NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG"

Transkript

1 NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts Bestyrelsens årsberetning for Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling for 2015 blev afholdt som planlagt tirsdag den 24. marts 2015 i det nye auditorium på Rungsted Skole. Årsmødet indledtes med et indlæg fra borgmester Morten Slotved om Natur søer vandløb gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune. Knapt 40 medlemmer og interesserede borgere var mødt frem for at høre om dette spændende emne. En veloplagt borgmester gav forsamlingen en inspirerende og grundig præsentation af kommunens mange aktiviteter, heriblandt specielt med omtale af følgende emner : (a) nedlægning af aflastningsbygværker, (b) regnvandsudledning og separering af spildevand, (c) samarbejdet med nabokommunerne omkring Usserød Å; (d) beredskabsplanen for Usserød Renseanlæg, (e) oprensning af kommunale søer, og (f) udvidelse af vådengen i Blåvandsrenden. Borgmesterens indlæg blev understøttet af en PowerPoint præsentation, som kan ses på Sølaugets hjemmeside : Efter indlægget udspandt der sig en livlig debat, idet mange deltagere benyttede lejligheden til at stille spørgsmål til Morten Slotved eller komme med kommentarer.

2 2. Referat af Hørsholm Sølaugs generalforsamling Derefter afholdt Hørsholm Sølaug sin årlige generalforsamling i henhold til den udsendte indkaldelse med dagsorden i henhold til vedtægterne: a) Valg af dirigent Formanden oplyste, at bestyrelsen havde bedt cand.jur. Lisbeth Friis-Hansen om at være dirigent, og det blev taget til efterretning. Dirigenten takkede for valget, og begyndte med at fastslå, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne, og således var beslutningsdygtig. b) Bestyrelsens beretning for 2014 Dirigenten gav ordet til formanden, der på bestyrelsens vegne aflagde beretning om Sølaugets aktiviteter i 2014 (den skriftlige udgave findes nedenfor). Formanden benyttede lejligheden til at takke Ejvind Hansen, der var fraflyttet kommunen og følgelig udtrådt af bestyrelsen, for hans store og betydningsfulde indsats i Sølaugets bestyrelse siden stiftelsen i Ole Rittermann takkede bestyrelsen for det store arbejde i Da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt af generalforsamlingen. c) Det reviderede regnskab for 2014 d) Budgettet for 2015 e) Fastsættelse af kontingent for 2015 Dirigenten foreslog, at disse tre punkter i overensstemmelse med sædvanlig praksis blev behandlet under et og gav ordet til formanden, der gennemgik årsregnskabet. Indtægterne beløb sig til i alt kroner, hvilket var på niveau med Efter sidste års ekstraordinære udgifter i forbindelse med valg af forbrugerrepræsentanter til Hørsholm Vands bestyrelse, var udgifterne i 2014 igen i et normalt leje og udgjorde kroner, således at årets resultat blev et overskud på kroner. Årets resultat henføres til egenkapitalen, som herefter udgør kroner. Budgettet for 2015 er baseret på en forventet kontingentindtægt på kroner og et udgiftsniveau på kroner, hvorved en beskeden konsolidering på kroner skulle blive mulig. På den baggrund foreslog formanden, at kontingentet fastholdes uændret for 2015, dvs. 150 kroner for enkelthusstande og 250 kroner for kollektive medlemmer. Da der ikke var andre bemærkninger til formandens præsentation, konstaterede dirigenten, at regnskabet for 2014, budgettet for 2015 og kontingentfastsættelsen for 2015 var godkendt af generalforsamlingen.

3 f) Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. g) Valg af bestyrelse og suppleanter Dirigenten oplyste, at bestyrelsen, der består af Klaus Friis-Hansen, Kai Aaen Hansen, Hans Chr. Alsted, Jørgen Lissner og Ole Pagh, var villig til at modtage genvalg. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at bestyrelsen var genvalgt. Suppleanter : Dirigenten oplyste, at Ole Rittermann var villig til genvalg, men at der ikke var noget forslag fra bestyrelsen til den anden suppleant. Dirigenten udbad sig forslag fra salen, og Kaj Lotz tilbød at stille op. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Ole Rittermann og Kaj Lotz var valgt som suppleanter. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Klaus Friis-Hansen, formand Kai Aaen Hansen, næstformand Jørgen Lissner, kasserer Hans Chr. Alsted Ole Pagh h) Valg af revisor Dirigenten oplyste, at Jan Birkedal var villig til genvalg. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Jan Birkedal var valgt. Med hensyn til revisorsuppleant var der ingen forslag hverken fra bestyrelsen eller forsamlingen, og dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingen i lighed med tidligere år afstod fra at vælge revisorsuppleant. i) Eventuelt Under dette punkt drøftedes spørgsmålet om sønavne - foranlediget af at søen på hjørnet af Rungstedvej og Gøgevang både hedder Gluds Dam og Kohavedammen. Formanden oplyste, at der havde været en artikel om sønavne i Nyt fra Hørsholm Sølaug (ref. artiklen Kært barn har (ikke altid) mange navne i nr. 20 fra februar 2013). Hvis der er enighed mellem søejerne, kan man via kommunen få et navn autoriseret af Stednavneudvalget. Det blev også drøftet, hvad man egentlig må på en sø m.h.t. badning, sejlads, skøjteløb osv. Formanden lovede, at dette emne vil blive belyst i et kommende nummer af Nyt fra Hørsholm Sølaug. Da der ikke derudover var nogen, der bad om ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden under mødet, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for god og håndfast ledelse af generalforsamlingen.

4 BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR 2014 Aflagt af Sølaugets formand, Klaus Friis-Hansen på Sølaugets generalforsamling 24. marts 2015 Hvis jeg skal beskrive Hørsholm Sølaugs aktiviteter i 2014 i en enkelt sætning, så er det, at 2014 stod i konsolideringens tegn. Det huskes sikkert, at 2013 var et meget travlt år, hvor vi lykkedes med en række nye initiativer. De vigtigste var nok, at der blev bevilget 1 million kroner om året i fire år til genopretning af tilstanden i kommunale søer, at Kai Aaen Hansen blev valgt ind i Hørsholm Vands bestyrelse, og at jeg selv trådte ind i Grønt Råd som Sølaugets repræsentant. Vi har brugt megen energi på at løbe disse ting i gang i Men der er også sket nye ting af stor vigtighed for vore søer og vandløb. Jeg tænker her i første række på Kommuneplanen for , Klimatilpasningsplanen, Master-planen for Blårendens opland og vandplanerne. Det er disse emner, jeg vil komme ind på i denne beretning. Genopretning af tilstanden i de kommunale søer I forbindelse med budgetforliget i 2013 blev der afsat 1 million kroner om året i fire år til oprensning af de kommunale søer. I bestyrelsens beretning for 2013 nævnte vi, at det gik lidt langsomt med at få sat nogle konkrete projekter i gang. Umiddelbart inden sommerferien havde vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening et møde med administrationen, og vi har også haft et møde i januar 2015, så nu er der omsider kommet gang i sagen. Det er blevet besluttet at starte med at se på to søer ved Kokkedal Slot, som hidtil har været belastet af nogle drænledninger, som nu er nedlagt. Søerne har rekreativ værdi og var derfor velegnede pilotprojekter for søoprensningen. Fiskeøkologisk Laboratorium har lavet en rapport, som peger på at forekomsten af kvælstof og fosfor ikke er voldsom, men at der er en høj forekomst af tungmetaller i bundslammet. På grund af forekomsten af padder, vandsalamander og måske spidssnudet frø er oprensning forstået som fjernelse af bundslammet ikke hensigtsmæssig. Derfor laves der nu en såkaldt paddeundersøgelse, og den bedste måde at genoprette disse søer på er nok, at der laves en plejeplan for søerne med fokus på naturnær pleje af søbredderne og reduktion af indholdet af næringsstoffer gennem gentagne gange at høste en del af undervandsvegetationen. Endvidere er det blevet besluttet, at lave en opdatering af den undersøgelse af 7 søer, der tidligere er undersøgt af Fiskeøkologisk Laboratorium, nemlig Dronningedam, Slotssøen, søen ved Uldvejen, Kodammen, Alsmosen, Ubberød Dam og Springdammen, for at se, hvordan tilstanden i søerne har udviklet sig, samt også at

5 undersøge Kohavedammen og Vallerød Mose. Undersøgelserne afsluttes i august i år og skal danne grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan for oprensningen af søerne i bymidten. Jeg havde jo håbet, at jeg i min beretning i år kunne fortælle, at bundslammet i en eller flere konkrete søer var blevet fjernet. Det er en form for oprensning, der er let at forstå og visualisere. Men som man kan forstå er det ikke så enkelt. Der skal selvfølgelig kun fjernes bundslam, hvis det er den bedste måde at genoprette tilstanden i en given sø, og det var det ikke i det konkrete tilfælde. Jeg har store forventninger til den handlingsplan, der skal laves til efteråret. Når de nye undersøgelser fra Fiskeøkologisk Laboratorium foreligger, har vi forhåbentlig et solidt beslutningsgrundlag for det fremtidige arbejde med genopretningen af vore søer. Vi deltager sammen med Danmarks Naturfredningsforening i det fortsatte arbejde hermed. Hørsholm Vand Som bekendt blev vor næstformand, Kai Aaen Hansen, i slutningen af 2013 indvalgt som forbrugerrepræsentant i Hørsholm Vands bestyrelse. Den officielle indtrædelse i bestyrelsen fandt dog først sted pr. 1. juni Hørsholm Vands kloaknet hører til Danmarks ældste, og renoveringstakten har i mange år ligget på et meget lavt niveau sammenlignet med andre kommuner. Hertil kommer, at tæt ved 80 pct. af kommunens kloaknet er fælleskloakeret, hvilket gør Hørsholm til én af de mest fælleskloakerede kommuner i Danmark. Kombinationen af et forældet og underdimensioneret kloaknet, der er baseret på en høj grad af fælleskloakering, indebærer, at vi har omkring 90 overløb, heraf ca. 40 spildevandsoverløb, hvorfra der løbende udledes spildevand til vore søer og vandløb, og det er selvsagt en betydelig miljømæssig belastning. På den baggrund er det naturligvis af særlig interesse for Sølaugets medlemmer, at der bliver igangsat tiltag, der kan sikre et bedre sø- og vandmiljø i vor kommune. Vi ved fra Hørsholm Vands hjemmeside, at selskabet løbende overvejer disse problemer og igangsætter aktiviteter med henblik på at minimere miljøpåvirkningen mest muligt. Mere konkret har Hørsholm Vand nu fået fastsat nogle objektive miljømål, hvis hensigt er at reducere overløb af spildevand til søer og vandløb. I første omgang etableres der et overvågningsprogram med målestationer til registrering af overløbshændelser fra de væsentligste overløbsbygværker. Tanken er at sikre overholdelse af de fastlagte recipientkvalitetskrav samt at indsamle data, der kan indgå som en del af et beslutningsgrundlag, såfremt yderligere tiltag bliver nødvendige. Vi er overbevist om, at den omstændighed, at der nu er forbrugerrepræsentanter i Hørsholm Vands bestyrelse, vil indebære, at selskabet også fremadrettet vil have fokus på at reducere den miljømæssige belastning.

6 Grønt Råd Det er meget nyttigt for Sølauget at deltage i Grønt Råd. For det første er kontakten til de øvrige grønne foreninger i kommunen nyttig, idet vi har mange sammenfaldende interesser med flere af foreningerne, og jo især med Danmarks Naturfredningsforening. Dernæst er de 2 årlige dialogmøder med Miljøog Planlægningsudvalget vigtige. I disse møder deltager Miljø- og Planlægningsudvalgets formand, Peter Antonsen, og udvalgets øvrige medlemmer kan også deltage. Desværre har fremmødet hidtil været beskedent, og det svækker jo den dialog, som møderne skulle fremme. I dialogmøderne deltager også medarbejdere fra forvaltningen både ledere og sagsbehandlere, og det er naturligvis også nyttigt at kende disse mennesker, når der opstår problemer. Sagerne, som Grønt Råd beskæftiger sig med, er meget forskelligartede, men overraskende mange er af interesse for Sølauget. I det forgangne år har navnlig sagen om Masterplanen for Blårendens opland og Klimatilpasningsplanen, som jeg begge kommer tilbage til om lidt, fyldt meget. Grønt Råd har i mange år presset på for at der skulle udarbejdes en naturstrategi for kommunen. Det var derfor med tilfredshed, at vi konstaterede, at det i Kommuneplanen for blev anført, at der skulle udarbejdes en sådan naturstrategi. På Grønt Råds møde i november 2014 blev rådet præsenteret for et notat, der beskrev det fremtidige arbejde hermed. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget, at der skal udarbejdes en natur- og friluftsplan for kommunen og altså ikke en naturstrategi, som anført i kommuneplanen. Arbejdet hermed er forankret i det, der hedder Team Vej og Park, altså en meget driftsorienteret afdeling. Samtidig er det Grønt Råds opfattelse, at notatet fokuserer mere på naturbenyttelsen end på naturbeskyttelsen. Det er vigtigt, at disse hensyn afbalanceres korrekt i forhold til hinanden, og det er vi i dialog med forvaltningen om. Når det er sagt, skal det straks tilføjes, at det er meget positivt, at der nu kommer gang i dette arbejde. Hvis vi skal bevare Hørsholm Kommune som en attraktiv kommune og det skal vi er det vigtigt, at der kommer fokus på naturen og på hvordan vi behandler den. Klimatilpasningsplanen for Hørsholm Kommune Da klimatilpasningsplanen var i høring afgav vi høringssvar, hvori vi navnlig fremhævede, at vi var tilfredse med, at der blev udarbejdet en klimatilpasningsplan, at vi var tilfredse med planens overordnede mål og retningslinier, men at vi fandt, at planen ikke var et tilstrækkeligt operationelt værktøj til at løse klimatilpasningsproblemerne, og at vi ønskede en meget mere konkret og ambitiøs plan. Klimatilpasningsplanen er nu vedtaget med stort set samme ordlyd som det forslag, der blev sendt i høring. Vore indvendinger mod planen er i et notat fra administra-

7 tionen til kommunalbestyrelsen affærdiget med en bemærkning om, at Klimatilpasningsplanen på det foreliggende niveau har således ikke til formål at beskrive konkrete løsninger på konkrete problemer med en fastlagt tidsplan. Det er vi i bestyrelsen naturligvis ikke tilfredse med. Hvis en plan ikke beskriver, hvad man vil, hvordan man vil det, og hvornår man vil det, så er det ikke en plan. Så er det bare et ligegyldigt slag i luften, og det er ikke i orden at kalde det for en plan. Vi må desværre konstatere, at klimatilpasningsplanen formentlig kun er udarbejdet, fordi kommunerne ifølge en aftale med staten er forpligtet til at lave disse klimatilpasningsplaner, og reelt ønsker Hørsholm Kommune ikke at forpligte sig til noget som helst på dette område. Det er trist, men det ligger jo desværre i forlængelse af den indstilling kommunen har udvist i andre sammenhænge, f. eks. Spildevandsplanen. Det skal dog i retfærdighedens navn tilføjes, at Masterplanen for Blårendens opland, som jeg kommer til nu, er et stort og vigtigt projekt til løsning af klimatilpasningsproblemerne. Masterplan for Blårendens opland Planen går i korthed ud på, at Blårendens opland (dvs Hørsholm Centrum, områderne omkring Alsmosen og Vallerød Mose og hele Folehavekvarteret) separatkloakeres for derved at reducere sandsynligheden for oversvømmelser i oplandet og forbedre vandkvaliteten i områdets søer og vandløb og i Usserød Å. Sølaugets indstilling er, at det er meget positivt, at kommunen nu erkender, at der er store problemer med spildevandet i disse områder, og at man nu agter at gøre noget ved dette. Vi er enige i, at separatkloakering er en god løsning forudsat at overfladespildevandet renses bedst muligt, dvs gennem både sandfang og olieudskiller, inden det udledes i søer og vandløb. Et væsentligt problem i forbindelse med planen var, at et område, hvorpå der ønskes etableret en vådeng, er omfattet af en fredning, og det var usikkert om der kunne opnås en dispensation fra fredningen. Dette problem er nu løst. Vådengen planlægges flyttet til et andet område, hvor den kan etableres uden indgreb i de fredede områder. Herefter kan projektet startes pr. 1. januar Hele projektet forventes gennemført over en 5-årig periode og er altså planlagt til at være færdigt ultimo Vandplanerne De oprindelige vandplaner, der skulle gælde indtil 2015, blev som bekendt erklæret ugyldige. Der er nu lavet nye vandplaner med stort set samme indhold som de gamle, og kommunen arbejder nu med at lave den kommunale vandhandleplan. Den er identisk med den tidligere vandhandleplan, bortset fra, at et afsnit om vedligeholdelse af Flakvad Rende er taget ud.

8 Nu kommer så de såkaldte andengenerationsvandplaner, der skal gælde fra 2015 til Naturstyrelsen har udsendt et arbejdsprogram, og i henhold til den procedure, der er fastlagt, melder de enkelte kommuner i øjeblikket ind, hvad de planlægger af indsatser i forbindelse med andengenerationsvandplanerne. På kommunalbestyrelsesmødet d. 29. september 2014 behandlede kommunalbestyrelsen dette spørgsmål og besluttede at stille forslag om, at den eneste indsats i Hørsholm Kommune i planperioden er, at der udlægges sten og grus i Usserød Å og Flakvad Rende. Begge disse vandløb vurderes i risiko for ikke at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i Omkostningen ved forslaget er knapt kroner. Det skal ses i sammenhæng med, at der i Øresundsregionen fra Statens side er afsat en pulje, som så er fordelt mellem kommunerne efter antal kilometer-vandløb, og så blev der altså kun kroner til Hørsholm Kommune. I bestyrelsen finder vi, at det er en meget beskeden og helt utilfredsstillende indsats i en femårig periode. Vi har ikke haft mulighed for at kommentere på forslaget, der ikke har været i offentlig høring eller lignende, men vi vil følge op på dette spørgsmål, når vandplanerne og de kommunale vandhandleplaner kommer i offentlig høring, og til den tid gøre vore synspunkter gældende. Nyt fra Hørsholm Sølaug Vi har siden sidste årsmøde udsendt 3 nyhedsbreve til medlemmerne i marts, juni og oktober Det er et færre end sidste år, hvilket afspejler, at 2013 var et meget travlt år, medens 2014 har været mere normalt. Det er bestyrelsens hensigt at udsende 3-4 nyhedsbreve om året, naturligvis forudsat, at der er tilstrækkeligt relevant nyhedsstof. Nyhedsbrevene har i det store hele beskæftiget sig med de samme emner, som jeg har omtalt her i beretningen. Vi håber, at I finder nyhedsbrevene interessante og læsværdige, og jeg efterlyser ligesom sidste år input fra jeres side til emner, som I gerne vil have, at vi tager op. Hørsholm Sølaugs hjemmeside Nu er det efterhånden 2 år siden, at vi reviderede vores hjemmeside. Bestyrelsen er fortsat meget tilfredse med den måde, hjemmesiden præsenterer Sølauget på, og vi ser ikke for os, at hjemmesiden revideres i den nærmeste fremtid. Medlemstallet Vi har i alt 39 personlige medlemmer og 6 foreningsmedlemmer. Det er ét personligt medlemskab færre end i Bestyrelsens sammensætning Vor mangeårige kasserer Ejvind Hansen er fraflyttet kommunen og følgelig udtrådt af bestyrelsen. Jeg vil gerne her rette en varm tak til Ejvind for hans mangeårige og store arbejde i bestyrelsen, som har været af uvurderlig betydning for Sølauget.

9 Efter aftale med vore to suppleanter Ole Pagh og Ole Rittermann - er Ole Pagh herefter indtrådt i bestyrelsen med virkning fra 1. februar og fremover Jeg havde håbet, at jeg i denne beretning havde kunnet berette om konkrete fremskridt i form af oprensede søer, lukkede overløb eller lignende. Men det kunne jeg desværre ikke. Det er dog min klare opfattelse, at vi har fået sat vore søer og vandløb og deres tilstand på dagsordenen og har skabt øget opmærksomhed om disse forhold. Men som jeg sagde sidste år, så bliver det et langt sejt træk. Dels må vi konstatere, at kommunen ikke altid rider den dag de sadler, dels må vi konstatere, at genopretningen af tilstanden i en sø er en kompliceret ting, hvor der skal tages hensyn til både flora og fauna. I 2015 ser jeg frem til, at der bliver udarbejdet en handlingsplan for genopretningen af tilstanden i kommunens søer, når vi til sommer får de opdaterede rapporter fra Fiskeøkologisk Laboratorium, og til, at vi får gang i realiseringen af denne handlingsplan. Endvidere forventer jeg, at vandplanerne og vandhandleplanerne kommer til at fylde meget, og også at arbejdet med kommunens Natur- og Friluftsplanen bliver et vigtigt projekt.

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling

REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 15 25. marts 2011 REFERAT af Hørsholm Sølaugs Årsmøde og Generalforsamling Torsdag den 10. marts 2011 - kl.19.00-21.00 i det nye auditorium på Rungsted Skole Årsmødet blev indledt

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 35 18. april 2016 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 30. marts 2016 2. Referat af Sølaugets generalforsamling den 30. marts 2016 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 23 30. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. En million kroner om året til oprensning af kommunale søer 2. Valg af forbrugerrepræsentanter til Hørsholm Vands bestyrelse 3. Særligt

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden:

Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: Generalforsamling afholdtes den 27.marts 2014 kl. 19.30 på vandværkets adresse med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 2013 3. Det reviderede regnskab for 2013. 4. Budget 2014 og takstblad

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer 33 73 0039 Tidligere CVR nr. 88623819 - matr. 0001a Dato: Onsdag den 6. april 2016 k\. 19.00 Sted: Bestyrelse: Cafeen, Louiselund

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Bragesvej 18, 4100 Ringsted info@ringstedforsyning.dk 27.05.2015 www.ringstedvandsamarbejde.dk Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Deltagere: Bent Risom Jørgen

Læs mere

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar

Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Sagsbehandler: Rasmus P V Christiansen: 30-9-2015 Vandhandleplan for Ballerup Kommune - HVIDBOG over Høringssvar Nr. Organisation Resumé Svar/vurdering Ændring i 1 Naturstyrelsen Naturstyrelsen (NST) bemærker

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr. 19 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Lancering af Sølaugets nye hjemmeside 2. Vort høringsindlæg om Vandhandleplanen og Spildevandsplan 3. Søvandringen sammen med Museumsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere