Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for FBU. Navn og hjemsted"

Transkript

1 Vedtægter for FBU Vedtaget på ordinær generalforsamling Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet

2 Vedtægter for FBU Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FBU ForældreLANDSforeningen, stiftet 21. september Foreningens hjemsted er foreningens sekretariat Gentofte Kommune. Formål 2 FBU s formål er at samle, støtte og rådgive forældre, hvis børn og unge modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service, herunder anbringelse uden for hjemmet, ved: at samle, støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper at støtte og rådgive den enkelte forældre at være bisidder for den enkelte forældre at drive FBU - LINIEN som en åben og anonym telefon rådgivning at have en organisering af støtten til FBU s frivillige støttepersoner, der "støtter op" samt giver mulighed for udvikling og kvalificering af den støtte, de lokale foreninger og landsforeningen tilbyder at arbejde for, at støtte til forældre ydes til gavn for hele familien. FBU s formål er endvidere at arbejde for, at forældre mødes med respekt, betragtes som aktive deltagere og inddrages ligeværdigt i den proces, der skal føre til løsningen af et barns, en ungs eller en families vanskeligheder at arbejde for, at familier får den bedst mulige og mest tidssvarende sociale støtte kontinuerligt at gøre myndigheder og andre involverede opmærksomme på familiers særlige behov for støtte før, under og efter børn og unges anbringelse at søge samarbejde med andre organisationer og sammenslutninger, der har opgaver/interesser tilfælles med FBU. Foreningen er partipolitisk uafhængig. Arbejdsform: Aktiviteter til opfyldelse af FBU s formål udføres hovedsageligt ved frivilligt, ulønnet arbejde. Samarbejdet mellem de frivillige skal foregå i en atmosfære af åbenhed, respekt og gensidig tillid. 2

3 FBU har vedtaget etiske rammer for støtte- og rådgivningsarbejdet. Frivillige støttepersoner i FBU bekræfter med deres underskrift på en erklæring, at de er bekendt med foreningens etiske rammer. Der sker kun registrering af personlige oplysninger, der er nødvendige for at bevare kontakten med de personer, der får støtte fra eller deltager i foreningens aktiviteter. Medlemmer 3 Medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab. Støttemedlemskab kan tegnes af organisationer, institutioner og enkeltpersoner. Som ordinære medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn og unge, der modtager eller har modtaget særlig støtte efter Servicelovens bestemmelser, samt andre personer med interesse for FBU s arbejde, kaldet personligt medlemskab. Personligt medlemskab kan tegnes som enkeltmedlemskab eller parmedlemskab. Med personligt medlemskab er man valgbar og har stemmeret. Som støttemedlemmer uden stemmeret optages institutioner, opholdssteder, plejefamilier, fagpersoner som f.eks. pædagoger, socialrådgivere, psykologer og advokater, organisationer, kommuner samt andre med interesse for området. Støttemedlemskab for døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge giver 5 forældre med tilknytning til institutionen mulighed for at deltage i foreningens forældrerettede aktiviteter. Døgninstitutioner er medlem i den lokalforening, hvor institutionen har driftsoverenskomst. Repræsentantskabet kan udpege æresmedlemmer efter indstilling fra forretningsudvalget eller bestyrelsen for en lokalforening. (Æresmedlemskab er kontingentfri og uden stemmeret). Ind- og udmeldelse skal ske skriftligt til landsforeningen. Medlemskab i landsforeningen dækker også medlemskab af lokalforeningen. Kontingent 4 Medlemskontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet. Medlemskab tegnes for et kalenderår og er gyldigt, når betaling har fundet sted til landsforeningen. Fortsat kontingent opkræves i januar måned. 3

4 Dersom medlemskab tegnes efter 1. oktober dækker kontingent også det efterfølgende kalenderår. Kontingent og andel herfra til lokalforeningerne for det kommende år fastsættes af repræsentantskabet på maj mødet. Lokalforeningernes andel af kontingentet opgøres pr. 30. september og overføres til lokalforeningerne senest 15.oktober samme år. Organisation 5 FBU virker gennem repræsentantskab (se 6) forretningsudvalg og sekretariat (se 6 a og 6 b) udvalg (se 6 d) lokalforeninger (se 11) Repræsentantskabet 6 Repræsentantskabet er FBU ForældreLANDSforeningens højeste myndighed og består af de af lokalforeningerne valgte repræsentanter. (iflg. 11 d) Der afholdes årligt 2 ordinære repræsentantskabsmøder, i henholdsvis maj og november. Stemmeberettigede på repræsentantskabsmødet er fremmødte repræsentanter eller - ved repræsentanters fravær - deres suppleanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Repræsentantskabet er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal repræsentanter. Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg skal være skriftlige, såfremt en repræsentant anmoder om det. Repræsentantskabsmøder skal indvarsles mindst 6 uger før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før afholdelsen. Minimums-dagsorden for repræsentantskabets mødet i maj: 1) Valg af dirigent 2) Udpegning af stemmetællere 3) Årsberetning fra Forretningsudvalget 4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag herunder vedtægtsændringer 6) Valg af forretningsudvalg 4

5 7) Valg af 2 interne revisorer 8) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 9) Fastsættelse af kontingent og andel herfra til lokalforeningerne 10) Orientering om økonomi for det igangværende år 11) Fastlæggelse af forretningsorden for forretningsudvalget 12) Fastsættelse af refusion for rejseudgifter m.m. 13) Nedsættelse af udvalg og medlemmer hertil 14) Fastsættelse af dato for næste møde 15) Eventuelt Minimums dagsorden for repræsentantskabetsmødet i november: 1) Valg af ordstyrer 2) Orientering fra forretningsudvalget, herunder økonomi 3) Orientering fra udvalg 4) Orientering fra arbejdet i lokalforeningerne 5) Indkomne forslag (ej vedtægter) 6) Visioner og handlingsplan for det kommende år 7) Budgetgodkendelse for det kommende år 8) Fastsættelse af dato for næste møde 9) Eventuelt Forretningsudvalg 6 a Forretningsudvalget er FBU daglige ledelse. Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg bestående af 5 medlemmer (formand, næstformand og kasserer samt 2 medlemmer). Valg gælder for 2 år. På ulige årstal vælges landsformand og et medlem, og på lige årstal vælges næstformand, kasserer og 1 medlem. Forretningsudvalgets opgaver og kompetence fastlægges i forretningsorden godkendt af repræsentantskabet. Lønnet personale 6 b Repræsentantskabet beslutter oprettelse og nedlæggelse af stillinger med lønnet personale. Forretningsudvalget har kompetence til at ansætte og afskedige lønnet personale. Interne revisorer 6 c De interne revisorer vælges for 2 år 1 i ulige årstal og 1 i lige årstal. De interne revisorer vælges af og blandt medlemmer af repræsentantskabet. 5

6 Udvalg 6 d Repræsentantskabet og forretningsudvalget kan nedsætte udvalg til konkrete arbejdsopgaver, dog skal mindst et medlem af repræsentantskabet have sæde i udvalget. Til udvalg kan repræsentanter foreslå medlemmer fra egen lokalforening. Forretningsudvalget kan foreslå medlemmer fra områder uden lokalforening. Udvalgenes planer for aktiviteter forelægges forretningsudvalget til godkendelse. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når forretningsudvalget eller mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer finder anledning hertil og indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter, at repræsentantskabet har modtaget anmodning herom. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg skal foretages skriftligt, hvis blot en repræsentant anmoder om det. Økonomi, regnskab og revision 8 FBU hæfter med sin formue. Repræsentantskabet og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser. Repræsentantskabet er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idegrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under. Årsregnskabet indstilles til godkendelse på repræsentantskabets møde i maj. Forretningsudvalget indstiller budget til godkendelse på repræsentantskabets møde i november. Regnskabet følger kalenderåret. Foreningens midler indsættes i bank/giro. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og kasserer. Revision foretages af ekstern revisor, dersom bevillingsyder foreskriver det. Den ordinære revision foretages af de interne revisorer, som selv tilrettelægger deres arbejde. 6

7 Ændring af vedtægter 9 Til ændring af nærværende vedtægt kræves 2/3 flertal af de på repræsentantskabsmødet afgivne stemmer. Vedtægtsændringer behandles på mødet i maj. Opløsning 10 Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på et repræsentantmøde, efterfulgt af et møde, hvor alle medlemmer indkaldes, og hvor FBU s opløsning er eneste punkt på dagsorden. Medlemsmøde skal indvarsles med 4 ugers varsel efter beslutning i repræsentantskabet. På medlemsmødet kræves 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer for at opløse foreningen. Ved eventuelt opløsning af FBU overgår foreningens midler til organisationer, der arbejder i overensstemmelse med FBU s formålsparagraf. Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver. Lokalforeningerne 11 Det tilstræbes at oprette lokalforeninger, så hele landet dækkes. Lokalforeningens arbejdsopgaver er at varetage støtte- og rådgivningsarbejdet samt medlemsaktiviteter i lokalområdet. I lokalforeningen arbejdes der også med indsamling af materiale og oplysninger, der kan danne grundlag for FBU s initiativer på landsplan. Der kan oprettes lokalforeninger med følgende afgrænsning: Jylland, Nord Dækkende følgende kommuner: Aalborg, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerlands kommune (11 kommuner). Jylland, Midt - Vest Dækkende følgende kommuner: Skive, Lemvig, Viborg, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Brande-Ikast, Silkeborg (9 kommuner). Jylland, Midt - Øst Dækkende følgende kommuner: Hedensted, Horsens, Odder, Skanderborg, Århus, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs, Samsø (10 kommuner). Jylland, Syd - Vest Dækkende følgende kommuner: Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen (4 kommuner). 7

8 Jylland, Syd - Øst Dækkende følgende kommuner: Billund, Kolding, Fredericia, Vejle (4 kommuner). Jylland, Syd Dækkende følgende kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder (4 kommuner). Fyn Dækkende følgende kommuner: Assens, Fåborg-Midtfyn, Middelfart, Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg, Langeland, Ærø (10 kommuner). Sjælland, Midt Dækkende følgende kommuner: Lejre, Køge, Stevns, Greve, Roskilde, Solrød (6 kommuner). Sjælland, Vest Dækkende følgende kommuner: Kalundborg, Holbæk, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø (6 kommuner). Sjælland, Syd Dækkende følgende kommuner: Guldborg, Lolland, Næstved, Faxe, Vordingborg (5 kommuner). Hovedstaden, Nord og Bornholm Dækkende følgende kommuner: Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Allerød, Hørsholm, Egedal samt Bornholms Regionskommune (10 kommuner). Hovedstaden, Midt Dækkende følgende kommuner: Rudersdal, Furesø, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby - Tårbæk, Gentofte, Høje - Tåstrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre (15 kommuner). Hovedstaden, Øst Dækkende følgende kommuner: Tårnby, Dragør, København, Frederiksberg (4 kommuner). Efter anmodning fra en lokalforening til repræsentantskabet kan en eller flere lokalforeninger sammenlægges til én lokalforening. Sammenlægningen kan ophæves igen, når der rettes anmodning herom til repræsentantskabet. Landsforeningen forpligter sig til at indkalde til et medlemsmøde i 1. kvartal for medlemmer i de områder, som ikke har en lokalforening. På dette møde vælger medlemmer i de berørte områder én repræsentant samt én suppleant til repræsentantskabet. Hver lokalforening vælger som hovedregel 2 repræsentanter og 1 suppleant til FBU s repræsentantskab. 8

9 Dette gælder også en lokalforening, sammenlagt af flere, hvis lokalforeningen ikke er regionsdækkende. Hver lokalforening, som efter godkendelse i Repræsentantskabet dækker et område svarende til en region, vælger et antal repræsentanter og 1 suppleant til FBU s repræsentantskab. Antallet af repræsentanter er fastsat ud fra følgende nøgle: kommuner i regionen = 3 repræsentanter kommuner i regionen = 4 repræsentanter kommuner i regionen = 5 repræsentanter Det medfører følgende fordeling: Region Syddanmark 22 kommuner 4 repræsentanter Region Midtjylland 19 kommuner 4 repræsentanter Region Nordjylland 11 kommuner 3 repræsentanter Region Sjælland 17 kommuner 4 repræsentanter Region Hovedstaden 29 kommuner 5 repræsentanter Repræsentanterne skal være medlemmer af lokalforeningens bestyrelse eller suppleant i denne. Suppleanten indtræder i repræsentantskabet ved en ordinær repræsentants fravær. Dersom man udtræder af lokalbestyrelsen, udtræder man også af repræsentantskabet. Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted til alle poster. Ved fravær på valgtidspunktet skal der foreligge skriftligt tilsagn. Navn og hjemsted 11 a Lokalforeningens navn er FBU Forældrelandsforeningen, xx, f.eks. Jylland, Nord. Såfremt lokalforeningen dækker en region forslås, at lokalforeningens navn skal være FBU Forældrelandsforeningen, Region xx. Lokalforeningen er hjemmehørende på foreningens kontoradresse eller lokalformandens hjemadresse (kommune). Lokalforeningen er en lokalafdeling af FBU ForældreLANDSforeningen. 11 b Se 2, svarende til landsforeningen. Formål 9

10 11 c Se 3, svarende til landsforeningen. Medlemmer Bestyrelse og medlemmer til repræsentantskabet 11d Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. Blandt bestyrelsen og suppleanter i denne vælges, jfr. 11, et antal repræsentanter samt 1 suppleant til Landsforeningens repræsentantskab. Valgene gælder for en 2 årig periode. På lige årstal vælges: formand På ulige årstal vælges: næstformand kasserer 1 bestyrelsesmedlem 1 bestyrelsesmedlem 1 bestyrelses suppleant 1 bestyrelses suppleant 1 revisor 1 revisor 1 revisorsuppleant Hovedregel: 1 repræsentant til repræsentantskabet 1 repræsentant til repræsentantskabet 1 suppleant til repræsentantskabet En lokalforening, der efter godkendelse dækker et område svarende til en region: 2 repræsentanter til repræsentantskabet 1-3 repræsentanter til repræsentantskabet, 1 suppleant til repræsentantskabet jfr. 11 Stemmeberettigede og valgbare på generalforsamlingen er alle fremmødte ordinære medlemmer, der har betalt kontingent til Landsforeningen. Dog kan støttemedlemmer og medlemmer fra andre lokalforeninger vælges til poster som revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes, når formand eller 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Lokalforeningens vedtægter er standardvedtægter og kan ikke fraviges uden godkendelse af Landsforeningens repræsentantskab. Uoverensstemmelse i lokalforeningen om tolkning af vedtægterne kan af lokalbestyrelsen forelægges repræsentantskabet til endelig afgørelse. 10

11 Regnskab og økonomi 11 e Lokalforeningen hæfter med sin formue. Bestyrelsen og de øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld eller andre forpligtelser. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med det idegrundlag, de er ansøgt på, og de betingelser, de er bevilget under. Lokalforeningens regnskab følger kalenderåret. Foreningsmidler indsættes på giro/ bank. Økonomiske dispositioner kræver underskrift af både formand og kasserer. De valgte revisorer skal foretage ordinær revision og kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Lokalforeningen får andel af de til Landsforeningen indbetalte kontingentmidler iflg. 4. Der må ikke opkræves ekstra kontingent for medlemmerne i lokalforeningen. Dersom lokalforeningens regnskab ikke revideres af ekstern revisor, kan Landsforeningen udpege en person, som er forpligtet til at gennemgå lokalforeningens regnskabsmateriale. Generalforsamlingen 11 f Lokalforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen er lokalforeningens højeste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Valg skal være skriftlige, dersom blot et medlem forlanger det. Stemmeberettiget på lokalforeningens generalforsamling er alle fremmødte ordinære medlemmer, der kan forevise gyldigt betalt medlemskab. Genvalg kan finde sted på alle poster. Ved fravær skal der foreligge skriftligt tilsagn. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen skal indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før afholdelsen. På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter: 1) Valg af dirigent og udpegning af stemmetællere 2) Årsberetning 3) Regnskab 11

12 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen 6) Valg til repræsentantskabet 7) Eventuelt. Senest 1 måned efter afholdt generalforsamling skal lokalforeningens årsberetning, regnskab, bestyrelsesliste samt navne på lokalforeningens repræsentanter til repræsentantskabet indsendes til landsforeningen, ved FBU s sekretariat. Ekstraordinær generalforsamling 11 g Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når flertallet af bestyrelsen finder anledning hertil, eller mindst halvdelen af foreningens stemmeberettige medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, og der kan forlanges skriftlig afstemning som ved den ordinære generalforsamling. Ændring af vedtægterne 11 h Til ændring i nærværende vedtægt kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på et ordinær repræsentantskabsmøde i Landsforeningen. Opløsning af lokalforeningen 11 i Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Forslag om opløsning af lokalforeningen skal fremsættes på en ordinær generalforsamling. Vedtages forslaget efter reglen om vedtægtsændringer (2/3 flertal) skal det forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, hvor lokalforeningens opløsning er eneste punkt på dagsorden. Forslaget kan på den ekstraordinære generalforsamling vedtages med almindeligt stemmeflertal. Lokalforenings midler ved opløsning 11 j Ved eventuelt opløsning af lokalforeningen overgår lokalforeningens midler til Landsforeningen. Overførsel af midler tildelt fra det offentlige kræver godkendelse af tilskudsgiver. 12

13 Ikrafttrædelse 12 Vedtægterne blev ændret og vedtaget på ordinær generalforsamling den Vedtaget ændringer 1 på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer 3, 6, 11, 13 på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer i 3, 6, 6 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer i 11, 11 a, 11 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Nyborg den Vedtaget ændringer i 6 d samt 11 d på ordinært repræsentantskabsmøde i Odense den

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW

VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW VEDTÆGTER FOR VANDREFORENINGEN FODSLAW I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL M.V. 1 1. Foreningens navn er Vandreforeningen Fodslaw. 2. Foreningens hjemsted er Viborg kommune. 3. Foreningen er tilsluttet Dansk Motions

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere