VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf."

Transkript

1 VEDTÆGTER for den selvejende institution Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf Institutionens navn er Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt hf (NGG). Den er oprettet på en stiftende generalforsamling d. 25. marts 1980, indkaldt af en kreds af forældre. Institutionen begyndte skolevirksomhed august 1983 i lejede lokaler på Gutfeldtsvej i Hørsholm som Nordsjællands Grundskole. August 1985 tilføjedes gymnasieafdelingen og i august 1996 hf afdelingen efter godkendelse i undervisningsministeriet. NGG er en uafhængig og selvejende uddannelsesinstitution beliggende i Fredensborg kommune, Christianshusvej 16, 2970 Hørsholm. Institutionens CVR nr Institutionens formål er: NGG skal i samarbejde med forældre oprette og drive en privat selvejende skole fra børnehaveklasse til afsluttende folkeskoleklasse og studentereksamen eller tilsvarende eksamen. Undervisningen skal tage sigte på den enkelte elevs størst mulige kundskabstilegnelse samt fremme dennes ansvarsfølelse, selvstændighed og respekt for anderledes tænkende. Institutionen ser det endvidere som sit mål at give eleverne et grundigt og alsidigt kendskab til og indleven i vor kultur, for derigennem at ruste dem til at blive borgere i et frit demokratisk samfund. 3. Undervisningen omfatter børnehaveklasse samt klassetrin, gymnasieklasse samt 1. og 2. hf. Undervisningen sker i henhold til de til enhver tid gældende love, og de af undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser om henholdsvis friskoler og private selvejende grundskoler m.v. og private selvejende gymnasieskoler og hf-kurser. I institutionen NGG oprettedes i 1996 en international afdeling kaldet Hørsholm International School (HIS) med undervisning, der følger undervisningsprogrammer (Primary Years Programme og Middle Years Programme) som er godkendt af IBO. Undervisningen foregår i denne afdeling af NGG på engelsk med godkendelse heraf af Undervisningsministeriet. 1

2 Undervisningsudbuddet i denne afdeling er dog først og fremmest underlagt de af undervisningsministeriet fastsatte regler og krav og indgår under samme regler/vedtægter som den øvrige del af institutionen. 4. Forældrekredsen på NGG består af forældrene til børn på NGG og deres rettigheder tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v Institutionens drift gennemføres ved offentlige tilskud, skolepenge for eleverne samt bidrag fra kredse omkring skolen. 2. Skolepengene benyttes til egendækning i henhold til principperne i tilskudsloven. 3. Bestyrelsen fastsætter skolepengenes størrelse efter indstilling fra rektor. 4. Værdipapirer skal noteres i institutionens navn. 5. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud i overensstemmelse med bestemmelserne i gymnasieloven eller i hf-loven, og med NGGs vedtægt. Driften skal ligeledes være i overensstemmelse med friskoleloven.. 6. Rektor er NGGs daglige leder og er ansvarlig for hele institutionens virksomhed over for bestyrelsen, ligesom rektor har det pædagogiske ansvar for NGGs undervisning og eksaminer over for undervisningsministeren jf. hhv. lovenes 12 stk. 1 og 2 og 21 stk. 1 og 2. Rektor skal have undervisningskompetence i et eller flere fag inden for gymnasietseller hfs fagrække. 7. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens rektor. Ansættelsen skal godkendes af undervisningsministeren. 8. Rektor ansætter skolens lærere, herunder fastansatte lærere, timelærere, vikarer, servicepersonale samt andet midlertidigt personale. Skolebetjenten ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra rektor. 9. Afskedigelse af fastansatte lærere foretages af bestyrelsen efter indstilling fra rektor Institutionens bestyrelse består af: a. 1 medlem valgt af og blandt skolens grundskoleforældrerepræsentanter. 2

3 b. 1 medlem valgt af og blandt skolens gymnasieforældrerepræsentanter. c. 2 forældre valgt af og blandt samtlige forældrerepræsentanter. d. 1 medlem, der har siddet i en af bestyrelserne fra 25 marts 1980 til og med den 1. september e. 1 juridisk/økonomisk sagkyndigt medlem, der udpeges af bestyrelsen. f. Forældrerepræsentantskabets formand og næstformand. g. 1 medlem valgt direkte af og blandt NGGs grundskoleforældre. Derudover deltager følgende personer i bestyrelsens møder uden stemmeret: h. 1 lærerrepræsentant valgt af pædagogisk råd. i. 1 elevrepræsentant valgt af gymnasiets elevråd. j. Rektor og vicerektor for institutionen Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i bestyrelsens møder, såfremt der foreligger en saglig begrundelse herfor. 2. De under pkt. 1.a, b og c nævnte medlemmer vælges ved, at hver klasse på NGG i september måned vælger en forældrerepræsentant blandt klassens forældre. De valgte forældrerepræsentanter udgør NGGs forældrerepræsentantskab. Forældrerepræsentanterne skal være forældre til børn på skolen og have forældremyndigheden over eleven eller have eleven i pleje (jf. loven om friskoler og private grundskoler 38). Bestyrelsen skal indkalde forældrerepræsentantskabet til møde senest 1. oktober, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer samt i lige år en formand og i ulige år en næstformand for repræsentanterne. Formand og næstformand vælges for 2 år og genvalg kan forekomme. 3. Forældrerepræsentantskabets formand og næstformand er medlemmer af bestyrelsen. De er valgt af og blandt alle forældre i forældrerepræsentantskabet. Disse medlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden. 4. I lige år vælges medlemmet under 6.1.a samt et af medlemmerne under 6,1.c til bestyrelsen udover formanden for forældrerepræsentantskabet. I ulige år vælges medlemmet nævnt under 6,1.b samt et af medlemmerne under 6,1.c til bestyrelsen udover næstformanden for forældrerepræsentantskabet. Alle vælges for en 2-årig periode og ingen kan afsættes i valgperioden. Det skal tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Der skal vælges personlige suppleanter for hvert af de under 6.1.a,b, c, f og g valgte Forældremedlemmer. Ingen af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer kan afsættes i funktionsperioden heller ikke, hvis deres barn/børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske. 5. De under 6.1.d og e nævnte medlemmer udpeges af skolens bestyrelse og sidder i 4 år. 3

4 Herefter skal en ny udpegning finde sted. Der udpeges ikke suppleanter. I tilfælde af forfald i en valgperiode udpeges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden. Udpegning af de to medlemmer sker første gang september Genvalg kan finde sted. 6. Det under 6.1.e udpegede medlem sidder for en 4-årig periode, og udpeges første gang efter disse vedtægter oktober Det nuværende medlem valgt under de gamle vedtægter sidder til oktober Det under g nævnte medlem vælges ved skriftlig afstemning blandt alle grundskolens forældre. Interesserede forældre skal indenfor 10 dage efter skolestart tilkendegive skriftligt til bestyrelsen/skolen, såfremt de ønsker at opstille til bestyrelsen. Senest den 1. september skal der tilsendes alle grundskolehjem en kandidatliste samt to stemmesedler pr. hjem, uanset hvor mange børn hjemmet har på skolen. Der sendes kun en stemmeseddel, hvis kun en af forældrene har forældremyndigheden. Stemmesedlerne skal returneres i lukket kuvert til skolens kontor senest d.10. september. NGGs revisor forestår optælling af stemmesedlerne inden afholdelse af første ordinære forældrerepræsentantskabsmøde i slutningen af september. Har to eller flere personer samme antal stemmer, trækker NGGs revisor lod om, hvem der er valgt, og hvem der er suppleant. Medlemmet under 6.1,g vælges i ulige år første gang i skoleåret 2009/2010 og sidder i 2 år. Bestyrelsesmedlemmet valgt i henhold til 6.1.g kan ikke afsættes i funktionsperioden. 8. Såfremt et medlem under 6.1.a,b,c eller g udtræder af bestyrelsen i en valgperiode eller har forfald i mere end 2 måneder, indtræder suppleanten for den resterende del af perioden. 9. Udtræder medlemmer under 6.1.d og 6.1.e i valgperioden, udpeges et nyt medlem. I tilfælde af forfald i mere end et halvt år udpeges et nyt midlertidigt medlem til denne periode. Medlemmer under 6.1.d og 6.1.e kan ikke afsættes i funktionsperioden. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand, en 1. næstformand og en 2. næstformand. 11. Hvis bestyrelsesformanden har forfald, overtager 1. næstformanden posten. Har denne også forfald overtager 2. næstformand posten. 12. Til alle bestyrelsesposter kan genvalg finde sted. 4

5 13. Skolens rektor, lærere og øvrige personale kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er forældre til elever på NGG. 14. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal herunder formanden skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. 15. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrerepræsentantskabet, den organisation, institution, forening eller lignende som har valgt eller udpeget den pågældende Et bestyrelsesmedlem udtræder øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen (jf. loven og bekendtgørelsen for vedtægter for private skoler og bekendtgørelsen for private selvejende gymnasieskoler). 17. I tilfælde af et medlems udtræden i en funktionsperiode f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. 18. Lærer- og elevrepræsentanten deltager ikke i behandlingen af sager, der vedrører ansættelse og afskedigelse samt den enkelte ansattes forhold. 19. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling af og afstemning om sagen. Et medlem har pligt til at underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. For bestyrelsen, rektor og andre ansatte ved NGG gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. 20. Bestyrelsesmedlemmerne omfattes af gældende dansk rets almindelige erstatningsregler, men hæfter ikke personligt for institutionens forpligtigelser, og de kan ikke få andel i institutionens midler, herunder eventuelle overskud. 21. Bestyrelsens medlemmer kan ikke oppebære nogen form for vederlag for deres arbejde som bestyrelsesmedlemmer. 22. Bestyrelsen skal holde møde så ofte det er nødvendigt dog mindst 2 gange hvert regnskabsår. 23. Bestyrelsesformanden er forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde, hvis mindst 4 medlemmer ønsker dette. Såfremt formanden ikke efterkommer denne henstilling, kan de pågældende selv foretage indkaldelsen til mødet. 5

6 24. Bestyrelsesformanden indkalder skriftligt til møderne med mindst 14 dages varsel og senest 6 dage før udsendes en dagsorden med nødvendige bilag. Indkaldelsesvarslet kan dog forkortes i tilfælde, hvor en sags afgørelse ikke tåler opsættelse. 25. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I tilfælde af, at formanden er fraværende er det 1. næstformandens stemme, der er afgørende ved stemmelighed. Hvis 1. næstformanden også har forfald er det 2. næstformandens stemme, der er afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. 26. Bestyrelsesmøderne er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Hvis et møde ikke er beslutningsdygtigt kan formanden med mindst 8 dages varsel indkalde til et nyt bestyrelsesmøde med samme dagsorden. På dette møde kan der tages bestemmelse om de spørgsmål, som man ikke kunne afgøre på det første møde, uanset antallet af fremmødte bestyrelsesmedlemmer. 27. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter et forretningsudvalg. Formanden for bestyrelsen og mindst et af de under 6.1.c nævnte medlemmer er medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget skal varetage de af bestyrelsen pålagte opgaver. Bestyrelsen har beslutningskompetencen. Rektor har ret til at deltage i forretningsudvalgets møder efter samme regler som for bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget kan indkalde sagkyndig bistand. 28. Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende inden mødets afslutning, og der udsendes en udskrift af protokollen inden næste møde dog senest sammen med indkaldelsen til næste møde. Et bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokollen. Det skal fremgå af protokollen, hvis et eller flere medlemmer er konstateret inhabile Mindst hvert 4. år indkaldes forældrekredsen i grundskolen med henblik på valg af tilsynsførende for det kommende skoleår efter de regler, der fremgår af bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. 2. Den eller de tilsynsførende udarbejder hvert år en rapport over Tilstanden på NGG, som skal offentliggøres og lægges på skolens hjemmeside. Genvalg af tilsynsførende kan finde sted. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinjer for forældrekredsens eget tilsyn. 6

7 8. 1. Institutionen forpligtes udadtil enten af formanden for bestyrelsen i forening med skolens rektor eller af en af disse i forening med næstformanden for bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres. 2. Der kan ikke gives prokura jf. dog 10, stk. 3 i vedtægtsbekendtgørelsen Institutionens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres og aflægges af en af bestyrelsen ansat regnskabsfører, der i det daglige fungerer under rektor. Ved ledighed indstiller rektor til bestyrelsen, hvem rektor ønsker ansat. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes en årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet revideres efter gældende regler af en statsautoriseret revisor udpeget af bestyrelsen. Den statsautoriserede revisor udarbejder, reviderer og afslutter årsregnskabet og den medfølgende årsrapport inden den af ministeriet fastsatte tidsfrist året efter. Årsregnskabet og den reviderede årsrapport underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, revisor og rektor. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. 3. Forældre til elever på NGG, elever på NGG, der er myndige og fastansatte på NGG har altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapport og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre og bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i NGGs forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. 4. NGGs midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder NGG. Bidrag til NGG giver ikke nogen ret til at få del i skolens formue eller udbytte af nogen art. 5. Bestyrelsen skal til enhver tid forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. 6. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. 7. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og private gymnasieskoler.. De likvide midler må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over. 7

8 10. Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages af den samlede bestyrelse med 2/3 majoritet og med undervisningsministeriets godkendelse. Vedtægtsændringer skal bekræftes ved en urafstemning blandt forældrene og ved simpelt flertal af de afgivne stemmer Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, skal institutionen nedlægges. 2. Bestyrelsen har pligt til, inden opløsning af institutionen besluttes, at forsøge skolevirksomhed fortsat - eventuelt ved omdannelse til en offentlig institution. 3. Ønskes institutionen opløst, kræves accept af 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bliver institutionen opløst skal bestyrelsen fungere videre indtil den økonomiske afvikling af institutionens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler. 4. Forældre og elever, der er myndige, skal straks underrettes om institutionens ophør og bestyrelsens begrundelse herfor. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om institutionens ophør. 5. Det påhviler bestyrelsen at orientere undervisningsministeriet, hvis institutionen standser sine betalinger, begæres konkurs eller i øvrigt er i fare for at måtte indstille sin virksomhed. 6. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af institutionens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at institutionens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. 7. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skole/kursusformål, der støttes gennem gymnasieloven eller hf-loven og lov om friskoler og private grundskoler m.v.. Dette gælder dog ikke, hvis det strider mod andre økonomiske rettigheder som er beskyttet af grundlovens 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder Nærværende vedtægter træder i kraft når Undervisningsministeriet har godkendt den og vedtægten træder i stedet for vedtægterne af for NGG. 2. Bestyrelsens sammensætning ved vedtægterne godkendelsestidspunkt: Formand Peter Linde, Sørupvej 36E, 3480 Fredensborg: 8

9 Næstformand Karen Schroll-Felischer, Enebærhaven 406, 2980 Kokkedal Henrik Lindhagen, Myremosevej 9, 2990 Nivå: Simon von Spreckelsen, Enebærhaven 101, 2980 Kokkedal: Hanne Thrane, Gøngehusvej 267, 2970 Hørsholm: Charlotte Guldberg Christmas, Løntoften 17, 3070 Snekkersten : Gitte Ludvigsen, Mosevej 7b, 1.sal, 2970 Hørsholm: Timo Nellemose, Maglemosevej 2, 2950 Vedbæk: Poul Juul, Kovangen 532, 3480 Fredensborg: Isabella Meyer, Sdr. Jagtvej 20, st. tv., 2970 Hørsholm: 9

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Vedtægter. Grejsdalens

Vedtægter. Grejsdalens Vedtægter for Grejsdalens Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Grejsdalens Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet i januar 1942 og har hjemsted i Vejle

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012

Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf.: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Vedtægter for ny Struer Statsgymnasium - pr. 1. august 2012 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere