-76- Hovedbestyrelsesmøde afholdt fredag den 13. april og lørdag den 14. april 2012 på Blommenslyst Kro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-76- Hovedbestyrelsesmøde afholdt fredag den 13. april og lørdag den 14. april 2012 på Blommenslyst Kro."

Transkript

1 Hovedbestyrelsesreferat for perioden Hovedbestyrelsesmøde afholdt fredag den 13. april og lørdag den 14. april 2012 på Blommenslyst Kro. Der deltog 36 Hovedbestyrelsesmedlemmer Forbundsformand Preben Jacobsen Næstformand Carsten Bjørk Olsen Generalsekretær Mogens Ginnerup-Nielsen Der var afbud fra: Bent Hougaarad Grenå Kreds Jan Junker Vejle Kreds Allan Blom Nielsen Esbjerg Kreds (Leif Juulsen deltog i stedet) Hovedbestyrelsen mindedes med et minuts stilhed Elo Lund, som afgik ved døden d. 25. marts Preben Jacobsen bød velkommen til de nye medlemmer af Hovedbestyrelsen samt Mogens Olsen, som indtræder som kongresvalgt revisor i stedet for Mogens Jensen. Lis Kock takkede for Hovedbestyrelsens opmærksomhed ved hendes runde fødselsdag. Dagsorden: Punkt 1. Valg af dirigent. Punkt 2. Til Beslutning: a. Godkendelse af dagsorden. b. Godkendelse af protokol fra 7. oktober og 19. november c. Underskrift af protokol fra 7. oktober og 19. november d. Regnskab e. Budgetkontrol. pr f. Hørsholm Haveforening, optagelse af lån. g. Kvarterløft Haraldsgade/ Lersøparken. g2. Æresmedlemmer. Punkt 3. Til Orientering. h. Nedsatte udvalg: Infoudvalg.

2 -77- Kongresudvalg. Købs- og salgsudvalg. Redaktionsudvalg. Konsulent- og Miljøudvalg. Organisationsudvalg. Spildevandsudvalg. Anlægsudvalg. i. Prisudvalg, Naturstyrelsen. j. Administrationsordning. k. Opdatering af vurderingsformænd. l. Nye foreninger. m. Retssager. n. Lejekontrakter København Kommune. o. Nordisk- og Internationalt kolonihavesamarbejde. p. Kloakering. q. Naturklagenævnets afgørelser. r. Tinglysning. s. Løbende sager. t. Siden sidst, forbundskontoret. u. Næste HB-møde. Punkt 4. Eventuelt. Punkt 1. Valg af dirigent. Niels Tornbo blev valgt. Punkt 2. Til beslutning. Punkt 2 a. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt g2. Punkt 2 b. Godkendelse af protokol fra 7. oktober og 19. november Protokollerne blev godkendt. Punkt 2 c. Underskrift af protokol fra 7. oktober og 19. november Protokollerne blev underskrevet.

3 -78- Punkt 2 d. Regnskab Egon Petersen gennemgik det udsendte regnskab og besvarede spørgsmål. Regnskabet blev herefter godkendt. Punkt 2 e. Budgetkontrol pr Mogens Ginnerup-Nielsen gennemgik den udsendte budgetkontroludskrift. Gennemgangen blev taget til efterretning. Punkt 2 f. Hørsholm Haveforening, optagelse af lån. Preben Jacobsen oplyste, at Hørsholm Haveforening nu havde gennemført sit kloakeringsprojekt. Den midlertidige projektfinansiering skulle nu konverteres til et varigt banklån i Nordea, som havde forlangt at få sikkerhed for lånet i de faste ejendomme, som foreningen lå på. Da den ene af disse ejendomme på ca.8 hektar tilhørte forbundet forudsattes Hovedbestyrelsens tilslutning til belåningen. Preben Jacobsen oplyste endvidere, at forbundet var orienteret om lånet fra banken, og at der endnu ikke, trods gentagne opfordringer hertil, var modtaget nogen henvendelse fra foreningen om sagen. Forbundets ejendom i Hørsholm var belagt med klausuler af Hørsholm kommune som gjorde, at ejendommen reelt kun kunne anvendes til det nuværende formål, ligesom der ikke var nogen indtægter på ejendommen. Ejendommen havde således igen reel værdi for forbundet. Sagen blev drøftet, og der blev fra mange sider udtrykt skarp kritik af, at foreningen end ikke havde henvendt sig til forbundet om belåningsspørgsmålet, og at sagen dermed var dårligt oplyst. Preben Jacobsen var enig i kritikken, men fandt dog, at der var grundlag for at vise imødekommenhed, ikke mindst da kloakeringen allerede var gennemført i praksis. Han indstillede derfor, at Hovedbestyrelsen bemyndigede Forretningsudvalget til at viderebehandle sagen og træffe beslutning om belåning af forbundets ejendom i Hørsholm, når der var tilvejebragt et tilstrækkeligt grundlag herfor. Hovedbestyrelsen tiltrådte Preben Jacobsens forslag, idet dog 2 stemte imod og 3 tilkendegav, at de hverken stemte for eller imod. Punkt 2 g. Kvarterløft Haraldsgade/ Lersøparken. Preben Jacobsen redegjorde for Købehavns Kommunes kvarterløftprojekt Haraldsgade, hvori indgået etablering af en daghaveforening med henblik på at fremme integration af indvandrere og økologisk dyrkning. Det var kommunens ønske, at den nydannede forening blev medlem af Kolonihaveforbundet. På det seneste møde i Berthelsen Fonden var det blevet besluttet at finansiere opsætning af en container Et Fransk havehus i foreningen som skulle tjene som opbevaringssted for medlemmernes

4 -79- haveredskaber, værktøj mm. Forretningsudvalget havde endvidere besluttet at forbundet kunne yde teknisk bistand til etablering af foreningen i anlægsfasen i form af praktisk rådgivning fra Grethe Bjerregaard og Ole Stattau samt evt. en projektstyringskyndig. Det havde endvidere været på tale at finansiere opstilling af en toiletcontainer, men grundlaget for dette var bortfaldet, idet Kommunen ikke ville yde nogen form for driftsstøtte hertil. Forretningsudvalget havde endelig drøftet en lempelig indslusningsordning for den nye forening med hensyn til betaling af forbunds- og kredskontingent. Forretningsudvalget havde tilsluttet sig en ordning hvorefter foreningen som en enkeltstående særordning og uden præcedens kunne betale et nedsat kontingent i en femårig periode, således at der de første 2 år betales kr. 50 årligt pr. medlem, de efterfølgende 3 år kr. 100 pr. medlem, og derefter fuld kontingent. Kredskontingentet skulle nedsættes tilsvarende procentuelt. Preben Jacobsen ønskede hovedbestyrelsens tilslutning til at man tilbød foreningen denne indslusningsordning. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig dette, idet dog 1 stemte imod. Punkt 2 g2. Æresmedlemmer. Preben Jacobsen foreslog 3 personer til udnævnelse som Æresmedlem af forbundet. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forlaget. Punkt 3. Til orientering. Punkt 3 h. Nedsatte udvalg: Infoudvalget. Carsten Bjørk Olsen redegjorde for den gennemførte kursusvirksomhed, herunder det nye kasserkursus med deltagelse af ekstern lærer. Der var tilrettelagt et ekstra kursus for Kreds IV i maj måned. Infoudvalget arbejdede stadig med planlægningen af introkurserne for bestyrelser. Jens Krumholt spurgte, om der ikke kunne arrangeres nogle kurser i benyttelse af hjertestarter, hvilket forslag ville blive taget under overvejelse. Kongresudvalget. Frede Kristensen oplyste, at hele arrangementet nu næsten var på plads, ligesom programmet var under trykning. Preben Jacobsen ønskede hovedbestyrelsens tilslutning til, at placeringen af de enkelte kredses delegerede ved bordene i mødesalen afgjordes ved lodtrækning. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig dette.

5 Købs- og salgsudvalget Preben Jacobsen oplyste, at udvalget netop havde holdt møde, hvor forslag til kongressen var blevet identificeret. Forslagene ville blive forelagt Hovedbestyrelsen på mødet i juli. Redaktionsudvalget. Preben Jacobsen oplyste, at en total fornyelse af forbundets hjemmeside havde vist sig at ville blive meget bekostelig og tidskrævende. Man havde derfor besluttet at gå mere gradvist til værks ved indledningsvis at overflytte hjemmesiden til en ny udviklings- og vedligeholdelses platform og i forbindelse hermed foretage en række synlige men teknisk enklere ændringer på hjemmesiden på 3 specifikke områder. Det grønne hjørne ville blive gjort lettere tilgængeligt, og der ville blive etableret et nyt foreningssystem, som skulle indeholde en række basisoplysninger om den enkelte forening, og som skulle vedligeholdes af foreningerne selv. Endelig skulle hjemmesidens opsætning revideres, og der skulle ske en tydeligere opdeling i stof, som var rettet mod almenheden og stof, som alene rettede sig til forbundets foreninger og tillidsfolk. Preben Jacobsen oplyste endelig, at forbundet havde forlænget aftalen vedr. opsætning og trykning af Havebladet med Rosendahl for yderligere 2 år. Konsulent- og Miljøudvalget. Peter Rønning-Bæk oplyste, at der havde været afholdt konsulentmøde i Randers, hvor konsulenterne blandt andet havde besøgt Randers Regnskov. Der havde desuden været møde i konsulentudvalget, hvor man blandt andet havde drøftet skolehaver. Preben Jacobsen oplyste, at drøftelserne vedr. projektløft Haraldsgade havde bragt Forbundet i kontakt med Københavns Skolehaver, som havde haver i Lersøparken, hvor over børn hvert år fik mulighed for at dyrke grønsager og blomster. Organisationsudvalget. Der var enighed om, at udvalgets arbejde var afsluttet. Spildevandsudvalget. Frede Kristensen oplyste, at det planlagte møde på Blommenslyst havde måttet aflyses på grund af frafald. Han oplyste endvidere, at Aarhus Kommune havde vedtaget sin spildevandsplan, som havde slutdato i Inger Kløjgaard orienterede om Ålborg Kommunes spildevandsplaner. En fuld kloakering i haveforeningerne ville koste kr. plus stikledning pr. have, i alt

6 kr. Kommunen havde foreslået at man i stedet for overvejede samletanke til en samlet udgift på kun kr. Preben Jacobsen advarede om, at samletanke kunne vise sig at være en meget dårlig og i det lange løb dyr løsning, man måtte således ikke glemme de løbende driftsudgifter der var forbundet ved samletankene. Kirsten Holm oplyste, at Ballerup Kommune nu havde fremlagt en endelig spildevandsplan, og John Bruun oplyste at gennemførelsen af spildevandsplanen i Holstebro Kommune forløb smertefrit med en kommunal finansiering med en rente på diskontoen plus 3%. Endelig oplyste Karen Keis Hansen, at Køge Kommune nu også var begyndt at røre på sig med hensyn til spildevandsplan. Preben Jacobsen gav tilsagn om at udsende Advokat Liedkes notater vedr. fordelingen af udgifter i forbindelse med kloakering. Anlægsudvalget. - Punkt 3 i. Prisudvalg, Naturstyrelsen. Preben Jacobsen oplyste, at forbundets vedvarende pres for at få gjort noget ved markedsprisen nu havde virket, således at der var nedsat et udvalg under Miljøministeriet med den opgave at se på problemerne. Udvalget arbejdede i øjeblikket med at afdække lejeniveauet for kolonihaver og prisniveauet for kolonihavehuse. Det var endnu for tidligt at spå om udfaldet af udvalgets arbejde, men forbundets holdning i drøftelserne var den, at man ønskede at vende tilbage til den ordning, der tidligere var gældende, hvor kommunerne stod frit til at forhandle de lejeaftaler med forbundet, som de ønskede. Punkt 3 j. Administrationsordning. Preben Jacobsen oplyste, at der stadig var god interesse for administrationsordningen. Han opfordrede Hovedbestyrelsens medlemmer til at reklamere for ordningen i kredsene. Punkt 3 k. Opdatering af vurderingsformænd. Preben Jacobsen erindrede om registret for vurderingsformænd i foreningssystemet. Langt fra alle var endnu tilmeldt, hvilket vanskelig gjorde kommunikationen med vurderingsudvalgene.

7 Punkt 3 l. Nye foreninger Tingene kørte nu fint både i Ishøjgard og Skjoldhøj. Der var et par nye foreninger undervejs i Holbæk samt en lille forening i København som medlemmer. Endelig ville H/F Fjordglimt tage op på sin generalforsamling, om den skulle indmeldes i forbundet. Punkt 3 m. Retsager. Preben Jacobsen redegjorde kort for de verserende retssager, der var ikke kommet nye til. Punkt 3 n. Lejekontrakter Københavns Kommune. Preben Jacobsen oplyste, at der havde været afholdt møde med Københavns Kommune angående lovliggørelse af ulovligt byggeri. Punkt 3 o. Nordisk- og Internationalt kolonihavesamarbejde. Preben Jacobsen oplyste at der havde været generalforsamling i det Internationale Kolonihaveforbund i Luxemburg. Emnet for generalforsamlingen havde bl.a. været lobbyarbejde i forhold til EU. Der ville blive afholdt Nordisk møde i København i begyndelsen af juni, hvor man ville drøfte igangsættelse af et par fælles projekter samt et udbygget samarbejde vedr. Havebladet mellem Danmark og Sverige. Punkt 3 p. Kloakering. John Bruun blev udpeget som medlem af Spildevandsudvalget i stedet for Per Ysbæk- Nielsen. Endvidere blev Inga Jørgensen genudpeget til udvalget. Jens Krumholt bad om en oversigt over de foreninger, der allerede havde gennemført kloakering med henblik på at man kunne kontakte foreningerne og udveksle erfaringer. Preben Jacobsen lovede, at forbundskontoret ville forsøge at etablere en sådan oversigt. Punkt 3 q. Naturklagenævnets afgørelser. Preben Jacobsen omtalte den divergerende praksis, som forskellige Kommuner anlagde med hensyn til, om de ønskede at gribe ind selv i forbindelse med ulovligt byggeri. Tårnby Kommune havde afvist overhovedet at beskæftige sig med et eksisterende byggeri, uanset at det blev udvidet. Forbundet var indstillet på at klage til tilsynsrådet over denne passivitet.

8 --83- Rødovre Kommune anlagde den linje, at byggeri, som havde opnået status som lovligt på grund af Kommunens passivitet, alligevel skulle lovliggøres ved ejerskifte. Forbundet var ikke enig heri og ville om nødvendigt tage en klagesag ved Naturklagenævnet om spørgsmålet. Jens Krumholt oplyste, at Glostrup Kommune havde meddelt, at Kommunen ville trække byggesagsbehandlingen tilbage til sin egen administration. Punkt 3 r. Tinglysning. Preben Jacobsen nævnte problemet med identifikation af haver i de enkelte haveforeninger. Det var nu aftalt med Tinglysningsretten, at man kunne foretage søgninger alene på ejernes navn. Advokat Kramme havde truffet aftale med et landinspektørfirma vedr. rabatpris på udarbejdelse af digitale registreringer i forbindelse med tinglysning. Jens Krumholt pegede på, at aftalen med Tinglysningsretten ikke løste det problem, at der kunne foreligge gamle tinglyste adkomster. Preben Jacobsen erklærede sig enig i dette og oplyste, at forbundskontoret ville overveje, om man skulle opfordre kredsene til konkret at rejse spørgsmålet overfor Tinglysningsretten i relation til de enkelte haveforeninger. Punkt 3 s. Løbende sager. Preben Jacobsen oplyste, at han arbejdede på etablering af kontakt med By og Havn med henblik på at få udpeget et område til etablering af midlertidige Franske Haver. Punkt 3 t. Siden sidst, forbundskontoret. Preben Jacobsen orienterede om, at der var sket en regulering af lønniveauet for forbundskontorets ansatte, som bragte lønnen nogenlunde på niveau med det omgivende samfunds. Han orienterede endvidere om ansættelsen af Lone Grandt som erstatning for Vivi Jensen. Han orienterede endelig om, at Mogens Ginnerup-Nielsen fra den 1. oktober ville gå ned med en tredjedel i arbejdstid. Den derved sparede løn ville kunne finansiere ansættelse af en studerende på forbundskontoret. Punkt 3 u. Næste HB-møde. Næste møde aftaltes til Der vil endvidere blive afholdt konstituerende møde i Hovedbestyrelsen efter afslutningen af kongressen i september. Punkt 4. Eventuelt. Inga Jørgensen spurgte, om det var korrekt at underslæbsforsikringen forudsatte, at der blev foretaget revision ved en statsautoriseret revisor. Preben Jacobsen bekræftede dette.

9 -84- Hans Larsen efterlyste hurtigere referater fra Forretningsudvalgsmøderne. Preben Jacobsen oplyste, at man ville forsøge at tilrettelægge møderne således, at referaterne kunne nå ud til Hovedbestyrelsen inden Hovedbestyrelsens møder. Kirsten Holm efterlyste en mere fyldestgørende køreplan for kongressen. Preben Jacobsen oplyste, at der var mere orienteringsmateriale på vej ud sammen med kongresindkaldelsen Forbundsformand Dirigent Referent

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling.

Efter indstilling fra Præsidiet blev Jan Stoltenborg valgt. Han kunne konstatere repræsentantskabsmødets lovlige indvarsling. Repræsentantskabet Referat fra det 101. ordinære Repræsentantskabsmøde afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg lørdag den 15. juni 2013. 46 foreninger ud af 78 var repræsenteret med 422 stemmer ud af 582

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Generalforsamling 11. marts 2015

Generalforsamling 11. marts 2015 Generalforsamling 11. marts 2015 Vartov Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Beretning fra kredsene 6. Regnskab 7. Budget og fastlæggelse

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere