NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG"

Transkript

1 NYT FRA HØRSHOLM SØLAUG Nr marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts Referat af Sølaugets generalforsamling den 24. marts Bestyrelsens årsberetning for Hørsholm Sølaugs årsmøde den 24. marts 2015 Hørsholm Sølaugs årsmøde og generalforsamling for 2015 blev afholdt som planlagt tirsdag den 24. marts 2015 i det nye auditorium på Rungsted Skole. Årsmødet indledtes med et indlæg fra borgmester Morten Slotved om Natur søer vandløb gennemførte og fremadrettede projekter i Hørsholm Kommune. Knapt 40 medlemmer og interesserede borgere var mødt frem for at høre om dette spændende emne. En veloplagt borgmester gav forsamlingen en inspirerende og grundig præsentation af kommunens mange aktiviteter, heriblandt specielt med omtale af følgende emner : (a) nedlægning af aflastningsbygværker, (b) regnvandsudledning og separering af spildevand, (c) samarbejdet med nabokommunerne omkring Usserød Å; (d) beredskabsplanen for Usserød Renseanlæg, (e) oprensning af kommunale søer, og (f) udvidelse af vådengen i Blåvandsrenden. Borgmesterens indlæg blev understøttet af en PowerPoint præsentation, som kan ses på Sølaugets hjemmeside : Efter indlægget udspandt der sig en livlig debat, idet mange deltagere benyttede lejligheden til at stille spørgsmål til Morten Slotved eller komme med kommentarer.

2 2. Referat af Hørsholm Sølaugs generalforsamling Derefter afholdt Hørsholm Sølaug sin årlige generalforsamling i henhold til den udsendte indkaldelse med dagsorden i henhold til vedtægterne: a) Valg af dirigent Formanden oplyste, at bestyrelsen havde bedt cand.jur. Lisbeth Friis-Hansen om at være dirigent, og det blev taget til efterretning. Dirigenten takkede for valget, og begyndte med at fastslå, at generalforsamlingen var blevet indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne, og således var beslutningsdygtig. b) Bestyrelsens beretning for 2014 Dirigenten gav ordet til formanden, der på bestyrelsens vegne aflagde beretning om Sølaugets aktiviteter i 2014 (den skriftlige udgave findes nedenfor). Formanden benyttede lejligheden til at takke Ejvind Hansen, der var fraflyttet kommunen og følgelig udtrådt af bestyrelsen, for hans store og betydningsfulde indsats i Sølaugets bestyrelse siden stiftelsen i Ole Rittermann takkede bestyrelsen for det store arbejde i Da der ikke var yderligere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt af generalforsamlingen. c) Det reviderede regnskab for 2014 d) Budgettet for 2015 e) Fastsættelse af kontingent for 2015 Dirigenten foreslog, at disse tre punkter i overensstemmelse med sædvanlig praksis blev behandlet under et og gav ordet til formanden, der gennemgik årsregnskabet. Indtægterne beløb sig til i alt kroner, hvilket var på niveau med Efter sidste års ekstraordinære udgifter i forbindelse med valg af forbrugerrepræsentanter til Hørsholm Vands bestyrelse, var udgifterne i 2014 igen i et normalt leje og udgjorde kroner, således at årets resultat blev et overskud på kroner. Årets resultat henføres til egenkapitalen, som herefter udgør kroner. Budgettet for 2015 er baseret på en forventet kontingentindtægt på kroner og et udgiftsniveau på kroner, hvorved en beskeden konsolidering på kroner skulle blive mulig. På den baggrund foreslog formanden, at kontingentet fastholdes uændret for 2015, dvs. 150 kroner for enkelthusstande og 250 kroner for kollektive medlemmer. Da der ikke var andre bemærkninger til formandens præsentation, konstaterede dirigenten, at regnskabet for 2014, budgettet for 2015 og kontingentfastsættelsen for 2015 var godkendt af generalforsamlingen.

3 f) Behandling af indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. g) Valg af bestyrelse og suppleanter Dirigenten oplyste, at bestyrelsen, der består af Klaus Friis-Hansen, Kai Aaen Hansen, Hans Chr. Alsted, Jørgen Lissner og Ole Pagh, var villig til at modtage genvalg. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at bestyrelsen var genvalgt. Suppleanter : Dirigenten oplyste, at Ole Rittermann var villig til genvalg, men at der ikke var noget forslag fra bestyrelsen til den anden suppleant. Dirigenten udbad sig forslag fra salen, og Kaj Lotz tilbød at stille op. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Ole Rittermann og Kaj Lotz var valgt som suppleanter. På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Klaus Friis-Hansen, formand Kai Aaen Hansen, næstformand Jørgen Lissner, kasserer Hans Chr. Alsted Ole Pagh h) Valg af revisor Dirigenten oplyste, at Jan Birkedal var villig til genvalg. Da der ikke var andre forslag, konstaterede dirigenten, at Jan Birkedal var valgt. Med hensyn til revisorsuppleant var der ingen forslag hverken fra bestyrelsen eller forsamlingen, og dirigenten konstaterede derfor, at generalforsamlingen i lighed med tidligere år afstod fra at vælge revisorsuppleant. i) Eventuelt Under dette punkt drøftedes spørgsmålet om sønavne - foranlediget af at søen på hjørnet af Rungstedvej og Gøgevang både hedder Gluds Dam og Kohavedammen. Formanden oplyste, at der havde været en artikel om sønavne i Nyt fra Hørsholm Sølaug (ref. artiklen Kært barn har (ikke altid) mange navne i nr. 20 fra februar 2013). Hvis der er enighed mellem søejerne, kan man via kommunen få et navn autoriseret af Stednavneudvalget. Det blev også drøftet, hvad man egentlig må på en sø m.h.t. badning, sejlads, skøjteløb osv. Formanden lovede, at dette emne vil blive belyst i et kommende nummer af Nyt fra Hørsholm Sølaug. Da der ikke derudover var nogen, der bad om ordet, konstaterede dirigenten, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden under mødet, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for god og håndfast ledelse af generalforsamlingen.

4 BESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR 2014 Aflagt af Sølaugets formand, Klaus Friis-Hansen på Sølaugets generalforsamling 24. marts 2015 Hvis jeg skal beskrive Hørsholm Sølaugs aktiviteter i 2014 i en enkelt sætning, så er det, at 2014 stod i konsolideringens tegn. Det huskes sikkert, at 2013 var et meget travlt år, hvor vi lykkedes med en række nye initiativer. De vigtigste var nok, at der blev bevilget 1 million kroner om året i fire år til genopretning af tilstanden i kommunale søer, at Kai Aaen Hansen blev valgt ind i Hørsholm Vands bestyrelse, og at jeg selv trådte ind i Grønt Råd som Sølaugets repræsentant. Vi har brugt megen energi på at løbe disse ting i gang i Men der er også sket nye ting af stor vigtighed for vore søer og vandløb. Jeg tænker her i første række på Kommuneplanen for , Klimatilpasningsplanen, Master-planen for Blårendens opland og vandplanerne. Det er disse emner, jeg vil komme ind på i denne beretning. Genopretning af tilstanden i de kommunale søer I forbindelse med budgetforliget i 2013 blev der afsat 1 million kroner om året i fire år til oprensning af de kommunale søer. I bestyrelsens beretning for 2013 nævnte vi, at det gik lidt langsomt med at få sat nogle konkrete projekter i gang. Umiddelbart inden sommerferien havde vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening et møde med administrationen, og vi har også haft et møde i januar 2015, så nu er der omsider kommet gang i sagen. Det er blevet besluttet at starte med at se på to søer ved Kokkedal Slot, som hidtil har været belastet af nogle drænledninger, som nu er nedlagt. Søerne har rekreativ værdi og var derfor velegnede pilotprojekter for søoprensningen. Fiskeøkologisk Laboratorium har lavet en rapport, som peger på at forekomsten af kvælstof og fosfor ikke er voldsom, men at der er en høj forekomst af tungmetaller i bundslammet. På grund af forekomsten af padder, vandsalamander og måske spidssnudet frø er oprensning forstået som fjernelse af bundslammet ikke hensigtsmæssig. Derfor laves der nu en såkaldt paddeundersøgelse, og den bedste måde at genoprette disse søer på er nok, at der laves en plejeplan for søerne med fokus på naturnær pleje af søbredderne og reduktion af indholdet af næringsstoffer gennem gentagne gange at høste en del af undervandsvegetationen. Endvidere er det blevet besluttet, at lave en opdatering af den undersøgelse af 7 søer, der tidligere er undersøgt af Fiskeøkologisk Laboratorium, nemlig Dronningedam, Slotssøen, søen ved Uldvejen, Kodammen, Alsmosen, Ubberød Dam og Springdammen, for at se, hvordan tilstanden i søerne har udviklet sig, samt også at

5 undersøge Kohavedammen og Vallerød Mose. Undersøgelserne afsluttes i august i år og skal danne grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan for oprensningen af søerne i bymidten. Jeg havde jo håbet, at jeg i min beretning i år kunne fortælle, at bundslammet i en eller flere konkrete søer var blevet fjernet. Det er en form for oprensning, der er let at forstå og visualisere. Men som man kan forstå er det ikke så enkelt. Der skal selvfølgelig kun fjernes bundslam, hvis det er den bedste måde at genoprette tilstanden i en given sø, og det var det ikke i det konkrete tilfælde. Jeg har store forventninger til den handlingsplan, der skal laves til efteråret. Når de nye undersøgelser fra Fiskeøkologisk Laboratorium foreligger, har vi forhåbentlig et solidt beslutningsgrundlag for det fremtidige arbejde med genopretningen af vore søer. Vi deltager sammen med Danmarks Naturfredningsforening i det fortsatte arbejde hermed. Hørsholm Vand Som bekendt blev vor næstformand, Kai Aaen Hansen, i slutningen af 2013 indvalgt som forbrugerrepræsentant i Hørsholm Vands bestyrelse. Den officielle indtrædelse i bestyrelsen fandt dog først sted pr. 1. juni Hørsholm Vands kloaknet hører til Danmarks ældste, og renoveringstakten har i mange år ligget på et meget lavt niveau sammenlignet med andre kommuner. Hertil kommer, at tæt ved 80 pct. af kommunens kloaknet er fælleskloakeret, hvilket gør Hørsholm til én af de mest fælleskloakerede kommuner i Danmark. Kombinationen af et forældet og underdimensioneret kloaknet, der er baseret på en høj grad af fælleskloakering, indebærer, at vi har omkring 90 overløb, heraf ca. 40 spildevandsoverløb, hvorfra der løbende udledes spildevand til vore søer og vandløb, og det er selvsagt en betydelig miljømæssig belastning. På den baggrund er det naturligvis af særlig interesse for Sølaugets medlemmer, at der bliver igangsat tiltag, der kan sikre et bedre sø- og vandmiljø i vor kommune. Vi ved fra Hørsholm Vands hjemmeside, at selskabet løbende overvejer disse problemer og igangsætter aktiviteter med henblik på at minimere miljøpåvirkningen mest muligt. Mere konkret har Hørsholm Vand nu fået fastsat nogle objektive miljømål, hvis hensigt er at reducere overløb af spildevand til søer og vandløb. I første omgang etableres der et overvågningsprogram med målestationer til registrering af overløbshændelser fra de væsentligste overløbsbygværker. Tanken er at sikre overholdelse af de fastlagte recipientkvalitetskrav samt at indsamle data, der kan indgå som en del af et beslutningsgrundlag, såfremt yderligere tiltag bliver nødvendige. Vi er overbevist om, at den omstændighed, at der nu er forbrugerrepræsentanter i Hørsholm Vands bestyrelse, vil indebære, at selskabet også fremadrettet vil have fokus på at reducere den miljømæssige belastning.

6 Grønt Råd Det er meget nyttigt for Sølauget at deltage i Grønt Råd. For det første er kontakten til de øvrige grønne foreninger i kommunen nyttig, idet vi har mange sammenfaldende interesser med flere af foreningerne, og jo især med Danmarks Naturfredningsforening. Dernæst er de 2 årlige dialogmøder med Miljøog Planlægningsudvalget vigtige. I disse møder deltager Miljø- og Planlægningsudvalgets formand, Peter Antonsen, og udvalgets øvrige medlemmer kan også deltage. Desværre har fremmødet hidtil været beskedent, og det svækker jo den dialog, som møderne skulle fremme. I dialogmøderne deltager også medarbejdere fra forvaltningen både ledere og sagsbehandlere, og det er naturligvis også nyttigt at kende disse mennesker, når der opstår problemer. Sagerne, som Grønt Råd beskæftiger sig med, er meget forskelligartede, men overraskende mange er af interesse for Sølauget. I det forgangne år har navnlig sagen om Masterplanen for Blårendens opland og Klimatilpasningsplanen, som jeg begge kommer tilbage til om lidt, fyldt meget. Grønt Råd har i mange år presset på for at der skulle udarbejdes en naturstrategi for kommunen. Det var derfor med tilfredshed, at vi konstaterede, at det i Kommuneplanen for blev anført, at der skulle udarbejdes en sådan naturstrategi. På Grønt Råds møde i november 2014 blev rådet præsenteret for et notat, der beskrev det fremtidige arbejde hermed. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen nu har vedtaget, at der skal udarbejdes en natur- og friluftsplan for kommunen og altså ikke en naturstrategi, som anført i kommuneplanen. Arbejdet hermed er forankret i det, der hedder Team Vej og Park, altså en meget driftsorienteret afdeling. Samtidig er det Grønt Råds opfattelse, at notatet fokuserer mere på naturbenyttelsen end på naturbeskyttelsen. Det er vigtigt, at disse hensyn afbalanceres korrekt i forhold til hinanden, og det er vi i dialog med forvaltningen om. Når det er sagt, skal det straks tilføjes, at det er meget positivt, at der nu kommer gang i dette arbejde. Hvis vi skal bevare Hørsholm Kommune som en attraktiv kommune og det skal vi er det vigtigt, at der kommer fokus på naturen og på hvordan vi behandler den. Klimatilpasningsplanen for Hørsholm Kommune Da klimatilpasningsplanen var i høring afgav vi høringssvar, hvori vi navnlig fremhævede, at vi var tilfredse med, at der blev udarbejdet en klimatilpasningsplan, at vi var tilfredse med planens overordnede mål og retningslinier, men at vi fandt, at planen ikke var et tilstrækkeligt operationelt værktøj til at løse klimatilpasningsproblemerne, og at vi ønskede en meget mere konkret og ambitiøs plan. Klimatilpasningsplanen er nu vedtaget med stort set samme ordlyd som det forslag, der blev sendt i høring. Vore indvendinger mod planen er i et notat fra administra-

7 tionen til kommunalbestyrelsen affærdiget med en bemærkning om, at Klimatilpasningsplanen på det foreliggende niveau har således ikke til formål at beskrive konkrete løsninger på konkrete problemer med en fastlagt tidsplan. Det er vi i bestyrelsen naturligvis ikke tilfredse med. Hvis en plan ikke beskriver, hvad man vil, hvordan man vil det, og hvornår man vil det, så er det ikke en plan. Så er det bare et ligegyldigt slag i luften, og det er ikke i orden at kalde det for en plan. Vi må desværre konstatere, at klimatilpasningsplanen formentlig kun er udarbejdet, fordi kommunerne ifølge en aftale med staten er forpligtet til at lave disse klimatilpasningsplaner, og reelt ønsker Hørsholm Kommune ikke at forpligte sig til noget som helst på dette område. Det er trist, men det ligger jo desværre i forlængelse af den indstilling kommunen har udvist i andre sammenhænge, f. eks. Spildevandsplanen. Det skal dog i retfærdighedens navn tilføjes, at Masterplanen for Blårendens opland, som jeg kommer til nu, er et stort og vigtigt projekt til løsning af klimatilpasningsproblemerne. Masterplan for Blårendens opland Planen går i korthed ud på, at Blårendens opland (dvs Hørsholm Centrum, områderne omkring Alsmosen og Vallerød Mose og hele Folehavekvarteret) separatkloakeres for derved at reducere sandsynligheden for oversvømmelser i oplandet og forbedre vandkvaliteten i områdets søer og vandløb og i Usserød Å. Sølaugets indstilling er, at det er meget positivt, at kommunen nu erkender, at der er store problemer med spildevandet i disse områder, og at man nu agter at gøre noget ved dette. Vi er enige i, at separatkloakering er en god løsning forudsat at overfladespildevandet renses bedst muligt, dvs gennem både sandfang og olieudskiller, inden det udledes i søer og vandløb. Et væsentligt problem i forbindelse med planen var, at et område, hvorpå der ønskes etableret en vådeng, er omfattet af en fredning, og det var usikkert om der kunne opnås en dispensation fra fredningen. Dette problem er nu løst. Vådengen planlægges flyttet til et andet område, hvor den kan etableres uden indgreb i de fredede områder. Herefter kan projektet startes pr. 1. januar Hele projektet forventes gennemført over en 5-årig periode og er altså planlagt til at være færdigt ultimo Vandplanerne De oprindelige vandplaner, der skulle gælde indtil 2015, blev som bekendt erklæret ugyldige. Der er nu lavet nye vandplaner med stort set samme indhold som de gamle, og kommunen arbejder nu med at lave den kommunale vandhandleplan. Den er identisk med den tidligere vandhandleplan, bortset fra, at et afsnit om vedligeholdelse af Flakvad Rende er taget ud.

8 Nu kommer så de såkaldte andengenerationsvandplaner, der skal gælde fra 2015 til Naturstyrelsen har udsendt et arbejdsprogram, og i henhold til den procedure, der er fastlagt, melder de enkelte kommuner i øjeblikket ind, hvad de planlægger af indsatser i forbindelse med andengenerationsvandplanerne. På kommunalbestyrelsesmødet d. 29. september 2014 behandlede kommunalbestyrelsen dette spørgsmål og besluttede at stille forslag om, at den eneste indsats i Hørsholm Kommune i planperioden er, at der udlægges sten og grus i Usserød Å og Flakvad Rende. Begge disse vandløb vurderes i risiko for ikke at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i Omkostningen ved forslaget er knapt kroner. Det skal ses i sammenhæng med, at der i Øresundsregionen fra Statens side er afsat en pulje, som så er fordelt mellem kommunerne efter antal kilometer-vandløb, og så blev der altså kun kroner til Hørsholm Kommune. I bestyrelsen finder vi, at det er en meget beskeden og helt utilfredsstillende indsats i en femårig periode. Vi har ikke haft mulighed for at kommentere på forslaget, der ikke har været i offentlig høring eller lignende, men vi vil følge op på dette spørgsmål, når vandplanerne og de kommunale vandhandleplaner kommer i offentlig høring, og til den tid gøre vore synspunkter gældende. Nyt fra Hørsholm Sølaug Vi har siden sidste årsmøde udsendt 3 nyhedsbreve til medlemmerne i marts, juni og oktober Det er et færre end sidste år, hvilket afspejler, at 2013 var et meget travlt år, medens 2014 har været mere normalt. Det er bestyrelsens hensigt at udsende 3-4 nyhedsbreve om året, naturligvis forudsat, at der er tilstrækkeligt relevant nyhedsstof. Nyhedsbrevene har i det store hele beskæftiget sig med de samme emner, som jeg har omtalt her i beretningen. Vi håber, at I finder nyhedsbrevene interessante og læsværdige, og jeg efterlyser ligesom sidste år input fra jeres side til emner, som I gerne vil have, at vi tager op. Hørsholm Sølaugs hjemmeside Nu er det efterhånden 2 år siden, at vi reviderede vores hjemmeside. Bestyrelsen er fortsat meget tilfredse med den måde, hjemmesiden præsenterer Sølauget på, og vi ser ikke for os, at hjemmesiden revideres i den nærmeste fremtid. Medlemstallet Vi har i alt 39 personlige medlemmer og 6 foreningsmedlemmer. Det er ét personligt medlemskab færre end i Bestyrelsens sammensætning Vor mangeårige kasserer Ejvind Hansen er fraflyttet kommunen og følgelig udtrådt af bestyrelsen. Jeg vil gerne her rette en varm tak til Ejvind for hans mangeårige og store arbejde i bestyrelsen, som har været af uvurderlig betydning for Sølauget.

9 Efter aftale med vore to suppleanter Ole Pagh og Ole Rittermann - er Ole Pagh herefter indtrådt i bestyrelsen med virkning fra 1. februar og fremover Jeg havde håbet, at jeg i denne beretning havde kunnet berette om konkrete fremskridt i form af oprensede søer, lukkede overløb eller lignende. Men det kunne jeg desværre ikke. Det er dog min klare opfattelse, at vi har fået sat vore søer og vandløb og deres tilstand på dagsordenen og har skabt øget opmærksomhed om disse forhold. Men som jeg sagde sidste år, så bliver det et langt sejt træk. Dels må vi konstatere, at kommunen ikke altid rider den dag de sadler, dels må vi konstatere, at genopretningen af tilstanden i en sø er en kompliceret ting, hvor der skal tages hensyn til både flora og fauna. I 2015 ser jeg frem til, at der bliver udarbejdet en handlingsplan for genopretningen af tilstanden i kommunens søer, når vi til sommer får de opdaterede rapporter fra Fiskeøkologisk Laboratorium, og til, at vi får gang i realiseringen af denne handlingsplan. Endvidere forventer jeg, at vandplanerne og vandhandleplanerne kommer til at fylde meget, og også at arbejdet med kommunens Natur- og Friluftsplanen bliver et vigtigt projekt.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid.

politisk hold. Og for ejerne kan det, indtil der findes andre løsninger, kun betyde længere sagsbehandlingstid. Referat af BYFOs generalforsamling anno 2005 BYFOs generalforsamling afvikledes i år lørdag den 17. september på den smukke fynske herregård, Krengerup, hvor kammerherre og kammerherreinde Carl Iver greve

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014

Antennelauget Ibsgården. Referat af generalforsamling 2014 Antennelauget Ibsgården Referat af generalforsamling 2014 Den 11. marts 2014 kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Himmelev Skoles Festsal. Antal fremmødte: 49 Punkt A) Valg af dirigent Formanden

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af foreningens ordinære generalforsamling

Referat af foreningens ordinære generalforsamling Referat af foreningens ordinære generalforsamling Torsdag den 28. april 2011, kl. 19:00 22:30 på Sølyst På generalforsamlingen deltog 170 medlemmer. Fra bestyrelsen mødte: Susanne Thorkilsen (formand),

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere