Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes."

Transkript

1 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25. oktober 2010 kl. 20:45 Sted: Lyngebæksgård Allé 7, Nivå Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. Forslag fra bestyrelsen a. Forslag fra bestyrelsen om reduktion af foreningens udgifter (bilag 2) b. Forslag til nye vedtægter for orkesterforeningen (bilag 3) 6. Forslag fra medlemmerne a. Forslag fra Ulf Nordlund vedr. kontingentbetaling samt tilskud (bilag 4) b. Forespørgsel fra Per Kaufmann vedr. aflønning af afløsere (bilag 5) 7. Valg af formand, kasserer, sekretær, nodearkivar og 1 intern kritisk revisor 8. Eventuelt Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. På bestyrelsens vegne, Ómar Frits Eriksson

2 Bilag 1 til indkaldelse til ordinær generalforsamling Vedtægter for: Orkesterforeningen Nivå Big Band. 1. Foreningens navn: Orkesterforeningen Nivå Big Band. 2. Foreningens formål: At støtte aktiviteterne i Nivå Big Band ved gennem indtægtsskabende virksomhed at skabe grundlag for udvikling af big band spil i alle dets muligheder. 3. Enhver, der vil støtte foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. Musikere med fast tilknytning til orkesteret er automatisk medlemmer af foreningen. Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at indkræve kontingent af medlemmerne, samt, i samarbejde med orkesterets dirigent, at fastsætte øvrige vilkår for medlemskab. 4. Der afholdes en årlig generalforsamling senest den 1. december. Der indkaldes med minimum 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden til alle medlemmer. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et medlem af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom. Formanden udsender herefter indkaldelse med mindst 10 dages varsel. Dagsordenen skal indeholde: - Valg af ordstyrer, - Formandens beretning, - Godkendelse af regnskab, - Kontingent, - Forslag fra medlemmerne, - Valg af formand, kasserer, sekretær, nodearkivar og 1 intern, kritisk revisor, - Eventuelt. 5. Formand, kasserer, sekretær og nodearkivar udgør foreningens bestyrelse. I generalforsamlingsperioden tegnes foreningen af bestyrelsen i samarbejde med orkesterets dirigent. Økonomisk tegnes foreningen i generalforsamlingsperioden af kassereren og 1 bestyrelsesmedlem. 6. Ved opløsning af foreningen skal mindst 50 % af de fremmødte stemme for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger. 7. Eventuelle likvider/aktiver skal ved en opløsning af foreningen overdrages/anvendes til formål beslægtet med foreningens formål. Overførslen af midlerne skal godkendes af generalforsamlingen. 8. Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling. Ændringsforslag skal optages på generalforsamlingens dagsorden og udsendes samtidig med denne. For at ændringer kan vedtages, skal mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemme for. Vedtaget den 31. august Ændret den 8. november Ændret yderligere den 24. oktober 2005.

3 Bilag 2 til indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsens forslag om reduktion af foreningens udgifter: Erfaringerne siden seneste generalforsamling har vist, at der ikke er tilstrækkelig balance mellem foreningens indtægter og udgifter. De gennemførte koncerter har kastet en del indtægter af sig, men foreningens udgifter dels til afløsere dels til aflønning af orkesterets dirigent har været betydelig større, hvilket har nødvendiggjort inddrivning af medlemskontingent. Bestyrelsens bestræbelser på at sikre en fornuftig balance mellem udgifter og indtægter sker på tre primære fronter: 1. Forbedring af indtægtsgrundlaget. 2. Bedre styring af udgifterne til afløsere 3. Reduktion af udgifterne til orkesterets dirigent Bestyrelsen vil således fortsætte sine bestræbelser med at sikre foreningen flere indtægter gennem flere koncerter, flere midler fra tilskudsordninger etc. samt gennem fastsættelse af et medlemskontingent på et passende niveau. En bedre styring af afløserudgifterne, som dels skyldes tomme pladser i orkesteret, dels at medlemmer melder afbud til koncerter, påtænkes opnået gennem en formalisering af proceduren for afløserrekruttering jf. forslag til vedtægtsændringer (bilag 3) For at reducere foreningens udgifter til dirigentaflønning har bestyrelsen følgende forslag: Det foreslås, at orkesteret reducerer antallet af prøver med dirigent med ca. 25%. Dette vil i praksis betyde, at orkesteret dirigeres af Jørgen Sevaldsen ca. hver fjerde prøve. De nærmere detaljer omkring dirigentens deltagelse aftales løbende mellem dirigent og bestyrelse. Ómar Frits Eriksson 10. oktober 2010

4 Bilag 3 til indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsens forslag af 10. oktober 2010 til nye vedtægter for Orkesterforeningen Nivå Big Band. 1. Navn: Orkesterforeningen Nivå Big Band 2. Formål: At skabe grundlag for udvikling af Big Band spil i alle dets muligheder. 3. Medlemsforhold : Enhver, der vil støtte foreningens formål, kan blive medlem af foreningen. Musikere med fast tilknytning til orkesteret har pligt til at være medlemmer af foreningen og betale det fastsatte kontingent. Nye medlemmer er fritaget for kontingent i et tidsrum svarende til 10 prøveaftener, uanset om medlemmet giver møde til alle prøveaftener. Optagelse som medlem godkendes efter prøveperiodens udløb af bestyrelse i samråd med dirigent. Udtræden medfører ikke tilbagebetaling af betalt kontingent, ligesom deltagelse i indtægtsgivende koncert ikke giver krav på andel i indtægten. Udleverede effekter forbliver foreningens ejendom og skal tilbageleveres ved udtræden. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem på grund af kontingentrestance eller andre forhold, som er uforenelige med medlemskab af foreningen, herunder gentagne udeblivelser fra prøveaftener og koncerter. Et ekskluderet medlem kan kræve ekstraordinær generalforsamling indkaldt til behandling af eksklusionen. 4. Kontingent: Kontingent fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af budgettet for det kommende år. Kontingentet indbetales kvartalsvis forud til foreningens bankkonto, 1. kvartal dog senest 14.dage efter generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. 5. Generalforsamling: Der afholdes en årlig generalforsamling senest den 1. december, som indkaldes med minimum 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden til alle medlemmer. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. oktober.

5 Dagsordenen skal indeholde: - Valg af ordstyrer, - Formandens beretning, - Godkendelse af regnskab, - Godkendelse af budget - Fastsættelse af kontingent, - Forslag fra medlemmerne, - Valg af formand, kasserer, sekretær, nodearkivar og 1 intern kritisk revisor, - Eventuelt. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med almindeligt flertal, jfr. dog 8. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt et medlem af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom. Formanden udsender herefter indkaldelse med mindst 10 dages varsel. 6. Bestyrelsen Formand, kasserer, sekretær og nodearkivar udgør foreningens bestyrelse. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Kassereren har fuldmagt til at disponere over foreningens bankkonto. 7. Koncerter Koncertaftaler indgås af foreningens bestyrelse, som aftaler honorar og andre vilkår med koncertarrangøren. Bestyrelsen beslutter i samråd med dirigenten, i hvilket omfang der skal indkaldes vikarer og fastsætter honoreringen herfor. Bestyrelsen kan udpege en kontaktperson blandt orkesterets medlemmer, som er ansvarlig for koncerten, herunder for aftaler med vikarer. Kontaktpersonen afleverer til kassereren liste over vikarer med oplysninger om honorar og bankkonto. 8. Øvrige bestemmelser Vedtægtsændringer kan foretages på enhver generalforsamling. Ændringsforslag skal optages på generalforsamlingens dagsorden og udsendes samtidig med denne. For at ændringer kan vedtages, skal mindst 2/3 af generalforsamlingens deltagere stemme for. Ved opløsning af foreningen skal mindst 50 % af de fremmødte stemme for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuelle aktiver skal ved en opløsning af foreningen overdrages/anvendes til formål beslægtet med foreningens formål. Overførslen af midlerne skal godkendes af generalforsamlingen. Vedtaget den 31. august Ændret den 8. november Ændret yderligere den 24. oktober (Ændret yderligere den 25. oktober 2010)

6 Bilag 4 til indkaldelse til ordinær generalforsamling Forslag modtaget fra Ulf Nordlund den 19. maj 2010: From: Ulf Nordlund Sent: Wednesday, May 19, :06 AM To: 'gorm.knudsen' ; 'Aksel Boysen' ; 'Bjarne Madsen' ; 'Bjørn Højsteen' ; 'Erik Rasmussen' ; ; 'Jørgen Friese' ; 'Nigel P. Bernard ' ; 'Ómar Frits Eriksson' ; 'Per Kaufmann Hansen' ; 'Robert I Santin' ; 'Skot Bro Sørensen' Subject: Kontingent for april og maj Kære NBB s bestyrelse, Selvfølgelig betaler jeg de 500,- men jeg ønsker allerede nu denne betalingsform og størrelsen heraf sat på dagsordenen til generalforsamlingen. I min verden er det udtryk for dårlig budgettering, når faste løbende udgifter kommer som en overraskelse. Jeg ønsker også oplyst, hvad der er gjort for at skaffe tilskud. F.eks. fra Kulturministeriets tilskudsordninger. dette er ikke bare et surt opstød jeg synes faktisk I skal have ros for at yde vi andre kommer jo bare og nyder. Kh Ulf

7 Bilag 5 til indkaldelse til ordinær generalforsamling Forslag modtaget fra Per Kaufmann den 4. oktober 2010: Fra: Per Kaufmann Sendt: 4. oktober :32 Til: Robert Satin Cc: 'Aksel Boysen'; 'Bjarne Madsen'; 'Gorm Knudsen'; 'Jørgen Friese'; 'Jørgen Sevaldsen'; 'lene viskum'; Omar Frits Eriksson; 'Ulf Nordlund' Emne: Spørgsmål til Generalforsamlingen d.25.okt.2010 Formanden Vedr.: afløsere På given foranledning forespørger jeg hermed om retningslinierne vedrørende betaling til afløsere i tilfælde af afbud fra medlemmer af orkesterforeningen. Det bemærkes, at medlemmerne er blevet pålagt selv at sørge for afløsere, samt at der ikke kan ydes nogen form for økonomisk kompensation til disse. Per Kaufmann Tp.

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager

Grundejerforeningen Vestergård 8361 Hasselager Vedtægter for Grundejerforeningen Vestergård, Revideret 21. februar, 2012 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Vestergård,. 2 Formål og opgaver Stk. 1 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere