Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted"

Transkript

1 Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet

2 Vedtægter for FBU Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FBU ForældreLANDSforeningen, stiftet 21. september Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat Gentofte Kommune. Formål 2 FBU s formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet, ved: at samle, støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper at støtte og rådgive den enkelte forældre at være bisidder for den enkelte forældre at drive FBU - LINIEN som en åben og anonym telefon rådgivning at have en organisering af støtten til FBU s frivillige støttepersoner, der "støtter op" samt giver mulighed for udvikling og kvalificering af den støtte, de lokale foreninger og landsforeningen tilbyder at arbejde for, at støtte til forældre ydes til gavn for hele familien. FBU s formål er endvidere at arbejde for, at forældre mødes med respekt, betragtes som aktive deltagere og inddrages ligeværdigt i den proces, der skal føre til løsningen af et barns, en ungs eller en families vanskeligheder at arbejde for, at familier får den bedst mulige og mest tidssvarende sociale støtte kontinuerligt at gøre myndigheder og andre involverede opmærksomme på familiers særlige behov for støtte før, under og efter børn og unges anbringelse at søge samarbejde med andre organisationer og sammenslutninger, der har opgaver/interesser tilfælles med FBU. Foreningen er partipolitisk uafhængig. Arbejdsform: Aktiviteter til opfyldelse af FBU s formål udføres hovedsageligt ved frivilligt, ulønnet arbejde. Samarbejdet mellem de frivillige skal foregå i en atmosfære af åbenhed, respekt og gensidig tillid. 2

3 FBU har vedtaget etiske rammer for støtte- og rådgivningsarbejdet. Frivillige støttepersoner i FBU bekræfter med deres underskrift på en erklæring, at de er bekendt med foreningens etiske rammer. Der sker kun registrering af personlige oplysninger, der er nødvendige for at bevare kontakten med de personer, der får støtte fra eller deltager i foreningens aktiviteter. Medlemmer 3 Medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab. Støttemedlemskab kan tegnes af organisationer, institutioner og enkeltpersoner. Som ordinære medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn og unge, der modtager eller har modtaget særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser, samt andre personer med interesse for FBU s arbejde, kaldet personligt medlemskab. Personligt medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab. Med personligt medlemskab er man valgbar og har stemmeret. Som støttemedlemmer uden stemmeret optages institutioner, opholdssteder, plejefamilier, fagpersoner som f.eks. pædagoger, socialrådgivere, psykologer og advokater, organisationer, kommuner samt andre med interesse for området. Støttemedlemskab for døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge giver 5 forældre med tilknytning til institutionen mulighed for at deltage i foreningens forældrerettede aktiviteter. Døgninstitutioner er medlem i den lokalforening, hvor institutionen har driftsoverenskomst. Repræsentantskabet kan udpege æresmedlemmer efter indstilling fra forretningsudvalget eller bestyrelsen for en lokalforening. (Æresmedlemskab er kontingentfri og uden stemmeret). Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til landsforeningen. Medlemskab i landsforeningen dækker også medlemskab af lokalforeningen. Kontingent 4 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Medlemskab tegnes for et kalenderår og er gyldigt, når betaling har fundet sted til landsforeningen. Fortsat kontingent opkræves i januar måned. 3

4 Dersom medlemskab tegnes efter 1. oktober dækker kontingent også det efterfølgende kalenderår. Kontingent og andel herfra til lokalforeningerne for det kommende år fastsættes af repræsentantskabet på maj mødet. Lokalforeningernes andel af kontingentet opgøres pr. 30. september og overføres til lokalforeningerne senest 15.oktober samme år. Organisation 5 FBU virker gennem repræsentantskab (se 6) forretningsudvalg og sekretariat (se 6 a og 6 b) udvalg (se 6 d) lokalforeninger (se 11) Repræsentantskabet 6 Repræsentantskabet er FBU ForældreLANDSforeningens højeste myndighed og består af de af lokalforeningerne valgte repræsentanter. (iflg. 11 d) Der afholdes årligt 2 ordinære repræsentantskabsmøder, i henholdsvis maj og november. Stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet er fremmødte repræsentanter eller - ved repræsentanters fravær - deres suppleanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal repræsentanter. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg skal være skriftlige, såfremt en repræsentant anmoder om det. Repræsentantskabsmøder skal indvarsles mindst 6 uger før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før afholdelsen. Minimums-dagsorden for repræsentantskabets mødet i maj: 1) Valg af dirigent 2) Udpegning af stemmetællere 3) Årsberetning fra Forretningsudvalget 4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer 6) Valg af forretningsudvalg 4

5 7) Valg af 2 interne revisorer 8) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 9) Fastsættelse af kontingent og andel herfra til lokalforeningerne 10) Orientering om økonomi for det igangværende år 11) Fastlæggelse af forretningsorden for forretningsudvalget 12) Fastsættelse af refusion for rejseudgifter m.m. 13) Nedsættelse af udvalg og medlemmer hertil 14) Fastsættelse af dato for næste møde 15) Eventuelt Minimums dagsorden for repræsentantskabetsmødet i november: 1) Valg af ordstyrer 2) Orientering fra forretningsudvalget, herunder økonomi 3) Orientering fra udvalg 4) Orientering fra arbejdet i lokalforeningerne 5) Indkomne forslag (ej vedtægter) 6) Visioner og handlingsplan for det kommende år 7) Budgetgodkendelse for det kommende år 8) Fastsættelse af dato for næste møde 9) Eventuelt Forretningsudvalg 6 a Forretningsudvalget er FBU daglige ledelse. Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer (formand, næstformand og kasserer samt 2 medlemmer). Valg gælder for 2 år. På ulige årstal vælges landsformand og et medlem, og på lige årstal vælges næstformand, kasserer og 1 medlem. Forretningsudvalgets opgaver og kompetence fastlægges i forretningsorden godkendt af repræsentantskabet. Lønnet personale 6 b Repræsentantskabet beslutter oprettelse og nedlæggelse af stillinger med lønnet personale. Forretningsudvalget har kompetence til at ansætte og afskedige lønnet personale. Interne revisorer 6 c De interne revisorer vælges for 2 år 1 i ulige årstal og 1 i lige årstal. De interne revisorer vælges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet. 5

6 Udvalg 6 d Repræsentantskabet og forretningsudvalget kan nedsætte udvalg til konkrete arbejdsopgaver, dog skal mindst et medlem af repræsentantskabet have sæde i udvalget. Til udvalg kan repræsentanter foreslå medlemmer fra egen lokalforening. Forretningsudvalget kan foreslå medlemmer fra områder uden lokalforening. Udvalgenes planer for aktiviteter forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når forretningsudvalget eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer finder anledning hertil og indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, at repræsentantskabet har modtaget anmodning herom. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg skal foretages skriftligt, hvis blot en repræsentant anmoder om det. Økonomi, regnskab og revision 8 FBU hæfter med sin formue. Repræsentantskabet og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser. Repræsentantskabet er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idegrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under. Årsregnskabet indstilles til godkendelse på repræsentantskabets møde i maj. Forretningsudvalget indstiller budget til godkendelse på repræsentantskabets møde i november. Regnskabet følger kalenderåret. Foreningens midler indsættes i bank/giro. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og kasserer. Revision foretages af ekstern revisor, dersom bevillingsyder foreskriver det. Den ordinære revision foretages af de interne revisorer, som selv tilrettelægger deres arbejde. 6

7 Ændring af vedtægter 9 Til ændring af nærværende vedtægt kræves 2/3 flertal af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer behandles på mødet i maj. Opløsning 10 Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på et repræsentantmøde, efterfulgt af et møde, hvor alle medlemmer indkaldes, og hvor FBU s opløsning er eneste punkt på dagsorden. Medlemsmøde skal indvarsles med 4 ugers varsel efter beslutning i repræsentantskabet. På medlemsmødet kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer for at opløse foreningen. Ved eventuelt opløsning af FBU overgår foreningens midler til organisationer, der arbejder i overensstemmelse med FBU s formålsparagraf. Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver. Lokalforeningerne 11 Det tilstræbes at oprette lokalforeninger, så hele landet dækkes. Lokalforeningens arbejdsopgaver er at varetage støtte- og rådgivningsarbejdet samt medlemsaktiviteter i lokalområdet. I lokalforeningen arbejdes der også med indsamling af materiale og oplysninger, der kan danne grundlag for FBU s initiativer på landsplan. Der kan oprettes lokalforeninger med følgende afgrænsning: Jylland, Nord Dækkende følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands kommune (11 kommuner). Jylland, Midt - Vest Dækkende følgende kommuner: Skive, Lemvig, Viborg, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Brande-Ikast, Silkeborg (9 kommuner). Jylland, Midt - Øst Dækkende følgende kommuner: Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Århus, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Samsø (10 kommuner). Jylland, Syd - Vest Dækkende følgende kommuner: Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen (4 kommuner). 7

8 Jylland, Syd - Øst Dækkende følgende kommuner: Billund, Kolding, Fredericia, Vejle (4 kommuner). Jylland, Syd Dækkende følgende kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder (4 kommuner). Fyn Dækkende følgende kommuner: Assens, Fåborg-Midtfyn, Middelfart, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Langeland, Ærø (10 kommuner). Sjælland, Midt Dækkende følgende kommuner: Lejre, Køge, Stevns, Greve, Roskilde, Solrød (6 kommuner). Sjælland, Vest Dækkende følgende kommuner: Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø (6 kommuner). Sjælland, Syd Dækkende følgende kommuner: Guldborg, Lolland, Næstved, Faxe, Vordingborg (5 kommuner). Hovedstaden, Nord og Bornholm Dækkende følgende kommuner: Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hørsholm, Egedal samt Bornholms Regionskommune (10 kommuner). Hovedstaden, Midt Dækkende følgende kommuner: Rudersdal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby - Tårbæk, Gentofte, Høje - Tåstrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre (15 kommuner). Hovedstaden, Øst Dækkende følgende kommuner: Tårnby, Dragør, København, Frederiksberg (4 kommuner). Efter anmodning fra en lokalforening til repræsentantskabet kan en eller flere lokalforeninger sammenlægges til én lokalforening. Sammenlægningen kan ophæves igen, når der rettes anmodning herom til repræsentantskabet. Landsforeningen forpligter sig til at indkalde til et medlemsmøde i 1. kvartal for medlemmer i de områder, som ikke har en lokalforening. På dette møde vælger medlemmer i de berørte områder én repræsentant samt én suppleant til repræsentantskabet. Hver lokalforening vælger som hovedregel 2 repræsentanter og 1 suppleant til FBU s repræsentantskab. 8

9 Dette gælder også en lokalforening, sammenlagt af flere, hvis lokalforeningen ikke er regionsdækkende. Hver lokalforening, som efter godkendelse i Repræsentantskabet dækker et område svarende til en region, vælger et antal repræsentanter og 1 suppleant til FBU s repræsentantskab. Antallet af repræsentanter er fastsat ud fra følgende nøgle: kommuner i regionen = 3 repræsentanter kommuner i regionen = 4 repræsentanter kommuner i regionen = 5 repræsentanter Det medfører følgende fordeling: Region Syddanmark 22 kommuner 4 repræsentanter Region Midtjylland 19 kommuner 4 repræsentanter Region Nordjylland 11 kommuner 3 repræsentanter Region Sjælland 17 kommuner 4 repræsentanter Region Hovedstaden 29 kommuner 5 repræsentanter Repræsentanterne skal være medlemmer af lokalforeningens bestyrelse eller suppleant i denne. Suppleanten indtræder i repræsentantskabet ved en ordinær repræsentants fravær. Dersom man udtræder af lokalbestyrelsen, udtræder man også af repræsentantskabet. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted til alle poster. Ved fravær på valgtidspunktet skal der foreligge skriftligt tilsagn. Navn og hjemsted 11 a Lokalforeningens navn er FBU Forældrelandsforeningen, xx, f.eks. Jylland, Nord. Såfremt lokalforeningen dækker en region forslås, at lokalforeningens navn skal være FBU Forældrelandsforeningen, Region xx. Lokalforeningen er hjemmehørende på foreningens kontoradresse eller lokalformandens hjemadresse (kommune). Lokalforeningen er en lokalafdeling af FBU ForældreLANDSforeningen. 11 b Se 2, svarende til landsforeningen. Formål 9

10 11 c Se 3, svarende til landsforeningen. Medlemmer Bestyrelse og medlemmer til repræsentantskabet 11d Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Blandt bestyrelsen og suppleanter i denne vælges, jfr. 11, et antal repræsentanter samt 1 suppleant til Landsforeningens repræsentantskab. Valgene gælder for en 2 årig periode. På lige årstal vælges: formand På ulige årstal vælges: næstformand kasserer 1 bestyrelsesmedlem 1 bestyrelsesmedlem 1 bestyrelses suppleant 1 bestyrelses suppleant 1 revisor 1 revisor 1 revisorsuppleant Hovedregel: 1 repræsentant til repræsentantskabet 1 repræsentant til repræsentantskabet 1 suppleant til repræsentantskabet En lokalforening, der efter godkendelse dækker et område svarende til en region: 2 repræsentanter til repræsentantskabet 1-3 repræsentanter til repræsentantskabet, 1 suppleant til repræsentantskabet jfr. 11 Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle fremmødte ordinære medlemmer, der har betalt kontingent til Landsforeningen. Dog kan støttemedlemmer og medlemmer fra andre lokalforeninger vælges til poster som revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes, når formand eller 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Lokalforeningens vedtægter er standardvedtægter og kan ikke fraviges uden godkendelse af Landsforeningens repræsentantskab. Uoverensstemmelse i lokalforeningen om tolkning af vedtægterne kan af lokalbestyrelsen forelægges repræsentantskabet til endelig afgørelse. 10

11 Regnskab og økonomi 11 e Lokalforeningen hæfter med sin formue. Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idegrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under. Lokalforeningens regnskab følger kalenderåret. Foreningsmidler indsættes på giro/ bank. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og kasserer. De valgte revisorer skal foretage ordinær revision og kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Lokalforeningen får andel af de til Landsforeningen indbetalte kontingentmidler iflg. 4. Der må ikke opkræves ekstra kontingent for medlemmerne i lokalforeningen. Dersom lokalforeningens regnskab ikke revideres af ekstern revisor, kan Landsforeningen udpege en person, som er forpligtet til at gennemgå lokalforeningens regnskabsmateriale. Generalforsamlingen 11 f Lokalforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg skal være skriftlige, dersom blot et medlem forlanger det. Stemmeberettiget på lokalforeningens generalforsamling er alle fremmødte ordinære medlemmer, der kan forevise gyldigt betalt medlemskab. Genvalg kan finde sted på alle poster. Ved fravær skal der foreligge skriftligt tilsagn. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før afholdelsen. På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter: 1) Valg af dirigent og udpegning af stemmetællere 2) Årsberetning 3) Regnskab 11

12 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen 6) Valg til repræsentantskabet 7) Eventuelt. Senest 1 måned efter afholdt generalforsamling skal lokalforeningens årsberetning, regnskab, bestyrelsesliste samt navne på lokalforeningens repræsentanter til repræsentantskabet indsendes til landsforeningen, ved FBU s sekretariat. Ekstraordinær generalforsamling 11 g Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når flertallet af bestyrelsen finder anledning hertil, eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettige medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og der kan forlanges skriftlig afstemning som ved den ordinære generalforsamling. Ændring af vedtægterne 11 h Til ændring i nærværende vedtægt kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et ordinær repræsentantskabsmøde i Landsforeningen. Opløsning af lokalforeningen 11 i Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Forslag om opløsning af lokalforeningen skal fremsættes på en ordinær generalforsamling. Vedtages forslaget efter reglen om vedtægtsændringer (2/3 flertal) skal det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvor lokalforeningens opløsning er eneste punkt på dagsorden. Forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med almindeligt stemmeflertal. Lokalforenings midler ved opløsning 11 j Ved eventuelt opløsning af lokalforeningen overgår lokalforeningens midler til Landsforeningen. Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver. 12

13 Ikrafttrædelse 12 Vedtægterne blev ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den Vedtaget ændringer 1 på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer 3, 6, 11, 13 på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer i 3, 6, 6 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer i 11, 11 a, 11 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer i 6 d samt 11 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Odense den

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere