Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme"

Transkript

1 Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Dette notat skal ses i forlængelse af notatet Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlinger med staten om en letbane i ring 3 dateret 22. marts 2011 samt drøftelserne i borgmesterforum I dette notat redegøres der for letbaneprojektet og der stilles forslag om organisering samt en fordelingsnøgle til den kommunale andel af finansiering af udgifterne til etableringen af af første fase af letbanen, nemlig strækningen Lundtofte-Ishøj. Endvidere angives, hvorledes strækningen Glostrup - Brøndby Strand kan initieres. Notatet indeholder derudover et afsnit vedr. de mulige kommunale finansieringskilder. Baggrund I transportforliget Bedre mobilitet er der afsat 1,5 mia. kr. til en kollektiv trafikløsning langs Ring 3. De samlede udgifter til en letbane fra Lundtofte til Ishøj anslås til 3,7 mia. kr., incl. en betydelig korrektionsreserve. Det er således som udgangspunkt en forudsætning for etableringen af en letbane, at der sker en kommunal/regional medfinansiering. Den kommunale og regionale udgift på strækningen Lundtofte-Ishøj bliver anslået 2,2 mia. kr. Kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet og Region Hovedstaden har via Ringby Letbanesamarbejdets Borgmesterforum tilkendegivet overfor Transportministeren, at de gerne vil være med til at finansiere en letbaneløsning. Ringby Letbanesamarbejdets vision er, at letbanen føres fra Lundtofte til Ishøj såvel som til Avedøre Holme. Perspektiverne er, at letbanen på længere sigt videreføres og kobles til det eksisterende kollektive net, så der kan etableres forbindelse til Københavns lufthavn Kastrup - Malmø og nordpå mod Helsingør-Helsingborg. Kommunerne har dog overfor Transportministeren, tilkendegivet åbenhed overfor nødvendigheden af at inddele projektet i etaper. Kommunerne og regionen har endvidere tilkendegivet at den kommunale/regionale medvirken forudsætter adgang til lånefinansiering. Dette spørgsmål har været drøftet med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. J. nr P20 1

2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved drøftelser på embedsmandniveau tilkendegivet en betydelig forståelse for ønsket om lånefinansiering, men har desforuden tilkendegivet, at der bør være en vis egenfinansiering. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil kunne acceptere, at der optages et 40-årigt lån svarende til 85% af de skønnede udgifter. Det betyder, at kommunerne selv skal finde de 15%. Der overvejes dog fuld låneadgang for regionens andel. Målsætning for letbanesamarbejdet Fra kommunal- og regionalpolitisk side er der stort fokus på, at der etableres en langsigtet transportløsning, der kan medvirke til at løfte den vision om vækst og bæredygtig udvikling af Hovedstadsregionen, der er illustreret i byvisionen - LOOP City. LOOP City - skitserer en række strategier for et bæredygtigt vækstpotentiale af internationale dimensioner, og angiver, hvordan områderne omkring letbanens stationer kan udvikles til levende, selvstændige og mangfoldige byområder. En letbane i ring 3 er rygraden i visionen, da en letbane vil forbedre den samlede kollektive trafik i hovedstadsregionen. En letbane vurderes derfor at være en forudsætning for at realisere byvisionens vækstpotentiale. En letbane i ring 3 vil medvirke til at udvikle det omkringliggende erhvervsområde og derved styrke det samlede hovedstadsområde herunder skabe betydelig vækst i de arealer, som får status som stationsnære. Vækstpotentialet omfatter alle kommuner langs Ring 3 ikke mindst Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Brøndby og Albertslund. Langs Ring 3 er flere store arbejdspladser placeret, to hospitaler og et universitet. En letbane på Ring 3 vil således betjene områder, hvor der bor og arbejder mange borgere, og vil således medvirke til at sikre den samlede mobilitet i regionen. En letbane, der er effektiv, moderne og komfortabel, vil give hovedstadsregionens borgere et incitament til i øget omfang, at benytte den kollektive trafik frem for at tage bilen. På den baggrund anbefales det, at kommunerne og regionen i fællesskab arbejder for, at der realiseres en letbane der på sigt kan udbygges og give optimale forbindelser til den øvrige kollektive transport i Øresundsregionen. Etapedeling Med henblik på at drage fuld nytte af det statslige tilsagn om medinvestering foreslås det, at Ringby Letbanesamarbejdet i første omgang arbejder for at træffe aftale om en letbane på strækningen fra Lundtofte til Ishøj som en etape 1. Etableringen af en etape 2 med en linjeføring via Brøndby Strand til Avedøre Holme vil åbne nye muligheder for en omdannelse/udvikling af nye typer erhverv samt by-funktioner, der ikke vil kunne placeres i traditionelle bykerner eller stationsnære områder, herunder åbne op for nye muligheder for byudvikling i området omkring Brøndby Stadion. En etape 2 til Avedøre Holme vil derudover medvirke til bedre tilgængelighed i hele hovedstadsregionen samt styrke et stort, sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen Der optages derfor forhandlinger med staten om etableringen af en etape 2. Såfremt staten er indstillet på en medfinansiering af en etape 2 forpligter Ringby-letbanesamarbejdets kommunale J. nr P20 2

3 parter sig internt på at medvirke i finansieringen af en etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre Holme, herunder at opnå enighed om en finansieringsnøgle ligesom Region Hovedstaden fortsat aktivt vil arbejde for at medvirke til finansieringen. Dette søges indarbejdet i en efterfølgende principaftale. Etape 1 fra Lundtofte til Ishøj gennemføres med den vedtagne kommunale fordelingsnøgle uagtet udfaldet af forhandlingerne med staten om medfinansiering af etape 2 via Brøndby til Avedøre Holme. Endelig foreslås det, at også andre kommuner søges inddraget i samarbejdet. I forhold til en etape 2 til Brøndby Strand og Avedøre forslås det, at omkostninger og samfundsnytte af en Avedøre-linje genberegnes i forhold til de oprindelige oplæg jf. COWI-rapporten Ring 3-Letbane eller BRT?. Organisering Med afsæt i notatet Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlinger med staten om en letbane i ring 3 dateret 22. marts 2011, har Ringby Letbanesamarbejdet udarbejdet et forslag til organisering af det videre arbejde. For at sikre størst mulig driftsikkerhed og effektivitet foreslås det, at der som bestillerfunktion til håndtering af anlægsopgaven hurtigst muligt etableres et statsligt/regionalt/kommunalt aktieselskab for hele strækningen herunder en evt. etape 2, hvor parternes økonomiske rettigheder og forpligtelser i relation til selskabets aktiviteter fastlægges i overensstemmelse med deres respektive finansieringsbidrag. Med henblik på at sikre selskabet mulighed for fremdrift og beslutningsdygtighed foreslås der nedsat en bestyrelse bestående af 3 repræsentanter for staten, 2 for kommunerne og 2 for Region Hovedstaden, i det der i principielle sager skal være enighed mellem alle tre parter. Bestyrelsens opgave bliver at gennemføre den videre planlægning (herunder VVM), udarbejde og forelægge beslutningsforslag til de bagvedliggende beslutningsfora om f.eks. linjeføring, stationsplacering, projektering, evt. OPP-organisering, udbud, anlæg m.v. Stationer placeres efter aftale med beliggenhedskommunen. Det foreslås, at der indhentes ekstern rådgiverbistand til at udarbejde beslutningsgrundlag for den fremtidige selskabsorganisering - herunder grundlag for aftale vedrørende en fremtidig organisering og finansiering af driften samt reinvesteringer i materiel og tekniske installationer. Det er ikke tanken at selskabet skal etablere en egen driftsorganisation, men at der entreres direkte med et af de bestående trafikselskaber i hovedstadsregionen f.eks. Metroselskabet, MO- VIA eller DSB til at varetage gennemførelsen af selve letbaneprojektet samt planlægningen af letbanens efterfølgende etaper. Ved valg af trafikselskab anbefales det, at der lægges vægt på erfaring med planlægning, anlæg og drift af skinnebårne transportløsninger. Det kan overvejes at organisere en letbane i Ring 3 som en OPP. J. nr P20 3

4 Konsulenthuset Quartz+co har ultimo 2010 udarbejdet rapporten OPP-muligheder for en højklasset trafikforbindelse langs Ring 3, hvor muligheder og begrænsninger i forhold til en højklasset transportforbindelse er analyseret. I OPP-modellen bestiller staten infrastrukturanlægget samt drift og vedligeholdelse gennem OPP-selskabet. Staten, kommunerne og regionen indgår en OPP-kontrakt med en privat part, der indebærer, at OPP-selskabet får ansvar for projektering, anlæg, drift, vedligehold og finansiering af anlægget i en længere årrække, f.eks år. I et traditionelt OPP-samarbejde skal staten ikke give anlægsbevilling til projektet i starten, da projektet er finansieret af OPP-selskabet ved hjælp af banklån og egenkapital. I forbindelse med letbanen vil det dog være en mulighed at staten indskyder de 1,5 mia. kr. OPP-selskabet vil eje infrastrukturen i kontraktperioden og derefter overdrages anlægget til staten. Et OPP-selskab vil typisk have incitament til at optimere projektøkonomien i hele projektets løbetid, da det har ansvaret for både opførsel og efterfølgende drift og vedligehold. Ulemperne ved en OPP-model er at der formentlig vil være højere finansieringsomkostninger end i en traditionel organisationsmodel. Mulige kommunale finansieringskilder Etableringen af en letbane i Ring 3 vil jf. Cowi-rapporten Ring 3-Letbane eller BRT? i sig selv medføre at området bliver mere attraktivt for lokalisering af både bolig og erhverv. Da områderne omkring stationerne ved etableringen af en letbane vil få status som stationsnære betyder det ydermere, at der kan planlægges for tættere byggeri. Begge disse forhold vil medføre anseelige værdistigninger i områderne omkring stationerne med stigninger i beskatningsgrundlaget til følge. I rapporten Ring 3-Letbane eller BRT er det således på baggrund af et skønnet potentiale for byvækst anslået, at en letbaneløsning samlet set kan medføre øgede indtægter fra dækningsafgift og grundskyld på ca. 2,0 mia. kr. over 30 år. Figur 1: Stigning i kommunale ejendomsskatter før udligning fordelt på skattetype beregnet over 30 år, NNV 2010 i primo 2010 priser for letbanen J. nr P20 4

5 Figur. 2 Stigning i ejendomsskatter fordelt på kommunale indtægter og udligning pr. kommune beregnet over 30 år, NNV 2010, mio. kr., i primo 2010 priser I figur 2 ses en oversigt over stigningen i ejendomsskatter ved etableringen af en letbane i ring 3. I COWI-rapporten Ring 3 Letbane eller BRT skønnes det, at en letbane samlet set vil give kommunerne ca. 520 mio. over en 30 årig periode i øgede nettoindtægter på ejendomsskatter. Der er altså tale om en stort samlet udviklingspotentiale for kommunerne. Det bemærkes, at det særligt er i fem kommuner nemlig Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Brøndby og Albertslund, at der må forventes en markant stigning i ejendomsskatterne. Det anbefales at lade det påhvile den enkelte kommune at søge egenandelen af udgifterne dækket gennem indtægter fra f.eks. grundsalg, værdi af skatter fra øgede ejendomsværdier og grundskyld ved byfortætning mv. Dette fordi det således vil være den enkelte kommune som enten grundejer eller planmyndighed, der vil have den største tilskyndelse til at fremme udviklingen. Endvidere vil de enkelte kommuner som lokalplanmyndighed kunne bringe planlovens bestemmelser om frivillige udbygningsaftaler i spil. Der er således potentiale for at træffe aftaler om privat medfinansiering omkring letbanens stationsforpladser, tilstødende vej- og stiforbindelser mv. til et kvalitetsløft i forhold til en basisløsning. Overordnet fordelingsnøgle til finansiering af letbaneanlæg Lundtofte-Ishøj Som beskrevet i notatet Regionens og kommunernes fælles udgangspunkt for forhandlinger med staten om en letbane i ring 3 dateret 22. marts 2011, har Ringby Letbanesamarbejdet udarbejdet et konkret forslag til en finansieringsmodel hvor finansieringsbyrden fordeles efter en model, hvor anlægsudgiften fordeles mellem staten (40%), regionen (26%) og kommunerne (34%) jf. tabel 1.Regionens bidrag finansieres ved optagelse af et 40-årigt lån, og indskydes når letbanen er taget i brug. Kommunerne finansierer deres del ved henholdsvis et indskud i 2014, som udgør 15% af deres andel af omkostninger, mens de resterende 85% først indskydes i selskabet ved indgåelse af et 40-årigt lån i Staten indskyder 1,5 mia. kr. med det samme. J. nr P20 5

6 Tabel 1: Anlægsomkostninger for strækningen Lundtofte-Ishøj 2010-priser mio. kr. Andel Lundtofte- Glostrup- I alt Glostrup Ishøj Fordeling Statslig finansiering 40% Regional finansiering 26% Kommunal finansiering 34% Total 100% Forslag til en fordelingsnøgle til den kommunale andel I forlængelse af den overordnede fordelingsnøgle, har Ringby Letbanesamarbejdet udarbejdet et forslag til en nøgle til fordeling af den kommunale andel internt mellem kommunerne. Kommunernes samlede udgifter til projektet foreslås fordelt efter en nøgle, som består af tre elementer: o Indbyggertal i kommunerne pr (vægt 45 pct.) o Antal stationer i kommunen (vægt 40 pct.) o Ny stationsnært kerneareal (vægt 15 pct.) I bilag 2 er de øvrige forudsætninger oplistet I det efterfølgende beskrives finansieringen af kommunernes bidrag i de to faser, dvs. fra 2012 til 2014 og fra 2016 og frem. Beregningerne er et regneeksempel, baseret på letbaneprojektet, som det er beskrevet i Cowi-rapporten fra juli 2010, samt de i bilaget anførte forudsætninger. Det bemærkes, at antallet og placeringen af stationerne vil kunne ændres eksempelvis hvis en kommune ønsker en station eller hvis en kommune ønsker at reducere sin finansielle byrde. Fase 1: Finansiering af kommunens tilskud i perioden 2012 til 2014 I forbindelse med drøftelserne om letbanen er der fremkommet et krav fra ministeriet om, at kommunerne egenfinansierer et sted mellem 15 pct pct. af deres andel ved et indskud i 2014, mens den resterende andel på pct. finansieres ved optagelse af et lån i En egenfinansiering på 15 pct. udgør ca. 191 mio. kr. i alt for kommunerne. Da indskuddet først skal udbetales i 2014 har kommunerne ca. 3 år til at finde(opspare) beløbet hertil. Tabel 2 viser dels den årlige opsparing pr. kommunen i perioden 2012 til 2014 og dels kommunernes samlede krav til en opsparing. Det fremgår, at de enkelte kommuner skal finde mellem 1,03 og 14,09 mio. kr. årligt i deres budget. Tabel 2. Årlig opsparing til egenfinansieringen på 15 pct. I mio. kr. Lundtofte- Glostrup Glostrup-Ishøj Årligt I perioden Albertslund 2,66 0,95 3,61 10,82 Brøndby 3,44 1,23 4,68 14,03 Gladsaxe 10,37 3,72 14,09 42,27 Glostrup 5,91 2,12 8,03 24,09 J. nr P20 6

7 Herlev 5,53 1,98 7,51 22,52 Hvidovre 0,76 0,27 1,03 3,08 Høje-Taastrup 0,72 0,26 0,98 2,95 Ishøj 2,98 1,07 4,05 12,14 Lyngby-Taarbæk 10,30 3,69 13,99 41,98 Rødovre 1,65 0,59 2,25 6,74 Vallensbæk 2,59 0,93 3,52 10,56 Region Hovedstaden 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt 46,92 16,81 63,73 191,20 Fase 2. Kommunernes og regionens indskud i 2016 I 2016 indskyder kommunerne og regionen de resterende beløb på mio. kr. i selskabet. Indskuddet finansieres ved et 40 årigt lån. Der er på nuværende tidspunkt ikke rentesatser på 40 årige lån. Men Kommunekredit har udarbejdet et skøn herfor, hvor renten låses fast i 30 år, hvorefter der indgås en ny aftale for de resterende 10 år. Rentesatsen er vurderet at blive 4,63 pct. Tabel 3 viser de årlige afdrag på et sådant lån. De årlige omkostninger er 113,3 mio. kr. De årlige omkostninger fordeler sig med 53,6 mio. kr. til Region Hovedstaden og 59,7 mio. kr. til kommunerne. Der er således ikke tale om den store ændring i forhold til kravene til den årlige opsparing i fase 1. Tabel 3: Rente og afdragsomkostninger fordelt på de enkelte kommuner I mio. kr. Lundtofte-Glostrup Glostrup-Ishøj I alt Albertslund 2,48 0,89 3,38 Brøndby 3,22 1,15 4,37 Gladsaxe 9,70 3,48 13,18 Glostrup 5,53 1,98 7,51 Herlev 5,17 1,85 7,02 Hvidovre 0,71 0,25 0,96 Høje-Taastrup 0,68 0,24 0,92 Ishøj 2,79 1,00 3,79 Lyngby-Taarbæk 9,64 3,45 13,09 Rødovre 1,55 0,55 2,10 Vallensbæk 2,42 0,87 3,29 Region Hovedstaden 39,49 14,15 53,64 I alt 83,38 29,88 113,26 Korrektionsreserve: Uanset valg af finansieringsmodel foreslås det, at der arbejdes for, at træffe aftale med staten om, at korrektionsreserven (på ca. 50%), der er afsat til at håndtere risiko for overskridelse af ankerbudgettet (jf. statens regler om ny anlægsbudgettering) allokeres letbaneprojektet fuldt ud. Dette således, at et evt. budgetoverskud i projektet i tilfælde af at ankerbudgettet overholdes enten vil kunne tilgå de næstfølgende etaper eller tilbageføres til parterne efter ovenstående fordelingsnøgle. J. nr P20 7

8 Ved eventuel beslutning om at standse projektet undervejs foreslås det indarbejdet i en principaftale, at fordelingen af de hidtil afholdte udgifter fra aftalens indgåelse tilgår parterne efter den overordnede fordelingsnøgle. Det videre forløb Det foreslås borgmesterkredsen i Ringby Letbanesamarbejdet med udgangspunkt i fase1- projektet som beskrevet i rapporten Ring 3 Letbane eller BRT? arbejder for at opnå en snarlig principaftale mellem stat, region og kommunerne med henblik på at aftale overordnede rammer for følgende delelementer: 1. etapedeling 2. organisering 3. finansiering Den forslås endvidere, at den overordnede fordeling af udgifterne mellem stat, region og kommuner på anlægsdelen skal forhandles som et første og grundlæggende element herunder en aftale mellem parterne om den skitserede fordelingsnøgle. Herudover foreslås det, at der arbejdes for at det som en del af principaftalen beskrives, at en ny organisation gives i opdrag at udarbejde et politisk beslutningsgrundlag for en etape 2. J. nr P20 8

9 Figur 2: linjeføring og stationer jf. Cowi-rapporten Vurdering af en letbane langs Ring J. nr P20 9

10 Bilag 2 Forudsætningerne for beregningen af basisscenariet fremgår af nedenstående punkter - Anlægsudgiften for strækningen Lundtofte til Ishøj fordeles mellem staten (40 pct.), regionen (26 pct.) og kommunerne (34 pct.). - Kommunerne finansierer deres del ved henholdsvis et indskud i selskabet i 2014, som udgør 15 pct. af deres andel af omkostninger, mens de resterende 85 pct. først indskydes i selskabet ved optagelsen af et 40 årigt lån i Regionen finansierer derimod alene deres del ved optagelse af et 40 årigt lån. Regionens bidrag indskydes når letbanen tages i brug. Staten indskyder samtidig 1,5 mia. kr. med det samme. - Der er i beregningerne taget udgangspunkt i strækningen Lundtofte-Ishøj, der koster 3,75 mia. kr. ifølge COWI s rapport fra juli se tabel 1. - Det forudsættes, at statens og kommunernes tilskud kan dække anlægsbehovet frem til letbanens ibrugtagning. - Låneomkostninger er beregnet ud fra et 40 årigt lån med en rente på 4,63 pct. - Låneomkostninger er først fordelt mellem kommunerne og Region Hovedstaden efter deres andel af finansieringen, hvorefter kommunernes andel er opdelt mellem de enkelte kommuner efter dels de to strækningernes anlægsudgifter, dvs. Lundtofte-Glostrup og Glostrup-Ishøj og dels efter følgende kriterier og vægt: o Indbyggertal i kommunerne pr (vægt 45 pct.) o Antal stationer i kommunen (vægt 40 pct.) o Ny stationsnært kerneareal (vægt 15 pct.) - Kommunens indbyggertal er nedskrevet til 20 pct. ved fordelingen af udgiften på den enkelte strækning, hvis kommunen hverken har en station eller noget af strækningen på de enkelte etaper, og 60 pct., hvis kommunen kun har en strækning i etapen. - Det er for hver kommune beregnet et maksimum for bidraget, set i forhold til indbyggertallet - Det stationsnære kerneareal er fratrukket de nuværende stationsnære områder omkring de eksisterende stationer, således at det stationsnære kerneområde, der fremgår af fordelingsnøglen er et nyt muligt byudviklingsområde som følge af en letbane - Stationen ved Hersted Industri Park, der er beliggende ved kommunegrænsen mellem Glostrup og Albertslund er fordelt med halv andel af stationen til hver af de to kommuner. - Der er ikke i beregningerne foretaget PL-regulering til de forskellige år. Beregninger foretages således i 2010-niveau. - Der er beregnet 1 station i Rødovre - Der er beregnet 2 stationer i Brøndby frem for som tidligere 3 stationer. J. nr P20 10

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Efter borgermøde 16. januar 2014 - Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbane som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane Bilag K06-03-03 Kvartalsmøde nr. 6 7. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.302 4.376 4.847 5.525 22.100 22.100 Andre driftsindtægter

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

Kommissorium for dialogprojekt om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3

Kommissorium for dialogprojekt om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3 Notat af 24. juni 2009/ justeret den 9. december 2009/revideret den 27. oktober 2011 Kommissorium for dialogprojekt om en samlet byvision for forstæderne langs Ring 3 Indledning Forstæder med udviklingspotentiale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 20-03-2012, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

LOOP CITY. hvidbogen

LOOP CITY. hvidbogen LOOP CITY hvidbogen Udarbejdet af Ringby - Letbanesamarbejdet maj 2011 INDEX HVIDBOG Forord: Kortbilag: Resume: 5 6 8 Høringssvar: Region Hovedstaden Albertslund Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Hovedstadens Letbane Bilag K03-03-03 Kvartalsmøde nr. 3 10. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.271 4.376 6.975 27.900 24.900 Andre driftsindtægter

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Notat. Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger

Notat. Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger Ta Notat Emne: Fra: Oplæg - Trafikhåndtering ifm. ledningsomlægninger Arbejdsgruppen bestående af: Ivan Christensen - Gladsaxe Kommune Torsten Lindberg - Vallensbæk Kommune Mads Lindberg Christiansen -

Læs mere

Det skønnes at koste 15 mia. kr. at anlægge Cityringen, jf. Udredning om Cityringen, maj 2005.

Det skønnes at koste 15 mia. kr. at anlægge Cityringen, jf. Udredning om Cityringen, maj 2005. 2. december 2005 Principaftale om etablering af en Cityring mv. Regeringen, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en Cityring, så den kan tages i brug i 2017.

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet

Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet Udviklingsgruppen vedr. data om økonomi og aktivitet 8. september 2014 Kommunal kompensation for økonomiske effekter af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA) I dette notat beskrives metode til kommunal

Læs mere

INVESTERINGSPOTENTIALE FOR MILLIARDER Christiansborg 26. oktober 2016

INVESTERINGSPOTENTIALE FOR MILLIARDER Christiansborg 26. oktober 2016 INVESTERINGSPOTENTIALE FOR MILLIARDER Christiansborg 26. oktober 2016 Lyngby-Taarbæk Gladsaxe Herlev Glostrup Rødovre Albertslund Brøndby Vallensbæk Hvidovre Ishøj 2 Vi har zoomet ind på perioden fra 2011

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet

Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer Ringby-samarbejdet Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune Side 1 Version af 9. oktober 2013 med opdaterede beløb GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At [X], der pt.

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen

NOTAT. Trængselskommissionen. Henvendelser til Trængselskommissionen NOTAT Dato J.nr. Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Henvendelser til Trængselskommissionen www.trængselskommissionen.dk Afsender dato Id nummer Vibeke Storm Rasmussen og Otto

Læs mere

Hvorfor hovedstadsudligningen?

Hvorfor hovedstadsudligningen? Hvorfor hovedstadsudligningen? Ét sammenhængende byområde Ét arbejdsmarked Behov for stærkt vækstcenter / SIDE 1 Pendling er størst i hovedstaden Kilde: 6-byernes oplæg Vækst og byregioner fra 2013. /

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Mulige linjeføringer for metro i Nordhavn

Mulige linjeføringer for metro i Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Mulige linjeføringer for metro i Nordhavn I screeningen er 9 alternative linjeføringer med en højbane undersøgt. Den ene af de undersøgte

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012.

Det ønskes at konceptet for +way udbredes til andre byer og det ønskes at starte nye samarbejder om +way i løbet af 2012. Projektbeskrivelse Til: Rådgivning Storkøbenhavn, Rådgivning Sjælland og Rådgivning Nordsjælland Kopi til: Direktionen Sagsnummer Sagsbehandler CBO Direkte 36 13 16 86 Fax - CBO@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

2. februar 2006. Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S

2. februar 2006. Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S 2. februar 2006 Aftale om udvidelse af Metroen med en Cityring og ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S Der er mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17

Tilflytning til Irma-byen. - Økonomiske konsekvenser 14/ Side 1 af 17 Tilflytning til Irma-byen - Økonomiske konsekvenser 14/005173-16 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Sammenfatning... 3 2. Analyse af flyttemønstre 2010-2013... 5 Tilflytning til lokalområder

Læs mere

Letbane langs Ring 3 Af Sif Enevold, Letbanesamarbejdet og Kristoffer Kejser, Vestegnens Trafikforum

Letbane langs Ring 3 Af Sif Enevold, Letbanesamarbejdet og Kristoffer Kejser, Vestegnens Trafikforum Letbane langs Ring 3 Af Sif Enevold, Letbanesamarbejdet og Kristoffer Kejser, Vestegnens Trafikforum Indledning Der har været talt meget om en letbane langs Ring 3 gennem de sidste 10 år, og gang på gang

Læs mere

SMART MOBILITY IN LOOP CITY

SMART MOBILITY IN LOOP CITY SMART MOBILITY IN LOOP CITY Erhvervsnetværket Øge fremkommeligheden og styrke en effektiv og grøn mobilitet før, under og efter at letbanen etableres langs Ring 3 Fremme alternative og effektive transportformer

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

LOOP CITY. grønbogen

LOOP CITY. grønbogen LOOP CITY grønbogen FORORD Kære Miljøminister, Tak for debatoplægget om forslag til fi ngerplan 2012, og din håndsrækning til dialog om hovedstadsområdets fremtid. Det vil vi gerne kvittere for med denne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv transport?

Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv transport? Spørgsmål og svar om letbanen langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbanen som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor bruge så mange penge på mere kollektiv

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen NOTAT Driftsbyen 11-03-2013 Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen Dette notat omhandler reservation til bane og transportkorridor. (se notat om veje her: 27039/13) Planlov

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

Principaftale for Aalborg Letbane

Principaftale for Aalborg Letbane Punkt 6. Principaftale for Aalborg Letbane 2015-007169 By - og Landskabsudvalget indstiller i samarbejde med Borgmesterens Forvaltning, at byrådet godkender, at principaftalen mellem staten, Region Nordjylland

Læs mere

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN

TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Den 23. april 2012 TILLÆGSAFTALE TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE MARMORMOLEN Mellem Udviklingsselskabet By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter benævnt B&H) og Københavns Kommune

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Oversigtsnotat med hovedbudskaber og argumenter i diskussionen om hovedstadsudligning

Oversigtsnotat med hovedbudskaber og argumenter i diskussionen om hovedstadsudligning Den 18. marts 2016 Oversigtsnotat med hovedbudskaber og argumenter i diskussionen om hovedstadsudligning Arbejdsgruppen bag nærværende notat består af Albertslund, Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal,

Læs mere

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning

- At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling 2015 til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Tommy Frost 18 Resultatet af Trafikbestilling 2015 Indstilling: Det indstilles, - At bestyrelsen tager orientering om resultatet af Trafikbestilling

Læs mere

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER

ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT :00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER BESLUTNING ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 18-06-2013 17:00:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER 3. FORSLAG TIL FINGERPLAN 2013 I OFFENTLIG HØRING PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget

Læs mere

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. oktober 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Godkendelse af projekt og indtægtsbevilling for en supercykelsti mellem Midtbyen og Lisbjerg.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere