NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG"

Transkript

1 NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts Bestyrelsens årsberetning for Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling for 2015 blev afholdt som planlagt tirsdag den 24. marts 2015 i det nye auditorium på Rungsted Skole. Årsmødet indledtes med et indlæg fra borgmester Morten Slotved om Natur søer vandløb gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune. Knapt 40 medlemmer og interesserede borgere var mødt frem for at høre om dette spændende emne. En veloplagt borgmester gav forsamlingen en inspirerende og grundig præsentation af kommunens mange aktiviteter, heriblandt specielt med omtale af følgende emner : (a) nedlægning af aflastningsbygværker, (b) regnvandsudledning og separering af spildevand, (c) samarbejdet med nabokommunerne omkring Usserød Å; (d) beredskabsplanen for Usserød Renseanlæg, (e) oprensning af kommunale søer, og (f) udvidelse af vådengen i Blåvandsrenden. Borgmesterens indlæg blev understøttet af en PowerPoint præsentation, som kan ses på Sølaugets hjemmeside : Efter indlægget udspandt der sig en livlig debat, idet mange deltagere benyttede lejligheden til at stille spørgsmål til Morten Slotved eller komme med kommentarer.

2 2. Referat af Hørsholm Sølaugs generalforsamling Derefter afholdt Hørsholm Sølaug sin årlige generalforsamling i henhold til den udsendte indkaldelse med dagsorden i henhold til vedtægterne: a) Valg af dirigent Formanden oplyste, at bestyrelsen havde bedt cand.jur. Lisbeth Friis-Hansen om at være dirigent, og det blev taget til efterretning. Dirigenten takkede for valget, og begyndte med at fastslå, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne, og således var beslutningsdygtig. b) Bestyrelsens beretning for 2014 Dirigenten gav ordet til formanden, der på bestyrelsens vegne aflagde beretning om Sølaugets aktiviteter i 2014 (den skriftlige udgave findes nedenfor). Formanden benyttede lejligheden til at takke Ejvind Hansen, der var fraflyttet kommunen og følgelig udtrådt af bestyrelsen, for hans store og betydningsfulde indsats i Sølaugets bestyrelse siden stiftelsen i Ole Rittermann takkede bestyrelsen for det store arbejde i Da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt af generalforsamlingen. c) Det reviderede regnskab for 2014 d) Budgettet for 2015 e) Fastsættelse af kontingent for 2015 Dirigenten foreslog, at disse tre punkter i overensstemmelse med sædvanlig praksis blev behandlet under et og gav ordet til formanden, der gennemgik årsregnskabet. Indtægterne beløb sig til i alt kroner, hvilket var på niveau med Efter sidste års ekstraordinære udgifter i forbindelse med valg af forbrugerrepræsentanter til Hørsholm Vands bestyrelse, var udgifterne i 2014 igen i et normalt leje og udgjorde kroner, således at årets resultat blev et overskud på kroner. Årets resultat henføres til egenkapitalen, som herefter udgør kroner. Budgettet for 2015 er baseret på en forventet kontingentindtægt på kroner og et udgiftsniveau på kroner, hvorved en beskeden konsolidering på kroner skulle blive mulig. På den baggrund foreslog formanden, at kontingentet fastholdes uændret for 2015, dvs. 150 kroner for enkelthusstande og 250 kroner for kollektive medlemmer. Da der ikke var andre bemærkninger til formandens præsentation, konstaterede dirigenten, at regnskabet for 2014, budgettet for 2015 og kontingentfastsættelsen for 2015 var godkendt af generalforsamlingen.

3 f) Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. g) Valg af bestyrelse og suppleanter Dirigenten oplyste, at bestyrelsen, der består af Klaus Friis-Hansen, Kai Aaen Hansen, Hans Chr. Alsted, Jørgen Lissner og Ole Pagh, var villig til at modtage genvalg. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at bestyrelsen var genvalgt. Suppleanter : Dirigenten oplyste, at Ole Rittermann var villig til genvalg, men at der ikke var noget forslag fra bestyrelsen til den anden suppleant. Dirigenten udbad sig forslag fra salen, og Kaj Lotz tilbød at stille op. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Ole Rittermann og Kaj Lotz var valgt som suppleanter. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Klaus Friis-Hansen, formand Kai Aaen Hansen, næstformand Jørgen Lissner, kasserer Hans Chr. Alsted Ole Pagh h) Valg af revisor Dirigenten oplyste, at Jan Birkedal var villig til genvalg. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Jan Birkedal var valgt. Med hensyn til revisorsuppleant var der ingen forslag hverken fra bestyrelsen eller forsamlingen, og dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingen i lighed med tidligere år afstod fra at vælge revisorsuppleant. i) Eventuelt Under dette punkt drøftedes spørgsmålet om sønavne - foranlediget af at søen på hjørnet af Rungstedvej og Gøgevang både hedder Gluds Dam og Kohavedammen. Formanden oplyste, at der havde været en artikel om sønavne i Nyt fra Hørsholm Sølaug (ref. artiklen Kært barn har (ikke altid) mange navne i nr. 20 fra februar 2013). Hvis der er enighed mellem søejerne, kan man via kommunen få et navn autoriseret af Stednavneudvalget. Det blev også drøftet, hvad man egentlig må på en sø m.h.t. badning, sejlads, skøjteløb osv. Formanden lovede, at dette emne vil blive belyst i et kommende nummer af Nyt fra Hørsholm Sølaug. Da der ikke derudover var nogen, der bad om ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden under mødet, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for god og håndfast ledelse af generalforsamlingen.

4 BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR 2014 Aflagt af Sølaugets formand, Klaus Friis-Hansen på Sølaugets generalforsamling 24. marts 2015 Hvis jeg skal beskrive Hørsholm Sølaugs aktiviteter i 2014 i en enkelt sætning, så er det, at 2014 stod i konsolideringens tegn. Det huskes sikkert, at 2013 var et meget travlt år, hvor vi lykkedes med en række nye initiativer. De vigtigste var nok, at der blev bevilget 1 million kroner om året i fire år til genopretning af tilstanden i kommunale søer, at Kai Aaen Hansen blev valgt ind i Hørsholm Vands bestyrelse, og at jeg selv trådte ind i Grønt Råd som Sølaugets repræsentant. Vi har brugt megen energi på at løbe disse ting i gang i Men der er også sket nye ting af stor vigtighed for vore søer og vandløb. Jeg tænker her i første række på Kommuneplanen for , Klimatilpasningsplanen, Master-planen for Blårendens opland og vandplanerne. Det er disse emner, jeg vil komme ind på i denne beretning. Genopretning af tilstanden i de kommunale søer I forbindelse med budgetforliget i 2013 blev der afsat 1 million kroner om året i fire år til oprensning af de kommunale søer. I bestyrelsens beretning for 2013 nævnte vi, at det gik lidt langsomt med at få sat nogle konkrete projekter i gang. Umiddelbart inden sommerferien havde vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening et møde med administrationen, og vi har også haft et møde i januar 2015, så nu er der omsider kommet gang i sagen. Det er blevet besluttet at starte med at se på to søer ved Kokkedal Slot, som hidtil har været belastet af nogle drænledninger, som nu er nedlagt. Søerne har rekreativ værdi og var derfor velegnede pilotprojekter for søoprensningen. Fiskeøkologisk Laboratorium har lavet en rapport, som peger på at forekomsten af kvælstof og fosfor ikke er voldsom, men at der er en høj forekomst af tungmetaller i bundslammet. På grund af forekomsten af padder, vandsalamander og måske spidssnudet frø er oprensning forstået som fjernelse af bundslammet ikke hensigtsmæssig. Derfor laves der nu en såkaldt paddeundersøgelse, og den bedste måde at genoprette disse søer på er nok, at der laves en plejeplan for søerne med fokus på naturnær pleje af søbredderne og reduktion af indholdet af næringsstoffer gennem gentagne gange at høste en del af undervandsvegetationen. Endvidere er det blevet besluttet, at lave en opdatering af den undersøgelse af 7 søer, der tidligere er undersøgt af Fiskeøkologisk Laboratorium, nemlig Dronningedam, Slotssøen, søen ved Uldvejen, Kodammen, Alsmosen, Ubberød Dam og Springdammen, for at se, hvordan tilstanden i søerne har udviklet sig, samt også at

5 undersøge Kohavedammen og Vallerød Mose. Undersøgelserne afsluttes i august i år og skal danne grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan for oprensningen af søerne i bymidten. Jeg havde jo håbet, at jeg i min beretning i år kunne fortælle, at bundslammet i en eller flere konkrete søer var blevet fjernet. Det er en form for oprensning, der er let at forstå og visualisere. Men som man kan forstå er det ikke så enkelt. Der skal selvfølgelig kun fjernes bundslam, hvis det er den bedste måde at genoprette tilstanden i en given sø, og det var det ikke i det konkrete tilfælde. Jeg har store forventninger til den handlingsplan, der skal laves til efteråret. Når de nye undersøgelser fra Fiskeøkologisk Laboratorium foreligger, har vi forhåbentlig et solidt beslutningsgrundlag for det fremtidige arbejde med genopretningen af vore søer. Vi deltager sammen med Danmarks Naturfredningsforening i det fortsatte arbejde hermed. Hørsholm Vand Som bekendt blev vor næstformand, Kai Aaen Hansen, i slutningen af 2013 indvalgt som forbrugerrepræsentant i Hørsholm Vands bestyrelse. Den officielle indtrædelse i bestyrelsen fandt dog først sted pr. 1. juni Hørsholm Vands kloaknet hører til Danmarks ældste, og renoveringstakten har i mange år ligget på et meget lavt niveau sammenlignet med andre kommuner. Hertil kommer, at tæt ved 80 pct. af kommunens kloaknet er fælleskloakeret, hvilket gør Hørsholm til én af de mest fælleskloakerede kommuner i Danmark. Kombinationen af et forældet og underdimensioneret kloaknet, der er baseret på en høj grad af fælleskloakering, indebærer, at vi har omkring 90 overløb, heraf ca. 40 spildevandsoverløb, hvorfra der løbende udledes spildevand til vore søer og vandløb, og det er selvsagt en betydelig miljømæssig belastning. På den baggrund er det naturligvis af særlig interesse for Sølaugets medlemmer, at der bliver igangsat tiltag, der kan sikre et bedre sø- og vandmiljø i vor kommune. Vi ved fra Hørsholm Vands hjemmeside, at selskabet løbende overvejer disse problemer og igangsætter aktiviteter med henblik på at minimere miljøpåvirkningen mest muligt. Mere konkret har Hørsholm Vand nu fået fastsat nogle objektive miljømål, hvis hensigt er at reducere overløb af spildevand til søer og vandløb. I første omgang etableres der et overvågningsprogram med målestationer til registrering af overløbshændelser fra de væsentligste overløbsbygværker. Tanken er at sikre overholdelse af de fastlagte recipientkvalitetskrav samt at indsamle data, der kan indgå som en del af et beslutningsgrundlag, såfremt yderligere tiltag bliver nødvendige. Vi er overbevist om, at den omstændighed, at der nu er forbrugerrepræsentanter i Hørsholm Vands bestyrelse, vil indebære, at selskabet også fremadrettet vil have fokus på at reducere den miljømæssige belastning.

6 Grønt Råd Det er meget nyttigt for Sølauget at deltage i Grønt Råd. For det første er kontakten til de øvrige grønne foreninger i kommunen nyttig, idet vi har mange sammenfaldende interesser med flere af foreningerne, og jo især med Danmarks Naturfredningsforening. Dernæst er de 2 årlige dialogmøder med Miljøog Planlægningsudvalget vigtige. I disse møder deltager Miljø- og Planlægningsudvalgets formand, Peter Antonsen, og udvalgets øvrige medlemmer kan også deltage. Desværre har fremmødet hidtil været beskedent, og det svækker jo den dialog, som møderne skulle fremme. I dialogmøderne deltager også medarbejdere fra forvaltningen både ledere og sagsbehandlere, og det er naturligvis også nyttigt at kende disse mennesker, når der opstår problemer. Sagerne, som Grønt Råd beskæftiger sig med, er meget forskelligartede, men overraskende mange er af interesse for Sølauget. I det forgangne år har navnlig sagen om Masterplanen for Blårendens opland og Klimatilpasningsplanen, som jeg begge kommer tilbage til om lidt, fyldt meget. Grønt Råd har i mange år presset på for at der skulle udarbejdes en naturstrategi for kommunen. Det var derfor med tilfredshed, at vi konstaterede, at det i Kommuneplanen for blev anført, at der skulle udarbejdes en sådan naturstrategi. På Grønt Råds møde i november 2014 blev rådet præsenteret for et notat, der beskrev det fremtidige arbejde hermed. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget, at der skal udarbejdes en natur- og friluftsplan for kommunen og altså ikke en naturstrategi, som anført i kommuneplanen. Arbejdet hermed er forankret i det, der hedder Team Vej og Park, altså en meget driftsorienteret afdeling. Samtidig er det Grønt Råds opfattelse, at notatet fokuserer mere på naturbenyttelsen end på naturbeskyttelsen. Det er vigtigt, at disse hensyn afbalanceres korrekt i forhold til hinanden, og det er vi i dialog med forvaltningen om. Når det er sagt, skal det straks tilføjes, at det er meget positivt, at der nu kommer gang i dette arbejde. Hvis vi skal bevare Hørsholm Kommune som en attraktiv kommune og det skal vi er det vigtigt, at der kommer fokus på naturen og på hvordan vi behandler den. Klimatilpasningsplanen for Hørsholm Kommune Da klimatilpasningsplanen var i høring afgav vi høringssvar, hvori vi navnlig fremhævede, at vi var tilfredse med, at der blev udarbejdet en klimatilpasningsplan, at vi var tilfredse med planens overordnede mål og retningslinier, men at vi fandt, at planen ikke var et tilstrækkeligt operationelt værktøj til at løse klimatilpasningsproblemerne, og at vi ønskede en meget mere konkret og ambitiøs plan. Klimatilpasningsplanen er nu vedtaget med stort set samme ordlyd som det forslag, der blev sendt i høring. Vore indvendinger mod planen er i et notat fra administra-

7 tionen til kommunalbestyrelsen affærdiget med en bemærkning om, at Klimatilpasningsplanen på det foreliggende niveau har således ikke til formål at beskrive konkrete løsninger på konkrete problemer med en fastlagt tidsplan. Det er vi i bestyrelsen naturligvis ikke tilfredse med. Hvis en plan ikke beskriver, hvad man vil, hvordan man vil det, og hvornår man vil det, så er det ikke en plan. Så er det bare et ligegyldigt slag i luften, og det er ikke i orden at kalde det for en plan. Vi må desværre konstatere, at klimatilpasningsplanen formentlig kun er udarbejdet, fordi kommunerne ifølge en aftale med staten er forpligtet til at lave disse klimatilpasningsplaner, og reelt ønsker Hørsholm Kommune ikke at forpligte sig til noget som helst på dette område. Det er trist, men det ligger jo desværre i forlængelse af den indstilling kommunen har udvist i andre sammenhænge, f. eks. Spildevandsplanen. Det skal dog i retfærdighedens navn tilføjes, at Masterplanen for Blårendens opland, som jeg kommer til nu, er et stort og vigtigt projekt til løsning af klimatilpasningsproblemerne. Masterplan for Blårendens opland Planen går i korthed ud på, at Blårendens opland (dvs Hørsholm Centrum, områderne omkring Alsmosen og Vallerød Mose og hele Folehavekvarteret) separatkloakeres for derved at reducere sandsynligheden for oversvømmelser i oplandet og forbedre vandkvaliteten i områdets søer og vandløb og i Usserød Å. Sølaugets indstilling er, at det er meget positivt, at kommunen nu erkender, at der er store problemer med spildevandet i disse områder, og at man nu agter at gøre noget ved dette. Vi er enige i, at separatkloakering er en god løsning forudsat at overfladespildevandet renses bedst muligt, dvs gennem både sandfang og olieudskiller, inden det udledes i søer og vandløb. Et væsentligt problem i forbindelse med planen var, at et område, hvorpå der ønskes etableret en vådeng, er omfattet af en fredning, og det var usikkert om der kunne opnås en dispensation fra fredningen. Dette problem er nu løst. Vådengen planlægges flyttet til et andet område, hvor den kan etableres uden indgreb i de fredede områder. Herefter kan projektet startes pr. 1. januar Hele projektet forventes gennemført over en 5-årig periode og er altså planlagt til at være færdigt ultimo Vandplanerne De oprindelige vandplaner, der skulle gælde indtil 2015, blev som bekendt erklæret ugyldige. Der er nu lavet nye vandplaner med stort set samme indhold som de gamle, og kommunen arbejder nu med at lave den kommunale vandhandleplan. Den er identisk med den tidligere vandhandleplan, bortset fra, at et afsnit om vedligeholdelse af Flakvad Rende er taget ud.

8 Nu kommer så de såkaldte andengenerationsvandplaner, der skal gælde fra 2015 til Naturstyrelsen har udsendt et arbejdsprogram, og i henhold til den procedure, der er fastlagt, melder de enkelte kommuner i øjeblikket ind, hvad de planlægger af indsatser i forbindelse med andengenerationsvandplanerne. På kommunalbestyrelsesmødet d. 29. september 2014 behandlede kommunalbestyrelsen dette spørgsmål og besluttede at stille forslag om, at den eneste indsats i Hørsholm Kommune i planperioden er, at der udlægges sten og grus i Usserød Å og Flakvad Rende. Begge disse vandløb vurderes i risiko for ikke at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i Omkostningen ved forslaget er knapt kroner. Det skal ses i sammenhæng med, at der i Øresundsregionen fra Statens side er afsat en pulje, som så er fordelt mellem kommunerne efter antal kilometer-vandløb, og så blev der altså kun kroner til Hørsholm Kommune. I bestyrelsen finder vi, at det er en meget beskeden og helt utilfredsstillende indsats i en femårig periode. Vi har ikke haft mulighed for at kommentere på forslaget, der ikke har været i offentlig høring eller lignende, men vi vil følge op på dette spørgsmål, når vandplanerne og de kommunale vandhandleplaner kommer i offentlig høring, og til den tid gøre vore synspunkter gældende. Nyt fra Hørsholm Sølaug Vi har siden sidste årsmøde udsendt 3 nyhedsbreve til medlemmerne i marts, juni og oktober Det er et færre end sidste år, hvilket afspejler, at 2013 var et meget travlt år, medens 2014 har været mere normalt. Det er bestyrelsens hensigt at udsende 3-4 nyhedsbreve om året, naturligvis forudsat, at der er tilstrækkeligt relevant nyhedsstof. Nyhedsbrevene har i det store hele beskæftiget sig med de samme emner, som jeg har omtalt her i beretningen. Vi håber, at I finder nyhedsbrevene interessante og læsværdige, og jeg efterlyser ligesom sidste år input fra jeres side til emner, som I gerne vil have, at vi tager op. Hørsholm Sølaugs hjemmeside Nu er det efterhånden 2 år siden, at vi reviderede vores hjemmeside. Bestyrelsen er fortsat meget tilfredse med den måde, hjemmesiden præsenterer Sølauget på, og vi ser ikke for os, at hjemmesiden revideres i den nærmeste fremtid. Medlemstallet Vi har i alt 39 personlige medlemmer og 6 foreningsmedlemmer. Det er ét personligt medlemskab færre end i Bestyrelsens sammensætning Vor mangeårige kasserer Ejvind Hansen er fraflyttet kommunen og følgelig udtrådt af bestyrelsen. Jeg vil gerne her rette en varm tak til Ejvind for hans mangeårige og store arbejde i bestyrelsen, som har været af uvurderlig betydning for Sølauget.

9 Efter aftale med vore to suppleanter Ole Pagh og Ole Rittermann - er Ole Pagh herefter indtrådt i bestyrelsen med virkning fra 1. februar og fremover Jeg havde håbet, at jeg i denne beretning havde kunnet berette om konkrete fremskridt i form af oprensede søer, lukkede overløb eller lignende. Men det kunne jeg desværre ikke. Det er dog min klare opfattelse, at vi har fået sat vore søer og vandløb og deres tilstand på dagsordenen og har skabt øget opmærksomhed om disse forhold. Men som jeg sagde sidste år, så bliver det et langt sejt træk. Dels må vi konstatere, at kommunen ikke altid rider den dag de sadler, dels må vi konstatere, at genopretningen af tilstanden i en sø er en kompliceret ting, hvor der skal tages hensyn til både flora og fauna. I 2015 ser jeg frem til, at der bliver udarbejdet en handlingsplan for genopretningen af tilstanden i kommunens søer, når vi til sommer får de opdaterede rapporter fra Fiskeøkologisk Laboratorium, og til, at vi får gang i realiseringen af denne handlingsplan. Endvidere forventer jeg, at vandplanerne og vandhandleplanerne kommer til at fylde meget, og også at arbejdet med kommunens Natur- og Friluftsplanen bliver et vigtigt projekt.

REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling

REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 15 25. marts 2011 REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling Torsdag den 10. marts 2011 - kl.19.00-21.00 i det nye auditorium på Rungsted Skole Årsmødet blev indledt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 19 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Lancering af Sølaugets nye hjemmeside 2. Vort høringsindlæg om Vandhandleplanen og Spildevandsplan 3. Søvandringen sammen med Museumsforeningen

Læs mere

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe

DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm og Omegns jagtforening v/flemming Eilsøe Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 25. oktober 2012 Deltagere: Fra Grønt Råd Dansk Ornitologisk Forening v/ Bent Møllmann Jürgensen DN-Hørsholm v/peter Skat Nielsen Friluftsrådet v/ Boris Damsgård Hørsholm

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013

Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Borgermøde om regn- og spildevand på Usserød Skole Tirsdag den 28. maj 2013 Resumé af synspunkter, bemærkninger og spørgsmål. Hørsholm Kommune havde inviteret til dialog om, hvordan vi håndterer fremtidens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere