Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapport 1. september 2012 31. august 2013"

Transkript

1 Hørsholm Rungsted Tennisklub CVR nr Hørsholm Kommune ----oo0oo---- Årsrapport 1. september august 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent:

2 Kluboplysninger Hjemsted: Hørsholm Kommune Adresse: Stadionalle Rungsted Kyst CVR-nr.: Regnskabsår: 1. september 31. august Generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes i november måned Telefon: Fax: Hjemmeside: Bestyrelse: Jan Nygaard (formand) Christopher Beck (næstformand) Peter Karsholt Thomas H. Sørensen Dorte Buck Kemp Elsebeth Schønau Bent Møller Klubchef: Thomas Skovengaard 1

3 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Årsregnskab 5 års hoved- og nøgletalsoversigt... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter til regnskabsposter

4 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september august 2013 for Hørsholm Rungsted Tennisklub. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af tennisklubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2013 samt af resultatet af tennisklubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august Tennisklubbens bestyrelse bekræfter samtidig, at alle indtægter og udgifter samt alle aktiver og passiver er medtaget i årsrapporten, og at der ikke findes kautions-, gælds- og garantiforpligtelser udover de i årsrapporten anførte. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hørsholm, den 7. november 2013 I bestyrelsen: Jan Nygaard (formand) Christopher Beck (næstformand) Peter Karsholt Thomas H. Sørensen Dorte Buck Kemp Elsebeth Schønau Bent Møller 3

5 Til bestyrelsen i Hørsholm Rungsted Tennisklub Den uafhængige revisors erklæring Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Rungsted Tennisklub for regnskabsåret 1. september august 2013, omfattende 5 års hoved- og nøgletalsoversigt, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for tennisklubbens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af tennisklubbens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af tennisklubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2013 samt af resultatet af tennisklubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2013 i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter. København, den 7. november 2013 ReviPoint Statsautoriserede Revisorer A/S Jan Lundquist Statsautoriseret revisor 4

6 5 års hoved- og nøgletalsoversigt Beløb i kr Medlemskontingenter Baneleje Drift af café, haller og baner Administration og sekretariat Resultat af sportsaktiviteter Renter mv Årets resultat Tennisanlæg mv Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Gæld Passiver i alt Udvalgte aktivitetsnøgletal Antal medlemmer Antal indendørsbaner Antal udendørsbaner Antal baner i alt Antal tilknyttede trænere Udvalgte økonomiske nøgletal Udvikling i egenkapital: Egenkapital 01/ Årets konsolidering (= årets resultat) Egenkapital 31/ Egenkapitalandel af aktiver (soliditet)... 8,0 % 7,1 % 4,7 % 5,8 % 4,4 % Styrkelse af egenkapital (konsolidering). 16,8 % 14,5 % 27,4 % 27,2 % 42,6 % 5

7 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Hørsholm Rungsted Tennisklub for regnskabsåret 1. september 2012 til 31. august 2013 er aflagt i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter. Hovedprincipperne for årsrapportens indhold er økonomisk realitet. I resultatopgørelsen indregnes tennisklubbens indtægter i takt med, at de indtjenes, og udgifter i takt med, at de afholdes. Endvidere indregnes værdireguleringer af tennisklubbens materielle og finansielle aktiver og forpligtelser, herunder af- og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde tennisklubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå tennisklubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og værdiansættelse tages der hensyn til forudsigelige tab og risici på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten, og som be- eller afkræfter forhold, som eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation for værdiforringelse udover tennisklubbens ordinære afskrivninger over det enkelte aktivs forventede brugstid. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den skønnede lavere værdi. Regnskabets enkelte poster opstilles og klassificeres uændret fra år til år. Anvendt regnskabspraksis er uændret forhold til sidste år. Resultatopgørelsen Medlemskontingenter omfatter kontingentindtægter fra tennisklubbens medlemskategorier inklusive indskud ved tegning af medlemskab. Baneleje omfatter indtægter fra leje af tennisklubbens indendørs baner i Scanomat Hallen og Amokka Hallen inklusive leje af baner ved afholdelse af stævner. Resultat af cafédrift omfatter tennisklubbens andel af driften af Café Amokka. Drift af haller, klubhus og udendørsbaner omfatter udgifter til rengøring og løbende vedligeholdelse af tennishaller, klubhus og udendørsbaner, herunder løn til vicevært og rengøring, samt afskrivninger på anlæg, inventar og udstyr. Administration og sekretariat omfatter udgifter til administration af medlemskontingenter, banebookninger, træningsaktiviteter, drift af tennisklubbens tennisanlæg og bygninger, regnskab og bogholderi, kontorhold, drift af tennisklubbens hjemmeside, generalforsamling, bestyrelsesmøder, revision mv. Resultat af træningsindtægter omfatter indtægter fra tennisklubbens løbende træningsaktiviteter inklusive indtægter fra sommerlejr og øvrige arrangementer m.fl. med fradrag af udgifter til trænerløn, telefon, rejser, kursusudgifter, boldkøb mv. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Resultat af stævneindtægter omfatter indtægter fra diverse arrangementer med fradag af udgifter i forbindelse hermed (eks. U 42, U 7, Kystmesterskaber, UM). Resultat af andre klubaktiviteter omfatter indtægter af afholdte camps mv. med fradrag af udgifter i forbindelse hermed. Udvalgsudgifter omfatter udgifter i forbindelse med afholdelse af holdturneringer, Drop-in og øvrige arrangementer. Sponsorstøtte omfatter opnået støtte til tennisklubbens sportsaktiviteter. Renteindtægter mv. omfatter renter af tennisklubbens rentebærende aktiver samt kursreguleringer af tennisklubbens beholdning af børsnoterede obligationer. Balancen Materielle anlægsaktiver omfatter tennisklubbens tennishaller, baneanlæg, udstyr og inventar. Anlægsaktiverne medtages i balancen og værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid således: Anlægsaktiv Tennishaller... Baneanlæg... Baneforbedringer... IT, inventar og udstyr... Brugstid år 30 år 10 år 3 5 år Fortjeneste/tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Likvide beholdninger omfattende børsnoterede obligationer værdiansættes til officiel børskursværdi på balancedagen. Hensatte forpligtelser værdiansættes til den skønnede værdi af betalingsforpligtelsen. Gæld værdiansættes til pålydende værdi. 7

9 Resultatopgørelse for året 1. september 31. august Note 2012/ /2012 Medlemskontingenter Baneleje Medlemskontingenter og baneleje i alt Resultat af cafédrift Drift af haller, klubhus og udendørsbaner Vedligeholdelsestilskud fra Hørsholm Kommune Administration og sekretariat Resultat til dækning af sportsaktiviteter Resultat af træningsaktiviteter Resultat af stævneaktiviteter Resultat af andre klubaktiviteter Udvalgsudgifter Unionskontingenter (DTF, SLTU, DGI, NTS) Aktivitetstilskud fra Hørsholmordningen Sponsorstøtte Resultat af sportsaktiviteter i alt Resultat før renter mv Renteindtægter mv Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til konsolidering af tennisklubbens egenkapital Disponeret i alt

10 Balance pr. 31. august Anlægsaktiver Note Materielle anlægsaktiver Scanomat Hallen Amokka Hallen Baner, Stadion Allé Baner, Bukkeballevej (Rungstedanlæg) Inventar og udstyr Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Medlemstilgodehavender Hørsholm Kommune (Vedligeholdelsestilskud) Hørsholm Kommune (Mellemregning energiforbrug) Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Børsnoterede obligationer Indeståender kasse, bank og giro Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 Balance pr. 31. august Egenkapital Note Egenkapital ved regnskabsårets begyndelse Overført resultat fra resultatopgørelsen Egenkapital i alt Hensættelser Marathondøgn Vedligeholdelse Hensættelser i alt Gæld Langfristet gæld Hørsholm Kommune (Finansiering af haller og baneanlæg) Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Hørsholm Kommune (Renoveringsfinansiering) Hørsholm Kommune (Mellemregning energiforbrug) Leverandører af varer og tjenesteydelser Støttelegat Solar Fonden af Anden gæld Periodeafgrænsningsposter (indtægter næste år) Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser: Pantsætningsforbud Sikkerhedsstillelse Forkøbsret

12 Noter til regnskabsposter Note 2012/ / Medlemskontingenter Seniorer Ungseniorer Juniorer Øvrige kontingenter Kontingenter i alt Indgået på tidligere afskrevne tilgodehavender Hensat til tab på tilgodehavender Medlemskontingenter i alt Antal medlemmer i perioden (medlemsdage minimum 30) Seniorer Ungseniorer Juniorer Øvrige I alt Baneleje Indendørs Scanomat Hallen (heraf stævner / ) Indendørs Amokka Hallen (heraf stævner / ) Udendørs Indtægter ved overnatning, netto Baneleje i alt Resultat af cafédrift Café Amokka omsætning Café Amokka tilskud (2011/2012 løn og vareforbrug) Café Amokka udstyr mm Resultat af cafédrift I 2011/2012 varetog tennisklubben den fulde drift til og med april måned (9 måneder). Herefter overgik driften til forpagter. Tennisklubben er dog fortsat forpligtet til at vedligeholde køkkenudstyr. 11

13 Noter til regnskabsposter Note 2012/ / Drift af haller, klubhus og udendørsbaner Forårsklargøring udendørsbaner Anden vedligeholdelse af udendørsbaner mv Vedligeholdelse indebaner og haller Vedligeholdelse kontor og klubhus Renovation og rengøringsartikler Vagtordning Falckabonnement mm Forsikringer Vicevært og rengøringspersonale Driftsudgifter i alt før afskrivninger Afskrivninger udendørsbaner Afskrivninger inventar Afskrivninger haller Drift af haller, klubhus og udendørsbaner i alt Administration og sekretariat Personaleudgifter Kontorudgifter Markedsføringsudgifter Hjemmesideudgifter Kursusudgifter Generalforsamling og bestyrelsesudgifter Advokat Revision Administration og sekretariat i alt Resultat af træningsaktiviteter Træningsindtægter Træningsudgifter Resultat af træningsaktiviteter

14 Noter til regnskabsposter Note 2012/ / Resultat af stævneaktiviteter Stævneindtægter Stævneudgifter (heraf baneleje / ) Resultat af stævneaktiviteter Resultat af andre klubaktiviteter Indtægter fra klubmesterskaber, camps mv Udgifter til klubmesterskaber, camps mv Resultat af andre klubaktiviteter Udvalgsudgifter Juniorudvalg Seniorudvalg Aktivitetsudvalg Eliteudvalg Udvalgsudgifter i alt Renteindtægter mv. Renter af bank- og giroindeståender Renter af tilgodehavender Renter af børsnoterede obligationer Kursregulering af børsnoterede obligationer Bank- og girogebyrer Diverse Renteindtægter mv. i alt

15 Noter til regnskabsposter 11. Anlægsoversigt Tennisanlæg Scanomat Hallen Amokka Hallen Hørsholmbaner Rungstedanlæg Kostpris Årets tilgang Kostpris Af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Offentlig ejendomsvurdering Ej vurderet 0 Behæftelse, jf. note 16 og Bygninger på fremmed grund X X X 12. Anlægsoversigt, fortsat Øvrige materielle anlægsaktiver Inventar mv. Kostpris Årets tilgang Kostpris Af- og nedskrivninger Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi Medlemstilgodehavender Udeståender Hensat til imødegåelse af tab Medlemstilgodehavender Børsnoterede obligationer Nykredit Nykredit Børsnoterede obligationer i alt

16 Noter til regnskabsposter 15. Indeståender kasse, bank og giro Kasse Bank- og giroindeståender Indeståender i alt Langfristet gæld Hørsholm Kommune Gæld i alt Afdrag næste år Gæld efter 1 år Gæld efter 5 år Finansiering af haller og baneanlæg Langfristet gæld i alt Ved ejerskifte af Scanomat Hallen forfalder lånet til indfrielse. 17. Renoveringsfinansiering Tennisklubben har i regnskabsårets løb afholdt udgifter til renoveringsarbejder for kr finansieret af Hørsholm Kommune. 18. Mellemregning energiforbrug Tennisklubben har i regnskabsårets løb afholdt energiudgifter for kr finansieret af Hørsholm Kommune. 19. Anden gæld A-skat og AM-bidrag ATP-bidrag Moms Feriepenge timelønnet personale Ferieforpligtelse månedslønnet personale Mellemværende med spillere Mellemværende med Café Amokka Mellemværende sponsorer Anden gæld i alt Periodeafgrænsningsposter (indtægter næste år) Kontingenter Baneleje Træning Periodeafgrænsningsposter (indtægter næste år) i alt

17 Noter til regnskabsposter 21. Pantsætningsforbud Tennisklubben har i henhold til aftale med Hørsholm Kommune forbud mod at foretage pantsætning af Scanomat Hallen og Amokka Hallen udover tinglyst ejerpantebrev stort kr afgivet til Jyske Bank, jf. note Sikkerhedsstillelse Til sikkerhed for ethvert gældsforhold til Jyske Bank er afgivet tinglyst ejerpantebrev stort kr med sikkerhed i Amokka Hallen, jf. note 11. Tennisklubben har på balancedagen ingen gæld til Jyske Bank. 23. Forkøbsret Tennisklubben har i henhold til aftale med Hørsholm Kommune givet Kommunen forkøbsret til at overtage Scanomat Hallen for en ureguleret pris af kr Hvis der foreligger et bud fra 3. part, er det dette bud der lægges til grund for Hørsholm Kommunes udnyttelse af forkøbsretten, således at der tilfalder Kommunen den del af salgssummen, der overstiger kr indtil kr Hvis buddet er højere end kr , tilfalder den overstigende budsum Hørsholm Kommune og Hørsholm Rungsted Tennisklub ligeligt med 50 % til hver. 16

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT

MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT Ttf: 89 307800 aarhustobdo.dk MOLLERUP GOLF CLUB ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på klubbens generalforsam ling, den / 2014 Dirigent CVR. NR. 16 46 04 00 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kluboplysninger Kluboplysninger..

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere