Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Dette notat skal ses i forlængelse af notatet Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlinger med staten om en letbane i ring 3 dateret 22. marts 2011 samt drøftelserne i borgmesterforum I dette notat redegøres der for letbaneprojektet og der stilles forslag om organisering samt en fordelingsnøgle til den kommunale andel af finansiering af udgifterne til etableringen af af første fase af letbanen, nemlig strækningen Lundtofte-Ishøj. Endvidere angives, hvorledes strækningen Glostrup - Brøndby Strand kan initieres. Notatet indeholder derudover et afsnit vedr. de mulige kommunale finansieringskilder. Baggrund I transportforliget Bedre mobilitet er der afsat 1,5 mia. kr. til en kollektiv trafikløsning langs Ring 3. De samlede udgifter til en letbane fra Lundtofte til Ishøj anslås til 3,7 mia. kr., incl. en betydelig korrektionsreserve. Det er således som udgangspunkt en forudsætning for etableringen af en letbane, at der sker en kommunal/regional medfinansiering. Den kommunale og regionale udgift på strækningen Lundtofte-Ishøj bliver anslået 2,2 mia. kr. Kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet og Region Hovedstaden har via Ringby Letbanesamarbejdets Borgmesterforum tilkendegivet overfor Transportministeren, at de gerne vil være med til at finansiere en letbaneløsning. Ringby Letbanesamarbejdets vision er, at letbanen føres fra Lundtofte til Ishøj såvel som til Avedøre Holme. Perspektiverne er, at letbanen på længere sigt videreføres og kobles til det eksisterende kollektive net, så der kan etableres forbindelse til Københavns lufthavn Kastrup - Malmø og nordpå mod Helsingør-Helsingborg. Kommunerne har dog overfor Transportministeren, tilkendegivet åbenhed overfor nødvendigheden af at inddele projektet i etaper. Kommunerne og regionen har endvidere tilkendegivet at den kommunale/regionale medvirken forudsætter adgang til lånefinansiering. Dette spørgsmål har været drøftet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. J. nr P20 1

2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved drøftelser på embedsmandniveau tilkendegivet en betydelig forståelse for ønsket om lånefinansiering, men har desforuden tilkendegivet, at der bør være en vis egenfinansiering. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil kunne acceptere, at der optages et 40-årigt lån svarende til 85% af de skønnede udgifter. Det betyder, at kommunerne selv skal finde de 15%. Der overvejes dog fuld låneadgang for regionens andel. Målsætning for letbanesamarbejdet Fra kommunal- og regionalpolitisk side er der stort fokus på, at der etableres en langsigtet transportløsning, der kan medvirke til at løfte den vision om vækst og bæredygtig udvikling af Hovedstadsregionen, der er illustreret i byvisionen - LOOP City. LOOP City - skitserer en række strategier for et bæredygtigt vækstpotentiale af internationale dimensioner, og angiver, hvordan områderne omkring letbanens stationer kan udvikles til levende, selvstændige og mangfoldige byområder. En letbane i ring 3 er rygraden i visionen, da en letbane vil forbedre den samlede kollektive trafik i hovedstadsregionen. En letbane vurderes derfor at være en forudsætning for at realisere byvisionens vækstpotentiale. En letbane i ring 3 vil medvirke til at udvikle det omkringliggende erhvervsområde og derved styrke det samlede hovedstadsområde herunder skabe betydelig vækst i de arealer, som får status som stationsnære. Vækstpotentialet omfatter alle kommuner langs Ring 3 ikke mindst Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Brøndby og Albertslund. Langs Ring 3 er flere store arbejdspladser placeret, to hospitaler og et universitet. En letbane på Ring 3 vil således betjene områder, hvor der bor og arbejder mange borgere, og vil således medvirke til at sikre den samlede mobilitet i regionen. En letbane, der er effektiv, moderne og komfortabel, vil give hovedstadsregionens borgere et incitament til i øget omfang, at benytte den kollektive trafik frem for at tage bilen. På den baggrund anbefales det, at kommunerne og regionen i fællesskab arbejder for, at der realiseres en letbane der på sigt kan udbygges og give optimale forbindelser til den øvrige kollektive transport i Øresundsregionen. Etapedeling Med henblik på at drage fuld nytte af det statslige tilsagn om medinvestering foreslås det, at Ringby Letbanesamarbejdet i første omgang arbejder for at træffe aftale om en letbane på strækningen fra Lundtofte til Ishøj som en etape 1. Etableringen af en etape 2 med en linjeføring via Brøndby Strand til Avedøre Holme vil åbne nye muligheder for en omdannelse/udvikling af nye typer erhverv samt by-funktioner, der ikke vil kunne placeres i traditionelle bykerner eller stationsnære områder, herunder åbne op for nye muligheder for byudvikling i området omkring Brøndby Stadion. En etape 2 til Avedøre Holme vil derudover medvirke til bedre tilgængelighed i hele hovedstadsregionen samt styrke et stort, sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen Der optages derfor forhandlinger med staten om etableringen af en etape 2. Såfremt staten er indstillet på en medfinansiering af en etape 2 forpligter Ringby-letbanesamarbejdets kommunale J. nr P20 2

3 parter sig internt på at medvirke i finansieringen af en etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme, herunder at opnå enighed om en finansieringsnøgle ligesom Region Hovedstaden fortsat aktivt vil arbejde for at medvirke til finansieringen. Dette søges indarbejdet i en efterfølgende principaftale. Etape 1 fra Lundtofte til Ishøj gennemføres med den vedtagne kommunale fordelingsnøgle uagtet udfaldet af forhandlingerne med staten om medfinansiering af etape 2 via Brøndby til Avedøre Holme. Endelig foreslås det, at også andre kommuner søges inddraget i samarbejdet. I forhold til en etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre forslås det, at omkostninger og samfundsnytte af en Avedøre-linje genberegnes i forhold til de oprindelige oplæg jf. COWI-rapporten Ring 3-Letbane eller BRT?. Organisering Med afsæt i notatet Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlinger med staten om en letbane i ring 3 dateret 22. marts 2011, har Ringby Letbanesamarbejdet udarbejdet et forslag til organisering af det videre arbejde. For at sikre størst mulig driftsikkerhed og effektivitet foreslås det, at der som bestillerfunktion til håndtering af anlægsopgaven hurtigst muligt etableres et statsligt/regionalt/kommunalt aktieselskab for hele strækningen herunder en evt. etape 2, hvor parternes økonomiske rettigheder og forpligtelser i relation til selskabets aktiviteter fastlægges i overensstemmelse med deres respektive finansieringsbidrag. Med henblik på at sikre selskabet mulighed for fremdrift og beslutningsdygtighed foreslås der nedsat en bestyrelse bestående af 3 repræsentanter for staten, 2 for kommunerne og 2 for Region Hovedstaden, i det der i principielle sager skal være enighed mellem alle tre parter. Bestyrelsens opgave bliver at gennemføre den videre planlægning (herunder VVM), udarbejde og forelægge beslutningsforslag til de bagvedliggende beslutningsfora om f.eks. linjeføring, stationsplacering, projektering, evt. OPP-organisering, udbud, anlæg m.v. Stationer placeres efter aftale med beliggenhedskommunen. Det foreslås, at der indhentes ekstern rådgiverbistand til at udarbejde beslutningsgrundlag for den fremtidige selskabsorganisering - herunder grundlag for aftale vedrørende en fremtidig organisering og finansiering af driften samt reinvesteringer i materiel og tekniske installationer. Det er ikke tanken at selskabet skal etablere en egen driftsorganisation, men at der entreres direkte med et af de bestående trafikselskaber i hovedstadsregionen f.eks. Metroselskabet, MO- VIA eller DSB til at varetage gennemførelsen af selve letbaneprojektet samt planlægningen af letbanens efterfølgende etaper. Ved valg af trafikselskab anbefales det, at der lægges vægt på erfaring med planlægning, anlæg og drift af skinnebårne transportløsninger. Det kan overvejes at organisere en letbane i Ring 3 som en OPP. J. nr P20 3

4 Konsulenthuset Quartz+co har ultimo 2010 udarbejdet rapporten OPP-muligheder for en højklasset trafikforbindelse langs Ring 3, hvor muligheder og begrænsninger i forhold til en højklasset transportforbindelse er analyseret. I OPP-modellen bestiller staten infrastrukturanlægget samt drift og vedligeholdelse gennem OPP-selskabet. Staten, kommunerne og regionen indgår en OPP-kontrakt med en privat part, der indebærer, at OPP-selskabet får ansvar for projektering, anlæg, drift, vedligehold og finansiering af anlægget i en længere årrække, f.eks år. I et traditionelt OPP-samarbejde skal staten ikke give anlægsbevilling til projektet i starten, da projektet er finansieret af OPP-selskabet ved hjælp af banklån og egenkapital. I forbindelse med letbanen vil det dog være en mulighed at staten indskyder de 1,5 mia. kr. OPP-selskabet vil eje infrastrukturen i kontraktperioden og derefter overdrages anlægget til staten. Et OPP-selskab vil typisk have incitament til at optimere projektøkonomien i hele projektets løbetid, da det har ansvaret for både opførsel og efterfølgende drift og vedligehold. Ulemperne ved en OPP-model er at der formentlig vil være højere finansieringsomkostninger end i en traditionel organisationsmodel. Mulige kommunale finansieringskilder Etableringen af en letbane i Ring 3 vil jf. Cowi-rapporten Ring 3-Letbane eller BRT? i sig selv medføre at området bliver mere attraktivt for lokalisering af både bolig og erhverv. Da områderne omkring stationerne ved etableringen af en letbane vil få status som stationsnære betyder det ydermere, at der kan planlægges for tættere byggeri. Begge disse forhold vil medføre anseelige værdistigninger i områderne omkring stationerne med stigninger i beskatningsgrundlaget til følge. I rapporten Ring 3-Letbane eller BRT er det således på baggrund af et skønnet potentiale for byvækst anslået, at en letbaneløsning samlet set kan medføre øgede indtægter fra dækningsafgift og grundskyld på ca. 2,0 mia. kr. over 30 år. Figur 1: Stigning i kommunale ejendomsskatter før udligning fordelt på skattetype beregnet over 30 år, NNV 2010 i primo 2010 priser for letbanen J. nr P20 4

5 Figur. 2 Stigning i ejendomsskatter fordelt på kommunale indtægter og udligning pr. kommune beregnet over 30 år, NNV 2010, mio. kr., i primo 2010 priser I figur 2 ses en oversigt over stigningen i ejendomsskatter ved etableringen af en letbane i ring 3. I COWI-rapporten Ring 3 Letbane eller BRT skønnes det, at en letbane samlet set vil give kommunerne ca. 520 mio. over en 30 årig periode i øgede nettoindtægter på ejendomsskatter. Der er altså tale om en stort samlet udviklingspotentiale for kommunerne. Det bemærkes, at det særligt er i fem kommuner nemlig Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Brøndby og Albertslund, at der må forventes en markant stigning i ejendomsskatterne. Det anbefales at lade det påhvile den enkelte kommune at søge egenandelen af udgifterne dækket gennem indtægter fra f.eks. grundsalg, værdi af skatter fra øgede ejendomsværdier og grundskyld ved byfortætning mv. Dette fordi det således vil være den enkelte kommune som enten grundejer eller planmyndighed, der vil have den største tilskyndelse til at fremme udviklingen. Endvidere vil de enkelte kommuner som lokalplanmyndighed kunne bringe planlovens bestemmelser om frivillige udbygningsaftaler i spil. Der er således potentiale for at træffe aftaler om privat medfinansiering omkring letbanens stationsforpladser, tilstødende vej- og stiforbindelser mv. til et kvalitetsløft i forhold til en basisløsning. Overordnet fordelingsnøgle til finansiering af letbaneanlæg Lundtofte-Ishøj Som beskrevet i notatet Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlinger med staten om en letbane i ring 3 dateret 22. marts 2011, har Ringby Letbanesamarbejdet udarbejdet et konkret forslag til en finansieringsmodel hvor finansieringsbyrden fordeles efter en model, hvor anlægsudgiften fordeles mellem staten (40%), regionen (26%) og kommunerne (34%) jf. tabel 1.Regionens bidrag finansieres ved optagelse af et 40-årigt lån, og indskydes når letbanen er taget i brug. Kommunerne finansierer deres del ved henholdsvis et indskud i 2014, som udgør 15% af deres andel af omkostninger, mens de resterende 85% først indskydes i selskabet ved indgåelse af et 40-årigt lån i Staten indskyder 1,5 mia. kr. med det samme. J. nr P20 5

6 Tabel 1: Anlægsomkostninger for strækningen Lundtofte-Ishøj 2010-priser mio. kr. Andel Lundtofte- Glostrup- I alt Glostrup Ishøj Fordeling Statslig finansiering 40% Regional finansiering 26% Kommunal finansiering 34% Total 100% Forslag til en fordelingsnøgle til den kommunale andel I forlængelse af den overordnede fordelingsnøgle, har Ringby Letbanesamarbejdet udarbejdet et forslag til en nøgle til fordeling af den kommunale andel internt mellem kommunerne. Kommunernes samlede udgifter til projektet foreslås fordelt efter en nøgle, som består af tre elementer: o Indbyggertal i kommunerne pr (vægt 45 pct.) o Antal stationer i kommunen (vægt 40 pct.) o Ny stationsnært kerneareal (vægt 15 pct.) I bilag 2 er de øvrige forudsætninger oplistet I det efterfølgende beskrives finansieringen af kommunernes bidrag i de to faser, dvs. fra 2012 til 2014 og fra 2016 og frem. Beregningerne er et regneeksempel, baseret på letbaneprojektet, som det er beskrevet i Cowi-rapporten fra juli 2010, samt de i bilaget anførte forudsætninger. Det bemærkes, at antallet og placeringen af stationerne vil kunne ændres eksempelvis hvis en kommune ønsker en station eller hvis en kommune ønsker at reducere sin finansielle byrde. Fase 1: Finansiering af kommunens tilskud i perioden 2012 til 2014 I forbindelse med drøftelserne om letbanen er der fremkommet et krav fra ministeriet om, at kommunerne egenfinansierer et sted mellem 15 pct pct. af deres andel ved et indskud i 2014, mens den resterende andel på pct. finansieres ved optagelse af et lån i En egenfinansiering på 15 pct. udgør ca. 191 mio. kr. i alt for kommunerne. Da indskuddet først skal udbetales i 2014 har kommunerne ca. 3 år til at finde(opspare) beløbet hertil. Tabel 2 viser dels den årlige opsparing pr. kommunen i perioden 2012 til 2014 og dels kommunernes samlede krav til en opsparing. Det fremgår, at de enkelte kommuner skal finde mellem 1,03 og 14,09 mio. kr. årligt i deres budget. Tabel 2. Årlig opsparing til egenfinansieringen på 15 pct. I mio. kr. Lundtofte- Glostrup Glostrup-Ishøj Årligt I perioden Albertslund 2,66 0,95 3,61 10,82 Brøndby 3,44 1,23 4,68 14,03 Gladsaxe 10,37 3,72 14,09 42,27 Glostrup 5,91 2,12 8,03 24,09 J. nr P20 6

7 Herlev 5,53 1,98 7,51 22,52 Hvidovre 0,76 0,27 1,03 3,08 Høje-Taastrup 0,72 0,26 0,98 2,95 Ishøj 2,98 1,07 4,05 12,14 Lyngby-Taarbæk 10,30 3,69 13,99 41,98 Rødovre 1,65 0,59 2,25 6,74 Vallensbæk 2,59 0,93 3,52 10,56 Region Hovedstaden 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt 46,92 16,81 63,73 191,20 Fase 2. Kommunernes og regionens indskud i 2016 I 2016 indskyder kommunerne og regionen de resterende beløb på mio. kr. i selskabet. Indskuddet finansieres ved et 40 årigt lån. Der er på nuværende tidspunkt ikke rentesatser på 40 årige lån. Men Kommunekredit har udarbejdet et skøn herfor, hvor renten låses fast i 30 år, hvorefter der indgås en ny aftale for de resterende 10 år. Rentesatsen er vurderet at blive 4,63 pct. Tabel 3 viser de årlige afdrag på et sådant lån. De årlige omkostninger er 113,3 mio. kr. De årlige omkostninger fordeler sig med 53,6 mio. kr. til Region Hovedstaden og 59,7 mio. kr. til kommunerne. Der er således ikke tale om den store ændring i forhold til kravene til den årlige opsparing i fase 1. Tabel 3: Rente og afdragsomkostninger fordelt på de enkelte kommuner I mio. kr. Lundtofte-Glostrup Glostrup-Ishøj I alt Albertslund 2,48 0,89 3,38 Brøndby 3,22 1,15 4,37 Gladsaxe 9,70 3,48 13,18 Glostrup 5,53 1,98 7,51 Herlev 5,17 1,85 7,02 Hvidovre 0,71 0,25 0,96 Høje-Taastrup 0,68 0,24 0,92 Ishøj 2,79 1,00 3,79 Lyngby-Taarbæk 9,64 3,45 13,09 Rødovre 1,55 0,55 2,10 Vallensbæk 2,42 0,87 3,29 Region Hovedstaden 39,49 14,15 53,64 I alt 83,38 29,88 113,26 Korrektionsreserve: Uanset valg af finansieringsmodel foreslås det, at der arbejdes for, at træffe aftale med staten om, at korrektionsreserven (på ca. 50%), der er afsat til at håndtere risiko for overskridelse af ankerbudgettet (jf. statens regler om ny anlægsbudgettering) allokeres letbaneprojektet fuldt ud. Dette således, at et evt. budgetoverskud i projektet i tilfælde af at ankerbudgettet overholdes enten vil kunne tilgå de næstfølgende etaper eller tilbageføres til parterne efter ovenstående fordelingsnøgle. J. nr P20 7

8 Ved eventuel beslutning om at standse projektet undervejs foreslås det indarbejdet i en principaftale, at fordelingen af de hidtil afholdte udgifter fra aftalens indgåelse tilgår parterne efter den overordnede fordelingsnøgle. Det videre forløb Det foreslås borgmesterkredsen i Ringby Letbanesamarbejdet med udgangspunkt i fase1- projektet som beskrevet i rapporten Ring 3 Letbane eller BRT? arbejder for at opnå en snarlig principaftale mellem stat, region og kommunerne med henblik på at aftale overordnede rammer for følgende delelementer: 1. etapedeling 2. organisering 3. finansiering Den forslås endvidere, at den overordnede fordeling af udgifterne mellem stat, region og kommuner på anlægsdelen skal forhandles som et første og grundlæggende element herunder en aftale mellem parterne om den skitserede fordelingsnøgle. Herudover foreslås det, at der arbejdes for at det som en del af principaftalen beskrives, at en ny organisation gives i opdrag at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag for en etape 2. J. nr P20 8

9 Figur 2: linjeføring og stationer jf. Cowi-rapporten Vurdering af en letbane langs Ring J. nr P20 9

10 Bilag 2 Forudsætningerne for beregningen af basisscenariet fremgår af nedenstående punkter - Anlægsudgiften for strækningen Lundtofte til Ishøj fordeles mellem staten (40 pct.), regionen (26 pct.) og kommunerne (34 pct.). - Kommunerne finansierer deres del ved henholdsvis et indskud i selskabet i 2014, som udgør 15 pct. af deres andel af omkostninger, mens de resterende 85 pct. først indskydes i selskabet ved optagelsen af et 40 årigt lån i Regionen finansierer derimod alene deres del ved optagelse af et 40 årigt lån. Regionens bidrag indskydes når letbanen tages i brug. Staten indskyder samtidig 1,5 mia. kr. med det samme. - Der er i beregningerne taget udgangspunkt i strækningen Lundtofte-Ishøj, der koster 3,75 mia. kr. ifølge COWI s rapport fra juli se tabel 1. - Det forudsættes, at statens og kommunernes tilskud kan dække anlægsbehovet frem til letbanens ibrugtagning. - Låneomkostninger er beregnet ud fra et 40 årigt lån med en rente på 4,63 pct. - Låneomkostninger er først fordelt mellem kommunerne og Region Hovedstaden efter deres andel af finansieringen, hvorefter kommunernes andel er opdelt mellem de enkelte kommuner efter dels de to strækningernes anlægsudgifter, dvs. Lundtofte-Glostrup og Glostrup-Ishøj og dels efter følgende kriterier og vægt: o Indbyggertal i kommunerne pr (vægt 45 pct.) o Antal stationer i kommunen (vægt 40 pct.) o Ny stationsnært kerneareal (vægt 15 pct.) - Kommunens indbyggertal er nedskrevet til 20 pct. ved fordelingen af udgiften på den enkelte strækning, hvis kommunen hverken har en station eller noget af strækningen på de enkelte etaper, og 60 pct., hvis kommunen kun har en strækning i etapen. - Det er for hver kommune beregnet et maksimum for bidraget, set i forhold til indbyggertallet - Det stationsnære kerneareal er fratrukket de nuværende stationsnære områder omkring de eksisterende stationer, således at det stationsnære kerneområde, der fremgår af fordelingsnøglen er et nyt muligt byudviklingsområde som følge af en letbane - Stationen ved Hersted Industri Park, der er beliggende ved kommunegrænsen mellem Glostrup og Albertslund er fordelt med halv andel af stationen til hver af de to kommuner. - Der er ikke i beregningerne foretaget PL-regulering til de forskellige år. Beregninger foretages således i 2010-niveau. - Der er beregnet 1 station i Rødovre - Der er beregnet 2 stationer i Brøndby frem for som tidligere 3 stationer. J. nr P20 10

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

LOOP CITY. hvidbogen

LOOP CITY. hvidbogen LOOP CITY hvidbogen Udarbejdet af Ringby - Letbanesamarbejdet maj 2011 INDEX HVIDBOG Forord: Kortbilag: Resume: 5 6 8 Høringssvar: Region Hovedstaden Albertslund Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark

Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Hvad kan OPP betyde for projektet? Poul Hededal, Rambøll Danmark Projektorganisering (I) OPP er en (projekt)organiseringsmodel ikke en finansieringsmodel! Bygherre Glem technicalities omkring finansiering

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

letbaneløsning langs Ring 3

letbaneløsning langs Ring 3 Fremtidsholdbar og vækstfremmende letbanerådgivning Vi er førende inden for letbanerådgivning i Danmark og skaber fremtidsholdbare, innovative og bæredygtige tekniske løsninger, som fremmer miljøvenlig

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 09-10-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION

JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION JUNI 2013 AALBORG LETBANE FINANSIERING OG ORGANISATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2013 AALBORG LETBANE - FINANSIERING

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster.

1 Sammenfatning. parter og store afvigelser i de opstillede effektivitetsgevinster. LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE ORGANISERING, FINANSIERING & UDBUDSMODELLER UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger

Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Egenkapitalbehovet i HOFOR og muligheden for nye udlodninger I ØU-notat 2013-0192567-3 forpligtigede Økonomiforvaltningen sig til sammen

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding

1. januar 2007. Vedtægt. Vedtægt for I/S Vestforbrænding 1. januar 2007 Vedtægt Vedtægt for I/S Vestforbrænding Vedtægt Side 3 1. afsnit ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Vestforbrænding. Dets hjemsted er Glostrup Kommune.

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume Udredning om Letbane PÅ Ring 3 Marts 2013: Resume RINGBY/LETBANESAMARBEJDEt 2 1 Ringbyen fremtidens byudvikling 4 2 Hvad er en letbane? 6 3 Regionen og Ringby-kommunerne 8 4 Bedre kollektiv trafik og byudvikling

Læs mere

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014

Markedsorienteret byudvikling. Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Markedsorienteret byudvikling Svend Erik Rolandsen, COWI DK A/S Byplanlaboratoriet 6. februar 2014 Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere