Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til. Lov om ændring af repatrieringsloven"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontor for Integration og Demokrati J.nr alb 11. december 2013 Fremsat den 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af repatrieringsloven (Indførelse af permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende reintegrationsbistand, ændret fordeling af udbetaling af etableringshjælp m.v.) 1 I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 7, stk. 2, nr. 4, ændres kr. til: kr., og kr. ændres til: kr.. 2. I 7, stk. 3, 1. pkt., ændres kr. til: kr., og kr. ændres til: kr.. 3. I 7, stk. 8, ændres formuebeløb på op til kr. til: formuebeløb, herunder i form af kapitalpension m.v., på op til kr. og kr. til: kr.. 4. I 10 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning genoptage en ansøgning om reintegrationsbistand efter stk. 1 eller stk. 3, hvis ansøgeren tidligere har fået afslag herpå under henvisning til stk. 1, nr. 1, og den pågældende inden for 2 år efter udrejsen fra Danmark har mistet eller fået sit forsørgelsesgrundlag væsentligt forringet. Ansøgning herom skal indgives Side 1 af 22

2 senest seks måneder efter ansøger har mistet eller væsentligt fået forringet sit forsørgelsesgrundlag. Stk. 4-7 bliver herefter stk I 10, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes i 2. pkt. efter lande :, der kan inddeles i landegrupper med sammenlignelige leveomkostninger,. 6. I 14, stk. 2, ændres 2010-niveau til: 2014-niveau, og 2011 ændres til: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse i sager, hvor repatriering finder sted inden lovens ikrafttræden. I disse sager finder de hidtil gældende regler anvendelse. Side 2 af 22

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Lovforslagets indhold 3.1. Indførelse af permanent ordning med forhøjet beløb til hjælp til etablering og supplerende reintegrationsbistand Gældende ret Ministeriets overvejelser 3.2. Ændret fordeling af udbetaling af hjælp til etablering Gældende ret Ministeriets overvejelser 3.3. Ændrede formuegrænser ved vurdering af egne midler Gældende ret Ministeriets overvejelser 3.4. Mulighed for i særlige tilfælde at genoptage en ansøgning om reintegrationsbistand Gældende ret Ministeriets overvejelser 3.5. Justering af reintegrationsbistanden ved repatriering til visse lande Gældende ret Ministeriets overvejelser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder 10. Sammenfattende vurdering af konsekvenser af lovforslaget Side 3 af 22

4 1. Indledning Social-, Børne- og Integrationsministeriet ønsker at styrke repatrieringsordningen, så det sikres, at repatriering også fremover udgør et godt og økonomisk realistisk tilbud til de udlændinge, der af den ene eller den anden årsag ønsker at vende tilbage til deres hjemland. Det fremgår af lov nr. 248 af 23. marts 2010 om ændring af repatrieringsloven (Udvidelse af målgruppen, forhøjelse af repatrieringsstøtten, justering af reintegrationsbistanden, ekstra reintegrationsydelse til visse udlændinge og styrkelse af den kommunale indsats), at repatrieringsloven skal tages op til revision i folketingsåret I den forbindelse skal der bl.a. tages stilling til, om det forhøjede beløb til hjælp til etablering og den supplerende reintegrationsbistand, der ved den nævnte lov blev indført som ordninger, der skulle gælde til og med 2013, skal videreføres. Ministeriet ønsker, bl.a. på baggrund af en analyse af de to ordninger, at de skal fortsætte. Herudover ønsker ministeriet at gennemføre en række nye initiativer til forbedring af repatrieringsordningen med henblik på, at de udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland, får de bedst mulige betingelser herfor, herunder bl.a. at fremrykke udbetalingen af en større del af støttebeløbet til udrejsetidspunktet samt at justere reintegrationsbistandens størrelse i forhold til visse lande, således at bistandens størrelse bringes i bedre overensstemmelse med leveomkostningsniveauet i det pågældende land. Med henblik på at sikre, at den enkelte udlænding er opmærksom på de muligheder, der ligger i repatrieringsordningen, og for at sikre, at udlændingen har det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning herom, afsættes 1,5 mio. kr. i hvert af årene til en styrket informationsindsats om repatrieringsordningen. Bevillingens formål er gennemførelse af konkrete projekter, der blandt andet understøtter en informationsindsats målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund, samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen. Dette lovforslag indeholder på den baggrund forslag om at videreføre den forhøjede hjælp til etablering og den supplerende reintegrationsbistand, der blev indført ved lov nr. 248 af 23. marts Lovforslaget indeholder endvidere forslag om at ændre fordelingen af udbetalingen af hjælp til etablering samt at hæve grænserne for den formue, der skal ses bort fra, for at kunne modtage hjælp til repatriering. Herudover indeholder lovforslaget forslag om indførelse af en mulighed for i særlige tilfælde at søge om genoptagelse af en ansøgning om reintegrationsbistand. Side 4 af 22

5 Endvidere er det hensigten i en bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse at justere reintegrationsbistanden ved repatriering til visse lande og at fastsætte regler om at udvide landegrupperingerne for den pensionslignende reintegrationsydelse fra to til tre. 2. Lovforslagets baggrund og formål Repatrieringsloven har til formål at give herboende udlændinge mulighed for at opnå støtte og rådgivning i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland. Loven hviler på den forudsætning, at udlændingens tilbagevenden sker på frivilligt grundlag og med det formål at tage varig bopæl i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Repatrieringslovens personkreds blev udvidet ved lov nr. 248 af 23. marts 2010, hvor kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse for familiesammenførte til andre end flygtninge m.v. blev afskaffet og erstattet af et opholdskrav på fem år, og hvor udlændinge, der har opholdstilladelse på baggrund af en familiemæssig tilknytning til en herboende søn eller datter og er omfattet af lovens 10, stk. 1, nr. 4, blev medtaget i den gruppe af personer, der kan repatriere uden referencen og repatrierer, ligesom betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse for udbetaling af reintegrationsbistand blev afskaffet. Samtidig blev støttebeløbene markant forhøjet. Antallet af udlændinge, der repatrierer til deres hjemland eller tidligere opholdsland, er steget væsentligt efter de nævnte ændringer.. Således repatrierede i alt 129 udlændinge i 2009, mens der repatrierede 355 udlændinge i 2010, 613 i 2011 og 476 i Det er i loven fastsat, at der skal fremsættes forslag om revision af repatrieringsloven i folketingsåret Lovforslagets indhold 3.1. Indførelse af permanent ordning med forhøjet beløb til hjælp til etablering og supplerende reintegrationsbistand Gældende ret Repatrieringsloven indeholder en regulering af herboende udlændinges muligheder for at opnå økonomisk støtte og rådgivning i forbindelse med frivillig tilbagevenden til udlændingens hjemland eller et tidligere opholdsland, jf. repatrieringslovens 1. Kredsen af udlændinge, der kan modtage støtte og rådgivning efter repatrieringsloven, er nærmere fastsat i lovens 3. Lovens personkreds omfatter flygtninge m.v., familiesammenførte til flygtninge m.v., samt familiesammenførte udlændinge til andre end flygtninge m.v., herunder familiesammenførte til danske statsborgere. Loven omfatter desuden udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter regler, som gjaldt før udlændingeloven fra 1983, herunder udlændinge, der er indrejst som Side 5 af 22

6 gæstearbejdere før indvandringsstoppet i 1973, samt udlændinge, der er født her i landet som efterkommere af sådanne gæstearbejdere. Der kan ydes økonomisk støtte i form af hjælp til repatriering efter 7 (engangsydelse), og reintegrationsbistand, der er en løbende månedlig ydelse, jf. 10. Hjælp til repatriering, jf. lovens 7, har til formål at give udlændinge, der ønsker at repatriere, mulighed for at modtage økonomisk støtte til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, hvis udlændingen ikke selv har midler hertil, jf. 7, stk. 1. Hjælp til repatriering omfatter bl.a. hjælp til etablering, der udgør et engangsbeløb, som udbetales i to dele i forbindelse med udlændingens tilbagevenden til hjemlandet. Hjælp til repatriering omfatter herudover bl.a. støtte til hjemrejsen, transport af personlige ejendele, etablering af erhverv i hjemlandet, sygeforsikring samt medicin og personlige hjælpemidler. Det er en forudsætning, at udlændingen ikke selv er i besiddelse af midler, der kan dække behovet herfor. Efter gældende regler ses der bort fra formue på kr. for enlig og for ægtefæller, jf. lovens 7, stk. 8. Hjælpen til etablering blev med lovændringen i 2010 markant forhøjet fra knap til kr. (svarende til kr. i 2013-niveau) pr. person, der er fyldt 18 år, og fra ca kr. til knap kr. (svarende til ca kr. i 2013-niveau) for børn under 18 år. Hjælpen udbetales i to dele, hvoraf henholdsvis kr. (voksne) og kr. (børn) udbetales i forbindelse med udrejsen fra Danmark, mens det resterende beløb, henholdsvis kr. og kr., først udbetales efter fortrydelsesrettens udløb (som udgangspunkt et år efter udrejsen fra Danmark med mulighed for forlængelse til i alt maksimalt 24 måneder), jf. udlændingelovens 17 a, eller, for de udlændinge, som ikke har fortrydelsesret, et år efter udrejsen fra Danmark. Det bemærkes, at bestemmelsen i udlændingelovens 17 a omfatter flygtninge m.v. og familiesammenførte til flygtninge m.v. Familiesammenførte til andre end flygtninge og indvandrere, f.eks. de tidligere gæstearbejdere, har derimod ikke fortrydelsesret. Reglerne om reintegrationsbistand, jf. lovens 10, har til formål at give ældre og/eller uarbejdsdygtige udlændinge, der ønsker at vende hjem, men som ikke har mulighed herfor på grund af manglende forsørgelsesgrundlag, et økonomisk grundlag for at repatriere. Det er en betingelse for at modtage reintegrationsbistand, at udlændingen ikke selv er i besiddelse af midler, der kan dække behovet herfor. Det indebærer bl.a., at der ved beregning af bistandens størrelse skal foretages fradrag for pension, der kan medtages i medfør af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller bilaterale aftaler om social sikring mellem Danmark og andre lande. For Side 6 af 22

7 ægtefæller foretages vurderingen på grundlag af ægtefællernes samlede økonomiske forhold. Reintegrationsbistanden udgør en løbende, månedlig ydelse i fem år. I stedet for en løbende, månedlig ydelse i fem år kan udlændingen anmode om at modtage en løbende, månedlig livslang ydelse, som udgør 80 pct. heraf. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter reintegrationsbistandens størrelse i en bekendtgørelse, jf. lovens 10, stk. 6, der med forslaget ændres til stk. 7, hvori landene er inddelt i to grupper i forhold til en beregning af leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Bistanden ved repatriering til lande i gruppe 1 (bl.a. Bosnien-Hercegovina, Libanon, Serbien og Tyrkiet), udgør kr. om måneden i fem år/2.000 kr. om måneden i livslang ydelse, mens bistanden ved repatriering til lande i gruppe 2 (bl.a. Israel, Japan og USA) udgør kr. om måneden i fem år/ kr. om måneden i livslang ydelse. Ved lov nr. 248 af 23. marts 2010 blev desuden indført en supplerende månedlig reintegrationsbistand på 1000 kr. i fem år/800 kr. i livslang ydelse for udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark før den 1. juli Det følger af aftalen om en styrket repatrieringsindsats af 12. november 2009 mellem den daværende regering og Dansk Folkeparti, at den forhøjede hjælp til etablering og den supplerende reintegrationsbistand kun skal gælde ved repatriering i perioden 2010 til og med Det fremgår af 2, stk. 4, i lov nr. 248 af 23. marts 2010, at ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (nu social-, børne- og integrationsministeren) fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret med henblik på en vurdering af, hvorvidt de to ordninger bør fortsætte Ministeriets overvejelser Social-, Børne- og Integrationsministeriet ønsker, at repatriering også fremover skal udgøre et godt og økonomisk realistisk tilbud til de udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland. Det følger af de gældende regler i repatrieringsloven, at der skal fremsættes revision af repatrieringsloven i folketingsåret , således at der kan tages beslutning om, hvorvidt det forhøjede beløb til hjælp til etablering og den supplerende reintegrationsbistand skal videreføres. Det er ministeriets opfattelse, at de forhøjede støttebeløb har bevirket, at repatriering udgør et økonomisk realistisk tilbud for de udlændinge, der selv ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland. Det understøttes af den stigende brug af ordningen knap 500 i 2012 og mere end 600 i Herudover har Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven og yder individuel vejledning til alle udlændinge, der overvejer at repatriere, fremhævet, at flere såvel flygtninge Side 7 af 22

8 som indvandrere har tilkendegivet, at lovændringerne i 2010 har gjort, at repatriering nu anses som en realistisk mulighed. Det foreslås på den baggrund, at det nuværende niveau for hjælp til etablering og den supplerende reintegrationsbistandvidereføres. Der henvises til lovforslagets 1, nr Ændret fordeling af udbetaling af hjælp til etablering Gældende ret Hjælp til etablering efter 7, stk. 2, nr. 4, udgør kr. (2013-niveau) pr. person, der er fyldt 18 år, og (2013-niveau) pr. person under 18 år. Beløbet udbetales i to dele, hvoraf henholdsvis kr. og kr. udbetales i forbindelse med udrejsen fra Danmark, mens det resterende beløb udbetales efter fortrydelsesrettens udløb, eller, for de udlændinge, som ikke har fortrydelsesret, et år efter udrejsen fra Danmark, jf. lovens 7, stk. 3. Denne fordeling af udbetalingen af hjælp til etablering kan udgøre en barriere for repatriering, da der er mange udgifter forbundet med etableringen i hjemlandet udgifter, der skal afholdes i løbet af de første måneder Ministeriets overvejelser Det er Social-, Børne- og Integrationsministeriets opfattelse, at en anden fordeling af udbetaling af hjælpen til etablering vil give udlændinge bedre forudsætninger for at etablere sig i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, og at det derfor vil have en positiv effekt i forhold til en holdbar og bæredygtig repatriering. Ministeriet ønsker derfor at ændre fordelingen af udbetalingen af etableringshjælpen, så der fremover udbetales et beløb svarende til 40 pct. af det samlede beløb i forbindelse med udrejsen fra Danmark. Ministeriet finder det dog samtidigt vigtigt at fastholde, at en betydelig del af støttebeløbet først udbetales efter (som udgangspunkt) et års ophold i hjemlandet. Det vurderes dels at kunne beskytte mod misbrug af ordningen, dels at understøtte at den enkelte gør et reelt forsøg på at genetablere sig i hjemlandet. Det foreslås på den baggrund at ændre fordelingen af udbetalingen af hjælpen til etablering, således at der fremover udbetales 40 pct., svarende til kr. for udlændinge over 18 år, og kr. for udlændinge under 18 år (2014- niveau), i forbindelse med udrejsen. Den resterende del vil som en konsekvens af den foreslåede ændring af 7, stk. 3, udgøre op til kr. for udlændinge, der er fyldt 18 år, og op til kr. for udlændinge, der er under 18 år. Den foreslåede fordeling sikrer på den ene side, at en repatrieret udlænding har et godt økonomisk grundlag at etablere sig på i sit hjemland eller tidligere opholdsland, således at det modvirkes, at en udlænding, der reelt ønsker at repatriere, må opgive på baggrund af økonomiske forudsætninger. På den Side 8 af 22

9 anden side vil størstedelen af beløbet fortsat først komme til udbetaling efter et år eller for flygtninges vedkommende efter fortrydelsesfristens udløb, hvorved misbrug af ordningen forebygges. I forhold til risikoen for misbrug af repatrieringsordningen bemærkes det, at det kun er flygtninge m.v., der er omfattet af udlændingelovens regler om fortrydelsesret og dermed har mulighed for at fortryde repatriering og vende tilbage til Danmark igen. Indvandrere, der repatrierer, har derimod ingen muligheder for at fortryde og vende tilbage til Danmark igen. Det bemærkes endvidere, at det følger af repatrieringslovens 9, at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om en tilbagebetaling af hjælp til repatriering, hvis særlige omstændigheder taler herfor, herunder navnlig hvis udlændingen ikke har gjort et reelt forsøg på at repatriere. Det bemærkes endelig, at det følger af repatrieringslovens 7, stk. 1, at en udlænding kun kan få støtte efter repatrieringsloven, hvis han eller hun har til formål at tage varig bopæl i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Der henvises til lovforslagets 1, nr Ændrede formuegrænser ved vurdering af egne midler Gældende ret De gældende formuegrænser, hvorefter der skal ses bort fra formue på kr. for enlige og kr. for ægtefæller, afholder erfaringsvist en del udlændinge fra at repatriere, idet kommunalbestyrelsen ofte enten meddeler afslag på en ansøgning om hjælp efter repatrieringsloven, eller tvinger vedkommende til at realisere selv mindre pensionsopsparinger, hvorefter der afhængigt af formuens størrelse ofte kun vil kunne ydes støtte til dække af flybilletten eller ydes et væsentligt mindre beløb til hjælp til etablering end det fulde beløb. Såfremt den pågældende udlænding samtidig repatrierer inden, at vedkommende er berettiget til at modtage reintegrationsbistand eller folkepension, vil den pågældende dermed ikke have noget forsørgelsesgrundlag i alderdommen Ministeriets overvejelser Social-, Børne- og Integrationsministeriet ønsker at hæve grænserne for den formue, en kommunalbestyrelse skal se bort fra i forbindelse med vurderingen af, om en udlænding har midler til repatriering. Det foreslås på den baggrund, at grænserne for at kunne modtage hjælp til repatriering hæves, således at der fremover ses bort fra formue, herunder i form af kapitalpension m.v., på kr. for enlige og kr. for ægtefæller. Det beror på en konkret vurdering af den enkelte udlændings forhold om den pågældende er berettiget til at modtage hjælp efter repatrieringsloven. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen tage udgangspunkt i en konkret vurdering af, hvorvidt tilbagekøbsværdien kan bidrage væsentligt til den pågældende udlændings eller familiens forsørgelse, og kommunalbestyrelsen Side 9 af 22

10 kan dermed se bort fra mere beskedne pensionsopsparinger, herunder f.eks., hvor tilbagekøbsværdien ikke modsvarer det opsparede beløb. Der henvises til lovforslagets 1, nr Mulighed for i særlige tilfælde at genoptage en ansøgning om reintegrationsbistand Gældende ret Efter gældende regler kan en udlænding kun få tilkendt reintegrationsbistand, hvis vedkommende ikke selv er i besiddelse af midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand. For ægtepar foretages vurderingen på grundlag af parrets samlede økonomiske forhold. Der er efter gældende regler i repatrieringsloven ikke adgang til at genoptage en ansøgning om reintegrationsbistand på baggrund af ændrede forhold, når en udlænding først er repatrieret. Dette kan udgøre en barriere for repatriering i nogle situationer, idet en udlænding risikerer at stå uden forsørgelsesgrundlag. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis den indtægtsoppebærende ægtefælle efter repatriering afgår ved døden, eller hvis den pågældende udlænding på tidspunktet for repatriering modtager og kan medtage førtidspension, men hvor den pågældende efter overgangen til folkepension modtager et så lavt beløb om måneden, at vedkommende, såfremt repatriering først havde fundet sted på dette tidspunkt, ville have været berettiget til reintegrationsbistand Ministeriets overvejelser Social-, Børne- og Integrationsministeriet ønsker at indføre en mulighed for i visse særlige tilfælde at søge om genoptagelse af en ansøgning om reintegrationsbistand, hvis forsørgelsesgrundlaget mistes eller væsentligt forringes i en kortere periode efter udrejsen fra Danmark. Det foreslås på den baggrund, at der i repatrieringsloven indsættes en bestemmelse, hvor der skabes hjemmel for kommunalbestyrelsen til at genoptage sager om reintegrationsbistand, hvis forsørgelsesgrundlaget mistes eller væsentligt forringes inden to år efter udrejsen fra Danmark, og hvis ansøgningen indgives senest seks måneder efter, at ansøger har mistet eller væsentligt fået forringet sit forsørgelsesgrundlag. Det er i den forbindelse en betingelse for at genoptage ansøgningen, at udlændingen inden repatrieringen har ansøgt om og fået afslag på reintegrationsbistand under henvisning til 10, stk. 1, nr. 1, det vil sige at den pågældende enten selv eller qua sin ægtefælle har været i besiddelse af midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand. Det er endvidere en betingelse for, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en anmodning om genoptagelse kan tilkende reintegrationsbistand, at udlændingen på tidspunktet for den oprindelige afgørelse opfyldte de øvrige betingelser for at modtage reintegrationsbistand, jf. lovens 10, stk. 1, nr Side 10 af 22

11 Ansøgning om genoptagelse skal indgives til den kommunalbestyrelse, som har truffet afgørelse om afslag på reintegrationsbistand og skal vedlægges dokumentation for, at forsørgelsesgrundlaget er mistet eller væsentligt forringet. Det er en betingelse for at kommunalbestyrelsen kan tilkende reintegrationsbistand, at den pågældende udlænding fortsat opfylder de øvrige betingelser for at modtage reintegrationsbistand, herunder at vedkommende fortsat opholder sig som repatrieret i sit hjemland eller tidligere opholdsland og ikke på anden vis er kommet i besiddelse af midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand. Det beror på en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag, hvorvidt den pågældende udlænding opfylder betingelserne for at modtage reintegrationsbistand. Bestemmelsen er særligt tiltænkt anvendelse i de tilfælde, hvor den indtægtsoppebærende ægtefælle efter repatriering afgår ved døden og efterlader den overlevende ægtefælle uden forsørgelsesgrundlag, og hvor en udlænding, der på tidspunktet for repatriering modtog førtidspension og dermed ikke var berettiget til at modtage reintegrationsbistand, efter overgang til folkepension modtager et så lavt beløb om måneden, at vedkommende, såfremt repatriering først havde fundet sted på dette tidspunkt, ville have været berettiget til reintegrationsbistand. Som udgangspunkt har den danske stat ikke en forsørgelsesmæssig forpligtelse over for udenlandske borgere, der bor i udlandet, uanset at de på et tidspunkt har haft bopæl i Danmark. Med henblik på at sikre, at en eventuel usikkerhed om det fremtidige forsørgelsesgrundlag ikke afholder udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland, fra at benytte sig af repatrieringsordningen, og samtidig hindre, at kommunalbestyrelserne som følge af den foreslåede ændring er forpligtet til at behandle en ansøgning om genoptagelse adskillige år efter, at en borger er udrejst fra Danmark, foreslås det, at bestemmelsen alene omfatter sager, hvor ansøger har mistet eller væsentligt fået forringet sit forsørgelsesgrundlag i en periode inden for to år efter udrejsen fra Danmark. En udlænding regnes som udrejst fra den dato, der er angivet i CPR-registret. Der henvises til lovforslagets 1, nr Justering af reintegrationsbistanden ved repatriering til visse lande Gældende ret Gældende ret Efter repatrieringslovens 10, stk. 6, der med forslaget bliver til 10, stk. 7, fastsætter social-, børne- og integrationsministeren størrelsen af reintegrationsbistanden for udlændinge, der repatrierer. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Reintegrationsbistandens størrelse fastsættes i en bekendtgørelse, hvori landene er inddelt i to grupper. Reintegrationsbistanden ved repatriering til lande, der er i gruppe 1 (bl.a. Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Libanon, Serbien, Side 11 af 22

12 Somalia og Vietnam), udgør efter de gældende regler kr. pr. måned i fem år/2.000 kr. i pr. måned i livslang ydelse, mens bistanden udgør kr. pr. måned i fem år/3.600 kr. pr. måned i livslang ydelse ved repatriering til lande i gruppe 2 (bl.a. Israel, Japan og USA). Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 248 af 23. marts 2010, at der skulle ske en reduktion af landegrupperne fra fire til to. De tidligere landegrupper 1 og 2 (bl.a. Afghanistan, Somalia og Vietnam) blev i den forbindelse slået sammen med den daværende landegruppe 3 (bl.a. Bosnien-Hercegovina, Libanon, Serbien og Tyrkiet) til en ny landegruppe 1. Med landegruppeændringen og indførelsen af den supplerende reintegrationsbistand i 2010 blev landene fra den tidligere gruppe 1 og 2 dermed markant løftet fra kr. til kr. pr. måned i livslang ydelse, mens landene i den tidligere gruppe 3 kun oplevede en stigning på 800 kr. pr. måned. Leveomkostningerne i visse lande, herunder lande i det tidligere Jugoslavien samt Tyrkiet, hvor størstedelen af den ældre gruppe repatrierer til, har dog nået et niveau, hvor reintegrationsbistandens størrelse ikke står mål med leveomkostningerne, hvilket udgør en barriere for repatriering Ministeriets overvejelser Social-, Børne- og Integrationsministeriet ønsker at justere beløbene for reintegrationsbistanden for visse lande således, at landegrupperingerne for den pensionslignende reintegrationsydelse udvides fra to til tre, og at der dermed etableres en ny landegruppe bestående af Bosnien-Hercegovina, Libanon, Serbien og Tyrkiet, hvor reintegrationsbistanden fastsættes til kr. pr. måned i fem år/ kr. pr. måned i livslang ydelse. En justering af reintegrationsbistanden for visse lande forventes at medvirke til at gøre repatrieringsmuligheden til et gunstigt og økonomisk mere realistisk alternativ til en tilværelse i Danmark for herboende ældre udlændinge, som ønsker at tilbringe alderdommen i hjemlandet. Det foreslås på den baggrund, at det i repatrieringsloven præciseres, at social-, børne- og integrationsministeren i forbindelse med muligheden for at fastsætte reintegrationsbistandens størrelse, også har mulighed for at tage højde for udviklingen i leveomkostningerne i de enkelte lande ved at ændre antallet af landegrupper. Med henblik på at opnå en bedre sammenhæng i forholdet mellem reintegrationsbistandens størrelse og de faktiske leveomkostninger i visse lande er det hensigten i bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse at fastsætte regler om, at der etableres en ny landegruppe 2, der vil omfatte Bosnien-Hercegovina, Libanon, Serbien og Tyrkiet fra den nuværende landegruppe 1, hvor reintegrationsbistanden fastsættes til kr. pr. måned i fem år/2.800 kr. pr. måned i livslang ydelse. Ændringen indebærer således i praksis, at reintegrationsbistanden ved repatriering til Bosnien-Hercegovina, Libanon, Serbien og Tyrkiet, øges med 1000 kr. pr. måned i fem år/800 kr. pr. måned i livslang ydelse. Side 12 af 22

13 Den nuværende landegruppe 2 bliver herefter til landegruppe Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes samlet set at medføre, at ca. 100 flere udlændinge årligt vil vælge at repatriere til deres hjemlande eller tidligere opholdslande i forhold til det der var forudsat ved bortfald af den forhøjede etableringshjælp og den supplerende reintegrationsbistand. Fra og med 2014 forventes således, at 400 udlændinge hvert år vil benytte repatrieringsordningen. På denne baggrund skønnes de samlede offentlige merudgifter at udgøre -1,5 mio. kr. i 2014, 32,7 mio. kr. i 2015, 26,2 mio. kr. i 2016 og 19,7 mio. kr. i Isoleret set medføre lovforslaget øgede udgifter for det offentlige til repatrieringsstøtte og reintegrationsbistand på 6,6 mio. kr. i 2014, 48,8 mio. kr. i 2015, 50,6 mio. kr. i 2016 og 52,3 mio. kr. i Merudgiften i 2014 skyldes hovedsagligt, at forslaget om en ændring af fordelingen af hvornår etableringshjælpen udbetales, medfører merudgifter på 11,9 mio. kr. i Merudgiften i 2014 er således alene en konsekvens af en fremrykning af en del af etableringshjælpen til de pågældende udlændinge. Dertil kommer mindreudgifter til overførselsindkomster, da størstedelen af dem, der repatrierer modtager indkomstoverførsler (herunder kontanthjælp, førtidspension, folkepension mv.). Som følge heraf skønnes det, at 100 flere repatrieringer årligt vil medføre offentlige mindreudgifter til overførselsindkomster på 8,1 mio. kr. i 2014 stigende til 32,6 mio. kr. i 2017, jf. tabel 1. Tabel 1. Offentlige mindreudgifter til overførselsindkomster ved 100 flere repatrieringer årligt (mio. kr. i 2014-pl.) Antal flere repatrierede (personer) Kontanthjælp 1,8 3,6 5,4 7,2 Dagpenge 0,4 0,7 1,1 1,6 Efterløn 0,2 0,3 0,5 0,7 Førtidspension 2,5 5,1 7,8 10,4 Folkepension 3,2 6,3 9,5 12,7 I alt 8,1 16,1 24,4 32,6 Lovforslaget vil således samlet medføre merudgifter til repatrieringsstøtte og reintegrationsbistand, der modgås af mindreudgifter til overførselsindkomster. De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 2. Tabel 2. Samlede økonomiske konsekvenser ved lovforslaget (mio. kr. i 2014-pl.) Statslige merudgifter 6,6 48,8 50,6 52,3 Mindreudgifter -8,1-16,1-24,4-32,6 -heraf stat -5,0-9,7-14,8-19,7 Side 13 af 22

14 -heraf kommune (Budgetgaranti) -3,1-6,3-9,6-12,9 Samlede økonomiske konsekvenser -1,5 32,7 26,2 19,7 Lovforslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget medfører ikke erhvervsøkonomiske eller erhvervsadministrative konsekvenser. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikkeeu-retlige konsekvenser. 10. Hørte myndigheder Et udkast til lovforslag har været sendt i høring i perioden den 11. december 2013 til den 8. januar 2014 hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Advokatrådet, Amnesty International, Ankestyrelsen, AOF-Danmark, ATP, Børne- og Kulturchefforeningen, Dannerhuset, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkeoplysnings Forbund, Danske Handicaporganisationer, Dansk Industri, Danske Regioner, Dansk Røde Kors, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Dignity Dansk Institut mod Tortur, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, FOF s Landsorganisation, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Frivilligrådet, Institut for Menneskerettigheder, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, KL, Landsorganisationen i Danmark, Liberalt Oplysningsforbund, Lærernes Centralorganisation, NETOP Netværk for oplysning, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Rigsrevisionen, Rådet for Social Udsatte, Rådet for Etniske Minoriteter, Uddannelsesforbundet, UNHCR og Ægteskab Uden Grænser. 11. Sammenfattende vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og Positive konsekvenser/mindreudgifter Lovforslaget skønnes at medføre offentlige mindreudgifter på 8,1 mio. Negative konsekvenser/merudgifter Lovforslaget skønnes at medføre statslige merudgifter på 6,6 mio. Side 14 af 22

15 regioner kr. i 2014, 16,1 mio. kr. i 2015, 24,4 mio. kr. i 2016 og 32,6 mio. kr. i Heraf vedrører 5,0 mio. kr. i 2014, 9,7 mio. kr. i 2015, 14,8 mio. kr. i 2016 og 19,7 mio. kr. i 2017 statslige mindreudgifter, medens 3,1 mio. kr. i 2014, 6,3 mio. kr. i 2015, 9,6 mio. kr. i 2016 og 12,9 mio. kr. i 2017 vedrører kommunale mindreudgifter. kr. i 2014, 48,8 mio. kr. i 2015, 50,6 mio. kr. i 2016 og 52,3 mio. kr. i Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EUretten Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Side 15 af 22

16 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter den foreslåede ændring af 7, stk. 2, nr. 4, i repatrieringsloven om hjælp til etablering fastsættes det, at beløbet, som en udlænding kan modtage i hjælp til etablering, kan udgøre op til kr. for en person, der er fyldt 18 år, mens en udlænding, der er under 18 år, kan modtage op til kr. Beløbene er fastsat i 2014-niveau. Der er alene tale om en præcisering, der sikrer, at beløbene i 7, stk. 2, nr. 4, er fastsat i samme niveau, som beløbene efter den foreslåede ændring af 7, stk. 3. Det forhøjede beløb til hjælp til etablering blev indført i 2010 med det formål at sikre, at en udlænding, der ønskede at repatriere, havde et økonomisk tilstrækkeligt grundlag for at etablere sig i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 249 af 23. marts 2010, at det forhøjede beløb alene skulle gælde for en periode ved repatriering i , og at der skulle fremsættes forslag om revision af repatrieringsloven i folketingsåret Den foreslåede ændring af 7, stk. 2, nr. 4, indebærer, at ordningen videreføres. Er udlændingen i besiddelse af formuebeløb, der overstiger de i bestemmelsen i 7, stk. 8 anførte formuegrænser, jf. de foreslåede forhøjede formuegrænser i forslagets 1, nr. 3, vil den overskydende formue blive fratrukket i hjælpen til repatriering i overensstemmelse med de gældende regler. Overskydende formue skal som altovervejende udgangspunkt fratrækkes i den del af beløbet af hjælp til etablering, der kommer til udbetaling efter fortrydelsesfristens udløb eller efter et år, jf. lovens 7, stk. 3, idet der er væsentlige udgifter forbundet med etableringen i hjemlandet, hvorfor behovet for midler er størst i perioden umiddelbart efter repatriering er foretaget. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger i afsnit 3.1. Til nr. 2 Efter den foreslåede ændring af 7, stk. 3, vil en udlænding, der er fyldt 18 år, i forbindelse med udrejsen få udbetalt indtil kr. i hjælp til etablering, mens en udlænding, der er under 18 år, vil få udbetalt indtil kr. Med den foreslåede ændring af 7, stk. 2, nr. 4, jf. forslagets 1, nr. 1, hvorved beløbene bringes i 2014-niveau, svarer de foreslåede beløb til, at der Side 16 af 22

17 fremover udbetales, hvad der svarer til 40 pct. af det samlede beløb til hjælp til etablering i forbindelse med udrejsen fra Danmark. Med den foreslåede ændring af 7, stk. 3, fastsættes de beløb, som en udlænding modtager på tidspunktet for tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, i 2014-niveau, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Der er med den foreslåede ændring ikke tilsigtet ændringer af praksis i forhold til udbetalingen af anden del af hjælp til etablering efter lovens 7, stk. 3. For udlændinge, der har fortrydelsesret efter udlændingelovens 17 a, stk. 1 eller 2, udbetales den resterende del af hjælp til etablering efter repatrieringslovens 7, stk. 2, nr. 4, efter fortrydelsesfristens udløb, mens den, for de udlændinge, som ikke har fortrydelsesret, udbetales et år efter udrejsen fra Danmark, jf. lovens 7, stk. 3, 3. pkt. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger i afsnit 3.2. Til nr. 3 Efter repatrieringslovens 7, stk. 1, yder kommunalbestyrelsen efter ansøgning hjælp til repatriering til en udlænding, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl, hvis udlændingen ikke selv er i besiddelse af midler hertil. Udlændinge, der er i besiddelse af formue, kan som udgangspunkt ikke få hjælp til repatriering. Det beror på en konkret vurdering af den enkelte udlændings forhold, om den pågældende har tilstrækkelige midler. Med den foreslåede ændring af 7, stk. 8, forhøjes det beløb, som kommunalbestyrelsen skal se bort fra, fra kr. til kr. for enlige, og fra kr. til kr. for ægtefæller. Med ændringen præciseres det i bestemmelsen, at der også skal ses bort fra formue i form af kapitalpension m.v. Med den foreslåede ændring er det hensigten at bringe formuevurderingen efter repatrieringsloven i overensstemmelse med den formuevurdering, der foretages af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vurderinger efter de regler, der er fastsat i medfør af 15 i lov om aktiv socialpolitik. Ved vurderingen skal kommunalbestyrelsen tage udgangspunkt i en konkret vurdering af, hvorvidt tilbagekøbsværdien kan bidrage væsentligt til ansøgerens eller familiens forsørgelse. Der er med den foreslåede forhøjelse af formuebeløbet, der skal ses bort fra, ikke tilsigtet ændringer af den hidtidige praksis vedrørende kommunalbestyrelsens opgørelse af udlændingens formue i forbindelse med afgørelse om hjælp til repatriering. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger i afsnit 3.3. Side 17 af 22

18 Til nr. 4 Det følger af repatrieringslovens 10, stk. 1, nr. 1, at en udlænding kun kan få tilkendt reintegrationsbistand, hvis vedkommende ikke selv er i besiddelse af midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand. For ægtepar foretages vurderingen på grundlag af parrets samlede økonomiske forhold. Med den foreslåede nye bestemmelse i 10, stk. 4, foreslås det at indføre en mulighed for anmodning om genoptagelse af en ansøgning om reintegrationsbistand efter bestemmelsens stk. 1 eller 3, hvis forsørgelsesgrundlaget mistes eller væsentligt forringes inden for to år efter udrejsen, og hvis ansøgningen indgives senest seks måneder efter, at ansøger har mistet eller væsentligt fået forringet sit forsørgelsesgrundlag. Det er i den forbindelse en betingelse, at den pågældende udlænding inden repatrieringen har ansøgt om og fået afslag på reintegrationsbistand under henvisning til 10, stk. 1. nr. 1. Det er endvidere en betingelse for, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en anmodning om genoptagelse kan tilkende reintegrationsbistand, at udlændingen på tidspunktet for den oprindelige afgørelse opfyldte de øvrige betingelser for at modtage reintegrationsbistand, jf. lovens 10, stk. 1, nr Ansøgning om genoptagelse skal indgives til den kommunalbestyrelse, som traf afgørelse om afslag på reintegrationsbistand og være vedlagt dokumentation for, at forsørgelsesgrundlaget efterfølgende er mistet eller væsentligt forringet. ændret. Det er endvidere en betingelse for at få tilkendt reintegrationsbistand, at den pågældende udlænding fortsat opfylder de øvrige betingelser for at modtage reintegrationsbistand, herunder at vedkommende fortsat opholder sig som repatrieret i sit hjemland eller tidligere opholdsland og ikke på anden vis er kommet i besiddelse af midler, der kan dække behovet for reintegrationsbistand. Det beror på en konkret og individuel vurdering af hver enkelt sag, hvorvidt den pågældende udlænding opfylder betingelserne for at modtage reintegrationsbistand. Bestemmelsen er særligt tiltænkt anvendelse i de tilfælde, hvor den indtægtsoppebærende ægtefælle efter repatriering afgår ved døden og efterlader den overlevende ægtefælle uden forsørgelsesgrundlag, og hvor en udlænding, der på tidspunktet for repatriering modtog førtidspension og dermed ikke var berettiget til at modtage reintegrationsbistand, efter overgang til folkepension modtager et så lavt beløb om måneden, at vedkommende, såfremt repatriering først havde fundet sted på dette tidspunkt, ville have været berettiget til reintegrationsbistand. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.4. Side 18 af 22

19 Til nr. 5 Efter den gældende repatrieringslovs 10, stk. 6, fastsætter social-, børne- og integrationsministeren størrelsen af reintegrationsbistanden. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Dette har som følge af lovændringen ved lov nr. 248 af 23. marts 2010 været udmøntet ved, at der i bekendtgørelse er fastsat satser for to landegrupper. Med den foreslåede ændring af 10, stk. 6, der bliver stk. 7, præciseres adgangen til at inddele landene i landegrupper med sammenlignelige leveomkostninger, således at der kan tages højde for udviklingen i leveomkostninger i de enkelte lande ved etablering af nye landegrupper. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger i afsnit 3.5. Til nr. 6. Forslaget er en konsekvensændring af de foreslåede ændringer af repatrieringslovens 7, stk. 2, nr. 4, og 7, stk. 3, hvor beløbene er angivet i 2014-niveau. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger i afsnit 3.1 og 3.2. Til 2 Det foreslås i 2, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. marts 2014 Det foreslås på den baggrund i 2, stk. 2, at loven ikke finder anvendelse i sager, hvor repatriering finder sted inden lovens ikrafttræden. I disse sager finder de hidtil gældende regler anvendelse. Det betyder, at de foreslåede regler vil finde anvendelse for aktuelt verserende sager, hvor udlændinge ønsker at repatriere den 1. marts 2014 eller senere. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om støtte til repatriering, men hvor repatriering endnu ikke har fundet sted, er udlændingen berettiget til støtte efter de foreslåede regler, hvis udlændingen repatrierer den 1. marts 2014 eller senere. En udlænding, der er vendt tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland før den 1. marts 2014 som led i repatriering, skal således have etableringsydelsen udbetalt efter de gældende regler, ligesom vedkommende ikke har adgang til at søge om genoptagelse af en ansøgning om reintegrationsbistand. Side 19 af 22

20 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, foretages følgende ændringer: 7--- Stk Stk. 2, nr ) hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland med indtil kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og med indtil kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år, Stk.3. Hjælp til etablering efter stk. 2, nr. 4, udbetales i to dele, således at der ved tilbagevenden udbetales indtil kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og indtil kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. For udlændinge, der har fortrydelsesret efter udlændingelovens 17 a, stk. 1 eller 2, udbetales den resterende del af hjælp til etablering efter stk. 2, nr. 4, efter fortrydelsesrettens udløb. For andre udlændinge udbetales den resterende del af hjælp til etablering 12 måneder efter udrejsen af Danmark. Stk Stk. 8. Ved vurderingen af, om udlændingen har midler til repatriering, jf. stk. 1, ser kommunalbestyrelsen bort fra formuebeløb på op til kr. for enlige og op til kr. for ægtefæller 1. I 7, stk. 2, nr. 4, ændres kr. til: kr., og kr. ændres til: kr.. 2. I 7, stk. 3, 1. pkt., ændres kr. til: kr., og kr. ændres til: kr.. 3. I 7, stk. 8, ændres formuebeløb på op til kr. til: formuebeløb, herunder i form af kapitalpension m.v., på op til kr. og kr. til: kr Stk I 10 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Side 20 af 22

21 Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning genoptage en ansøgning om reintegrationsbistand efter stk. 1 eller stk. 3, hvis ansøgeren tidligere har fået afslag herpå under henvisning til stk. 1, nr. 1, og den pågældende inden for 2 år efter udrejsen fra Danmark har mistet eller fået sit forsørgelsesgrundlag væsentligt forringet. Ansøgning herom skal indgives senest seks måneder efter ansøger har mistet eller væsentligt fået forringet sit forsørgelsesgrundlag. Stk. 4-7 bliver herefter stk Stk Stk. 6. Social-, børne- og integrationsministeren fastsætter størrelsen af reintegrationsbistanden for udlændinge, der repatrierer. Bistanden fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Social-, børne- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand. Stk I 10, stk. 6, der bliver stk. 7, indsættes i 2. pkt. efter lande :, der kan inddeles i landegrupper med sammenlignelige leveomkostninger, Stk Stk. 2. De beløb, der er nævnt i 7, stk. 2, nr. 4, og 7, stk. 3, er fastsat i 2010-niveau og reguleres fra og med 2011 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. 6. I 14, stk. 2, ændres niveau til: 2014-niveau, og 2011 ændres til: Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. marts Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse i sager, hvor repatriering finder sted Side 21 af 22

22 inden lovens ikrafttræden. I disse sager finder de hidtil gældende regler anvendelse. Side 22 af 22

Forslag. Lov om ændring af repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af repatrieringsloven 2013/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-5755 Fremsat den 22. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Enlig-forsørgersats til

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-8216 Fremsat den 11. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2007/2 LSF 63 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2431 Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 147 Offentligt Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven LBK nr 1129 af 13/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. oktober 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2017-14143 Senere ændringer

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 220 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Midlertidig nedsættelse

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension 14. februar 2007 FM 2007/41 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2007 om alderspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven 2009/1 BTL 81 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 2. februar 2010 Betænkning over

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 23. marts 2015 Dok.: 1547174 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling.

Da det ikke har været muligt at behandle sagen politisk, tages der forbehold for evt. efterfølgende bemærkninger efter politisk behandling. Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Holbergsgade 6 1057 København K KL s bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (ny balance

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 Bilag 8 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning

Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning 2016-12 Lovgivningen indeholdt ikke et tilstrækkelig klart grundlag for udlændingemyndighedernes skærpelse af praksis for opsættende virkning Udlændingestyrelsen havde afslået en ansøgning fra en kvinde

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Dato: 10. februar 2011 J.nr.: 11/04028 Folketinget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 28 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0020 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 28 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Lovforslag nr. L 145 Folketinget 2015-16 Fremsat den 2. marts 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 2015/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/15482 Fremsat

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 150 Bilag 6 Offentligt 26. april 2016 J.nr. 15-1434179 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl. 14.00 Kommunaludvalget 2011-12 L 160, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Side 1 af 5 Samrådssvar 15. maj 2012 Ministertale ved åbent samråd om L 160 om offentlig digital post tirsdag den 15. maj 2012 kl.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af refusionssatser) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 76 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-711-0017 Udkast 30. januar 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsbidrag (Trækfritagelse for

Læs mere

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse?

og psykiske lidelser og handicaps, og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse mennesker til at få en tryg tilværelse? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt T A L E Samrådstale til samrådsspørgsmål A og B om L 113 (fredag den 26. februar) (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. til. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del Bilag 127 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld,

Læs mere

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9.

Læs mere

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.

Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008. ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: 2003/00078 Ref.: JLJ/PK/LH Videreførelse af den samlede boligsociale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 61 Offentligt Udkast af 6. januar 2012 Dato: 6. januar 2012 Kontor: Udlændingelovkontoret Sagsnr.: 11/87474 Forslag til Lov om

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes Notat Til: Vedrørende: Social- Seniorudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelser. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes bevilling af enkeltydelse efter

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): SE-nummer/CVR/CPR: Adresse:

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 103 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 560 af 29/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand LBK nr 349 af 22/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7652-0083 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om film og bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed Kulturministeriet sendte den 17. juni 2013 et forslag til lov om ændring om

Læs mere

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122

Serviceinformation. Orlov til pasning af døende. jf. Lov om social service 119-122 Serviceinformation Orlov til pasning af døende jf. Lov om social service 119-122 Som nærtstående til en alvorligt syg, der ønsker at dø i eget hjem, har du mulighed for orlov til pasning af den døende.

Læs mere

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015

Forslag. Lov om Indfødsretsprøven af 2015 Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2015-16 Fremsat den 18. november 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om Indfødsretsprøven af 2015 1. Udlændinge-, integrations-

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

Erstatningsfonden. side 2. Det Danske Advokatsamfunds Fond side 3. Birthe Daells Fond side 4. Understøttelsesfonden.. side 5

Erstatningsfonden. side 2. Det Danske Advokatsamfunds Fond side 3. Birthe Daells Fond side 4. Understøttelsesfonden.. side 5 Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2011-2012 Erstatningsfonden. side 2 Det Danske Advokatsamfunds Fond side 3 Birthe Daells Fond side 4 Understøttelsesfonden.. side 5 Sagfører H. Toftkilds L

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale

Vi indkalder dig til samtale om din jobsøgning en jobsamtale #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Id: 7.4 Vi indkalder

Læs mere

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt.

Indkaldelse Du indkaldes hermed til en samtale, hvor vi skal tale om dit cv på  så vi sammen kan sikre, at det er ajourført og korrekt. #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Indkaldelse Du

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16.

Skatteministeriet har 21. november 2011 fremsendt ovennævnte lovforslag med anmodning om bemærkninger inden den 24. november 2011 kl. 16. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H139-11.doc) L31 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15. Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Plejebolig. Kvalitetsstandard

Plejebolig. Kvalitetsstandard Plejebolig Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for plejebolig Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om plejebolig. Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau,

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Lov om social service 97, Ledsagerordning

Lov om social service 97, Ledsagerordning Lov om social service 97, Ledsagerordning Servicelovens 97: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.)

Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik m.v.) Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 80 Bilag 5 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser (Praktikcentre og hurtigere optagelse

Læs mere

Indledning Forslaget blev den 21. december 2005 sendt til ekstern høring hos følgende:

Indledning Forslaget blev den 21. december 2005 sendt til ekstern høring hos følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 155 - Bilag 1 Offentligt MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 23. januar 2006 J.nr.: 05-79-00001 Sagsbehandler: jewa N O T A T Om høringsvar til

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT OPDATERET UDGAVE AF 5. MARTS 2015 Notatet er på enkelte punkter præciseret i forhold til tidligere udgave af 4. februar 2015, som blev forelagt ØU den 20. februar 2015 og byrådet den 26. februar

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Udkast til lovforslag om ændring af lejeloven m.v.

Udkast til lovforslag om ændring af lejeloven m.v. Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 24. november 2008 Jour. nr.: 20-01-007-08 Ref: md Juridisk konsulent Mogens Dürr Telefon +45 33 12 03 30 md@ejendomsforeningen.dk Udkast til lovforslag

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter 2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter Nyt kapitel Resumé I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte

Læs mere

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109

N O T A T. Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 98 Offentligt N O T A T Svar på spørgsmål fra 117 borgere samt BEU spørgsmål 98-109 Sagsnr. 2015-4001 Indledningsvist

Læs mere

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt

Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/

Læs mere

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ

DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ TRYGHED VÆKST BALANCE LandmandsPension DER ER MANGE MÅDER AT FORSØDE TILVÆRELSEN SOM PENSIONIST PÅ nogle er mere langsigtede end andre! KÆRE LANDMAND LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers pensionstilbud

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 4 Bilag 4 Offentligt 28. oktober 2014 J.nr. 14-2340667 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 4 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift

Læs mere