Ordinær Generalforsamling. LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær Generalforsamling. LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010"

Transkript

1 Ordinær Generalforsamling LifeCycle Pharma A/S, Hørsholm 21. april 2010

2 Velkomst Thomas Dyrberg, næstformand for bestyrelsen Side 2

3 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer (se næste side) Side 3

4 DAGSORDENENS PUNKT 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER 7. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 7.1. Ændringer af selskabets vedtægter: (A) (B) Ændringer af selskabets vedtægter som følge af ændringerne i den nye danske selskabslov (i) (ii) Tvungne ændringer; dvs. terminologi, indkaldelsens form, varsler, diverse frister Frivillige ændringer; dvs. sletning af selskabets hjemsted, nyt punkt omhandlende aktionærernes rettigheder til at stemme pr. mail, ændring af reglerne vedrørende fuldmagter og rådgivere. Andre forslag til ændring af vedtægterne, dvs.: (i) (ii) (iii) (iv) Ændring af selskabets aktiebogsfører til Computershare A/S (grundet navneændring) samt medtagelse af en generisk henvisning til "værdipapircentralen" Sletning af såvel "meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion" som samt eventuelle suppleanter for disse fra dagsordenen for den ordinære generalforsamling Ændring af 8 med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til aktietegningsoptioner (warrants) Vedtagelse af ny 23, hvorefter selskabet kan kommunikere elektronisk med sine aktionærer i stedet for med almindelig post (v) Bestyrelsen foreslår, at engelsk formelt vedtages som koncernsprog (ny 24) Bemyndigelse til selskabet til erhvervelse af egne aktier Bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling. Side 4

5 DAGSORDENENS PUNKT 1 Beretning for 2009 Thomas Dyrberg, næstformand for bestyrelsen Side 5

6 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger Sådanne udsagn er baseret på udsagn og forventninger, som efter LifeCycle Pharmas overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt, men som kan vise sig at være fejlagtige LifeCycle Pharmas aktiviteter er karakteriseret ved, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet, forventet eller ventet i denne præsentation Side 6

7 FORRETNINGSSTRATEGI Maximere LCP s produktkandidaters kommercielle potentiale Skabe værdi gennem fortsat udvikling af LCP-Tacro TM Søge strategiske partnerskaber for LCP s eksisterende produkter og teknologier Anvende LCP s rettighedsbeskyttede MeltDose og LLT teknologiplatform bredt til at etablere en produktportefølje med et dokumenteret kommercielt potentiale * * * Fokusering af organisationen, så den er tilpasset LCP s forretningsstrategi samt den fase, LCP er i: LCP har i 2009 ansat William J. Polvino som adm. direktør en erfaren biotekleder Sikre at de rette kompetancer er til stede i LCP Side 7

8 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2009 Positive resultater af fase 2 LCP-Tacro i såvel de novo nyre- som de novo leverpatienter Positive resultater af LCP-AtorFen fase 2 opfølgningsstudier Positive resultater af etårigt opfølgningsstudie for LCP-Tacro i stabile leverpatienter Udnævnelse af William J. Polvino til administrerende direktør Patent udstedt på Fenoglide i USA Indsendt fase 3 protokol til FDA for studie af LCP-Tacro i de novo nyrepatienter Side 8

9 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER EFTER 1. JANUAR 2010 Fokusering af organisationen: Reduceret stab af medarbejdere Styrkelse af kompetancer inden for drug development ved ansættelse af Tim Melkus (direktør for Development Operations) og Ron Guido (chef for Regulatory Affairs) Patent på LCP-Tacro udstedes i Europa Side 9

10 Milepæle & forventninger til 2010

11 MILEPÆLE I 2010 Udstedelse af patent for LCP-Tacro i Europa Resultater af etårigt klinisk fase 2 opfølgningsstudie af LCP-Tacro i de novo nyrepatienter i 2. kvartal Resultater af etårigt klinisk fase 2 opfølgningsstudie af LCP-Tacro i de novo leverpatienter i 3. kvartal Afklaring af regulatoriske forhold med den amerikanske lægemiddelmyndighed (FDA) vedr. LCP-Tacro Afklaring af regulatoriske forhold med den europæiske lægemiddelmyndighed (EMEA) vedr. LCP-Tacro Start af pivotalt klinisk fase 3 studie af LCP-Tacro i de novo nyrepatienter medio 2010 Side 11

12 FORVENTNINGER TIL 2010 (Mio. DKK) (forventninger) Driftsresultat 279, Nettoresultat Likviditet ved årets udgang LCP arbejder målrettet på at sikre tilstrækkelig finansiering af driften LCP forventer tilførsel af yderligere kapital til virksomheden i 2010, enten gennem partneraftaler, gæld, aktieudvidelse eller en kombination heraf. Side 12

13 Beretning Peter Schøtt Knudsen, chef for Investor Relations og jura Side 13

14 FORRETNINGSSTRATEGI Maximere LCP s produktkandidaters kommercielle potentiale Skabe værdi gennem fortsat udvikling af LCP-Tacro TM Søge strategiske partnerskaber for LCP s eksisterende produkter og teknologier Anvende LCP s rettighedsbeskyttede MeltDose og LLT teknologiplatform bredt til at etablere en produktportefølje med et dokumenteret kommercielt potentiale Side 14

15 PRODUKTPORTEFØLJE Side 15

16 LCP-Tacro

17 TACROLIMUS - SALG PÅ VERDENSPLAN (MIO USD) MUSD * Nord amerika Europa Resten af verden * 4kvartal 2008 til og med 3 kvartal Kilde: IMS; alle rettigheder forbeholdt Side 17

18 STATUS - LCP-TACRO KLINISKE STUDIER i Indikation Præklinisk Fase 1 Fase 2 Fase 3 Marked Nyretransplantation Stabile patienter De novo patienter Levertransplantation Kommentarer Rekruttering afsluttet januar 2010 Sidste patient afsluttes 1. kvt Resultater af fase 2 i 2. kvt Fase 3 protokol indsendt i 4. kvt Stabile patienter Resultater af etårigt opfølgningsstudie i 3. kvt De novo patienter Resultater af fase 2 i 3. kvt Løbende dialog med FDA om fase 3 Side 18

19 Helblodskoncentration ng/ml Whole blood concentration (ng/ml) LCP-TACRO - KLINISK PROFIL Fase 1: LCP-Tacro over for konkurrerende produkter Prograf og Advagraf Helblodskoncentration ng/ml 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Study 1012 Study 1016 Study 1017 Sammenlignet med Advagraf og Prograf udviser LCP-Tacro : Mindre udtalt top ( peak ) Overlegen extended release profil LCP-Tacro PROGRAF ADVAGRAF Fase 2: LCP-Tacro over for Prograf i stabile nyrepatienter PROGRAF - 2 x daglig Day 7 - Prograf capsules b.i.d orally LCP-Tacro - 1 x daglig Day 14 - LCP-Tacro tablets q.d. orally Tid (hr) Time (hours) Sammenlignet med Prograf udviser LCP-Tacro : Ca % øget biotilgængelighed Overlegent peak-to-trough forhold Én-gang-daglig profil bekræftet LCP-Tacro kan være et Best-in-Class immunosuppressivt produkt! Page 19

20 LCP-TACRO STATUS FOR KLINISKE STUDIER Fase 2 kliniske studier af stabile nyre- og levertransplanterede patienter afsluttet i marts og juli 2008; et opfølgningsstudie for leverpatienter blev afsluttet i september Fase 2 kliniske studier af de novo nyre- og levertransplanterede patienter afsluttet i hhv. april 2009 og august 2009 Resultater af fase 2 opfølgningsstudier forventes i 2. kvartal 2010 for de novo nyrepatienter og i 3. kvartal 2010 for de novo leverpatienter Rekruttering af stabile nyrepatienter for fase 3 studie afsluttet i januar patienter indrulleret i 53 centre i USA og Europa Fase 3 klinisk studie forventes afsluttet i første halvår 2011 Fase 3 studie af de novo nyrepatienter forventes påbegyndt medio 2010 Ca. 540 de novo nyretransplanterede patienter 52-ugers studie Side 20

21 LCP DYSLIPIDÆMI

22 LCP-ATORFEN Fastdosiskombination af atorvastatin og fenofibrate Tablet én-gang-daglig uden væsentlig fødeinteraktion Potentiale for effektive, reducerede doser med dokumenteret sikkerhed Positive fase 2 resultater i maj 2008, bekræftet i etårigt fase 2 opfølgningsstudie maj 2009 Solidt kommercielt potentiale Alene i USA udgjorde det samlede salg af atorvastatin og fenofibrate ca. USD 10,5 mia. i 2009 (IMS; alle rettigheder forbeholdt) Afsluttende fase 2 møde afholdt med FDA, forberedelse af protokol for fase 3 samt kliniske leverancer til fase 3 Tæt dialog omkring med en række virksomheder med henblik på indgåelse af partnerskaber dialogen fortsætter efter offentliggørelse af ACCORD studiet 2010 (ACTION TO CONTROL CARDIOVASCULAR RISK IN DIABETES) Side 22

23 LCP-ATORFEN KOMBINERER ATORVASTATIN (Lipitor ) OG FENOFIBRAT (TriCor ) LCP-AtorFen er tiltænkt patienter med såvel højt triglycerid- (TG) som højt LDL-niveau - ca. 13 mio. mennesker i USA ACCORD studiet viste, at en undergruppe af patienterne i studiet kunne have glæde af statin + fenofibrat. Lavt HDL (26%* eller 55 mio. mennesker) Højt TG (13%* eller 28 mio. mennesker) Udbredelse af dyslipidæmi i USA 8M 27M 7M 7M 6M 13M 29M Højt LDL (26%* eller 55 mio. mennesker) *Procentandel af den voksne amerikanske befolkning (USA) Page 23

24 FENOGLIDE - MARKEDSFØRT I USA Fenoglide tilbydes patienterne i den laveste dosis af fenofibrat på markedet i USA uden nogen væsentlig fødeinteraktion Fenoglide er patentbeskyttet i USA (2010) Lanceret i USA i februar 2008 af LCP s partner Shionogi Pharma (tidligere Sciele Pharma); siden lanceringen har Fenoglide udvist en stigende salgskurve Fremtidige licensindtægter blev i august 2008 solgt til Cowen Healthcare Royalty Partners for op til USD 105 mio., inklusiv en upfront betaling på USD 29 mio.; der forventes ikke yderlige betalinger under aftalen i 2010 I 2009 udgjorde salget af fenofibrat på verdensplan ca. USD 2,34 mia. 1) 1) IMS; alle rettigheder forbeholdt. Page 24

25 LCP s teknologier: MeltDose og LLT TM Rudi has received a heart transplant in 1989 and 2005

26 MELTDOSE - EN AVANCERET TEKNOLOGI Partikelstørrelse 10 m Almindeligt lægemiddel m Nanokrystal Teknologi Solid Solution Meltdose Teknologi MeltDose er en patenteret formuleringsteknologi, hvor partikelstørrelsen af lægemiddelstoffet kan formindskes helt ned til molekyle-niveau i en fysisk tilstandsform som kaldes solid solution - teoretisk set den mest biotilgængelige og bedst virkende form af lægemidlet Side 26

27 LLT TM - EN NY TEKNOLOGI UDVIKLET AF LCP Som ung farmaceutisk virksomhed med fokus på få terapeutiske områder har LCP behov for udvikling af nye teknologier, der kan understøtte andre produktidéer end lægemiddelstoffer med lav opløselighed LLT (Liquid Loadable Tablet) tabletteknologi udvikles til formulering af flydende og sarte lægemiddelstoffer En ny teknologi, som kan tilvejebringe letopløselige højdosis-lægemidler i et kontrolleret frigivelsessystem (controlled release) Side 27

28 EN OPTIMERET ORGANISATION LCP har gennem de seneste 9 måneder gennemført en fokusering af organisationen,i overensstemmelse med LCP s overordnede strategi Langt hovedparten af medarbejderne er beskæftiget inden for forskning og udvikling, og LCP s medarbejdere har en betydelig erfaring inden for lægemiddelindustrien Medarbejdere i R&D og administration Anciennitet inden for biotek- eller medicinalbranchen 20% 7% F & U Administration 42% 51% > 15 år 3-14 år < 3 år 80% Side 28

29 FINANSIELLE HOVEDTAL Lotte is a kidney transplant patient living an active and productive life

30 ÅRETS RESULTAT 2009 Realiseret Forventet MDKK Omsætning 2,5 170,1 Forskning og udvikling (220,6) (270,9) Administration (51,9) (73,3) Engangsomkostninger (9,5) - Driftsresultat (279,5) (174,1) (260) - (290) Årets resultat (271,0) (149,8) (260) - (290) Likvide beholdninger ultimo 333,4 600, Side 30

31 DAGSORDENENS PUNKT 2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport godkendes Side 31

32 DAGSORDENENS PUNKT 3 Beslutning om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at årets underskud på DKK 271,0 mio. overføres til næste år ved indregning i overført resultat Side 32

33 DAGSORDENENS PUNKT 4 Godkendelse af bestyrelsens vederlag Jf. side 32 i Årsrapporten for 2009 har bestyrelsen modtaget følgende vederlag ( i DKK 1000 ): Kontant vederlag DKK 675 Aktiebaseret vederlag* DKK 784 (baseret på Black-Scholes modellen) Samlet vederlag DKK Vederlaget er ydet i overensstemmelse med selskabets Retningslinier for incitamentsaflønning : Bestyrelsens medlemmer modtager et fast årligt honorar Bestyrelsens formand og formanden for bestyrelsens revisionsudvalg modtager et tillæg til det faste årlige honorar Udover det faste årlige honorar får bestyrelsens medlemmer årligt tildelt et givent antal warrants (aktietegningsretter). Inden for hvert regnskabsår kan der tildeles warrants med en anslået nutidsværdi på indtil 100% af det enkelte bestyrelsesmedlems faste årlige honorar. Den anslåede nutidsværdi beregnes i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). De betingelser og vilkår, som disse warrants skal være undergivet med hensyn til tildeling, modning, udnyttelse med videre, skal ligge inden for rammerne af de overordnede betingelser og vilkår, der gælder, hvis der skal tildeles warrants til direktionen, og som i øvrigt også gælder, hvis der tildeles warrants til andre af LifeCycle Pharmas medarbejdere I forbindelse med at være blevet valgt til bestyrelsen kan det enkelte bestyrelsesmedlem vælge, at det faste årlige honorar skal erstattes af et yderligere antal warrants. På tilsvarendevis kan det givne antal warrants erstattes af et yderligere årligt honorar Side 33

34 DAGSORDENENS PUNKT 4 (FORTSAT) Bestyrelsen har fremsat forslag om samme struktur og niveau for valgperioden Da bestyrelsen udvides med yderligere et medlem, forventes det, at honoreringen af bestyrelsen som sådan vil stige med honoraret til det nye medlem af bestyrelsen Side 34

35 DAGSORDENENS PUNKT 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes 16 vælges bestyrelsens medlemmer for ét år ad gangen Side 35

36 FORESLÅEDE BESTYRELSESMEDLEMMER Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Kurt Anker Nielsen (medlem siden september 2006) Tidligere viceadm. direktør og finansdirektør for Novo Nordisk A/S Gérard Soula (medlem siden november 2005) Tidligere koncernchef i Flamel Technologies Stifter og adm. direktør for Adocia S.A.S Jean Deleage (medlem siden juni 2005) Stifter og administrerende direktør for Alta Partners Anders Götzsche (medlem siden april 2008) Finansdirektør for H. Lundbeck A/S Paul Edick (medlem siden april 2008) Adm. direktør for CEO GANIC Pharmaceuticals Inc. Thomas Dyrberg (medlem siden december 2003) Seniorpartner hos Novo Ventures (division af Novo A/S) Side 36

37 FORESLÅEDE BESTYRELSESMEDLEMMER (FORTSAT) Følgende bestyrelsesmedlem foreslås nyvalgt: Mette Kirstine Agger Direktør, Life Science Investment, LFI a/s (Lundbeckfondens investeringsselsskab) Tidligere adm. direktør og medstifter af 7TM A/S Side 37

38 DAGSORDENENS PUNKT 6 Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionsaktieselskab som selskabets valgte revisor Side 38

39 DAGSORDENENS PUNKT 7 VEDTÆGTSÆNDRINGER 7. Bestyrelsen har fremsat følgende forslag: 7.1. Ændringer af selskabets vedtægter: (A) (B) Ændringer af selskabets vedtægter som følge af ændringerne i den nye danske selskabslov (i) (ii) Tvungne ændringer; dvs. terminologi, indkaldelsens form, varsler, diverse frister Frivillige ændringer; dvs. sletning af selskabets hjemsted, nyt punkt omhandlende aktionærernes rettigheder til at stemme pr. mail, ændring af reglerne vedrørende fuldmagter og rådgivere. Andre forslag til ændring af vedtægterne, dvs.: (i) (ii) (iii) (iv) Ændring af selskabets aktiebogsfører til Computershare A/S (grundet navneændring) samt medtagelse af en generisk henvisning til "værdipapircentralen" Sletning af såvel "meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion" som samt eventuelle suppleanter for disse fra dagsordenen for den ordinære generalforsamling Ændring af 8 med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til aktietegningsoptioner (warrants) Vedtagelse af ny 23, hvorefter selskabet kan kommunikere elektronisk med sine aktionærer i stedet for med almindelig post (v) Bestyrelsen foreslår, at engelsk formelt vedtages som koncernsprog (ny 24) Bemyndigelse til selskabet til erhvervelse af egne aktier Bemyndigelse til dirigenten for den ordinære generalforsamling. Side 39

40 DAGSORDENENS PUNKT 7.1 (A) (I) (A)Ændringer af selskabets vedtægter som følge af ændringerne i den nye danske selskabslov Tvungne ændringer: terminologi indkaldelsens form og indkaldelsesvarsel frist for forslag fra aktionærerne ny rettighed for minoritetsaktionærer til at forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling indførsel af begrebet registreringsdato ny frist for begæring om fremmøde forpligtelse til at fremlægge dokumenter og oplysninger 3 uger før generalforsamlingen Side 40

41 DAGSORDENENS PUNKT 7.1 (A) (II) Frivillige ændringer som følge af den nye selskabslov: sletning af selskabets hjemsted nyt punkt omhandlende aktionærernes rettigheder til at stemme pr. mail ændring af reglerne vedrørende fuldmagter og rådgivere Side 41

42 DAGSORDENENS PUNKT 7.1 (B) (I-II) Andre forslag til ændring af vedtægterne: (i) (ii) Ændring af selskabets aktiebogsfører til Computershare A/S (grundet navneændring) samt medtagelse af en generisk henvisning til værdipapircentralen. Sletning af såvel meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion som samt eventuelle suppleanter for disse fra dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Side 42

43 DAGSORDENENS PUNKT 7.1(B)(iii) Andre forslag til ændring af vedtægterne - fortsat: Ændring af 8 med henblik på at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til aktietegningsoptioner (warrants). 8 "Bestyrelsen er i perioden frem til den 20. april 2015 bemyndiget til ad én eller flere gange at udstede op til i alt stk. aktietegningsoptioner, der hver giver ret til tegning af 1 aktie à nominelt kr. 1 i selskabet, og til at foretage den hertil hørende kapitalforhøjelse. Aktietegningsoptionerne kan udstedes til medarbejdere, direktion, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter eller rådgivere i selskabet og dets datterselskaber uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Side 43

44 BEHOLDNING AF WARRANTS: UDVIKLING I Nuværende pulje: Forslag til ny pulje: 13,4% Nye tildelinger 4/09 2/10: Udnyttede war.: Slettede mio: 13,5% Udstedte warrants, april 2009: 5,1 m warrant 9,1% af aktiekapital Udstedte warrants april 2010: 4,6 mio warrants 8.2 % af aktiekapital 9,1 % Page 44

45 DAGSORDENENS PUNKT 7.2 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at kunne lade selskabet erhverve egne aktier op til en samlet nominel værdi på 10 % af aktiekapitalen.vederlaget må ikke afvige med mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, som noteret på NASDAQ OMX København. Side 45

46 DAGSORDENENS PUNKT 7.3 Bemyndigelse til dirigenten Bestyrelsen foreslår, at dirigenten med substitutionsret bliver bemyndiget til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. Side 46

47 LCP LifeCycle Pharma Side 47

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

Improving treatments Improving lives

Improving treatments Improving lives 2008 LifecyCle Pharma A/S å r s r a p p o r t Improving treatments Improving lives Om LifeCycle Pharma A/S (LCP) LCP er en specialiseret farmaceutisk virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, Danmark, og

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 293, 2014 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Indkaldelse til ordinær

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 27. marts 2014 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Til Novo Nordisk A/S aktionærer

Til Novo Nordisk A/S aktionærer Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2008 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.30 på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Dagsorden:

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2008

Velkommen til generalforsamling 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling 2008 23. april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere