Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, 27.10.2014"

Transkript

1 Godkendt på bestyrelsens møde 5-14, d. 15. december 2014 Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks Aalborg Telefon: december 2014 BT/hph Sagsnr.: Referat af Aalborg Universitets bestyrelsesmøde, 4-14, EKSTERNE MEDLEMMER: Lars Bonderup Bjørn (formand) Ann-Hélen Bay (AHB) Mette Davidsen-Nielsen (MDN) Jens Kristian Gøtrik (næstformand) Grimur Lund (GL) Ulla Tofte (UT) INTERNE VIP-MEDLEMMER: Lars Arendt-Nielsen (LAN) Pirkko Liisa Raudaskoski (PLR) INTERNT TAP-MEDLEM: Lisbeth Rosted (LR) INTERNE STUDENTERMEDLEMMER: Camilla Bundgaard Christensen (CBC) Søren Valgreen Knudsen (SVK) FASTE DELTAGERE UDEN STEMMERET: Per Michael Johansen (rektor) Inger Askehave (prorektor) Peter Plenge (universitetsdirektør) Morten Winterberg (økonomidirektør) Fraværende Til stede Med afbud Uden afbud Mødet begyndte kl.: 9.00 Mødet sluttede kl.: Referent: Bettina Thomsen / Lene Krogh-Jørgensen Næste ordinære møde: 15. december

2 Partner i Deloitte, Statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen deltog under punkt 3, direktør på SBi Thorkild Ærø og professor, seniorforsker Camilla Ryhl deltog under punkt 4, og tiltrædende universitetsdirektør Antonino Castrone deltog under punkt 5 og Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde 3-14 d juni 2014 (Fortroligt) Bilag A) Sagsfremstilling af B) Foreløbigt referat af bestyrelsens møde 3-14, d juni 2014 af Referatet blev godkendt. 3. Godkendelse af tiltrædelsesprotokollat for nyvalgt institutionsrevisor, Deloitte Bilag A) Sagsfremstilling af B) Revisionsprotokollat af 15. september 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Formanden bød velkommen til ny revisor, partner i Deloitte, statsaut. revisor Jakob B. Ditlevsen. Revisor takkede for bestyrelsens valg af Deloitte som institutionsrevisor. Deloitte er allerede i gang med den løbende revision af universitetet og har afholdt en række møder med tidligere revisor, rektor, universitetsdirektør, økonomidirektør og øvrige medarbejdere på universitetet, ligesom Deloitte har haft opstartsmøde med Rigsrevisionen. Jakob Ditlevsen orienterede om revisionsprocessen, herunder om den løbende revision og den afsluttende rapportering. Formanden oplyste, at Aalborg Universitet offentliggør de fulde revisionsprotokollater. Tiltrædelsesprotokollatet blev godkendt. 4. Besøg på SBi med introduktion til forskningsområdet Universel Design Direktør på SBi Thorkild Ærø præsenterede seneste nyt på SBi. SBi har modtaget tilsagn om den første dansk-koordinerede Horizon 2020-bevilling med et konsortium på 10 internationale deltagere. Thorkild Ærø orienterede desuden om opfølgningen på resultatmålene i aftalen med Energistyrelsen, om studerende på de fire uddannelser, SBi medvirker i, samt om udbudsprocessen, der er igangsat med henblik på at flytte SBi s laboratorier fra Hørsholm til Sydhavnen. Det forventes, at en ny lejekontrakt kan underskrives i februar Thorkild Ærø orienterede om, at der er sket en stigning i optjeningen af BFI-point, ligesom det forventes at udvide professorbestanden på SBi. Professor, seniorforsker Camilla Ryhl introducerede bestyrelsen for forskningsområdet Universel Design, hvorefter bestyrelsen fik en praktisk demonstration af forskningsområdet. Universel design handler overordnet om at gøre byggeriet tilgængeligt for alle og arbejder med sanselig, fysisk, kognitiv, social, kulturel og aldersmæssig funktionsnedsættelse. AAU har endvidere udviklet en master i universel design, hvor der starter et nyt hold i februar Bestyrelsen takkede for oplægget. 2

3 5. Status for strategiprocessen Bilag A) Sagsfremstilling af B) Status for strategiprocessen Rektor orienterede om status for strategiprocessen. På baggrund af de konkrete beslutninger, der blev truffet på bestyrelsens junimøde, har direktionen drøftet den kommende proces. Efter fremlæggelsen af forslaget til procesplan på bestyrelsesmødet, er der officielt kick off på strategiprocessen ved en lederdag den 24. november. Målet er en overordnet institutionsstrategi fokuseret på få konkrete punkter. Der bliver i den indledende fase arbejdet med følgende delprojekter, som hver skal tage højde for aktuelle megatrends, trusler, politiske agendaer mv.: Forskning med forskel (temaer og fyrtårne samt AAU Innovation version 3.0) PBL Uddannelse med forskel employability Ét AAU og AAU DNA Udviklingskontrakten indgår i rammerne for delprojekterne, således der bliver størst mulig overensstemmelse mellem strategien og udviklingskontrakten. Prorektor er overordnet ansvarlig for processen sammen med en ekstern konsulent, mens direktionsmedlemmer er ansvarlige for de enkelte delprojekter. Medarbejderne vil blive repræsenteret i de enkelte delprojekter, og studerende vil blive inddraget i arbejdet (i henhold til involveringsplan) på de områder, hvor det giver bedst mening. Strategiprocessen skal ved en tidlig involvering af medarbejdere og studerende være med til at skabe yderligere engagement i organisationen. Direktionsmedlemmerne bliver ansvarlige for at skabe en proces, der involverer medarbejdere og studerende bedst muligt i delprojekterne. Den endelige strategi forventes vedtaget i sommeren Bestyrelsen påpegede, at det omkringliggende samfund bør være et selvstændigt punkt eller en integreret del af de fire punkter, ligesom det blev påpeget, at man bør have den lokale uddannelsesstrategi for øje. Prorektor orienterede desuden om, at de fire delprojekter er hovedprojekterne, og at studie- og arbejdsmiljø mv. tænkes ind i de enkelte projekter. Formanden pegede på, at man bør holde fast i den foreslåede formulering af den nye platform for AAU: Fra vækstmæssigt succesrigt, men fragmenteret universitet med regionalt fokus på Nordjylland og med tilstedeværelse i København og Esbjerg til et sammenhængende og velkonsolideret universitet, som er et internationalt centrum for henholdsvis PBL-undervisning og løsningsorienteret, tværdisciplinær forskning, som gør en samfundsmæssig forskel. Med andre ord: Vi skal fokusere på vore styrker og særkende og tage disse til det næste niveau. Bestyrelsen godkendte den foreslåede proces. 3

4 6. Præsentation af AAU s kommende universitetsdirektør Antonino Castrone Rektor orienterede kort om ansættelsesprocessen, hvorefter kommende universitetsdirektør Antonino Castrone præsenterede sig selv og sine tanker om stillingen som universitetsdirektør på AAU. 7. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg Universitet Bilag A) Sagsfremstilling af B) Udkast til vedtægt for Aalborg Universitet af Vedtægten blev godkendt med følgende ændring: I 6, stk. 2 ændres prorektor til prorektor(er) i overensstemmelse med 8, stk Godkendelse af ændring af institutnavn for Institut for Kemi og Bioteknologi Bilag A) Sagsfremstilling af Bestyrelsen godkendte ændringen af institutnavnet. 9. Orientering om dimensionering Bilag A) Sagsfremstilling af B) Ministerens skrivelse af 24. september 2014 om dimensionering Rektor orienterede om status for ministerens dimensioneringsplan. Den senest udmeldte model adskiller sig fra den første ved at indfasningsmodellen forlænges, således den først skal være fuldt indfaset i Ministeriet har desuden udarbejdet en oversættelse af dimensioneringen, så det fremgår, hvordan dimensioneringen på kandidatuddannelser oversættes til dimensionering på de relevante bacheloruddannelser, ligesom der gives en fleksibilitetsgaranti på 10 %, der skal sikre, at optaget på de dimensionerede kandidatuddannelser også i overgangsperioden kan omfatte andre end retskravsbachelorerne. For AAU forventes den nye model i 2018 at betyde en reduktion på 382 studiepladser på de berørte kandidatuddannelser og 434 pladser på de berørte bacheloruddannelser i forhold til optaget i Der er nedsat en task force på universitetet med henblik på at belyse konsekvenserne af dimensioneringsplanen. Ovenstående tal er beregnet ud fra en model, hvor universiteterne selv skulle beregne dimensioneringen på bachelorniveau ud fra den udmeldte kandidatdimensionering. Reduktionen er af hensyn til aktualitet beregnet i forhold til 2014-optaget i modsætning til ministeriets dimensionering, som er beregnet i forhold til 2013-optag. Bestyrelsen drøftede problemstillingerne i den udmeldte dimensioneringsmodel, herunder beregningsmetoden, forskelsbehandlingen mellem universiteterne, de anvendte arbejdsløshedstal, konsekvenserne for den sociale mobilitet mv. Bestyrelsen udsender en pressemeddelelse, hvori bestyrelsen tilkendegiver, at universitetet i 2015 er indstillet på at dimensionere 283 kandidatpladser i forhold til optaget 2014 på de studier, der fremadrettet har den største risiko for ledighed. (En efterfølgende udmelding fra ministeriet fastholder, at AAU skal dimensioneres med 548 kandidatpladser i forhold til 2013 og 791 bachelorpladser i forhold til Universitetet har siden hen forhandlet med ministeriet bl.a. om at trække nogle uddannelser ud af dimensioneringen. Det endelige resultat af forhandlingerne foreligger endnu ikke, ref). 4

5 10. Orientering fra økonomidirektøren, herunder om periodeopfølgning 2-14 og finanslovsforslag for 2015 Bilag A) Sagsfremstilling af B) Periodeopfølgning 2-14 C) Sagsfremstilling af D) Kort notat om forslag til finanslov for 2015 Økonomidirektøren gav en præsentation af periodeopfølgning 2-14 og fremsatte sine bemærkninger til finanslovsforslag for Efter 2. periode er der et overskud på 92 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 37 mio. kr. Der forventes et årsresultat på 39,8 mio. kr. mod et estimat i rebudgettet på 16,6 mio. kr. Afvigelserne er især koncentreret omkring de tilskudsfinansierede projekter, forbrugsomkostninger og personaleomkostninger, herunder feriepengehensættelser, som først realiseres sidst på året. Der er en stor negativ afvigelse i færdiggørelsesbonus hos TEKNAT og SUND. Der analyseres p.t. på, om afvigelsen er udtryk for en ændret adfærd (længere gennemførelsestid) blandt de studerende, eller om der er tale om en for høj forventning. Finanslovsforslaget indeholder en svag positiv udvikling i AAU s andel af det samlede basistilskud til forskning. Taxameterløftet videreføres efter 2017 med den betingelse, at universiteterne øger såvel antallet af undervisnings- og vejledningstimer som VIP/DVIP-ratioen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 11. Orientering fra bestyrelsesformanden Ingen bemærkninger. 12. Orientering fra rektor Bilag A) Sagsfremstilling af B) Orientering fra rektor af C) Sommerstatus på udviklingskontrakten Dansk Industri har offentliggjort rapporten "Danmark tilbage på vidensporet, hvor AAU får pæne karakterer i virksomhedernes vurdering af universiteterne som samarbejdspartnere. Rektor orienterede om, at uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har besøgt AAU for at drøfte mønsterbrydning og social mobilitet. Kontraktforhandlinger vedr. udviklingskontrakten er i gang. 2 af de 18 målepunkter foreslås slettet pga. dimensioneringsplanen. Danmarks Grundforskningsfond støtter et nyt grundforskningscenter på AAU med 60 mio. kr. Der er udarbejdet en procesplan for ansættelse af ny dekan på SUND. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, og der anvendes en ekstern konsulent til rekruttering. Bestyrelsen spurgte ind til betydningen af rankinglister. Rektor oplyste, at ranking har stigende betydning især for internationale studerendes valg af uddannelsessted. Et kommende nyt EUsystem, EU Multirank, vil ranke europæiske universiteter under inddragelse af undervisning. 5

6 13. Meddelelser Bilag A) Oversigt over punkter til behandling på kommende møder i bestyrelsen af B) Opfølgning på bestyrelsens rundvisning på Campus Aalborg Det undersøges, om mødet den 19. oktober 2015 kan flyttes til den 26. oktober. Drøftelsen af proces for udpegning af ny formand sættes på mødet den 23. februar På mødet skal bestyrelsen drøfte profilen for nyt eksternt bestyrelsesmedlem samt for den kommende nye formand. Det undersøges, om mødet den 23. februar 2015 kan flyttes frem, således det kan kombineres med besøg på Maastricht University. 14. Eventuelt I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af valg på junimødet orienterede SVK om, at der i år har været stigende interesse blandt de studerende for at stille op til råd og nævn. Blandt andet har de mails, der udsendes til de studerende vedr. valg været formuleret mere interessante, hvilket kan have bidraget til en større interesse og et større fremmøde ved opstartsmødet. 6

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Kilevej 14 A DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 27. februar 2014 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. januar 2013, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost Medborgerhuset

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2014 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Roar Bendtsen Schou Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen Jonna

Læs mere

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013)

REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Side 1 af 7 REFERAT fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 26. (02/10 2013) Møde: Indkaldt af: Tid og Sted: Deltagere: Udsendt til: Afbud: EASJ Bestyrelsesmøde nr.26 Formand Tim Christensen Erhvervsakademi Sjælland,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Dagsorden for møde den 18. december 2012

Dagsorden for møde den 18. december 2012 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002401 Ledelsessekretariatet

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere