Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl Billedsalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn og Flemming Balle Afbud fra: Ole Lagoni, Alice Hahn og John B. Sørensen Fra administrationen: Jesper Nygård (under punkt 10, 11, 17 og 19-22), Margrethe Pump, Rolf Anderson, Lone Skriver (under punkt 10, 11, 17 og 19-22), Michael Steen Nielsen (under punkt 1-9), Lisa Fomsgård (under punkt 19), Leif Tøiberg Schüler, Jonas Mørch Cohen, Gitte Nielsen (under punkt 10, 11, 17 og 19-22) og Anne Mette F. Svendsen Indholdsfortegnelse Til beslutning Referat fra bestyrelsesmødet den 18. februar Renovering af Humlevænget - Helhedsplan Humlevænget - byggeregnskab Stilledal - demonstrationsprojekt Bispebjerghjemmet - bestyrelseshonorar :1-modelprojektet i Sjællandshuse Elevatorer i Utterslevhuse Husum Antennelaug - regnskabsafslutning Vanløse Antennelaug - regnskabsafslutning /29

2 Øvrige sager til beslutning Udlejningssituationen i nybyggerierne Lejereduktion i afdeling Askholm Protokollater vedrørende arbejdstøj, snerydning og glatførebekæmpelse og affaldshåndtering i Grøndalslund Fælles personalepolitik for ansatte i boligorganisationerne Ejendomsvurderinger fra 1. oktober Ansøgning fra Danske elever og Studerendes Kollegieråd Sager til orientering Øvrige orienteringspunkter A. Renovering af Ungdomsgården B. Fremtidssikring C. Københavns Kommunes tilskudsdeklarationspulje D. Københavns Kommunes byfornyelsespulje E. Landsbyggefondens 2010 pulje F. KAB s studietur G. Bemanding i Forvaltningsområdet Aktuel boligpolitisk orientering Mødeplanlægning Lovforslag om nedsat startleje B`s udlejning i Sejlhuset og Brohuset Budget for afdeling Brohuset Udskiftning af døre i Livornoparken Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Byggeregnskab for Humlevænget Bilag 2: Byggeregnskab for Husum Antennelaug Bilag 3: Byggeregnskab for Vanløse Antennelaug Bilag 4: Brev til Landsbyggefonden Bilag 5: Brev til Københavns Kommune Bilag 6: Protokollat vedrørende arbejdstøj Bilag 7: Protokollat vedrørende snerydning Bilag 8: Protokollat vedrørende affaldshåndtering Bilag 9: Protokollat vedrørende flyverordningen Bilag 10: Uddrag af referatet fra den 18. februar 2009 Bilag 11: Ansøgning fra DSK Bilag 12: Øvrige orienteringspunkter 2/29

3 Til beslutning 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 Referatet fra ovennævnte bestyrelsesmøde er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Der ud over afventer referatet fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2009 en endelig godkendelse og underskrift. Indstilling: Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 med de tilføjede rettelser, der var indløbet. Referatet fra den 15. januar 2009 blev ligeledes godkendt, og begge referater blev underskrevet. Sager fra Byggeri- og Teknikområdet 2. Renovering af Humlevænget - Helhedsplan Byggeri- og tekniksøjlen har udpeget en projektleder til at varetage sagen med en helhedsplan for Humlevænget. Det bliver Lars Nilsson, som har stor erfaring med helhedsplansarbejde, og som kender afdelingen fra et tidligere projekt med vinduesudskiftning. Følgegruppen vil blive indkaldt til det første møde efter påske, hvor der vil blive gjort status over tidligere tekniske undersøgelser, drøftet følgegruppens forventninger til en kommende renovering, samt lagt en plan for det videre arbejde. Ombygningen/udvidelsen af det eksisterende beboerhus vil ligeledes indgå som en naturlig del af følgegruppens arbejde. Den indsats som Byggeprojektområdet lægger i helhedsplansagens indledende fase honoreres efter medgået tid indenfor en ramme af kr. Dette beløb bør garanteres af SAB, men vil indgå som en del af sagens samlede omkostninger og dermed blive medfinansieret, når sagen realiseres. Når det samlede omfang og den samlede økonomi er mere veldefineret, vil der blive indgået en traditionel forretningsføreraftale, der fastlægger rammerne for KAB s videre arbejde. Der blev informeret mundtligt om beløbet på de kr. på det sidste organisationsbestyrelsesmøde, hvor sagen også blev drøftet. 3/29

4 Indstilling: Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen godkender et udlæg på op til kr. som påregnes at indgå i den samlede økonomi for helhedsplanen, når denne realiseres. - at organisationsbestyrelsen i øvrigt tager ovenstående orientering til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede indstillingen. Punktet blev drøftet på sidste møde, hvor bestyrelsen godkendte beløbet ud fra en mundtlig indstilling. Bestyrelsen godkendte et udlæg på op til kr. fra selskabets arbejdskapital, som med nærværende indstilling blev bekræftet. Organisationsbestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning. 3. Humlevænget - byggeregnskab Organisationsbestyrelsen godkendte projektet med udskiftning af vinduer og døre i Humlevængets kældre på mødet den 13. september 2006 samt bevilgede et tilskud fra egne trækningsretsmidler på i alt kr. til delvis finansiering. Arbejdet blev påbegyndt medio 2007 af Forvaltningen og senere overdraget til Byggeprojektområdet. Byggeprocessen var midlertidigt stoppet, idet afdelingens bestyrelse havde anket over, at det udførte arbejde ikke stemte overens med de indgåede aftaler. Efter en lettere tilretning af projektet, økonomien og finansieringen blev arbejdet fortsat i oktober Tilsyn med arbejdets udførelse og kvalitet blev herefter varetaget af et rådgivende arkitektfirma. Under byggeprocessen har byggeudvalget besluttet at iværksætte ekstraarbejder, der var nødvendige for gennemførelsen af en forsvarlig kvalitet, herunder omfattende pudsreparationer i murfalse og ændring af rørføringer, der sad i vejen for udskiftningen af vinduer og døre. For at sikre et bedre luftskifte i kældre, og for at ensarte de mange varianter af afkastslanger fra tørretumblere gennem de gamle vinduer, blev der som ekstraarbejde hulboret og isat en friskluftventil i samtlige kælderydervægge. Arbejdet blev afleveret i sin helhed i juni 2008, og mangler er efterfølgende blevet afhjulpet. Regnskab er herefter udarbejdet af administrationen med skæringsdato den 30. september 2008 Udgifter Regnskab Budget Håndværkerudgifter kr kr. Omkostninger og gebyrer kr kr. Samlet anskaffelsessum kr kr. 4/29

5 Finansiering 20-årigt realkreditlån kr kr. Egne midler, refusion fra KAB kr kr. LBF egen trækningsret kr kr. I alt kr kr. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet samt godkender, at administrationen indsender dette til godkendelse i Københavns Kommune. Ritta Fischer Jensen undrede sig over, at besparelsen på håndværkerudgifterne svarer nøjagtigt til den øgede udgift til omkostninger og gebyrer. Michael Steen Nielsen svarede hertil, at omkostningerne er tilpasset det resterende beløb i budgettet, fordi det forventes, at der vil komme yderligere udgifter i sagen. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet, samt dets indsendelse til Københavns Kommune. 4. Stilledal - demonstrationsprojekt Den 25. marts 2009 blev der afholdt følgegruppemøde med start i boligen Stilledal nr. 30, 3.sal. I lighed med åbent hus arrangementet, som fandt sted den 18. marts 2009 var der en positiv stemning med hensyn til resultatet af ombygningen af denne lejlighed, idet kvalitetsniveauet er hævet i forhold til de første lejligheder. Der var dog nogle bemærkninger fra følgegruppen til, hvad der var indeholdt i byggesagen omkring overfladers færdiggørelse og det som beboeren selv må foranledige over bl.a. vedligeholdelseskontoen. Tove Lading arkitekter orienterede eksempelvis om, at det er op til beboerne selv at behandle stigerne til hemsene og træbjælker i loftet. Tove Lading fremlagde en tidsplan for bygherremøder, afleveringer, mangeludbedring og indflytning samt haveanlæg, som vil forløbe frem til helt færdig og ryddet byggeplads pr. 6. juli 2009 som beboerne er stillet i udsigt. Tidsplanen skulle kunne holde, idet ombygningen af boligerne nu forløber langt bedre end tidligere, da håndværkerne er blevet fortrolige med, hvad der skal præsteres og i hvilken kvalitet. 5/29

6 Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Kjeld Poulsen, som er medlem af følgegruppen for projektet, anførte, at han havde mistet tilliden til arkitekten Tove Lading, som flere gange har fremsat yderligere krav til honorering. Michael Steen Nielsen svarede, at man vil bede om at se skriftlige begrundelser for de fremsatte krav, og Jonas Mørch Cohen tilføjede, at styringen af Tove Ladings arbejde er blevet mere stram. Der kræves dokumentation for alt, hvad hun laver. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Bispebjerghjemmet - bestyrelseshonorar Administrationen har rettet henvendelse til den selvejende institution Bispebjerghjemmet om de vil være behjælpelig med at fremskaffe beslutningsreferat fra det bestyrelsesmøde, hvor det bliver besluttet at overdrage/afhænde bygningerne til. Administrationen afventer fremsendelse af dette beslutningsreferat. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Rolf Andersson kunne fortælle, at han netop samme dag var kommet i besiddelse af et referat fra Bispebjerghjemmet fra et møde i deres bestyrelse den 30. oktober Heraf fremgår det, at de har forholdt sig til et notat fra KAB og efterfølgende anerkendt at SAB har overtaget ansvaret for ombygningsprojektet. Han anbefalede, at man mødes med Bispebjerghjemmets bestyrelse og ordner sagen i mindelighed. Hvis det ikke kan løse uoverensstemmelsen, må advokaten inddrages. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. 1:1-modelprojektet i Sjællandshuse I 2005 bevilligede organisationsbestyrelsen kr. til udarbejdelse af grundmateriale til 1:1 modelprojektet. Samtidig besluttede organisationsbestyrelsen, at forvaltningskommissionen skulle styre den videre proces for projektet. Tove Lading A/S udarbejdede derefter i samarbejde med KAB s byggeprojektområde et oplæg til 1:1 modelprojektet. Formålet med projektet er at gennemføre en række eksempler på moderniseringer i 1:1 størrelser i forskellige prisklasser i forskellige udvalgte SAB-afdelinger. Projektet består af 9 temaer, som hver viser forskellige måder at modernisere boliger på. Projektet er organiseret således at hvert tema kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Det første tema går ud på at 6/29

7 flytte faldstammer og stigstrenge i forbindelse med en udskiftning, hvilket giver mulighed for at modernisere den samme type bolig på følgende fem forskellige måder (1A-1E): Tema 1 A: Tema 1 B: Tema 1 C: Tema 1 D: Tema 1 E: Uændret lejlighedsplan/nyt køkken, renoveret bad og fransk altan Spisekøkken, nyt bad og fransk altan Køkken/alrum, nyt bad og altan Sammenlægning med uudnyttet tagrum Sammenlægning med lejlighed i naboopgang I projektmaterialet anbefales det, at det første tema gennemføres i Sjællandshuse. Forvaltningskommissionen besluttede i 2006 at indstille arbejdet med 1:1 modelprojektet pga. manglende finansiering. I 2008 ansøgte SAB om byfornyelsesmidler til projektet hos Københavns Kommune. Københavns Kommune bevilligede efterfølgende 2,2 mio. kr. til projektet og arbejdet er derefter blevet genoptaget med henblik på at gennemføre det første af de 9 temaer i Sjællandshuse. Afdelingsbestyrelsen i Sjællandshuse godkendte allerede i 2006, at der blev arbejdet på at gennemføre det første tema i Sjællandshuse. På afdelingsbestyrelsens møde den 26. marts 2009 bekræftede afdelingsbestyrelsen, at der forsat skulle arbejdes på en gennemførelse af projektet. Beboerne vil på budgetmødet den 20. april 2009 tage stilling til om der skal arbejdes videre med forundersøgelserne til projektet, med henblik på at der indkaldes til et ekstraordinært afdelingsmøde på et senere tidspunkt, hvor det endelige projektforslag fremlægges. Hvis beboerne godkender, at der arbejdes videre med forundersøgelsen, vil det første tema i projektet blive sendt i udbud. Projektlederen holdt på forvaltningskommissionens møde den 2. april 2009 et oplæg om overvejelserne omkring sammensætningen af finansieringen og om det videre forløb i projektet, som forvaltningskommissionen godkendte. Projektet finansieres som nævnt med bevillingen på de 2,2 mio. kr. Derudover arbejdes der med at finansiere projektet via støttede lån fra Landsbyggefonden samt en mindre egenfinansiering fra Sjællandshuse. Det forventes at projektet kan gennemføres i 2009 og Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen uddybede punktet og fremhævede afdelingsbestyrelsens meget positive og entusiastiske opbakning til projektet. Der er planlagt et ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på vedtagelse af projektet den 14. maj /29

8 Rolf Andersson pointerede vigtigheden af en forventningsafstemning med lejerne med baggrund i erfaringerne fra Stilledal. Det vil desuden være vigtigt at sikre adgangen til fremvisning af boligerne efter ombygningen. Kjeld Poulsen spurgte til ophavsretten til tegningerne for projektet. Rolf Andersson svarede, at KAB har betalt for at få udarbejdet tegningerne, og dermed har retten til at anvende dem. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Elevatorer i Utterslevhuse På bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 blev to repræsentanter til følgegruppen udpeget og organisationsbestyrelsen godkendte en udvidelse af bevillingen til skitseprojektet med kr. Dermed udgør den samlede ramme til udarbejdelse af skitseprojektet i alt kr. Siden sidste bestyrelsesmøde har administrationen undersøgt om tilgængelighedsprojektet kunne reduceres yderligere, og undersøgt mulige supplerende løsninger til finansiering af projektet for at reducere udgifterne for den enkelte beboer. Landsbyggefonden er kontaktet om muligheden for at frafalde/reducere tilgængelighedsprojektet yderligere. Tilgængelighedsprojektet indeholder allerede en meget begrænset ombygning af adgangsforholdene og forholdene inde i boligen, og Landsbyggefonden kan derfor ikke reducere eller frafalde projektet. Landsbyggefonden har pr. 9. januar 2009 offentliggjort muligheden for, at fonden yder en større ydelsesstøtte til investeringer, der vedrører forbedringer af tilgængelighed m.v., således at beboerbetalingen udgør ned til 2,1 % af det af Landsbyggefonden støttede lån. Det betyder, at huslejen pr. måned for en 89,94 m 2 bolig vil kunne reduceres fra 932 kr. pr. måned til 545 kr. pr. måned. Landsbyggefonden er ansøgt om en større ydelsesstøtte til sagen på løsningsforslag 1- Elevator med overdækket adgangsareal. Byfornyelsespuljen KAB har desuden, som aftalt på det sidste organisationsbestyrelsesmøde, ansøgt Københavns Kommune om tilskud på kr. fra byfornyelsespuljen. Dette vil medføre, at huslejen falder yderligere, hvis projektet opnår støtte herfra. Vi kan først forvente en tilbagemelding i efteråret /29

9 Såfremt vi både får tilsagn om billigere ydelsesstøtte og tilskud fra byfornyelsespuljen vil huslejestigningen blive på 457 kr. pr. måned for en bolig på 89,94 m 2. Brev fra følgegruppen modtaget 4. marts 2009 På sidste byggeudvalgsmøde blev skitseprojektet, de forskellige løsninger og dertilhørende egenskabsanalyse gennemgået grundigt. Her fulgte følgegruppen arkitektens og administrationens anbefaling om at gennemføre løsningsforslag 1 - Elevator med overdækket adgangsareal. Den af følgegruppen godkendte løsning er den bedste det er både den tekniske, arkitektoniske og økonomisk billigste samt bygbare løsning. Derudover er det en løsning, som Københavns Kommune kan godkende. KAB har siden modtaget et brev fra seniorgruppen, hvori de tilkendegiver at de igen ønsker at ændre følgegruppens valg af løsningsforslag 1. Som følge af egenskabsanalysen for de mulige løsninger og organisationsbestyrelsens udmeldinger på sidste møde, skal der nu indkaldes til et møde med følgegruppen, hvor elevatorløsningen til Utterslevhuse drøftes igen. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Anne Mette F. Svendsen uddybede punktet og nævnte, at Lizzi Andersen og Stig Torp Kaspersen vil deltage i det næste følgegruppemøde den 12. maj Ritta Fischer Jensen vil desuden deltage, da hun som formand for SAB er blevet involveret i sagen ved en henvendelse fra seniorgruppen. Ritta Fischer Jensen opsummerede holdningen fra diskussionerne på sidste organisationsbestyrelsesmøde, som var, at man fra organisationens side ikke ønsker en ringere løsning, som liftløsningen synes at være. Med de senest skitserede finansieringsmuligheder vil det ikke blive en urimelig huslejeforhøjelse for en elevator. Hun havde stor sympati for, at man ønsker at tage vidtgående hensyn til de nuværende beboere, men mener ikke, at SAB skal gå på kompromis med en løsning, der på længere sigt vil være en dårlig løsning. Peder Boas tilføjede at en dårlig løsning på længere sigt desuden kan ende med at blive en dyrere løsning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9/29

10 8. Husum Antennelaug - regnskabsafslutning Sagen om etablering af bolignet for Husum Antennelaug omfatter afdelingerne: , Humlevænget , Glumsøparken , Lollikhuse , Langelandshuse , Falsterbo , Husum Vænge Sagerne er afsluttet i 2004, og der er aflagt endeligt byggeregnskab pr. 31. juli 2007 som er revideret og revisorpåtegnet pr. marts Det endelige byggeregnskab udviser en samlet anskaffelsessum på t.kr., en overskridelse på 36 t.kr. i forhold til de oprindelige godkendte budgetter. Den endelige anskaffelsessum er finansieret ved optagelse af 20-årigt realkreditlån. Samlet anskaffelsessum Regnskab Endeligt regnskab Afvigelse Finansiering, 20 årigt realkreditlån Revisionen har ingen bemærkninger til regnskaberne, der således er forsynet med en blank påtegning. De afledte huslejekonsekvenser er indarbejdet i afdelingernes budgetter, og nærværende endelige regnskab vil ikke afstedkomme yderligere stigninger. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab pr. 31. juli 2007, som er revideret pr. marts 2008 med en samlet anskaffelsessum på kr. Ritta Fischer Jensen bemærkede med henvisning til både dette punkt og pkt. 9, at der ikke er tale om en stigning i afdelingernes huslejebudgetter, men udelukkende i afdelingernes antennebudgetter. Organisationsbestyrelsen godkendte det endelige byggeregnskab. 10/29

11 9. Vanløse Antennelaug - regnskabsafslutning Sagen om etablering af bolignet for Vanløse Antennelaug omfatter afdelingerne: , Jyllandshuse , Jydeholmen , Stilledal , Rebildhuse , Himmerlandshuse , Lønstruphuse , Sallinghus , Grøndalslund Sagerne er afsluttet i 2004, der er aflagt endeligt byggeregnskab pr. 30. juni 2007 som er revideret og revisorpåtegnet pr. marts Det endelige byggeregnskab udviser en samlet anskaffelsessum på t.kr., et mindre forbrug på 75 t.kr. i forhold til de oprindelige godkendte budgetter. Den endelige anskaffelsessum er finansieret ved optagelse af 20-årigt realkreditlån. Samlet anskaffelsessum Regnskab Endeligt regnskab Afvigelse Finansiering, 20 årigt realkreditlån Revisionen har ingen bemærkninger til regnskaberne, der således er forsynet med en blank påtegning. De afledte huslejekonsekvenser er indarbejdet i afdelingernes budgetter, og nærværende endelige regnskab vil ikke afstedkomme yderligere stigninger. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab pr. 30. juni 2007, som er revideret pr. marts 2008 med en samlet anskaffelsessum på kr. 11/29

12 Kjeld Poulsen mente, at hver afdeling i Vanløse har fået sit eget regnskab, men mente ikke at de havde modtaget et fælles regnskab. Michael Steen Nielsen svarede, at han af et referat fra følgegruppen kan se, at afdelingerne skulle være orienteret. Kjeld Poulsen anførte desuden, at han ikke mente, at Lønstruphuse har godkendt deres regnskab. Leif Tøiberg Schüler nævnte, at der i indstillingen burde have været en anmodning om, at organisationsbestyrelsen godkender regnskabet for Lønstruphuse. Organisationsbestyrelsen godkendte det endelige byggeregnskab, og besluttede at godkende regnskabet for Lønstruphuses andel på afdelingens vegne under indtryk af, at det ikke nytter at tage regnskabet op på ny med afdelingen. Øvrige sager til beslutning 10. Udlejningssituationen i nybyggerierne Teglværkshavnen Afdelingen har nu været i drift i en periode, og der kommer almindelige opsigelser. Vi har pt. 11 boliger til genudlejning, heraf er 5 boliger reserveret. Der er fortsat mange, der viser interesse for afdelingen, men det er svært at få boligerne udlejet. For at få flere henvendelser er Teglværkshavnen nu anført under til leje nu på KAB s hjemmeside. Udlejningssituationen følges, da det er vigtigt at få boligerne udlejet igen og få en venteliste til boligerne i afdelingen. Brohuset Alle boliger i Brohuset har været udlejet første gang, så der er tale om almindelige opsigelser og genudlejning nu. Vi har pt. 9 boliger til genudlejning, og af disse er 7 opsigelser så ny, at fraflytter hæfter til 1. juni 2009 eller 1. juli De ledige boliger bliver sendt til boligsøgende, der står på venteliste, og vi har pt. godt boligsøgende, der søger en bolig i Brohuset. Vi er derfor optimistiske i forhold til at få genudlejet de opsagte boliger. Sejlhuset Alle boliger i Sejlhuset har været lejet ud første gang, så der er tale om genudlejninger. Der er kommet 18 opsigelser, og af disse er 8 til genudlejning pr. den 1. juni 2009 eller den 1. juli 12/29

13 2009. Orientering om de ledige boliger bliver sendt til boligsøgende, der står på venteliste og søger Sejlhuset. Der er pt. godt boligsøgende på venteliste til Sejlhuset, så vi er optimistiske omkring genudlejningen af boligerne. Sluseholmen/Askholm Askholm var klar til indflytning den 1. marts Det har været meget svært at få lejet boligerne ud, selvom der har været en intensiv markedsføring af afdelingen. Pr. den 1. april 2009 er huslejerne blevet nedsat, og i forbindelse hermed har der været en markedsføringskampagne. Der blev udsendt en pressemeddelelse og der blev afholdt et åbent hus arrangement den 29. marts Der har været mange henvendelser. Der var ca. 70 forskellige familier og personer til åbent hus arrangementet, og i løbet af en uge fik vi 49 reservationer til 39 ledige boliger. Vi er i øjeblikket oppe på omkring 100 reservationer. Vi er nu ved at få udarbejdet materiale til de boligsøgende, så der kan ske en kommunegodkendelse, og en del er ude for at se præcis den bolig, de har reserveret. Der har således været en helt overvældende interesse for afdelingen efter huslejen er blevet sat ned, så hvis alt går som vi håber, får vi nu boligerne udlejet. Dette initiativ viser, at der er et marked men at prisen skal være den rigtige. Arkaderne, Tingbjerg De sidste 15 boliger blev klar til genudlejning pr. den 1. marts 2009, og vi overvejer for øjeblikket, om det er nødvendigt at holde åbent hus og foretage en annoncering. Flere af de 15 boliger er udlejet, og der er reservationer på en del af boligerne, således at der pt. er 4 boliger, der ikke er i reserveret eller lejet ud. På grund af de mange negative historier, der har været fra Tingbjerg, er der ikke iværksat en markedsføring, men det ser ud til, at det alligevel lykkes at få boligerne udlejet over en periode. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Lone Skriver uddybede punktet og gav udtryk for en generel optimisme i forhold til udlejningssituationen i alle nybyggerierne. 13/29

14 Rolf Andersson fremførte den ide, at man kunne omdanne beboerlokaler til beboelse, hvis det kneb med at få udgifterne dækket, da flere af afdelingerne er meget velforsynede med beboerlokaler. I Sejlhuset er der f.eks. tomme ekstra beboerlokaler til anvendelse for det oprindeligt planlagte seniorbofællesskab. Anne Mette F. Svendsen fortalte, at der har været en henvendelse fra kommunen, som kunne være interesseret i at anvende lokalerne til opsamling for en udflytterbørnehave. Ritta Fischer Jensen indvendte, at det kræver dispensation at anvende lokaler til det formål, og syntes i øvrigt ikke, at SAB skulle tage initiativ til at leje fælleslokaler ud, når man tidligere har kæmpet så hårdt for overhovedet at få dem. Stig Torp Kaspersen fortalte i forbindelse med udlejningen af Arkaderne, at der har været forholdsvis roligt i Tingbjerg i en længere periode nu. Lone Skriver svarede at det kan mærkes positivt på udlejningen; det smitter hurtigt af. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Lejereduktion i afdeling Askholm På bestyrelsesmødet den 18. februar 2009 godkendte organisationsbestyrelsen at sætte lejen ned i afdelingen finansieret ved et rente- og afdragsfrit lån fra selskabets dispositionsfond på i alt kr. Vi har efterfølgende skrevet til Landsbyggefonden om denne og andre sager. Til bestyrelsens orientering vedlægges vores brev som bilag 4. Vi har ligeledes skrevet til tilsynsmyndigheden Københavns Kommune. Brevet til kommunen vedlægges som bilag 5. Vi har efterfølgende haft mailveksling og telefonisk kontakt med såvel Landsbyggefonden som Københavns kommune. Landsbyggefonden har telefonisk godkendt, at SAB anvender midler fra dispositionsfonden til at nedsætte lejen som foreslået. Københavns kommune skal formelt ikke godkende lejenedsættelsen, men har meddelt at kommunen også kan bakke op om den foreslåede løsning. Dog har kommunen en væsentlig indvendig i mod den foreslåede finansiering. Kommunen peger på at bestemmelserne omkring anvendelse af midler fra dispostionsfonden betyder at der ikke kan ydes et lån til afdelingen men alene et tilskud. Det er vores opfattelse at Kommunen nok har ret og at forsøget på at give et lån i stedet for et tilskud er mislykkedes. Vi har vendt denne situation med SAB s formandskab og foreslået at vi alligevel iværksætter lejenedsættelsen 1. april /29

15 Den 19. april blev det første afdelingsmøde i Askholm afholdt. Der var mange fremmødte og beboerne godkendte det fremlagte budget med den tilhørende lejenedsættelse. Der var en god stemning og en god debat på mødet. Der blev valgt en afdelingsbestyrelse på fem personer. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at det foreslåede lån fra dispostionsfonden ændres til et tilskud. Leif Tøiberg Schüler uddybede punktet og lovede, at der til junimødet vil foreligge en oversigt over SAB s forbrug af midler fra dispositionsfonden. Han nævnte desuden, at den ansøgning, som SAB har sendt til kommunen om dispensation for, at boligorganisationen dækker lejetab, er blevet afslået. Der vil på junimødet også blive præsenteret en oversigt over lejetab. Ritta Fischer Jensen spurgte om det, at der nu er tale om et tilskud i stedet for et lån, betyder, at pengene skal tilbagebetales, hvis der engang bliver tale om et salg af afdelingen. Hertil svarede Jesper Nygård, at det er vigtigt at sørge for at sikre SAB s tilskud ved at skrive en note ind i afdelingens regnskaber. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte indstillingen om at ændre lånet fra dispositionsfonden til et tilskud. 12. Protokollater vedrørende arbejdstøj, snerydning og glatførebekæmpelse og affaldshåndtering i Grøndalslund Der har været afholdt forhandlinger med fagforeningen om udarbejdelse af ovennævnte tre protokollater, der vedlægges som bilag 6, 7 og 8. For så vidt angår arbejdstøj er der sket to væsentlige ændringer. Tidligere fik ejendomsfunktionærerne en sommerpakke hvert andet år og en vinterpakke hvert andet år. Ordningen er nu ændret således at der efter aftale med driftsledere løbende købes det nødvendige arbejdstøj. Samlet set er ordningen en anelse billigere end ordningen med faste pakker. Den anden ændring er at indkøbet sker via bestilling over nettet. Den nye ordning blev indført som forsøg i 2008 og har med nogle tilpasninger været en succes. Der er nedsat et udvalg med en driftschef og repræsentanter for de ansatte driftsledere, der efter behov drøfter udvalget af tøj. Med godkendelsen af ordningen bliver den en permanent løsning. Protokollatet om snerydning og glatførebekæmpelse erstatter det tidligere protokollat om vejrligsovervågning. Den væsentligste ændring er ændringen af titlen på protokollatet. Herudover er det indføjet at det aftalte beløb takstreguleres. Dette fremgik ikke af det 15/29

16 tidligere protokollat, men i henhold til både nugældende og tidligere overenskomst skal sådanne tillæg takstreguleres. Protokollatet omkring affaldshåndtering er specifikt målrettet et forhold i Grøndalslund. Protokollatet har været genstand for en længere forhandling og beskriver de vilkår, der er gældende for at håndtere affald i afdelingen i weekenden. SAB har indtil nu haft et protokollat for håndteringen af flyverordningen. Det har ikke været muligt at forhandle et nyt protokollat på dette område. Det hidtil gældende protokollat vedlægges som bilag 9. Det, man har haft vanskeligt ved at blive enige om, er varslingsfrister for mødetider - normalt skal ændringer i mødetiden varsles med 13 uger. Der er i administrationen af ordningen behov for, at der med kort frist kan varsles en ændret arbejdstid. Dette er efter fagforeningens opfattelse ikke muligt indenfor rammerne af den gældende overenskomst. Vi har derfor aftalt at denne problemstilling søges løst i forbindelse med næste overenskomstforhandling. Det er vores vurdering, at der i virkelighedens verden vil være lille sandsynlighed for problemer med ændrede arbejdstider for flyvere. Der er således intet til hinder for at flyveren sammen med den ansvarlige driftsleder laver frivillige aftaler om ændret arbejdstid med kortere frist end tretten uger. Der er for tiden ansat to flyvere i SAB, og vi forventer at der ansættes en til. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender de tre protokollater om arbejdstøj, vejrligsovervågning og affaldshåndtering, og at disse protokollater underskrives af SAB s formandskab. Leif Tøiberg Schüler uddybede punktet, og i forhold til protokollatet om flyverordningen fortalte han, at der har været drøftelser med driftscheferne og fællestillidsmanden om frivillige aftaler. Kjeld Poulsen stillede spørgsmålstegn ved, om man arbejdsretligt må indgå en aftale, der stiller den ansatte ringere, og Bjarne Krohn mente ikke, at organisationsbestyrelsen kunne godkende den praksis. Leif Tøiberg Schüler svarede, at der ikke i denne sammenhæng skal tages stilling til protokollatet om flyvere, og at man ikke beder om en godkendelse af praksis. Det er en diskussion, der gemmes til de næste overenskomstforhandlinger. Organisationsbestyrelsen godkendte de tre protokollater om arbejdstøj, vejrligsovervågning og afffaldshåndtering. 16/29

17 13. Fælles personalepolitik for ansatte i boligorganisationerne Dette punkt blev behandlet på bestyrelsesmødet den 18. februar Teksten fra det seneste møde samt referatet af dette punkt er vedlagt som bilag 10. Det blev aftalt at punktet skal genbehandles på dette møde. På det sidste møde var der blandt andet et ønske om at få præciseret, hvornår KAB sørger for en forudgående dialog med organisationerne før en ny personalepolitik færdiggøres. Personalepolitikker som omhandler politik vedrørende trusler, vold og alkohol er eksempler på politikker som med bemyndigelsen til KAB vil blive færdigforhandlet med ejendomsfunktionærerne uden at SAB involveres. De politikker, der skal drøftes med SAB forud for at der træffes endelige beslutninger i dialogen mellem ejendomsfunktionærerne og KAB, er de politikker der medfører kontroversielle ændringer i eksisterende politikker/praksis eller væsentlige forøgelser af afdelingernes/organisationens udgifter. Et godt eksempel på en sådan politik kan blive politik om mærkedage. Her kan der blive tale om markante ændringer i den eksisterende politik - ændringer der også kan betyde at SAB eller andre organisationer får væsentligt forøgede udgifter. Den fremtidige praksis kan også beskrives som tænksom. Vi vil i alle tilfælde forholde os til om en personalepolitik, ud fra vores vurdering, bør forelægges for SAB eller forvaltningskommissionen til kommentarer inden der indgås bindende aftaler. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at KAB kan forhandle personalepolitikker for ejendomsfunktionærer og andre ansatte i SAB med bindende virkning for boligorganisationen, således at politikkerne fremover alene forelægges boligorganisationen til orientering. Kjeld Poulsen spurgte, om der f.eks. også kommer en fælles gavepolitik. Hertil svarede Margrethe Pump, at der er en ambition om at udforme nogle overordnede rammer på området, men at hun ikke forestiller sig, at der bliver fælles takster, og at man under alle omstændigheder præcis på dette område vil præsentere SAB for et forslag, før der besluttes noget. Leif Tøiberg Schüler bemærkede, at medarbejderne i Forvaltningsområde A har en forpligtelse til at være særlig opmærksomme på at videreformidle de synspunkter, som SAB står for på dette område og sørge for at forelægge de kommende aftaler, der er af særlig interesse for SAB for organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen godkendte, at KAB kan forhandle bindende personalepolitikker for ejendomsfunktionærer og andre ansatte i SAB. 17/29

18 Flemming Balle ønskede dog at markere sin uenighed i denne beslutning. 14. Ejendomsvurderinger fra 1. oktober 2008 Den offentlige ejendomsvurdering for SAB s ejendomme er af SKAT blevet fremsendt til KAB. Vi har endnu ikke dannet os et samlet overblik over eventuelle ubegrundede stigninger i vurderingerne, men vil gerne indstille at der som minimum foretages en vurdering af beregningen af grundlaget for de fire nye SAB afdelinger: Askholm, Teglværkshavnen, Brohuset og Sejlhuset. Klagefristen for ejendomsvurderingen er den 1. juli Her ud over foreslår vi, at formandskabet i samråd med administrationen bemyndiges til at udvælge andre afdelinger, der bør gennemgås. Det foreslås ligeledes at vurderingerne herefter sendes ud til afdelingerne med vores indstilling. For de afdelinger, hvor vi ikke anbefaler at klage over vurderingerne, gives der mulighed for at få os til at ændre opfattelse såfremt afdelingen har kendskab til faktuelle fejl i vurderingerne. For to år siden førte ejendomsvurderingen til at flere KAB administrerede afdelinger blev undersøgt nærmere af firmaet Rafn og søn på baggrund af vurderinger der virkede åbenbart urimelige eller afveg betydeligt. Der blev indgivet en klage for flere af dem - her i blandt for visse SAB afdelinger. Mange af disse sager er endnu uafsluttede, men enkelte har allerede givet en tilbagebetaling til afdelingerne. KAB s aftale med Rafn & søn indebærer, at der ikke betales for den indledende undersøgelse af vurderingsgrundlaget for den enkelte afdeling. Først i det øjeblik der bliver tale om en tilbagebetaling eller en besparelse for afdelingen kommer et honorar til udbetaling. Honoraret for Rafn & søn udgør hele første års besparelse samt 25 % af tilbagebetalingsbeløbet eksklusive renter. I henhold til aftale med KAB gives der en rabat på 30 % på dette honorar. Beløbet skal herefter tillægges moms. Indstilling: Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen bemyndiger formandskabet til i samråd med administrationen at udvælge hvilke afdelinger, der skal have gennemgået ejendomsvurderingerne. - at organisationsbestyrelsen godkender, at der indgås en aftale med firmaet Rafn & søn på ovennævnte betingelser om at gennemgå de udvalgte afdelinger. Anne Mette F. Svendsen uddybede punktet og nævnte status på de sager, der tidligere har været anket. Det drejer sig om Absalonhus, Flexibo, Grøndals Ældreboliger, Livornoparken og Saxobo, som 18/29

19 alle ligger i vurderingsankenævnene eller bliver overvåget af Rafn og søn til genoptagelse, såfremt en Landsskatteretskendelse måtte åbne for noget nyt. For Utterslevhuse har KAB netop for nylig modtaget en meddelelse om, at der er tilbagebetalt et beløb fra SKAT. Hun nævnte desuden, at Rafn og søn har meddelt, at honoraret for at gennemgå nybyggeriernes ejendomsskat kan være lidt anderledes, da de ikke er begyndt at betale ejendomsskat endnu, og der således ikke vil være et honorar at hente på tilbagebetalingsbeløbet. Ritta Fischer Jensen tilføjede, at grunden til overhovedet at beskæftige sig med ejendomsskatterne lige nu mest er af principielle grunde og af fremtidige hensyn, idet ingen vil få direkte glæde af det pga. skattestoppet. Kjeld Poulsen opfordrede til, at man igen i år sender alle ejendomsvurderingerne ud til de respektive afdelingsbestyrelser. Organisationsbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen med den tilføjelse, at man bemyndiger formandskabet til at tage stilling til det tilbud, som Rafn og søn måtte fremsætte for nybyggerierne. 15. Ansøgning fra Danske elever og Studerendes Kollegieråd SAB har modtaget en ansøgning fra Danske elever og Studerendes Kollegieråd (DSK) om økonomisk støtte til en undersøgelse af uddannelsessøgendes boligvilkår i Århus og Hovedstadsområdet. Ansøgningen er vedlagt som bilag 11. Undersøgelsen skal afdække de uddannelsessøgendes boligvilkår og være med til at skabe politisk debat om det, DSK kalder det ungdoms-uvenlige boligmarked. Der vil på mødet blive givet en kort mundtlig redegørelse for projektet og formanden vil fremsætte en indstilling til en eventuel bevilling fra SAB. Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og godkender formandens mundtlige indstilling til støtte til ansøgningen. Ritta Fischer Jensen redegjorde nærmere for undersøgelsens formål og indstillede, at SAB yder et tilskud på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte en bevilling på kr. under forudsætning af, at undersøgelsen iværksættes. 19/29

20 Sager til orientering 16. Øvrige orienteringspunkter A. Renovering af Ungdomsgården B. Fremtidssikring C. Københavns Kommunes tilskudsdeklarationspulje D. Københavns Kommunes byfornyelsespulje E. Landsbyggefondens 2010 pulje F. KAB s studietur G. Bemanding i Forvaltningsområdet Indstilling: Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Jonas Mørch Cohen tilføjede til punkt 16B, at handleplanen i Tingbjerg I er blevet godkendt, og at Voldboligerne har godkendt handleplanen, men ikke budgettet. Leif Tøiberg Schüler uddybede punkt 16G med meddelelsen om, at der i går blev ansat en områdeleder i Tingbjerg, men at der vil blive orienteret nærmere derom på juni-mødet. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 17. Aktuel boligpolitisk orientering Der vil blive givet en mundtlig orientering på mødet. Jesper Nygård orienterede om tre emner: Ny lovgivning for almene boliger, skattereformens betydning for det almene boligområde og Københavns Kommunes Boligpakke 1. Ritta Fischer Jensen havde spørgsmål om den kommunale grundkapital på 7% og Bjarne Krohn om renoveringspuljen, og i den forbindelse om muligheden for at skaffe en lobbyist. Jesper Nygård nævnte en artikel i Politiken skrevet af Lars Olsen om de almene beboeres manglende adgang til renoveringspuljen. Jesper Nygård lovede at maile artiklen ud til organisationsbestyrelsesmedlemmerne, og han opfordrede til at lade den danne udgangspunkt for flere indlæg. 20/29

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken 32A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, H.C. Thigaard, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen, Hanne

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere