. 4. Stilledal - demonstrationsprojekt Den 25. marts 2009 blev der afholdt følgegruppemøde med start i boligen Stilledal nr. 30, 3.sal. I lighed med åbent hus arrangementet, som fandt sted den 18. marts 2009 var der en positiv stemning med hensyn til resultatet af ombygningen af denne lejlighed, idet kvalitetsniveauet er hævet i forhold til de første lejligheder. Der var dog nogle bemærkninger fra følgegruppen til, hvad der var indeholdt i byggesagen omkring overfladers færdiggørelse og det som beboeren selv må foranledige over bl.a. vedligeholdelseskontoen. Tove Lading arkitekter orienterede eksempelvis om, at det er op til beboerne selv at behandle stigerne til hemsene og træbjælker i loftet. Tove Lading fremlagde en tidsplan for bygherremøder, afleveringer, mangeludbedring og indflytning samt haveanlæg, som vil forløbe frem til helt færdig og ryddet byggeplads pr. 6. juli 2009 som beboerne er stillet i udsigt. Tidsplanen skulle kunne holde, idet ombygningen af boligerne nu forløber langt bedre end tidligere, da håndværkerne er blevet fortrolige med, hvad der skal præsteres og i hvilken kvalitet. 5/29

6 Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Kjeld Poulsen, som er medlem af følgegruppen for projektet, anførte, at han havde mistet tilliden til arkitekten Tove Lading, som flere gange har fremsat yderligere krav til honorering. Michael Steen Nielsen svarede, at man vil bede om at se skriftlige begrundelser for de fremsatte krav, og Jonas Mørch Cohen tilføjede, at styringen af Tove Ladings arbejde er blevet mere stram. Der kræves dokumentation for alt, hvad hun laver. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Bispebjerghjemmet - bestyrelseshonorar Administrationen har rettet henvendelse til den selvejende institution Bispebjerghjemmet om de vil være behjælpelig med at fremskaffe beslutningsreferat fra det bestyrelsesmøde, hvor det bliver besluttet at overdrage/afhænde bygningerne til. Administrationen afventer fremsendelse af dette beslutningsreferat. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Rolf Andersson kunne fortælle, at han netop samme dag var kommet i besiddelse af et referat fra Bispebjerghjemmet fra et møde i deres bestyrelse den 30. oktober Heraf fremgår det, at de har forholdt sig til et notat fra KAB og efterfølgende anerkendt at SAB har overtaget ansvaret for ombygningsprojektet. Han anbefalede, at man mødes med Bispebjerghjemmets bestyrelse og ordner sagen i mindelighed. Hvis det ikke kan løse uoverensstemmelsen, må advokaten inddrages. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. 1:1-modelprojektet i Sjællandshuse I 2005 bevilligede organisationsbestyrelsen kr. til udarbejdelse af grundmateriale til 1:1 modelprojektet. Samtidig besluttede organisationsbestyrelsen, at forvaltningskommissionen skulle styre den videre proces for projektet. Tove Lading A/S udarbejdede derefter i samarbejde med KAB s byggeprojektområde et oplæg til 1:1 modelprojektet. Formålet med projektet er at gennemføre en række eksempler på moderniseringer i 1:1 størrelser i forskellige prisklasser i forskellige udvalgte SAB-afdelinger. Projektet består af 9 temaer, som hver viser forskellige måder at modernisere boliger på. Projektet er organiseret således at hvert tema kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Det første tema går ud på at 6/29

7 flytte faldstammer og stigstrenge i forbindelse med en udskiftning, hvilket giver mulighed for at modernisere den samme type bolig på følgende fem forskellige måder (1A-1E): Tema 1 A: Tema 1 B: Tema 1 C: Tema 1 D: Tema 1 E: Uændret lejlighedsplan/nyt køkken, renoveret bad og fransk altan Spisekøkken, nyt bad og fransk altan Køkken/alrum, nyt bad og altan Sammenlægning med uudnyttet tagrum Sammenlægning med lejlighed i naboopgang I projektmaterialet anbefales det, at det første tema gennemføres i Sjællandshuse. Forvaltningskommissionen besluttede i 2006 at indstille arbejdet med 1:1 modelprojektet pga. manglende finansiering. I 2008 ansøgte SAB om byfornyelsesmidler til projektet hos Københavns Kommune. Københavns Kommune bevilligede efterfølgende 2,2 mio. kr. til projektet og arbejdet er derefter blevet genoptaget med henblik på at gennemføre det første af de 9 temaer i Sjællandshuse. Afdelingsbestyrelsen i Sjællandshuse godkendte allerede i 2006, at der blev arbejdet på at gennemføre det første tema i Sjællandshuse. På afdelingsbestyrelsens møde den 26. marts 2009 bekræftede afdelingsbestyrelsen, at der forsat skulle arbejdes på en gennemførelse af projektet. Beboerne vil på budgetmødet den 20. april 2009 tage stilling til om der skal arbejdes videre med forundersøgelserne til projektet, med henblik på at der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde på et senere tidspunkt, hvor det endelige projektforslag fremlægges. Hvis beboerne godkender, at der arbejdes videre med forundersøgelsen, vil det første tema i projektet blive sendt i udbud. Projektlederen holdt på forvaltningskommissionens møde den 2. april 2009 et oplæg om overvejelserne omkring sammensætningen af finansieringen og om det videre forløb i projektet, som forvaltningskommissionen godkendte. Projektet finansieres som nævnt med bevillingen på de 2,2 mio. kr. Derudover arbejdes der med at finansiere projektet via støttede lån fra Landsbyggefonden samt en mindre egenfinansiering fra Sjællandshuse. Det forventes at projektet kan gennemføres i 2009 og Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet og fremhævede afdelingsbestyrelsens meget positive og entusiastiske opbakning til projektet. Der er planlagt et ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på vedtagelse af projektet den 14. maj /29

8 Rolf Andersson pointerede vigtigheden af en forventningsafstemning med lejerne med baggrund i erfaringerne fra Stilledal. Det vil desuden være vigtigt at sikre adgangen til fremvisning af boligerne efter ombygningen. Kjeld Poulsen spurgte til ophavsretten til tegningerne for projektet. Rolf Andersson svarede, at KAB har betalt for at få udarbejdet tegningerne, og dermed har retten til at anvende dem. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Elevatorer i Utterslevhuse På bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 blev to repræsentanter til følgegruppen udpeget og organisationsbestyrelsen godkendte en udvidelse af bevillingen til skitseprojektet med kr. Dermed udgør den samlede ramme til udarbejdelse af skitseprojektet i alt kr. Siden sidste bestyrelsesmøde har administrationen undersøgt om tilgængelighedsprojektet kunne reduceres yderligere, og undersøgt mulige supplerende løsninger til finansiering af projektet for at reducere udgifterne for den enkelte beboer. Landsbyggefonden er kontaktet om muligheden for at frafalde/reducere tilgængelighedsprojektet yderligere. Tilgængelighedsprojektet indeholder allerede en meget begrænset ombygning af adgangsforholdene og forholdene inde i boligen, og Landsbyggefonden kan derfor ikke reducere eller frafalde projektet. Landsbyggefonden har pr. 9. januar 2009 offentliggjort muligheden for, at fonden yder en større ydelsesstøtte til investeringer, der vedrører forbedringer af tilgængelighed m.v., således at beboerbetalingen udgør ned til 2,1 % af det af Landsbyggefonden støttede lån. Det betyder, at huslejen pr. måned for en 89,94 m 2 bolig vil kunne reduceres fra 932 kr. pr. måned til 545 kr. pr. måned. Landsbyggefonden er ansøgt om en større ydelsesstøtte til sagen på løsningsforslag 1- Elevator med overdækket adgangsareal. Byfornyelsespuljen KAB har desuden, som aftalt på det sidste organisationsbestyrelsesmøde, ansøgt Københavns Kommune om tilskud på kr. fra byfornyelsespuljen. Dette vil medføre, at huslejen falder yderligere, hvis projektet opnår støtte herfra. Vi kan først forvente en tilbagemelding i efteråret /29

9 Såfremt vi både får tilsagn om billigere ydelsesstøtte og tilskud fra byfornyelsespuljen vil huslejestigningen blive på 457 kr. pr. måned for en bolig på 89,94 m 2. Brev fra følgegruppen modtaget 4. marts 2009 På sidste byggeudvalgsmøde blev skitseprojektet, de forskellige løsninger og dertilhørende egenskabsanalyse gennemgået grundigt. Her fulgte følgegruppen arkitektens og administrationens anbefaling om at gennemføre løsningsforslag 1 - Elevator med overdækket adgangsareal. Den af følgegruppen godkendte løsning er den bedste det er både den tekniske, arkitektoniske og økonomisk billigste samt bygbare løsning. Derudover er det en løsning, som Københavns Kommune kan godkende. KAB har siden modtaget et brev fra seniorgruppen, hvori de tilkendegiver at de igen ønsker at ændre følgegruppens valg af løsningsforslag 1. Som følge af egenskabsanalysen for de mulige løsninger og organisationsbestyrelsens udmeldinger på sidste møde, skal der nu indkaldes til et møde med følgegruppen, hvor elevatorløsningen til Utterslevhuse drøftes igen. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Anne Mette F. Svendsen uddybede punktet og nævnte, at Lizzi Andersen og Stig Torp Kaspersen vil deltage i det næste følgegruppemøde den 12. maj Ritta Fischer Jensen vil desuden deltage, da hun som formand for SAB er blevet involveret i sagen ved en henvendelse fra seniorgruppen. Ritta Fischer Jensen opsummerede holdningen fra diskussionerne på sidste organisationsbestyrelsesmøde, som var, at man fra organisationens side ikke ønsker en ringere løsning, som liftløsningen synes at være. Med de senest skitserede finansieringsmuligheder vil det ikke blive en urimelig huslejeforhøjelse for en elevator. Hun havde stor sympati for, at man ønsker at tage vidtgående hensyn til de nuværende beboere, men mener ikke, at SAB skal gå på kompromis med en løsning, der på længere sigt vil være en dårlig løsning. Peder Boas tilføjede at en dårlig løsning på længere sigt desuden kan ende med at blive en dyrere løsning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9/29

10 8. Husum Antennelaug - regnskabsafslutning Sagen om etablering af bolignet for Husum Antennelaug omfatter afdelingerne: , Humlevænget , Glumsøparken , Lollikhuse , Langelandshuse , Falsterbo , Husum Vænge Sagerne er afsluttet i 2004, og der er aflagt endeligt byggeregnskab pr. 31. juli 2007 som er revideret og revisorpåtegnet pr. marts Det endelige byggeregnskab udviser en samlet anskaffelsessum på t.kr., en overskridelse på 36 t.kr. i forhold til de oprindelige godkendte budgetter. Den endelige anskaffelsessum er finansieret ved optagelse af 20-årigt realkreditlån. Samlet anskaffelsessum Regnskab Endeligt regnskab Afvigelse Finansiering, 20 årigt realkreditlån Revisionen har ingen bemærkninger til regnskaberne, der således er forsynet med en blank påtegning. De afledte huslejekonsekvenser er indarbejdet i afdelingernes budgetter, og nærværende endelige regnskab vil ikke afstedkomme yderligere stigninger. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab pr. 31. juli 2007, som er revideret pr. marts 2008 med en samlet anskaffelsessum på kr. Ritta Fischer Jensen bemærkede med henvisning til både dette punkt og pkt. 9, at der ikke er tale om en stigning i afdelingernes huslejebudgetter, men udelukkende i afdelingernes antennebudgetter. Organisationsbestyrelsen godkendte det endelige byggeregnskab. 10/29

11 9. Vanløse Antennelaug - regnskabsafslutning Sagen om etablering af bolignet for Vanløse Antennelaug omfatter afdelingerne: , Jyllandshuse , Jydeholmen , Stilledal , Rebildhuse , Himmerlandshuse , Lønstruphuse , Sallinghus , Grøndalslund Sagerne er afsluttet i 2004, der er aflagt endeligt byggeregnskab pr. 30. juni 2007 som er revideret og revisorpåtegnet pr. marts Det endelige byggeregnskab udviser en samlet anskaffelsessum på t.kr., et mindre forbrug på 75 t.kr. i forhold til de oprindelige godkendte budgetter. Den endelige anskaffelsessum er finansieret ved optagelse af 20-årigt realkreditlån. Samlet anskaffelsessum Regnskab Endeligt regnskab Afvigelse Finansiering, 20 årigt realkreditlån Revisionen har ingen bemærkninger til regnskaberne, der således er forsynet med en blank påtegning. De afledte huslejekonsekvenser er indarbejdet i afdelingernes budgetter, og nærværende endelige regnskab vil ikke afstedkomme yderligere stigninger. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab pr. 30. juni 2007, som er revideret pr. marts 2008 med en samlet anskaffelsessum på kr. 11/29

12 Kjeld Poulsen mente, at hver afdeling i Vanløse har fået sit eget regnskab, men mente ikke at de havde modtaget et fælles regnskab. Michael Steen Nielsen svarede, at han af et referat fra følgegruppen kan se, at afdelingerne skulle være orienteret. Kjeld Poulsen anførte desuden, at han ikke mente, at Lønstruphuse har godkendt deres regnskab. Leif Tøiberg Schüler nævnte, at der i indstillingen burde have været en anmodning om, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet for Lønstruphuse. Organisationsbestyrelsen godkendte det endelige byggeregnskab, og besluttede at godkende regnskabet for Lønstruphuses andel på afdelingens vegne under indtryk af, at det ikke nytter at tage regnskabet op på ny med afdelingen. Øvrige sager til beslutning 10. Udlejningssituationen i nybyggerierne Teglværkshavnen Afdelingen har nu været i drift i en periode, og der kommer almindelige opsigelser. Vi har pt. 11 boliger til genudlejning, heraf er 5 boliger reserveret. Der er fortsat mange, der viser interesse for afdelingen, men det er svært at få boligerne udlejet. For at få flere henvendelser er Teglværkshavnen nu anført under til leje nu på KAB s hjemmeside. Udlejningssituationen følges, da det er vigtigt at få boligerne udlejet igen og få en venteliste til boligerne i afdelingen. Brohuset Alle boliger i Brohuset har været udlejet første gang, så der er tale om almindelige opsigelser og genudlejning nu. Vi har pt. 9 boliger til genudlejning, og af disse er 7 opsigelser så ny, at fraflytter hæfter til 1. juni 2009 eller 1. juli De ledige boliger bliver sendt til boligsøgende, der står på venteliste, og vi har pt. godt boligsøgende, der søger en bolig i Brohuset. Vi er derfor optimistiske i forhold til at få genudlejet de opsagte boliger. Sejlhuset Alle boliger i Sejlhuset har været lejet ud første gang, så der er tale om genudlejninger. Der er kommet 18 opsigelser, og af disse er 8 til genudlejning pr. den 1. juni 2009 eller den 1. juli 12/29

13 2009. Orientering om de ledige boliger bliver sendt til boligsøgende, der står på venteliste og søger Sejlhuset. Der er pt. godt boligsøgende på venteliste til Sejlhuset, så vi er optimistiske omkring genudlejningen af boligerne. Sluseholmen/Askholm Askholm var klar til indflytning den 1. marts Det har været meget svært at få lejet boligerne ud, selvom der har været en intensiv markedsføring af afdelingen. Pr. den 1. april 2009 er huslejerne blevet nedsat, og i forbindelse hermed har der været en markedsføringskampagne. Der blev udsendt en pressemeddelelse og der blev afholdt et åbent hus arrangement den 29. marts Der har været mange henvendelser. Der var ca. 70 forskellige familier og personer til åbent hus arrangementet, og i løbet af en uge fik vi 49 reservationer til 39 ledige boliger. Vi er i øjeblikket oppe på omkring 100 reservationer. Vi er nu ved at få udarbejdet materiale til de boligsøgende, så der kan ske en kommunegodkendelse, og en del er ude for at se præcis den bolig, de har reserveret. Der har således været en helt overvældende interesse for afdelingen efter huslejen er blevet sat ned, så hvis alt går som vi håber, får vi nu boligerne udlejet. Dette initiativ viser, at der er et marked men at prisen skal være den rigtige. Arkaderne, Tingbjerg De sidste 15 boliger blev klar til genudlejning pr. den 1. marts 2009, og vi overvejer for øjeblikket, om det er nødvendigt at holde åbent hus og foretage en annoncering. Flere af de 15 boliger er udlejet, og der er reservationer på en del af boligerne, således at der pt. er 4 boliger, der ikke er i reserveret eller lejet ud. På grund af de mange negative historier, der har været fra Tingbjerg, er der ikke iværksat en markedsføring, men det ser ud til, at det alligevel lykkes at få boligerne udlejet over en periode. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lone Skriver uddybede punktet og gav udtryk for en generel optimisme i forhold til udlejningssituationen i alle nybyggerierne. 13/29

14 Rolf Andersson fremførte den ide, at man kunne omdanne beboerlokaler til beboelse, hvis det kneb med at få udgifterne dækket, da flere af afdelingerne er meget velforsynede med beboerlokaler. I Sejlhuset er der f.eks. tomme ekstra beboerlokaler til anvendelse for det oprindeligt planlagte seniorbofællesskab. Anne Mette F. Svendsen fortalte, at der har været en henvendelse fra kommunen, som kunne være interesseret i at anvende lokalerne til opsamling for en udflytterbørnehave. Ritta Fischer Jensen indvendte, at det kræver dispensation at anvende lokaler til det formål, og syntes i øvrigt ikke, at SAB skulle tage initiativ til at leje fælleslokaler ud, når man tidligere har kæmpet så hårdt for overhovedet at få dem. Stig Torp Kaspersen fortalte i forbindelse med udlejningen af Arkaderne, at der har været forholdsvis roligt i Tingbjerg i en længere periode nu. Lone Skriver svarede at det kan mærkes positivt på udlejningen; det smitter hurtigt af. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Lejereduktion i afdeling Askholm På bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 godkendte organisationsbestyrelsen at sætte lejen ned i afdelingen finansieret ved et rente- og afdragsfrit lån fra selskabets dispositionsfond på i alt kr. Vi har efterfølgende skrevet til Landsbyggefonden om denne og andre sager. Til bestyrelsens orientering vedlægges vores brev som bilag 4. Vi har ligeledes skrevet til tilsynsmyndigheden Københavns Kommune. Brevet til kommunen vedlægges som bilag 5. Vi har efterfølgende haft mailveksling og telefonisk kontakt med såvel Landsbyggefonden som Københavns kommune. Landsbyggefonden har telefonisk godkendt, at SAB anvender midler fra dispositionsfonden til at nedsætte lejen som foreslået. Københavns kommune skal formelt ikke godkende lejenedsættelsen, men har meddelt at kommunen også kan bakke op om den foreslåede løsning. Dog har kommunen en væsentlig indvendig i mod den foreslåede finansiering. Kommunen peger på at bestemmelserne omkring anvendelse af midler fra dispostionsfonden betyder at der ikke kan ydes et lån til afdelingen men alene et tilskud. Det er vores opfattelse at Kommunen nok har ret og at forsøget på at give et lån i stedet for et tilskud er mislykkedes. Vi har vendt denne situation med SAB s formandskab og foreslået at vi alligevel iværksætter lejenedsættelsen 1. april /29

15 Den 19. april blev det første afdelingsmøde i Askholm afholdt. Der var mange fremmødte og beboerne godkendte det fremlagte budget med den tilhørende lejenedsættelse. Der var en god stemning og en god debat på mødet. Der blev valgt en afdelingsbestyrelse på fem personer. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at det foreslåede lån fra dispostionsfonden ændres til et tilskud. Leif Tøiberg Schüler uddybede punktet og lovede, at der til junimødet vil foreligge en oversigt over SAB s forbrug af midler fra dispositionsfonden. Han nævnte desuden, at den ansøgning, som SAB har sendt til kommunen om dispensation for, at boligorganisationen dækker lejetab, er blevet afslået. Der vil på junimødet også blive præsenteret en oversigt over lejetab. Ritta Fischer Jensen spurgte om det, at der nu er tale om et tilskud i stedet for et lån, betyder, at pengene skal tilbagebetales, hvis der engang bliver tale om et salg af afdelingen. Hertil svarede Jesper Nygård, at det er vigtigt at sørge for at sikre SAB s tilskud ved at skrive en note ind i afdelingens regnskaber. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen om at ændre lånet fra dispositionsfonden til et tilskud. 12. Protokollater vedrørende arbejdstøj, snerydning og glatførebekæmpelse og affaldshåndtering i Grøndalslund Der har været afholdt forhandlinger med fagforeningen om udarbejdelse af ovennævnte tre protokollater, der vedlægges som bilag 6, 7 og 8. For så vidt angår arbejdstøj er der sket to væsentlige ændringer. Tidligere fik ejendomsfunktionærerne en sommerpakke hvert andet år og en vinterpakke hvert andet år. Ordningen er nu ændret således at der efter aftale med driftsledere løbende købes det nødvendige arbejdstøj. Samlet set er ordningen en anelse billigere end ordningen med faste pakker. Den anden ændring er at indkøbet sker via bestilling over nettet. Den nye ordning blev indført som forsøg i 2008 og har med nogle tilpasninger været en succes. Der er nedsat et udvalg med en driftschef og repræsentanter for de ansatte driftsledere, der efter behov drøfter udvalget af tøj. Med godkendelsen af ordningen bliver den en permanent løsning. Protokollatet om snerydning og glatførebekæmpelse erstatter det tidligere protokollat om vejrligsovervågning. Den væsentligste ændring er ændringen af titlen på protokollatet. Herudover er det indføjet at det aftalte beløb takstreguleres. Dette fremgik ikke af det 15/29

16 tidligere protokollat, men i henhold til både nugældende og tidligere overenskomst skal sådanne tillæg takstreguleres. Protokollatet omkring affaldshåndtering er specifikt målrettet et forhold i Grøndalslund. Protokollatet har været genstand for en længere forhandling og beskriver de vilkår, der er gældende for at håndtere affald i afdelingen i weekenden. SAB har indtil nu haft et protokollat for håndteringen af flyverordningen. Det har ikke været muligt at forhandle et nyt protokollat på dette område. Det hidtil gældende protokollat vedlægges som bilag 9. Det, man har haft vanskeligt ved at blive enige om, er varslingsfrister for mødetider - normalt skal ændringer i mødetiden varsles med 13 uger. Der er i administrationen af ordningen behov for, at der med kort frist kan varsles en ændret arbejdstid. Dette er efter fagforeningens opfattelse ikke muligt indenfor rammerne af den gældende overenskomst. Vi har derfor aftalt at denne problemstilling søges løst i forbindelse med næste overenskomstforhandling. Det er vores vurdering, at der i virkelighedens verden vil være lille sandsynlighed for problemer med ændrede arbejdstider for flyvere. Der er således intet til hinder for at flyveren sammen med den ansvarlige driftsleder laver frivillige aftaler om ændret arbejdstid med kortere frist end tretten uger. Der er for tiden ansat to flyvere i SAB, og vi forventer at der ansættes en til. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender de tre protokollater om arbejdstøj, vejrligsovervågning og affaldshåndtering, og at disse protokollater underskrives af SAB s formandskab. Leif Tøiberg Schüler uddybede punktet, og i forhold til protokollatet om flyverordningen fortalte han, at der har været drøftelser med driftscheferne og fællestillidsmanden om frivillige aftaler. Kjeld Poulsen stillede spørgsmålstegn ved, om man arbejdsretligt må indgå en aftale, der stiller den ansatte ringere, og Bjarne Krohn mente ikke, at organisationsbestyrelsen kunne godkende den praksis. Leif Tøiberg Schüler svarede, at der ikke i denne sammenhæng skal tages stilling til protokollatet om flyvere, og at man ikke beder om en godkendelse af praksis. Det er en diskussion, der gemmes til de næste overenskomstforhandlinger. Organisationsbestyrelsen godkendte de tre protokollater om arbejdstøj, vejrligsovervågning og afffaldshåndtering. 16/29

17 13. Fælles personalepolitik for ansatte i boligorganisationerne Dette punkt blev behandlet på bestyrelsesmødet den 18. februar Teksten fra det seneste møde samt referatet af dette punkt er vedlagt som bilag 10. Det blev aftalt at punktet skal genbehandles på dette møde. På det sidste møde var der blandt andet et ønske om at få præciseret, hvornår KAB sørger for en forudgående dialog med organisationerne før en ny personalepolitik færdiggøres. Personalepolitikker som omhandler politik vedrørende trusler, vold og alkohol er eksempler på politikker som med bemyndigelsen til KAB vil blive færdigforhandlet med ejendomsfunktionærerne uden at SAB involveres. De politikker, der skal drøftes med SAB forud for at der træffes endelige beslutninger i dialogen mellem ejendomsfunktionærerne og KAB, er de politikker der medfører kontroversielle ændringer i eksisterende politikker/praksis eller væsentlige forøgelser af afdelingernes/organisationens udgifter. Et godt eksempel på en sådan politik kan blive politik om mærkedage. Her kan der blive tale om markante ændringer i den eksisterende politik - ændringer der også kan betyde at SAB eller andre organisationer får væsentligt forøgede udgifter. Den fremtidige praksis kan også beskrives som tænksom. Vi vil i alle tilfælde forholde os til om en personalepolitik, ud fra vores vurdering, bør forelægges for SAB eller forvaltningskommissionen til kommentarer inden der indgås bindende aftaler. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at KAB kan forhandle personalepolitikker for ejendomsfunktionærer og andre ansatte i SAB med bindende virkning for boligorganisationen, således at politikkerne fremover alene forelægges boligorganisationen til orientering. Kjeld Poulsen spurgte, om der f.eks. også kommer en fælles gavepolitik. Hertil svarede Margrethe Pump, at der er en ambition om at udforme nogle overordnede rammer på området, men at hun ikke forestiller sig, at der bliver fælles takster, og at man under alle omstændigheder præcis på dette område vil præsentere SAB for et forslag, før der besluttes noget. Leif Tøiberg Schüler bemærkede, at medarbejderne i Forvaltningsområde A har en forpligtelse til at være særlig opmærksomme på at videreformidle de synspunkter, som SAB står for på dette område og sørge for at forelægge de kommende aftaler, der er af særlig interesse for SAB for organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte, at KAB kan forhandle bindende personalepolitikker for ejendomsfunktionærer og andre ansatte i SAB. 17/29

18 Flemming Balle ønskede dog at markere sin uenighed i denne beslutning. 14. Ejendomsvurderinger fra 1. oktober 2008 Den offentlige ejendomsvurdering for SAB s ejendomme er af SKAT blevet fremsendt til KAB. Vi har endnu ikke dannet os et samlet overblik over eventuelle ubegrundede stigninger i vurderingerne, men vil gerne indstille at der som minimum foretages en vurdering af beregningen af grundlaget for de fire nye SAB afdelinger: Askholm, Teglværkshavnen, Brohuset og Sejlhuset. Klagefristen for ejendomsvurderingen er den 1. juli Her ud over foreslår vi, at formandskabet i samråd med administrationen bemyndiges til at udvælge andre afdelinger, der bør gennemgås. Det foreslås ligeledes at vurderingerne herefter sendes ud til afdelingerne med vores indstilling. For de afdelinger, hvor vi ikke anbefaler at klage over vurderingerne, gives der mulighed for at få os til at ændre opfattelse såfremt afdelingen har kendskab til faktuelle fejl i vurderingerne. For to år siden førte ejendomsvurderingen til at flere KAB administrerede afdelinger blev undersøgt nærmere af firmaet Rafn og søn på baggrund af vurderinger der virkede åbenbart urimelige eller afveg betydeligt. Der blev indgivet en klage for flere af dem - her i blandt for visse SAB afdelinger. Mange af disse sager er endnu uafsluttede, men enkelte har allerede givet en tilbagebetaling til afdelingerne. KAB s aftale med Rafn & søn indebærer, at der ikke betales for den indledende undersøgelse af vurderingsgrundlaget for den enkelte afdeling. Først i det øjeblik der bliver tale om en tilbagebetaling eller en besparelse for afdelingen kommer et honorar til udbetaling. Honoraret for Rafn & søn udgør hele første års besparelse samt 25 % af tilbagebetalingsbeløbet eksklusive renter. I henhold til aftale med KAB gives der en rabat på 30 % på dette honorar. Beløbet skal herefter tillægges moms. Indstilling: Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen bemyndiger formandskabet til i samråd med administrationen at udvælge hvilke afdelinger, der skal have gennemgået ejendomsvurderingerne. - at organisationsbestyrelsen godkender, at der indgås en aftale med firmaet Rafn & søn på ovennævnte betingelser om at gennemgå de udvalgte afdelinger. Anne Mette F. Svendsen uddybede punktet og nævnte status på de sager, der tidligere har været anket. Det drejer sig om Absalonhus, Flexibo, Grøndals Ældreboliger, Livornoparken og Saxobo, som 18/29

19 alle ligger i vurderingsankenævnene eller bliver overvåget af Rafn og søn til genoptagelse, såfremt en Landsskatteretskendelse måtte åbne for noget nyt. For Utterslevhuse har KAB netop for nylig modtaget en meddelelse om, at der er tilbagebetalt et beløb fra SKAT. Hun nævnte desuden, at Rafn og søn har meddelt, at honoraret for at gennemgå nybyggeriernes ejendomsskat kan være lidt anderledes, da de ikke er begyndt at betale ejendomsskat endnu, og der således ikke vil være et honorar at hente på tilbagebetalingsbeløbet. Ritta Fischer Jensen tilføjede, at grunden til overhovedet at beskæftige sig med ejendomsskatterne lige nu mest er af principielle grunde og af fremtidige hensyn, idet ingen vil få direkte glæde af det pga. skattestoppet. Kjeld Poulsen opfordrede til, at man igen i år sender alle ejendomsvurderingerne ud til de respektive afdelingsbestyrelser. Organisationsbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen med den tilføjelse, at man bemyndiger formandskabet til at tage stilling til det tilbud, som Rafn og søn måtte fremsætte for nybyggerierne. 15. Ansøgning fra Danske elever og Studerendes Kollegieråd SAB har modtaget en ansøgning fra Danske elever og Studerendes Kollegieråd (DSK) om økonomisk støtte til en undersøgelse af uddannelsessøgendes boligvilkår i Århus og Hovedstadsområdet. Ansøgningen er vedlagt som bilag 11. Undersøgelsen skal afdække de uddannelsessøgendes boligvilkår og være med til at skabe politisk debat om det, DSK kalder det ungdoms-uvenlige boligmarked. Der vil på mødet blive givet en kort mundtlig redegørelse for projektet og formanden vil fremsætte en indstilling til en eventuel bevilling fra SAB. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og godkender formandens mundtlige indstilling til støtte til ansøgningen. Ritta Fischer Jensen redegjorde nærmere for undersøgelsens formål og indstillede, at SAB yder et tilskud på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte en bevilling på kr. under forudsætning af, at undersøgelsen iværksættes. 19/29

20 Sager til orientering 16. Øvrige orienteringspunkter A. Renovering af Ungdomsgården B. Fremtidssikring C. Københavns Kommunes tilskudsdeklarationspulje D. Københavns Kommunes byfornyelsespulje E. Landsbyggefondens 2010 pulje F. KAB s studietur G. Bemanding i Forvaltningsområdet Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen tilføjede til punkt 16B, at handleplanen i Tingbjerg I er blevet godkendt, og at Voldboligerne har godkendt handleplanen, men ikke budgettet. Leif Tøiberg Schüler uddybede punkt 16G med meddelelsen om, at der i går blev ansat en områdeleder i Tingbjerg, men at der vil blive orienteret nærmere derom på juni-mødet. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17. Aktuel boligpolitisk orientering Der vil blive givet en mundtlig orientering på mødet. Jesper Nygård orienterede om tre emner: Ny lovgivning for almene boliger, skattereformens betydning for det almene boligområde og Københavns Kommunes Boligpakke 1. Ritta Fischer Jensen havde spørgsmål om den kommunale grundkapital på 7% og Bjarne Krohn om renoveringspuljen, og i den forbindelse om muligheden for at skaffe en lobbyist. Jesper Nygård nævnte en artikel i Politiken skrevet af Lars Olsen om de almene beboeres manglende adgang til renoveringspuljen. Jesper Nygård lovede at maile artiklen ud til organisationsbestyrelsesmedlemmerne, og han opfordrede til at lade den danne udgangspunkt for flere indlæg. 20/29

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Peder Boas Jensen, Alice Hahn, Stig Torp Kaspersen,

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København SV Referat Udsendt den 8. oktober 2010 #JobInfo Criteria=KABside1# Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. august 2010, kl. 15.00 i Stalden, Peter Sabroes Gade 7-9 (gennem porten), 2450 København

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden:

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 15. juni 2016 kl. 16.00 Gildesalen, Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber og Brumleby den 21. september 2010 1 Der blev afholdt møde i Njalsgårdens mødecenter, Njalsgade 13, 2300 København S med deltagelse af: Fra Samvirkende Boligselskaber og Brumleby: Margrete Pump, kundedirektør, Anne Mette Fredsgaard Svendsen,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Referat Samvirkende Boligselskaber

Referat Samvirkende Boligselskaber Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2009, kl. 9.00 i Billedsalen, på 1. sal i Studiestræde 38 Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen,John

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Anette Jensen, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 14. december 2010 16 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 19. juni 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard

I mødet deltog fra bestyrelsen: Ejler Sønderriis, formand Yvonne Pedersen, næstformand Inga Bruun Madsen Diana B. Sørensen Bente Østergaard Skive Boligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 13. december 2011 kl. 16.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

REFERAT. af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REFERAT af bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid: Onsdag den 15. december 2010 kl. 16.30 Sted: Afbud: Parkvænget 25, Pavillonerne, Roskilde Bjarne Andersen 10.10.01 Off Opfølgning fra sidste møde

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Organisationsbestyrelsesmøde den 18. juni 2015, kl. 15.00 Bestyrelsens lokale, Eskemosegårds Allé 2, 3460 Birkerød Til stede Bjarke J. Christensen, Torben Berg, Louise Koch, Curt Carlsen, Stig Torben Christiansen

Læs mere

L 208 finansieringsændringer

L 208 finansieringsændringer L 208 finansieringsændringer Dagsorden Nedsat starthusleje Ændring af maksimumsbeløb Ændrede energikrav Ændring af kommunal grundkapital og bygherrekonkurrence Kort om renoveringsarbejder Lovforslag om

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere